Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Hormonální léky

RECTODELT 100 MG 2X100MG Čípek - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19773

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: TROMMSDORFF GMBH & CO., ALSDORF
Kód výrobku: 19773
Kód EAN:
Kód SÚKL: 66082
Držitel rozhodnutí: TROMMSDORFF GMBH & CO., ALSDORF
Rectodelt - čípky se používají ve všech klasických indikacích kortikoidů, především při léčení astma bronchiale (průduškové astma), akutních a chronických onemocnění revmatické povahy, colitis ulcerosa (vředový zánět tlustého střeva), akutních těžkých dermatóz a alergických reakcí. Rectodelt 100 čípky se užívají u léčby astmatických záchvatů, silných alergických reakcí, leukóz, nefróz a na počátku léčby revmatických onemocnění. U dětí se čípky Rectodelt 100 používají zejména při léčení hrtanového pseudokrupu, záškrtu a spastického zánětu průdušek.

Příbalový leták

 

1/4 

sp.zn.sukls226833/2017 
a sp.zn.sukls250833/2017 
 
 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

Rectodelt 100 mg čípky  

prednisonum 

 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Rectodelt a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rectodelt používat  

3. 

Jak se přípravek Rectodelt používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Rectodelt uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Rectodelt a k čemu se používá 

 
Přípravek Rectodelt je syntetický kortikoid v čípkové formě. Používá se především pro své 
protizánětlivé, protialergické, antiedematozní (zabraňující otokům), imunosupresivní (potlačující 
imunitu) účinky. 
U dětí se čípky Rectodelt používají zejména při léčení akutního zánětlivého otoku hrtanu (subglotická 
laryngitida) a zánětu průdušek (spastická bronchitida). 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rectodelt používat  

 
Neužívejte přípravek Rectodelt:  
-  jestliže jste alergický(á) na prednison nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 

v bodě 6). 

-  jestliže máte akutní žaludeční nebo dvanáctníkové vředy  
-  jestliže máte těžkou osteoporózu (úbytek kostní tkáně) 
-  jestliže máte velmi vysoký krevní tlak 
-  jestliže jste v období před nebo po ochranném očkování 
-  jestliže máte závažné virové onemocnění, jako jsou plané neštovice, pásový opar, infekce 

vyvolané virem herpes simplex 

-  jestliže máte celková onemocnění vyvolaná plísněmi nebo amébami 
-  jestliže máte obrnu (poliomyelitida) 
-  jestliže máte zelený zákal (glaukom s otevřeným a uzavřeným úhlem) 
-  jestliže máte zánět uzlin po očkování proti tuberkulóze 
-  jestliže máte nestabilní cukrovku 
-  jestliže je u Vás podezření na náhlou příhodu břišní 
-  jestliže máte čerstvé střevní anastomózy. 

 

2/4 

 
Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u Vás vyskytnou teprve během používání přípravku, 
informujte o tom svého ošetřujícího lékaře. 
 
Upozornění a opatření  
Před použitím přípravku Rectodelt se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

pokud trpíte sklerodermií (autoimunitní poruchou také známou jako systémová skleróza), 
jelikož denní dávka 15 mg a více zvyšuje riziko závažné komplikace, která se nazývá 
sklerodermická renální krize. Mezi známky sklerodermické renální krize patří zvýšený krevní 
tlak a snížená tvorba moči. Lékař Vám může doporučit pravidelné kontroly krevního tlaku a 
moči. 

Pokud se u vás objeví rozmazané vidění nebo jiná porucha zraku, obraťte se na svého lékaře. 
 
Při krátkodobé léčbě (1-2 dny) u kritických stavů nejsou známa žádná omezení podávání. Jedná-li se o 
použití přípravku ve vitální indikaci (záchraně života), jsou všechna omezení podávání pouze relativní. 
V naléhavých případech, např. při úrazech nebo před neplánovanými operacemi, je třeba ošetřujícího 
lékaře informovat o léčbě kortikoidy. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Rectodelt  
Informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte nebo jste používal(a) 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
Účinky přípravku Rectodelt a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.  
Současným podáním salicylátů nebo nesteroidních antirevmatik se může zvýšit náchylnost ke krvácení 
do  zažívacího  traktu.  Současná  aplikace  srdečních  glykosidů  může  vést  na  základě  steroidy 
podmíněného  vylučování  draslíku  ke  zvýšení  toxicity  srdečních  glykosidů.  Při  současném  podávání 
saluretik je třeba počítat se zvýšeným vylučováním draslíku. Účinek antidiabetik nebo kumarinových 
derivátů  se  může  při  současné  aplikaci  přípravku  Rectodelt  zeslabit.  Rovněž  rifampicin,  fenytoin  a 
barbituráty  mohou  snižovat  účinek  přípravku  Rectodelt.  Estrogeny  mohou  zvýšit  klinický  účinek 
přípravku  Rectodelt.  Při  současném  podávání  přípravku  Rectodelt  a  atropinu  nebo  jiných 
anticholinergních  přípravků,  nemůže  být  vyloučeno  další  zvýšení  nitroočního  tlaku.  Kortikosteroidy 
mohou vést ke snížení hladiny praziquantelu. 
V případě společného podání s ACE-inhibitory je zvýšené riziko změn krevního obrazu. 
Chlorochinin, hydrochlorochinin, meflochinin: zvýšené riziko probíhajících myopatií, kardiomyopatií.  
Účinek somatotropinu může být snížený. 
TSH stimulační efekt po podání protirelinu může být narušen. 
Zvyšuje hladinu cyklosporinu v krvi, je zvýšené riziko vyvolání epileptického záchvatu. 
 
Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete používat jakýkoliv lék. 
Obdobně  jako  všechny  glukokortikoidy  se  má  Rectodelt  používat  až  po  pečlivém  zvážení  poměru 
očekávaných výsledků a rizik. Zvlášť závažné důvody pro používání přípravku Rectodelt musí být u 
těhotných žen, zejména v prvních třech měsících těhotenství a u žen v období kojení. 
 
 
 3. 

Jak se přípravek Rectodelt používá 

 
Vždy používejte přípravek Rectodelt přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Dávkování a způsob léčby určí vždy lékař pro každého nemocného individuálně na základě 
zdravotního stavu nemocného a další léčby. 
Pokud není stanoveno jinak, obnáší počáteční dávka u preakutních a život ohrožujících stavů  
100-200 mg prednisonu denně, u akutních onemocnění maximálně 100 mg prednisonu denně. 
 
Použití u dětí 

 

3/4 

Dětem se podává při akutní subglotické laryngotracheitidě, záškrtu a spastickém zánětu průdušek 
provázeném akutní dušností 100 mg prednisonu jednorázově. Podle závažnosti stavu by mělo 
dávkování u dětí představovat 5-20 mg prednisonu na 1 kg tělesné váhy a den. 
Doba trvání aplikace se řídí průběhem onemocnění. U akutních onemocnění postačuje většinou 
krátkodobá léčba a je ji možno vysadit náhle. U akutní subglotické laryngotracheitidy u dětí má léčba 
přípravkem Rectodelt  trvat nanejvýš dva dny. 
Čípky se zavádějí hluboko do konečníku. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku
 Rectodelt, než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. 
Při  delší  době  užívání  kortikoidů  (což  se  ale  v krátkodobé  léčbě  nevyskytuje)  se  mohou  rozvinout 
projevy  Cushingova  syndromu  s  měsícovitým  obličejem,  otylostí,  vysokým  krevním  tlakem  a 
osteoporozou  (úbytek  kostní  tkáně).  Dále  se  mohou  vyvolat  diabetické  poruchy  látkové  výměny  a 
mohou se objevit myopatie (onemocnění svalů), žaludeční, případně dvanáctníkové vředy, psychické 
poruchy, rozmazané vidění. Během léčby se může zvyšovat riziko infekcí a příznaky infekce mohou 
mít vlivem léčby zastřenou podobu. 
 
Nežádoucí účinky s frekvencí není známo  
Sklerodermická  renální  krize  u  pacientů,  kteří  již  trpí  sklerodermií  (autoimunitní  poruchou).  Mezi 
známky sklerodermické renální krize patří zvýšený krevní tlak a snížená tvorba moči. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
Webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Rectodelt uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 ºC.  
V  závislosti  na  teplotě  uskladnění  a  době  uchovávání  se  na  povrchu  čípků  mohou  tvořit  bělavé 
povlaky.  Jde  o  zcela  neškodný  jev  (tvorba  jinovatkového  tukového  povlaku),  který  nijak  nesnižuje 
kvalitu a účinnost přípravku. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do:“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  
 

 

4/4 

 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Rectodelt  obsahuje 

Léčivou látkou je prednisonum. 

Pomocnou látkou je ztužený tuk. 

 
Jak přípravek Rectodelt vypadá a co obsahuje toto balení 
Bezbarvý, neprůhledný PVC/PE strip s potiskem na jedné straně, krabička. 
Velikost balení: 2, 4 nebo 6 čípků. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Trommsdorff GmbH & Co. KG 
52475 Alsdorf 
Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  30. 10. 2017

 

Recenze

Recenze produktu RECTODELT 100 MG 2X100MG Čípek

Diskuze

Diskuze k produktu RECTODELT 100 MG 2X100MG Čípek

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám