Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na trávení » Léky na zácpu a projímadla

REGULAX PIKOSULFÁT KOSTKY 10 MG 18X10 MG Pastilky rozp. v ústech

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 90292
Přípravek je projímadlem a je určen ke krátkodobému užití při zácpě, případně při stavech, které vyžadují snadné vyprázdnění.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Přípravek je projímadlem a je určen ke krátkodobému užití při zácpě, případně při stavech, které vyžadují snadné vyprázdnění.

Informace o produktu

Výrobce: KREWEL MEUSELBACH GMBH, EITORF
Značka: REGULAX
Kód výrobku: 90292
Kód EAN:
Kód SÚKL: 18217
Držitel rozhodnutí: KREWEL MEUSELBACH GMBH, EITORF
Co je Regulax pikosulfát kostky 10 mg a k čemu se používá Tento léčivý přípravek je projímadlem a je určen ke krátkodobému užití při zácpě, případně při stavech, které vyžadují snadné vyprázdnění.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

sp. zn. sukls83212/2016 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

REGULAX pikosulfát kostky 10 mg 

 

l

isované pastilky  

 

natrii picosulfas 

 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi . Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. viz bod 4. 

Pokud se do 2 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.  

 
Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je Regulax pikosulfát kostky 10 mg a k čemu se používá? 

2. 

Čemu  musíte  věnovat  pozornost,  než  začnete  přípravek  Regulax  pikosulfát  kostky  10  mg 

užívat? 
3. 

Jak se Regulax pikosulfát kostky 10 mg užívá? 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Regulax pikosulfát kostky 10 mg uchovávat? 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Regulax pikosulfát kostky 10mg a k čemu se používá 

 
Tento  léčivý  přípravek  je  projímadlem  a  je  určen  ke  krátkodobému  užití  při  zácpě,  případně  při 
stavech, které vyžadují snadné vyprázdnění.  
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Regulax pikosulfát kostky 10 mg užívat  

 
Neužívejte Regulax pikosulfát kostky 10 mg  
 

-  jestliže  jste  alergický(á)  na  natrium-pikosulfát  nebo  jí  příbuzné  sloučeniny  (triarylmetany) 

nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

 

-  při neprůchodnosti střev, onemocněních střeva a žaludku (např. zánětlivá onemocnění, náhlé 

příhody břišní) 

 

-  při bolesti břicha doprovázené nevolností a zvracením 

 

-  při nadměrné ztrátě tekutin (spolu se ztrátou solí) 

 
Zácpa,  spojená  s jinými  obtížemi,  jako  bolesti  břicha,  zvracení  a  horečka,  může  být  příznakem 
vážnějších  onemocnění  (střevní  neprůchodnost,  akutní  zánět  v krajině  břišní).  Při  takových  obtížích 
nesmí být Regulax pikosulfát kostky 10 mg užíván a je nutné vyhledat bez prodlení lékaře. 

 

 
Při  onemocněních  spojených  s poruchou  rovnováhy  iontů  v organismu  (např.  vážné  onemocnění 
ledvin), lze Regulax pikosulfát kostky 10 mg použít výhradně pod lékařským dohledem. 
 
Upozornění a opatření  
 
Před užitím přípravku Regulax pikosulfát kostky 10 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Pokud trpíte delší dobu problémy s vyprazdňováním (zácpa), je třeba se před začátkem léčby poradit 
s lékařem, protože chronické poruchy vyprazdňování mohou signalizovat vážnější onemocnění. 
 
Užívání projímadel má být vždy jenom krátkodobé! 
Dlouhodobé užívání zvyšuje riziko vzniku úporné zácpy. 
 
Použití  přípravku  se  doporučuje  jen  v případech,  kdy  žádoucího  efektu  nebylo  dosaženo  úpravou 
životosprávy (zvýšením podílu vlákniny nebo zvýšením příjmu tekutin) ani změnou Vašeho životního 
stylu (zvýšením pohybové aktivity). 
 
Další léčivé přípravky a Regulax pikosulfát kostky 10 mg  
 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval/a nebo které možná budete užívat. 
 
Antibiotika  mohou  účinek  Regulax  pikosulfát  kostky  10  mg  kostek  snížit  nebo  potlačit  a  naopak 
Regulax pikosulfát kostky 10 mg může snížit účinek současně podávaných antibiotik. 
 
Regulax pikosulfát kostky 10 mg může zvyšovat ztráty draslíku, vyvolané jinými léčivy (např. 
močopudnými přípravky [diuretiky]). Toto snížené množství draslíku může vést až k poruchám 
srdeční funkce a svalové slabosti. 
Přecitlivělost na určité látky (na srdce působící glykosidy) může být zvýšená. 
Zvyšuje se také účinek současně podávaných hormonů nadledvinek (kortikosteroidů). 
 
Přípravek Regulax pikosulfát kostky 10 mg s jídlem, pitím a alkoholem 
 
Žádná zvláštní doporučení. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství 
Během těhotenství se užívání přípravku Regulax pikosulfát kostky 10 mg nedoporučuje.  
 
Kojení 
Přechod  léčivé  látky  do  mateřského  mléka  nebyl  prokázán,  konzultujte  proto  možnost  užití  během 
kojení se svým lékařem. 
 
Plodnost 
Studie, které byly provedeny na zvířatech neprokázaly, že by přípravek negativně ovlivňoval plodnost. 
Studie u lidí nebyly dělány. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Není ovlivněno. 
 

 

Přípravek Regulax pikosulfát kostky 10 mg  obsahuje sacharózu. 
 
Pokud vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete Regulax 
pikosulfát kostky 10 mg užívat. 
 
3. 

Jak se Regulax pikosulfát kostky 10 mg  užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podlev souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Není-li doporučeno jinak, užívají: 

 

Dospělí: večer 1 dobře rozkousanou kostku (odpovídá 10 mg natrium-pikosulfátu). 
Dobře  rozkousanou  kostku  zapijte  větším  množstvím  vody.  Vhodné  je  užití  večer  před  spaním,  ale 
přípravek nesmí být užíván vleže. 
 
Přípravek je určen pouze pro dospělé. 
 
Za normálních podmínek nastane vyprazdňovací účinek zpravidla po 10 – 12 hodinách. 
 
Doporučuje se používat nejnižší množství přípravku, potřebné k dosažení měkké stolice. Přípravek je 
určen pouze ke krátkodobému užití. Celková doba použití by neměla přesáhnout 1 – 2 týdny. 
 
Jestliže  jste  užil(a)  více  přípravku  Regulax  pikosulfát  kostky  10  mg  než  jste  měl(a)  nebo  jej 
užíváte déle, než je doporučeno, může se vyskytnout průjem nebo obtíže v břišní dutině.  
Chronické  předávkování  může  vést  k chronickému  průjmu,  bolestem  břicha,  ztrátám  draslíku, 
k nadměrné  sekreci  hormonu  nadledvinek  aldosteronu  a  k tvorbě  ledvinových  kamenů.  Ve  spojení 
s chronickým  nadužíváním  projímadel  (laxativ)  bylo zaznamenáno poškození tkáně ledvin a snížení 
hodnot draslíku, vedoucí až ke svalové slabosti. 
Při objevení prvních příznaků předávkování je nutné ihned kontaktovat lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Regulax pikosulfát kostky 10 mg 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Při uvádění četnosti výskytu nežádoucích účinků jsou stanoveny následující kategorie: 
 
Velmi časté:  

 

více než 1 případ z 10 

Časté:  

 

 

1 až 10 případů ze 100 

Méně časté:  

 

1 až 10 případů z 1000 

Vzácné: 

 

 

1 až 10 případů z 10000 

Velmi vzácné: 

 

méně než 1 případ z 10000 

Není známo:  

 

četnost výskytu na základě dostupných dat nelze odhadnout 

 
Možné nežádoucí účinky: 
 
Poruchy imunitního systému 

 

Četnost není známá: alergické reakce, vč. kožních reakcí a otoků kůže a / nebo sliznic (angioedém). 
Např. v oblasti obličeje a hltanu, doprovázené dušností.  

 

Poruchy nervového systému 
Četnost není známá: závrať nebo krátkodobá ztráta vědomí. Vznik potíží byl zaznamenán při silném 
tlaku během vyprazdňování a s tím souvisejícími bolestmi v podbřišku. 
 
Poruchy žaludku a střev 
Velmi časté: průjem 
Časté: plynatost, bolesti břicha nebo křeče v břiše 
Méně časté: nevolnost nebo zvracení 
 
Každé delší než krátkodobé použití přípravku vede ke ztrátám tekutin a elektrolytů (zvláště draslíku) a 
ke  zvýšené  zátěži  střev.  Proto  je  Regulax  pikosulfát  kostky  10  mg  určen  pouze  ke  krátkodobému 
použití. 
 
Při dlouhodobém nebo zvýšeném užití Regulax pikosulfátu kostek 10 mg dochází často ke zvýšeným 
ztrátám vody, draslíku a dalších solí. To může vést k poruchám srdečních funkcí a ke svalové slabosti, 
zvláště při současném užití diuretik (močopudných léků) a kortikosteroidů. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 
www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak Regulax pikosulfát kostky 10 mg uchovávat 

 
Uchovávejte v původním obalu, při teplotě do 30°C. 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nepoužívejte přípravek Regulax pikosulfát kostky 10 mg, pokud si všimnete pozměněných vlastností 
přípravku (barva, konzistence apod). 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Regulax pikosulfát kostky 10 mg obsahuje 
 
Léčivou látkou je natrii picosulfas, jedna kostka obsahuje natrii picosulfas 10 mg 

 

Pomocnými látkami jsou:  
Zahuštěná  švestková  šťáva,  speciální  kukuřičný  škrob,  propylenglykol,  sacharosa  s kukuřičným 
škrobem,  ztužený  tuk,  mikrokrystalická  celulosa,  dodekahydrát  hydrogenfosforečnanu  sodného, 
glycerol-monostearát, roztok citrónového aroma konc. a fíkové aroma.  

 

 

Jak Regulax pikosulfát kostky 10 mg  vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Regulax pikosulfát kostky 10 mg  jsou lisovaných pastilky (kostek) hnědé barvy s ovocnou vůní. 
 
Regulax pikosulfát kostky 10 mg  je dostupný v balení 6,12 nebo 18 lisovaných pastilky (kostek). 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Krewel Meuselbach GmbH 
Krewelstrasse 2 
D-53783  Eitorf 
Německo 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele v ČR: 
Apotex (ČR), spol. s r.o. 
Na Poříčí 1079/3a 
110 00 Praha 1 
Tel: +420 234 705 723 
E-mail: info.sluzba@apotex.cz  
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
27.4.2016 
 

Recenze

Recenze produktu REGULAX PIKOSULFÁT KOSTKY 10 MG 18X10 MG Pastilky rozp. v ústech

Diskuze

Diskuze k produktu REGULAX PIKOSULFÁT KOSTKY 10 MG 18X10 MG Pastilky rozp. v ústech

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám