Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis na bolest a zvýšenou teplotu

RELPAX 80 MG 2X80MG-AL Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 14157

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 14157
Kód EAN:
Kód SÚKL: 59769
Proč by se měl užívat přípravek Relpax? Přípravek Relpax se užívá k léčbě již rozvinutého záchvatu migrény. Migrénu může předcházet fáze, která se nazývá aura, projevující se obvykle poruchami zraku, citlivosti a poruchami řeči. Tento přípravek byl předepsán pro Vás osobně a neměl(a) byste jej dávat nikomu jinému.

Příbalový leták

 

sp.zn. sukls168349/2014 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

RELPAX 40 mg 
RELPAX 80 mg 

potahované tablety 

(eletriptani hydrobromidum) 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci.  

 
 
V příbalové informaci naleznete
:  
1. 

Co je přípravek RELPAX a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RELPAX užívat 

3. 

Jak se přípravek RELPAX užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek RELPAX uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek RELPAX a k čemu se používá 

 
Přípravek RELPAX se užívá  k léčbě záchvatu migrény, s aurou nebo bez aury  u dospělých. Migréně 
může  předcházet  fáze,  která  se  nazývá  aura,  projevující  se  obvykle  poruchami  zraku,  citlivosti  a 
poruchami řeči. 
 
Přípravek  RELPAX  obsahuje  léčivou  látku  eletriptan.  Přípravek  RELPAX  patří  do  skupiny  tzv. 
agonistů  receptorů  serotoninu.  Serotonin  je  látka  přirozeně  se  vyskytující  v mozku,  podílející  se  na 
zúžení rozšířených mozkových cév. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RELPAX užívat  

 
Neužívejte přípravek RELPAX 

jestliže jste alergický/á na eletriptan nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku uvedenou v 
bodě 6. 

jestliže trpíte závažnou poruchou funkce jater nebo ledvin. 

jestliže máte středně nebo výrazně vysoký krevní tlak, případně máte zvýšený krevní tlak a toto 
onemocnění není léčeno. 

jestliže  trpíte  nebo  jste  v minulosti  trpěl/a  srdečním  onemocněním  (např.  srdeční  infarkt  nebo 
angina pectoris, selhání srdce nebo srdeční arytmie (nepravidelná srdeční akce)).  

jestliže trpíte poruchou prokrvení (ischemickou chorobou dolních končetin). 

jestliže jste někdy prodělal/a mozkovou mrtvici (i mírnou, trvající jen několik minut nebo hodin). 

jestliže jste během 24 hodin před nebo po užití eletriptanu užil/a ergotamin nebo léky odvozené z 
ergotaminu (včetně methysergidu).  

jestliže jste užil/a jiné léky patřící do skupiny triptanů (např. naratriptan, zolmitriptan, sumatriptan, 

 

rizatriptan, almatriptan a frovatriptan). 

 
Prosím, informujte svého lékaře a neužívejte přípravek RELPAX, týká-li se Vás některá z uvedených 
skutečností nebo se Vás týkala v minulosti. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku RELPAX se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem, týká-li se Vás některá z 
následujících skutečností: 
-  máte cukrovku 
-  kouříte nebo užíváte náhradní nikotinovou terapii 
-  jste muž a jste starší 40 let 
-  jste žena starší 40 let a jste po menopauze 
-  máte výskyt srdečních chorob v rodině 
-  lékař Vám někdy sdělil, že můžete mít vyšší riziko srdečního onemocnění.  Před užitím přípravku 

RELPAX se poraďte se svým lékařem.  

 
Opakované užívání léků proti migréně 
Opakované užívání (několik dnů nebo týdnů) jakéhokoliv antimigrenózního přípravku včetně přípravku 
RELPAX  může  vést  k chronickým  každodenním  bolestem  hlavy.  Pokud  tyto  bolesti  zaznamenáte, 
kontaktujte svého lékaře, protože může být nutné, abyste léčbu přerušil/a. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek RELPAX
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval/a, 
nebo které možná budete užívat.  
 
Některé léky mohou při souběžném užití s přípravkem RELPAX způsobovat závažné nežádoucí účinky. 
Neužívejte přípravek RELPAX pokud: 
-

 

jste  24  hodin  před  nebo  po  užití  přípravku  RELPAX  užil/a  ergotamin  nebo  léky  odvozené  z 
ergotaminu (včetně methysergidu) 

-

 

jste  užil/a  jiné  léky  patřící  do  skupiny  triptanů  (např.  naratriptan,  zolmitriptan,  sumatriptan, 
rizatriptan, almatriptan a frovatriptan). 

 
Některé léky  mohou  ovlivňovat  účinek  přípravku  RELPAX,  nebo přípravek  RELPAX  může  snižovat 
účinek těchto léků, pokud jsou užívány souběžně. Tyto zahrnují: 
-  léky k léčbě mykotických infekcí (např. ketokonazol a itrakonazol) 
-  léky k léčbě bakteriálních infekcí (např. erythromycin, klarithromycin a josamycin) 
-  léky k léčbě AIDS a HIV (např. ritonavir, indinavir a nelfinavir). 
 
Neužívejte  přípravky  nebo  doplňky  stravy  obsahující  třezalku  tečkovanou  (Hypericum  perforatum
současně  s přípravkem  RELPAX.  Pokud  již  třezalku  tečkovanou  užíváte,  před  jejím  vysazením  se 
poraďte se svým lékařem. 
 
Před zahájením léčby eletriptanem informujte svého lékaře o tom, že užíváte léky k léčbě deprese nebo 
jiných  mentálních  poruch  (označované  jako  léky  ze  skupin  SSRI  –  inhibitory  zpětného  vychytávání 
serotoninu nebo SNRI – inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu). Tyto léky mohou 
při souběžném užití s přípravky pro léčbu migrény zvýšit riziko rozvoje serotoninového syndromu (dále 
viz bod 4 Možné nežádoucí účinky). 
 
Užívání přípravku RELPAX s jídlem a pitím
 
Přípravek RELPAX lze užívat s jídlem i bez jídla. 
 
Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 

 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
 
Je vhodné, abyste 24 hodin po užití přípravku RELPAX nekojila. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek  RELPAX,  ale  i  samotná  migréna  mohou  vyvolávat  ospalost.  Navíc  může  tento  přípravek 
působit  závratě.  Proto  během  záchvatu  migrény  nebo  po  užití  tohoto  přípravku  neřiďte  motorová 
vozidla ani neobsluhujte stroje. 
 
Přípravek RELPAX obsahuje laktózu a barvivo hlinitý lak oranžové žluti (E110) 
Laktóza je typ cukru. Sdělil-li vám někdy lékař, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, před užitím 
tohoto přípravku kontaktujte svého lékaře. 
Barvivo hlinitý lak oranžové žluti (E110) může způsobovat alergické reakce. 
 
 
3. 

Jak se přípravek RELPAX užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dospělí 
Přípravek RELPAX lze užít kdykoli po nástupu záchvatu migrény, nejlépe však co nejdříve. Užívejte 
přípravek RELPAX pouze ve fázi nástupu bolesti. Přípravek RELPAX neužívejte preventivně k 
zabránění záchvatu migrény. 
 
-  Obvyklá zahajovací dávka je 40 mg.  
-  Tabletu spolkněte vcelku a zapijte vodou. 
-  Pokud po užití první tablety nepozorujete ústup migrény, neužívejte další tabletu.  
-  Pokud po první tabletě došlo ke zmírnění migrény, ale poté se dostaví další záchvat, můžete užít 

druhou  tabletu.  V  takovém  případě  musí  být  mezi  první  a  druhou  tabletou  odstup  minimálně  2 
hodiny. 

-  Během 24 hodin nesmíte užít dávku větší než 80 mg. 
-  Zjistíte-li, že dávka 40 mg nepomáhá ke zmírnění migrény, sdělte to svému lékaři; Váš lékař Vám 

příště může zvýšit dávku na 2 tablety o síle 40 mg. 

 
Použití u dětí a dospívajících 
Přípravek RELPAX není doporučen k podávání pacientům mladším 18 let. 
 
Starší pacienti 
Přípravek RELPAX není doporučen k podávání pacientům starším 65 let. 
 
Onemocnění ledvin 
Přípravek  RELPAX  mohou  užívat  pacienti  s mírnou  nebo  středně  těžkou  poruchou  funkce  ledvin.  U 
těchto pacientů je doporučena zahajovací dávka 20 mg a celková denní dávka nesmí překročit 40 mg. 
Váš lékař Vám sdělí, jakou dávku užívat. 
 
Onemocnění jater 
Přípravek  RELPAX  mohou  užívat  pacienti  s mírnou  nebo  středně  těžkou  poruchou  funkce  jater. 
V těchto případech není potřeba úprava dávkování. 

 

 
Jestliže jste užil/a více přípravku RELPAX, než jste měl/a
 
Pokud  užijete  více  tablet,  než  Vám  lékař  předepsal,  okamžitě  vyhledejte  svého  lékaře  nebo  nejbližší 
pohotovost.  Vždy  s  sebou  přineste  obal  od  léku,  který  jste  užil/a,  i  když  v něm  již  nezbývají  žádné 
tablety. Nežádoucí účinky mohou při předávkování zahrnovat vysoký krevní tlak a poruchy srdce. 
 
Máte-li  jakékoliv  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Zaznamenáte-li po užití tohoto přípravku kterýkoli z následujících příznaků, ihned kontaktujte svého 
lékaře. 
-

 

Náhlý sípot, potíže s dýcháním, otok očních víček, obličeje nebo rtů, vyrážka nebo svědění (zvláště 
postihuje-li celé tělo), mohou být příznaky alergické reakce. 

-

 

Bolest a pocit tísně na hrudi, které mohou být velmi intenzívní a postihnout i hrdlo. Toto mohou být 
příznaky poruchy krevního zásobení srdce (ischemická choroba srdeční). 

-

 

Příznaky serotoninového syndromu zahrnující: neklid, halucinace, ztrátu koordinace, zrychlený tep, 
zvýšení tělesné teploty, rychlé kolísání krevního tlaku a nepřiměřené reakce.  

 
Časté nežádoucí účinky
 (mohou postihnout až 1 pacienta z 10): 

-  pocit bolesti, tísně nebo tlaku na hrudi, zvýšená srdeční činnost, bušení srdce 
-  závratě, pocit nerovnováhy (točení), ospalost, bolest hlavy, snížená citlivost na dotek nebo bolest 
-  zánět hltanu  
-  napětí v hrdle, sucho v ústech 
-  bolest břicha, zažívací potíže, pocit na zvracení 
-  bolesti zad či svalů 
-  celkový pocit slabosti, pocit horka, zimnice 
-  rýma, pocení, mravenčení nebo zvláštní pocity, zrudnutí, bolest 

 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100):  
-  poruchy dýchání, zívání  
-  otok obličeje nebo rukou a chodidel, zánět nebo infekce jazyka, vyrážka, svědění 
-  zvýšená citlivost na dotek nebo bolest, poruchy rovnováhy, zpomalené pohyby, třes, porucha řeči 
-  pocit odcizení, deprese, abnormální uvažování, vzrušenost, zmatenost, pocit dobré nálady, strnutí, 

celkový pocit neklidu, nemoci či malátnosti, nespavost  

-  nechutenství a úbytek tělesné hmotnosti, poruchy chuti, žízeň  
-  nezánětlivé onemocnění kloubů (artróza), bolesti kloubů a kostí  
-  potřeba častějšího močení, poruchy funkce močových cest, zvýšený objem moči, průjem 
-  poruchy zraku, bolest očí, světloplachost, slzení  
-  bolest ucha, zvonění v uších (tinitus) 
-  poruchy krevního oběhu 
 

 

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 1000):  
-  šok, astma, kopřivka, poruchy funkce kůže, otoky jazyka 
-  infekce dýchacích cest, otok lymfatických uzlin  
-  zpomalená srdeční činnost  
-  emoční labilita (změny nálady) 
-  degenerace kloubů (artritida), svalové poruchy, záškuby 
-  zácpa, zánět jícnu, říhání  
-  bolesti prsů, silné nebo prodloužené menstruační krvácení 

 

-  zánět spojivek 
-  změna hlasu 
 
Další  hlášené  nežádoucí  účinky  zahrnují:  alergické  reakce,  serotoninový  syndrom,  mdloby,  cévní 
mozková příhoda, vysoký krevní tlak, onemocnění srdce, zánět střev a zvracení. 
 
Váš  lékař  Vám  může  rovněž  pravidelně  odebírat  vzorky  krve  ke  zjištění  zvýšené  hladiny  jaterních 
enzymů nebo jiných odchylek v krvi. 
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. 
 
 
5. 

Jak přípravek RELPAX uchovávat 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 30°C. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek RELPAX obsahuje 
 
Léčivou látkou je eletriptani hydrobromidum.  
Jedna potahovaná tableta přípravku RELPAX 40 mg obsahuje eletriptani hydrobromidum 48,485 mg, 
což odpovídá 40 mg eletriptanu. 
Jedna potahovaná tableta přípravku RELPAX 80 mg obsahuje eletriptani hydrobromidum 96,970 mg, 
což odpovídá 80 mg eletriptanu. 
 
Pomocnými  látkami  jsou  mikrokrystalická  celulosa,  monohydrát  laktosy,  sodná  sůl  kroskarmelosy, 
magnesium-stearát,  potahová  soustava  opadry  OY-LS-23016  oranžová  (hypromelosa,  monohydrát 
laktosy, triacetin, oxid titaničitý, hlinitý lak oranžové žluti), potahová soustava opadry YS-2-19114-A 
bezbarvá (hypromelosa, triacetin).  
 
 
Jak přípravek RELPAX vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Přípravek RELPAX se vyrábí ve formě kulatých potahovaných tablet oranžové barvy. 
Potahované tablety přípravku RELPAX 40 mg mají na jedné straně vyraženo PFIZER a na druhé straně 
REP 40. 
Potahované tablety přípravku RELPAX 80 mg mají na jedné straně vyraženo PFIZER a na druhé straně 
REP 80. 
Tablety jsou baleny v blistrech a v krabičce. 
 
Velikost balení: 
RELPAX 40 mg - 2 a 4 potahované tablety 

 

RELPAX 80 mg - 2 potahované tablety  
 
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
Pfizer spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5 Česká republika 
 
Výrobce 
R-Pharm Germany GmbH, Heinrich-Mack-Str. 35, 89257 Illertissen, Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 1.10.2014  

Recenze

Recenze produktu RELPAX 80 MG 2X80MG-AL Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu RELPAX 80 MG 2X80MG-AL Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám