Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 101926
Kód EAN:
Kód SÚKL: 125343
Recotens se užívá k léčbě: - vysokého krevního tlaku; - bolesti na hrudníku způsobené zúžením věnčitých tepen srdečního svalu (angina pectoris) nebo vzácnější formy bolesti na hrudníku způsobené křečovitým stahováním věnčitých tepen srdečního svalu (vasospastická angina). Jestliže trpíte vysokým krevním tlakem, Recotens uvolňuje cévy, takže jimi krev prochází snadněji. Jestliže trpíte anginou pectoris, Recotens zlepší dodávání krve do srdečního svalu, který tak dostává více kyslíku, čímž se zabraňuje vzniku bolesti na hrudi. Recotens neposkytuje okamžitou úlevu od bolesti na hrudi při angině pectoris.

Příbalový leták

1/6
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls150252/2012
Příbalová informace: Informace pro pacienta
RECOTENS 5 mg
RECOTENS 10 mg
tablety
Amlodipinum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.
Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je RECOTENS a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete RECOTENS užívat
3. Jak se RECOTENS užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak RECOTENS uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je Recotens a k čemu se používá
Recotens obsahuje léčivou látku amlodipin, která patří do skupiny léků zvaných blokátory
vápníkových kanálů.
Recotens se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) nebo určitého typu bolesti na
hrudníku zvaného angina pectoris a její vzácné formy, což je Prinzmetalova nebo vasospastická
angina.
U pacientů s vysokým krevním tlakem uvolňuje Recotens cévy, takže jimi krev prochází snadněji.
U pacientů s anginou pectoris zlepšuje Recotens dodávání krve do srdečního svalu, který tak dostává
více kyslíku, čímž se zabraňuje vzniku bolesti na hrudi. Recotens neposkytuje okamžitou úlevu od
bolesti na hrudi při angině pectoris.
2/6
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Recotens užívat
Neužívejte přípravek Recotens:
- jestliže jste alergický/á na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6) nebo na jiné kalciové blokátory. Projevuje se to jako svědění, zrudnutí kůže
nebo obtíže při dýchání;
- jestliže máte závažnou hypotenzi (nízký krevní tlak);
- jestliže trpíte zúžením srdečnice (stenózou aorty) nebo kardiogenním šokem (stav, kdy Vaše srdce
není schopno dostatečně zásobovat tělo krví);
- jestliže trpíte srdečním selháním po infarktu myokardu.
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Recotens se poraďte se svým lékařem.
Poraďte se se svým lékařem, pokud máte nebo jste někdy měl/a následující potíže:
- infarkt myokardu;
- srdeční selhání;
- závažné zvýšení krevního tlaku (hypertenzní krize);
- onemocnění jater;
- patříte ke starším pacientům a Vaše dávka musí být zvýšena.
Děti a dospívající
Přípravek Recotens nebyl zkoušen u dětí mladších 6 let. Přípravek Recotens se smí užívat k léčbě
hypertenze dětí a dospívajících od 6 do 17 let (viz bod 3). Více informací žádejte u svého lékaře.
Další léčivé přípravky a přípravek Recotens
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval/a nebo které
možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Přípravek Recotens může ovlivnit nebo může být ovlivněn jinými léky, jako jsou:
- ketokonazol, itrakonazol (léky proti plísním),
- ritonavir, indinavir, nelfinavir (takzvané inhibitory proteázy užívané k léčbě HIV),
- rifampicin, erythromycin, klaritromycin (antibiotika),
- třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum),
- verapamil, diltiazem (na nemoci srdce),
- simvastatin (na snížení hladiny cholesterolu),
- dantrolen (infuze proti závažným odchylkám tělesné teploty).
Přípravek Recotens může ještě více snížit Váš krevní tlak, pokud užíváte k léčbě vysokého tlaku i
další léky.
Přípravek Recotens s jídlem a pitím
Jedinci užívající přípravek Recotens nesmějí konzumovat grapefruitovou šťávu ani grapefruit.
Grapefruit a grapefruitová šťáva totiž mohou vést ke zvýšení hladiny léčivé látky amlodipinu - v
krvi, což může způsobit nepředvídané zvýšení účinků přípravku Recotens na snížení krevního tlaku.
3/6
Těhotenství a kojení
Těhotenství
Bezpečnost podávání amlodipinu v těhotenství nebyla stanovena. Pokud si myslíte, že můžete být
těhotná nebo pokud těhotenství plánujete, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete přípravek
Recotens užívat.
Kojení
Není známo, zda amlodipin přechází do mateřského mléka. Pokud kojíte nebo hodláte kojit, poraďte
se se svým lékařem dříve, než začnete přípravek Recotens užívat.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Recotens může ovlivnit Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pokud Vám tablety
způsobují nevolnost, závrať nebo únavu nebo vyvolají bolest hlavy, neřiďte a neobsluhujte stroje a
poraďte se co nejdříve se svým lékařem.
3. Jak se Recotens užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá zahajovací dávka je Recotens 5 mg jednou denně. Dávka může být zvýšena na Recotens 10
mg jednou denně.
Tento lék můžete užívat před jídlem nebo po jídle. Lék užívejte každý den vždy ve stejnou dobu a
zapijte sklenicí vody. Neužívejte Recotens s grapefruitovou šťávou.
Použití u dětí a dospívajících
Doporučená úvodní dávka u dětí a dospívajících (ve věku 6 17 let) je 2,5 mg denně. Maximální
doporučená dávka je 5 mg denně. Tento přípravek není dostupný v síle 2,5 mg. Dávku 2,5 mg nelze
z tablety Recotens 5 mg získat, protože tyto tablety nejsou vyrobeny tak, aby je bylo možné rozdělit na
dvě stejné poloviny.
Je velmi důležité nepřestávat v užívání tablet. Nečekejte s návštěvou lékaře, až Vám tablety dojdou.
Dělení tablet Recotens 10 mg: Uchopte tabletu oběma rukama tak, aby půlicí rýha zůstala mezi palci.
Jemně zmáčkněte a rozdělte tabletu na dvě poloviny.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Recotens, než jste měl(a)
Užití přílišného množství tablet může způsobit, že se Váš tlak sníží nebo dokonce nebezpečně sníží.
Můžete pociťovat závrať, točení hlavy, mdloby nebo slabost. Jestliže je pokles tlaku závažný, může se
dostavit šok. Můžete cítit chlad a vlhko na kůži a ztratit vědomí.
Pokud jste požil/a větší množství tablet přípravku Recotens, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Recotens
Nestrachujte se. Jestliže jste si zapomněl/a vzít tabletu, zcela vynechejte dávku. Vezměte si další
tabletu v obvyklou dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.
4/6
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Recotens
Váš lékař Vám řekne, jak dlouho budete Váš lék užívat. Pokud přestanete svůj lék užívat bez
doporučení lékaře, Vaše potíže se mohou vrátit.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Vyhledejte okamžitě svého lékaře, pokud se u Vás po užití tohoto přípravku vyskytnou následující
velmi vzácné závažné nežádoucí účinky.
- Náhlá dušnost, bolest na hrudi, dýchavičnost nebo ztížené dýchání,
- Otok očních víček, tváře nebo rtů,
- Otok jazyka a hrdla, který může způsobit potíže při dýchání,
- Závažné kožní reakce včetně těžké kožní vyrážky, kopřivky, zrudnutí kůže po celém těle, silného
svědění, tvorby puchýřků, olupování a otoku kůže, zánětu sliznic (Stevens Johnsonův syndrom)
nebo jiných alergických reakcí,
- Infarkt myokardu, zvýšený tlukot srdce,
- Zánět slinivky břišní, který může způsobit těžkou bolest břicha a zad spojenou se silnou
nevolností.
Byly hlášeny následující časté nežádoucí účinky. Pokud Vám některý z nich působí potíže nebo
pokud přetrvává déle než týden, obraťte se na svého lékaře.
Časté (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100):
- Bolest hlavy, závratě, spavost (zvláště na počátku léčby),
- Palpitace (zrychlení nebo nepravidelný tep), návaly,
- Bolest břicha, nevolnost (nauzea),
- Oteklé kotníky (edém), únava.
Další hlášené nežádoucí účinky jsou uvedeny v následujícím seznamu. Pokud se některý z nich
vyskytne v závažné míře nebo zaznamenáte-li jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této
příbalové informaci, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Méně časté (postihují 1 až 10 uživatelů z 1 000)
- Změny nálady, úzkost, deprese, nespavost,
- Třes, poruchy chuti, mdloba, slabost,
- Pocit necitlivosti nebo brnění v končetinách, ztráta bolestivosti,
- Poruchy vidění, dvojité vidění, zvonění v uších,
- Nízký krevní tlak,
- Kýchání/výtok z nosu způsobený zánětem nosní sliznice (rýma),
- Poruchy trávení, průjem, zácpa, nechutenství, sucho v ústech, zvracení (nevolnost),
- Padání vlasů, zvýšené pocení, svědění, červené skvrny na kůži, změny barvy kůže,
- Poruchy močení, nadměrné noční močení, častější močení,
- Neschopnost dosáhnout erekce, nepříjemné pocity nebo růst prsů u mužů,
- Slabost, bolest, celkový pocit nevolnosti,
5/6
- Bolest kloubů nebo svalů, svalové křeče, bolest zad,
- Přibývání nebo ubývání na váze.
Vzácné (postihují 1 až 10 uživatelů z 10 000):
- Zmatenost.
Velmi vzácné (postihují méně než 1 uživatele z 10 000):
- Snížené množství bílých krvinek, snížení počtu krevních destiček, což může vést k tvorbě
nevysvětlitelných modřin nebo krvácivosti (ztráta červených krvinek),
- Vysoká hladina cukru v krvi (hyperglykémie),
- Onemocnění nervů způsobující slabost, brnění nebo znecitlivění,
- Kašel, zánět dásní,
- Nadýmání (gastritida),
- Porucha funkce jater, zánět jater (hepatitida), zežloutnutí kůže (žloutenka), zvýšené hodnoty
jaterních enzymů, které mohou ovlivnit některé krevní testy,
- Zvýšené svalové napětí,
- Zánět cév, často spojený s vyrážkou,
- Přecitlivělost na světlo,
- Poruchy zahrnující ztuhlost, třes a/nebo poruchy hybnosti.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři lékárníkovi. Stejně
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
5. Jak Recotens uchovávat
- Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
- Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za Použ. do:.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
- Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Recotens obsahuje
- Léčivou látkou je amlodipinum. Jedna tableta obsahuje 5 mg nebo 10 mg amlodipinu (ve formě
amlodipini besilas)
- Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulosa, hydrogenfosforečnan vápenatý, sodná sůl
karboxylmethylškrobu (typ A) a magnesium-stearát
Jak přípravek Recotens vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety jsou bílé kulaté. Tableta s obsahem 10 mg má půlicí rýhu na jedné straně a může být
rozdělena na dvě stejné poloviny.
Velikost balení:
Recotens 5 mg: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 98, 100, 200, 300 nebo 500 tablet
Recotens 10 mg: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 98, 100, 200, 300 nebo 500 tablet
6/6
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
Valeant Czech Pharma s.r.o.
Truhlářská 1104/13, 1103/15
Praha 1
Česká republika
Výrobce
Specifar S.A., Athény, Řecko
ICN Polfa Rzeszów S.A., Rzeszów, Polsko
Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EEA pod následujícími názvy:
Dánsko: Adipine
Maďarsko: Amlobesyl
Polsko: Adipine
Slovenská republika: Recotens
Tato příbalová informace byla naposledy revidována
24.8.2012

Recenze

Recenze produktu RECOTENS 10 MG 14X10MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu RECOTENS 10 MG 14X10MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze