Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Hormonální léky

RECTODELT 100 MG 2X100MG Čípek - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19773

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: TROMMSDORFF GMBH & CO., ALSDORF
Kód výrobku: 19773
Kód EAN:
Kód SÚKL: 66082
Držitel rozhodnutí: TROMMSDORFF GMBH & CO., ALSDORF
Rectodelt - čípky se používají ve všech klasických indikacích kortikoidů, především při léčení astma bronchiale (průduškové astma), akutních a chronických onemocnění revmatické povahy, colitis ulcerosa (vředový zánět tlustého střeva), akutních těžkých dermatóz a alergických reakcí. Rectodelt 100 čípky se užívají u léčby astmatických záchvatů, silných alergických reakcí, leukóz, nefróz a na počátku léčby revmatických onemocnění. U dětí se čípky Rectodelt 100 používají zejména při léčení hrtanového pseudokrupu, záškrtu a spastického zánětu průdušek.

Příbalový leták

1/4

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls51700/2012


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Rectodelt 100 mg
(Prednisonum)
rektální čípky


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře,nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Rectodelt 100 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rectodelt 100 mg používat
3. Jak se přípravek Rectodelt 100 mg používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Rectodelt 100 mg uchovávat
6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK RECTODELT 100 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Syntetický kortikoid v čípkové formě. Používá se především pro své protizánětlivé,
protialergické, antiedematozní (zabraňující otokům), imunosupresivní (potlačující imunitu)
účinky.
U dětí se čípky Rectodelt 100 mg používají zejména při léčení akutního zánětlivého otoku
hrtanu (subglotická laryngitida) a zánětu průdušek (spastická bronchitida).


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
RECTODELT 100 MG POUŽÍVAT

Neužívejte přípravek Rectodelt 100 mg
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku
přípravku Rectodelt 100 mg.
- jestliže máte akutní žaludeční nebo dvanáctníkové vředy
- jestliže máte těžkou osteoporózu (úbytek kostní tkáně)
- jestliže máte velmi vysoký krevní tlak
- jestliže jste v období před nebo po ochranném očkování
- jestliže máte závažné virové onemocnění, jako jsou plané neštovice, pásový opar, infekce
vyvolané virem herpes simplex
- jestliže máte celková onemocnění vyvolaná plísněmi nebo amébami
2/4
- jestliže máte obrnu (poliomyelitis)
- jestliže máte zelený zákal (glaukom s ostrým a tupým úhlem)
- jestliže máte zánět uzlin po očkování proti tuberkulóze
- jestliže máte nestabilní cukrovku
- jestliže je u Vás podezření na náhlou příhodu břišní
- jestliže máte čerstvé střevní anastomózy.

Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u Vás vyskytnou teprve během užívání přípravku,
informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.
Při krátkodobé léčbě (1-2 dny) u kritických stavů nejsou známy žádné kontraindikace. Jedná-
li se o použití přípravku ve vitální indikaci (záchraně života), jsou všechny kontraindikace
pouze relativní.
V urgentních případech, např. při úrazech nebo před neplánovanými operacemi, je třeba
ošetřujícího lékaře informovat o léčbě kortikoidy.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Účinky přípravku Rectodelt 100 mg a účinky jiných současně užívaných léků se mohou
navzájem ovlivňovat.
Současným podáním salicylátů nebo nesteroidních antirevmatik se může zvýšit náchylnost ke
krvácení do zažívacího traktu. Současná aplikace srdečních glykosidů může vést na základě
steroidy podmíněného vylučování draslíku ke zvýšení toxicity srdečních glykosidů. Při
současném podávání saluretik je třeba počítat se zvýšeným vylučováním draslíku. Účinek
antidiabetik nebo kumarinových derivátů se může při současné aplikaci přípravku Rectodelt
100 mg zeslabit. Rovněž rifampicin, fenytoin a barbituráty mohou snižovat účinek přípravku
Rectodelt 100 mg. Estrogeny mohou zvýšit klinický účinek přípravku Rectodelt 100 mg. Při
současném podávání přípravku Rectodelt 100 mg a atropinu nebo jiných anticholinergních
přípravků, nemůže být vyloučeno další zvýšení nitroočního tlaku. Kortikosteroidy mohou vést
ke snížení hladiny praziquantelu.
V případě společného podání s ACE-inhibitory je zvýšené riziko změn krevního obrazu.
Chlorochinin, hydrochlorochinin, meflochinin: zvýšené riziko probíhajících myopatií,
kardiomyopatií.
Účinek somatotropinu může být snížený.
TSH stimulační efekt po podání protirelinu může být narušen.
Zvyšuje hladinu cyklosporinu v krvi, je zvýšené riziko vyvolání epileptického záchvatu.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Obdobně jako všechny glukokortikoidy by se měl Rectodelt 100 mg používat až po pečlivém
zvážení poměru očekávaných výsledků a rizik. Zvlášť závažné důvody pro užívání přípravku
Rectodelt 100 mg musí být u těhotných žen, zejména v prvních třech měsících těhotenství a u
žen v období kojení.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK RECTODELT 100 MG UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Rectodelt 100 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dávkování a způsob léčby určí vždy lékař pro každého nemocného individuálně na základě
zdravotního stavu nemocného a další léčby.
3/4
Pokud není stanoveno jinak, obnáší počáteční dávka u preakutních a život ohrožujících stavů
100-200 mg prednisonu denně, u akutních onemocnění maximálně 100 mg prednisonu denně.
Dětem se podává při akutní subglotické laryngotracheitidě, záškrtu a spastickém zánětu
průdušek provázeném akutní dušností 100 mg prednisonu jednorázově. Podle závažnosti
stavu by mělo dávkování u dětí představovat 5-20 mg prednisonu na 1 kg tělesné váhy a den.
Doba trvání aplikace se řídí průběhem onemocnění. U akutních onemocnění postačuje
většinou krátkodobá léčba a je ji možno vysadit náhle. U akutní subglotické
laryngotracheitidy u dětí by léčba přípravkem Rectodelt 100 mg měla trvat nanejvýš dva dny.
Čípky se zavádějí hluboko do konečníku.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Rectodelt 100 mg, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Rectodelt 100 mg nežádoucí účinky, které
se ale nemusí vyskytnout u každého.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Při delší době užívání kortikoidů (což se ale v krátkodobé léčbě nevyskytuje) se mohou
rozvinout projevy Cushingova syndromu s měsícovitým obličejem, otylostí, vysokým
krevním tlakem a osteoporozou (úbytek kostní tkáně). Dále se mohou vyvolat diabetické
poruchy látkové výměny a mohou se objevit myopatie (onemocnění svalů), žaludeční,
případně dvanáctníkové vředy, psychické poruchy. Během léčby se může zvyšovat riziko
infekcí a příznaky infekce mohou mít vlivem léčby zastřenou podobu.


5. JAK PŘÍPRAVEK RECTODELT 100 MG UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 C.
V závislosti na teplotě uskladnění a době uchovávání se na povrchu čípků mohou tvořit
bělavé povlaky. Jde o zcela neškodný jev (tvorba jinovatkového tukového povlaku), který
nijak nesnižuje kvalitu a účinnost přípravku.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Rectodelt 100 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce
za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Rectodelt 100 mg obsahuje
- Léčivou látkou je prednisonum.
- Pomocnou látkou je ztužený tuk.

Jak přípravek Rectodelt 100 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé čípky á 100 mg prednisonu
Bezbarvý, neprůhledný PVC/PE strip s potiskem na jedné straně, krabička.
4/4
Velikost balení: 2, 4 nebo 6 čípků.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Trommsdorff GmbH & Co. KG
Arzneimittel, 52475 Alsdorf, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
5.9.2012

Recenze

Recenze produktu RECTODELT 100 MG 2X100MG Čípek

Diskuze

Diskuze k produktu RECTODELT 100 MG 2X100MG Čípek

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám