Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na močové a pohlavní ústrojí » Léky na předpis hormonální antikoncepce

REGULON 3X21(=63) Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19289
Užívá se k zabránění otěhotnění.

Více informací

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Užívá se k zabránění otěhotnění.

Informace o produktu

Kód výrobku: 19289
Kód EAN: 5997001312223
Kód SÚKL: 53503
Proč užívat Regulon? Aby nedošlo k otěhotnění. Orální kontraceptiva jsou velmi účinné prostředky kontracepce. Jsou-li užívána správně (bez vynechávání tablet), je velmi málo pravděpodobné, že otěhotníte.

Příbalový leták

 

1/16 

sp.zn.sukls169858/2017 

Příbalová informace: informace pro uživatelku 

 

Regulon 150 µg/30 µg potahované tablety 

desogestrelum/ethinylestradiolum 

 

Důležité věci, které je třeba vědět o kombinované hormonální antikoncepci (CHC). 

•  Jedná se o nejspolehlivější reverzibilní metody antikoncepce, pokud jsou používány správně. 
•  Mírně  zvyšují  riziko  krevní  sraženiny  v  žilách  a  tepnách,  zvláště  v  prvním  roce  nebo  při 

znovuzahájení kombinované hormonální antikoncepce po pauze trvající 4 týdny nebo déle. 

•  Buďte  prosím  opatrná  a  navštivte  svého  lékaře,  pokud  si  myslíte,  že  máte  příznaky  krevní 

sraženiny (viz bod 2 „Krevní sraženiny“). 

 

 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

 Co naleznete v této příbalové informaci:  

1. 

Co je přípravek Regulon a k čemu se používá  

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Regulon užívat 

3. 

Jak se přípravek Regulon užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Regulon uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 

1. 

Co je přípravek Regulon a k čemu se používá  

Regulon je kombinovaný perorální antikoncepční přípravek, tzv. antikoncepční tablety. Skládá se ze 
dvou  druhů  ženských  hormonů:  progestogenu  (desogestrelu)  a  estrogenu  (ethinylestradiolu  v nízké 
dávce). Ty Vám brání v otěhotnění podobně, jako by Vám přirozené hormony nedovolily otěhotnět, 
jakmile už jednou těhotná jste.  

Kombinované antikoncepční tablety Vás chrání před otěhotněním trojím způsobem. Tyto hormony 

1.  způsobí, že vaječníky přestanou každý měsíc uvolňovat vajíčko (zastaví ovulaci); 

2.  zahustí tekutinu v děložním hrdle tak, že spermatu ztíží možnost proniknout k vajíčku; 

3.  změní výstelku dělohy a omezí tak její schopnost přijmout oplodněné vajíčko. 

 

 

2/16 

Všeobecné informace  

Pokud jsou správně užívány, představují antikoncepční tablety účinnou reverzibilní (zvratnou) formu 
ochrany před početím. Nicméně, za jistých okolností se účinnost  antikoncepčních tablet může snížit 
nebo Vy sama je budete muset přestat brát (viz dále). V takových případech buď pohlavní styk vůbec 
vynechejte, nebo při něm k zajištění účinné antikoncepce používejte ještě další ochranné metody (jako 
je kondom nebo spermicidy). 

Nespoléhejte na metodu neplodných dní (pravidelnost) ani na měření teploty. Tyto metody mohou být 
nespolehlivé, protože  přípravek  Regulon ovlivňuje měsíční  změny tělesné teploty a  hustotu tekutiny 
děložního hrdla. 

Mějte  na  paměti:  kombinované  antikoncepční  tablety  jako  přípravek  Regulon  Vás  nechrání  před 
pohlavními nemocemi (jako např. AIDS). Tam mohou pomoci pouze kondomy.  

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek  Regulon užívat  

Obecné poznámky 

Předtím, než začnete užívat přípravek Regulon, měla byste si přečíst informace o krevních sraženinách 
v  bodě 2.  Je  zvláště  důležité,  abyste  si  přečetla  příznaky  krevních  sraženin  -  viz  bod 2  „Krevní 
sraženiny“. 

Než  začnete  přípravek  Regulon  užívat,  položí  Vám  lékař  několik  otázek  týkajících  se  zdravotní 
anamnézy Vás samé i Vašich blízkých příbuzných. Také Vám změří krevní tlak a podle Vaší osobní 
situace možná i provede některá další vyšetření.   

 

Neužívejte přípravek Regulon  

Nemáte  užívat  přípravek  Regulon,  pokud  máte  jakýkoli  ze  stavů  uvedených  níže.  Pokud  máte  níže 
uvedený stav, musíte informovat svého lékaře. Váš lékař s Vámi prodiskutuje, jaká jiná antikoncepční 
metoda by pro Vás byla vhodná. 

-

  pokud máte (nebo jste měla) krevní sraženinu v krevní cévě v nohách (hluboká žilní trombóza, 

DVT), plících (plicní embolie, PE) nebo v jiných orgánech; 

-

  pokud  víte,  že  máte  poruchu  postihující  Vaši  krevní  srážlivost  -  například  deficit  proteinu C, 

deficit proteinu S, deficit antitrombinu III, faktor V Leiden nebo protilátky proti fosfolipidu; 

-

  pokud potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte (viz bod „Krevní sraženiny“); 

-

  pokud jste někdy měla srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu; 

-

  pokud máte (nebo jste někdy měla) anginu pectoris (stav, který způsobuje těžkou bolest na hrudi 

a  může  být  první  známkou  srdečního  záchvatu)  nebo  tranzitorní  ischemickou  ataku  (TIA  – 
dočasné příznaky cévní mozkové příhody); 

-

  pokud máte některá z následujících onemocnění, která zvyšují riziko sraženiny v tepnách, jako je: 

-  těžký diabetes (cukrovku) s poškozením krevních cév; 

-  velmi vysoký krevní tlak; 

-  velmi vysokou hladinu tuku v krvi (cholesterol nebo triglyceridy); 

-  onemocnění označované jako hyperhomocysteinemie. 

-

  pokud máte (nebo jste někdy měla) typ migrény označovaný jako „migréna s aurou“; 

-

  pokud máte (nebo jste prodělala) zánět slinivky břišní (pankreatitidu);  

-

  pokud máte nebo jste v minulosti prodělala onemocnění jater a Vaše jaterní funkce nejsou dosud 

v normě;   

-

  pokud máte nebo jste měla nádor na játrech;   

-

  pokud máte (nebo jste měla) nebo existuje podezření na rakovinu prsu nebo pohlavních orgánů;   

 

3/16 

-

  pokud máte poševní krvácení, jehož příčina nebyla dosud objasněna;  

-

  pokud jste těhotná nebo se domníváte, že můžete být těhotná; 

-

  pokud máte hyperplazii endometria (stav charakterizovaný zvýšeným růstem výstelky dělohy); 

-

  pokud  jste  alergická  na  ethinylestradiol  nebo  desogestrel,  nebo  kteroukoli  další  složku  tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6). Alergie se pozná podle svědění, vyrážky nebo otoku.   

Neužívejte  přípravek  Regulon,  pokud  máte  hepatitidu  (zánět  jater)  C  a  užíváte  léčivé  přípravky 
obsahující  ombitasvir/paritaprevir/ritonavir  a  dasabuvir  (viz  také  bod  Další  léčivé  přípravky  a 
přípravek Regulon). 

 

Upozornění a opatření 

Před užitím přípravku Regulon se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

V  některých  situacích  je  při  užívání  přípravku  Regulon  nebo  jiné  kombinované  hormonální 
antikoncepce na místě zvláštní opatrnost; možná bude i zapotřebí, abyste byla pravidelně kontrolována 
lékařem.  

Kdy byste měla kontaktovat svého lékaře? 

Vyhledejte naléhavou lékařskou pomoc 

-  pokud  si  všimnete  možných  známek  krevní  sraženiny,  která  může  znamenat,  že  máte  krevní 

sraženinu  v  noze  (tj.  hluboká  žilní  trombóza),  krevní  sraženinu  v  plicích  (tj.  plicní  embolie), 
srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu (viz bod "krevní sraženina“ (trombóza)) níže. 

Pro  popis  příznaků  těchto  závažných  nežádoucích  účinků  si  prosím  přečtěte  „Jak  rozpoznat  krevní 
sraženinu“. 

 

Informujte svého lékaře, pokud se Vás týká některý z následujících stavů

Pokud se stav vyvine nebo se zhorší během užívání přípravku  Regulon, měla byste také informovat 
svého lékaře. 

-  pokud některá blízká příbuzná má nebo měla rakovinu prsu;   

-  pokud trpíte onemocněním jater nebo žlučníku;  

-  pokud máte cukrovku;   

-  pokud trpíte depresemi;   

-  pokud máte Crohnovu chorobu nebo ulcerózní kolitidu (chronické zánětlivé střevní onemocnění); 

-  pokud  máte  systémový  lupus  erytematodes  (SLE  -  onemocnění,  které  postihuje  Váš  přirozený 

obranný systém); 

-  pokud máte hemolyticko-uremický syndrom (HUS  -  porucha srážení krve, která vede k selhání 

ledvin); 

-  pokud máte srpkovitou anémii (dědičné onemocnění červených krvinek); 

-  pokud  máte  zvýšené  hladiny  tuku  v  krvi  (hypertriglyceridemie)  nebo  pozitivní  rodinnou 

anamnézu  tohoto  onemocnění.  Hypertriglyceridemie  souvisí  se  zvýšeným  rizikem  rozvoje 
pankreatitidy (zánět slinivky břišní). 

-  pokud potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte (viz bod 2 „Krevní sraženiny “); 

-  pokud  jste  právě  porodila,  máte  zvýšené  riziko  krevních  sraženin.  Měla  byste  se  zeptat  svého 

lékaře, jak brzy po porodu můžete začít užívat přípravek Regulon. 

-  pokud máte zánět žil pod kůží (povrchová tromboflebitida); 

-  pokud máte křečové žíly; 

-  pokud máte epilepsii (viz “Další léčivé přípravky a přípravek Regulon”);   

 

4/16 

-  pokud  máte  poruchu,  která  se  poprvé  projevila  během  těhotenství  nebo  při  dřívějším  užívání 

pohlavních  hormonů  (např.  ztráta  sluchu,  porfyrie  (krevní  onemocnění),  gestační  herpes  (kožní 
vyrážka  s  puchýřky  během  těhotenství),  Sydenhamova  chorea  (nervové  onemocnění  provázené 
nenadálými pohyby těla)); 

-  pokud  máte  nebo  jste  někdy  měla  chloasma  (zlatohnědé  pigmentové  skvrny,  tzv.  “těhotenské 

skvrny”, zejména v obličeji). V takovém případě se nevystavujte slunečnímu ani ultrafialovému 
záření. 

-  pokud  máte  dědičný  angioedém,  mohou  u  Vás  estrogenové  přípravky  vyvolat  nebo  zhoršit 

příznaky angioedému. Pokud se objeví příznaky angioedému jako např. otoky obličeje, jazyka ev. 
hltanu,  popřípadě  ztížené  polykání  nebo  kopřivka  spolu  s  dýchacími  obtížemi,  je  nutno 
neprodleně navštívit lékaře.  

 

KREVNÍ SRAŽENINY 

Užívání  kombinované  hormonální  antikoncepce,  jako  je  přípravek  Regulon  zvyšuje  Vaše  riziko 
rozvoje  krevní  sraženiny  v  porovnání  s  jejím  neužíváním.  Ve  vzácných  případech  může  krevní 
sraženina zablokovat krevní cévy a způsobit vážné problémy. 

Krevní sraženiny se mohou vyvinout 

-  v žilách (označuje se jako „žilní trombóza“, „žilní tromboembolismus“ nebo VTE); 

-  v tepnách (označuje se jako „arteriální trombóza“, „arteriální tromboembolismus“ nebo ATE). 

Zotavení  se  z  krevních  sraženin  není  vždy  úplné.  Vzácně  se  mohou  vyskytnout  závažné,  trvalé 
následky nebo velmi vzácně mohou být fatální. 

Je  důležité  si  pamatovat,  že  celkové  riziko  škodlivé  krevní  sraženiny  v  důsledku  přípravku 
Regulon je malé. 

 

JAK ROZPOZNAT KREVNÍ SRAŽENINU 

Vyhledejte  rychlou  lékařkou  pomoc,  pokud  si  všimnete  některé/ho  z  následujících  známek  nebo 
příznaků. 

Máte některé z těchto známek? 

Čím pravděpodobně trpíte? 

-  otok jedné nohy nebo podél žíly na noze nebo chodidle, 

zvláště doprovázený: 

-  bolestí nebo citlivostí v noze, která může být 

pociťována pouze vstoje nebo při chůzi 

-  zvýšenou teplotou postižené nohy 

-  změnou barvy kůže na noze, např. zblednutí zčervenání 

nebo zmodrání. 

Hluboká žilní trombóza 

-  náhlý nástup nevysvětlitelné dušnosti nebo rychlého 

dýchání 

-  náhlý kašel bez zřejmé příčiny, který může způsobit 

vykašlávání krve 

-  ostrá bolest na hrudi, která se může zvyšovat při hlubokém 

dýchání 

-  těžké točení hlavy nebo závrať způsobené světlem 

-  rychlý nebo nepravidelný srdeční tep 

-  těžká bolest žaludku. 

Pokud si nejste jistá, informujte svého lékaře, protože některé z 

Plicní embolie 

 

5/16 

těchto příznaků, jako je kašel nebo dušnost, mohou být 
zaměněny za mírnější onemocnění, jako je infekce dýchacího 
traktu (např. „nachlazení“). 

Příznaky se nejčastěji objevují na jednom oku: 

-  okamžitá ztráta zraku nebo 

-  bezbolestné rozmazané vidění, které může přejít do ztráty 

zraku. 

Trombóza retinální žíly 
(krevní sraženina v oku) 

-  bolest na hrudi, nepohodlí, tlak, tíže 

-  pocit stlačení nebo plnosti na hrudi, v paži nebo pod hrudní 

kostí 

-  plnost, porucha trávení nebo pocit dušení 

-  nepříjemné pocity v horní části těla vyzařující do zad, 

čelisti, hrdla, paže a břicha 

-  pocení, nevolnost, zvracení nebo závratě 

-  extrémní slabost, úzkost nebo dušnost 

-  rychlý nebo nepravidelný srdeční tep. 

 

Srdeční záchvat 

-  náhlá slabost nebo necitlivost obličeje, paže nebo nohy, 

zvláště na jedné straně těla 

-  náhlá zmatenost, problémy s řečí nebo porozuměním 

-  náhlé potíže se zrakem na jednom nebo obou očích 

-  náhlé potíže s chůzí, závratě, ztráta rovnováhy nebo 

koordinace 

-  náhlá, závažná nebo prodloužená bolest hlavy neznámé 

příčiny 

-  ztráta vědomí nebo omdlení s nebo bez záchvatu. 

Někdy mohou být příznaky cévní mozkové příhody krátké s 
téměř okamžitým a plným zotavením, ale měla byste vyhledat 
okamžitou lékařskou pomoc, protože můžete mít riziko další 
cévní mozkové příhody. 

Cévní mozková příhoda 

-  otok a lehké zmodrání končetiny 

-  těžká bolest žaludku (akutní břicho). 

Krevní sraženiny blokující 
jiné cévy 

 

KREVNÍ SRAŽENINY V ŽÍLE 

Co se může stát, pokud se v žíle vytvoří krevní sraženina? 

-  Používání  kombinované  hormonální  antikoncepce  souviselo  se  zvýšeným  rizikem  krevních 

sraženin v žíle (žilní tromboembolismus). Tyto nežádoucí účinky jsou však vzácné. Nejčastěji se 
objevují v prvním roce používání kombinované hormonální antikoncepce. 

-  Pokud  se  vytvoří  krevní  sraženina  v  žíle  v  noze  nebo  chodidle,  může  způsobit  hlubokou  žilní 

trombózu (DVT). 

-  Pokud krevní sraženina vycestuje z nohy a usadí se v plících, může způsobit plicní embolii. 

-  Velmi  vzácně  se  může  krevní  sraženina  vytvořit  v  žíle  v  jiném  orgánu,  jako  je  oko  (trombóza 

retinální žíly). 

 

Kdy je riziko rozvoje krevní sraženiny v žíle nejvyšší? 

 

6/16 

Riziko  rozvoje  krevní  sraženiny  v  žíle  je  nejvyšší  v  prvním  roce  užívání  kombinované  hormonální 
antikoncepce.  Riziko  může  být  také  vyšší,  pokud  znovu  zahájíte  užívání  kombinované  hormonální 
antikoncepce (stejný nebo odlišný přípravek) po pauze trvající 4 týdny nebo déle. 

Po prvním roce se riziko zmenšuje, ale je vždy  mírně vyšší, než kdybyste neužívala kombinovanou 
hormonální antikoncepci. 

Když  ukončíte  užívání  přípravku  Regulon,  vrátí  se  Vaše  riziko  krevní  sraženiny  k  normální  úrovni 
během několika týdnů. 

 

Jaké je riziko rozvoje krevní sraženiny? 

Riziko  závisí  na  Vašem  přirozeném  riziku  VTE  a  na  typu  kombinované  hormonální  antikoncepce, 
jakou používáte. 

Celkové riziko krevní sraženiny v noze nebo plicích (DVT nebo PE) u přípravku Regulon je malé. 

-  Z 10 000 žen, které nepoužívají kombinovanou hormonální antikoncepci, a nejsou těhotné, se u 

dvou z nich vyvine krevní sraženina během jednoho roku. 

-  Z 10 000 žen, které používají kombinovanou hormonální antikoncepci obsahující levonorgestrel, 

norethisteron nebo norgestimát se asi u 5-7 vyvine krevní sraženina během jednoho roku. 

-  Z  10 000 žen,  které  používají  kombinovanou  hormonální  antikoncepci  obsahující  desogestrel, 

jako je přípravek Regulon, se asi u 9 až 12 žen vyvine krevní sraženina během jednoho roku. 

-  Riziko,  že  se  u  vás  vyvine  krevní  sraženina,  se  liší  podle  vaší  lékařské  anamnézy  (viz  níže 

„Faktory, které zvyšují vaše riziko krevní sraženiny“). 

 

 

Riziko rozvoje krevní 
sraženiny za rok 

Ženy, které neužívají/nepoužívají kombinované 
hormonální antikoncepční tablety/náplast/kroužek a 
nejsou těhotné 

Asi 2 z 10 000 žen 

Ženy, které užívají kombinované hormonální 
antikoncepční tablety obsahující levonorgestrel, 
norethisteron nebo norgestimát
 

Asi 5-7 z 10 000 žen 

Ženy, které užívají přípravek Regulon 

Asi 9-12 z 10 000 žen 

 

Faktory, které zvyšují Vaše riziko krevní sraženiny v žíle 

Riziko  krevní  sraženiny  u  přípravku  Regulon  je  malé,  ale  některá  onemocnění  riziko  zvyšují.  Vaše 
riziko je vyšší, pokud: 

-  máte velkou nadváhu (index tělesné hmotnosti nebo BMI nad 30 kg/m

2

); 

-  někdo  z  Vašich  přímých  příbuzných  měl  krevní  sraženinu  v  noze,  plicích  nebo  jiném  orgánu  v 

mladém věku (např. do 50 let věku). V tomto případě byste mohla mít dědičnou poruchu srážení 
krve; 

-  potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte z důvodu úrazu nebo onemocnění, nebo pokud 

máte  nohu  v  sádře.  Může  být  nutné  užívání  přípravku  Regulon  přerušit  na  několik  týdnů  před 
operací,  nebo  když  máte  omezenou  pohyblivost.  Pokud  musíte  přerušit  užívání  přípravku 
Regulon, zeptejte se svého lékaře, kdy jej můžete začít znovu užívat; 

-  jste ve vyšším věku (zvláště ve věku nad 35 let); 

-  jste porodila před méně než několika týdny. 

Riziko rozvoje krevní sraženiny se zvyšuje s více onemocněními, která máte. 

 

7/16 

Cestování  letadlem  (> 4 hodiny)  může  dočasně  zvýšit  Vaše  riziko  krevní  sraženiny,  zvláště  pokud 
máte některé z dalších uvedených faktorů. 

Je  důležité,  abyste  informovala  svého  lékaře,  pokud  se  Vás  některé  z  těchto  stavů  týkají,  i  když  si 
nejste jistá. Váš lékař se může rozhodnout, že je třeba užívání přípravku Regulon ukončit. 

Pokud se některý z výše uvedených stavů změní v průběhu užívání přípravku Regulon, například se u 
přímého  příbuzného  vyskytne  trombóza  z  neznámého  důvodu  nebo  pokud  se  zvýší  Vaše  tělesná 
hmotnost, poraďte se s lékařem. 

 

KREVNÍ SRAŽENINY V TEPNĚ 

Co se může stát, pokud se v tepně vytvoří krevní sraženina? 

Podobně  jako  krevní  sraženina  v  žíle,  může  sraženina  v  tepně  způsobit  závažné  problémy.  Může 
například způsobit srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu. 

 

Faktory, které zvyšují Vaše riziko krevní sraženiny v tepně 

Je  důležité  si  pamatovat,  že  riziko  srdečního  záchvatu  nebo  cévní  mozkové  příhody  při  užívání 
přípravku Regulon je velmi malé, ale může se zvyšovat: 

-  se zvyšujícím se věkem (nad 35 let věku); 

-  pokud kouříte. Při užívání kombinované hormonální antikoncepce, jako je přípravek Regulon je 

doporučeno, abyste přestala kouřit. Pokud nejste schopna přestat kouřit a je Vám více než 35 let, 
může Vám lékař poradit, abyste používala jiný typ antikoncepce. 

-  pokud máte nadváhu; 

-  pokud máte vysoký krevní tlak; 

-  pokud  měl  Váš  přímý  příbuzný  srdeční  záchvat  nebo  cévní  mozkovou  příhodu v  mladém  věku 

(do 50 let věku). V tomto případě máte také vyšší riziko srdečního záchvatu nebo cévní mozkové 
příhody. 

-  pokud Vy nebo někdo z Vašich přímých příbuzných má vysokou hladinu tuku v krvi (cholesterol 

nebo triglyceridy); 

-  pokud máte migrény, zvláště migrény s aurou; 

-  pokud máte problém se srdcem (chlopenní vadu, poruchu rytmu označenou jako fibrilace síní); 

-  pokud máte diabetes. 

Pokud  máte  více  než  jeden  z  těchto  stavů  nebo  pokud  je  některý  z  nich  zvláště  závažný,  může  být 
riziko rozvoje krevní sraženiny ještě zvýšeno. 

Pokud  se  některý  z  výše  uvedených  stavů  změní  v  průběhu  užívání  přípravku  Regulon,  například 
začnete kouřit, u přímého příbuzného se vyskytne trombóza z neznámého důvodu nebo pokud se zvýší 
Vaše tělesná hmotnost, poraďte se s lékařem. 

 

Antikoncepční tablety a rakovina  

V několika epidemiologických studiích bylo hlášeno zvýšené riziko vzniku rakoviny děložního hrdla u 
dlouhodobých uživatelek perorální antikoncepce. Zatím ale nebylo dostatečně objasněno, do jaké míry 
může  být  tento  nález  ovlivněn  také  vlivy  sexuálního  chování  a  dalšími  faktory,  jako  je  lidský 
papilloma virus (HPV).  

U žen, které užívají kombinované antikoncepční tablety, byla o něco málo častěji pozorována rakovina 
prsu, není však známo, zda je to v přímé souvislosti s antikoncepcí. Může to být např. tím, že u žen 
užívajících kombinované antikoncepční tablety se zjišťuje více nádorů v souvislosti s tím, že se častěji 
podrobují  lékařskému  vyšetření.  Po  vysazení  kombinované  hormonální  antikoncepce  se  výskyt 

 

8/16 

rakoviny prsu postupně snižuje. Důležité je provádět pravidelně samovyšetření prsů a vyhledat lékaře, 
pokud zjistíte přítomnost hmatného uzlíku.     

Ve vzácných případech byly u uživatelek antikoncepčních tablet zjištěny nezhoubné nádory jater a v 
ještě vzácnějších případech zhoubné jaterní novotvary. V případě neobvyklých silných bolestí v břiše 
se obraťte na svého lékaře.   

 

Krvácení v období mimo menstruaci (mimo období krvácení z vysazení)  

V  několika  prvních  měsících  užívání  přípravku  Regulon  se  u  Vás  může  vyskytnout  neobvyklé 
krvácení (krvácení mimo sedmidenní interval bez užívání tablet). V případě, že toto krvácení trvá déle 
než několik měsíců nebo se objeví po několika měsících pravidelného cyklu, je na Vašem lékaři, aby 
vyšetřil příčinu.  

 

Co dělat, když se v týdenní pauze krvácení nedostaví  

Pokud  jste  všechny  tablety  správně  využívala,  nezvracela jste  ani jste  neměla  silný  průjem  a  pokud 
přitom neberete žádné další léky, je velmi nepravděpodobné, že byste byla těhotná. 

Pokud  se  očekávané  krvácení  nedostaví  dvakrát  za  sebou,  je  možné,  že  jste  otěhotněla.  Ihned 
zkontaktujte svého lékaře. Nenačínejte další blistr antikoncepčních tablet, dokud nezískáte jistotu, že 
těhotná nejste.  

 

Děti a dospívající 

Nejsou k dispozici žádné klinické údaje o bezpečnosti u dospívajících mladších 18 let. 

 

Další léčivé přípravky a přípravek Regulon 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala 
nebo které možná budete užívat.  

Informujte i všechny ostatní lékaře nebo zubního lékaře, kteří Vám předepisují nějaké jiné léky (nebo i 
lékárníka),  o  tom,  že  užíváte  přípravek  Regulon.  Ti  všichni  Vám  mohou  říci,  zda  jsou  ve  Vašem 
případě  potřebná  některá  další  opatření  proti  početí  (např.  kondom),  a  pokud  ano,  po  jak  dlouhou 
dobu.  

 

Neužívejte přípravek Regulon, jestliže máte hepatitidu (zánět jater) typu C a užíváte léčivé přípravky 
obsahující  ombitasvir/paritaprevir/ritonavir  a  dasabuvir,  protože  mohou  způsobit  zvýšení  hodnot 
funkčních jaterních testů (zvýšení jaterního enzymu ALT). 

Před začátkem léčby těmito léčivými přípravky Vám lékař předepíše jiný typ antikoncepce. 

Přípravek  Regulon  můžete  opět  začít  užívat  přibližně  2  týdny  po  ukončení  této  léčby.  Viz  bod 
„Neužívejte přípravek Regulon“. 

 

Některé  léky  mohou  ovlivnit  hladiny  přípravku  Regulon  v krvi  a  mohou  způsobit,  že  bude  méně 
účinný  při  ochraně  před  početím,  nebo  mohou  vyvolat  neočekávané  krvácení.  Mezi  tyto  léky  patří 
přípravky určené k léčbě  

-  epilepsie  (např.  primidon,  fenytoin,  barbituráty,  karbamazepin,  oxkarbazepin,  topiramát, 

hydantoináty, felbamát, modafinil, rifabutin 

-  tuberkulózy (např. rifampicin, rifabutin), 

-  HIV infekce a virové hepatitidy typu C (nazývané inhibitory proteáz a nenukleosidové inhibitory 

reverzní transkriptázy, jako je ritonavir, nevirapin, efavirenz) nebo jiných infekcí (antibiotika jako 
je griseofulvin),   

 

9/16 

-  poruch spánku (modafinil), 

-  vysokého krevního tlaku v krevních cévách plic (bosentan), 

-  přípravky  obsahující  třezalku  tečkovanou.  Pokud  užíváte  během  užívání  přípravku  Regulon 

rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou, poraďte se se svým lékařem. 

 

Přípravek Regulon může ovlivnit účinnost jiných léků, například  

-  cyklosporinu (lék používaný k utlumení odhojení tkáně po chirurgických transplantacích) 

-  antiepileptika lamotriginu (to může vést ke zvýšení četnosti záchvatů), 

-  tizanidinu (lék používaný k léčbě zvýšeného napětí svalů), 

-  levothyroxinu (lék používaný k léčbě nedostatku hormonu). 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. 

 

Před jakýmkoli laboratorním vyšetřením krve 

Informujte svého lékaře nebo personál laboratoře, že užíváte antikoncepční tablety, protože perorální 
antikoncepce může ovlivnit výsledky některých vyšetření. 

 

Těhotenství a kojení  

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

Přípravek Regulon nesmíte užívat v době, kdy jste těhotná. Pokud otěhotníte nebo se domníváte, že 
jste těhotná, přestaňte přípravek Regulon užívat a poraďte se neprodleně s lékařem.  

Přípravek  Regulon  nemáte  užívat  ani  v  době  kojení.  Pokud  kojíte  a  chcete  antikoncepční  tablety 
užívat, poraďte se se svým lékařem.  

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů  

Při užívání přípravku Regulon můžete řídit i obsluhovat stroje.  

 

Přípravek Regulon obsahuje laktosu 

Pokud  Vám  lékař  řekl,  že  nesnášíte  některé  cukry,  poraďte  se  se  svým  lékařem,  než  začnete  tento 
léčivý přípravek užívat. 
  

3. 

Jak se přípravek  Regulon užívá  

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se 
svým lékařem. 

Každé balení přípravku Regulon obsahuje jedno kalendářní balení (blistr) obsahující 21 potahovaných 
tablet nebo 3 kalendářní balení po 21 potahovaných tabletách. Kalendářní balení je navrženo tak, aby 
Vám připomínalo, jak a kdy tablety užívat.  

Na blistru je vyznačen den týdne, ve kterém se má každá tableta užívat. Při postupu ve směru 
šipky vytištěné na blistru máte každý den jednu tabletu po dobu 21 dní, dokud tablety z blistru 
zcela nevypotřebujete.  

Poté následuje 7 dní, kdy se tablety neužívají. Během těchto 7 dní bez užívání tablet, 2. nebo 3. 
den, začnete mít krvácení z vysazení podobné menstruaci, tj. své “měsíční krvácení”.  

Tablety z dalšího blistru začněte užívat 8. den (po 7denním intervalu bez užívání tablet), a to i 
kdyby  krvácení  ještě  neskončilo.  Pokud  budete  přípravek  Regulon  užívat  správně,  budete 

 

10/16 

pokaždé  načínat  nový  blistr  ve  stejný  den  týdne,  takže  i  menstruaci  budete  mít  každý  měsíc 
(každých 28 dní) vždy ve stejný den týdne.  

Měla  byste  se  snažit  užívat  antikoncepční  tabletu  každý  den  v  přibližně  stejnou  dobu.  Možná 
zjistíte, že nejsnazší bude užívat ji vždy před spaním nebo hned po ránu.  

Tabletu polkněte celou, v případě potřeby ji zapijte vodou.  

 

Načínáte první blistr 

Pokud jste v předchozím cyklu žádnou perorální antikoncepci neužívala  

Užijte první tabletu v první den své  menstruace. To je první den Vašeho menstruačního cyklu - den 
začátku  krvácení.  Užijte  tabletu  označenou  příslušným  dnem  v  týdnu  (například,  začíná-li  Vám 
menstruace v úterý, užijte tabletu označenou v blistru “úterý”). Dále pak postupujte ve směru šipky a 
užívejte každý den jednu tabletu, dokud tablety v blistru zcela nevyužíváte.  

Pokud  však  začnete  užívat  2.  až  5.  den  své  menstruace,  musíte  v  prvních  sedmi  dnech  užívání 
antikoncepčních  tablet  přidat  ještě  další  antikoncepční  opatření,  např.  kondom,  ale  to  se  týká  jen 
tohoto prvního blistru.  

 

Přechod  na  přípravek  Regulon  z  jiné  kombinované  hormonální  antikoncepce,  z kombinované 
antikoncepce pomocí vaginálního kroužku nebo náplasti  

Začněte užívat přípravek Regulon v den po skončení intervalu bez užívání antikoncepčních tablet Vaší 
dosavadní  antikoncepce  (nebo  po  užití  poslední  neaktivní  tablety).  V případě  vaginálního  kroužku 
nebo transdermální náplasti má žena začít užívat přípravek Regulon v den jejich odstranění, nejpozději 
však v den, kdy by byla na řadě další aplikace.  

 

Přechod na přípravek Regulon z přípravku obsahujícího pouze progestogen (antikoncepční tablety 
obsahující  jen  progesteron,  injekce,  implantát  nebo  nitroděložní  tělísko  (IUD)  uvolňující 
progestogen)    

Z antikoncepčních tablet obsahujících pouze progestogen můžete přejít na přípravek Regulon kdykoli 
(z implantátu nebo IUD v den jejich odstranění, z injekčních přípravků v den další plánované injekce), 
ale  ve  všech  těchto  případech  je  nutno  po  dobu  prvních  7  dní  užívání  tablet  připojit  ještě  další 
antikoncepční opatření (např. kondom). 

 

Po potratu  

Řiďte se radami svého lékaře.   

 

Po porodu  

Po  porodu  můžete  začít  užívat  přípravek  Regulon  po  uplynutí  21  až  28  dní.  Pokud  začnete  užívat 
tablety po 28. dni, musíte během prvních sedmi dní užívání přípravku Regulon použít ještě některou z 
tzv. bariérových metod (např. kondom). Pokud však po narození dítěte máte pohlavní styk ještě než 
začnete  (opět  začnete)  užívat  přípravek  Regulon,  musíte  se  nejprve  ujistit,  že  nejste  těhotná,  nebo 
počkat, až se dostaví příští menstruace.  

Pokud si nejste jistá, kdy začít, poraďte se se svým lékařem.  

 

Pokud kojíte a chcete po porodu začít užívat (znovu začít užívat) přípravek Regulon.   

Pročtěte si bod “Těhotenství a kojení”.   

 

Jestliže jste užila více tablet přípravku Regulon, než jste měla        

 

11/16 

Nebyly hlášeny žádné závažné škodlivé následky po požití většího množství tablet přípravku Regulon. 
Pokud užijete několik tablet najednou, mohou se u Vás projevit příznaky, jako je nevolnost a zvracení. 
U  mladých  dívek  může  dojít  k  poševnímu  krvácení.  Pokud  sama  požijete  větší  množství  tablet 
přípravku Regulon nebo zjistíte, že nějaké tablety spolklo dítě, obraťte se o radu na svého lékaře nebo 
lékárníka.  

 

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Regulon  

-  Jestliže uplynulo méně než 12 hodin od doby, kdy jste měla tabletu užít, účinnost ochrany před 

otěhotněním není snížena. Užijte tabletu, jakmile si chybu uvědomíte a následující tabletu užijte v 
obvyklou dobu.  

-  Jestliže uplynulo více než 12 hodin od doby, kdy jste měla tabletu užít, účinnost ochrany před 

otěhotněním může být snížena. Čím více tablet jste vynechala, tím větší je riziko, že ochrana před 
početím byla narušena. 

Riziko neúplné ochrany před početím je největší v případě, že jste vynechala tabletu na začátku nebo 
na konci blistru. Měla byste se proto řídit těmito pravidly (viz též diagram níže): 

 

Více než jedna vynechaná tableta v balení   

Požádejte o radu lékaře.  

 

Jedna tableta vynechaná v 1. týdnu     

Užijte vynechanou tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo  užití dvou tablet 
najednou.  Další  tablety  užijte  v  obvyklou  dobu  a  během  následujících  7  dní  používejte  navíc  další 
způsob ochrany, např. kondom. 

V případě, že jste měla pohlavní styk v týdnu před vynecháním tablety nebo jste zapomněla načít nový 
blistr po sedmidenním intervalu bez užívání tablet, musíte mít na paměti, že je tu riziko otěhotnění. V 
takovém případě se poraďte se svým lékařem.  

Jedna tableta vynechaná ve 2. týdnu   

Užijte vynechanou tabletu, jakmile si to uvědomíte, i kdyby to znamenalo užití dvou tablet najednou. 
Další  tablety  užijte  v  obvyklou  dobu.  Účinnost  ochrany  před  početím  není  snížená  a  další  opatření 
nejsou potřeba.  

Jedna tableta vynechaná ve 3. týdnu    

Můžete si zvolit z těchto dvou možností:   

1.  Užijte  vynechanou  tabletu,  jakmile  si  to  uvědomíte,  i  kdyby  to  znamenalo  užití  dvou  tablet 

najednou. Další tablety užijte v obvyklou dobu. Místo intervalu bez užívání tablet načněte rovnou 
nový blistr. 

S  největší  pravděpodobností  se  po  doužívání  druhého  blistru  dostaví  menstruace  (krvácení  z 
vysazení),  avšak  při  užívání  tablet  z  druhého  blistru se  může  objevit  i  špinění nebo  krvácení  z 
průniku.   

2.  Můžete také  přestat  užívat  tablety  z načatého  blistru a  přejít  rovnou  do sedmidenního intervalu 

bez  užívání  tablet  (zaznamenejte  si  den  vynechání  tablety).  Pokud  chcete  načít  nový  blistr  v 
obvyklý počáteční den, zkraťte interval bez užívání tablet na méně než 7 dní.  

Budete-li se jedním z těchto dvou doporučení řídit, zůstanete chráněna před početím.  

 

Pokud  jste  některou  z  tablet  v  balení  vynechala  a  očekávané  krvácení  se  v prvním  intervalu  bez 
užívání tablet nedostavilo, může to znamenat, že jste těhotná. Než přejdete na nový blistr, musíte se 
poradit s lékařem.  

 

12/16 

 
 

 

13/16 

 

Zapomněla  jste  užít 
několik tablet z blistru 

 

 
 
 

 

Poraďte se se svým lékařem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pouze  1  vynechaná 
tableta  (opoždění  o 
více než 12 hodin) 

 
 
 

 
 

v 1. týdnu 

 
 

Měla  jste  pohlavní  styk  v týdnu  před 
vynecháním tablety? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Užijte vynechanou tabletu. 

•  V následujících 7 dnech používejte ještě 

bariérovou antikoncepční metodu. 
(kondom). 

•  Pokračujte v užívání tablet až do využívání 

všech tablet v blistru. 

 

 

 

 

 
 

ve 2. týdnu 
 

 
 

•  Užijte vynechanou tabletu. 

•  Pokračujte v užívání tablet až do využívání 

všech tablet v blistru. 

 

 

 

 

 

 

 

•  Užijte vynechanou tabletu. 

•  Pokračujte v užívání tablet až do využívání 

všech tablet v blistru. 

•  Vynechejte interval bez užívání tablet. 

•  Začněte užívat tablety z dalšího blistru. 

 

ve 3. týdnu 
 

 

 

 

 

 

 

•  Přerušte užívání tablet ze současného 

blistru. 

•  Zahajte interval bez užívání tablet (po dobu 

max. 7 dní včetně dne, kdy jste si 
zapomněla vzít tabletu). 

•  Začněte užívat tablety z dalšího blistru. 

 
Co dělat v případě zvracení nebo silného průjmu  

Pokud zvracíte do 3 - 4 hodin po užití tablety nebo máte silný průjem, vzniká riziko, že se léčivé látky 
obsažené v tabletě nemusely zcela vstřebat do těla. Situace je stejná, jako byste tabletu zapomněla užít. 
Po  zvracení  nebo  při  průjmu  musíte co nejdříve  užít jinou  tabletu  z náhradního  (rezervního)  blistru. 
Pokud možno, musíte tabletu užít do 12 hodin od doby, kdy jste zvyklá ji užívat. Pokud to není možné 
nebo  12  hodin  již  uplynulo,  musíte  se  řídit  pokyny  uvedenými  v části  „Jestliže  jste  zapomněla  užít 
přípravek Regulon“.  

 

Oddálení menstruace: co musíte vědět  

Třebaže se to nedoporučuje, oddálit menstruaci (krvácení z vysazení) je možné tak, že místo intervalu 
bez užívání tablet přejdete rovnou na nový blistr přípravku Regulon a užijte postupně všechny tablety 
z druhého blistru. Při užívání tohoto druhého blistru se může objevit špinění (kapky nebo skvrnky od 
krve)  nebo  krvácení  z  průniku.  Pak  po  obvyklém  sedmidenním  intervalu  bez  užívání  tablet  užívejte 
tablety z dalšího blistru.  

Než se rozhodnete pro oddálení menstruačního krvácení, měla byste se poradit s lékařem. 

 

ano 

 

nebo

 

ne

 

 

14/16 

Změna prvního dne menstruace: co musíte vědět   

Pokud užíváte tablety dle pokynů, dostaví se menstruace/krvácení z vysazení v sedmidenním intervalu 
bez užívání tablet. Pokud chcete tento den změnit, dosáhnete toho zkrácením období bez užívání tablet 
(nikdy jeho prodloužením!). Například: začíná-li Vám interval bez užívání tablet v pátek a chcete-li jej 
přesunout na úterý (o 3 dny dříve), musíte začít užívat nové balení o tři dny dříve než obvykle. Pokud 
interval bez užívání tablet výrazně zkrátíte (třeba na pouhé tři dny nebo ještě kratší), může se stát, že 
se v tomto intervalu bez užívání tablet žádné krvácení nedostaví. Může se objevit špinění (kapky nebo 
skvrnky od krve) nebo krvácení z průniku.  

Nejste-li si jista jak postupovat, požádejte o radu lékaře.                    

 

Pokud ukončíte užívání přípravku Regulon   

Přípravek Regulon můžete přestat užívat kdykoli potřebujete. Nepřejete-li si otěhotnět, obraťte se na 
svého lékaře, aby Vám doporučil jiné spolehlivé antikoncepční metody.  

Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka.  

 

4. 

 Možné nežádoucí účinky   

Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého.  

Pokud se u Vás vyskytne jakýkoli nežádoucí účinek, zvláště pokud je závažný a trvalý, nebo pokud se 
vyskytne  jakákoli  změna  Vašeho  zdravotního  stavu,  o  které  si  myslíte,  že  je  v  důsledku  užívání 
přípravku Regulon, informujte prosím svého lékaře. 

 

Zvýšené  riziko  krevních  sraženin  v  žilách  (žilní  tromboembolismus  (VTE)  nebo  krevní  sraženiny  v 
tepnách (arteriální tromboembolismus, ATE) je přítomné u všech žen, které používají kombinovanou 
hormonální antikoncepci. Pro podrobnější údaje o různých rizicích v důsledku používání kombinované 
hormonální antikoncepce  si  přečtěte  bod  2 „Čemu  musíte  věnovat  pozornost,  než  začnete  přípravek 
Regulon užívat“. 

 
Časté (mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 10): deprese, změny nálady, bolest hlavy, nevolnost, bolest 
břicha, bolest prsů, citlivost prsů, zvýšení tělesné hmotnosti.  
 
Méně  časté  (mohou  se  vyskytnout  až  u  1  osoby  ze 100):  zadržování  tekutin,  snížení  sexuální 
žádostivosti, migréna, zvracení, průjem, vyrážka, kopřivka, zvětšení prsů.  
 
Vzácné  (mohou  se  vyskytnout  až  u  1  osoby  z 1000):  přecitlivělost,  zvýšení  sexuální  žádostivosti, 
podráždění  očí  způsobené  kontaktními  čočkami,  kožní  onemocnění  (erythema  nodosum,  erythema 
multiforme), abnormální stěr z děložního hrdla, výtok z prsů, snížení tělesné hmotnosti. 
Škodlivé krevní sraženiny v žíle nebo tepně, například:  

-  v noze nebo chodidle (tj. hluboká žilní trombóza);  
-  v plicích (tj. plicní embolie);  
-  srdeční záchvat;  
-  cévní mozková příhoda;  
-  příznaky malé cévní mozkové příhody nebo dočasné cévní mozkové příhody známé jako 

tranzitorní ischemická ataka (TIA);  

-  krevní sraženiny v játrech, žaludku/střevech, ledvinách nebo oku.  

Šance,  že  se  u  Vás  objeví  krevní  sraženina,  mohou  být  vyšší,  pokud  máte  jiná  onemocnění,  která 
zvyšují riziko (pro více informací o podmínkách, které zvyšují riziko krevních sraženin, a o příznacích 
krevní sraženiny viz bod 2)  
 

 

15/16 

 

Hlášení nežádoucích účinků  

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  

Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku.  

 

5. 

Jak přípravek Regulon uchovávat  

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  vyznačené  na  obalu  za  EXP.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k posledními dni uvedeného měsíce.  

Uchovávejte při teplotě do 30 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 

 

6. 

Obsah balení a další informace 

Co přípravek Regulon obsahuje  

Léčivými  látkami  jsou  desogestrel  a  ethinylestradiol.  Jedna  potahovaná  tableta  obsahuje  30 
mikrogramů ethinylestradiolu a 150 mikrogramů desogestrelu. 

Pomocnými látkami jsou: 

Jádro tablety: bramborový škrob, kyselina stearová, tocoferol- alfa, monohydrát laktosy, magnesium-
stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, povidon 40. 

Potahová vrstva tablety: hypromelosa, makrogol 6000, propylenglykol. 

 

Jak přípravek Regulon vypadá a co obsahuje toto balení 

Bílé nebo téměř bílé kulaté bikonvexní potahované tablety o průměru 6 mm, na jedné straně vyraženo 
P8, na druhé straně vyraženo RG. 

PVC/PVDC/Al  blistry  po  21  tabletách  s označenými  dny  v týdnu  (kalendářní  blistr),  papírová 
krabička. 

Velikost balení:  

1x21 tablet nebo 3x21 tablet. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 

Gedeon Richter Plc. 
Gyömrői út 19-21. 
1103 Budapešť  
Maďarsko 

 

 

16/16 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována  25. 7. 2017 

 

Recenze

Recenze produktu REGULON 3X21(=63) Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu REGULON 3X21(=63) Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám