Podrobné informace

Užívá se k zabránění otěhotnění.

Informace o produktu

Kód výrobku: 19289
Kód EAN: 5997001312223
Kód SÚKL: 53503
Proč užívat Regulon? Aby nedošlo k otěhotnění. Orální kontraceptiva jsou velmi účinné prostředky kontracepce. Jsou-li užívána správně (bez vynechávání tablet), je velmi málo pravděpodobné, že otěhotníte.

Příbalový leták

1/11
sp.zn. sukls45870/2013

Příbalová informace: informace pro uživatele

Regulon 150 g/30 g potahované tablety
desogestrelum/ethinylestradiolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek Regulon a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Regulon užívat
3. Jak se přípravek Regulon užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Regulon uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Regulon a k čemu se používá
Regulon je kombinovaný perorální antikoncepční přípravek, tzv. antikoncepční tablety. Skládá se ze
dvou druhů ženských hormonů: progestogenu (desogestrelu) a estrogenu (ethinylestradiolu v nízké
dávce). Ty Vám brání v otěhotnění podobně, jako by Vám přirozené hormony nedovolily otěhotnět,
jakmile už jednou těhotná jste.
Kombinované antikoncepční tablety Vás chrání před otěhotněním trojím způsobem. Tyto hormony
1. způsobí, že vaječníky přestanou každý měsíc uvolňovat vajíčko (zastaví ovulaci);
2. zahustí tekutinu v děložním hrdle tak, že spermatu ztíží možnost proniknout k vajíčku;
3. změní výstelku dělohy a omezí tak její schopnost přijmout oplodněné vajíčko.

Všeobecné informace
Pokud jsou správně užívány, představují antikoncepční tablety účinnou reverzibilní (zvratnou) formu
ochrany před početím. Nicméně, za jistých okolností se účinnost antikoncepčních tablet může snížit
nebo Vy sama je budete muset přestat brát (viz dále). V takových případech buď pohlavní styk vůbec
vynechejte, nebo při něm k zajištění účinné antikoncepce používejte ještě další ochranné metody (jako
je kondom nebo spermicidy).
2/11
Nespoléhejte na metodu neplodných dní (pravidelnost) ani na měření teploty. Tyto metody mohou být
nespolehlivé, protože přípravek Regulon ovlivňuje měsíční změny tělesné teploty a hustotu tekutiny
děložního hrdla.
Mějte na paměti: kombinované antikoncepční tablety jako přípravek Regulon Vás nechrání před
pohlavními nemocemi (jako např. AIDS). Tam mohou pomoci pouze kondomy.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Regulon užívat
Než začnete přípravek Regulon užívat, položí Vám lékař několik otázek týkajících se zdravotní
anamnézy Vás samé i Vašich blízkých příbuzných. Také Vám změří krevní tlak a podle Vaší osobní
situace možná i provede některá další vyšetření.

Neužívejte přípravek Regulon
- pokud máte (nebo jste v minulosti měla) krevní sraženinu (trombózu) v krevní cévě nohou, plic
(embolie) nebo jiných orgánů;
- pokud máte (nebo jste v minulosti prodělala) srdeční nebo cévní mozkovou příhodu;
- pokud máte (nebo jste v minulosti prodělala) nemoc, která by mohla být předzvěstí srdeční
příhody (jako je angina pectoris, která vyvolává prudkou bolest v hrudi) nebo cévní mozkové
příhody (jako je přechodná malá mozková příhoda bez dalších následků);
- pokud trpíte nemocí, která by mohla zvýšit riziko trombózy. To se týká zejména těchto
onemocnění:
- cukrovka s poškozením krevních cév,
- velmi vysoký krevní tlak,
- velmi vysoká hladina tuku v krvi (cholesterol nebo triglyceridy).
- pokud máte poruchu krevní srážlivosti (např. nedostatek proteinu C);
- pokud máte (nebo jste měla) jistou formu migrény (s tzv. aurou, tj. s ložiskovými neurologickými
příznaky);
- pokud máte (nebo jste prodělala) zánět slinivky břišní (pankreatitidu);
- pokud máte nebo jste v minulosti prodělala onemocnění jater a Vaše jaterní funkce nejsou dosud
v normě;
- pokud máte nebo jste měla nádor na játrech;
- pokud máte (nebo jste měla) nebo existuje podezření na rakovinu prsu nebo pohlavních orgánů;
- pokud máte poševní krvácení, jehož příčina nebyla dosud objasněna;
- pokud jste těhotná nebo se domníváte, že můžete být těhotná;
- pokud máte hyperplazii endometria (stav charakterizovaný zvýšeným růstem výstelky dělohy)
- pokud jste alergická na ethinylestradiol nebo desogestrel, nebo kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6). Alergie se pozná podle svědění, vyrážky nebo otoku.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Regulon se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
V některých situacích je při užívání přípravku Regulon nebo jiné kombinované hormonální
antikoncepce na místě zvláštní opatrnost; možná bude i zapotřebí, abyste byla pravidelně kontrolována
lékařem. V případě, že se na Vás vztahuje některý z dále uvedených stavů, musíte na to svého lékaře
upozornit, ještě než začnete přípravek Regulon užívat. Poradit se s ním musíte i v případě, že se
některý z těchto stavů u Vás objeví nebo dokonce zhorší v době, kdy už přípravek Regulon užíváte:
3/11
- jestliže některá blízká příbuzná má nebo měla rakovinu prsu;
- jestliže trpíte onemocněním jater nebo žlučníku;
- jestliže máte cukrovku;
- jestliže trpíte depresemi;
- jestliže máte Crohnovu chorobu nebo ulcerózní kolitidu (zánětlivé onemocnění střev);
- jestliže máte tzv. HUS (hemolyticko-uremický syndrom, onemocnění krve s poškozením ledvin);
- jestliže trpíte srpkovitou anémií (dědičné onemocnění červených krvinek);
- jestliže máte epilepsii (viz Další léčivé přípravky a přípravek Regulon);
- jestliže máte SLE (systémový lupus erythematodes, onemocnění imunitního systému);
- jestliže máte poruchu, která se poprvé projevila během těhotenství nebo při dřívějším užívání
pohlavních hormonů (např. ztráta sluchu, porfyrie (krevní onemocnění), gestační herpes (kožní
vyrážka s puchýřky během těhotenství), Sydenhamova chorea (nervové onemocnění provázené
nenadálými pohyby těla);
- jestliže máte nebo jste někdy měla chloasma (zlatohnědé pigmentové skvrny, tzv. těhotenské
skvrny, zejména v obličeji). V takovém případě se nevystavujte slunečnímu ani ultrafialovému
záření;
- jestliže máte dědičný angioedém, mohou u Vás estrogenové přípravky vyvolat nebo zhoršit
příznaky angioedému. Pokud se objeví příznaky angioedému jako např. otoky obličeje, jazyka ev.
hltanu, popřípadě ztížené polykání nebo kopřivka spolu s dýchacími obtížemi, je nutno
neprodleně navštívit lékaře.

Antikoncepční tablety a trombóza
Žilní trombóza
Užívání kterýchkoli kombinovaných tablet, včetně přípravku Regulon, zvyšuje u žen riziko vzniku
žilní trombózy (tvorby krevních sraženin v cévách) ve srovnání s ženami, které žádné antikoncepční
tablety neberou.
Riziko vzniku žilní trombózy u uživatelek kombinovaných tablet se zvyšuje:
- se zvyšujícím se věkem,
- jestliže máte nadváhu,
- jestliže někdo z Vašich blízkých příbuzných měl už v mladém věku krevní sraženinu (trombózu)
v noze, plicích nebo v jiném orgánu,
- jestliže musíte na operaci (chirurgický výkon), jestliže musíte na delší dobu podstoupit
imobilizaci (znehybnění) nebo jestliže jste utrpěla vážný úraz. V každém případě je nutné, abyste
svého lékaře předem informovala, že užíváte přípravek Regulon, protože bude možná nutné
užívání této antikoncepční metody přerušit. Lékař Vám pak oznámí, kdy můžete užívání
antikoncepčních tablet Regulon obnovit. Bývá to většinou asi dva týdny po obnovení
pohyblivosti,
- a pravděpodobně také u povrchového zánětu žil (superficiální tromboflebitida; zánět žíly, která se
nachází pod povrchem kůže, způsobený krevní sraženinou) nebo u varikózních žil (nateklé a
rozšířené žíly, obvykle viditelné na nohách).
Velmi vzácně se mohou krevní sraženiny tvořit také v krevních cévách srdce (a tím způsobit srdeční
záchvat, infarkt). U zdravých, mladých žen je riziko vzniku srdečního infarktu velmi malé.

Arteriální trombóza
4/11
Užívání kombinovaných antikoncepčních tablet bývá spojeno se zvýšeným rizikem arteriální
trombózy (ucpání některé z tepen), např. krevní cévy v srdci (infarkt srdečního svalu) nebo v mozku
(mozková příhoda).
Riziko arteriální trombózy u uživatelek kombinovaných antikoncepčních tablet stoupá:
- se zvyšujícím se věkem
- pokud jste kuřačka. Silným kouřením a zvyšujícím se věkem riziko dále stoupá, zvláště u
žen starších než 35 let. Důrazně Vám radíme, abyste s kouřením přestala, jestliže užíváte
přípravek Regulon a zejména, pokud jste již překročila věkovou hranici 35 let.
- pokud máte zvýšenou hladinu tuků v krvi (cholesterolu nebo triglyceridů);
- pokud máte vysoký krevní tlak;
- pokud máte migrénu;
- pokud máte nadváhu;
- pokud někdo z Vašich blízkých příbuzných měl někdy v mladém věku srdeční infarkt nebo
mrtvici (cévní mozkovou příhodu);
- pokud máte problémy se srdcem (chlopenní vadu, poruchu srdečního rytmu).

Přestaňte užívat přípravek Regulon a neprodleně navštivte svého lékaře, jakmile zpozorujete
jakékoli známky trombózy, jako je:
- silná bolest, popř. otok dolní končetiny;
- náhlá silná bolest na prsou, která může někdy vystřelovat až do levé paže;
- náhlá dušnost;
- náhlý kašel bez zjevné příčiny;
- každá neobvyklá, silná nebo déletrvající bolest hlavy či zhoršení migrény;
- částečné nebo úplné oslepnutí nebo dvojité vidění;
- potíže s mluvením nebo ztráta schopnosti mluvit;
- závratě nebo mdloby;
- slabost, neobvyklé pocity, nebo znecitlivění v kterékoli části těla.

Antikoncepční tablety a rakovina
V několika epidemiologických studiích bylo hlášeno zvýšené riziko vzniku rakoviny děložního hrdla u
dlouhodobých uživatelek perorální antikoncepce. Zatím ale nebylo dostatečně objasněno, do jaké míry
může být tento nález ovlivněn také vlivy sexuálního chování a dalšími faktory, jako je lidský
papilloma virus (HPV).
U žen, které užívají kombinované antikoncepční tablety, byla o něco málo častěji pozorována rakovina
prsu, není však známo, zda je to v přímé souvislosti s antikoncepcí. Může to být např. tím, že u žen
užívajících kombinované antikoncepční tablety se zjišťuje více nádorů v souvislosti s tím, že se častěji
podrobují lékařskému vyšetření. Po vysazení kombinované hormonální antikoncepce se výskyt
rakoviny prsu postupně snižuje. Důležité je provádět pravidelně samovyšetření prsů a vyhledat lékaře,
pokud zjistíte přítomnost hmatného uzlíku.
Ve vzácných případech byly u uživatelek antikoncepčních tablet zjištěny nezhoubné nádory jater a v
ještě vzácnějších případech zhoubné jaterní novotvary. V případě neobvyklých silných bolestí v břiše
se obraťte na svého lékaře.

Krvácení v období mimo menstruaci (mimo období krvácení z vysazení)
V několika prvních měsících užívání přípravku Regulon se u Vás může vyskytnout neobvyklé
krvácení (krvácení mimo sedmidenní interval bez užívání tablet). V případě, že toto krvácení trvá déle
než několik měsíců nebo se objeví po několika měsících pravidelného cyklu, je na Vašem lékaři, aby
vyšetřil příčinu.
5/11

Co dělat, když se v týdenní pauze krvácení nedostaví
Pokud jste všechny tablety správně využívala, nezvracela jste ani jste neměla silný průjem a pokud
přitom neberete žádné další léky, je velmi nepravděpodobné, že byste byla těhotná.
Pokud se očekávané krvácení nedostaví dvakrát za sebou, je možné, že jste otěhotněla. Ihned
zkontaktujte svého lékaře. Nenačínejte další blistr antikoncepčních tablet, dokud nezískáte jistotu, že
těhotná nejste.

Děti a dospívající
Nejsou k dispozici žádné klinické údaje o bezpečnosti u dospívajících mladších 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Regulon
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval/a nebo které možná budete užívat.
Informujte i všechny ostatní lékaře nebo zubního lékaře, kteří Vám předepisují nějaké jiné léky (nebo i
lékárníka), o tom, že užíváte přípravek Regulon. Ti všichni Vám mohou říci, zda jsou ve Vašem
případě potřebná některá další opatření proti početí (např. kondom), a pokud ano, po jak dlouhou
dobu.
- Některé léky mohou způsobit, že přípravek Regulon bude méně účinný při ochraně před početím,
nebo mohou vyvolat neočekávané krvácení. Mezi ně patří přípravky určené k léčbě epilepsie
(např. primidon, bosentan, fenytoin, barbituráty, karbamazepin, oxkarbazepin, topiramát,
hydantoináty, felbamát, modafinil, rifabutin) a tuberkulózy (např. rifampicin), nebo infekcí HIV
(ritonavir, nelfinavir, nevirapin, efavirenz) nebo i jiných infekčních nemocí (griseofulvin,
ampicilin, tetracyklin), a bylinné přípravky na bázi třezalky.
- Chcete-li užívat bylinné přípravky obsahující třezalku v době, kdy již užíváte přípravek Regulon,
měla byste se nejdříve poradit s lékařem.
- Regulon může ovlivnit účinnost jiných léků, např. přípravků obsahujících cyklosporin, nebo
antiepileptika lamotriginu (což by mohlo zvýšit četnost epileptických záchvatů).

Před jakýmkoli laboratorním vyšetřením krve
Informujte svého lékaře nebo personál laboratoře, že užíváte antikoncepční tablety, protože perorální
antikoncepce může ovlivnit výsledky některých vyšetření.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Přípravek Regulon nesmíte užívat v době, kdy jste těhotná. Pokud otěhotníte nebo se domníváte, že
jste těhotná, přestaňte přípravek Regulon užívat a poraďte se neprodleně s lékařem.
Přípravek Regulon nemáte užívat ani v době kojení. Pokud kojíte a chcete antikoncepční tablety
užívat, poraďte se se svým lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při užívání přípravku Regulon můžete řídit i obsluhovat stroje.

Přípravek Regulon obsahuje laktosu
6/11
Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento
léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Regulon užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se
svým lékařem.
Každé balení přípravku Regulon obsahuje jedno kalendářní balení (blistr) obsahující 21 potahovaných
tablet nebo 3 kalendářní balení po 21 potahovaných tabletách. Kalendářní balení je navrženo tak, aby
Vám připomínalo, jak a kdy tablety užívat.
Na blistru je vyznačen den týdne, ve kterém se má každá tableta užívat. Při postupu ve směru
šipky vytištěné na blistru máte každý den jednu tabletu po dobu 21 dnů, dokud tablety z blistru
zcela nevypotřebujete.
Poté následuje sedm dní, kdy se tablety neužívají. Během těchto sedmi dnů bez užívání tablet, 2.
nebo 3. den, začnete mít krvácení z vysazení podobné menstruaci, tj. své měsíční krvácení.
Tablety z dalšího blistru začněte užívat osmý den (po sedmidenním intervalu bez užívání tablet),
a to i kdyby krvácení ještě neskončilo. Pokud budete přípravek Regulon užívat správně, budete
pokaždé načínat nový blistr ve stejný den týdne, takže i menstruaci budete mít každý měsíc
(každých 28 dní) vždy ve stejný den týdne.
Měla byste se snažit užívat antikoncepční tabletu každý den v přibližně stejnou dobu. Možná
zjistíte, že nejsnazší bude užívat ji vždy před spaním nebo hned po ránu.
Tabletu polkněte celou, v případě potřeby ji zapijte vodou.

Načínáte první balení (blistr)
Pokud jste v předchozím cyklu žádnou perorální antikoncepci neužívala
Užijte první tabletu v první den své menstruace. To je první den Vašeho menstruačního cyklu - den
začátku krvácení. Užijte tabletu označenou příslušným dnem v týdnu (například, začíná-li Vám
menstruace v úterý, užijte tabletu označenou v balení úterý). Dále pak postupujte ve směru šipky a
užívejte každý den jednu tabletu, dokud tablety v balení zcela nevyužíváte.
Pokud však začnete užívat 2. až 5. den své menstruace, musíte v prvních sedmi dnech užívání
antikoncepčních tablet přidat ještě další antikoncepční opatření, např. kondom, ale to se týká jen
tohoto prvního blistru.

Přechod na přípravek Regulon z jiné kombinované hormonální antikoncepce, z vaginálního
kroužku nebo náplasti s obsahem hormonů kombinované antikoncepce
Začněte užívat přípravek Regulon v den po skončení intervalu bez užívání antikoncepčních tablet Vaší
dosavadní antikoncepce (nebo po užití poslední neaktivní tablety) Vaší dosavadní antikoncepce.
V případě vaginálního kroužku nebo transdermální náplasti má žena začít užívat přípravek Regulon
v den jejich odstranění, nejpozději však v den, kdy by byla na řadě další aplikace.

Přechod na přípravek Regulon z přípravku obsahujícího pouze progestogen (antikoncepční tablety
obsahující jen progesteron, injekce, implantát nebo nitroděložní tělísko (IUD) uvolňující
progestogen)
Z antikoncepčních tablet obsahujících pouze progestogen můžete přejít na přípravek Regulon kdykoli
(z implantátu nebo IUD v den jejich odstranění, z injekčních přípravků v den další plánované injekce),
ale ve všech těchto případech je nutno po dobu prvních sedmi dnů užívání tablet připojit ještě další
antikoncepční opatření (např. kondom).

7/11
Po potratu
Řiďte se radami svého lékaře.

Po porodu
Po porodu můžete začít užívat přípravek Regulon po uplynutí 21 až 28 dnů. Pokud začnete užívat
tablety po 28. dnu, musíte během prvních sedmi dnů užívání přípravku Regulon použít ještě některou
z tzv. bariérových metod (např. kondom). Pokud však po narození dítěte máte pohlavní styk ještě než
začnete (opět začnete) užívat přípravek Regulon, musíte se nejprve ujistit, že nejste těhotná, nebo
počkat, až se dostaví příští menstruace.
Pokud si nejste jistá, kdy začít, poraďte se se svým lékařem.

Pokud kojíte a chcete po porodu začít užívat (znovu začít užívat) přípravek Regulon.
Pročtěte si bod Těhotenství a kojení.

Jestliže jste užila více tablet přípravku Regulon, než jste měla
Nebyly hlášeny žádné závažné škodlivé následky po požití většího množství tablet přípravku Regulon.
Pokud užijete několik tablet najednou, mohou se u Vás projevit příznaky jako je nevolnost a zvracení.
U mladých dívek může dojít k poševnímu krvácení. Pokud sama požijete větší množství tablet
přípravku Regulon nebo zjistíte, že nějaké tablety spolklo dítě, obraťte se o radu na svého lékaře nebo
lékárníka.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Regulon
- Jestliže uplynulo méně než 12 hodin od doby, kdy jste měla tabletu užít, účinnost ochrany před
otěhotněním není snížena. Užijte tabletu, jakmile si chybu uvědomíte a následující tabletu užijte v
obvyklou dobu.
- Jestliže uplynulo více než 12 hodin od doby, kdy jste měla tabletu užít, účinnost ochrany před
otěhotněním může být snížena. Čím více tablet jste vynechala, tím větší je riziko, že ochrana před
početím byla narušena.
Riziko neúplné ochrany před početím je největší v případě, že jste vynechala tabletu na začátku nebo
na konci blistru. Měla byste se proto řídit těmito pravidly (viz též diagram níže):
Více než jedna vynechaná tableta v balení
Požádejte o radu lékaře.
Jedna tableta vynechaná v 1. týdnu
Užijte vynechanou tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo užití dvou tablet
najednou. Další tablety užijte v obvyklou dobu a během následujících 7dnů používejte navíc další
způsob ochrany, např. kondom.
V případě, že jste měla pohlavní styk v týdnu před vynecháním tablety nebo jste zapomněla načítnový
blistr po sedmidenním intervalu bez užívání tablet, musíte mít na paměti, že je tu riziko otěhotnění. V
takovém případě se poraďte se svým lékařem.
Jedna tableta vynechaná ve 2. týdnu
Užijte vynechanou tabletu, jakmile si to uvědomíte, i kdyby to znamenalo užití dvou tablet najednou.
Další tablety užijte v obvyklou dobu. Účinnost ochrany před početím není snížená a další opatření
nejsou potřeba.
Jedna tableta vynechaná ve 3. týdnu
Můžete si zvolit z těchto dvou možností:
8/11
1. Užijte vynechanou tabletu, jakmile si to uvědomíte, i kdyby to znamenalo užití dvou tablet
najednou. Další tablety užijte v obvyklou dobu. Místo intervalu bez užívání tablet načněte rovnou
nový blistr.
S největší pravděpodobností se po doužívání druhého blistru dostaví menstruace (krvácení z
vysazení), avšak při užívání tablet z druhého blistru se může objevit i špinění nebo krvácení z
průniku.
2. Můžete také přestat užívat tablety z načatého blistru a přejít rovnou do sedmidenního intervalu
bez užívání tablet (zaznamenejte si den vynechání tablety). Pokud chcete načít nový blistr v
obvyklý počáteční den, zkraťte interval bez užívání tablet na méně než 7 dní.
Budete-li se jedním z těchto dvou doporučení řídit, zůstanete chráněna před početím.

Pokud jste některou z tablet v balení vynechala a očekávané krvácení se v prvním intervalu bez
užívání tablet nedostavilo, může to znamenat, že jste těhotná. Než přejdete na nový blistr, musíte
se poradit s lékařem.

Zapomněla jste užít
několik tablet z blistru


Poraďte se se svým lékařem.

ano

Pouze 1 vynechaná
tablety (opoždění o
více než 12 hodin)

v 1. týdnu

Měla jste pohlavní styk v týdnu před
vynecháním tablety?

ne

Užijte vynechanou tabletu.
V následujících 7 dnech používejte ještě
bariérovou antikoncepční metodu.
(kondom).
Pokračujte v užívání tablet až do využívání
všech tablet v blistru.ve 2. týdnuUžijte vynechanou tabletu.
Pokračujte v užívání tablet až do využívání
všech tablet v blistru.Užijte vynechanou tabletu.
Pokračujte v užívání tablet až do využívání
všech tablet v blistru.
Vynechejte interval bez užívání tablet.
Začněte užívat tablety z dalšího blistru.
ve 3. týdnu

nebo
Přerušte užívání tablet ze současného
blistru.
Zahajte interval bez užívání tablet (po
dobu max. 7 dní včetně dne, kdy jste si
zapomněla vzít tabletu).
Začněte užívat tablety z dalšího blistru.

Co dělat v případě zvracení nebo silného průjmu
9/11
Pokud zvracíte do 3 - 4 hodin po užití tablety nebo máte silný průjem, vzniká riziko, že se léčivé látky
obsažené v tabletě nemusely zcela vstřebat do těla. Situace je stejná, jako byste tabletu zapomněla užít.
Po zvracení nebo při průjmu musíte co nejdříve užít jinou tabletu z náhradního (rezervního) blistru.
Pokud možno, musíte tabletu užít do 12 hodin od doby, kdy jste zvyklá ji užívat. Pokud to není možné
nebo 12 hodin již uplynulo, musíte se řídit pokyny uvedenými v části Jestliže jste zapomněla užít
přípravek Regulon.

Oddálení menstruace: co musíte vědět
Třebaže se to nedoporučuje, oddálit menstruaci (krvácení z vysazení) je možné tak, že místo intervalu
bez užívání tablet přejdete rovnou na nový blistr přípravku Regulon a užijte postupně všechny tablety
z druhého blistru. Při užívání tohoto druhého blistru se může objevit špinění (kapky nebo skvrnky od
krve) nebo krvácení z průniku. Pak po obvyklém sedmidenním intervalu bez užívání tablet užívejte
tablety z dalšího blistru.
Než se rozhodnete pro oddálení menstruačního krvácení, měla byste se poradit s lékařem.

Změna prvního dne menstruace: co musíte vědět
Pokud užíváte tablety dle pokynů, dostaví se menstruace/krvácení z vysazení v sedmidenním intervalu
bez užívání tablet. Pokud chcete tento den změnit, dosáhnete toho zkrácením období bez užívání tablet
(nikdy jeho prodloužením!). Například: začíná-li Vám interval bez užívání tablet v pátek a chcete-li jej
přesunout na úterý (o 3 dny dříve), musíte začít užívat nové balení o tři dny dříve než obvykle. Pokud
interval bez užívání tablet výrazně zkrátíte (třeba na pouhé tři dny nebo ještě kratší), může se stát, že
se v tomto intervalu bez užívání tablet žádné krvácení nedostaví. Může se objevit špinění (kapky nebo
skvrnky od krve) nebo krvácení z průniku.
Nejste-li si jista jak postupovat, požádejte o radu lékaře.

Pokud ukončíte užívání přípravku Regulon
Přípravek Regulon můžete přestat užívat kdykoli potřebujete. Nepřejete-li si otěhotnět, obraťte se na
svého lékaře, aby Vám doporučil jiné spolehlivé antikoncepční metody.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí projevit
u každého.
Závažné reakce
Závažnější reakce spojené s užíváním kombinovaných hormonálních antikoncepčních tablet jsou
podrobněji uvedeny výše v bodě 2 pod názvem Antikoncepční tablety a trombóza a Antikoncepční
tablety a rakovina. Pročtěte si, prosím, pozorně oba tyto odstavce, a pokud budete mít dotazy, obraťte
se s nimi na svého lékaře.
Jiné možné nežádoucí účinky
U žen, které užívají antikoncepční tablety, byly hlášeny dále uvedené nežádoucí účinky, které se
mohou vyskytnout v několika prvních měsících užívání přípravku Regulon, ale většinou odezní,
jakmile si Vaše tělo na antikoncepční tablety zvykne. Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky
(mohou postihnout více než 1 uživatelku z 10) jsou nepravidelné krvácení a nárůst tělesné hmotnosti.
Časté a méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 uživatelku z 1000 ale méně než 1
uživatelku z10): Zadržování tekutin, snížení sexuální touhy, deprese, změna nálady, bolest hlavy,
závrať, nervozita, migréna, vysoký tlak krve, nevolnost, zvracení, bolest břicha, průjem, akné,
10/11
vyrážka, kopřivka, žádné nebo snížené krvácení, citlivost prsů, bolest prsů, zvětšení prsů, abnormální
krvácení z dělohy.
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 uživatelku z 1000): poševní kandidóza (plísňová
infekce), přecitlivělost, zvýšená sexuální touha, podráždění očí vlivem kontaktních čoček,
nedoslýchavost (otoskleróza), tromboembolie, kožní poruchy (erythema nodosum, erythema
multiforme), svědění, vypadávání vlasů (alopecie), abnormální stěr z děložního hrdla, výtok z prsů,
úbytek tělesné hmotnosti.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny u žen užívajících antikoncepční tablety: Crohnova choroba
nebo ulcerózní kolitida (zánětlivá onemocnění střev), systémový lupus erythematodes (SLE,
onemocnění pojivové tkáně), epilepsie, vyrážka známá pod názvem těhotenský herpes, chorea
(onemocnění vedoucí k poruše pohybu), onemocnění krve nazývané hemolyticko-uremický syndrom
neboli HUS (onemocnění, při kterém krevní sraženiny způsobí selhání ledvin), hnědé skvrrny na tváři
a na těle (chloasma), pohybové onemocnění nazývané Syndenhamova chorea, zežloutnutí kůže,
gynekologická onemocnění (endometrióza, děložní myomy).

Než podstoupíte laboratorní vyšetření krve
Upozorněte svého lékaře nebo personál laboratoře, že užíváte antikoncepční tablety, protože perorální
antikoncepce může ovlivnit výsledky některých vyšetření.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5. Jak přípravek Regulon uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti
se vztahuje k posledními dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 30°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí

6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Regulon obsahuje
Léčivými látkami jsou desogestrel a ethinylestradiol. Jedna potahovaná tableta obsahuje 30
mikrogramů ethinylestradiolu a 150 mikrogramů desogestrelu.
11/11
Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety: bramborový škrob, kyselina stearová, tocoferol- alfa, monohydrát laktosy, magnesium-
stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, povidon 40.
Potahová vrstva tablety: hypromelosa, makrogol 6000, propylenglykol.

Jak přípravek Regulon vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé nebo téměř bílé kulaté bikonvexní potahované tablety o průměru 6 mm, na jedné straně vyraženo
P8, na druhé straně vyraženo RG.
PVC/PVDC/Al blistry po 21 tabletách s označenými dny v týdnu, papírová krabička.
Velikost balení:
1x21 tablet nebo 3x21 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21
1103 Budapešť
Maďarsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
13.11.2013Recenze

Recenze produktu REGULON 3X21(=63) Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu REGULON 3X21(=63) Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze