Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis léčba nádorových onemocnění

REBIF 44 MCG 1X0.5ML Injekční roztok - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 26280

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 26280
Kód EAN: 8595206901623
Kód SÚKL: 27260
Rebif 44 mikrogramů je používán k léčbě roztroušené sklerózy. Bylo prokázáno, že snižuje množství a závažnost relapsů a zpomaluje tak rozvoj disability.

Příbalový leták

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA I 

 

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
Rebif 22 

mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 

 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Jedna předplněná injekční stříkačka (0,5 ml) obsahuje 22 mikrogramů (6 MIU*) interferonu 
beta-1a**. 
 

* Milion mezinárodních jednotek, měřeno biozkouškami cytopatického efektu (CPE) proti vlastnímu 
standardu interferonu beta-

1a, který je kalibrován proti současnému mezinárodnímu NIH standardu 

(GB-23-902-531). 
** Produková

n rekombinantní DNA technologií v ovariálních buňkách čínského křečíka (CHO-K1). 

 

Pomocná látka se známým účinkem: 2,5 mg benzylalkoholu 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Injekční roztok v předplněné injekční stříkačce. 

Čirý až opalescentní roztok s pH 3,5 až 4,5 a osmolaritou 250 až 450 mOsm/l. 
 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1 

Terapeutické indikace 

 

Přípravek Rebif je určen k léčbě pacientů s relabující roztroušenou sklerózou. V klinických studiích 

byl tento stav charakterizován dvěma či více akutními exacerbacemi během uplynulých dvou let (viz 
bod 5.1). 
 

Účinnost dosud nebyla prokázána u pacientů trpících sekundárně progresivní roztroušenou sklerózou 

probíhající bez relapsů (viz bod 5.1). 
 
4.2 

Dávkování a 

způsob podání 

 

Léčba by měla být zahájena pod dohledem lékaře se zkušenostmi s léčbou tohoto onemocnění. 
 

Přípravek Rebif je dostupný ve třech silách: 8,8 mikrogramů, 22 mikrogramů a 44 mikrogramů. Pro 

pacienty zahajující léčbu přípravkem Rebif jsou přípravky Rebif 8,8 mikrogramů a Rebif 
22 

mikrogramů dostupné v balení, které odpovídá potřebám pacientů na první měsíc léčby. 

 
Dávkování 
 

Doporučená dávka přípravku Rebif je 44 mikrogramů třikrát týdně subkutánně. Nižší dávka 
22 

mikrogramů, též podávaná třikrát týdně subkutánně, se doporučuje u pacientů, kteří by dle názoru 

ošetřujícího lékaře nesnášeli vyšší dávku. 
 

Při prvním zahájení léčby přípravkem Rebif se doporučuje za účelem umožnění rozvoje tachyfylaxe a 

tím snížení nežádoucích účinků, aby se dávka zvyšovala postupně. Zahajovací balení přípravku Rebif 

odpovídá potřebám pacienta na první měsíc léčby. 

 

Pediatrická populace 

Nebyly provedeny formální klinické či farmakokinetické studie u dětí a dospívajících. Na základě 

pediatrické retrospektivní kohortové studie však byly shromážděny bezpečnostní údaje o přípravku 

Rebif vycházející ze zdravotní dokumentace dětí (n = 52) a dospívajících (n = 255). Výsledky této 

studie nasvědčují tomu, že bezpečnostní profil u dětí (ve věku 2 až 11 let) a dospívajících (ve věku 12 
až 17 let), kterým je podáv

án přípravek Rebif 22 mikrogramů nebo 44 mikrogramů subkutánně třikrát 

týdně, je podobný bezpečnostnímu profilu pozorovanému u dospělých. 
 

Bezpečnost a účinnost přípravku Rebif u dětí ve věku do 2 let nebyla dosud stanovena. Přípravek 
Rebif se nemá používa

t u této věkové skupiny. 

 

Způsob podání 
 

Přípravek Rebif se podává subkutánně. Před podáním injekce a během 24 hodin po každé injekci se 

doporučuje podání antipyretického analgetika ke snížení chřipkových symptomů spojených s podáním 

přípravku Rebif. 
 
V so

učasnosti není známo, jak dlouho by měli být pacienti léčeni. Bezpečnost a účinnost přípravku 

Rebif nebyla prokázána po dobu léčby delší než 4 roky. Doporučuje se, aby byli pacienti vyšetřeni 

alespoň každý druhý rok ve čtyřleté periodě po zahájení léčby přípravkem Rebif, a poté by měl o 

dlouhodobější léčbě individuálně rozhodnout ošetřující lékař. 
 
4.3 

Kontraindikace 

 

• 

Zahájení léčby v době těhotenství (viz bod 4.6). 

• 

Hypersenzitivita na přirozený nebo rekombinantní interferon beta nebo na kteroukoli pomocnou 
látku uvedenou v 

bodě 6.1. 

• 

Těžké depresivní poruchy a/nebo sebevražedné tendence (viz bod 4.4 a bod 4.8). 

 
4.4 

Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Pacienti by měli být informováni o nejčastějších nežádoucích účincích souvisejících s podáním 
interf

eronu beta, včetně příznaků chřipkového syndromu (viz bod 4.8). Tyto symptomy bývají 

nejzávažnější na počátku léčby a jejich frekvence a závažnost klesá s dobou léčby. 
 
Trombotická mikroangiopatie (TMA) 
 

V souvislosti s přípravky obsahujícími interferon beta byly hlášeny případy trombotické 
mikroangiopatie projevující se jako trombotická trombocytopenická purpura (TTP) nebo hemolyticko-

uremický syndrom (HUS), včetně fatálních případů. Případy byly hlášeny v různých časových bodech 

během léčby a mohou se objevit několik týdnů až několik let po zahájení léčby interferonem beta. 

Mezi časné klinické příznaky patří trombocytopenie, nově nastupující hypertenze, horečka, symptomy 

týkající se centrální nervové soustavy (např. zmatenost, paréza) a zhoršená funkce ledvin. Mezi 

laboratorní nálezy naznačující TMA patří snížený počet krevních destiček, zvýšená hladina laktát 
dehydrogenázy (LDH) v séru v 

důsledku hemolýzy a schistocyty (fragmentované erytrocyty) v 

krevním nátěru. Proto, pokud jsou zjištěny klinické příznaky TMA, doporučuje se provést další 

kontrolu počtu krevních destiček, hladiny LDH v séru, krevních nátěrů a funkce ledvin. Jestliže je 

diagnostikována TMA, je třeba okamžitě zahájit léčbu (a zvážit výměnu plazmy), přičemž se 

doporučuje okamžitě přerušit léčbu přípravkem Rebif. 
 
Deprese a sebevražedné myšlenky 
 

Přípravek Rebif by měl být podáván opatrně pacientům s depresivními poruchami v minulosti či 

současnosti, zejména u pacientů s předchozími sebevražednými představami (viz bod 4.3). Deprese a 

sebevražedné tendence se vyskytují se zvýšenou frekvencí mezi lidmi trpícími roztroušenou sklerózou 
a v souvislosti s 

léčbou interferonem. Pacienti léčení přípravkem Rebif by měli být upozorněni, aby 

okamžitě hlásili svému ošetřujícímu lékaři jakékoli symptomy deprese a/nebo sebevražedné tendence. 

Pacienti vykazující depresi musí být během léčby přípravkem Rebif pečlivě sledováni a vhodně léčeni. 

Mělo by se uvažovat i o přerušení léčby přípravkem Rebif (viz bod 4.3 a bod 4.8). 
 

Záchvatová onemocnění 
 

Přípravek Rebif by měl být s opatrností podáván pacientům, u nichž se již někdy v minulosti vyskytly 

křeče, pacientům léčeným antiepileptiky, zejména těm, u nichž epilepsie není adekvátně kontrolována 

při léčbě antiepileptiky (viz bod 4.5 a bod 4.8). 
 

Srdeční poruchy 
 
P

acienti se srdečními onemocněními, jako je angina, kongestivní srdeční selhání či arytmie, by měli 

být pečlivě sledování kvůli možnému zhoršení jejich klinického stavu po zahájení léčby interferonem 
beta-

1a. Symptomy chřipkového syndromu souvisejícího s léčbou interferonem beta-1a mohou 

znamenat zátěž pro pacienty trpící srdečními poruchami. 
 

Nekróza v místě aplikace injekce 
 

U pacientů užívajících přípravek Rebif byl hlášen výskyt nekrózy v místě vpichu injekce (viz bod 4.8). 
Pro minimalizaci rizika nekrózy v 

místě vpichu by pacienti měli být instruováni, aby: 

• 

používali aseptickou techniku injekce, 

• 

při každé dávce měnili místo vpichu injekce. 

 

Postup aplikace by měl být pravidelně kontrolován, pokud si pacient aplikuje injekce sám, zvláště 
vyskytne-li se reakce v 

místě vpichu. 

 

Pokud pacient zaznamená jakékoli porušení kůže, které může být spojeno s otokem nebo odtékáním 
tekutiny z 

místa vpichu, měl by být poučen, aby se poradil se svým lékařem, dříve než bude 

pokračovat s injekcemi přípravku Rebif. Pokud má pacient vícečetné léze, přípravek Rebif by měl být 
vysazen, dokud nedojde ke zhojení. Pacienti s jednotlivými lézemi mohou v 

terapii pokračovat, pokud 

nekróza není příliš velká. 
 
Porucha funkce jater 
 
V klinických studiích s 

přípravkem Rebif bylo časté asymptomatické zvýšení jaterních transamináz 

(zvláště alanin aminotransferáza (ALT)) a u 1-3 % pacientů došlo ke zvýšení jaterních transamináz 

nad pětinásobek horní hranice normálu (ULN). Před zahájením léčby a v 1., 3. a 6. měsíci léčby by 

měly být sledovány hladiny ALT v séru a poté periodicky, i když nejsou přítomny klinické symptomy. 

Pokud ALT stoupne nad pětinásobek ULN, mělo by být uváženo snížení dávky přípravku Rebif a po 

normalizaci hladin enzymu by dávka zase měla být postupně zvýšena. Přípravek Rebif by měl být 

opatrností podáván u pacientů s anamnézou vážného jaterního onemocnění, klinicky průkazným 

aktivním jaterním onemocněním, alkoholismem či zvýšením sérové hladiny ALT (> 2,5krát ULN). 

Léčba přípravkem Rebif by měla být ukončena, pokud se objeví žloutenka nebo jiné klinické 
symptomy jaterní dysfunkce. 
 

Přípravek Rebif, stejně jako i jiné interferony beta, může způsobit těžké poškození jater, včetně 
akutního jaterního selhání (viz bod 

4.8). Většina případů těžkého poškození jater se vyskytla v prvních 

šesti měsících léčby. Mechanismus této vzácné symptomatické jaterní dysfunkce není znám. Nebyly 

zjištěny žádné specifické rizikové faktory. 
 

Poruchy ledvin a močových cest 
 

Nefrotický syndrom 
 

Během léčby přípravky obsahujícími interferon beta byly hlášeny případy nefrotického syndromu 
spojeného s 

různými základními nefropatiemi, které zahrnují kolabující fokálně segmentální 

glomerulosklerózu (FSGS), nefropatii s 

minimálními změnami (MCD), membranoproliferativní 

glomerulonefritidu (MPGN) a membranózní glomerulopatii (MGN). 

Příhody byly hlášeny v různých 

časových bodech během léčby a mohou se objevit po několika letech léčby interferonem beta. 

Doporučuje se pravidelně sledovat časné příznaky nebo symptomy, např. edém, proteinurii a poruchy 

funkce ledvin, zejména 

u pacientů s vysokým rizikem onemocnění ledvin. Je vyžadována rychlá léčba 

nefrotického syndromu a 

je třeba zvážit ukončení léčby přípravkem Rebif. 

 

Abnormality laboratorních testů 
 

užíváním interferonů souvisí abnormality laboratorních testů. Proto se k laboratorním testům, které 

jsou obvykle vyžadovány při sledování pacientů s roztroušenou sklerózou, navíc doporučuje sledování 

jaterních enzymů a kompletního a diferenciálního počtu bílých krvinek a počtu krevních destiček 
v pravidelných inter

valech (1., 3. a 6. měsíc) po zahájení léčby, a poté periodicky, i když nejsou 

přítomny klinické symptomy.  
 
Poruchy štítné žlázy 
 

U pacientů léčených přípravkem Rebif se občas může rozvinout nová či zhoršit porucha štítné žlázy. 

Doporučuje se vyšetření funkce štítné žlázy na počátku léčby a je-li abnormální, tak každých 
6-12 

měsíců po zahájení léčby. Jsou-li testy na počátku léčby normální, nejsou nutné rutinní testy, 

měly by však být provedeny pokud se objeví klinické známky dysfunkce štítné žlázy (viz bod 4.8). 
 

Těžká porucha funkce ledvin nebo jater a těžká myelosuprese 
 

U pacientů s těžkým ledvinným a jaterním selháváním a u pacientů s těžkou myelosupresí by mělo být 

přistupováno k podávání interferonu beta-1a s opatrností a mělo by být zváženo jejich pečlivé 
monitorování. 
 

Neutralizační protilátky 
 

Může dojít k tvorbě sérových neutralizačních protilátek proti interferonu beta-1a. Přesný výskyt 

protilátek je zatím neznámý. Klinická data nasvědčují tomu, že po 24 až 48 měsících léčby přípravkem 
Rebif 22 m

ikrogramů se přibližně u 24 % pacientů vytvoří trvalé sérové protilátky proti interferonu 

beta-

1a. Ukázalo se, že přítomnost protilátek zeslabuje farmakodynamickou odpověď na interferon 

beta-1a (beta-

2 mikroglobulin a neopterin). Ačkoli klinický význam tvorby protilátek ještě nebyl zcela 

objasněn, tvorba neutralizačních protilátek vede ke snížení účinku z klinického hlediska i dle MRI. 

Pokud pacient nedostatečně odpovídá na léčbu přípravku Rebif a má neutralizační protilátky, lékař by 

měl znovu vyhodnotit poměr přínosu a rizika pokračující léčby přípravkem Rebif. 
 

Používání různých zkoušek a odlišnosti v definicích pozitivity protilátek omezují možnost srovnat 

antigenicitu různých produktů. 
 
Jiné formy roztroušené sklerózy 
 

dispozici jsou jen řídké údaje o bezpečnosti a účinnosti od nechodících pacientů s roztroušenou 

sklerózou. Přípravek Rebif dosud nebyl zkoušen u pacientů s primárně progresivní roztroušenou 

sklerózou a neměl by být těmito pacienty užíván. 
 
Benzylalkohol 
 

Tento léčivý přípravek obsahuje 2,5 mg benzylalkoholu na dávku.  

Nesmí se podávat nedonošeným dětem a novorozencům. Může způsobit toxické a anafylaktické 
reakce u 

kojenců a dětí do 3 let. 

 
4.5 

Interakce s 

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 
Nebyly provedeny žádné studie interakcí interferonu beta-1a u lidí. 
 

Bylo prokázáno snížení aktivity enzymů závislých na jaterním cytochromu P450 u lidí i zvířat 

způsobené interferony. S opatrností by tedy mělo být přistupováno k podávání přípravku Rebif 

v kombinaci s 

léčivými přípravky s úzkým terapeutickým indexem, jejichž clearance je silně závislá 

na systému jaterního cytochromu P450, např. antiepileptika a některé třídy antidepresiv. 
 

Interakce přípravku Rebif s kortikosteroidy či adrenokortikotropním hormonem (ACTH) nebyly 
systematick

y studovány. Klinické studie naznačují, že pacienti s roztroušenou sklerózou mohou užívat 

přípravek Rebif a kortikosteroidy či ACTH během relapsů.  
 
4.6 

Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Ženy ve fertilním věku 
 

Ženy ve fertilním věku by měly používat účinné metody antikoncepce. Pacientky plánující těhotenství 

a pacientky, které otěhotní během léčby přípravkem Rebif, by měly být upozorněny na potenciální 

riziko a mělo by být zváženo ukončení léčby (viz bod 5.3). U pacientek s vysokou četností relapsů 

před zahájením léčby je třeba zvážit riziko těžkého relapsu po vysazení přípravku Rebif v případě 

otěhotnění proti možnému zvýšenému riziku spontánního potratu. 
 

Těhotenství 
 
Informace o 

podávání přípravku Rebif v těhotenství jsou omezené. Dostupné údaje naznačují, že může 

existovat zvýšené riziko potratu. Zahájení léčby v těhotenství je proto kontraindikováno (viz bod 4.3). 
 
Kojení 
 

Není známo, zda se přípravek Rebif vylučuje do lidského mateřského mléka. Kvůli potenciálním 

vážným nežádoucím účinkům u kojených dětí by mělo být rozhodnuto, zda ukončit kojení nebo léčbu 

přípravkem Rebif. 
 
Fertilita 
 

Účinky přípravku Rebif na fertilitu nebyly hodnoceny. 
 
4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Nežádoucí účinky na centrální nervový systém související s užíváním interferonu beta-1a (např. 

závrať) mohou ovlivnit pacientovu schopnost řídit a obsluhovat stroje (viz bod 4.8). 
 
4.8 

Nežádoucí účinky 

 

Souhrn bezpečnostního profilu 
 

Nejčastější nežádoucí účinky spojené s léčbou přípravkem Rebif souvisí s chřipkovým syndromem. 

Chřipkové symptomy bývají nejvýraznější na začátku léčby a jejich četnost klesá s pokračující léčbou. 

Přibližně 70 % pacientů léčených přípravkem Rebif může očekávat typický interferonový syndrom 

podobný chřipce během prvních šesti měsíců po zahájení léčby. Asi u 30 % pacientů se též vyskytnou 
reakce v 

místě vpichu, hlavně mírný zánět či erytém. Také jsou častá asymptomatická zvýšení 

laboratorních parametrů jaterní funkce a snížení počtu bílých krvinek. 
 

Většina nežádoucích reakcí pozorovaných u interferonu beta-1a je obvykle mírná a reverzibilní a 

dobře odpovídá na snížení dávky. V případě těžkých či přetrvávajících nežádoucích účinků může být 

dávka přípravku Rebif dočasně snížena nebo přerušena dle úsudku lékaře. 
 

Seznam nežádoucích účinků 
 
Uveden

é nežádoucí účinky byly zjištěny z klinických studií a z hlášení po uvedení přípravku na trh 

(hvězdička [*] označuje nežádoucí účinky zjištěné v rámci systému farmakovigilance po uvedení 

přípravku na trh). Na terminologii týkající se četnosti použitou níže se vztahují

 následující definice: 

velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné (≥1/10 000 až 
<1/1 000), velmi vzácné (<1/10 

000), frekvence není známa (z dostupných údajů nelze určit) 

 

Poruchy krve a lymfatického systému 

Velmi časté: 

Neutropenie, lymfopenie, leukopenie, trombocytopenie, anémie 

Vzácné: 

 Trombotická 

mikroangiopatie včetně trombotické trombocytopenické 

purpury/hemolyticko-uremického syndromu* 

(tyto nežádoucí účinky se 

vztahují k celé skupině přípravků obsahujících interferon beta; viz bod 4.4), 
pancytopenie

* 

 

Endokrinní poruchy 

Méně časté: 

Porucha funkce štítné žlázy, která se nejčastěji projevuje jako hypotyreóza 
nebo hypertyreóza 

 

Poruchy imunitního systému 
Vzácné:  

Anafylaktické reakce* 

 

Poruchy jater a žlučových cest 

Velmi časté: 

Asymptomatické zvýšení transamináz 

Časté: 

Závažná zvýšení hladin transamináz 

Méně časté: 

Hepatitida se žloutenkou nebo bez ní* 

Vzácné: 

Jaterní selhání* (viz bod 4.4), autoimunitní hepatitida* 

 

Psychiatrické poruchy 

Časté: 

Deprese, insomnie 

Vzácné: 

Sebevražedný pokus* 

 

Poruchy nervového systému 

Velmi časté: 

Bolest hlavy 

Méně časté: 

Záchvaty* 

Frekvence není známa: 

Přechodné neurologické příznaky (tj. hypestézie, svalové spasmy, parestézie, 

potíže při chůzi, svalová ztuhlost), které mohou napodobovat exacerbaci 
roztroušené sklerózy* 

 

Poruchy oka 

Méně časté: 

Retinální cévní poruchy (např. retinopatie, cytoidní tělíska „cotton-wool 
spots“ a obstrukce retinální arterie nebo žíly)* 

 

Cévní poruchy 

Méně časté: 

Tromboembolické příhody* 

 

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy 

Méně časté: 

Dušnost* 

Frekvence není známa: 

Plicní arteriální hypertenze* (znění textu dle druhu přípravků obsahujících 
interferon viz dále Plicní arteriální hypertenze) 

 

Gastrointestinální poruchy 

Časté: 

Průjem, zvracení, nausea 

 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 

Časté: 

Svědění, vyrážka, erytematózní vyrážka, makulo-papulární vyrážka, 
alopecie* 

Méně časté: 

Kopřivka* 

Vzácné: 

Quinckeho edém (angioedém)*, erythema multiforme*, kožní reakce 
podobné erythema multiforme*, Stevens-

Johnsonův syndrom* 

 

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 

Časté: 

Svalové bolesti, bolesti kloubů 

Vzácné: 

Lupus erytematodes indukovaný léky* 

 

Poruchy ledvin a močových cest 
Vzácné: 

Nefrotický syndrom*, glomeruloskleróza* (viz bod 4.4) 

 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 

Velmi časté: 

Zánět v místě vpichu injekce, reakce v místě vpichu injekce, symptomy 

připomínající chřipku 

Časté: 

Bolest v 

místě vpichu injekce, únava, rigor, horečka 

Méně časté: 

Nekróza v 

místě vpichu injekce, hmota v místě vpichu injekce, absces 

místě aplikace injekce, infekce v místě aplikace injekce*, zvýšené pocení* 

Vzácné: 

Celulitida v 

místě aplikace injekce* 

 
Pediatrická populace 
 

Nebyly provedeny formální klinické či farmakokinetické studie u dětí a dospívajících. Omezené 

bezpečnostní údaje nasvědčují tomu, že bezpečnostní profil u dětí a dospívajících (ve věku 2 až 
17 

let), kterým je podáván přípravek Rebif 22 mikrogramů nebo 44 mikrogramů třikrát týdně, je 

podobný bezpečnostnímu profilu pozorovanému u dospělých. 
 

Účinky související s třídou přípravku 
 

Podávání interferonů je spojováno s anorexií, závratí, úzkostí, arytmiemi, vazodilatací a palpitací, 
menoragií a metroragií. 

Během léčby interferonem beta se může vyskytnout zvýšená tvorba autoprotilátek. 
 
Plicní arteriální hypertenze 
 

U přípravků s interferonem beta byly hlášeny případy plicní arteriální hypertenze (PAH). Příhody byly 

hlášeny v různých časových bodech až do několika let od zahájení léčby interferonem beta. 
 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 
 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného v Dodatku V. 
 
4.9 

Předávkování 

 

případě předávkování by měl být pacient hospitalizován na pozorování a měl by dostávat vhodnou 

podpůrnou léčbu. 
 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1 

Farmakodynamické vlastnosti 

 
Farmakoterapeutická skupina: imunostimulancia, interferony, ATC kód: L03AB07 
 

Interferony jsou skupina endogenních glykoproteinů obdařených imunomodulačními, antivirovými a 
antiproliferativními vlastnostmi. 
 

Přípravek Rebif (interferon beta-1a) obsahuje stejnou sekvenci aminokyselin jako endogenní lidský 

interferon beta. Je tvořen v buňkách savců (ovaria čínského křečíka) a tudíž je glykosylován jako 

přirozený protein. 
 

Bez ohledu na způsob podání souvisí podání Rebifu s výraznými farmakodynamickými změnami. Po 

jednorázové dávce se během 24 hodin zvyšují intracelulární a sérová aktivita 2-5A syntetázy a sérové 
koncentrace beta2-mikroglobuli

nu a neopterinu, a začínají klesat během 2 dnů. Intramuskulární a 

subkutánní podání poskytuje zcela srovnatelnou odpověď. Po opakovaném subkutánním podání 
každých 48 

hodin 4krát zůstaly tyto biologické reakce zvýšené, bez jakýchkoli příznaků rozvoje 

tolerance. 
 

Markery biologické odpovědi (např. aktivita 2’,5’-OAS, neopterin a beta 2-mikroglobulin) jsou 
indukovány interferonem beta-

1a po podání subkutánních dávek zdravým dobrovolníkům. Doba do 

maximální koncentrace po podání jediné subkutánní injekce byla 24 až 48 hodin pro neopterin, beta-2-
mikroglobulin a 

2’5’OAS, 12 hodin pro MX1 a 24 hodin pro expresi genů OAS1 a OAS2. Vrcholy 

podobnou výškou a načasováním byly pozorovány u většiny z těchto markerů po prvním a po šestém 

podání. 
 

Přesný mechanismus účinku přípravku Rebif na roztroušenou sklerózu je stále zkoumán. 
 
Relabující remitující roztroušená skleróza 
 

Bezpečnost a účinnost přípravku Rebif byla stanovena u pacientů s relabující remitující roztroušenou 
sklerózou v dávkách od 11 do 44 

mikrogramů (3-12 miliónů IU) při subkutánním podání třikrát týdně. 

Ve schváleném dávkování přípravku Rebif 22 mikrogramů prokázal snížení výskytu (přibližně 30 % 
za 2 

roky) a závažnosti klinických relapsů u pacientů s nejméně 2 exacerbacemi během uplynulých 

2 let a se vstupním EDSS 0-

5,0. Podíl pacientů s progresí disability, která je definována jako zvýšení o 

jeden bod na škále EDSS a po třech měsících potvrzena, byl snížen z 39 % (placebo) na 30 % (Rebif 
22 

mikrogramů). Během 4 let došlo ke snížení průměrného výskytu relapsů o 22 % u pacientů 

léčených přípravkem Rebif 22 mikrogramů a o 29 % u pacientů léčených přípravkem Rebif 
44 

mikrogramů ve srovnání se skupinou pacientů užívajících placebo po dobu prvních 2 let a poté buď 

Rebif 22 nebo 44 

mikrogramů po dobu dalších dvou let. 

 

Sekundárně progresivní roztroušená skleróza 
 

V 3leté studii pacientů se sekundárně progresivní roztroušenou sklerózou (EDSS 3-6.5) s prokázaným 
klinickým zhoršením v 

uplynulých dvou letech a bez výskytu relapsů v uplynulých 8 týdnech neměl 

přípravek Rebif významný účinek na progresi disability, ale procento relapsů bylo sníženo přibližně o 
30 

%. Při rozdělení populace do 2 skupin (pacienti s relapsy a pacienti bez relapsů během 2 let před 

zařazením do studie) nebyla účinnost na disabilitu u pacientů bez relapsů, ale u pacientů s relapsy byl 

podíl pacientů s progresí disability na konci studie snížen ze 70  % (placebo) na 57  % (zahrnuto 

dávkování přípravku Rebif 22 mikrogramů a 44 mikrogramů společně). Tyto výsledky získané ve 

skupině pacientů a posteriori by měly být interpretovány s opatrností. 
 

Primárně progresivní roztroušená skleróza 
 

Přípravek Rebif dosud nebyl zkoušen u pacientů s primárně progresivní roztroušenou sklerózou a 

neměl by být těmito pacienty užíván. 
 
5.2 

Farmakokinetické vlastnosti 

 
Absorpce 

U zdravých dobrovolníků vykazuje interferon beta-1a po intravenózním podání prudký 
multiexponenciální pokles se sérovými hladinami odpovídajícími dávce. Subkutánní a intramuskulární 

podání přípravku Rebif představuje ekvivalentní expozici interferonu beta. 
 

10 

Distribuce 
Po opakovaných subkutánních injekcích dávek 22 a 44 

mikrogramů přípravku Rebif byly zpravidla 

pozorovány maximální koncentrace za 8 

hodin, tyto nálezy však zpravidla byly velmi proměnlivé. 

 
Eliminace 
Po opakovaných subkutánních dávk

ách podaných zdravým dobrovolníkům se hodnoty hlavních 

farmakokinetických parametrů (AUC

tau

 a C

max

) zvýšily přímo úměrně zvýšení dávky z 22 mikrogramů 

na 44 

mikrogramů. Odhadovaný zdánlivý poločas je 50 až 60 hodin, což odpovídá akumulaci 

pozorované po podání více dávek. 
 
Metabolismus 
Interferon beta-

1a je metabolizován a vylučován především játry a ledvinami. 

 
5.3 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po 
opakovaném podávání a 

genotoxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. 

 

Přípravek Rebif nebyl zkoumán na kancerogenitu. 
 

Studie na embryonální/fetální toxicitu u opic neprokázaly žádný důkaz poruch reprodukce. Na základě 
pozorování jiných alfa a 

beta interferonů nelze vyloučit zvýšené riziko potratů. Nejsou k dispozici 

žádné údaje týkající se vlivu interferonu beta-1a na mužskou plodnost. 
 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 
Mannitol 
Poloxamer 188 
L-methionin 
Benzylalkohol 
Trihydrát octanu sodného 
Kyselina octová pro úpravu pH 
Hydroxid sodný pro úpravu pH 
Voda na injekci 
 
6.2 

Inkompatibility 

 

Neuplatňuje se. 
 
6.3 

Doba použitelnosti 

 

18 měsíců. 
 
6.4 

Zvláštní opatření pro uchovávání 

 
Uchovávejte v 

chladničce (2 °C – 8 °C), nepokládejte přípravek do blízkosti mrazicí přihrádky. 

Chraňte před mrazem. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 

Pro používání doma může pacient vyjmout přípravek Rebif z chladničky a uchovávat ho při teplotě do 
25 

°C jednorázově po dobu až 14 dní. Přípravek Rebif musí být poté vrácen do chladničky a použit 

před uplynutím doby použitelnosti. 
 

11 

6.5 

Druh obalu a obsah balení 

 

ml injekční stříkačka ze skla typu I s jehlou z nerezové oceli, obsahující 0,5 ml roztoku. 

 
Rebif 22 mikrogra

mů je dodáván v baleních po 1, 3, 12 nebo 36 injekčních stříkačkách. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
6.6 

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 

Injekční roztok a předplněné injekční stříkačky jsou připraveny k použití. Je možné podávat lék i 
vhodným autoinjektorem.  
 
Pouze k 

jednorázovému podání. Použit může být pouze čirý až opalescentní roztok bez viditelných 

známek snížené jakosti. 
 

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky. 
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Merck Serono Europe Limited 
56, Marsh Wall 
London E14 9TP 
Velká Británie 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 
EU/1/98/063/001 
EU/1/98/063/002 
EU/1/98/063/003 
EU/1/98/063/020 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 04. května 1998 

Datum posledního prodloužení registrace: 04. května 2008 
 
 
10. 

DATUM REVIZE TEXTU 

 
 
Podrobné informace o 

tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu. 

12 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
Rebif 44 

mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 

 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Jedna předplněná injekční stříkačka (0,5 ml) obsahuje 44 mikrogramů (12 MIU*) interferonu 
beta-1a**. 
 

* Milion mezinárodních jednotek, měřeno biozkouškami cytopatického efektu (CPE) proti vlastnímu 
standardu interferonu beta-

1a, který je kalibrovaný proti současnému mezinárodnímu NIH standardu 

(GB-23-902-531). 

** Produkován rekombinantní DNA technologií v ovariálních buňkách čínského křečíka (CHO-K1). 
 

Pomocná látka se známým účinkem: 2,5 mg benzylalkoholu 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Injekční roztok v předplněné injekční stříkačce. 

Čirý až opalescentní roztok s pH 3,5 až 4,5 a osmolaritou 250 až 450 mOsm/l. 
 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1 

Terapeutické indikace 

 

Přípravek Rebif je určen k léčbě  

• 

pacientů s jednou demyelinizační příhodou s aktivním zánětlivým procesem, pokud byly 
vylo

učeny jiné diagnózy, a jestliže u nich hrozí vysoké riziko vzniku klinicky definitivní 

roztroušené sklerózy (viz bod 5.1) 

• 

pacientů s relabující roztroušenou sklerózou. V klinických studiích byl tento stav 

charakterizován dvěma či více relapsy během uplynulých dvou let (viz bod 5.1). 

 

Účinnost dosud nebyla prokázána u pacientů trpících sekundárně progresívní roztroušenou sklerózou 

probíhající bez relapsů (viz bod 5.1). 
 
4.2 

Dávkování a 

způsob podání 

 

Léčba by měla být zahájena pod dohledem lékaře se zkušenostmi s léčbou tohoto onemocnění. 
 

Přípravek Rebif je dostupný ve třech silách: 8,8 mikrogramů, 22 mikrogramů a 44 mikrogramů. Pro 

pacienty zahajující léčbu přípravkem Rebif, jsou přípravky Rebif 8,8 mikrogramů a Rebif 
22 

mikrogramů dostupné v balení, které odpovídá potřebám pacientů na první měsíc léčby. 

 
Dávkování 
 

Při prvním zahájení léčby přípravkem Rebif se doporučuje k umožnění rozvoje tachyfylaxe a tím 

snížení nežádoucích účinků, zahájit léčbu pacientů dávkou 8,8 mikrogramů podávanou subkutánně a 
potom dávku zvyšovat po dobu 4 

týdnů na cílovou dávku, podle následujícího schématu: 

 

13 

 

Doporučená titrace 

(% z konečné dávky) 

Titrační dávka pro Rebif 
44 

mikrogramů třikrát 

týdně (tiw) 

Týdny 1-2 

20 % 

8,8 

mikrogramů tiw 

Týdny 3-4 

50 % 

22 

mikrogramů tiw 

Týdny 5+ 

100 % 

44 

mikrogramů tiw 

 

První demyelinizační příhoda 

Dávkování pro pacienty, kteří již prodělali první demyelinizační příhodu, je 44 mikrogramů přípravku 

Rebif třikrát týdně subkutánně. 
 

Relabující roztroušená skleróza 

Doporučená dávka přípravku Rebif je 44 mikrogramů třikrát týdně subkutánně. Nižší dávka 
22 

mikrogramů, též podávaná třikrát týdně subkutánně, se doporučuje u pacientů, kteří by dle názoru 

ošetřujícího lékaře nesnášeli vyšší dávku. 

 

Pediatrická populace 
Nebyly provedeny formální klinické 

či farmakokinetické studie u dětí a dospívajících. Na základě 

pediatrické retrospektivní kohortové studie však byly shromážděny bezpečnostní údaje o přípravku 

Rebif vycházející ze zdravotní dokumentace dětí (n = 52) a dospívajících (n = 255). Výsledky této 

studie nasvědčují tomu, že bezpečnostní profil u dětí (ve věku 2 až 11 let) a dospívajících (ve věku 12 
až 17 

let), kterým je podáván přípravek Rebif 22 mikrogramů nebo 44 mikrogramů subkutánně třikrát 

týdně, je podobný bezpečnostnímu profilu pozorovanému u dospělých. 
 

Bezpečnost a účinnost přípravku Rebif u dětí ve věku do 2 let nebyla dosud stanovena. Přípravek 

Rebif se nemá používat u této věkové skupiny. 
 

Způsob podání 
 

Přípravek Rebif se podává subkutánně. Před podáním injekce a během 24 hodin po každé injekci se 

doporučuje podání antipyretického analgetika ke snížení chřipkových symptomů spojených s podáním 

přípravku Rebif. 
 

současnosti není známo, jak dlouho by měli být pacienti léčeni. Bezpečnost a účinnost přípravku 

Rebif nebyla prokázána po dobu 

léčby delší než 4 roky. Doporučuje se, aby byli pacienti vyšetřeni 

alespoň každý druhý rok ve čtyřleté periodě po zahájení léčby přípravkem Rebif, a poté by měl o 

dlouhodobější léčbě individuálně rozhodnout ošetřující lékař. 
 
4.3 

Kontraindikace 

 

• 

Zahájení 

léčby v době těhotenství (viz bod 4.6). 

• 

Hypersenzitivita na přirozený nebo rekombinantní interferon beta nebo na kteroukoli pomocnou 
látku uvedenou v 

bodě 6.1. 

• 

Těžké depresivní poruchy a/nebo sebevražedné tendence (viz bod 4.4 a bod 4.8). 

 
4.4 

Zvláštní upo

zornění a opatření pro použití 

 

Pacienti by měli být informováni o nejčastějších nežádoucích účincích souvisejících s podáním 

interferonu beta, včetně příznaků chřipkového syndromu (viz bod 4.8). Tyto symptomy bývají 

nejzávažnější na počátku léčby a jejich frekvence a závažnost klesá s dobou léčby. 
 
Trombotická mikroangiopatie (TMA) 
 

V souvislosti s přípravky obsahujícími interferon beta byly hlášeny případy trombotické 
mikroangiopatie projevující se jako trombotická trombocytopenická purpura (TTP) nebo hemolyticko-

uremický syndrom (HUS), včetně fatálních případů. Případy byly hlášeny v různých časových bodech 

14 

během léčby a mohou se objevit několik týdnů až několik let po zahájení léčby interferonem beta. 

Mezi časné klinické příznaky patří trombocytopenie, nově nastupující hypertenze, horečka, symptomy 

týkající se centrální nervové soustavy (např. zmatenost, paréza) a zhoršená funkce ledvin. Mezi 

laboratorní nálezy naznačující TMA patří snížený počet krevních destiček, zvýšená hladina laktát 
dehydrogenázy (LDH) v séru v 

důsledku hemolýzy a schistocyty (fragmentované erytrocyty) v 

krevním nátěru. Proto, pokud jsou zjištěny klinické příznaky TMA, doporučuje se provést další 

kontrolu počtu krevních destiček, hladiny LDH v séru, krevních nátěrů a funkce ledvin. Jestliže je 

diagnostikována TMA, je třeba okamžitě zahájit léčbu (a zvážit výměnu plazmy), přičemž se 

doporučuje okamžitě přerušit léčbu přípravkem Rebif. 
 
Deprese a sebevražedné myšlenky 
 

Přípravek Rebif by měl být podáván opatrně pacientům s depresivními poruchami v minulosti či 

současnosti, zejména u pacientů s předchozími sebevražednými představami (viz bod 4.3). Deprese a 

sebevražedné tendence se vyskytují se zvýšenou frekvencí mezi lidmi trpícími roztroušenou sklerózou 
a v souvislosti s 

léčbou interferonem. Pacienti léčení přípravkem Rebif by měli být upozorněni, aby 

okamžitě hlásili svému ošetřujícímu lékaři jakékoli symptomy deprese a/nebo sebevražedné tendence. 

Pacienti vykazující depresi musí být během léčby přípravkem Rebif pečlivě sledováni a vhodně léčeni. 

Mělo by se uvažovat i o přerušení léčby přípravkem Rebif (viz bod 4.3 a bod 4.8). 
 

Záchvatová onemocnění 
 

Přípravek Rebif by měl být s opatrností podáván pacientům, u nichž se již někdy v minulosti vyskytly 

křeče, pacientům léčeným antiepileptiky, zejména těm, u nichž epilepsie není adekvátně kontrolována 

při léčbě antiepileptiky (viz bod 4.5 a bod 4.8). 
 

Srdeční poruchy 
 

Pacienti se srdečními onemocněními, jako je angina, kongestivní srdeční selhání či arytmie, by měli 

být pečlivě sledování kvůli možnému zhoršení jejich klinického stavu po zahájení léčby interferonem 
beta-

1a. Symptomy chřipkového syndromu souvisejícího s léčbou interferonem beta-1a mohou 

znamenat zátěž pro pacienty trpící srdečními poruchami. 
 

Nekróza v místě aplikace injekce 
 

pacientů užívajících přípravek Rebif byl hlášen výskyt nekrózy v místě vpichu injekce (viz bod 4.8). 

Pro minimalizaci rizika nekrózy v 

místě vpichu by pacienti měli být instruováni, aby: 

• 

používali aseptickou techniku injekce, 

• 

při každé dávce měnili místo vpichu injekce. 

 

Postup aplikace by měl být pravidelně kontrolován, pokud si pacient aplikuje injekce sám, zvláště 
vyskytne-li se reakce v 

místě vpichu. 

 

Pokud pacient zaznamená jakékoli porušení kůže, které může být spojeno s otokem nebo odtékáním 
tekutiny z 

místa vpichu, měl by být poučen, aby se poradil se svým lékařem, dříve než bude 

pokračovat s injekcemi přípravku Rebif. Pokud má pacient vícečetné léze, přípravek Rebif by měl být 
vysazen, dokud nedojde ke zhojení. Pacienti s jednotlivými lézemi mohou v 

terapii pokračovat, pokud 

nekróza není příliš velká. 
 
Porucha funkce jater 
 
V klinických studiích s 

přípravkem Rebif bylo časté asymptomatické zvýšení jaterních transamináz 

(zvláště alanin aminotransferáza (ALT)) a u 1-3 % pacientů došlo ke zvýšení jaterních transamináz 

nad pětinásobek horní hranice normálu (ULN). Před zahájením léčby a v 1., 3. a 6. měsíci léčby by 

měly být sledovány hladiny ALT v séru a poté periodicky, i když nejsou přítomny klinické symptomy. 

Pokud ALT stoupne nad pětinásobek ULN, mělo by být uváženo snížení dávky přípravku Rebif a po 

normalizaci hladin enzymu by dávka zase měla být postupně zvýšena. Přípravek Rebif by měl být 

15 

opatrností podáván u pacientů s anamnézou vážného jaterního onemocnění, klinicky průkazným 

aktivním jaterním 

onemocněním, alkoholismem či zvýšením sérové hladiny ALT (> 2,5krát ULN). 

Léčba přípravkem Rebif by měla být ukončena, pokud se objeví žloutenka nebo jiné klinické 
symptomy jaterní dysfunkce. 
 

Přípravek Rebif, stejně jako i jiné interferony beta, může způsobit těžké poškození jater, včetně 
akutního jaterního selhání (viz bod 

4.8). Většina případů těžkého poškození jater se vyskytla v prvních 

šesti měsících léčby. Mechanismus této vzácné symptomatické jaterní dysfunkce není znám. Nebyly 

zjištěny žádné specifické rizikové faktory. 
 

Poruchy ledvin a močových cest 
 

Nefrotický syndrom 
 

Během léčby přípravky obsahujícími interferon beta byly hlášeny případy nefrotického syndromu 
spojeného s 

různými základními nefropatiemi, které zahrnují kolabující fokálně segmentální 

glomerulosklerózu (FSGS), nefropatii s 

minimálními změnami (MCD), membranoproliferativní 

glomerulonefritidu (MPGN) a membranózní glomerulopatii (MGN). 

Příhody byly hlášeny v různých 

časových bodech během léčby a mohou se objevit po několika letech léčby interferonem beta. 

Doporučuje se pravidelně sledovat časné příznaky nebo symptomy, např. edém, proteinurii a poruchy 
funkce ledvin, zejména 

u pacientů s vysokým rizikem onemocnění ledvin. Je vyžadována rychlá léčba 

nefrotického syndromu a 

je třeba zvážit ukončení léčby přípravkem Rebif. 

 

Abnormality laboratorních testů 
 

užíváním interferonů souvisí abnormality laboratorních testů. Jejich výskyt je mírně vyšší 

přípravku Rebif 44 než u přípravku Rebif 22 mikrogramů. Proto se k laboratorním testům, které jsou 

obvykle vyžadovány při sledování pacientů s roztroušenou sklerózou, navíc doporučuje sledování 

jaterních enzymů a kompletního a diferenciálního počtu bílých krvinek a počtu krevních destiček 

pravidelných intervalech (1., 3. a 6. měsíc) po zahájení léčby, a poté periodicky, i když nejsou 

přítomny klinické symptomy. Ty by měly být častější při zahájení léčby přípravkem Rebif 44 

mikrogramů. 
 
Poruchy štítné žlázy 
 

U pacientů léčených přípravkem Rebif se občas může rozvinout nová či zhoršit porucha štítné žlázy. 

Doporučuje se vyšetření funkce štítné žlázy na počátku léčby a je-li abnormální, tak každých 
6-12 

měsíců po zahájení léčby. Jsou-li testy na počátku léčby normální, nejsou nutné rutinní testy, 

měly by však být provedeny pokud se objeví klinické známky dysfunkce štítné žlázy (viz bod 4.8). 
 

Těžká porucha funkce ledvin nebo jater a těžká myelosuprese 
 

U pacientů s těžkým ledvinným a jaterním selháváním a u pacientů s těžkou myelosupresí by mělo být 

přistupováno k podávání interferonu beta-1a s opatrností a mělo by být zváženo jejich pečlivé 
monitorování. 
 

Neutralizační protilátky 
 

Může dojít k tvorbě sérových neutralizačních protilátek proti interferonu beta-1a. Přesný výskyt 

protilátek je zatím neznámý. Klinická data nasvědčují tomu, že po 24 až 48 měsících léčby přípravkem 
Rebif 

44 mikrogramů se přibližně u 13 až 14 % pacientů vytvoří trvalé sérové protilátky proti 

interferonu beta-

1a. Ukázalo se, že přítomnost protilátek zeslabuje farmakodynamickou odpověď na 

interferon beta-1a (beta-2 mikroglobul

in a neopterin). Ačkoli klinický význam tvorby protilátek ještě 

nebyl zcela objasněn, tvorba neutralizačních protilátek vede ke snížení účinku z klinického hlediska i 

dle MRI. Pokud pacient nedostatečně odpovídá na léčbu přípravku Rebif a má neutralizační protilátky, 

lékař by měl znovu vyhodnotit poměr přínosu a rizika pokračující léčby přípravkem Rebif. 
 

16 

Používání různých zkoušek a odlišnosti v definicích pozitivity protilátek omezují možnost srovnat 

antigenicitu různých produktů. 
 
Jiné formy roztroušené sklerózy 
 

dispozici jsou jen řídké údaje o bezpečnosti a účinnosti od nechodících pacientů s roztroušenou 

sklerózou. Přípravek Rebif dosud nebyl zkoušen u pacientů s primárně progresivní roztroušenou 

sklerózou a neměl by být těmito pacienty užíván. 
 
Benzylalkohol 
 

Tento léčivý přípravek obsahuje 2,5 mg benzylalkoholu na dávku.  

Nesmí se podávat nedonošeným dětem a novorozencům. Může způsobit toxické a anafylaktické 
reakce u 

kojenců a dětí do 3 let. 

 
4.5 

Interakce s 

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 
Nebyly provedeny žádné studie interakcí interferonu beta-1a u lidí. 
 

Bylo prokázáno snížení aktivity enzymů závislých na jaterním cytochromu P450 u lidí i zvířat 

způsobené interferony. S opatrností by tedy mělo být přistupováno k podávání přípravku Rebif 
v kombinaci s 

léčivými přípravky s úzkým terapeutickým indexem, jejichž clearance je silně závislá 

na systému jaterního cytochromu P450, např. antiepileptika a některé třídy antidepresiv. 
 

Interakce přípravku Rebif s kortikosteroidy či adrenokortikotropním hormonem (ACTH) nebyly 

systematicky studovány. Klinické studie naznačují, že pacienti s roztroušenou sklerózou mohou užívat 

přípravek Rebif a kortikosteroidy či ACTH během relapsů.  
 
4.6 

Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Ženy ve fertilním věku 
 
Žen

y ve fertilním věku by měly používat účinné metody antikoncepce. Pacientky plánující těhotenství 

a pacientky, které otěhotní během léčby přípravkem Rebif, by měly být upozorněny na potenciální 

riziko a mělo by být zváženo ukončení léčby (viz bod 5.3). U pacientek s vysokou četností relapsů 

před zahájením léčby je třeba zvážit riziko těžkého relapsu po vysazení přípravku Rebif v případě 

otěhotnění proti možnému zvýšenému riziku spontánního potratu. 
 

Těhotenství 
 
Informace o 

podávání přípravku Rebif v těhotenství jsou omezené. Dostupné údaje naznačují, že může 

existovat zvýšené riziko potratu. Zahájení léčby v těhotenství je proto kontraindikováno (viz bod 4.3). 
 
Kojení 
 

Není známo, zda se přípravek Rebif vylučuje do lidského mateřského mléka. Kvůli potenciálním 

vážným nežádoucím účinkům u kojených dětí by mělo být rozhodnuto, zda ukončit kojení nebo léčbu 

přípravkem Rebif. 
 
Fertilita 
 

Účinky přípravku Rebif na fertilitu nebyly hodnoceny. 
 
4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Nežádoucí účinky na centrální nervový systém související s užíváním interferonu beta-1a (např. 

závrať) mohou ovlivnit pacientovu schopnost řídit a obsluhovat stroje (viz bod 4.8). 

17 

 
4.8 

Nežádoucí účinky 

 

Souhrn bezpečnostního profilu 
 

Nejčastější nežádoucí účinky spojené s léčbou přípravkem Rebif souvisí s chřipkovým syndromem. 

Chřipkové symptomy bývají nejvýraznější na začátku léčby a jejich četnost klesá s pokračující léčbou. 

Přibližně 70 % pacientů léčených přípravkem Rebif může očekávat typický interferonový syndrom 
podobný 

chřipce během prvních šesti měsíců po zahájení léčby. Asi u 30 % pacientů se též vyskytnou 

reakce v 

místě vpichu, hlavně mírný zánět či erytém. Také jsou častá asymptomatická zvýšení 

laboratorních parametrů jaterní funkce a snížení počtu bílých krvinek. 
 
V

ětšina nežádoucích reakcí pozorovaných u interferonu beta-1a je obvykle mírná a reverzibilní a 

dobře odpovídá na snížení dávky. V případě těžkých či přetrvávajících nežádoucích účinků může být 

dávka přípravku Rebif dočasně snížena nebo přerušena dle úsudku lékaře. 
 

Seznam nežádoucích účinků 
 

Uvedené nežádoucí účinky byly zjištěny z klinických studií a z hlášení po uvedení přípravku na trh 

(hvězdička [*] označuje nežádoucí účinky zjištěné v rámci systému farmakovigilance po uvedení 

přípravku na trh). Na terminologii týkající se četnosti použitou níže se vztahují

 následující definice: 

velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné (≥1/10 000 až 
<1/1 000), velmi vzácné (<1/10 

000), frekvence není známa (z dostupných údajů nelze určit) 

 

Poruchy krve a lymfatického systému 

Velmi časté: 

Neutropenie, lymfopenie, leukopenie, trombocytopenie, anémie 

Vzácné: 

 Trombotická 

mikroangiopatie včetně trombotické trombocytopenické 

purpury/hemolyticko-uremického syndromu* (tyto nežádoucí ú

činky se 

vztahují k celé skupině přípravků obsahujících interferon beta; viz bod 4.4), 
pancytopenie

* 

 

Endokrinní poruchy 

Méně časté: 

Porucha funkce štítné žlázy, která se nejčastěji projevuje jako hypotyreóza 
nebo hypertyreóza 

 

Poruchy imunitního systému 
Vzácné:  

Anafylaktické reakce* 

 

Poruchy jater a žlučových cest 

Velmi časté: 

Asymptomatické zvýšení transamináz 

Časté: 

Závažná zvýšení hladin transamináz 

Méně časté: 

Hepatitida se žloutenkou nebo bez ní* 

Vzácné: 

Jaterní selhání* (viz bod 4.4), autoimunitní hepatitida* 

 

Psychiatrické poruchy 

Časté: 

Deprese, insomnie 

Vzácné: 

Sebevražedný pokus* 

 

Poruchy nervového systému 

Velmi časté: 

Bolest hlavy 

Méně časté: 

Záchvaty* 

Frekvence není známa: 

Přechodné neurologické příznaky (tj. hypestézie, svalové spasmy, parestézie, 

potíže při chůzi, svalová ztuhlost), které mohou napodobovat exacerbaci 
roztroušené sklerózy* 

 

18 

Poruchy oka 

Méně časté: 

Retinální cévní poruchy (např. retinopatie, cytoidní tělíska „cotton-wool 
spots“ a obstrukce retinální arterie nebo žíly)* 

 

Cévní poruchy 

Méně časté: 

Tromboembolické příhody* 

 

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy 

Méně časté: 

Dušnost* 

Frekvence není známa: 

Plicní arteriální hypertenze* (znění textu dle druhu přípravků obsahujících 
interferon viz dále Plicní arteriální hypertenze) 

 

Gastrointestinální poruchy 

Časté: 

Průjem, zvracení, nausea 

 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 

Časté: 

Svědění, vyrážka, erytematózní vyrážka, makulo-papulární vyrážka, 
alopecie* 

Méně časté: 

Kopřivka* 

Vzácné: 

Quinckeho edém (angioedém)*, erythema multiforme*, kožní reakce 
podobné erythema multiforme*, Stevens-

Johnsonův syndrom* 

 

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 

Časté: 

Svalové bolesti, bolesti kloubů 

Vzácné: 

Lupus erytematodes indukovaný léky* 

 

Poruchy ledvin a močových cest 
Vzácné: 

Nefrotický syndrom*, glomeruloskleróza* (viz bod 4.4) 

 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 

Velmi časté: 

Zánět v místě vpichu injekce, reakce v místě vpichu injekce, symptomy 

připomínající chřipku 

Časté: 

Bolest v 

místě vpichu injekce, únava, rigor, horečka 

Méně časté: 

Nekróza v 

místě vpichu injekce, hmota v místě vpichu injekce, absces 

místě aplikace injekce, infekce v místě aplikace injekce*, zvýšené pocení* 

Vzácné: 

Celulitida v 

místě aplikace injekce* 

 
Pediatrická populace 
 
Nebyly provedeny formální klinické 

či farmakokinetické studie u dětí a dospívajících. Omezené 

bezpečnostní údaje nasvědčují tomu, že bezpečnostní profil u dětí a dospívajících (ve věku 2 až 
17 

let), kterým je podáván přípravek Rebif 22 mikrogramů nebo 44 mikrogramů třikrát týdně, je 

podobn

ý bezpečnostnímu profilu pozorovanému u dospělých. 

 

Účinky související s třídou přípravku 
 

Podávání interferonů je spojováno s anorexií, závratí, úzkostí, arytmiemi, vazodilatací a palpitací, 
menoragií a metroragií. 

Během léčby interferonem beta se může vyskytnout zvýšená tvorba autoprotilátek. 
 
Plicní arteriální hypertenze 
 

U přípravků s interferonem beta byly hlášeny případy plicní arteriální hypertenze (PAH). Příhody byly 

hlášeny v různých časových bodech až do několika let od zahájení léčby interferonem beta. 
 

19 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 
 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili po

dezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného v Dodatku V. 
 
4.9 

Předávkování 

 

případě předávkování by měl být pacient hospitalizován na pozorování a měl by dostávat vhodnou 

podpůrnou léčbu. 
 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1 

Farmakodynamické vlastnosti 

 
Farmakoterapeutická skupina: imunostimulancia, interferony, ATC kód: L03AB07 
 
Interferony jso

u skupina endogenních glykoproteinů obdařených imunomodulačními, antivirovými a 

antiproliferativními vlastnostmi. 
 

Přípravek Rebif (interferon beta-1a) obsahuje stejnou sekvenci aminokyselin jako endogenní lidský 

interferon beta. Je tvořen v buňkách savců (ovaria čínského křečíka) a tudíž je glykosylován jako 

přirozený protein. 
 

Bez ohledu na způsob podání souvisí podání Rebifu s výraznými farmakodynamickými změnami. Po 

jednorázové dávce se během 24 hodin zvyšují intracelulární a sérová aktivita 2-5A syntetázy a sérové 
koncentrace beta2-

mikroglobulinu a neopterinu, a začínají klesat během 2 dnů. Intramuskulární a 

subkutánní podání poskytuje zcela srovnatelnou odpověď. Po opakovaném subkutánním podání 
každých 48 

hodin 4krát zůstaly tyto biologické reakce zvýšené, bez jakýchkoli příznaků rozvoje 

tolerance. 
 

Markery biologické odpovědi (např. aktivita 2’,5’-OAS, neopterin a beta 2-mikroglobulin) jsou 
indukovány interferonem beta-

1a po podání subkutánních dávek zdravým dobrovolníkům. Doba do 

maximální koncentrace po podání jediné subkutánní injekce byla 24 až 48 hodin pro neopterin, beta-2-
mikroglobulin a 

2’5’OAS, 12 hodin pro MX1 a 24 hodin pro expresi genů OAS1 a OAS2. Vrcholy 

podobnou výškou a načasováním byly pozorovány u většiny z těchto markerů po prvním a po šestém 

podání. 
 

Přesný mechanismus účinku přípravku Rebif na roztroušenou sklerózu je stále zkoumán. 
 

Jedna klinická příhoda s podezřením na roztroušenou sklerózu 
 

Byla provedena jedna 2letá kontrolovaná klinická studie s přípravkem Rebif u pacientů s jednou 

klinickou příhodou nasvědčující demyelinizaci z důvodu roztroušené sklerózy. Do studie zařazení 

pacienti měli alespoň dvě klinicky němé léze v T2 vážených obrazech MRI vyšetření, o velikosti 

alespoň 3 mm, z nichž alespoň jedna je ovoidní nebo periventrikulární nebo infratentoriální. Muselo 

být vyloučeno jakékoli jiné onemocnění, které by známkám a příznakům u daného pacienta 
odpovídalo lépe než roztroušená skleróza. 
 

Pacienti byli randomizováni dvojitě zaslepeným způsobem buď do skupiny s přípravkem Rebif 
44 

mikrogramů podávaným třikrát týdně nebo s přípravkem Rebif 44 mikrogramů podávaným jednou 

týdně nebo do skupiny s placebem. Pokud se objevila druhá klinická demyelinizační příhoda 

potvrzující definitivní roztroušenou sklerózu, byli pacienti přeřazeni do otevřené skupiny s 

doporučeným dávkováním přípravku Rebif 44 mikrogramů třikrát týdně, přičemž bylo zachováno 

zaslepení původní randomizace.  

20 

 

Výsledky účinnosti přípravku Rebif 44 mikrogramů podávaného třikrát týdně v porovnání s placebem 
v této studii jsou následující: 
 
Statistické 
parametry
 

Léčba 

Porovnání léčby 
Rebif 44 

μg tiw oproti placebu 

Placebo 
(n=171)
 

Rebif 44 

μg tiw* 
(n=171)
 

Snížení 
rizika
 

Coxův model 

proporčního 

poměru rizik 
[95 % CI]
 

Log-rank 
test 
p-hodnota
 

Konverze dle McDonaldových kritérií (2005) 

Počet příhod 

144 

106 

 
 
51 % 

 
 
0,49 [0,38;0,64] 

 
 
<0,001 

Odhad dle Kaplan-
Meiera 

85,8 % 

62,5 % 

Konverze do klinicky definitivní roztroušené sklerózy 

Počet příhod 

60 

33 

 
52 % 

 
0,48 [0,31;0,73] 

 
<0,001 

Odhad dle Kaplan-
Meiera 

37,5 % 

20,6 % 

Průměr kombinovaných jednotných lézí na MRI (CUA) na osobu a snímek během dvojitě 
zaslepené periody
 
Nejmenší kvadratické 

průměry (SE) 
 

 
2,58 (0,30) 

 
0,50 (0,06) 

 
81 % 

 
0,19 [0,14;0,26] 

 
<0,001 

* tiw – 

třikrát týdně (three times per week) 

 
Dosud 

neexistuje žádná jednoznačně stanovená definice vysoce rizikových pacientů, ačkoli 

konzervativnější přístup akceptuje alespoň devět T2 hyperintenzivních lézí na počátečním snímku a 

alespoň jednu novou T2 lézi nebo jednu novou Gd enhancující lézi na následujícím snímku pořízeném 

alespoň 1 měsíc po počátečním vyšetření. V každém případě se má o léčbě uvažovat pouze u pacientů 
klasifikovaných jako vysoce rizikoví. 
 
Relabující remitující roztroušená skleróza 
 

Bezpečnost a účinnost přípravku Rebif byla stanovena u pacientů s relabující remitující roztroušenou 
sklerózou v dávkách od 11 do 44 

mikrogramů (3-12 miliónů IU) při subkutánním podání třikrát týdně. 

Ve schváleném dávkování přípravku Rebif 44 mikrogramů prokázal snížení výskytu (přibližně 30 % 
za 2 roky) a 

závažnosti klinických relapsů u pacientů s nejméně 2 epizodami během uplynulých 2 let a 

se vstupním EDSS 0-

5,0. Podíl pacientů s progresí disability, která je definována jako zvýšení o jeden 

bod na škále EDSS a po třech měsících potvrzena, byl snížen z 39 % (placebo) na 27 % (Rebif 
44 

mikrogramů). Během 4 let došlo ke snížení průměrného výskytu relapsů o 22 % u pacientů 

léčených přípravkem Rebif 22 mikrogramů a o 29 % u pacientů léčených přípravkem Rebif 
44 

mikrogramů ve srovnání se skupinou pacientů užívajících placebo po dobu prvních 2 let a poté buď 

Rebif 22 nebo 44 

mikrogramů po dobu dalších dvou let. 

 

Sekundárně progresivní roztroušená skleróza 
 

V 3leté studii pacientů se sekundárně progresivní roztroušenou sklerózou (EDSS 3-6.5) s prokázaným 
klinickým zhoršením v 

uplynulých dvou letech a bez výskytu relapsů v uplynulých 8 týdnech neměl 

přípravek Rebif významný účinek na progresi disability, ale procento relapsů bylo sníženo přibližně o 
30 

%. Při rozdělení populace do 2 skupin (pacienti s relapsy a pacienti bez relapsů během 2 let před 

zařazením do studie) nebyla účinnost na disabilitu u pacientů bez relapsů, ale u pacientů s relapsy byl 

podíl pacientů s progresí disability na konci studie snížen ze 70  % (placebo) na 57  % (zahrnuto 

dávkování přípravku Rebif 22 mikrogramů a 44 mikrogramů společně). Tyto výsledky získané ve 

skupině pacientů a posteriori by měly být interpretovány s opatrností. 
 

21 

Primárně progresivní roztroušená skleróza 
 

Přípravek Rebif dosud nebyl zkoušen u pacientů s primárně progresivní roztroušenou sklerózou a 

neměl by být těmito pacienty užíván. 
 
5.2 

Farmakokinetické vlastnosti 

 
Absorpce 

U zdravých dobrovolníků vykazuje interferon beta-1a po intravenózním podání prudký 
multiexponenciální pokles se sérovými hladinami odpovídajícími dávce. Subkutánní a intramuskulární 

podání přípravku Rebif představuje ekvivalentní expozici interferonu beta. 
 
Distribuce 
Po opakovaných subkutánních injekcích dávek 22 a 44 

mikrogramů přípravku Rebif byly zpravidla 

pozorovány maximální koncentrace za 8 hodin

, tyto nálezy však zpravidla byly velmi proměnlivé. 

 
Eliminace 

Po opakovaných subkutánních dávkách podaných zdravým dobrovolníkům se hodnoty hlavních 

farmakokinetických parametrů (AUC

tau

 a C

max

) zvýšily přímo úměrně zvýšení dávky z 22 mikrogramů 

na 44 mikr

ogramů. Odhadovaný zdánlivý poločas je 50 až 60 hodin, což odpovídá akumulaci 

pozorované po podání více dávek. 
 
Metabolismus 
Interferon beta-

1a je metabolizován a vylučován především játry a ledvinami. 

 
5.3 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 
N

eklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po 

opakovaném podávání a 

genotoxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. 

 

Přípravek Rebif nebyl zkoumán na kancerogenitu. 
 
Studie na embryonální/fetální 

toxicitu u opic neprokázaly žádný důkaz poruch reprodukce. Na základě 

pozorování jiných alfa a beta interferonů nelze vyloučit zvýšené riziko potratů. Nejsou k dispozici 
žádné údaje týkající se vlivu interferonu beta-1a na mužskou plodnost. 
 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 
Mannitol 
Poloxamer 188 
L-methionin 
Benzylalkohol 
Trihydrát octanu sodného 
Kyselina octová pro úpravu pH 
Hydroxid sodný pro úpravu pH 
Voda na injekci 
 
6.2 

Inkompatibility 

 

Neuplatňuje se. 
 
6.3 

Doba použitelnosti 

 
18 m

ěsíců. 

22 

 
6.4 

Zvláštní opatření pro uchovávání 

 
Uchovávejte v 

chladničce (2 °C – 8 °C), nepokládejte přípravek do blízkosti mrazicí přihrádky. 

Chraňte před mrazem. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 

Pro používání doma může pacient vyjmout přípravek Rebif z chladničky a uchovávat ho při teplotě do 
25 

°C jednorázově po dobu až 14 dní. Přípravek Rebif musí být poté vrácen do chladničky a použit 

před uplynutím doby použitelnosti. 
 
6.5 

Druh obalu a obsah balení 

 

ml injekční stříkačka ze skla typu I s jehlou z nerezové oceli, obsahující 0,5 ml roztoku. 

 
Rebif 44 

mikrogramů je dodáván v baleních po 1, 3, 12 nebo 36 injekčních stříkačkách. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
6.6 

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 

Injekční roztok a předplněné injekční stříkačky jsou připraveny k použití. Je možné podávat lék i 
vhodným autoinjektorem.  
 
Pouze k 

jednorázovému podání. Použit může být pouze čirý až opalescentní roztok bez viditelných 

známek snížené jakosti. 
 

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky. 
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Merck Serono Europe Limited 
56, Marsh Wall 
London E14 9TP 
Velká Británie 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 
EU/1/98/063/004 
EU/1/98/063/005 
EU/1/98/063/006 
EU/1/98/063/021 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 04. května 1998 

Datum posledního prodloužení registrace: 04. května 2008 
 
 
10. 

DATUM REVIZE TEXTU 

 
 
Podrobné informace o to

mto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu. 

23 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
Rebif 8,8 

mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 

Rebif 22 

mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 

 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Jedna předplněná injekční stříkačka (0,2 ml) obsahuje 8,8 mikrogramů (2,4 MIU*) interferonu 
beta-1a**. 
 

* Milion mezinárodních jednotek, měřeno biozkouškami cytopatického efektu (CPE) proti vlastnímu 
standardu interferonu beta-

1a, který je kalibrovaný proti současnému mezinárodnímu NIH standardu 

(GB-23-902-531). 

** Produkován rekombinantní DNA technologií v ovariálních buňkách čínského křečíka (CHO-K1). 
 

Pomocná látka se známým účinkem: 1,0 mg benzylalkoholu 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 

Jedna předplněná injekční stříkačka (0,5 ml) obsahuje 22 mikrogramů (6 MIU*) interferonu 
beta-1a**. 
 

* Milion mezinárodních jednotek, měřeno biozkouškami cytopatického efektu (CPE) proti vlastnímu 
standardu interferonu beta-

1a, který je kalibrovaný proti současnému mezinárodnímu NIH standardu 

(GB-23-902-531). 

** Produkován rekombinantní DNA technologií v ovariálních buňkách čínského křečíka (CHO-K1). 
 

Pomocná látka se známým účinkem: 2,5 mg benzylalkoholu 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Injekční roztok v předplněné injekční stříkačce. 

Čirý až opalescentní roztok s pH 3,5 až 4,5 a osmolaritou 250 až 450 mOsm/l. 
 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1 

Terapeutické indikace 

 

Přípravek Rebif je určen k léčbě  

• 

pacientů s jednou demyelinizační příhodou s aktivním zánětlivým procesem, pokud byly 

vyloučeny jiné diagnózy, a jestliže u nich hrozí vysoké riziko vzniku klinicky definitivní 
roztroušené sklerózy (viz bod 5.1) 

• 

pacientů s relabující roztroušenou sklerózou. V klinických studiích byl tento stav 

charakterizován dvěma či více relapsy během uplynulých dvou let (viz bod 5.1). 

 

Účinnost dosud nebyla prokázána u pacientů trpících sekundárně progresívní roztroušenou sklerózou 

probíhající bez relapsů (viz bod 5.1). 
 
4.2 

Dávkování a 

způsob podání 

 

Léčba by měla být zahájena pod dohledem lékaře se zkušenostmi s léčbou tohoto onemocnění. 
 

24 

Dávkování 
 

Zahajovací balení přípravku Rebif odpovídá potřebám pacientů na první měsíc léčby. Při prvním 

zahájení léčby přípravkem Rebif se doporučuje k umožnění rozvoje tachyfylaxe a tím snížení 

nežádoucích účinků, zahájit léčbu pacientů dávkou 8,8 mikrogramů podávanou subkutánně a potom 
dávku zvyšovat po dobu 4 

týdnů na cílovou dávku, podle následujícího schématu: 

 

 

Doporučená titrace 

(% z konečné dávky) 

Titrační dávka pro Rebif 

44 

mikrogramů třikrát 

týdně (tiw) 

Týdny 1-2 

20 % 

8,8 

mikrogramů tiw 

Týdny 3-4 

50 % 

22 

mikrogramů tiw 

Týdny 5+ 

100 % 

44 

mikrogramů tiw 

 

Pediatrická populace 

Nebyly provedeny formální klinické či farmakokinetické studie u dětí a dospívajících. Na základě 

pediatrické retrospektivní kohortové studie však byly shromážděny bezpečnostní údaje o přípravku 

Rebif vycházející ze zdravotní dokumentace dětí (n = 52) a dospívajících (n = 255). Výsledky této 

studie nasvědčují tomu, že bezpečnostní profil u dětí (ve věku 2 až 11 let) a dospívajících (ve věku 12 
až 17 

let), kterým je podáván přípravek Rebif 22 mikrogramů nebo 44 mikrogramů subkutánně třikrát 

t

ýdně, je podobný bezpečnostnímu profilu pozorovanému u dospělých. 

 

Bezpečnost a účinnost přípravku Rebif u dětí ve věku do 2 let nebyla dosud stanovena. Přípravek 

Rebif se nemá používat u této věkové skupiny. 
 

Způsob podání 
 

Přípravek Rebif se podává subkutánně. Před podáním injekce a během 24 hodin po každé injekci se 

doporučuje podání antipyretického analgetika ke snížení chřipkových symptomů spojených s podáním 

přípravku Rebif. 
 

současnosti není známo, jak dlouho by měli být pacienti léčeni. Bezpečnost a účinnost přípravku 

Rebif nebyla prokázána po dobu léčby delší než 4 roky. Doporučuje se, aby byli pacienti vyšetřeni 

alespoň každý druhý rok ve čtyřleté periodě po zahájení léčby přípravkem Rebif, a poté by měl o 

dlouhodobější léčbě individuálně rozhodnout ošetřující lékař. 
 
4.3 

Kontraindikace 

 

• 

Zahájení léčby v době těhotenství (viz bod 4.6). 

• 

Hypersenzitivita na přirozený nebo rekombinantní interferon beta nebo na kteroukoli pomocnou 
látku uvedenou v 

bodě 6.1. 

• 

Těžké depresivní poruchy a/nebo sebevražedné tendence (viz bod 4.4 a bod 4.8). 

 
4.4 

Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Pacienti by měli být informováni o nejčastějších nežádoucích účincích souvisejících s podáním 

interferonu beta, včetně příznaků chřipkového syndromu (viz bod 4.8). Tyto symptomy bývají 

nejzávažnější na počátku léčby a jejich frekvence a závažnost klesá s dobou léčby. 
 
Trombotická mikroangiopatie (TMA) 
 

V souvislosti s přípravky obsahujícími interferon beta byly hlášeny případy trombotické 
mikroangiopatie projevující se jako trombotická trombocytopenická purpura (TTP) nebo hemolyticko-

uremický syndrom (HUS), včetně fatálních případů. Případy byly hlášeny v různých časových bodech 

během léčby a mohou se objevit několik týdnů až několik let po zahájení léčby interferonem beta. 
M

ezi časné klinické příznaky patří trombocytopenie, nově nastupující hypertenze, horečka, symptomy 

25 

týkající se centrální nervové soustavy (např. zmatenost, paréza) a zhoršená funkce ledvin. Mezi 

laboratorní nálezy naznačující TMA patří snížený počet krevních destiček, zvýšená hladina laktát 
dehydrogenázy (LDH) v séru v 

důsledku hemolýzy a schistocyty (fragmentované erytrocyty) v 

krevním nátěru. Proto, pokud jsou zjištěny klinické příznaky TMA, doporučuje se provést další 

kontrolu počtu krevních destiček, hladiny LDH v séru, krevních nátěrů a funkce ledvin. Jestliže je 

diagnostikována TMA, je třeba okamžitě zahájit léčbu (a zvážit výměnu plazmy), přičemž se 

doporučuje okamžitě přerušit léčbu přípravkem Rebif. 
 
Deprese a sebevražedné myšlenky 
 

Přípravek Rebif by měl být podáván opatrně pacientům s depresivními poruchami v minulosti či 

současnosti, zejména u pacientů s předchozími sebevražednými představami (viz bod 4.3). Deprese a 

sebevražedné tendence se vyskytují se zvýšenou frekvencí mezi lidmi trpícími roztroušenou sklerózou 
a v souvislosti s 

léčbou interferonem. Pacienti léčení přípravkem Rebif by měli být upozorněni, aby 

okamžitě hlásili svému ošetřujícímu lékaři jakékoli symptomy deprese a/nebo sebevražedné tendence. 
Pacienti vykazující depresi musí být 

během léčby přípravkem Rebif pečlivě sledováni a vhodně léčeni. 

Mělo by se uvažovat i o přerušení léčby přípravkem Rebif (viz bod 4.3 a bod 4.8). 
 

Záchvatová onemocnění 
 

Přípravek Rebif by měl být s opatrností podáván pacientům, u nichž se již někdy v minulosti vyskytly 

křeče, pacientům léčeným antiepileptiky, zejména těm, u nichž epilepsie není adekvátně kontrolována 

při léčbě antiepileptiky (viz bod 4.5 a bod 4.8). 
 

Srdeční poruchy 
 

Pacienti se srdečními onemocněními, jako je angina, kongestivní srdeční selhání či arytmie, by měli 

být pečlivě sledování kvůli možnému zhoršení jejich klinického stavu po zahájení léčby interferonem 
beta-

1a. Symptomy chřipkového syndromu souvisejícího s léčbou interferonem beta-1a mohou 

znamenat zátěž pro pacienty trpící srdečními poruchami. 
 

Nekróza v místě aplikace injekce 
 

U pacientů užívajících přípravek Rebif byl hlášen výskyt nekrózy v místě vpichu injekce (viz bod 4.8). 
Pro minimalizaci rizika nekrózy v 

místě vpichu by pacienti měli být instruováni, aby: 

• 

používali aseptickou techniku injekce, 

• 

při každé dávce měnili místo vpichu injekce. 

 

Postup aplikace by měl být pravidelně kontrolován, pokud si pacient aplikuje injekce sám, zvláště 
vyskytne-li se reakce v 

místě vpichu. 

 

Pokud pacient zaznamená jakékoli porušení kůže, které může být spojeno s otokem nebo odtékáním 
tekutiny z 

místa vpichu, měl by být poučen, aby se poradil se svým lékařem, dříve než bude 

pokračovat s injekcemi přípravku Rebif. Pokud má pacient vícečetné léze, přípravek Rebif by měl být 
vysazen, dokud nedojde ke zhojení. Pacienti s jednotlivými lézemi mohou v 

terapii pokračovat, pokud 

nekróza není příliš velká. 
 
Porucha funkce jater 
 
V klinických studiích s 

přípravkem Rebif bylo časté asymptomatické zvýšení jaterních transamináz 

(zvláště alanin aminotransferáza (ALT)) a u 1-3 % pacientů došlo ke zvýšení jaterních transamináz 

nad pětinásobek horní hranice normálu (ULN). Před zahájením léčby a v 1., 3. a 6. měsíci léčby by 

měly být sledovány hladiny ALT v séru a poté periodicky, i když nejsou přítomny klinické symptomy. 

Pokud ALT stoupne nad pětinásobek ULN, mělo by být uváženo snížení dávky přípravku Rebif a po 

normalizaci hladin enzymu by dávka zase měla být postupně zvýšena. Přípravek Rebif by měl být 

opatrností podáván u pacientů s anamnézou vážného jaterního onemocnění, klinicky průkazným 

aktivním jaterním onemocněním, alkoholismem či zvýšením sérové hladiny ALT (> 2,5krát ULN). 

26 

Léčba přípravkem Rebif by měla být ukončena, pokud se objeví žloutenka nebo jiné klinické 
symptomy jaterní dysfunkce. 
 

Přípravek Rebif, stejně jako i jiné interferony beta, může způsobit těžké poškození jater, včetně 
akutního jaterního selhání (viz bod 

4.8). Většina případů těžkého poškození jater se vyskytla v prvních 

šesti měsících léčby. Mechanismus této vzácné symptomatické jaterní dysfunkce není znám. Nebyly 

zjištěny žádné specifické rizikové faktory. 
 

Poruchy ledvin a močových cest 
 

Nefrotický syndrom 
 

Během léčby přípravky obsahujícími interferon beta byly hlášeny případy nefrotického syndromu 
spojeného s 

různými základními nefropatiemi, které zahrnují kolabující fokálně segmentální 

glomerulosklerózu (FSGS), nefropatii s 

minimálními změnami (MCD), membranoproliferativní 

glomerulonefritidu (MPGN) a membranózní glomerulopatii (MGN). 

Příhody byly hlášeny v různých 

časových bodech během léčby a mohou se objevit po několika letech léčby interferonem beta. 

Doporučuje se pravidelně sledovat časné příznaky nebo symptomy, např. edém, proteinurii a poruchy 
funkce ledvin, zejména 

u pacientů s vysokým rizikem onemocnění ledvin. Je vyžadována rychlá léčba 

nefrotického syndromu a 

je třeba zvážit ukončení léčby přípravkem Rebif. 

 

Abnormality laboratorních testů 
 

užíváním interferonů souvisí abnormality laboratorních testů. Proto se k laboratorním testům, které 

jsou obvykle vyžadovány při sledování pacientů s roztroušenou sklerózou, navíc doporučuje sledování 

jaterních enzymů a kompletního a diferenciálního počtu bílých krvinek a počtu krevních destiček 

pravidelných intervalech (1., 3. a 6. měsíc) po zahájení léčby, a poté periodicky, i když nejsou 

přítomny klinické symptomy.  
 
Poruchy štítné žlázy 
 

U pacientů léčených přípravkem Rebif se občas může rozvinout nová či zhoršit porucha štítné žlázy. 

Doporučuje se vyšetření funkce štítné žlázy na počátku léčby a je-li abnormální, tak každých 
6-12 

měsíců po zahájení léčby. Jsou-li testy na počátku léčby normální, nejsou nutné rutinní testy, 

měly by však být provedeny pokud se objeví klinické známky dysfunkce štítné žlázy (viz bod 4.8). 
 

Těžká porucha funkce ledvin nebo jater a těžká myelosuprese 
 

pacientů s těžkým ledvinným a jaterním selháváním a u pacientů s těžkou myelosupresí by mělo být 

přistupováno k podávání interferonu beta-1a s opatrností a mělo by být zváženo jejich pečlivé 
monitorování. 
 

Neutralizační protilátky 
 

Může dojít k tvorbě sérových neutralizačních protilátek proti interferonu beta-1a. Přesný výskyt 

protilátek je zatím neznámý. Klinická data nasvědčují tomu, že po 24 až 48 měsících léčby přípravkem 

Rebif 22 mikrogramů se přibližně u 24 % pacientů vytvoří trvalé sérové protilátky proti interferonu 
beta-

1a. Ukázalo se, že přítomnost protilátek zeslabuje farmakodynamickou odpověď na interferon 

beta-1a (beta-

2 mikroglobulin a neopterin). Ačkoli klinický význam tvorby protilátek ještě nebyl zcela 

objasněn, tvorba neutralizačních protilátek vede ke snížení účinku z klinického hlediska i dle MRI. 

Pokud pacient nedostatečně odpovídá na léčbu přípravku Rebif a má neutralizační protilátky, lékař by 

měl znovu vyhodnotit poměr přínosu a rizika pokračující léčby přípravkem Rebif. 
 

Používání různých zkoušek a odlišnosti v definicích pozitivity protilátek omezují možnost srovnat 

antigenicitu různých produktů. 
 

27 

Jiné formy roztroušené sklerózy 
 

dispozici jsou jen řídké údaje o bezpečnosti a účinnosti od nechodících pacientů s roztroušenou 

sklerózo

u. Přípravek Rebif dosud nebyl zkoušen u pacientů s primárně progresivní roztroušenou 

sklerózou a neměl by být těmito pacienty užíván. 
 
Benzylalkohol 
 

Tento léčivý přípravek obsahuje 1,0 mg benzylalkoholu na dávku 0,2 ml a 2,5 mg benzylalkoholu na 
dávku 0,5 ml. 

Nesmí se podávat nedonošeným dětem a novorozencům. Může způsobit toxické a anafylaktické 
reakce u 

kojenců a dětí do 3 let. 

 
4.5 

Interakce s 

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 
Nebyly provedeny žádné studie interakcí interferonu beta-1a u lidí. 
 

Bylo prokázáno snížení aktivity enzymů závislých na jaterním cytochromu P450 u lidí i zvířat 

způsobené interferony. S opatrností by tedy mělo být přistupováno k podávání přípravku Rebif 
v kombinaci s 

léčivými přípravky s úzkým terapeutickým indexem, jejichž clearance je silně závislá 

na systému jaterního cytochromu P450, např. antiepileptika a některé třídy antidepresiv. 
 

Interakce přípravku Rebif s kortikosteroidy či adrenokortikotropním hormonem (ACTH) nebyly 
systematicky studovány. Klinické stud

ie naznačují, že pacienti s roztroušenou sklerózou mohou užívat 

přípravek Rebif a kortikosteroidy či ACTH během relapsů.  
 
4.6 

Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Ženy ve fertilním věku 
 

Ženy ve fertilním věku by měly používat účinné metody antikoncepce. Pacientky plánující těhotenství 

a pacientky, které otěhotní během léčby přípravkem Rebif, by měly být upozorněny na potenciální 

riziko a mělo by být zváženo ukončení léčby (viz bod 5.3). U pacientek s vysokou četností relapsů 

před zahájením léčby je třeba zvážit riziko těžkého relapsu po vysazení přípravku Rebif v případě 

otěhotnění proti možnému zvýšenému riziku spontánního potratu. 
 

Těhotenství 
 
Informace o 

podávání přípravku Rebif v těhotenství jsou omezené. Dostupné údaje naznačují, že může 

existovat zvýšen

é riziko potratu. Zahájení léčby v těhotenství je proto kontraindikováno (viz bod 4.3). 

 
Kojení 
 

Není známo, zda se přípravek Rebif vylučuje do lidského mateřského mléka. Kvůli potenciálním 

vážným nežádoucím účinkům u kojených dětí by mělo být rozhodnuto, zda ukončit kojení nebo léčbu 

přípravkem Rebif. 
 
Fertilita 
 

Účinky přípravku Rebif na fertilitu nebyly hodnoceny. 
 
4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Nežádoucí účinky na centrální nervový systém související s užíváním interferonu beta-1a (např. 

závrať) mohou ovlivnit pacientovu schopnost řídit a obsluhovat stroje (viz bod 4.8). 
 

28 

4.8 

Nežádoucí účinky 

 

Souhrn bezpečnostního profilu 
 

Nejčastější nežádoucí účinky spojené s léčbou přípravkem Rebif souvisí s chřipkovým syndromem. 

Chřipkové symptomy bývají nejvýraznější na začátku léčby a jejich četnost klesá s pokračující léčbou. 

Přibližně 70 % pacientů léčených přípravkem Rebif může očekávat typický interferonový syndrom 

podobný chřipce během prvních šesti měsíců po zahájení léčby. Asi u 30 % pacientů se též vyskytnou 
reakce v 

místě vpichu, hlavně mírný zánět či erytém. Také jsou častá asymptomatická zvýšení 

laboratorních parametrů jaterní funkce a snížení počtu bílých krvinek. 
 

Většina nežádoucích reakcí pozorovaných u interferonu beta-1a je obvykle mírná a reverzibilní a 

dobře odpovídá na snížení dávky. V případě těžkých či přetrvávajících nežádoucích účinků může být 

dávka přípravku Rebif dočasně snížena nebo přerušena dle úsudku lékaře. 
 

Seznam nežádoucích účinků 
 

Uvedené nežádoucí účinky byly zjištěny z klinických studií a z hlášení po uvedení přípravku na trh 

(hvězdička [*] označuje nežádoucí účinky zjištěné v rámci systému farmakovigilance po uvedení 

přípravku na trh). Na terminologii týkající se četnosti použitou níže se vztahují

 následující definice: 

velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné (≥1/10 000 až 
<1/1 000), velmi vzácné (<1/10 

000), frekvence není známa (z dostupných údajů nelze určit) 

 

Poruchy krve a lymfatického systému 

Velmi časté: 

Neutropenie, lymfopenie, leukopenie, trombocytopenie, anémie 

Vzácné: 

 Trombotická 

mikroangiopatie včetně trombotické trombocytopenické 

purpury/hemolyticko-uremického syndromu* 

(tyto nežádoucí účinky se 

vztahují k celé skupině přípravků obsahujících interferon beta; viz bod 4.4), 
pancytopenie

* 

 

Endokrinní poruchy 

Méně časté: 

Porucha funkce štítné žlázy, která se nejčastěji projevuje jako hypotyreóza 
nebo hypertyreóza 

 

Poruchy imunitního systému 
Vzácné:  

Anafylaktické reakce* 

 

Poruchy jater a žlučových cest 

Velmi časté: 

Asymptomatické zvýšení transamináz 

Časté: 

Závažná zvýšení hladin transamináz 

Méně časté: 

Hepatitida se žloutenkou nebo bez ní* 

Vzácné: 

Jaterní selhání* (viz bod 4.4), autoimunitní hepatitida* 

 

Psychiatrické poruchy 

Časté: 

Deprese, insomnie 

Vzácné: 

Sebevražedný pokus* 

 

Poruchy nervového systému 

Velmi časté: 

Bolest hlavy 

Méně časté: 

Záchvaty* 

Frekvence není známa: 

Přechodné neurologické příznaky (tj. hypestézie, svalové spasmy, parestézie, 

potíže při chůzi, svalová ztuhlost), které mohou napodobovat exacerbaci 
roztroušené sklerózy* 

 

Poruchy oka 

Méně časté: 

Retinální cévní poruchy (např. retinopatie, cytoidní tělíska „cotton-wool 
spots“ a obstrukce retinální arterie nebo žíly)* 

29 

 

Cévní poruchy 

Méně časté: 

Tromboembolické příhody* 

 

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy 

Méně časté: 

Dušnost* 

Frekvence není známa: 

Plicní arteriální hypertenze* (znění textu dle druhu přípravků obsahujících 
interferon viz dále Plicní arteriální hypertenze) 

 

Gastrointestinální poruchy 

Časté: 

Průjem, zvracení, nausea 

 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 

Časté: 

Svědění, vyrážka, erytematózní vyrážka, makulo-papulární vyrážka, 
alopecie* 

Méně časté: 

Kopřivka* 

Vzácné: 

Quinckeho edém (angioedém)*, erythema multiforme*, kožní reakce 
podobné erythema multiforme*, Stevens-

Johnsonův syndrom* 

 

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 

Časté: 

Svalové bolesti, bolesti kloubů 

Vzácné: 

Lupus erytematodes indukovaný léky* 

 

Poruchy ledvin a močových cest 
Vzácné: 

Nefrotický syndrom*, glomeruloskleróza* (viz bod 4.4) 

 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 

Velmi časté: 

Zánět v místě vpichu injekce, reakce v místě vpichu injekce, symptomy 

připomínající chřipku 

Časté: 

Bolest v 

místě vpichu injekce, únava, rigor, horečka 

Méně časté: 

Nekróza v 

místě vpichu injekce, hmota v místě vpichu injekce, absces 

místě aplikace injekce, infekce v místě aplikace injekce*, zvýšené pocení* 

Vzácné: 

Celulitida v 

místě aplikace injekce* 

 
Pediatrická populace 
 

Nebyly provedeny formální klinické či farmakokinetické studie u dětí a dospívajících. Omezené 

bezpečnostní údaje nasvědčují tomu, že bezpečnostní profil u dětí a dospívajících (ve věku 2 až 
17 

let), kterým je podáván přípravek Rebif 22 mikrogramů nebo 44 mikrogramů třikrát týdně, je 

podobný bezpečnostnímu profilu pozorovanému u dospělých. 
 

Účinky související s třídou přípravku 
 

Podávání interferonů je spojováno s anorexií, závratí, úzkostí, arytmiemi, vazodilatací a palpitací, 
menoragií a metroragií. 

Během léčby interferonem beta se může vyskytnout zvýšená tvorba autoprotilátek. 
 
Plicní arteriální hypertenze 
 

U přípravků s interferonem beta byly hlášeny případy plicní arteriální hypertenze (PAH). Příhody byly 

hlášeny v různých časových bodech až do několika let od zahájení léčby interferonem beta. 
 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 
 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

30 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného v Dodatku V. 
 
4.9 

Předávkování 

 

případě předávkování by měl být pacient hospitalizován na pozorování a měl by dostávat vhodnou 

podpůrnou léčbu. 
 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1 

Farmakodynamické vlastnosti 

 
Farmakoterapeutická skupina: imunostimulancia, interferony, ATC kód: L03AB07 
 

Interferony jsou skupina endogenních glykoproteinů obdařených imunomodulačními, antivirovými a 
antiproliferativními vlastnostmi. 
 

Přípravek Rebif (interferon beta-1a) obsahuje stejnou sekvenci aminokyselin jako endogenní lidský 

interferon beta. Je tvořen v buňkách savců (ovaria čínského křečíka) a tudíž je glykosylován jako 

přirozený protein. 
 

Bez ohledu na způsob podání souvisí podání Rebifu s výraznými farmakodynamickými změnami. Po 

jednorázové dávce se během 24 hodin zvyšují intracelulární a sérová aktivita 2-5A syntetázy a sérové 
koncentrace beta2-

mikroglobulinu a neopterinu, a začínají klesat během 2 dnů. Intramuskulární a 

subkutánní podání poskytuje zcela srovnatelnou odpověď. Po opakovaném subkutánním podání 
každých 48 

hodin 4krát zůstaly tyto biologické reakce zvýšené, bez jakýchkoli příznaků rozvoje 

tolerance. 
 
Markery biologické o

dpovědi (např. aktivita 2’,5’-OAS, neopterin a beta 2-mikroglobulin) jsou 

indukovány interferonem beta-

1a po podání subkutánních dávek zdravým dobrovolníkům. Doba do 

maximální koncentrace po podání jediné subkutánní injekce byla 24 až 48 hodin pro neopterin, beta-2-
mikroglobulin a 

2’5’OAS, 12 hodin pro MX1 a 24 hodin pro expresi genů OAS1 a OAS2. Vrcholy 

podobnou výškou a načasováním byly pozorovány u většiny z těchto markerů po prvním a po šestém 

podání. 
 

Přesný mechanismus účinku přípravku Rebif na roztroušenou sklerózu je stále zkoumán. 
 

Jedna klinická příhoda s podezřením na roztroušenou sklerózu 
 

Byla provedena jedna 2letá kontrolovaná klinická studie s přípravkem Rebif u pacientů s jednou 

klinickou příhodou nasvědčující demyelinizaci z důvodu roztroušené sklerózy. Do studie zařazení 

pacienti měli alespoň dvě klinicky němé léze v T2 vážených obrazech MRI vyšetření, o velikosti 

alespoň 3 mm, z nichž alespoň jedna je ovoidní nebo periventrikulární nebo infratentoriální. Muselo 

být vyloučeno jakékoli jiné onemocnění, které by známkám a příznakům u daného pacienta 
odpovídalo lépe než roztroušená skleróza. 
 

Pacienti byli randomizováni dvojitě zaslepeným způsobem buď do skupiny s přípravkem Rebif 
44 

mikrogramů podávaným třikrát týdně nebo s přípravkem Rebif 44 mikrogramů podávaným jednou 

týdně nebo do skupiny s placebem. Pokud se objevila druhá klinická demyelinizační příhoda 

potvrzující definitivní roztroušenou sklerózu, byli pacienti přeřazeni do otevřené skupiny s 

doporučeným dávkováním přípravku Rebif 44 mikrogramů třikrát týdně, přičemž bylo zachováno 

zaslepení původní randomizace.  
 

Výsledky účinnosti přípravku Rebif 44 mikrogramů podávaného třikrát týdně v porovnání s placebem 
v této studii jsou následující: 
 

31 

Statistické 
parametry
 

Léčba 

Porovnání léčby 
Rebif 44 

μg tiw oproti placebu 

Placebo 
(n=171)
 

Rebif 44 

μg tiw* 
(n=171)
 

Snížení 
rizika
 

Coxův model 

proporčního 

poměru rizik 
[95 % CI]
 

Log-rank 
test 
p-hodnota
 

Konverze dle McDonaldových kritérií (2005) 

Počet příhod 

144 

106 

 
 
51 % 

 
 
0,49 [0,38;0,64] 

 
 
<0,001 

Odhad dle Kaplan-
Meiera 

85,8 % 

62,5 % 

Konverze do klinicky definitivní roztroušené sklerózy 

Počet příhod 

60 

33 

 
52 % 

 
0,48 [0,31;0,73] 

 
<0,001 

Odhad dle Kaplan-
Meiera 

37,5 % 

20,6 % 

Průměr kombinovaných jednotných lézí na MRI (CUA) na osobu a snímek během dvojitě 
zaslepené periody
 
Nejmenší kvadratické 

průměry (SE) 
 

 
2,58 (0,30) 

 
0,50 (0,06) 

 
81 % 

 
0,19 [0,14;0,26] 

 
<0,001 

* tiw – 

třikrát týdně (three times per week) 

 

Dosud neexistuje žádná jednoznačně stanovená definice vysoce rizikových pacientů, ačkoli 

konzervativnější přístup akceptuje alespoň devět T2 hyperintenzivních lézí na počátečním snímku a 

alespoň jednu novou T2 lézi nebo jednu novou Gd enhancující lézi na následujícím snímku pořízeném 

alespoň 1 měsíc po počátečním vyšetření. V každém případě se má o léčbě uvažovat pouze u pacientů 
klasifikovaných jako vysoce rizikoví. 
 
Relabující remitující roztroušená skleróza 
 

Bezpečnost a účinnost přípravku Rebif byla stanovena u pacientů s relabující remitující roztroušenou 
sklerózou v dávkách od 11 do 44 

mikrogramů (3-12 miliónů IU) při subkutánním podání třikrát týdně. 

Ve schváleném dávkování přípravku Rebif 22 mikrogramů prokázal snížení výskytu (přibližně 30 % 
za 2 

roky) a závažnosti klinických relapsů u pacientů s nejméně 2 exacerbacemi během uplynulých 

2 let a se vstupním EDSS 0-

5,0. Podíl pacientů s progresí disability, která je definována jako zvýšení o 

jeden bod na škále EDSS a po třech měsících potvrzena, byl snížen z 39 % (placebo) na 30 % (Rebif 
22 

mikrogramů). Během 4 let došlo ke snížení průměrného výskytu relapsů o 22 % u pacientů 

léčených přípravkem Rebif 22 mikrogramů a o 29 % u pacientů léčených přípravkem Rebif 
44 

mikrogramů ve srovnání se skupinou pacientů užívajících placebo po dobu prvních 2 let a poté buď 

Rebif 22 nebo 44 m

ikrogramů po dobu dalších dvou let. 

 

Sekundárně progresivní roztroušená skleróza 
 

V 3leté studii pacientů se sekundárně progresivní roztroušenou sklerózou (EDSS 3-6.5) s prokázaným 
klinickým zhoršením v 

uplynulých dvou letech a bez výskytu relapsů v uplynulých 8 týdnech neměl 

přípravek Rebif významný účinek na progresi disability, ale procento relapsů bylo sníženo přibližně o 
30 

%. Při rozdělení populace do 2 skupin (pacienti s relapsy a pacienti bez relapsů během 2 let před 

zařazením do studie) nebyla účinnost na disabilitu u pacientů bez relapsů, ale u pacientů s relapsy byl 

podíl pacientů s progresí disability na konci studie snížen ze 70  % (placebo) na 57  % (zahrnuto 

dávkování přípravku Rebif 22 mikrogramů a 44 mikrogramů společně). Tyto výsledky získané ve 

skupině pacientů a posteriori by měly být interpretovány s opatrností. 
 

Primárně progresivní roztroušená skleróza 
 

Přípravek Rebif dosud nebyl zkoušen u pacientů s primárně progresivní roztroušenou sklerózou a 

neměl by být těmito pacienty užíván. 
 

32 

5.2 

Farmakokinetické vlastnosti 

 
Absorpce 

U zdravých dobrovolníků vykazuje interferon beta-1a po intravenózním podání prudký 
multiexponenciální pokles se sérovými hladinami odpovídajícími dávce. Subkutánní a intramuskulární 

podání přípravku Rebif představuje ekvivalentní expozici interferonu beta. 
 
Distribuce 
Po opakovaných subkutánních injekcích dávek 22 a 44 

mikrogramů přípravku Rebif byly zpravidla 

pozorovány maximální koncentrace za 8 

hodin, tyto nálezy však zpravidla byly velmi proměnlivé. 

 
Eliminace 
Po 

opakovaných subkutánních dávkách podaných zdravým dobrovolníkům se hodnoty hlavních 

farmakokinetických parametrů (AUC

tau

 a C

max

) zvýšily přímo úměrně zvýšení dávky z 22 mikrogramů 

na 44 

mikrogramů. Odhadovaný zdánlivý poločas je 50 až 60 hodin, což odpovídá akumulaci 

pozorované po podání více dávek. 
 
Metabolismus 
Interferon beta-

1a je metabolizován a vylučován především játry a ledvinami. 

 
5.3 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po 
opakovaném podávání a 

genotoxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. 

 

Přípravek Rebif nebyl zkoumán na kancerogenitu. 
 

Studie na embryonální/fetální toxicitu u opic neprokázaly žádný důkaz poruch reprodukce. Na základě 

pozorování jiných alfa a beta interferonů nelze vyloučit zvýšené riziko potratů. Nejsou k dispozici 
žádné údaje týkající se vlivu interferonu beta-1a na mužskou plodnost. 
 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 
Mannitol 
Poloxamer 188 
L-methionin 
Benzylalkohol 
Trihydrát octanu sodného 
Kyselina octová pro úpravu pH 
Hydroxid sodný pro úpravu pH 
Voda na injekci 
 
6.2 

Inkompatibility 

 

Neuplatňuje se. 
 
6.3 

Doba použitelnosti 

 

18 měsíců. 
 
6.4 

Zvláštní opatření pro uchovávání 

 
Uchovávejte v chladn

ičce (2 °C – 8 °C), nepokládejte přípravek do blízkosti mrazicí přihrádky. 

Chraňte před mrazem. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

33 

 

Pro používání doma může pacient vyjmout přípravek Rebif z chladničky a uchovávat ho při teplotě do 
25 

°C jednorázově po dobu až 14 dní. Přípravek Rebif musí být poté vrácen do chladničky a použit 

před uplynutím doby použitelnosti. 
 
6.5 

Druh obalu a obsah balení 

 

Pro pacienty začínající léčbu přípravkem Rebif 8,8 mikrogramů a Rebif 22 mikrogramů je k dispozici 

balení k zahájení léčby. Balení obsahuje 6 dávek 0,2 ml přípravku Rebif 8,8 mikrogramů ve formě 

injekčního roztoku v 1ml injekční stříkačce (sklo typu 1) s jehlou z nerezové oceli a 6 dávek 0,5 ml 

přípravku Rebif 22 mikrogramů ve formě injekčního roztoku v 1ml injekční stříkačce (sklo typu 1) s 
jehlou z nerezové oceli. 
 

Toto balení odpovídá potřebám jednoho pacienta na první měsíc léčby. 
 
6.6 

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 

Injekční roztok a předplněné injekční stříkačky jsou připraveny k použití. Je možné podávat lék i 
vhodným autoinjektorem.  
 
Pouze k 

jednorázovému podání. Použit může být pouze čirý až opalescentní roztok bez viditelných 

známek snížené jakosti. 
 

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky. 
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Merck Serono Europe Limited 
56, Marsh Wall 
London E14 9TP 
Velká Británie 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 
EU/1/98/063/007 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 04. května 1998 

Datum posledního prodloužení registrace: 04. května 2008 
 
 
10. 

DATUM REVIZE TEXTU 

 
 
Podrobné informace o 

tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu. 

34 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
Rebif 22 

mikrogramů/0,5 ml injekční roztok v zásobní vložce 

 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Jedna předplněná zásobní vložka obsahuje 66 mikrogramů (18 MIU*) interferonu beta-1a** v 1,5 ml 
roztoku, což odpovídá 44 

mikrogramů/ml. 

 

* Milion mezinárodních jednotek, měřeno biozkouškami cytopatického efektu (CPE) proti vlastnímu 
standardu interferonu beta-

1a, který je kalibrován proti současnému mezinárodnímu NIH standardu 

(GB-23-902-531). 

** Produkován rekombinantní DNA technologií v ovariálních buňkách čínského křečíka (CHO-K1). 
 

Pomocná látka se známým účinkem: 7,5 mg benzylalkoholu 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Injekční roztok v zásobní vložce. 

Čirý až opalescentní roztok s pH 3,7 až 4,1 a osmolaritou 250 až 450 mOsm/l. 
 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1 

Terapeutické indikace 

 

Přípravek Rebif je určen k léčbě pacientů s relabující roztroušenou sklerózou. 
V klinických studiích byl tento stav charak

terizován dvěma či více akutními exacerbacemi během 

uplynulých dvou let (viz bod 5.1). 
 

Účinnost dosud nebyla prokázána u pacientů trpících sekundárně progresivní roztroušenou sklerózou 

probíhající bez relapsů (viz bod 5.1). 
 
4.2 

Dávkování a 

způsob podání 

 

Léčba by měla být zahájena pod dohledem lékaře se zkušenostmi s léčbou tohoto onemocnění. 
 
Dávkování 
 

Doporučená dávka přípravku Rebif je 44 mikrogramů třikrát týdně subkutánně. Nižší dávka 
22 

mikrogramů, též podávaná třikrát týdně subkutánně, se doporučuje u pacientů, kteří by dle názoru 

ošetřujícího lékaře nesnášeli vyšší dávku. 
 

Při prvním zahájení léčby přípravkem Rebif se doporučuje za účelem umožnění rozvoje tachyfylaxe a 

tím snížení nežádoucích účinků, aby se dávka zvyšovala postupně. Zahajovací balení přípravku Rebif 

odpovídá potřebám pacienta na první měsíc léčby. 
 

Pediatrická populace 

Nebyly provedeny formální klinické či farmakokinetické studie u dětí a dospívajících. Na základě 

pediatrické retrospektivní kohortové studie však byly shromážděny bezpečnostní údaje o přípravku 

Rebif vycházející ze zdravotní dokumentace dětí (n = 52) a dospívajících (n = 255). Výsledky této 

studie nasvědčují tomu, že bezpečnostní profil u dětí (ve věku 2 až 11 let) a dospívajících (ve věku 12 
až 17 let), kterým je pod

áván přípravek Rebif 22 mikrogramů nebo 44 mikrogramů subkutánně třikrát 

týdně, je podobný bezpečnostnímu profilu pozorovanému u dospělých. 

35 

Bezpečnost a účinnost přípravku Rebif u dětí ve věku do 2 let nebyla dosud stanovena. Přípravek 
Rebif se nemá použív

at u této věkové skupiny. 

 

Způsob podání 
 

Roztok pro subkutánní podání přípravku Rebif v zásobní vložce je určen k vícenásobnému použití buď 

elektronickým injekčním zařízením RebiSmart nebo s manuálním injekčním perem RebiSlide po 

dostatečném zaškolení pacienta a/nebo opatrovatele. Lékař by měl s pacientem prodiskutovat, které 

zařízení je nejvhodnější. Pacienti s poruchou zraku by neměli používat RebiSlide, pokud jim někdo 
s dobrým zrakem neposkytne podporu. 
 

Při podávání postupujte podle pokynů uvedených v příbalové informaci a v uživatelské příručce 
(Návod k použití) pro RebiSmart a RebiSlide. 
 

Před podáním injekce a během 24 hodin po každé injekci se doporučuje podání antipyretického 

analgetika ke snížení chřipkových symptomů spojených s podáním přípravku Rebif. 
 

současnosti není známo, jak dlouho by měli být pacienti léčeni. Bezpečnost a účinnost přípravku 

Rebif nebyla prokázána po dobu léčby delší než 4 roky. Doporučuje se, aby byli pacienti vyšetřeni 

alespoň každý druhý rok ve čtyřleté periodě po zahájení léčby přípravkem Rebif, a poté by měl o 

dlouhodobější léčbě individuálně rozhodnout ošetřující lékař. 
 
4.3 

Kontraindikace 

 

• 

Zahájení léčby v době těhotenství (viz bod 4.6). 

• 

Hypersenzitivita na přirozený nebo rekombinantní interferon beta nebo na kteroukoli pomocnou 
látku uvedenou v 

bodě 6.1. 

• 

Těžké depresivní poruchy a/nebo sebevražedné tendence (viz bod 4.4 a bod 4.8). 

 
4.4 

Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Pacienti by měli být informováni o nejčastějších nežádoucích účincích souvisejících s podáním 

interferonu beta, včetně příznaků chřipkového syndromu (viz bod 4.8). Tyto symptomy bývají 

nejzávažnější na počátku léčby a jejich frekvence a závažnost klesá s dobou léčby. 
 
Trombotická mikroangiopatie (TMA) 
 

V souvislosti s přípravky obsahujícími interferon beta byly hlášeny případy trombotické 
mikroangiopatie projevující se jako trombotická trombocytopenická purpura (TTP) nebo hemolyticko-

uremický syndrom (HUS), včetně fatálních případů. Případy byly hlášeny v různých časových bodech 

během léčby a mohou se objevit několik týdnů až několik let po zahájení léčby interferonem beta. 

Mezi časné klinické příznaky patří trombocytopenie, nově nastupující hypertenze, horečka, symptomy 

týkající se centrální nervové soustavy (např. zmatenost, paréza) a zhoršená funkce ledvin. Mezi 

laboratorní nálezy naznačující TMA patří snížený počet krevních destiček, zvýšená hladina laktát 
dehydrogenázy (LDH) v séru v 

důsledku hemolýzy a schistocyty (fragmentované erytrocyty) v 

krevním nátěru. Proto, pokud jsou zjištěny klinické příznaky TMA, doporučuje se provést další 

kontrolu počtu krevních destiček, hladiny LDH v séru, krevních nátěrů a funkce ledvin. Jestliže je 

diagnostikována TMA, je třeba okamžitě zahájit léčbu (a zvážit výměnu plazmy), přičemž se 

doporučuje okamžitě přerušit léčbu přípravkem Rebif. 
 
Deprese a sebevražedné myšlenky 
 

Přípravek Rebif by měl být podáván opatrně pacientům s depresivními poruchami v minulosti či 

současnosti, zejména u pacientů s předchozími sebevražednými představami (viz bod 4.3). Deprese a 

sebevražedné tendence se vyskytují se zvýšenou frekvencí mezi lidmi trpícími roztroušenou sklerózou 
a v souvislosti s 

léčbou interferonem. Pacienti léčení přípravkem Rebif by měli být upozorněni, aby 

okamžitě hlásili svému ošetřujícímu lékaři jakékoli symptomy deprese a/nebo sebevražedné tendence. 

36 

Pacienti vykazující depresi musí být během léčby přípravkem Rebif pečlivě sledováni a vhodně léčeni. 

Mělo by se uvažovat i o přerušení léčby přípravkem Rebif (viz bod 4.3 a bod 4.8). 
 

Záchvatová onemocnění 
 

Přípravek Rebif by měl být s opatrností podáván pacientům, u nichž se již někdy v minulosti vyskytly 

křeče, pacientům léčeným antiepileptiky, zejména těm, u nichž epilepsie není adekvátně kontrolována 

při léčbě antiepileptiky (viz bod 4.5 a bod 4.8). 
 
Srd

eční poruchy 

 

Pacienti se srdečními onemocněními, jako je angina, kongestivní srdeční selhání či arytmie, by měli 

být pečlivě sledování kvůli možnému zhoršení jejich klinického stavu po zahájení léčby interferonem 
beta-

1a. Symptomy chřipkového syndromu souvisejícího s léčbou interferonem beta-1a mohou 

znamenat zátěž pro pacienty trpící srdečními poruchami. 
 

Nekróza v místě aplikace injekce 
 

U pacientů užívajících přípravek Rebif byl hlášen výskyt nekrózy v místě vpichu injekce (viz bod 4.8). 
Pro minimalizaci rizika nekrózy v 

místě vpichu by pacienti měli být instruováni, aby: 

• 

používali aseptickou techniku injekce, 

• 

při každé dávce měnili místo vpichu injekce. 

 

Postup aplikace by měl být pravidelně kontrolován, pokud si pacient aplikuje injekce sám, zvláště 
vyskytne-li se reakce v 

místě vpichu. 

 

Pokud pacient zaznamená jakékoli porušení kůže, které může být spojeno s otokem nebo odtékáním 
tekutiny z 

místa vpichu, měl by být poučen, aby se poradil se svým lékařem, dříve než bude 

pokračovat s injekcemi přípravku Rebif. Pokud má pacient vícečetné léze, přípravek Rebif by měl být 
vysazen, dokud nedojde ke zhojení. Pacienti s jednotlivými lézemi mohou v 

terapii pokračovat, pokud 

nekróza není příliš velká. 
 
Poruchy funkce jater 
 
V klinických studiích s 

přípravkem Rebif bylo časté asymptomatické zvýšení jaterních transamináz 

(zvláště alanin aminotransferáza (ALT)) a u 1-3 % pacientů došlo ke zvýšení jaterních transamináz 

nad pětinásobek horní hranice normálu (ULN). Před zahájením léčby a v 1., 3. a 6. měsíci léčby by 

měly být sledovány hladiny ALT v séru a poté periodicky, i když nejsou přítomny klinické symptomy. 

Pokud ALT stoupne nad pětinásobek ULN, mělo by být uváženo snížení dávky přípravku Rebif a po 

normalizaci hladin enzymu by dávka zase měla být postupně zvýšena. Přípravek Rebif by měl být 

opatrností podáván u pacientů s anamnézou vážného jaterního onemocnění, klinicky průkazným 

aktivním jaterním onemocněním, alkoholismem či zvýšením sérové hladiny ALT (> 2,5krát ULN). 

Léčba přípravkem Rebif by měla být ukončena, pokud se objeví žloutenka nebo jiné klinické 
symptomy jaterní dysfunkce. 
 

Přípravek Rebif, stejně jako i jiné interferony beta, může způsobit těžké poškození jater včetně 
akutního jaterního selhání (viz bod 

4.8). Většina případů těžkého poškození jater se vyskytla v prvních 

šesti měsících léčby. Mechanismus této vzácné symptomatické jaterní dysfunkce není znám. Nebyly 

zjištěny žádné specifické rizikové faktory. 
 

Poruchy ledvin a močových cest 
 

Nefrotický syndrom 
 

Během léčby přípravky obsahujícími interferon beta byly hlášeny případy nefrotického syndromu 
spojeného s 

různými základními nefropatiemi, které zahrnují kolabující fokálně segmentální 

glomerulosklerózu (FSGS), nefropatii s 

minimálními změnami (MCD), membranoproliferativní 

37 

glomerulonefritidu (MPGN) a membranózní glomerulopatii (MGN). 

Příhody byly hlášeny v různých 

časových bodech během léčby a mohou se objevit po několika letech léčby interferonem beta. 

Doporučuje se pravidelně sledovat časné příznaky nebo symptomy, např. edém, proteinurii a poruchy 
funkce ledvin, zejména 

u pacientů s vysokým rizikem onemocnění ledvin. Je vyžadována rychlá léčba 

nefrotického syndromu a 

je třeba zvážit ukončení léčby přípravkem Rebif. 

 

Abnormality laboratorních testů 
 

užíváním interferonů souvisí abnormality laboratorních testů. Proto se k laboratorním testům, které 

jsou obvykle vyžadovány při sledování pacientů s roztroušenou sklerózou, navíc doporučuje sledování 

jaterních enzymů a kompletního a diferenciálního počtu bílých krvinek a počtu krevních destiček 
v prav

idelných intervalech (1., 3. a 6. měsíc) po zahájení léčby, a poté periodicky, i když nejsou 

přítomny klinické symptomy. 
 
Poruchy štítné žlázy 
 

U pacientů léčených přípravkem Rebif se občas může rozvinout nová či zhoršit porucha štítné žlázy. 

Doporučuje se vyšetření funkce štítné žlázy na počátku léčby a je-li abnormální, tak každých 
6-12 

měsíců po zahájení léčby. Jsou-li testy na počátku léčby normální, nejsou nutné rutinní testy, 

měly by však být provedeny pokud se objeví klinické známky dysfunkce štítné žlázy (viz bod 4.8). 
 

Těžká porucha funkce ledvin nebo jater a těžká myelosuprese 
 

U pacientů s těžkým ledvinným a jaterním selháváním a u pacientů s těžkou myelosupresí by mělo být 

přistupováno k podávání interferonu beta-1a s opatrností a mělo by být zváženo jejich pečlivé 
monitorování. 
 

Neutralizační protilátky 
 

Může dojít k tvorbě sérových neutralizačních protilátek proti interferonu beta-1a. Přesný výskyt 

protilátek je zatím neznámý. Klinická data nasvědčují tomu, že po 24 až 48 měsících léčby přípravkem 

Rebif 22 mikrogramů se přibližně u 24 % pacientů vytvoří trvalé sérové protilátky proti interferonu 
beta-

1a. Ukázalo se, že přítomnost protilátek zeslabuje farmakodynamickou odpověď na interferon 

beta-1a (beta-

2 mikroglobulin a neopterin). Ačkoli klinický význam tvorby protilátek ještě nebyl zcela 

objasněn, tvorba neutralizačních protilátek vede ke snížení účinku z klinického hlediska i dle MRI. 

Pokud pacient nedostatečně odpovídá na léčbu přípravkem Rebif a má neutralizační protilátky, lékař 

by měl znovu vyhodnotit poměr přínosu a rizika pokračující léčby přípravkem Rebif. 
 

Používání různých zkoušek a odlišnosti v definicích pozitivity protilátek omezují možnost srovnat 

antigenicitu různých produktů. 
 
Jiné formy roztroušené sklerózy 
 
K dispozici jsou jen 

řídké údaje o bezpečnosti a účinnosti od nechodících pacientů s roztroušenou 

sklerózou. Přípravek Rebif dosud nebyl zkoušen u pacientů s primárně progresivní roztroušenou 

sklerózou a neměl by být těmito pacienty užíván. 
 
Benzylalkohol 
 

Tento léčivý přípravek obsahuje 2,5 mg benzylalkoholu na dávku 0,5 ml.  

Nesmí se podávat nedonošeným dětem a novorozencům. Může způsobit toxické a anafylaktické 

reakce u kojenců a dětí do 3 let. 
 
4.5 

Interakce s 

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 
Nebyly provedeny žádné studie interakcí interferonu beta-1a u lidí. 
 

38 

Bylo prokázáno snížení aktivity enzymů závislých na jaterním cytochromu P450 u lidí i zvířat 

způsobené interferony. S opatrností by tedy mělo být přistupováno k podávání přípravku Rebif 
v kombinaci s 

léčivými přípravky s úzkým terapeutickým indexem, jejichž clearance je silně závislá 

na systému jaterního cytochromu P450, např. antiepileptika a některé třídy antidepresiv. 
 

Interakce přípravku Rebif s kortikosteroidy či adrenokortikotropním hormonem (ACTH) nebyly 

systematicky studovány. Klinické studie naznačují, že pacienti s roztroušenou sklerózou mohou užívat 

přípravek Rebif a kortikosteroidy či ACTH během relapsů.  
 
4.6 

Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Ženy ve fertilním věku 
 
Ženy ve fertilním 

věku by měly používat účinné metody antikoncepce. Pacientky plánující těhotenství 

a pacientky, které otěhotní během léčby přípravkem Rebif, by měly být upozorněny na potenciální 

riziko a mělo by být zváženo ukončení léčby (viz bod 5.3). U pacientek s vysokou četností relapsů 

před zahájením léčby je třeba zvážit riziko těžkého relapsu po vysazení přípravku Rebif v případě 

otěhotnění proti možnému zvýšenému riziku spontánního potratu. 
 

Těhotenství 
 
Informace o podávání 

přípravku Rebif v těhotenství jsou omezené. Dostupné údaje naznačují, že může 

existovat zvýšené riziko potratu. Zahájení léčby v těhotenství je proto kontraindikováno (viz bod 4.3). 
 
Kojení 
 

Není známo, zda se přípravek Rebif vylučuje do lidského mateřského mléka. Kvůli potenciálním 
vážným nežádoucím ú

činkům u kojených dětí by mělo být rozhodnuto, zda ukončit kojení nebo léčbu 

přípravkem Rebif. 
 
Fertilita 
 

Účinky přípravku Rebif na fertilitu nebyly hodnoceny. 
 
4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Nežádoucí účinky na centrální nervový systém související s užíváním interferonu beta-1a (např. 

závrať) mohou ovlivnit pacientovu schopnost řídit a obsluhovat stroje (viz bod 4.8). 
 
4.8 

Nežádoucí účinky 

 

Souhrn bezpečnostního profilu 
 

Nejčastější nežádoucí účinky spojené s léčbou přípravkem Rebif souvisí s chřipkovým syndromem. 

Chřipkové symptomy bývají nejvýraznější na začátku léčby a jejich četnost klesá s pokračující léčbou. 

Přibližně 70 % pacientů léčených přípravkem Rebif může očekávat typický interferonový syndrom 

podobný chřipce během prvních šesti měsíců po zahájení léčby. Asi u 30 % pacientů se též vyskytnou 
reakce v 

místě vpichu, hlavně mírný zánět či erytém. Také jsou častá asymptomatická zvýšení 

laboratorních parametrů jaterní funkce a snížení počtu bílých krvinek. 
 

Většina nežádoucích reakcí pozorovaných u interferonu beta-1a je obvykle mírná a reverzibilní a 

dobře odpovídá na snížení dávky. V případě těžkých či přetrvávajících nežádoucích účinků může být 

dávka přípravku Rebif dočasně snížena nebo přerušena dle úsudku lékaře. 
 

39 

Seznam nežád

oucích účinků 

 

Uvedené nežádoucí účinky byly zjištěny z klinických studií a z hlášení po uvedení přípravku na trh 

(hvězdička [*] označuje nežádoucí účinky zjištěné v rámci systému farmakovigilance po uvedení 

přípravku na trh). Na terminologii týkající se četnosti použitou níže se vztahují následující definice: 

velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné (≥1/10 000 až 
<1/1 000), velmi vzácné (<1/10 

000), frekvence není známa (z dostupných údajů nelze určit) 

 

Poruchy krve a lymfatického systému 

Velmi časté: 

Neutropenie, lymfopenie, leukopenie, trombocytopenie, anémie 

Vzácné: 

 Trombotická 

mikroangiopatie včetně trombotické trombocytopenické 

purpury/hemolyticko-uremického syndromu* 

(tyto nežádoucí účinky se 

vztahují k ce

lé skupině přípravků obsahujících interferon beta; viz bod 4.4), 

pancytopenie

* 

 

Endokrinní poruchy 

Méně časté: 

Porucha funkce štítné žlázy, která se nejčastěji projevuje jako hypotyreóza 
nebo hypertyreóza 

 

Poruchy imunitního systému 
Vzácné:  

Anafylaktické reakce* 

 

Poruchy jater a žlučových cest 

Velmi časté: 

Asymptomatické zvýšení transamináz 

Časté: 

Závažná zvýšení hladin transamináz 

Méně časté: 

Hepatitida se žloutenkou nebo bez ní* 

Vzácné: 

Jaterní selhání* (viz bod 4.4), autoimunitní hepatitida* 

 

Psychiatrické poruchy 

Časté: 

Deprese, insomnie 

Vzácné: 

Sebevražedný pokus* 

 

Poruchy nervového systému 

Velmi časté: 

Bolest hlavy 

Méně časté: 

Záchvaty* 

Frekvence není známa: 

Přechodné neurologické příznaky (tj. hypestézie, svalové spasmy, parestézie, 

potíže při chůzi, svalová ztuhlost), které mohou napodobovat exacerbaci 
roztroušené sklerózy* 

 

Poruchy oka 

Méně časté: 

Retinální cévní poruchy (např. retinopatie, cytoidní tělíska „cotton-wool 
spots“ a obstrukce retinální arterie nebo žíly)* 

 

Cévní poruchy 

Méně časté: 

Trom

boembolické příhody* 

 

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy 

Méně časté: 

Dušnost* 

Frekvence není známa: 

Plicní arteriální hypertenze* (znění textu dle druhu přípravků obsahujících 
interferon viz dále Plicní arteriální hypertenze) 

 

Gastrointestinální poruchy 

Časté: 

Průjem, zvracení, nausea 

 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 

Časté: 

Svědění, vyrážka, erytematózní vyrážka, makulo-papulární vyrážka, 
alopecie* 

40 

Méně časté: 

Kopřivka* 

Vzácné: 

Quinckeho edém (angioedém)*, erythema multiforme*, kožní reakce 
podobné erythema multiforme*, Stevens-

Johnsonův syndrom* 

 

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 

Časté: 

Svalové bolesti, bolesti kloubů 

Vzácné: 

Lupus erytematodes indukovaný léky* 

 

Poruchy ledvin a močových cest 
Vzácné: 

Nefrotický syndrom*, glomeruloskleróza* (viz bod 4.4) 

 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 

Velmi časté: 

Zánět v místě vpichu injekce, reakce v místě vpichu injekce, symptomy 

připomínající chřipku 

Časté: 

Bolest v 

místě vpichu injekce, únava, rigor, horečka 

Méně časté: 

Nekróza v míst

ě vpichu injekce, hmota v místě vpichu injekce, absces 

místě aplikace injekce, infekce v místě aplikace injekce*, zvýšené pocení* 

Vzácné: 

Celulitida v 

místě aplikace injekce* 

 
Pediatrická populace 
 

Nebyly provedeny formální klinické či farmakokinetické studie u dětí a dospívajících. Omezené 

bezpečnostní údaje nasvědčují tomu, že bezpečnostní profil u dětí a dospívajících (ve věku 2 až 
17 

let), kterým je podáván přípravek Rebif 22 mikrogramů nebo 44 mikrogramů třikrát týdně, je 

podobný bezpečnostnímu profilu pozorovanému u dospělých. 
 

Účinky související s třídou přípravku 
 

Podávání interferonů je spojováno s anorexií, závratí, úzkostí, arytmiemi, vazodilatací a palpitací, 
menoragií a metroragií. 

Během léčby interferonem beta se může vyskytnout zvýšená tvorba autoprotilátek. 
 
Plicní arteriální hypertenze 
 

U přípravků s interferonem beta byly hlášeny případy plicní arteriální hypertenze (PAH). Příhody byly 

hlášeny v různých časových bodech až do několika let od zahájení léčby interferonem beta. 
 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 
 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného v Dodatku V. 
 
 
4.9 

Předávkování 

 

případě předávkování by měl být pacient hospitalizován na pozorování a měl by dostávat vhodnou 

podpůrnou léčbu. 
 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1 

Farmakodynamické vlastnosti 

 
Farmakoterapeutická skupina: imunostimulancia, interferony, ATC kód: L03AB07 
 

41 

Interferony jsou skupina endogenních 

glykoproteinů obdařených imunomodulačními, antivirovými a 

antiproliferativními vlastnostmi. 
 

Přípravek Rebif (interferon beta-1a) obsahuje stejnou sekvenci aminokyselin jako endogenní lidský 

interferon beta. Je tvořen v buňkách savců (ovaria čínského křečíka) a tudíž je glykosylován jako 

přirozený protein. 
 

Bez ohledu na způsob podání souvisí podání Rebifu s výraznými farmakodynamickými změnami. Po 

jednorázové dávce se během 24 hodin zvyšují intracelulární a sérová aktivita 2-5A syntetázy a sérové 
koncentrace beta2-

mikroglobulinu a neopterinu, a začínají klesat během 2 dnů. Intramuskulární a 

subkutánní podání poskytuje zcela srovnatelnou odpověď. Po opakovaném subkutánním podání 
každých 48 

hodin 4krát zůstaly tyto biologické reakce zvýšené, bez jakýchkoli příznaků rozvoje 

tolerance. 
 

Markery biologické odpovědi (např. aktivita 2’,5’-OAS, neopterin a beta 2-mikroglobulin) jsou 
indukovány interferonem beta-

1a po podání subkutánních dávek zdravým dobrovolníkům. Doba do 

maximální koncentrace po podání jediné subkutánní injekce byla 24 až 48 hodin pro neopterin, beta-2-
mikroglobulin a 

2’5’OAS, 12 hodin pro MX1 a 24 hodin pro expresi genů OAS1 a OAS2. Vrcholy 

podobnou výškou a načasováním byly pozorovány u většiny z těchto markerů po prvním a po šestém 

podání. 
 
P

řesný mechanismus účinku přípravku Rebif na roztroušenou sklerózu je stále zkoumán. 

 
Relabující remitující roztroušená skleróza 
 

Bezpečnost a účinnost přípravku Rebif byla stanovena u pacientů s relabující remitující roztroušenou 
sklerózou v dávkách od 11 do 44 

mikrogramů (3-12 miliónů IU) při subkutánním podání třikrát týdně. 

Ve schváleném dávkování přípravku Rebif 22 mikrogramů prokázal snížení výskytu (přibližně 30 % 

za 2 roky) a závažnosti klinických relapsů u pacientů s nejméně 2 exacerbacemi během uplynulých 
2 let a se vstupním EDSS 0-

5,0. Podíl pacientů s progresí disability, která je definována jako zvýšení o 

jeden bod na škále EDSS a po třech měsících potvrzena, byl snížen z 39 % (placebo) na 30 % (Rebif 
22 

mikrogramů). Během 4 let došlo ke snížení průměrného výskytu relapsů o 22 % u pacientů 

léčených přípravkem Rebif 22 mikrogramů a o 29 % u pacientů léčených přípravkem Rebif 
44 

mikrogramů ve srovnání se skupinou pacientů užívajících placebo po dobu prvních 2 let a poté buď 

přípravek Rebif 22 nebo 44 mikrogramů po dobu dalších dvou let. 
 

Sekundárně progresivní roztroušená skleróza 
 
V 3 

leté studii pacientů se sekundárně progresivní roztroušenou sklerózou (EDSS 3-6.5) s prokázaným 

klinickým zhoršením v 

uplynulých dvou letech a bez výskytu relapsů v uplynulých 8 týdnech neměl 

přípravek Rebif významný účinek na progresi disability, ale procento relapsů bylo sníženo přibližně o 
30 

%. Při rozdělení populace do 2 skupin (pacienti s relapsy a pacienti bez relapsů během 2 let před 

zařazením do studie) nebyla účinnost na disabilitu u pacientů bez relapsů, ale u pacientů s relapsy byl 

podíl pacientů s progresí disability na konci studie snížen ze 70  % (placebo) na 57  % (zahrnuto 

dávkování přípravku Rebif 22 mikrogramů a 44 mikrogramů společně). Tyto výsledky získané ve 

skupině pacientů a posteriori by měly být interpretovány s opatrností. 
 

Primárně progresivní roztroušená skleróza 
 

Přípravek Rebif dosud nebyl zkoušen u pacientů s primárně progresivní roztroušenou sklerózou a 

neměl by být těmito pacienty užíván. 
 

42 

5.2 

Farmakokinetické vlastnosti 

 
Absorpce 

U zdravých dobrovolníků vykazuje interferon beta-1a po intravenózním podání prudký 
multiexponenciální pokles se sérovými hladinami odpovídajícími dávce. Subkutánní a intramuskulární 

podání přípravku Rebif představuje ekvivalentní expozici interferonu beta. 
 
Distribuce 
Po opakovaných subkutánních injekcích dávek 22 a 44 

mikrogramů přípravku Rebif byly zpravidla 

pozorovány maximální koncentrace za 8 

hodin, tyto nálezy však zpravidla byly velmi proměnlivé. 

 
Eliminace 

Po opakovaných subkutánních dávkách podaných zdravým dobrovolníkům se hodnoty hlavních 

farmakokinetických parametrů (AUC

tau

 a C

max

) zvýšily přímo úměrně zvýšení dávky z 22 mikrogramů 

na 44 

mikrogramů. Odhadovaný zdánlivý poločas je 50 až 60 hodin, což odpovídá akumulaci 

pozorované po podání více dávek. 
 
Metabolismus 
Interferon beta-

1a je metabolizován a vylučován především játry a ledvinami. 

 
5.3 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po 
opakovaném podávání a 

genotoxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. 

 

Přípravek Rebif nebyl zkoumán na kancerogenitu. 
 

Studie na embryonální/fetální toxicitu u opic neprokázaly žádný důkaz poruch reprodukce. Na základě 

pozorování jiných alfa a beta interferonů nelze vyloučit zvýšené riziko potratů. Nejsou k dispozici 
žádné údaje týkající se vlivu interferonu beta-1a na mužskou plodnost. 
 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 
Mannitol 
Poloxamer 188 
L-methionin 
Benzylalkohol 
Trihydrát octanu sodného 
Kyselina octová pro úpravu pH 
Hydroxid sodný pro úpravu pH 
Voda na injekci 
 
6.2 

Inkompatibility 

 

Neuplatňuje se. 
 
6.3 

Doba použitelnosti 

 

18 měsíců. 

Po první injekci spotřebujte do 28 dnů. 
 

43 

6.4 

Zvláštní o

patření pro uchovávání 

 
Uchovávejte v 

chladničce (2 °C – 8 °C), nepokládejte přípravek do blízkosti mrazicí přihrádky. 

Chraňte před mrazem. Zásobní vložku uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před 

světlem.  
 

Zařízení (RebiSmart nebo RebiSlide) obsahující předplněnou zásobní vložku přípravku Rebif se musí 

uchovávat ve skladovací krabici v chladničce (2 °C – 8 °C). 
 

Pro používání doma může pacient vyjmout přípravek Rebif z chladničky a uchovávat ho při teplotě do 
25 

°C jednorázově po dobu až 14 dní. Přípravek Rebif musí být poté vrácen do chladničky a použit 

před uplynutím doby použitelnosti. 
 
6.5 

Druh obalu a obsah balení 

 
Zásobní vložky (sklo typu 1), s 

pístovou zátkou (pryž) a tvarovaným víčkem (hliník a halobutylová 

pryž), obsahující 1,5 

ml injekčního roztoku. 

 
Balení obsahuje 4 nebo 12 zásobních vložek.  
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
6.6 

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 

Injekční roztok v předplněné zásobní vložce je připraven k použití s elektronickým injekčním 

zařízením RebiSmart nebo s manuálním injekčním perem RebiSlide. Podmínky uchovávání zařízení se 
zásobní vložkou naleznete v bodu 6.4. Na trhu nemusejí být k 

dispozici všechna injekční zařízení. 

 

vícenásobnému použití. Použit může být pouze čirý až opalescentní roztok bez viditelných známek 

snížené jakosti. 
 

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky. 
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Merck Serono Europe Limited 
56, Marsh Wall 
London E14 9TP 
Velká Británie 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 
EU/1/98/063/008 
EU/1/98/063/018 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 04. května 1998 

Datum posledního prodloužení registrace: 04. května 2008 
 
 

44 

10. 

DATUM REVIZE TEXTU 

 
 
Podrobné informace o 

tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu. 
 

45 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
Rebif 44 

mikrogramů/0,5 ml injekční roztok v zásobní vložce 

 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Jedna předplněná zásobní vložka obsahuje 132 mikrogramů (36 MIU*) interferonu beta-1a** v 1,5 ml 
roztoku, což odpovídá 88 

mikrogramů/ml. 

 

* Milion mezinárodních jednotek, měřeno biozkouškami cytopatického efektu (CPE) proti vlastnímu 
standardu interferonu beta-

1a, který je kalibrovaný proti současnému mezinárodnímu NIH standardu 

(GB-23-902-531). 

** Produkován rekombinantní DNA technologií v ovariálních buňkách čínského křečíka (CHO-K1). 
 

Pomocná látka se známým účinkem: 7,5 mg benzylalkoholu 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Injekční roztok v zásobní vložce. 

Čirý až opalescentní roztok s pH 3,7 až 4,1 a osmolaritou 250 až 450 mOsm/l. 
 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1 

Terapeutické indikace 

 

Přípravek Rebif je určen k léčbě 

• 

pacientů s jednou demyelinizační příhodou s aktivním zánětlivým procesem, pokud byly 

vyloučeny jiné diagnózy, a jestliže u nich hrozí vysoké riziko vzniku klinicky definitivní 
roztroušené sklerózy (viz bod 5.1) 

• 

pacientů s relabující roztroušenou sklerózou. V klinických studiích byl tento stav 

charakterizován dvěma či více relapsy během uplynulých dvou let (viz bod 5.1). 

 

Účinnost dosud nebyla prokázána u pacientů trpících sekundárně progresívní roztroušenou sklerózou 

probíhající bez relapsů (viz bod 5.1). 
 
4.2 

Dávkování a 

způsob podání 

 

Léčba by měla být zahájena pod dohledem lékaře se zkušenostmi s léčbou tohoto onemocnění. 
 

Pro pacienty zahajující léčbu přípravkem Rebif, jsou přípravky Rebif 8,8 mikrogramů a Rebif 
22 

mikrogramů dostupné v balení, které odpovídá potřebám pacientů na první měsíc léčby. 

 
Dávkování 
 

Při prvním zahájení léčby přípravkem Rebif se doporučuje k umožnění rozvoje tachyfylaxe a tím 

snížení nežádoucích účinků, zahájit léčbu pacientů dávkou 8,8 mikrogramů podávanou subkutánně a 
potom dávku zvyšovat po dobu 4 

týdnů na cílovou dávku, podle následujícího schématu: 

 

46 

 

Doporučená titrace 

(% z konečné dávky) 

Titrační dávka pro Rebif 

44 

mikrogramů třikrát 

týdně (tiw) 

Týdny 1-2 

20 % 

8,8 mikrogr

amů tiw 

Týdny 3-4 

50 % 

22 

mikrogramů tiw 

Týdny 5+ 

100 % 

44 

mikrogramů tiw 

 

První demyelinizační příhoda 

Dávkování pro pacienty, kteří již prodělali první demyelinizační příhodu, je 44 mikrogramů přípravku 

Rebif třikrát týdně subkutánně. 
 

Relabující roztroušená skleróza 

Doporučená dávka přípravku Rebif je 44 mikrogramů třikrát týdně subkutánně. Nižší dávka 
22 

mikrogramů, též podávaná třikrát týdně subkutánně, se doporučuje u pacientů, kteří by dle názoru 

ošetřujícího lékaře nesnášeli vyšší dávku. 
 

Pediatrická populace 

Nebyly provedeny formální klinické či farmakokinetické studie u dětí a dospívajících. Na základě 

pediatrické retrospektivní kohortové studie však byly shromážděny bezpečnostní údaje o přípravku 

Rebif vycházející ze zdravotní dokumentace dětí (n = 52) a dospívajících (n = 255). Výsledky této 

studie nasvědčují tomu, že bezpečnostní profil u dětí (ve věku 2 až 11 let) a dospívajících (ve věku 12 
až 17 

let), kterým je podáván přípravek Rebif 22 mikrogramů nebo 44 mikrogramů subkutánně třikrát 

týdn

ě, je podobný bezpečnostnímu profilu pozorovanému u dospělých. 

Bezpečnost a účinnost přípravku Rebif u dětí ve věku do 2 let nebyla dosud stanovena. Přípravek 

Rebif se nemá používat u této věkové skupiny. 
 

Způsob podání 
 

Roztok pro subkutánní podání přípravku Rebif v zásobní vložce je určen k vícenásobnému použití buď 

elektronickým injekčním zařízením RebiSmart nebo s manuálním injekčním perem RebiSlide po 

dostatečném zaškolení pacienta a/nebo opatrovatele. Lékař by měl s pacientem prodiskutovat, které 
za

řízení je nejvhodnější. Pacienti s poruchou zraku by neměli používat RebiSlide, pokud jim někdo 

s dobrým zrakem neposkytne podporu. 
 

Při podávání postupujte podle pokynů uvedených v příbalové informaci a v uživatelské příručce 
(Návod k použití) pro RebiSmart a RebiSlide. 
 

Před podáním injekce a během 24 hodin po každé injekci se doporučuje podání antipyretického 

analgetika ke snížení chřipkových symptomů spojených s podáním přípravku Rebif. 
 

současnosti není známo, jak dlouho by měli být pacienti léčeni. Bezpečnost a účinnost přípravku 

Rebif nebyla prokázána po dobu léčby delší než 4 roky. Doporučuje se, aby byli pacienti vyšetřeni 

alespoň každý druhý rok ve čtyřleté periodě po zahájení léčby přípravkem Rebif, a poté by měl o 

dlouhodobější léčbě individuálně rozhodnout ošetřující lékař. 
 
4.3 

Kontraindikace 

 

• 

Zahájení léčby v době těhotenství (viz bod 4.6). 

• 

Hypersenzitivita na přirozený nebo rekombinantní interferon beta nebo na kteroukoli pomocnou 
látku uvedenou v 

bodě 6.1. 

• 

Těžké depresivní poruchy a/nebo sebevražedné tendence (viz bod 4.4 a bod 4.8). 

 

47 

4.4 

Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Pacienti by měli být informováni o nejčastějších nežádoucích účincích souvisejících s podáním 

interferonu beta, včetně příznaků chřipkového syndromu (viz bod 4.8). Tyto symptomy bývají 

nejzávažnější na počátku léčby a jejich frekvence a závažnost klesá s dobou léčby. 
 
Trombotická mikroangiopatie (TMA) 
 

V souvislosti s přípravky obsahujícími interferon beta byly hlášeny případy trombotické 
mikroangiopatie projevující se jako trombotická trombocytopenická purpura (TTP) nebo hemolyticko-

uremický syndrom (HUS), včetně fatálních případů. Případy byly hlášeny v různých časových bodech 

během léčby a mohou se objevit několik týdnů až několik let po zahájení léčby interferonem beta. 

Mezi časné klinické příznaky patří trombocytopenie, nově nastupující hypertenze, horečka, symptomy 

týkající se centrální nervové soustavy (např. zmatenost, paréza) a zhoršená funkce ledvin. Mezi 

laboratorní nálezy naznačující TMA patří snížený počet krevních destiček, zvýšená hladina laktát 
dehydrogenázy (LDH) v séru v 

důsledku hemolýzy a schistocyty (fragmentované erytrocyty) v 

krevním nátěru. Proto, pokud jsou zjištěny klinické příznaky TMA, doporučuje se provést další 

kontrolu počtu krevních destiček, hladiny LDH v séru, krevních nátěrů a funkce ledvin. Jestliže je 

diagnostikována TMA, je třeba okamžitě zahájit léčbu (a zvážit výměnu plazmy), přičemž se 

doporučuje okamžitě přerušit léčbu přípravkem Rebif. 
 
Deprese a sebevražedné myšlenky 
 

Přípravek Rebif by měl být podáván opatrně pacientům s depresivními poruchami v minulosti či 

současnosti, zejména u pacientů s předchozími sebevražednými představami (viz bod 4.3). Deprese a 

sebevražedné tendence se vyskytují se zvýšenou frekvencí mezi lidmi trpícími roztroušenou sklerózou 
a v souvislosti s 

léčbou interferonem. Pacienti léčení přípravkem Rebif by měli být upozorněni, aby 

okamžitě hlásili svému ošetřujícímu lékaři jakékoli symptomy deprese a/nebo sebevražedné tendence. 
Pacienti vykazující depresi 

musí být během léčby přípravkem Rebif pečlivě sledováni a vhodně léčeni. 

Mělo by se uvažovat i o přerušení léčby přípravkem Rebif (viz bod 4.3 a bod 4.8). 
 

Záchvatová onemocnění 
 

Přípravek Rebif by měl být s opatrností podáván pacientům, u nichž se již někdy v minulosti vyskytly 

křeče, pacientům léčeným antiepileptiky, zejména těm, u nichž epilepsie není adekvátně kontrolována 

při léčbě antiepileptiky (viz bod 4.5 a bod 4.8). 
 

Srdeční poruchy 
 

Pacienti se srdečními onemocněními, jako je angina, kongestivní srdeční selhání či arytmie, by měli 

být pečlivě sledování kvůli možnému zhoršení jejich klinického stavu po zahájení léčby interferonem 
beta-

1a. Symptomy chřipkového syndromu souvisejícího s léčbou interferonem beta-1a mohou 

znamenat zátěž pro pacienty trpící srdečními poruchami. 
 

Nekróza v místě aplikace injekce 
 

U pacientů užívajících přípravek Rebif byl hlášen výskyt nekrózy v místě vpichu injekce (viz bod 4.8). 
Pro minimalizaci rizika nekrózy v 

místě vpichu by pacienti měli být instruováni, aby: 

• 

používali aseptickou techniku injekce, 

• 

při každé dávce měnili místo vpichu injekce. 

 

Postup aplikace by měl být pravidelně kontrolován, pokud si pacient aplikuje injekce sám, zvláště 
vyskytne-li se reakce v 

místě vpichu. 

 
Pokud pacient zaznamená jakékoli porušen

í kůže, které může být spojeno s otokem nebo odtékáním 

tekutiny z 

místa vpichu, měl by být poučen, aby se poradil se svým lékařem, dříve než bude 

pokračovat s injekcemi přípravku Rebif. Pokud má pacient vícečetné léze, přípravek Rebif by měl být 

48 

vysazen, dokud nedojde ke zhojení. Pacienti s jednotlivými lézemi mohou v 

terapii pokračovat, pokud 

nekróza není příliš velká. 
 
Poruchy funkce jater 
 
V klinických studiích s 

přípravkem Rebif bylo časté asymptomatické zvýšení jaterních transamináz 

(zvláště alanin aminotransferáza (ALT)) a u 1-3 % pacientů došlo ke zvýšení jaterních transamináz 

nad pětinásobek horní hranice normálu (ULN). Před zahájením léčby a v 1., 3. a 6. měsíci léčby by 

měly být sledovány hladiny ALT v séru a poté periodicky, i když nejsou přítomny klinické symptomy. 

Pokud ALT stoupne nad pětinásobek ULN, mělo by být uváženo snížení dávky přípravku Rebif a po 

normalizaci hladin enzymu by dávka zase měla být postupně zvýšena. Přípravek Rebif by měl být 

opatrností podáván u pacientů s anamnézou vážného jaterního onemocnění, klinicky průkazným 

aktivním jaterním onemocněním, alkoholismem či zvýšením sérové hladiny ALT (> 2,5krát ULN). 

Léčba přípravkem Rebif by měla být ukončena, pokud se objeví žloutenka nebo jiné klinické 
symptomy jaterní dysfunkce. 
 

Přípravek Rebif, stejně jako i jiné interferony beta, může způsobit těžké poškození jater včetně 
akutního jaterního selhání (viz bod 

4.8). Většina případů těžkého poškození jater se vyskytla v prvních 

šesti měsících léčby. Mechanismus této vzácné symptomatické jaterní dysfunkce není znám. Nebyly 

zjištěny žádné specifické rizikové faktory. 
 

Poruchy ledvin a močových cest 
 

Nefrotický syndrom 
 

Během léčby přípravky obsahujícími interferon beta byly hlášeny případy nefrotického syndromu 
spojeného s 

různými základními nefropatiemi, které zahrnují kolabující fokálně segmentální 

glomerulosklerózu (FSGS), nefropatii s 

minimálními změnami (MCD), membranoproliferativní 

glomerulonefritidu (MPGN) a membranózní glomerulopatii (MGN). 

Příhody byly hlášeny v různých 

časových bodech během léčby a mohou se objevit po několika letech léčby interferonem beta. 

Doporučuje se pravidelně sledovat časné příznaky nebo symptomy, např. edém, proteinurii a poruchy 
funkce ledvin, zejména 

u pacientů s vysokým rizikem onemocnění ledvin. Je vyžadována rychlá léčba 

nefrotického syndromu a 

je třeba zvážit ukončení léčby přípravkem Rebif. 

 

Abnormality laboratorních testů 
 

užíváním interferonů souvisí abnormality laboratorních testů. Jejich výskyt je mírně vyšší 

přípravku Rebif 44 než u přípravku Rebif 22 mikrogramů. Proto se k laboratorním testům, které jsou 

obvykle vyžadovány při sledování pacientů s roztroušenou sklerózou, navíc doporučuje sledování 

jaterních enzymů a kompletního a diferenciálního počtu bílých krvinek a počtu krevních destiček 

pravidelných intervalech (1., 3. a 6. měsíc) po zahájení léčby, a poté periodicky, i když nejsou 

přítomny klinické symptomy. Ty by měly být častější při zahájení léčby přípravkem Rebif 
44 

mikrogramů. 

 
Poruchy štítné žlázy 
 

U pacientů léčených přípravkem Rebif se občas může rozvinout nová či zhoršit porucha štítné žlázy. 

Doporučuje se vyšetření funkce štítné žlázy na počátku léčby a je-li abnormální, tak každých 
6-12 

měsíců po zahájení léčby. Jsou-li testy na počátku léčby normální, nejsou nutné rutinní testy, 

měly by však být provedeny pokud se objeví klinické známky dysfunkce štítné žlázy (viz bod 4.8). 
 

Těžká porucha funkce ledvin nebo jater a těžká myelosuprese 
 

U pacientů s těžkým ledvinným a jaterním selháváním a u pacientů s těžkou myelosupresí by mělo být 

přistupováno k podávání interferonu beta-1a s opatrností a mělo by být zváženo jejich pečlivé 
monitorování. 
 

49 

Neutralizační protilátky 
 

Může dojít k tvorbě sérových neutralizačních protilátek proti interferonu beta-1a. Přesný výskyt 
protilátek je 

zatím neznámý. Klinická data nasvědčují tomu, že po 24 až 48 měsících léčby přípravkem 

Rebif 

44 mikrogramůse přibližně u 13 až 14 % pacientů vytvoří trvalé sérové protilátky proti 

interferonu beta-

1a. Ukázalo se, že přítomnost protilátek zeslabuje farmakodynamickou odpověď na 

interferon beta-1a (beta-

2 mikroglobulin a neopterin). Ačkoli klinický význam tvorby protilátek ještě 

nebyl zcela objasněn, tvorba neutralizačních protilátek vede ke snížení účinku z klinického hlediska i 
dle MRI. Pokud pacient nedost

atečně odpovídá na léčbu přípravkem Rebif a má neutralizační 

protilátky, lékař by měl znovu vyhodnotit poměr přínosu a rizika pokračující léčby přípravkem Rebif. 
 

Používání různých zkoušek a odlišnosti v definicích pozitivity protilátek omezují možnost srovnat 

antigenicitu různých produktů. 
 
Jiné formy roztroušené sklerózy 
 

dispozici jsou jen řídké údaje o bezpečnosti a účinnosti od nechodících pacientů s roztroušenou 

sklerózou. Přípravek Rebif dosud nebyl zkoušen u pacientů s primárně progresivní roztroušenou 

sklerózou a neměl by být těmito pacienty užíván. 
 
Benzylalkohol 
 

Tento léčivý přípravek obsahuje 2,5 mg benzylalkoholu na dávku 0,5 ml.  

Nesmí se podávat nedonošeným dětem a novorozencům. Může způsobit toxické a anafylaktické 

reakce u kojenců a dětí do 3 let. 
 
4.5 

Interakce s 

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 
Nebyly provedeny žádné studie interakcí interferonu beta-1a u lidí. 
 

Bylo prokázáno snížení aktivity enzymů závislých na jaterním cytochromu P450 u lidí i zvířat 

způsobené interferony. S opatrností by tedy mělo být přistupováno k podávání přípravku Rebif 
v kombinaci s 

léčivými přípravky s úzkým terapeutickým indexem, jejichž clearance je silně závislá 

na systému jaterního cytochromu P450, např. antiepileptika a některé třídy antidepresiv. 
 

Interakce přípravku Rebif s kortikosteroidy či adrenokortikotropním hormonem (ACTH) nebyly 

systematicky studovány. Klinické studie naznačují, že pacienti s roztroušenou sklerózou mohou užívat 

přípravek Rebif a kortikosteroidy či ACTH během relapsů.  
 
4.6 

Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Ženy ve fertilním věku 
 

Ženy ve fertilním věku by měly používat účinné metody antikoncepce. Pacientky plánující těhotenství 

a pacientky, které otěhotní během léčby přípravkem Rebif, by měly být upozorněny na potenciální 

riziko a mělo by být zváženo ukončení léčby (viz bod 5.3). U pacientek s vysokou četností relapsů 

před zahájením léčby je třeba zvážit riziko těžkého relapsu po vysazení přípravku Rebif v případě 

otěhotnění proti možnému zvýšenému riziku spontánního potratu. 
 

Těhotenství 
 
Informace o 

podávání přípravku Rebif v těhotenství jsou omezené. Dostupné údaje naznačují, že může 

existovat zvýšené riziko potratu. Zahájení léčby v těhotenství je proto kontraindikováno (viz bod 4.3). 
 

50 

Kojení 
 

Není známo, zda se přípravek Rebif vylučuje do lidského mateřského mléka. Kvůli potenciálním 

vážným nežádoucím účinkům u kojených dětí by mělo být rozhodnuto, zda ukončit kojení nebo léčbu 

přípravkem Rebif. 
 
Fertilita 
 

Účinky přípravku Rebif na fertilitu nebyly hodnoceny. 
 
4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Nežádoucí účinky na centrální nervový systém související s užíváním interferonu beta-1a (např. 

závrať) mohou ovlivnit pacientovu schopnost řídit a obsluhovat stroje (viz bod 4.8). 
 
4.8 

Nežádoucí účinky 

 
Souhrn 

bezpečnostního profilu 

 

Nejčastější nežádoucí účinky spojené s léčbou přípravkem Rebif souvisí s chřipkovým syndromem. 

Chřipkové symptomy bývají nejvýraznější na začátku léčby a jejich četnost klesá s pokračující léčbou. 

Přibližně 70 % pacientů léčených přípravkem Rebif může očekávat typický interferonový syndrom 

podobný chřipce během prvních šesti měsíců po zahájení léčby. Asi u 30 % pacientů se též vyskytnou 
reakce v 

místě vpichu, hlavně mírný zánět či erytém. Také jsou častá asymptomatická zvýšení 

labor

atorních parametrů jaterní funkce a snížení počtu bílých krvinek. 

 

Většina nežádoucích reakcí pozorovaných u interferonu beta-1a je obvykle mírná a reverzibilní a 

dobře odpovídá na snížení dávky. V případě těžkých či přetrvávajících nežádoucích účinků může být 

dávka přípravku Rebif dočasně snížena nebo přerušena dle úsudku lékaře. 
 

Seznam nežádoucích účinků 
 

Uvedené nežádoucí účinky byly zjištěny z klinických studií a z hlášení po uvedení přípravku na trh 

(hvězdička [*] označuje nežádoucí účinky zjištěné v rámci systému farmakovigilance po uvedení 

přípravku na trh). Na terminologii týkající se četnosti použitou níže se vztahují následující definice: 

velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné (≥1/10 000 až 
<1/1 000), velmi vzácné (<1/10 

000), frekvence není známa (z dostupných údajů nelze určit) 

 

Poruchy krve a lymfatického systému 

Velmi časté: 

Neutropenie, lymfopenie, leukopenie, trombocytopenie, anémie 

Vzácné: 

 Trombotická 

mikroangiopatie včetně trombotické trombocytopenické 

purpury/hemolyticko-uremického syndromu* 

(tyto nežádoucí účinky se 

vztahují k celé skupině přípravků obsahujících interferon beta; viz bod 4.4), 
pancytopenie

* 

 

Endokrinní poruchy 

Méně časté: 

Porucha funkce štítné žlázy, která se nejčastěji projevuje jako hypotyreóza 
nebo hypertyreóza 

 

Poruchy imunitního systému 
Vzácné:  

Anafylaktické reakce* 

 

Poruchy jater a žlučových cest 

Velmi časté: 

Asymptomatické zvýšení transamináz 

Časté: 

Závažná zvýšení hladin transamináz 

Méně časté: 

Hepatitida se žloutenkou nebo bez ní* 

Vzácné: 

Jaterní selhání* (viz bod 4.4), autoimunitní hepatitida* 

51 

 

Psychiatrické poruchy 

Časté: 

Deprese, insomnie 

Vzácné: 

Sebevražedný pokus* 

 

Poruchy nervového systému 

Velmi časté: 

Bolest hlavy 

Méně časté: 

Záchvaty* 

Frekvence není známa: 

Přechodné neurologické příznaky (tj. hypestézie, svalové spasmy, parestézie, 

potíže při chůzi, svalová ztuhlost), které mohou napodobovat exacerbaci 
roztroušené sklerózy* 

 

Poruchy oka 

Méně časté: 

Retinální cévní poruchy (např. retinopatie, cytoidní tělíska „cotton-wool 
spots“ a obstrukce retinální arterie nebo žíly)* 

 

Cévní poruchy 

Méně časté: 

Tromboembolické příhody* 

 

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy 

Méně časté: 

Dušnost* 

Frekvence není známa: 

Plicní arteriální hypertenze* (znění textu dle druhu přípravků obsahujících 
interferon viz dále Plicní arteriální hypertenze) 

 

Gastrointestinální poruchy 

Časté: 

Průjem, zvracení, nausea 

 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 

Časté: 

Svědění, vyrážka, erytematózní vyrážka, makulo-papulární vyrážka, 
alopecie* 

Méně časté: 

Ko

přivka* 

Vzácné: 

Quinckeho edém (angioedém)*, erythema multiforme*, kožní reakce 
podobné erythema multiforme*, Stevens-

Johnsonův syndrom* 

 

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 

Časté: 

Svalové bolesti, bolesti kloubů 

Vzácné: 

Lupus erytematodes indukovaný léky* 

 

Poruchy ledvin a močových cest 
Vzácné: 

Nefrotický syndrom*, glomeruloskleróza* (viz bod 4.4) 

 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 

Velmi časté: 

Zánět v místě vpichu injekce, reakce v místě vpichu injekce, symptomy 

připomínající chřipku 

Časté: 

Bolest v 

místě vpichu injekce, únava, rigor, horečka 

Méně časté: 

Nekróza v 

místě vpichu injekce, hmota v místě vpichu injekce, absces 

místě aplikace injekce, infekce v místě aplikace injekce*, zvýšené pocení* 

Vzácné: 

Celulitida v 

místě aplikace injekce* 

 
Pediatrická populace 
 

Nebyly provedeny formální klinické či farmakokinetické studie u dětí a dospívajících. Omezené 

bezpečnostní údaje nasvědčují tomu, že bezpečnostní profil u dětí a dospívajících (ve věku 2 až 
17 

let), kterým je podáván přípravek Rebif 22 mikrogramů nebo 44 mikrogramů třikrát týdně, je 

podobný bezpečnostnímu profilu pozorovanému u dospělých. 
 

52 

Účinky související s třídou přípravku 
 

Podávání interferonů je spojováno s anorexií, závratí, úzkostí, arytmiemi, vazodilatací a palpitací, 
menoragií a metroragií. 

Během léčby interferonem beta se může vyskytnout zvýšená tvorba autoprotilátek. 
 
Plicní arteriální hypertenze 
 

U přípravků s interferonem beta byly hlášeny případy plicní arteriální hypertenze (PAH). Příhody byly 

hlášeny v různých časových bodech až do několika let od zahájení léčby interferonem beta. 
 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 
 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného v Dodatku V. 
 
 
4.9 

Předávkování 

 

případě předávkování by měl být pacient hospitalizován na pozorování a měl by dostávat vhodnou 

podpůrnou léčbu. 
 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1 

Farmakodynamické vlastnosti 

 
Farmakoterapeutická skupina: imunostimulancia, interferony, ATC kód: L03AB07 
 

Interferony jsou skupina endogenních glykoproteinů obdařených imunomodulačními, antivirovými a 
antiproliferativními vlastnostmi. 
 

Přípravek Rebif (interferon beta-1a) obsahuje stejnou sekvenci aminokyselin jako endogenní lidský 

interferon beta. Je tvořen v buňkách savců (ovaria čínského křečíka) a tudíž je glykosylován jako 

přirozený protein. 
 

Bez ohledu na způsob podání souvisí podání Rebifu s výraznými farmakodynamickými změnami. Po 
jednorázové dávce s

e během 24 hodin zvyšují intracelulární a sérová aktivita 2-5A syntetázy a sérové 

koncentrace beta2-

mikroglobulinu a neopterinu, a začínají klesat během 2 dnů. Intramuskulární a 

subkutánní podání poskytuje zcela srovnatelnou odpověď. Po opakovaném subkutánním podání 
každých 48 

hodin 4krát zůstaly tyto biologické reakce zvýšené, bez jakýchkoli příznaků rozvoje 

tolerance. 
 

Markery biologické odpovědi (např. aktivita 2’,5’-OAS, neopterin a beta 2-mikroglobulin) jsou 
indukovány interferonem beta-1a po podání su

bkutánních dávek zdravým dobrovolníkům. Doba do 

maximální koncentrace po podání jediné subkutánní injekce byla 24 až 48 hodin pro neopterin, beta-2-
mikroglobulin a 

2’5’OAS, 12 hodin pro MX1 a 24 hodin pro expresi genů OAS1 a OAS2. Vrcholy 

s podobnou výškou 

a načasováním byly pozorovány u většiny z těchto markerů po prvním a po šestém 

podání. 
 

Přesný mechanismus účinku přípravku Rebif na roztroušenou sklerózu je stále zkoumán. 
 

53 

Jedna klinická příhoda s podezřením na roztroušenou sklerózu 
 
Byla provedena jedn

a 2letá kontrolovaná klinická studie s přípravkem Rebif u pacientů s jednou 

klinickou příhodou nasvědčující demyelinizaci z důvodu roztroušené sklerózy. Do studie zařazení 

pacienti měli alespoň dvě klinicky němé léze v T2 vážených obrazech MRI vyšetření, o velikosti 

alespoň 3 mm, z nichž alespoň jedna je ovoidní nebo periventrikulární nebo infratentoriální. Muselo 

být vyloučeno jakékoli jiné onemocnění, které by známkám a příznakům u daného pacienta 
odpovídalo lépe než roztroušená skleróza. 
 
Pacienti byli r

andomizováni dvojitě zaslepeným způsobem buď do skupiny s přípravkem Rebif 

44 

mikrogramů podávaným třikrát týdně nebo s přípravkem Rebif 44 mikrogramů podávaným jednou 

týdně nebo do skupiny s placebem. Pokud se objevila druhá klinická demyelinizační příhoda 

potvrzující definitivní roztroušenou sklerózu, byli pacienti přeřazeni do otevřené skupiny s 

doporučeným dávkováním přípravku Rebif 44 mikrogramů třikrát týdně, přičemž bylo zachováno 

zaslepení původní randomizace. 
 

Výsledky účinnosti přípravku Rebif 44 mikrogramů podávaného třikrát týdně v porovnání s placebem 
v této studii jsou následující: 
 
Statistické 
parametry
 

Léčba 

Porovnání léčby 
Rebif 44 

μg tiw oproti placebu 

Placebo 
(n=171)
 

Rebif 44 

μg tiw* 
(n=171)
 

Snížení 
rizika
 

Coxův model 

proporčního 

poměru rizik 
[95 % CI]
 

Log-rank 
test 
p-hodnota
 

Konverze dle McDonaldových kritérií (2005) 

Počet příhod 

144 

106 

 
 
51 % 

 
 
0,49 [0,38;0,64] 

 
 
<0,001 

Odhad dle Kaplan-
Meiera 

85,8 % 

62,5 % 

Konverze do klinicky definitivní roztroušené sklerózy 

Počet příhod 

60 

33 

 
52 % 

 
0,48 [0,31;0,73] 

 
<0,001 

Odhad dle Kaplan-
Meiera 

37,5 % 

20,6 % 

Průměr kombinovaných jednotných lézí na MRI (CUA) na osobu a snímek během dvojitě 
zaslepené periody
 
Nejmenší kvadratické 

průměry (SE) 
 

 
2,58 (0,30) 

 
0,50 (0,06) 

 
81 % 

 
0,19 [0,14;0,26] 

 
<0,001 

* tiw – 

třikrát týdně (three times per week) 

 

Dosud neexistuje žádná jednoznačně stanovená definice vysoce rizikových pacientů, ačkoli 

konzervativnější přístup akceptuje alespoň devět T2 hyperintenzivních lézí na počátečním snímku a 
alespo

ň jednu novou T2 lézi nebo jednu novou Gd enhancující lézi na následujícím snímku pořízeném 

alespoň 1 měsíc po počátečním vyšetření. V každém případě se má o léčbě uvažovat pouze u pacientů 
klasifikovaných jako vysoce rizikoví. 
 
Relabující remitující roztroušená skleróza 
 

Bezpečnost a účinnost přípravku Rebif byla stanovena u pacientů s relabující remitující roztroušenou 
sklerózou v dávkách od 11 do 44 

mikrogramů (3-12 miliónů IU) při subkutánním podání třikrát týdně. 

Ve schváleném dávkování přípravek Rebif 44 mikrogramů prokázal snížení výskytu (přibližně 30 % 

za 2 roky) a závažnosti klinických relapsů u pacientů s nejméně 2 epizodami během uplynulých 2 let a 
se vstupním EDSS 0-

5,0. Podíl pacientů s progresí disability, která je definována jako zvýšení o jeden 

bod na škále EDSS a po třech měsících potvrzena, byl snížen z 39 % (placebo) na 27 % (Rebif 
44 

mikrogramů). Během 4 let došlo ke snížení průměrného výskytu relapsů o 22 % u pacientů 

léčených přípravkem Rebif 22 mikrogramů a o 29 % u pacientů léčených přípravkem Rebif 

54 

44 

mikrogramů ve srovnání se skupinou pacientů užívajících placebo po dobu prvních 2 let a poté buď 

přípravek Rebif 22 nebo 44 mikrogramů po dobu dalších dvou let. 
 

Sekundárně progresivní roztroušená skleróza 
 
V 3 

leté studii pacientů se sekundárně progresivní roztroušenou sklerózou (EDSS 3-6.5) s prokázaným 

klinickým zhoršením v 

uplynulých dvou letech a bez výskytu relapsů v uplynulých 8 týdnech neměl 

přípravek Rebif významný účinek na progresi disability, ale procento relapsů bylo sníženo přibližně o 
30 

%. Při rozdělení populace do 2 skupin (pacienti s relapsy a pacienti bez relapsů během 2 let před 

zařazením do studie) nebyla účinnost na disabilitu u pacientů bez relapsů, ale u pacientů s relapsy byl 

podíl pacientů s progresí disability na konci studie snížen ze 70  % (placebo) na 57  % (zahrnuto 

dávkování přípravku Rebif 22 mikrogramů a 44 mikrogramů společně). Tyto výsledky získané ve 

skupině pacientů a posteriori by měly být interpretovány s opatrností. 
 

Primárně progresivní roztroušená skleróza 
 

Přípravek Rebif dosud nebyl zkoušen u pacientů s primárně progresivní roztroušenou sklerózou a 

neměl by být těmito pacienty užíván. 
 
5.2 

Farmakokinetické vlastnosti 

 
Absorpce 

U zdravých dobrovolníků vykazuje interferon beta-1a po intravenózním podání prudký 
multiexponenciální pokles se sérovými hladinami odpovídajícími dávce. Subkutánní a intramuskulární 

podání přípravku Rebif představuje ekvivalentní expozici interferonu beta. 
 
Distribuce 
Po opakovaných subkutánních injekcích dávek 22 a 44 mikrog

ramů přípravku Rebif byly zpravidla 

pozorovány maximální koncentrace za 8 

hodin, tyto nálezy však zpravidla byly velmi proměnlivé. 

 
Eliminace 

Po opakovaných subkutánních dávkách podaných zdravým dobrovolníkům se hodnoty hlavních 
farmakokinetických parametr

ů (AUC

tau

 a C

max

) zvýšily přímo úměrně zvýšení dávky z 22 mikrogramů 

na 44 

mikrogramů. Odhadovaný zdánlivý poločas je 50 až 60 hodin, což odpovídá akumulaci 

pozorované po podání více dávek. 
 
Metabolismus 
Interferon beta-

1a je metabolizován a vylučován především játry a ledvinami. 

 
5.3 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po 
opakovaném podávání a 

genotoxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. 

 

Přípravek Rebif nebyl zkoumán na kancerogenitu. 
 

Studie na embryonální/fetální toxicitu u opic neprokázaly žádný důkaz poruch reprodukce. Na základě 

pozorování jiných alfa a beta interferonů nelze vyloučit zvýšené riziko potratů. Nejsou k dispozici 
žádné údaje týkající se vlivu interferonu beta-1a na mužskou plodnost. 
 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 
Mannitol 
Poloxamer 188 

55 

L-methionin 
Benzylalkohol 
Trihydrát octanu sodného 
Kyselina octová pro úpravu pH 
Hydroxid sodný pro úpravu pH 
Voda na injekci 
 
6.2 

Inkompatibility 

 

Neuplatňuje se. 
 
6.3 

Doba použitelnosti 

 

18 měsíců. 

Po první injekci spotřebujte do 28 dnů. 
 
6.4 

Zvláštní opatření pro uchovávání 

 
Uchovávejte v 

chladničce (2 °C – 8 °C), nepokládejte přípravek do blízkosti mrazicí přihrádky. 

Chraňte před mrazem. Zásobní vložku uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před 

světlem.  
 

Zařízení (RebiSmart nebo RebiSlide) obsahující předplněnou zásobní vložku přípravku Rebif se musí 

uchovávat ve skladovací krabici v chladničce (2 °C – 8 °C). 
 

Pro používání doma může pacient vyjmout přípravek Rebif z chladničky a uchovávat ho při teplotě do 
25 

°C jednorázově po dobu až 14 dní. Přípravek Rebif musí být poté vrácen do chladničky a použit 

před uplynutím doby použitelnosti. 
 
6.5 

Druh obalu a obsah balení 

 
Zásobní vložky (sklo typu 1), s 

pístovou zátkou (pryž) a tvarovaným víčkem (hliník a halobutylová 

pryž), obsahující 1,5 

ml injekčního roztoku. 

 
Balení obsahuje 4 nebo 12 zásobních vložek.  
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
6.6 

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 

Injekční roztok v předplněné zásobní vložce je připraven k použití s elektronickým injekčním 

zařízením RebiSmart nebo s manuálním injekčním perem RebiSlide. Podmínky uchovávání zařízení se 
zásobní vložkou naleznete v bodu 6.4. Na trhu nemusejí být k 

dispozici všechna injekční zařízení. 

 

vícenásobnému použití. Použit může být pouze čirý až opalescentní roztok bez viditelných známek 

snížené jakosti. 
 

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky. 
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Merck Serono Europe Limited 
56, Marsh Wall 
London E14 9TP 
Velká Británie 
 

56 

 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 
EU/1/98/063/009 
EU/1/98/063/019 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 04. května 1998 

Datum posledního prodloužení registrace: 04. května 2008 
 
 
10. 

DATUM REVIZE TEXTU 

 
 
Podrobné informace o 

tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro 

léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu. 

 

57 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
Rebif 8,8 

mikrogramů/0,1 ml injekční roztok v zásobní vložce 

Rebif 22 

mikrogramů/0,25 ml injekční roztok v zásobní vložce 

 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Jedna předplněná zásobní vložka obsahuje 132 mikrogramů (36 MIU*) interferonu beta-1a** v 1,5 ml 
roztoku, což odpovídá 88 

mikrogramů/ml. 

 

* Milion mezinárodních jednotek, měřeno biozkouškami cytopatického efektu (CPE) proti vlastnímu 
standardu interferonu beta-

1a, který je kalibrovaný proti současnému mezinárodnímu NIH standardu 

(GB-23-902-531). 

** Produkován rekombinantní DNA technologií v ovariálních buňkách čínského křečíka (CHO-K1). 
 

Pomocná látka se známým účinkem: 7,5 mg benzylalkoholu 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Injekční roztok v zásobní vložce. 

Čirý až opalescentní roztok s pH 3,7 až 4,1 a osmolaritou 250 až 450 mOsm/l. 
 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1 

Terapeutické indikace 

 

Přípravek Rebif je určen k léčbě 

• 

p

acientů s jednou demyelinizační příhodou s aktivním zánětlivým procesem, pokud byly 

vyloučeny jiné diagnózy, a jestliže u nich hrozí vysoké riziko vzniku klinicky definitivní 
roztroušené sklerózy (viz bod 5.1) 

• 

pacientů s relabující roztroušenou sklerózou. V klinických studiích byl tento stav 

charakterizován dvěma či více relapsy během uplynulých dvou let (viz bod 5.1). 

 

Účinnost dosud nebyla prokázána u pacientů trpících sekundárně progresívní roztroušenou sklerózou 

probíhající bez relapsů (viz bod 5.1). 
 
4.2 

Dávkování a 

způsob podání 

 

Léčba by měla být zahájena pod dohledem lékaře se zkušenostmi s léčbou tohoto onemocnění. 
 
Dávkování 
 

Zahajovací balení přípravku Rebif odpovídá potřebám pacientů na první měsíc léčby. Při prvním 

zahájení léčby přípravkem Rebif se doporučuje k umožnění rozvoje tachyfylaxe a tím snížení 

nežádoucích účinků, zahájit léčbu pacientů dávkou 8,8 mikrogramů podávanou subkutánně a potom 
dávku zvyšovat po dobu 4 

týdnů na cílovou dávku, podle následujícího schématu: 

 

58 

 

Doporučená titrace 

(

% z konečné dávky) 

Titrační dávka pro Rebif 

44 

mikrogramů třikrát 

týdně (tiw) 

Týdny 1-2 

20 % 

8,8 

mikrogramů tiw 

Týdny 3-4 

50 % 

22 

mikrogramů tiw 

Týdny 5+ 

100 % 

44 

mikrogramů tiw 

 

Pediatrická populace 

Nebyly provedeny formální klinické či farmakokinetické studie u dětí a dospívajících. Na základě 

pediatrické retrospektivní kohortové studie však byly shromážděny bezpečnostní údaje o přípravku 

Rebif vycházející ze zdravotní dokumentace dětí (n = 52) a dospívajících (n = 255). Výsledky této 

studie nasvědčují tomu, že bezpečnostní profil u dětí (ve věku 2 až 11 let) a dospívajících (ve věku 12 
až 17 

let), kterým je podáván přípravek Rebif 22 mikrogramů nebo 44 mikrogramů subkutánně třikrát 

týdně, je podobný bezpečnostnímu profilu pozorovanému u dospělých. 
Bez

pečnost a účinnost přípravku Rebif u dětí ve věku do 2 let nebyla dosud stanovena. Přípravek 

Rebif se nemá používat u této věkové skupiny. 
 

Způsob podání 
 

Roztok pro subkutánní podání přípravku Rebif v zásobní vložce je určen k vícenásobnému použití buď 

elektronickým injekčním zařízením RebiSmart nebo s manuálním injekčním perem RebiSlide po 

dostatečném zaškolení pacienta a/nebo opatrovatele. Lékař by měl s pacientem prodiskutovat, které 

zařízení je nejvhodnější. Pacienti s poruchou zraku by neměli používat RebiSlide, pokud jim někdo 
s dobrým zrakem neposkytne podporu. 
 

Při podávání postupujte podle pokynů uvedených v příbalové informaci a v uživatelské příručce 
(Návod k použití) pro RebiSmart a RebiSlide. 
 

Před podáním injekce a během 24 hodin po každé injekci se doporučuje podání antipyretického 

analgetika ke snížení chřipkových symptomů spojených s podáním přípravku Rebif. 
 

současnosti není známo, jak dlouho by měli být pacienti léčeni. Bezpečnost a účinnost přípravku 

Rebif nebyla prokázána po dobu léčby delší než 4 roky. Doporučuje se, aby byli pacienti vyšetřeni 

alespoň každý druhý rok ve čtyřleté periodě po zahájení léčby přípravkem Rebif, a poté by měl o 

dlouhodobější léčbě individuálně rozhodnout ošetřující lékař. 
 
4.3 

Kontraindikace 

 

• 

Zahájení léčby v době těhotenství (viz bod 4.6). 

• 

Hypersenzitivita na přirozený nebo rekombinantní interferon beta nebo na kteroukoli pomocnou 
látku uvedenou v 

bodě 6.1. 

• 

Těžké depresivní poruchy a/nebo sebevražedné tendence (viz bod 4.4 a bod 4.8). 

 
4.4 

Zvláštní upozorn

ění a opatření pro použití 

 

Pacienti by měli být informováni o nejčastějších nežádoucích účincích souvisejících s podáním 

interferonu beta, včetně příznaků chřipkového syndromu (viz bod 4.8). Tyto symptomy bývají 

nejzávažnější na počátku léčby a jejich frekvence a závažnost klesá s dobou léčby. 
 
Trombotická mikroangiopatie (TMA) 
 

V souvislosti s přípravky obsahujícími interferon beta byly hlášeny případy trombotické 
mikroangiopatie projevující se jako trombotická trombocytopenická purpura (TTP) nebo hemolyticko-

uremický syndrom (HUS), včetně fatálních případů. Případy byly hlášeny v různých časových bodech 

během léčby a mohou se objevit několik týdnů až několik let po zahájení léčby interferonem beta. 

Mezi časné klinické příznaky patří trombocytopenie, nově nastupující hypertenze, horečka, symptomy 

59 

týkající se centrální nervové soustavy (např. zmatenost, paréza) a zhoršená funkce ledvin. Mezi 

laboratorní nálezy naznačující TMA patří snížený počet krevních destiček, zvýšená hladina laktát 
dehydrogenázy (LDH) v séru v 

důsledku hemolýzy a schistocyty (fragmentované erytrocyty) v 

krevním nátěru. Proto, pokud jsou zjištěny klinické příznaky TMA, doporučuje se provést další 

kontrolu počtu krevních destiček, hladiny LDH v séru, krevních nátěrů a funkce ledvin. Jestliže je 

diagnostikována TMA, je třeba okamžitě zahájit léčbu (a zvážit výměnu plazmy), přičemž se 

doporučuje okamžitě přerušit léčbu přípravkem Rebif. 
 
Deprese a sebevražedné myšlenky 
 

Přípravek Rebif by měl být podáván opatrně pacientům s depresivními poruchami v minulosti či 

současnosti, zejména u pacientů s předchozími sebevražednými představami (viz bod 4.3). Deprese a 

sebevražedné tendence se vyskytují se zvýšenou frekvencí mezi lidmi trpícími roztroušenou sklerózou 
a v souvislosti s 

léčbou interferonem. Pacienti léčení přípravkem Rebif by měli být upozorněni, aby 

okamžitě hlásili svému ošetřujícímu lékaři jakékoli symptomy deprese a/nebo sebevražedné tendence. 

Pacienti vykazující depresi musí být během léčby přípravkem Rebif pečlivě sledováni a vhodně léčeni. 

Mělo by se uvažovat i o přerušení léčby přípravkem Rebif (viz bod 4.3 a bod 4.8). 
 

Záchvatová onemocnění 
 

Přípravek Rebif by měl být s opatrností podáván pacientům, u nichž se již někdy v minulosti vyskytly 

křeče, pacientům léčeným antiepileptiky, zejména těm, u nichž epilepsie není adekvátně kontrolována 

při léčbě antiepileptiky (viz bod 4.5 a bod 4.8). 
 

Srdeční poruchy 
 

Pacienti se srdečními onemocněními, jako je angina, kongestivní srdeční selhání či arytmie, by měli 

být pečlivě sledování kvůli možnému zhoršení jejich klinického stavu po zahájení léčby interferonem 
beta-

1a. Symptomy chřipkového syndromu souvisejícího s léčbou interferonem beta-1a mohou 

znamenat zátěž pro pacienty trpící srdečními poruchami. 
 

Nekróza v místě aplikace injekce 
 
U pac

ientů užívajících přípravek Rebif byl hlášen výskyt nekrózy v místě vpichu injekce (viz bod 4.8). 

Pro minimalizaci rizika nekrózy v 

místě vpichu by pacienti měli být instruováni, aby: 

• 

používali aseptickou techniku injekce, 

• 

při každé dávce měnili místo vpichu injekce. 

 

Postup aplikace by měl být pravidelně kontrolován, pokud si pacient aplikuje injekce sám, zvláště 
vyskytne-li se reakce v 

místě vpichu. 

 

Pokud pacient zaznamená jakékoli porušení kůže, které může být spojeno s otokem nebo odtékáním 
tekutiny z 

místa vpichu, měl by být poučen, aby se poradil se svým lékařem, dříve než bude 

pokračovat s injekcemi přípravku Rebif. Pokud má pacient vícečetné léze, přípravek Rebif by měl být 
vysazen, dokud nedojde ke zhojení. Pacienti s jednotlivými lézemi mohou v te

rapii pokračovat, pokud 

nekróza není příliš velká. 
 
Poruchy funkce jater 
 
V klinických studiích s 

přípravkem Rebif bylo časté asymptomatické zvýšení jaterních transamináz 

(zvláště alanin aminotransferáza (ALT)) a u 1-3 % pacientů došlo ke zvýšení jaterních transamináz 

nad pětinásobek horní hranice normálu (ULN). Před zahájením léčby a v 1., 3. a 6. měsíci léčby by 

měly být sledovány hladiny ALT v séru a poté periodicky, i když nejsou přítomny klinické symptomy. 

Pokud ALT stoupne nad pětinásobek ULN, mělo by být uváženo snížení dávky přípravku Rebif a po 

normalizaci hladin enzymu by dávka zase měla být postupně zvýšena. Přípravek Rebif by měl být 

opatrností podáván u pacientů s anamnézou vážného jaterního onemocnění, klinicky průkazným 

aktivním jaterním one

mocněním, alkoholismem či zvýšením sérové hladiny ALT (> 2,5krát ULN). 

60 

Léčba přípravkem Rebif by měla být ukončena, pokud se objeví žloutenka nebo jiné klinické 
symptomy jaterní dysfunkce. 
 

Přípravek Rebif, stejně jako i jiné interferony beta, může způsobit těžké poškození jater včetně 
akutního jaterního selhání (viz bod 

4.8). Většina případů těžkého poškození jater se vyskytla v prvních 

šesti měsících léčby. Mechanismus této vzácné symptomatické jaterní dysfunkce není znám. Nebyly 

zjištěny žádné specifické rizikové faktory. 
 

Poruchy ledvin a močových cest 
 

Nefrotický syndrom 
 

Během léčby přípravky obsahujícími interferon beta byly hlášeny případy nefrotického syndromu 
spojeného s 

různými základními nefropatiemi, které zahrnují kolabující fokálně segmentální 

glomerulosklerózu (FSGS), nefropatii s 

minimálními změnami (MCD), membranoproliferativní 

glomerulonefritidu (MPGN) a membranózní glomerulopatii (MGN). 

Příhody byly hlášeny v různých 

časových bodech během léčby a mohou se objevit po několika letech léčby interferonem beta. 

Doporučuje se pravidelně sledovat časné příznaky nebo symptomy, např. edém, proteinurii a poruchy 
funkce ledvin, zejména 

u pacientů s vysokým rizikem onemocnění ledvin. Je vyžadována rychlá léčba 

nefrotického syndromu a 

je třeba zvážit ukončení léčby přípravkem Rebif. 

 

Abnormality laboratorních testů 
 

užíváním interferonů souvisí abnormality laboratorních testů. Proto se k laboratorním testům, které 

jsou obvykle vyžadovány při sledování pacientů s roztroušenou sklerózou, navíc doporučuje sledování 

jaterních enzymů a kompletního a diferenciálního počtu bílých krvinek a počtu krevních destiček 

pravidelných intervalech (1., 3. a 6. měsíc) po zahájení léčby, a poté periodicky, i když nejsou 

přítomny klinické symptomy. 
 
Poruchy štítné žlázy 
 

U pacientů léčených přípravkem Rebif se občas může rozvinout nová či zhoršit porucha štítné žlázy. 

Doporučuje se vyšetření funkce štítné žlázy na počátku léčby a je-li abnormální, tak každých 
6-12 

měsíců po zahájení léčby. Jsou-li testy na počátku léčby normální, nejsou nutné rutinní testy, 

měly by však být provedeny pokud se objeví klinické známky dysfunkce štítné žlázy (viz bod 4.8). 
 

Těžká porucha funkce ledvin nebo jater a těžká myelosuprese 
 

U pacientů s těžkým ledvinným a jaterním selháváním a u pacientů s těžkou myelosupresí by mělo být 

přistupováno k podávání interferonu beta-1a s opatrností a mělo by být zváženo jejich pečlivé 
monitorování. 
 

Neutralizační protilátky 
 

Může dojít k tvorbě sérových neutralizačních protilátek proti interferonu beta-1a. Přesný výskyt 

protilátek je zatím neznámý. Klinická data nasvědčují tomu, že po 24 až 48 měsících léčby přípravkem 

Rebif 22 mikrogramů se přibližně u 24 % pacientů vytvoří trvalé sérové protilátky proti interferonu 
beta-

1a. Ukázalo se, že přítomnost protilátek zeslabuje farmakodynamickou odpověď na interferon 

beta-1a (beta-

2 mikroglobulin a neopterin). Ačkoli klinický význam tvorby protilátek ještě nebyl zcela 

objasněn, tvorba neutralizačních protilátek vede ke snížení účinku z klinického hlediska i dle MRI. 

Pokud pacient nedostatečně odpovídá na léčbu přípravkem Rebif a má neutralizační protilátky, lékař 

by měl znovu vyhodnotit poměr přínosu a rizika pokračující léčby přípravkem Rebif. 
 

Používání různých zkoušek a odlišnosti v definicích pozitivity protilátek omezují možnost srovnat 

antigenicitu různých produktů. 
 

61 

Jiné formy roztroušené sklerózy 
 

dispozici jsou jen řídké údaje o bezpečnosti a účinnosti od nechodících pacientů s roztroušenou 

sklerózou. Přípravek Rebif dosud nebyl zkoušen u pacientů s primárně progresivní roztroušenou 

sklerózou a neměl by být těmito pacienty užíván. 
 
Benzylalkohol 
 

Tento léčivý přípravek obsahuje 0,5 mg benzylalkoholu na dávku 0,1 ml a 1,25 mg benzylalkoholu na 
dávku 0,25 ml. 

Nesmí se podávat nedonošeným dětem a novorozencům. Může způsobit toxické a anafylaktické 

reakce u kojenců a dětí do 3 let. 
 
4.5 

Interakce s 

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 
Nebyly provedeny žádné studie interakcí interferonu beta-1a u lidí. 
 

Bylo prokázáno snížení aktivity enzymů závislých na jaterním cytochromu P450 u lidí i zvířat 

způsobené interferony. S opatrností by tedy mělo být přistupováno k podávání přípravku Rebif 
v kombinaci s 

léčivými přípravky s úzkým terapeutickým indexem, jejichž clearance je silně závislá 

na systému jatern

ího cytochromu P450, např. antiepileptika a některé třídy antidepresiv. 

 

Interakce přípravku Rebif s kortikosteroidy či adrenokortikotropním hormonem (ACTH) nebyly 

systematicky studovány. Klinické studie naznačují, že pacienti s roztroušenou sklerózou mohou užívat 

přípravek Rebif a kortikosteroidy či ACTH během relapsů.  
 
4.6 

Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Ženy ve fertilním věku 
 

Ženy ve fertilním věku by měly používat účinné metody antikoncepce. Pacientky plánující těhotenství 

a pacientky, které otěhotní během léčby přípravkem Rebif, by měly být upozorněny na potenciální 

riziko a mělo by být zváženo ukončení léčby (viz bod 5.3). U pacientek s vysokou četností relapsů 

před zahájením léčby je třeba zvážit riziko těžkého relapsu po vysazení přípravku Rebif v případě 

otěhotnění proti možnému zvýšenému riziku spontánního potratu. 
 

Těhotenství 
 
Informace o 

podávání přípravku Rebif v těhotenství jsou omezené. Dostupné údaje naznačují, že může 

existovat zvýšené riziko potratu. Zahájení léčby v těhotenství je proto kontraindikováno (viz bod 4.3). 
 
Kojení 
 

Není známo, zda se přípravek Rebif vylučuje do lidského mateřského mléka. Kvůli potenciálním 

vážným nežádoucím účinkům u kojených dětí by mělo být rozhodnuto, zda ukončit kojení nebo léčbu 

přípravkem Rebif. 
 
Fertilita 
 

Účinky přípravku Rebif na fertilitu nebyly hodnoceny. 
 
4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Nežádoucí účinky na centrální nervový systém související s užíváním interferonu beta-1a (např. 

závrať) mohou ovlivnit pacientovu schopnost řídit a obsluhovat stroje (viz bod 4.8). 
 

62 

4.8 

Nežádoucí účinky 

 

Souhrn bezpečnostního profilu 
 

Nejčastější nežádoucí účinky spojené s léčbou přípravkem Rebif souvisí s chřipkovým syndromem. 

Chřipkové symptomy bývají nejvýraznější na začátku léčby a jejich četnost klesá s pokračující léčbou. 

Přibližně 70 % pacientů léčených přípravkem Rebif může očekávat typický interferonový syndrom 

podobný chřipce během prvních šesti měsíců po zahájení léčby. Asi u 30 % pacientů se též vyskytnou 
reakce v 

místě vpichu, hlavně mírný zánět či erytém. Také jsou častá asymptomatická zvýšení 

laboratorních parametrů jaterní funkce a snížení počtu bílých krvinek. 
 

Většina nežádoucích reakcí pozorovaných u interferonu beta-1a je obvykle mírná a reverzibilní a 

dobře odpovídá na snížení dávky. V případě těžkých či přetrvávajících nežádoucích účinků může být 

dávka přípravku Rebif dočasně snížena nebo přerušena dle úsudku lékaře. 
 

Seznam nežádoucích účinků 
 

Uvedené nežádoucí účinky byly zjištěny z klinických studií a z hlášení po uvedení přípravku na trh 

(hvězdička [*] označuje nežádoucí účinky zjištěné v rámci systému farmakovigilance po uvedení 

přípravku na trh). Na terminologii týkající se četnosti použitou níže se vztahují následující definice: 

velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné (≥1/10 000 až 
<1/1 000), velmi vzácné (<1/10 

000), frekvence není známa (z dostupných údajů nelze určit) 

 

Poruchy krve a lymfatického systému 

Velmi časté: 

Neutropenie, lymfopenie, leukopenie, trombocytopenie, anémie 

Vzácné: 

 Trombotická 

mikroangiopatie včetně trombotické trombocytopenické 

purpury/hemolyticko-uremického syndromu* 

(tyto nežádoucí účinky se 

vztahují k celé skupině přípravků obsahujících interferon beta; viz bod 4.4), 
pancytopenie

* 

 

Endokrinní poruchy 
Mén

ě časté: 

Porucha funkce štítné žlázy, která se nejčastěji projevuje jako hypotyreóza 
nebo hypertyreóza 

 

Poruchy imunitního systému 
Vzácné:  

Anafylaktické reakce* 

 

Poruchy jater a žlučových cest 

Velmi časté: 

Asymptomatické zvýšení transamináz 

Časté: 

Závažná zvýšení hladin transamináz 

Méně časté: 

Hepatitida se žloutenkou nebo bez ní* 

Vzácné: 

Jaterní selhání* (viz bod 4.4), autoimunitní hepatitida* 

 

Psychiatrické poruchy 

Časté: 

Deprese, insomnie 

Vzácné: 

Sebevražedný pokus* 

 

Poruchy nervového systému 

Velmi časté: 

Bolest hlavy 

Méně časté: 

Záchvaty* 

Frekvence není známa: 

Přechodné neurologické příznaky (tj. hypestézie, svalové spasmy, parestézie, 

potíže při chůzi, svalová ztuhlost), které mohou napodobovat exacerbaci 
roztroušené sklerózy* 

 

Poruchy oka 

Méně časté: 

Retinální cévní poruchy (např. retinopatie, cytoidní tělíska „cotton-wool 
spots“ a obstrukce retinální arterie nebo žíly)* 

63 

 

Cévní poruchy 

Méně časté: 

Tromboembolické příhody* 

 

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy 

Méně časté: 

Dušnost* 

Frekvence není známa: 

Plicní arteriální hypertenze* (znění textu dle druhu přípravků obsahujících 
interferon viz dále Plicní arteriální hypertenze) 

 

Gastrointestinální poruchy 

Časté: 

Průjem, zvracení, nausea 

 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 

Časté: 

Svědění, vyrážka, erytematózní vyrážka, makulo-papulární vyrážka, 
alopecie* 

Méně časté: 

Kopřivka* 

Vzácné: 

Quinckeho edém (angioedém)*, erythema multiforme*, kožní reakce 
podobné erythema multiforme*, Stevens-

Johnsonův syndrom* 

 

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 

Časté: 

Svalové bolesti, bolesti kloubů 

Vzácné: 

Lupus erytematodes indukovaný léky* 

 

Poruchy ledvin a močových cest 
Vzácné: 

Nefrotický syndrom*, glomeruloskleróza* (viz bod 4.4) 

 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 

Velmi časté: 

Zánět v místě vpichu injekce, reakce v místě vpichu injekce, symptomy 

připomínající chřipku 

Časté: 

Bolest v 

místě vpichu injekce, únava, rigor, horečka 

Méně časté: 

Nekróza v 

místě vpichu injekce, hmota v místě vpichu injekce, absces 

místě aplikace injekce, infekce v místě aplikace injekce*, zvýšené pocení* 

Vzácné: 

Celulitida v 

místě aplikace injekce* 

 
Pediatrická populace 
 

Nebyly provedeny formální klinické či farmakokinetické studie u dětí a dospívajících. Omezené 

bezpečnostní údaje nasvědčují tomu, že bezpečnostní profil u dětí a dospívajících (ve věku 2 až 
17 

let), kterým je podáván přípravek Rebif 22 mikrogramů nebo 44 mikrogramů třikrát týdně, je 

podobný bezpečnostnímu profilu pozorovanému u dospělých. 
 

Účinky související s třídou přípravku 
 

Podávání interferonů je spojováno s anorexií, závratí, úzkostí, arytmiemi, vazodilatací a palpitací, 
menoragií a metroragií. 

Během léčby interferonem beta se může vyskytnout zvýšená tvorba autoprotilátek. 
 
Plicní arteriální hypertenze 
 

U přípravků s interferonem beta byly hlášeny případy plicní arteriální hypertenze (PAH). Příhody byly 

hlášeny v různých časových bodech až do několika let od zahájení léčby interferonem beta. 
 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 
 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

64 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného v Dodatku V. 
 
 
4.9 

Předávkování 

 

případě předávkování by měl být pacient hospitalizován na pozorování a měl by dostávat vhodnou 

podpůrnou léčbu. 
 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1 

Farmakodynamické vlastnosti 

 
Farmakoterapeutická skupina: imunostimulancia, interferony, ATC kód: L03AB07 
 

Interferony jsou skupina endogenních glykoproteinů obdařených imunomodulačními, antivirovými a 
antiproliferativními vlastnostmi. 
 

Přípravek Rebif (interferon beta-1a) obsahuje stejnou sekvenci aminokyselin jako endogenní lidský 

interferon beta. Je tvořen v buňkách savců (ovaria čínského křečíka) a tudíž je glykosylován jako 

přirozený protein. 
 

Bez ohledu na způsob podání souvisí podání Rebifu s výraznými farmakodynamickými změnami. Po 

jednorázové dávce se během 24 hodin zvyšují intracelulární a sérová aktivita 2-5A syntetázy a sérové 
koncentrace beta2-

mikroglobulinu a neopterinu, a začínají klesat během 2 dnů. Intramuskulární a 

subkutánní pod

ání poskytuje zcela srovnatelnou odpověď. Po opakovaném subkutánním podání 

každých 48 

hodin 4krát zůstaly tyto biologické reakce zvýšené, bez jakýchkoli příznaků rozvoje 

tolerance. 
 

Markery biologické odpovědi (např. aktivita 2’,5’-OAS, neopterin a beta 2-mikroglobulin) jsou 
indukovány interferonem beta-

1a po podání subkutánních dávek zdravým dobrovolníkům. Doba do 

maximální koncentrace po podání jediné subkutánní injekce byla 24 až 48 hodin pro neopterin, beta-2-
mikroglobulin a 2’5’OAS, 12 hodin pro MX1 a 

24 hodin pro expresi genů OAS1 a OAS2. Vrcholy 

podobnou výškou a načasováním byly pozorovány u většiny z těchto markerů po prvním a po šestém 

podání. 
 

Přesný mechanismus účinku přípravku Rebif na roztroušenou sklerózu je stále zkoumán. 
 

Jedna klinická příhoda s podezřením na roztroušenou sklerózu 
 

Byla provedena jedna 2letá kontrolovaná klinická studie s přípravkem Rebif u pacientů s jednou 

klinickou příhodou nasvědčující demyelinizaci z důvodu roztroušené sklerózy. Do studie zařazení 

pacienti měli alespoň dvě klinicky němé léze v T2 vážených obrazech MRI vyšetření, o velikosti 

alespoň 3 mm, z nichž alespoň jedna je ovoidní nebo periventrikulární nebo infratentoriální. Muselo 

být vyloučeno jakékoli jiné onemocnění, které by známkám a příznakům u daného pacienta 
odpovídalo lépe než roztroušená skleróza. 
 

Pacienti byli randomizováni dvojitě zaslepeným způsobem buď do skupiny s přípravkem Rebif 
44 

mikrogramů podávaným třikrát týdně nebo s přípravkem Rebif 44 mikrogramů podávaným jednou 

týdně nebo do skupiny s placebem. Pokud se objevila druhá klinická demyelinizační příhoda 

potvrzující definitivní roztroušenou sklerózu, byli pacienti přeřazeni do otevřené skupiny s 

doporučeným dávkováním přípravku Rebif 44 mikrogramů třikrát týdně, přičemž bylo zachováno 
zaslep

ení původní randomizace. 

 

Výsledky účinnosti přípravku Rebif 44 mikrogramů podávaného třikrát týdně v porovnání s placebem 
v této studii jsou následující: 

65 

 
Statistické 
parametry
 

Léčba 

Porovnání léčby 
Rebif 44 

μg tiw oproti placebu 

Placebo 
(n=171)
 

Rebif 44 

μg tiw* 
(n=171)
 

Snížení 
rizika
 

Coxův model 

proporčního 

poměru rizik 
[95 % CI]
 

Log-rank 
test 
p-hodnota
 

Konverze dle McDonaldových kritérií (2005) 

Počet příhod 

144 

106 

 
 
51 % 

 
 
0,49 [0,38;0,64] 

 
 
<0,001 

Odhad dle Kaplan-
Meiera 

85,8 % 

62,5 % 

Konverze do klinicky definitivní roztroušené sklerózy 

Počet příhod 

60 

33 

 
52 % 

 
0,48 [0,31;0,73] 

 
<0,001 

Odhad dle Kaplan-
Meiera 

37,5 % 

20,6 % 

Průměr kombinovaných jednotných lézí na MRI (CUA) na osobu a snímek během dvojitě 
zaslepené periody
 
Nejmenší kvadratické 

průměry (SE) 
 

 
2,58 (0,30) 

 
0,50 (0,06) 

 
81 % 

 
0,19 [0,14;0,26] 

 
<0,001 

* tiw – 

třikrát týdně (three times per week) 

 

Dosud neexistuje žádná jednoznačně stanovená definice vysoce rizikových pacientů, ačkoli 

konzervativnější přístup akceptuje alespoň devět T2 hyperintenzivních lézí na počátečním snímku a 

alespoň jednu novou T2 lézi nebo jednu novou Gd enhancující lézi na následujícím snímku pořízeném 

alespoň 1 měsíc po počátečním vyšetření. V každém případě se má o léčbě uvažovat pouze u pacientů 
klasifikovaných jako vysoce rizikoví. 
 
Relabující remitující roztroušená skleróza 
 

Bezpečnost a účinnost přípravku Rebif byla stanovena u pacientů s relabující remitující roztroušenou 
sklerózou v dávkách od 11 do 44 

mikrogramů (3-12 miliónů IU) při subkutánním podání třikrát týdně. 

Ve schváleném dávkování přípravku Rebif 22 mikrogramů prokázal snížení výskytu (přibližně 30 % 

za 2 roky) a závažnosti klinických relapsů u pacientů s nejméně 2 exacerbacemi během uplynulých 
2 let a se vstupním EDSS 0-5,0. Podíl pa

cientů s progresí disability, která je definována jako zvýšení o 

jeden bod na škále EDSS a po třech měsících potvrzena, byl snížen z 39 % (placebo) na 30 % (Rebif 
22 

mikrogramů). Během 4 let došlo ke snížení průměrného výskytu relapsů o 22 % u pacientů 

léčených přípravkem Rebif 22 mikrogramů a o 29 % u pacientů léčených přípravkem Rebif 
44 

mikrogramů ve srovnání se skupinou pacientů užívajících placebo po dobu prvních 2 let a poté buď 

přípravek Rebif 22 nebo 44 mikrogramů po dobu dalších dvou let. 
 
Sekundár

ně progresivní roztroušená skleróza 

 
V 3 

leté studii pacientů se sekundárně progresivní roztroušenou sklerózou (EDSS 3-6.5) s prokázaným 

klinickým zhoršením v 

uplynulých dvou letech a bez výskytu relapsů v uplynulých 8 týdnech neměl 

přípravek Rebif významný účinek na progresi disability, ale procento relapsů bylo sníženo přibližně o 
30 

%. Při rozdělení populace do 2 skupin (pacienti s relapsy a pacienti bez relapsů během 2 let před 

zařazením do studie) nebyla účinnost na disabilitu u pacientů bez relapsů, ale u pacientů s relapsy byl 

podíl pacientů s progresí disability na konci studie snížen ze 70  % (placebo) na 57  % (zahrnuto 

dávkování přípravku Rebif 22 mikrogramů a 44 mikrogramů společně). Tyto výsledky získané ve 

skupině pacientů a posteriori by měly být interpretovány s opatrností. 
 

Primárně progresivní roztroušená skleróza 
 

Přípravek Rebif dosud nebyl zkoušen u pacientů s primárně progresivní roztroušenou sklerózou a 

neměl by být těmito pacienty užíván. 
 

66 

5.2 

Farmakokinetické vlastnosti 

 
Absorpce 
U zd

ravých dobrovolníků vykazuje interferon beta-1a po intravenózním podání prudký 

multiexponenciální pokles se sérovými hladinami odpovídajícími dávce. Subkutánní a intramuskulární 

podání přípravku Rebif představuje ekvivalentní expozici interferonu beta. 
 
Distribuce 
Po opakovaných subkutánních injekcích dávek 22 a 44 

mikrogramů přípravku Rebif byly zpravidla 

pozorovány maximální koncentrace za 8 

hodin, tyto nálezy však zpravidla byly velmi proměnlivé. 

 
Eliminace 
Po opakovaných subkutánních dávkách podaných zd

ravým dobrovolníkům se hodnoty hlavních 

farmakokinetických parametrů (AUC

tau

 a C

max

) zvýšily přímo úměrně zvýšení dávky z 22 mikrogramů 

na 44 

mikrogramů. Odhadovaný zdánlivý poločas je 50 až 60 hodin, což odpovídá akumulaci 

pozorované po podání více dávek. 
 
Metabolismus 
Interferon beta-

1a je metabolizován a vylučován především játry a ledvinami. 

 
5.3 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po 
opakovaném podávání a 

genotoxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. 

 

Přípravek Rebif nebyl zkoumán na kancerogenitu. 
 

Studie na embryonální/fetální toxicitu u opic neprokázaly žádný důkaz poruch reprodukce. Na základě 
pozorování jiných alfa a beta interfero

nů nelze vyloučit zvýšené riziko potratů. Nejsou k dispozici 

žádné údaje týkající se vlivu interferonu beta-1a na mužskou plodnost. 
 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 
Mannitol 
Poloxamer 188 
L-methionin 
Benzylalkohol 
Trihydrát octanu sodného 
Kyselina octová pro úpravu pH 
Hydroxid sodný pro úpravu pH 
Voda na injekci 
 
6.2 

Inkompatibility 

 

Neuplatňuje se. 
 
6.3 

Doba použitelnosti 

 

18 měsíců. 

Po první injekci spotřebujte do 28 dnů. 
 

67 

6.4 

Zvláštní opatření pro uchovávání 

 
Uchovávejte v 

chladničce (2 °C – 8 °C), nepokládejte přípravek do blízkosti mrazicí přihrádky. 

Chraňte před mrazem. Zásobní vložku uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před 

světlem.  
 

Zařízení (RebiSmart nebo RebiSlide) obsahující předplněnou zásobní vložku přípravku Rebif se musí 

uchovávat ve skladovací krabici v chladničce (2 °C – 8 °C). 
 

Pro používání doma může pacient vyjmout přípravek Rebif z chladničky a uchovávat ho při teplotě do 
25 

°C jednorázově po dobu až 14 dní. Přípravek Rebif musí být poté vrácen do chladničky a použit 

před uplynutím doby použitelnosti. 
 
6.5 

Druh obalu a obsah balení 

 
Zásobní vložky (sklo typu 1), s 

pístovou zátkou (pryž) a tvarovaným víčkem (hliník a halobutylová 

pryž), obsahující 1,5 

ml injekčního roztoku. 

 
Balení obsahuje 2 zásobní vložky. 

Toto balení odpovídá potřebám pacientů na první měsíc léčby. 
 
6.6 

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 

Injekční roztok v předplněné zásobní vložce je připraven k použití s elektronickým injekčním 

zařízením RebiSmart nebo s manuálním injekčním perem RebiSlide. Podmínky uchovávání zařízení se 
zásobní vložkou naleznete v bodu 6.4. Na trhu nemusejí být k 

dispozici všechna injekční zařízení. 

 

vícenásobnému použití. Použit může být pouze čirý až opalescentní roztok bez viditelných známek 

snížené jakosti. 
 

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky. 
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Merck Serono Europe Limited 
56, Marsh Wall 
London E14 9TP 
Velká Británie 
 
 
8. 

REGISTR

AČNÍ ČÍSLO(A) 

 
EU/1/98/063/010 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 04. května 1998 

Datum posledního prodloužení registrace: 04. května 2008 
 
 

68 

10. 

DATUM REVIZE TEXTU 

 
 
Podrobné informace o 

tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu. 
 

69 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
Rebif 22 

mikrogramů injekční roztok v předplněném peru 

 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Jedno předplněné pero obsahuje 22 mikrogramů (6 MIU*) interferonu beta-1a** v 0,5 ml roztoku. 
 

* Milion mezinárodních jednotek, měřeno biozkouškami cytopatického efektu (CPE) proti vlastnímu 
standardu interferonu beta-1a, který je kalibrován proti so

učasnému mezinárodnímu NIH standardu 

(GB-23-902-531). 

** Produkován rekombinantní DNA technologií v ovariálních buňkách čínského křečíka (CHO-K1). 
 

Pomocná látka se známým účinkem: 2,5 mg benzylalkoholu 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Injekční roztok v předplněném peru. 

Čirý až opalescentní roztok s pH 3,5 až 4,5 a osmolaritou 250 až 450 mOsm/l. 
 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1 

Terapeutické indikace 

 

Přípravek Rebif je určen k léčbě pacientů s relabující roztroušenou sklerózou. V klinických studiích 

byl tento stav charakterizován dvěma či více akutními exacerbacemi během uplynulých dvou let (viz 
bod 5.1). 
 

Účinnost dosud nebyla prokázána u pacientů trpících sekundárně progresivní roztroušenou sklerózou 

probíhající bez relapsů (viz bod 5.1). 
 
4.2 

Dávkování a 

způsob podání 

 

Léčba by měla být zahájena pod dohledem lékaře se zkušenostmi s léčbou tohoto onemocnění. 
 

PřípravekRebif je dostupný ve třech silách: 8,8 mikrogramů, 22 mikrogramů a 44 mikrogramů. Pro 

pacienty zahajující léčbu přípravkem Rebif, jsou přípravky Rebif 8,8 mikrogramů a Rebif 
22 

mikrogramů dostupné v balení, které odpovídá potřebám pacientů na první měsíc léčby. 

 
Dávkování 
 

Doporučená dávka přípravku Rebif je 44 mikrogramů třikrát týdně subkutánně. Nižší dávka 
22 

mikrogramů, též podávaná třikrát týdně subkutánně, se doporučuje u pacientů, kteří by dle názoru 

ošetřujícího lékaře nesnášeli vyšší dávku. 
 

Při prvním zahájení léčby přípravkem Rebif se doporučuje za účelem umožnění rozvoje tachyfylaxe a 

tím snížení nežádoucích účinků, aby se dávka zvyšovala postupně. Zahajovací balení přípravku Rebif 

odpovídá potřebám pacienta na první měsíc léčby. 

 

Pediatrická populace 

Nebyly provedeny formální klinické či farmakokinetické studie u dětí a dospívajících. Na základě 
pediatrické retro

spektivní kohortové studie však byly shromážděny bezpečnostní údaje o přípravku 

Rebif vycházející ze zdravotní dokumentace dětí (n = 52) a dospívajících (n = 255). Výsledky této 

70 

studie nasvědčují tomu, že bezpečnostní profil u dětí (ve věku 2 až 11 let) a dospívajících (ve věku 12 
až 17 

let), kterým je podáván přípravek Rebif 22 mikrogramů nebo 44 mikrogramů subkutánně třikrát 

týdně, je podobný bezpečnostnímu profilu pozorovanému u dospělých. 
 

Bezpečnost a účinnost přípravku Rebif u dětí ve věku do 2 let nebyla dosud stanovena. Přípravek 

Rebif se nemá používat u této věkové skupiny. 
 

Způsob podání 
 

RebiDose je předplněné pero připravené pro subkutánní podání. Je určeno k jednorázovému použití a 

může se používat pouze po dostatečném zaškolení pacienta a/nebo opatrovatele. 
 

Při podávání přípravku Rebif perem RebiDose postupujte podle pokynů uvedených v příbalové 
informaci. 
 

Před podáním injekce a během 24 hodin po každé injekci se doporučuje podání antipyretického 

analgetika ke snížení chřipkových symptomů spojených s podáním přípravku Rebif. 
 

současnosti není známo, jak dlouho by měli být pacienti léčeni. Bezpečnost a účinnost přípravku 

Rebif nebyla prokázána po dobu léčby delší než 4 roky. Doporučuje se, aby byli pacienti vyšetřeni 

alespoň každý druhý rok ve čtyřleté periodě po zahájení léčby přípravkem Rebif, a poté by měl o 

dlouhodobější léčbě individuálně rozhodnout ošetřující lékař. 
 
4.3 

Kontraindikace 

 

• 

Zahájení léčby v době těhotenství (viz bod 4.6). 

• 

Hypersenzitivita na přirozený nebo rekombinantní interferon beta nebo na kteroukoli pomocnou 
látku uvedenou v 

bodě 6.1. 

• 

Těžké depresivní poruchy a/nebo sebevražedné tendence (viz bod 4.4 a bod 4.8). 

 
4.4 

Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Pacienti by měli být informováni o nejčastějších nežádoucích účincích souvisejících s podáním 

interferonu beta, včetně příznaků chřipkového syndromu (viz bod 4.8). Tyto symptomy bývají 

nejzávažnější na počátku léčby a jejich frekvence a závažnost klesá s dobou léčby. 
 
Trombotická mikroangiopatie (TMA) 
 
V souvislosti 

s přípravky obsahujícími interferon beta byly hlášeny případy trombotické 

mikroangiopatie projevující se jako trombotická trombocytopenická purpura (TTP) nebo hemolyticko-

uremický syndrom (HUS), včetně fatálních případů. Případy byly hlášeny v různých časových bodech 

během léčby a mohou se objevit několik týdnů až několik let po zahájení léčby interferonem beta. 

Mezi časné klinické příznaky patří trombocytopenie, nově nastupující hypertenze, horečka, symptomy 

týkající se centrální nervové soustavy (např. zmatenost, paréza) a zhoršená funkce ledvin. Mezi 

laboratorní nálezy naznačující TMA patří snížený počet krevních destiček, zvýšená hladina laktát 
dehydrogenázy (LDH) v séru v 

důsledku hemolýzy a schistocyty (fragmentované erytrocyty) v 

krevním nátěru. Proto, pokud jsou zjištěny klinické příznaky TMA, doporučuje se provést další 

kontrolu počtu krevních destiček, hladiny LDH v séru, krevních nátěrů a funkce ledvin. Jestliže je 

diagnostikována TMA, je třeba okamžitě zahájit léčbu (a zvážit výměnu plazmy), přičemž se 

doporučuje okamžitě přerušit léčbu přípravkem Rebif. 
 
Deprese a sebevražedné myšlenky 
 

Přípravek Rebif by měl být podáván opatrně pacientům s depresivními poruchami v minulosti či 

současnosti, zejména u pacientů s předchozími sebevražednými představami (viz bod 4.3). Deprese a 

sebevražedné tendence se vyskytují se zvýšenou frekvencí mezi lidmi trpícími roztroušenou sklerózou 
a v souvislosti s 

léčbou interferonem. Pacienti léčení přípravkem Rebif by měli být upozorněni, aby 

71 

okamžitě hlásili svému ošetřujícímu lékaři jakékoli symptomy deprese a/nebo sebevražedné tendence. 

Pacienti vykazující depresi musí být během léčby přípravkem Rebif pečlivě sledováni a vhodně léčeni. 

Mělo by se uvažovat i o přerušení léčby přípravkem Rebif (viz bod 4.3 a bod 4.8). 
 

Záchvatová onemocnění 
 

Přípravek Rebif by měl být s opatrností podáván pacientům, u nichž se již někdy v minulosti vyskytly 

křeče, pacientům léčeným antiepileptiky, zejména těm, u nichž epilepsie není adekvátně kontrolována 

při léčbě antiepileptiky (viz bod 4.5 a bod 4.8). 
 

Srdeční poruchy 
 

Pacienti se srdečními onemocněními, jako je angina, kongestivní srdeční selhání či arytmie, by měli 

být pečlivě sledování kvůli možnému zhoršení jejich klinického stavu po zahájení léčby interferonem 
beta-1a. Symptomy c

hřipkového syndromu souvisejícího s léčbou interferonem beta-1a mohou 

znamenat zátěž pro pacienty trpící srdečními poruchami. 
 

Nekróza v místě aplikace injekce 
 

U pacientů užívajících přípravek Rebif byl hlášen výskyt nekrózy v místě vpichu injekce (viz bod 4.8). 
Pro minimalizaci rizika nekrózy v 

místě vpichu by pacienti měli být instruováni, aby: 

• 

používali aseptickou techniku injekce, 

• 

při každé dávce měnili místo vpichu injekce. 

 

Postup aplikace by měl být pravidelně kontrolován, pokud si pacient aplikuje injekce sám, zvláště 
vyskytne-li se reakce v 

místě vpichu. 

 

Pokud pacient zaznamená jakékoli porušení kůže, které může být spojeno s otokem nebo odtékáním 
tekutiny z 

místa vpichu, měl by být poučen, aby se poradil se svým lékařem, dříve než bude 

pokračovat s injekcemi přípravku Rebif. Pokud má pacient vícečetné léze, přípravek Rebif by měl být 
vysazen, dokud nedojde ke zhojení. Pacienti s jednotlivými lézemi mohou v 

terapii pokračovat, pokud 

nekróza není příliš velká. 
 
Poruchy funkce jater 
 
V klinických studiích s 

přípravkem Rebif bylo časté asymptomatické zvýšení jaterních transamináz 

(zvláště alanin aminotransferáza (ALT)) a u 1-3 % pacientů došlo ke zvýšení jaterních transamináz 

nad pětinásobek horní hranice normálu (ULN). Před zahájením léčby a v 1., 3. a 6. měsíci léčby by 

měly být sledovány hladiny ALT v séru a poté periodicky, i když nejsou přítomny klinické symptomy. 

Pokud ALT stoupne nad pětinásobek ULN, mělo by být uváženo snížení dávky přípravku Rebif a po 

normalizaci hladin enzymu by dávka zase měla být postupně zvýšena. Přípravek Rebif by měl být 

opatrností podáván u pacientů s anamnézou vážného jaterního onemocnění, klinicky průkazným 

aktivním jaterním onemocněním, alkoholismem či zvýšením sérové hladiny ALT (> 2,5krát ULN). 

Léčba přípravkem Rebif by měla být ukončena, pokud se objeví žloutenka nebo jiné klinické 
symptomy jaterní dysfunkce. 
 

Přípravek Rebif, stejně jako i jiné interferony beta, může způsobit těžké poškození jater, včetně 
akutního jaterního selhání (viz bod 

4.8). Většina případů těžkého poškození jater se vyskytla v prvních 

šesti měsících léčby. Mechanismus této vzácné symptomatické jaterní dysfunkce není znám. Nebyly 

zjištěny žádné specifické rizikové faktory. 
 

Poruchy ledvin a močových cest 
 

Nefrotický syndrom 
 

Během léčby přípravky obsahujícími interferon beta byly hlášeny případy nefrotického syndromu 
spojeného s 

různými základními nefropatiemi, které zahrnují kolabující fokálně segmentální 

72 

glomerulosklerózu (FSGS), nefropatii s 

minimálními změnami (MCD), membranoproliferativní 

glomerulonefritidu (MPGN) a membranózní glomerulopatii (MGN). 

Příhody byly hlášeny v různých 

časových bodech během léčby a mohou se objevit po několika letech léčby interferonem beta. 

Doporučuje se pravidelně sledovat časné příznaky nebo symptomy, např. edém, proteinurii a poruchy 
funkce ledvin, zejména 

u pacientů s vysokým rizikem onemocnění ledvin. Je vyžadována rychlá léčba 

nefrotického syndromu a 

je třeba zvážit ukončení léčby přípravkem Rebif. 

 

Abnormality laboratorních testů 
 

užíváním interferonů souvisí abnormality laboratorních testů. Proto se k laboratorním testům, které 

jsou obvykle vyžadovány při sledování pacientů s roztroušenou sklerózou, navíc doporučuje sledování 

jaterních enzymů a kompletního a diferenciálního počtu bílých krvinek a počtu krevních destiček 

pravidelných intervalech (1., 3. a 6. měsíc) po zahájení léčby, a poté periodicky, i když nejsou 

přítomny klinické symptomy. 
 
Poruchy štítné žlázy 
 

U pacientů léčených přípravkem Rebif se občas může rozvinout nová či zhoršit porucha štítné žlázy. 

Doporučuje se vyšetření funkce štítné žlázy na počátku léčby a je-li abnormální, tak každých 
6-12 

měsíců po zahájení léčby. Jsou-li testy na počátku léčby normální, nejsou nutné rutinní testy, 

měly by však být provedeny pokud se objeví klinické známky dysfunkce štítné žlázy (viz bod 4.8). 
 

Těžká porucha funkce ledvin nebo jater a těžká myelosuprese 
 

U pacientů s těžkým ledvinným a jaterním selháváním a u pacientů s těžkou myelosupresí by mělo být 

přistupováno k podávání interferonu beta-1a s opatrností a mělo by být zváženo jejich pečlivé 
monitorování. 
 

Neutralizační protilátky 
 

Může dojít k tvorbě sérových neutralizačních protilátek proti interferonu beta-1a. Přesný výskyt 

protilátek je zatím neznámý. Klinická data nasvědčují tomu, že po 24 až 48 měsících léčby přípravkem 

Rebif 22 mikrogramů se přibližně u 24 % pacientů vytvoří trvalé sérové protilátky proti interferonu 
beta-

1a. Ukázalo se, že přítomnost protilátek zeslabuje farmakodynamickou odpověď na interferon 

beta-1a (beta-2 mikroglobulin a n

eopterin). Ačkoli klinický význam tvorby protilátek ještě nebyl zcela 

objasněn, tvorba neutralizačních protilátek vede ke snížení účinku z klinického hlediska i dle MRI. 

Pokud pacient nedostatečně odpovídá na léčbu přípravkem Rebif a má neutralizační protilátky, lékař 

by měl znovu vyhodnotit poměr přínosu a rizika pokračující léčby přípravkem Rebif. 
 

Používání různých zkoušek a odlišnosti v definicích pozitivity protilátek omezují možnost srovnat 

antigenicitu různých produktů. 
 
Jiné formy roztroušené sklerózy 
 

dispozici jsou jen řídké údaje o bezpečnosti a účinnosti od nechodících pacientů s roztroušenou 

sklerózou. Přípravek Rebif dosud nebyl zkoušen u pacientů s primárně progresivní roztroušenou 

sklerózou a neměl by být těmito pacienty užíván. 
 
Benzylalkohol 
 

Tento léčivý přípravek obsahuje 2,5 mg benzylalkoholu na dávku.  

Nesmí se podávat nedonošeným dětem a novorozencům. Může způsobit toxické a anafylaktické 

reakce u kojenců a dětí do 3 let. 
 
4.5 

Interakce s 

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 
Nebyly provedeny žádné studie interakcí interferonu beta-1a u lidí. 

73 

 

Bylo prokázáno snížení aktivity enzymů závislých na jaterním cytochromu P450 u lidí i zvířat 

způsobené interferony. S opatrností by tedy mělo být přistupováno k podávání přípravku Rebif 
v kombinaci s 

léčivými přípravky s úzkým terapeutickým indexem, jejichž clearance je silně závislá 

na systému jaterního cytochromu P450, např. antiepileptika a některé třídy antidepresiv. 
 

Interakce přípravku Rebif s kortikosteroidy či adrenokortikotropním hormonem (ACTH) nebyly 

systematicky studovány. Klinické studie naznačují, že pacienti s roztroušenou sklerózou mohou užívat 

přípravek Rebif a kortikosteroidy či ACTH během relapsů.  
 
4.6 

Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Ženy ve fertilním věku 
 
Ženy ve fertilním 

věku by měly používat účinné metody antikoncepce. Pacientky plánující těhotenství 

a pacientky, které otěhotní během léčby přípravkem Rebif, by měly být upozorněny na potenciální 

riziko a mělo by být zváženo ukončení léčby (viz bod 5.3). U pacientek s vysokou četností relapsů 

před zahájením léčby je třeba zvážit riziko těžkého relapsu po vysazení přípravku Rebif v případě 

otěhotnění proti možnému zvýšenému riziku spontánního potratu. 
 

Těhotenství 
 
Informace o podávání 

přípravku Rebif v těhotenství jsou omezené. Dostupné údaje naznačují, že může 

existovat zvýšené riziko potratu. Zahájení léčby v těhotenství je proto kontraindikováno (viz bod 4.3). 
 
Kojení 
 

Není známo, zda se přípravek Rebif vylučuje do lidského mateřského mléka. Kvůli potenciálním 

žným nežádoucím účinkům u kojených dětí by mělo být rozhodnuto, zda ukončit kojení nebo léčbu 

přípravkem Rebif. 
 
Fertilita 
 

Účinky přípravku Rebif na fertilitu nebyly hodnoceny. 
 
4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Nežádoucí účinky na centrální nervový systém související s užíváním interferonu beta-1a (např. 

závrať) mohou ovlivnit pacientovu schopnost řídit a obsluhovat stroje (viz bod 4.8). 
 
4.8 

Nežádoucí účinky 

 

Souhrn bezpečnostního profilu 
 

Nejčastější nežádoucí účinky spojené s léčbou přípravkem Rebif souvisí s chřipkovým syndromem. 

Chřipkové symptomy bývají nejvýraznější na začátku léčby a jejich četnost klesá s pokračující léčbou. 

Přibližně 70 % pacientů léčených přípravkem Rebif může očekávat typický interferonový syndrom 

podobný chřipce během prvních šesti měsíců po zahájení léčby. Asi u 30 % pacientů se též vyskytnou 
reakce v 

místě vpichu, hlavně mírný zánět či erytém. Také jsou častá asymptomatická zvýšení 

laboratorních parametrů jaterní funkce a snížení počtu bílých krvinek. 
 

Většina nežádoucích reakcí pozorovaných u interferonu beta-1a je obvykle mírná a reverzibilní a 

dobře odpovídá na snížení dávky. V případě těžkých či přetrvávajících nežádoucích účinků může být 

dávka přípravku Rebif dočasně snížena nebo přerušena dle úsudku lékaře. 
 

74 

Seznam nežádoucích účinků 
 

Uvedené nežádoucí účinky byly zjištěny z klinických studií a z hlášení po uvedení přípravku na trh 

(hvězdička [*] označuje nežádoucí účinky zjištěné v rámci systému farmakovigilance po uvedení 

přípravku na trh). Na terminologii týkající se četnosti použitou níže se vztahují následující definice: 

velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné (≥1/10 000 až 
<1/1 000), velmi vzácné (<1/10 

000), frekvence není známa (z dostupných údajů nelze určit) 

 

Poruchy krve a lymfatického systému 

Velmi časté: 

Neutropenie, lymfopenie, leukopenie, trombocytopenie, anémie 

Vzácné: 

 Trombotická 

mikroangiopatie včetně trombotické trombocytopenické 

purpury/hemolyticko-uremického syndromu* 

(tyto nežádoucí účinky se 

vztahují k celé skupině přípravků obsahujících interferon beta; viz bod 4.4), 
pancytopenie

* 

 

Endokrinní poruchy 

Méně časté: 

Porucha funkce štítné žlázy, která se nejčastěji projevuje jako hypotyreóza 
nebo hypertyreóza 

 

Poruchy imunitního systému 
Vzácné:  

Anafylaktické reakce* 

 

Poruchy jater a žlučových cest 

Velmi časté: 

Asymptomatické zvýšení transamináz 

Časté: 

Závažná zvýšení hladin transamináz 

Méně časté: 

Hepatitida se žloutenkou nebo bez ní* 

Vzácné: 

Jaterní selhání* (viz bod 4.4), autoimunitní hepatitida* 

 

Psychiatrické poruchy 

Časté: 

Deprese, insomnie 

Vzácné: 

Sebevražedný pokus* 

 

Poruchy nervového systému 

Velmi časté: 

Bolest hlavy 

Méně časté: 

Záchvaty* 

Frekvence není známa: 

Přechodné neurologické příznaky (tj. hypestézie, svalové spasmy, parestézie, 

potíže při chůzi, svalová ztuhlost), které mohou napodobovat exacerbaci 
roztroušené sklerózy* 

 

Poruchy oka 

Méně časté: 

Retinální cévní poruchy (např. retinopatie, cytoidní tělíska „cotton-wool 
spots“ a obstrukce retinální arterie nebo žíly)* 

 

Cévní poruchy 

Méně časté: 

Tromboembolické příhody* 

 

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy 

Méně časté: 

Dušnost* 

Frekvence není známa: 

Plicní arteriální hypertenze* (znění textu dle druhu přípravků obsahujících 
interferon viz dále Plicní arteriální hypertenze) 

 

Gastrointestinální poruchy 

Časté: 

Průjem, zvracení, nausea 

 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 

Časté: 

Svědění, vyrážka, erytematózní vyrážka, makulo-papulární vyrážka, 
alopecie* 

75 

Méně časté: 

Kopřivka* 

Vzácné: 

Quinckeho edém (angioedém)*, erythema multiforme*, kožní reakce 
podobné erythema multiforme*, Stevens-

Johnsonův syndrom* 

 

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 

Časté: 

Svalové bolesti, bolesti kloubů 

Vzácné: 

Lupus erytematodes indukovaný léky* 

 

Poruchy ledvin a močových cest 
Vzácné: 

Nefrotický syndrom*, glomeruloskleróza* (viz bod 4.4) 

 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 

Velmi časté: 

Zánět v místě vpichu injekce, reakce v místě vpichu injekce, symptomy 

připomínající chřipku 

Časté: 

Bolest v 

místě vpichu injekce, únava, rigor, horečka 

Méně časté: 

Nekróza v 

místě vpichu injekce, hmota v místě vpichu injekce, absces 

místě aplikace injekce, infekce v místě aplikace injekce*, zvýšené pocení* 

Vzácné: 

Celulitida v 

místě aplikace injekce* 

 
Pediatrická populace 
 

Nebyly provedeny formální klinické či farmakokinetické studie u dětí a dospívajících. Omezené 

bezpečnostní údaje nasvědčují tomu, že bezpečnostní profil u dětí a dospívajících (ve věku 2 až 
17 

let), kterým je podáván přípravek Rebif 22 mikrogramů nebo 44 mikrogramů třikrát týdně, je 

podobný bez

pečnostnímu profilu pozorovanému u dospělých. 

 

Účinky související s třídou přípravku 
 

Podávání interferonů je spojováno s anorexií, závratí, úzkostí, arytmiemi, vazodilatací a palpitací, 
menoragií a metroragií. 

Během léčby interferonem beta se může vyskytnout zvýšená tvorba autoprotilátek. 
 
Plicní arteriální hypertenze 
 

U přípravků s interferonem beta byly hlášeny případy plicní arteriální hypertenze (PAH). Příhody byly 

hlášeny v různých časových bodech až do několika let od zahájení léčby interferonem beta. 
 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 
 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného v Dodatku V. 
 
 
4.9 

Předávkování 

 

případě předávkování by měl být pacient hospitalizován na pozorování a měl by dostávat vhodnou 

podpůrnou léčbu. 
 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1 

Farmakodynamické vlastnosti 

 
Farmakoterapeutická skupina: imunostimulancia, interferony, ATC kód: L03AB07 
 

76 

Interferony jsou sk

upina endogenních glykoproteinů obdařených imunomodulačními, antivirovými a 

antiproliferativními vlastnostmi. 
 

Přípravek Rebif (interferon beta-1a) obsahuje stejnou sekvenci aminokyselin jako endogenní lidský 

interferon beta. Je tvořen v buňkách savců (ovaria čínského křečíka) a tudíž je glykosylován jako 

přirozený protein. 
 

Bez ohledu na způsob podání souvisí podání Rebifu s výraznými farmakodynamickými změnami. Po 

jednorázové dávce se během 24 hodin zvyšují intracelulární a sérová aktivita 2-5A syntetázy a sérové 
koncentrace beta2-

mikroglobulinu a neopterinu, a začínají klesat během 2 dnů. Intramuskulární a 

subkutánní podání poskytuje zcela srovnatelnou odpověď. Po opakovaném subkutánním podání 
každých 48 

hodin 4krát zůstaly tyto biologické reakce zvýšené, bez jakýchkoli příznaků rozvoje 

tolerance. 
 

Markery biologické odpovědi (např. aktivita 2’,5’-OAS, neopterin a beta 2-mikroglobulin) jsou 
indukovány interferonem beta-

1a po podání subkutánních dávek zdravým dobrovolníkům. Doba do 

maximální koncentrace po podání jediné subkutánní injekce byla 24 až 48 hodin pro neopterin, beta-2-
mikroglobulin a 

2’5’OAS, 12 hodin pro MX1 a 24 hodin pro expresi genů OAS1 a OAS2. Vrcholy 

podobnou výškou a načasováním byly pozorovány u většiny z těchto markerů po prvním a po šestém 

podání. 
 

Přesný mechanismus účinku přípravku Rebif na roztroušenou sklerózu je stále zkoumán. 
 
Relabující remitující roztroušená skleróza 
 

Bezpečnost a účinnost přípravku Rebif byla stanovena u pacientů s relabující remitující roztroušenou 
sklerózou v dávkách od 11 do 44 

mikrogramů (3-12 miliónů IU) při subkutánním podání třikrát týdně. 

Ve schváleném dávkování přípravku Rebif 22 mikrogramů prokázal snížení výskytu (přibližně 30 % 
za 2 

roky) a závažnosti klinických relapsů u pacientů s nejméně 2 exacerbacemi během uplynulých 

2 let a se vstupním EDSS 0-

5,0. Podíl pacientů s progresí disability, která je definována jako zvýšení o 

jeden bod na škále EDSS a po třech měsících potvrzena, byl snížen z 39 % (placebo) na 30 % (Rebif 
22 

mikrogramů). Během 4 let došlo ke snížení průměrného výskytu relapsů o 22 % u pacientů 

léčených přípravkem Rebif 22 mikrogramů a o 29 % u pacientů léčených přípravkem Rebif 
44 

mikrogramů ve srovnání se skupinou pacientů užívajících placebo po dobu prvních 2 let a poté buď 

přípravek Rebif 22 nebo 44 mikrogramů po dobu dalších dvou let. 
 

Sekundárně progresivní roztroušená skleróza 

V 3leté studii pacientů se sekundárně progresivní roztroušenou sklerózou (EDSS 3-6.5) s prokázaným 
klinickým zhoršením v uplynulých dvou letech a bez výsky

tu relapsů v uplynulých 8 týdnech neměl 

přípravek Rebif významný účinek na progresi disability, ale procento relapsů bylo sníženo přibližně o 
30 

%. Při rozdělení populace do 2 skupin (pacienti s relapsy a pacienti bez relapsů během 2 let před 

zařazením do studie) nebyla účinnost na disabilitu u pacientů bez relapsů, ale u pacientů s relapsy byl 

podíl pacientů s progresí disability na konci studie snížen ze 70  % (placebo) na 57  % (zahrnuto 

dávkování přípravku Rebif 22 mikrogramů a 44 mikrogramů společně). Tyto výsledky získané ve 

skupině pacientů a posteriori by měly být interpretovány s opatrností. 
 

Primárně progresivní roztroušená skleróza 

Přípravek Rebif dosud nebyl zkoušen u pacientů s primárně progresivní roztroušenou sklerózou a 

neměl by být těmito pacienty užíván. 
 
5.2 

Farmakokinetické vlastnosti 

 
Absorpce 

U zdravých dobrovolníků vykazuje interferon beta-1a po intravenózním podání prudký 
multiexponenciální pokles se sérovými hladinami odpovídajícími dávce. Subkutánní a intramuskulární 

podání přípravku Rebif představuje ekvivalentní expozici interferonu beta. 
 

77 

Distribuce 
Po opakovaných subkutánních injekcích dávek 22 a 44 

mikrogramů přípravku Rebif byly zpravidla 

pozorovány maximální koncentrace za 8 

hodin, tyto nálezy však zpravidla byly velmi proměnlivé. 

 
Eliminace 

Po opakovaných subkutánních dávkách podaných zdravým dobrovolníkům se hodnoty hlavních 

farmakokinetických parametrů (AUC

tau

 a C

max

) zvýšily přímo úměrně zvýšení dávky z 22 mikrogramů 

na 44 

mikrogramů. Odhadovaný zdánlivý poločas je 50 až 60 hodin, což odpovídá akumulaci 

pozorované po podání více dávek. 
 
Metabolismus 
Interferon beta-

1a je metabolizován a vylučován především játry a ledvinami. 

 
5.3 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po 
opakovaném podávání a 

genotoxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. 

 

Přípravek Rebif nebyl zkoumán na kancerogenitu. 
 

Studie na embryonální/fetální toxicitu u opic neprokázaly žádný důkaz poruch reprodukce. Na základě 

pozorování jiných alfa a beta interferonů nelze vyloučit zvýšené riziko potratů. Nejsou k dispozici 
žádné údaje týkající se vlivu interferonu beta-1a na mužskou plodnost. 
 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 
Mannitol 
Poloxamer 188 
L-methionin 
Benzylalkohol 
Trihydrát octanu sodného 
Kyselina octová pro úpravu pH 
Hydroxid sodný pro úpravu pH 
Voda na injekci 
 
6.2 

Inkompatibility 

 

Neuplatňuje se. 
 
6.3 

Doba použitelnosti 

 

18 měsíců. 
 
6.4 

Zvláštní opatření pro uchovávání 

 
Uchovávejte v 

chladničce (2 °C – 8 °C), nepokládejte přípravek do blízkosti mrazicí přihrádky. 

Chraňte před mrazem. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 

Pro používání doma může pacient vyjmout přípravek Rebif z chladničky a uchovávat ho při teplotě do 
25 

°C jednorázově po dobu až 14 dní. Přípravek Rebif musí být poté vrácen do chladničky a použit 

před uplynutím doby použitelnosti. 
 

78 

6.5 

Druh obalu a obsah balení 

 

ml injekční stříkačka ze skla typu I s jehlou z nerezové oceli, obsahující 0,5 ml roztoku. 

Injekční stříkačka je zatavená v injektorovém peru na jedno použití (RebiDose). 
 
Velikosti balení: 1, 3 nebo 12 

předplněných per. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
6.6 

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 

Injekční roztok v předplněném peru je připravený k použití. Krabička obsahuje příbalovou informaci s 

kompletními pokyny pro použití přípravku a zacházení s ním. 
 
Pouze k 

jednorázovému podání. Použit může být pouze čirý až opalescentní roztok bez viditelných 

známek snížené jakosti. 
 

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky. 
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Merck Serono Europe Limited 
56, Marsh Wall 
London E14 9TP 
Velká Británie 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 
EU/1/98/063/011 
EU/1/98/063/012 
EU/1/98/063/013 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 04. května 1998 

Datum posledního prodloužení registrace: 04. května 2008 
 
 
10. 

DATUM REVIZE TEXTU 

 
 
Podrobné informace o 

tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu. 
 

79 

 
1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
Rebif 44 

mikrogramů injekční roztok v předplněném peru 

 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Jedno předplněné pero obsahuje 44 mikrogramů (12 MIU*) interferonu beta-1a** v 0,5 ml roztoku. 
 

* Milion mezinárodních jednotek, měřeno biozkouškami cytopatického efektu (CPE) proti vlastnímu 
standardu interferonu beta-

1a, který je kalibrovaný proti současnému mezinárodnímu NIH standardu 

(GB-23-902-531). 

** Produkován rekombinantní DNA technologií v ovariálních buňkách čínského křečíka (CHO-K1). 
 

Pomocná látka se známým účinkem: 2,5 mg benzylalkoholu 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Injekční roztok v předplněném peru. 

Čirý až opalescentní roztok s pH 3,5 až 4,5 a osmolaritou 250 až 450 mOsm/l. 
 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1 

Terapeutické indikace 

 

PřípravekRebif je určen k léčbě 

• 

pacientů s jednou demyelinizační příhodou s aktivním zánětlivým procesem, pokud byly 

vyloučeny jiné diagnózy, a jestliže u nich hrozí vysoké riziko vzniku klinicky definitivní 
roztroušené sklerózy (viz bod 5.1) 

• 

pacientů s relabující roztroušenou sklerózou. V klinických studiích byl tento stav 

charakterizován dvěma či více relapsy během uplynulých dvou let (viz bod 5.1). 

 

Účinnost dosud nebyla prokázána u pacientů trpících sekundárně progresívní roztroušenou sklerózou 

probíhající bez relapsů (viz bod 5.1). 
 
4.2 

Dávkování a 

způsob podání 

 

Léčba by měla být zahájena pod dohledem lékaře se zkušenostmi s léčbou tohoto onemocnění. 
 

Přípravek Rebif je dostupný ve třech silách: 8,8 mikrogramů, 22 mikrogramů a 44 mikrogramů. Pro 

pacienty zahajující léčbu přípravkem Rebif, jsou přpravky Rebif 8,8 mikrogramů a Rebif 
22 

mikrogramů dostupné v balení, které odpovídá potřebám pacientů na první měsíc léčby. 

 
Dávkování 
 

Při prvním zahájení léčby přípravkem Rebif se doporučuje k umožnění rozvoje tachyfylaxe a tím 

snížení nežádoucích účinků, zahájit léčbu pacientů dávkou 8,8 mikrogramů podávanou subkutánně a 
potom dávku zvyšovat po dobu 4 

týdnů na cílovou dávku, podle následujícího schématu: 

 

80 

 

Doporučená titrace 

(% z konečné dávky) 

Titrační dávka pro Rebif 

44 

mikrogramů třikrát 

týdně (tiw) 

Týdny 1-2 

20 % 

8,8 

mikrogramů tiw 

Týdny 3-4 

50 % 

22 

mikrogramů tiw 

Týdny 5+ 

100 % 

44 

mikrogramů tiw 

 

První demyelinizační příhoda 

Dávkování pro pacienty, kteří již prodělali první demyelinizační příhodu, je 44 mikrogramů přípravku 

Rebif třikrát týdně subkutánně. 
 

Relabující roztroušená skleróza 

Doporučená dávka přípravku Rebif je 44 mikrogramů třikrát týdně subkutánně. Nižší dávka 
22 

mikrogramů, též podávaná třikrát týdně subkutánně, se doporučuje u pacientů, kteří by dle názoru 

ošetřujícího lékaře nesnášeli vyšší dávku. 

 

Pediatrická populace 

Nebyly provedeny formální klinické či farmakokinetické studie u dětí a dospívajících. Na základě 

pediatrické retrospektivní kohortové studie však byly shromážděny bezpečnostní údaje o přípravku 
Rebif vycházející 

ze zdravotní dokumentace dětí (n = 52) a dospívajících (n = 255). Výsledky této 

studie nasvědčují tomu, že bezpečnostní profil u dětí (ve věku 2 až 11 let) a dospívajících (ve věku 12 
až 17 

let), kterým je podáván přípravek Rebif 22 mikrogramů nebo 44 mikrogramů subkutánně třikrát 

týdně, je podobný bezpečnostnímu profilu pozorovanému u dospělých. 
 

Bezpečnost a účinnost přípravku Rebif u dětí ve věku do 2 let nebyla dosud stanovena. Přípravek 

Rebif se nemá používat u této věkové skupiny. 
 

Způsob podání 
 
Rebi

Dose je předplněné pero připravené pro subkutánní podání. Je určeno k jednorázovému použití a 

může se používat pouze po dostatečném zaškolení pacienta a/nebo opatrovatele. 
 

Při podávání přípravku Rebif perem RebiDose postupujte podle pokynů uvedených v příbalové 
informaci. 
 

Před podáním injekce a během 24 hodin po každé injekci se doporučuje podání antipyretického 

analgetika ke snížení chřipkových symptomů spojených s podáním přípravku Rebif. 
 

současnosti není známo, jak dlouho by měli být pacienti léčeni. Bezpečnost a účinnost přípravku 

Rebif nebyla prokázána po dobu léčby delší než 4 roky. Doporučuje se, aby byli pacienti vyšetřeni 

alespoň každý druhý rok ve čtyřleté periodě po zahájení léčby přípravkem Rebif, a poté by měl o 

dlouhodobější léčbě individuálně rozhodnout ošetřující lékař. 
 
4.3 

Kontraindikace 

 

• 

Zahájení léčby v době těhotenství (viz bod 4.6). 

• 

Hypersenzitivita na přirozený nebo rekombinantní interferon beta nebo na kteroukoli pomocnou 
látku uvedenou v 

bodě 6.1. 

• 

Těžké depresivní poruchy a/nebo sebevražedné tendence (viz bod 4.4 a bod 4.8). 

 
4.4 

Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Pacienti by měli být informováni o nejčastějších nežádoucích účincích souvisejících s podáním 

interferonu beta, včetně příznaků chřipkového syndromu (viz bod 4.8). Tyto symptomy bývají 

nejzávažnější na počátku léčby a jejich frekvence a závažnost klesá s dobou léčby. 
 

81 

Trombotická mikroangiopatie (TMA) 
 

V souvislosti s přípravky obsahujícími interferon beta byly hlášeny případy trombotické 
mikroangiopatie projevující se jako trombotická trombocytopenická purpura (TTP) nebo hemolyticko-

uremický syndrom (HUS), včetně fatálních případů. Případy byly hlášeny v různých časových bodech 

během léčby a mohou se objevit několik týdnů až několik let po zahájení léčby interferonem beta. 

Mezi časné klinické příznaky patří trombocytopenie, nově nastupující hypertenze, horečka, symptomy 

týkající se centrální nervové soustavy (např. zmatenost, paréza) a zhoršená funkce ledvin. Mezi 

laboratorní nálezy naznačující TMA patří snížený počet krevních destiček, zvýšená hladina laktát 
dehydrogenázy (LDH) v séru v 

důsledku hemolýzy a schistocyty (fragmentované erytrocyty) v 

krevním nátěru. Proto, pokud jsou zjištěny klinické příznaky TMA, doporučuje se provést další 

kontrolu počtu krevních destiček, hladiny LDH v séru, krevních nátěrů a funkce ledvin. Jestliže je 

diagnostikována TMA, je třeba okamžitě zahájit léčbu (a zvážit výměnu plazmy), přičemž se 

doporučuje okamžitě přerušit léčbu přípravkem Rebif. 
 
Deprese a sebevražedné myšlenky 
 

Přípravek Rebif by měl být podáván opatrně pacientům s depresivními poruchami v minulosti či 

současnosti, zejména u pacientů s předchozími sebevražednými představami (viz bod 4.3). Deprese a 

sebevražedné tendence se vyskytují se zvýšenou frekvencí mezi lidmi trpícími roztroušenou sklerózou 
a v souvislosti s 

léčbou interferonem. Pacienti léčení přípravkem Rebif by měli být upozorněni, aby 

okamžitě hlásili svému ošetřujícímu lékaři jakékoli symptomy deprese a/nebo sebevražedné tendence. 
Pacienti vykazující depre

si musí být během léčby přípravkem Rebif pečlivě sledováni a vhodně léčeni. 

Mělo by se uvažovat i o přerušení léčby přípravkem Rebif (viz bod 4.3 a bod 4.8). 
 

Záchvatová onemocnění 
 

Přípravek Rebif by měl být s opatrností podáván pacientům, u nichž se již někdy v minulosti vyskytly 

křeče, pacientům léčeným antiepileptiky, zejména těm, u nichž epilepsie není adekvátně kontrolována 

při léčbě antiepileptiky (viz bod 4.5 a bod 4.8). 
 

Srdeční poruchy 
 

Pacienti se srdečními onemocněními, jako je angina, kongestivní srdeční selhání či arytmie, by měli 

být pečlivě sledování kvůli možnému zhoršení jejich klinického stavu po zahájení léčby interferonem 
beta-

1a. Symptomy chřipkového syndromu souvisejícího s léčbou interferonem beta-1a mohou 

znamenat zátěž pro pacienty trpící srdečními poruchami. 
 

Nekróza v místě aplikace injekce 
 

U pacientů užívajících přípravek Rebif byl hlášen výskyt nekrózy v místě vpichu injekce (viz bod 4.8). 
Pro minimalizaci rizika nekrózy v 

místě vpichu by pacienti měli být instruováni, aby: 

• 

používali aseptickou techniku injekce, 

• 

při každé dávce měnili místo vpichu injekce. 

 

Postup aplikace by měl být pravidelně kontrolován, pokud si pacient aplikuje injekce sám, zvláště 
vyskytne-li se reakce v 

místě vpichu. 

 
Pokud pacient zaznamená jakékoli poruš

ení kůže, které může být spojeno s otokem nebo odtékáním 

tekutiny z 

místa vpichu, měl by být poučen, aby se poradil se svým lékařem, dříve než bude 

pokračovat s injekcemi přípravku Rebif. Pokud má pacient vícečetné léze, přípravek Rebif by měl být 
vysazen, dokud nedojde ke zhojení. Pacienti s jednotlivými lézemi mohou v 

terapii pokračovat, pokud 

nekróza není příliš velká. 
 

82 

Poruchy funkce jater 
 
V klinických studiích s 

přípravkem Rebif bylo časté asymptomatické zvýšení jaterních transamináz 

(zvláště alanin aminotransferáza (ALT)) a u 1-3 % pacientů došlo ke zvýšení jaterních transamináz 

nad pětinásobek horní hranice normálu (ULN). Před zahájením léčby a v 1., 3. a 6. měsíci léčby by 

měly být sledovány hladiny ALT v séru a poté periodicky, i když nejsou přítomny klinické symptomy. 

Pokud ALT stoupne nad pětinásobek ULN, mělo by být uváženo snížení dávky přípravku Rebif a po 

normalizaci hladin enzymu by dávka zase měla být postupně zvýšena. Přípravek Rebif by měl být 

opatrností podáván u pacientů s anamnézou vážného jaterního onemocnění, klinicky průkazným 

aktivním jaterním onemocněním, alkoholismem či zvýšením sérové hladiny ALT (> 2,5krát ULN). 

Léčba přípravkem Rebif by měla být ukončena, pokud se objeví žloutenka nebo jiné klinické 
symptomy jaterní dysfunkce. 
 

Přípravek Rebif, stejně jako i jiné interferony beta, může způsobit těžké poškození jater, včetně 
akutního jaterního selhání (viz bod 

4.8). Většina případů těžkého poškození jater se vyskytla v prvních 

šesti měsících léčby. Mechanismus této vzácné symptomatické jaterní dysfunkce není znám. Nebyly 

zjištěny žádné specifické rizikové faktory. 
 

Poruchy ledvin a močových cest 
 

Nefrotický syndrom 
 

Během léčby přípravky obsahujícími interferon beta byly hlášeny případy nefrotického syndromu 
spojeného s 

různými základními nefropatiemi, které zahrnují kolabující fokálně segmentální 

glomerulosklerózu (FSGS), nefropatii s 

minimálními změnami (MCD), membranoproliferativní 

glomerulonefritidu (MPGN) a membranózní glomerulopatii (MGN). 

Příhody byly hlášeny v různých 

časových bodech během léčby a mohou se objevit po několika letech léčby interferonem beta. 

Doporučuje se pravidelně sledovat časné příznaky nebo symptomy, např. edém, proteinurii a poruchy 
funkce ledvin, zejména 

u pacientů s vysokým rizikem onemocnění ledvin. Je vyžadována rychlá léčba 

nefrotického syndromu a 

je třeba zvážit ukončení léčby přípravkem Rebif. 

 

Abnormality laboratorních testů 
 

užíváním interferonů souvisí abnormality laboratorních testů. Jejich výskyt je mírně vyšší 

přípravku Rebif 44 než u přípravku Rebif 22 mikrogramů. Proto se k laboratorním testům, které jsou 

obvykle vyžadovány při sledování pacientů s roztroušenou sklerózou, navíc doporučuje sledování 

jaterních enzymů a kompletního a diferenciálního počtu bílých krvinek a počtu krevních destiček 

pravidelných intervalech (1., 3. a 6. měsíc) po zahájení léčby, a poté periodicky, i když nejsou 

přítomny klinické symptomy. Ty by měly být častější při zahájení léčby přípravkem Rebif 
44 

mikrogramů. 

 
Poruchy štítné žlázy 
 

U pacientů léčených přípravkem Rebif se občas může rozvinout nová či zhoršit porucha štítné žlázy. 

Doporučuje se vyšetření funkce štítné žlázy na počátku léčby a je-li abnormální, tak každých 
6-12 

měsíců po zahájení léčby. Jsou-li testy na počátku léčby normální, nejsou nutné rutinní testy, 

měly by však být provedeny pokud se objeví klinické známky dysfunkce štítné žlázy (viz bod 4.8). 
 

Těžká porucha funkce ledvin nebo jater a těžká myelosuprese 
 

U pacientů s těžkým ledvinným a jaterním selháváním a u pacientů s těžkou myelosupresí by mělo být 

přistupováno k podávání interferonu beta-1a s opatrností a mělo by být zváženo jejich pečlivé 
monitorování. 
 

83 

Neutralizační protilátky 
 

Může dojít k tvorbě sérových neutralizačních protilátek proti interferonu beta-1a. Přesný výskyt 
protilátek 

je zatím neznámý. Klinická data nasvědčují tomu, že po 24 až 48 měsících léčby přípravkem 

Rebif 44mikrogramů se přibližně u 13 až 14 % pacientů vytvoří trvalé sérové protilátky proti 
interferonu beta-

1a. Ukázalo se, že přítomnost protilátek zeslabuje farmakodynamickou odpověď na 

interferon beta-1a (beta-

2 mikroglobulin a neopterin). Ačkoli klinický význam tvorby protilátek ještě 

nebyl zcela objasněn, tvorba neutralizačních protilátek vede ke snížení účinku z klinického hlediska i 
dle MRI. Pokud pacient ned

ostatečně odpovídá na léčbu přípravkem Rebif a má neutralizační 

protilátky, lékař by měl znovu vyhodnotit poměr přínosu a rizika pokračující léčby přípravkem Rebif. 
 

Používání různých zkoušek a odlišnosti v definicích pozitivity protilátek omezují možnost srovnat 

antigenicitu různých produktů. 
 
Jiné formy roztroušené sklerózy 
 

dispozici jsou jen řídké údaje o bezpečnosti a účinnosti od nechodících pacientů s roztroušenou 

sklerózou. Přípravek Rebif dosud nebyl zkoušen u pacientů s primárně progresivní roztroušenou 

sklerózou a neměl by být těmito pacienty užíván. 
 
Benzylalkohol 
 

Tento léčivý přípravek obsahuje 2,5 mg benzylalkoholu na dávku.  

Nesmí se podávat nedonošeným dětem a novorozencům. Může způsobit toxické a anafylaktické 

reakce u kojenců a dětí do 3 let. 
 
4.5 

Interakce s 

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 
Nebyly provedeny žádné studie interakcí interferonu beta-1a u lidí. 
 

Bylo prokázáno snížení aktivity enzymů závislých na jaterním cytochromu P450 u lidí i zvířat 

způsobené interferony. S opatrností by tedy mělo být přistupováno k podávání přípravku Rebif 
v kombinaci s 

léčivými přípravky s úzkým terapeutickým indexem, jejichž clearance je silně závislá 

na systému jaterního cytochromu P450, např. antiepileptika a některé třídy antidepresiv. 
 

Interakce přípravku Rebif s kortikosteroidy či adrenokortikotropním hormonem (ACTH) nebyly 

systematicky studovány. Klinické studie naznačují, že pacienti s roztroušenou sklerózou mohou užívat 

přípravek Rebif a kortikosteroidy či ACTH během relapsů.  
 
4.6 

Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Ženy ve fertilním věku 
 

Ženy ve fertilním věku by měly používat účinné metody antikoncepce. Pacientky plánující těhotenství 

a pacientky, které otěhotní během léčby přípravkem Rebif, by měly být upozorněny na potenciální 

riziko a mělo by být zváženo ukončení léčby (viz bod 5.3). U pacientek s vysokou četností relapsů 

před zahájením léčby je třeba zvážit riziko těžkého relapsu po vysazení přípravku Rebif v případě 

otěhotnění proti možnému zvýšenému riziku spontánního potratu. 
 

Těhotenství 
 
Informace o 

podávání přípravku Rebif v těhotenství jsou omezené. Dostupné údaje naznačují, že může 

existovat zvýšené riziko potratu. Zahájení léčby v těhotenství je proto kontraindikováno (viz bod 4.3). 
 

84 

Kojení 
 

Není známo, zda se přípravek Rebif vylučuje do lidského mateřského mléka. Kvůli potenciálním 

vážným nežádoucím účinkům u kojených dětí by mělo být rozhodnuto, zda ukončit kojení nebo léčbu 

přípravkem Rebif. 
 
Fertilita 
 

Účinky přípravku Rebif na fertilitu nebyly hodnoceny. 
 
4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Nežádoucí účinky na centrální nervový systém související s užíváním interferonu beta-1a (např. 

závrať) mohou ovlivnit pacientovu schopnost řídit a obsluhovat stroje (viz bod 4.8). 
 
4.8 

Nežádoucí účinky 

 
Souhrn bez

pečnostního profilu 

 

Nejčastější nežádoucí účinky spojené s léčbou přípravkem Rebif souvisí s chřipkovým syndromem. 

Chřipkové symptomy bývají nejvýraznější na začátku léčby a jejich četnost klesá s pokračující léčbou. 

Přibližně 70 % pacientů léčených přípravkem Rebif může očekávat typický interferonový syndrom 

podobný chřipce během prvních šesti měsíců po zahájení léčby. Asi u 30 % pacientů se též vyskytnou 
reakce v 

místě vpichu, hlavně mírný zánět či erytém. Také jsou častá asymptomatická zvýšení 

laborator

ních parametrů jaterní funkce a snížení počtu bílých krvinek. 

 

Většina nežádoucích reakcí pozorovaných u interferonu beta-1a je obvykle mírná a reverzibilní a 

dobře odpovídá na snížení dávky. V případě těžkých či přetrvávajících nežádoucích účinků může být 

dávka přípravku Rebif dočasně snížena nebo přerušena dle úsudku lékaře. 
 

Seznam nežádoucích účinků 
 

Uvedené nežádoucí účinky byly zjištěny z klinických studií a z hlášení po uvedení přípravku na trh 

(hvězdička [*] označuje nežádoucí účinky zjištěné v rámci systému farmakovigilance po uvedení 

přípravku na trh). Na terminologii týkající se četnosti použitou níže se vztahují následující definice: 

velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné (≥1/10 000 až 
<1/1 000), velmi vzácné (<1/10 

000), frekvence není známa (z dostupných údajů nelze určit) 

 

Poruchy krve a lymfatického systému 

Velmi časté: 

Neutropenie, lymfopenie, leukopenie, trombocytopenie, anémie 

Vzácné: 

 Trombotická 

mikroangiopatie včetně trombotické trombocytopenické 

purpury/hemolyticko-uremického syndromu* 

(tyto nežádoucí účinky se 

vztahují k celé skupině přípravků obsahujících interferon beta; viz bod 4.4), 
pancytopenie

* 

 

Endokrinní poruchy 

Méně časté: 

Porucha funkce štítné žlázy, která se nejčastěji projevuje jako hypotyreóza 
nebo hypertyreóza 

 

Poruchy imunitního systému 
Vzácné:  

Anafylaktické reakce* 

 

Poruchy jater a žlučových cest 

Velmi časté: 

Asymptomatické zvýšení transamináz 

Časté: 

Závažná zvýšení hladin transamináz 

Méně časté: 

Hepatitida se žloutenkou nebo bez ní* 

Vzácné: 

Jaterní selhání* (viz bod 4.4), autoimunitní hepatitida* 

85 

 

Psychiatrické poruchy 

Časté: 

Deprese, insomnie 

Vzácné: 

Sebevražedný pokus* 

 

Poruchy nervového systému 

Velmi časté: 

Bolest hlavy 

Méně časté: 

Záchvaty* 

Frekvence není známa: 

Přechodné neurologické příznaky (tj. hypestézie, svalové spasmy, parestézie, 

potíže při chůzi, svalová ztuhlost), které mohou napodobovat exacerbaci 
roztroušené sklerózy* 

 

Poruchy oka 

Méně časté: 

Retinální cévní poruchy (např. retinopatie, cytoidní tělíska „cotton-wool 
spots“ a obstrukce retinální arterie nebo žíly)* 

 

Cévní poruchy 

Méně časté: 

Tromboembolické příhody* 

 

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy 

Méně časté: 

Dušnost* 

Frekvence není známa: 

Plicní arteriální hypertenze* (znění textu dle druhu přípravků obsahujících 
interferon viz dále Plicní arteriální hypertenze) 

 

Gastrointestinální poruchy 

Časté: 

Průjem, zvracení, nausea 

 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 

Časté: 

Svědění, vyrážka, erytematózní vyrážka, makulo-papulární vyrážka, 
alopecie* 

Méně časté: 

Kopřivka* 

Vzácné: 

Quinckeho edém (angioedém)*, erythema multiforme*, kožní reakce 
podobné erythema multiforme*, Stevens-

Johnsonův syndrom* 

 

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 

Časté: 

Svalové bolesti, bolesti kloubů 

Vzácné: 

Lupus erytematodes indukovaný léky* 

 

Poruchy ledvin a močových cest 
Vzácné: 

Nefrotický syndrom*, glomeruloskleróza* (viz bod 4.4) 

 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 

Velmi časté: 

Zánět v místě vpichu injekce, reakce v místě vpichu injekce, symptomy 

připomínající chřipku 

Časté: 

Bolest v 

místě vpichu injekce, únava, rigor, horečka 

Méně časté: 

Nekróza v 

místě vpichu injekce, hmota v místě vpichu injekce, absces 

místě aplikace injekce, infekce v místě aplikace injekce*, zvýšené pocení* 

Vzácné: 

Celulitida v 

místě aplikace injekce* 

 
Pediatrická populace 
 

Nebyly provedeny formální klinické či farmakokinetické studie u dětí a dospívajících. Omezené 

bezpečnostní údaje nasvědčují tomu, že bezpečnostní profil u dětí a dospívajících (ve věku 2 až 
17 

let), kterým je podáván přípravek Rebif 22 mikrogramů nebo 44 mikrogramů třikrát týdně, je 

podobný bezpečnostnímu profilu pozorovanému u dospělých. 
 

86 

Účinky související s třídou přípravku 
 

Podávání interferonů je spojováno s anorexií, závratí, úzkostí, arytmiemi, vazodilatací a palpitací, 
menoragií a metroragií. 

Během léčby interferonem beta se může vyskytnout zvýšená tvorba autoprotilátek. 
 
Plicní arteriální hypertenze 
 

U přípravků s interferonem beta byly hlášeny případy plicní arteriální hypertenze (PAH). Příhody byly 

hlášeny v různých časových bodech až do několika let od zahájení léčby interferonem beta. 
 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 
 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného v Dodatku V. 
 
 
4.9 

Předávkování 

 

případě předávkování by měl být pacient hospitalizován na pozorování a měl by dostávat vhodnou 

podpůrnou léčbu. 
 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1 

Farmakodynamické vlastnosti 

 
Farmakoterapeutická skupina: imunostimulancia, interferony, ATC kód: L03AB07 
 

Interferony jsou skupina endogenních glykoproteinů obdařených imunomodulačními, antivirovými a 
antiproliferativními vlastnostmi. 
 

Přípravek Rebif (interferon beta-1a) obsahuje stejnou sekvenci aminokyselin jako endogenní lidský 

interferon beta. Je tvořen v buňkách savců (ovaria čínského křečíka) a tudíž je glykosylován jako 

přirozený protein. 
 

Bez ohledu na způsob podání souvisí podání Rebifu s výraznými farmakodynamickými změnami. Po 

jednorázové dávce se během 24 hodin zvyšují intracelulární a sérová aktivita 2-5A syntetázy a sérové 
koncentrace beta2-

mikroglobulinu a neopterinu, a začínají klesat během 2 dnů. Intramuskulární a 

subkutánní podání poskytuje zcela srovnatelnou odpověď. Po opakovaném subkutánním podání 
každých 48 

hodin 4krát zůstaly tyto biologické reakce zvýšené, bez jakýchkoli příznaků rozvoje 

tolerance. 
 

Markery biologické odpovědi (např. aktivita 2’,5’-OAS, neopterin a beta 2-mikroglobulin) jsou 
indukovány interferonem beta-1a po podání subkut

ánních dávek zdravým dobrovolníkům. Doba do 

maximální koncentrace po podání jediné subkutánní injekce byla 24 až 48 hodin pro neopterin, beta-2-
mikroglobulin a 

2’5’OAS, 12 hodin pro MX1 a 24 hodin pro expresi genů OAS1 a OAS2. Vrcholy 

s podobnou výškou a n

ačasováním byly pozorovány u většiny z těchto markerů po prvním a po šestém 

podání. 
 

Přesný mechanismus účinku přípravku Rebif na roztroušenou sklerózu je stále zkoumán. 
 

87 

Jedna klinická příhoda s podezřením na roztroušenou sklerózu 
 
Byla provedena jedna 2l

etá kontrolovaná klinická studie s přípravkem Rebif u pacientů s jednou 

klinickou příhodou nasvědčující demyelinizaci z důvodu roztroušené sklerózy. Do studie zařazení 

pacienti měli alespoň dvě klinicky němé léze v T2 vážených obrazech MRI vyšetření, o velikosti 

alespoň 3 mm, z nichž alespoň jedna je ovoidní nebo periventrikulární nebo infratentoriální. Muselo 

být vyloučeno jakékoli jiné onemocnění, které by známkám a příznakům u daného pacienta 
odpovídalo lépe než roztroušená skleróza. 
 
Pacienti byli rando

mizováni dvojitě zaslepeným způsobem buď do skupiny s přípravkem Rebif 

44 

mikrogramů podávaným třikrát týdně nebo s přípravkem Rebif 44 mikrogramů podávaným jednou 

týdně nebo do skupiny s placebem. Pokud se objevila druhá klinická demyelinizační příhoda 
po

tvrzující definitivní roztroušenou sklerózu, byli pacienti přeřazeni do otevřené skupiny s 

doporučeným dávkováním přípravku Rebif 44 mikrogramů třikrát týdně, přičemž bylo zachováno 

zaslepení původní randomizace.  
 

Výsledky účinnosti přípravku Rebif 44 mikrogramů podávaného třikrát týdně v porovnání s placebem 
v této studii jsou následující: 
 
Statistické 
parametry
 

Léčba 

Porovnání léčby 
Rebif 44 

μg tiw oproti placebu 

Placebo 
(n=171)
 

Rebif 44 

μg tiw* 
(n=171)
 

Snížení 
rizika
 

Coxův model 

proporčního 

poměru rizik 
[95 % CI]
 

Log-rank 
test 
p-hodnota
 

Konverze dle McDonaldových kritérií (2005) 

Počet příhod 

144 

106 

 
 
51 % 

 
 
0,49 [0,38;0,64] 

 
 
<0,001 

Odhad dle Kaplan-
Meiera 

85,8 % 

62,5 % 

Konverze do klinicky definitivní roztroušené sklerózy 

Počet příhod 

60 

33 

 
52 % 

 
0,48 [0,31;0,73] 

 
<0,001 

Odhad dle Kaplan-
Meiera 

37,5 % 

20,6 % 

Průměr kombinovaných jednotných lézí na MRI (CUA) na osobu a snímek během dvojitě 
zaslepené periody
 
Nejmenší kvadratické 

průměry (SE) 
 

 
2,58 (0,30) 

 
0,50 (0,06) 

 
81 % 

 
0,19 [0,14;0,26] 

 
<0,001 

* tiw – 

třikrát týdně (three times per week) 

 

Dosud neexistuje žádná jednoznačně stanovená definice vysoce rizikových pacientů, ačkoli 

konzervativnější přístup akceptuje alespoň devět T2 hyperintenzivních lézí na počátečním snímku a 

alespoň jednu novou T2 lézi nebo jednu novou Gd enhancující lézi na následujícím snímku pořízeném 

alespoň 1 měsíc po počátečním vyšetření. V každém případě se má o léčbě uvažovat pouze u pacientů 
klasifikovaných jako vysoce rizikoví. 
 
Relabující remitující roztroušená skleróza 
 

Bezpečnost a účinnost přípravku Rebif byla stanovena u pacientů s relabující remitující roztroušenou 
sklerózou v dávkách od 11 do 44 

mikrogramů (3-12 miliónů IU) při subkutánním podání třikrát týdně. 

Ve schváleném dávkování přípravku Rebif 44 mikrogramů prokázal snížení výskytu (přibližně 30 % 

za 2 roky) a závažnosti klinických relapsů u pacientů s nejméně 2 epizodami během uplynulých 2 let a 
se vstupním EDSS 0-

5,0. Podíl pacientů s progresí disability, která je definována jako zvýšení o jeden 

bod na škále EDSS a po třech měsících potvrzena, byl snížen z 39 % (placebo) na 27 % (Rebif 
44 

mikrogramů). Během 4 let došlo ke snížení průměrného výskytu relapsů o 22 % u pacientů 

léčených přípravkem Rebif 22 mikrogramů a o 29 % u pacientů léčených přípravkem Rebif 

88 

44 

mikrogramů ve srovnání se skupinou pacientů užívajících placebo po dobu prvních 2 let a poté buď 

Rebif 22 nebo 44 

mikrogramů po dobu dalších dvou let. 

 

Sekundárně progresivní roztroušená skleróza 

V 3leté studii pacientů se sekundárně progresivní roztroušenou sklerózou (EDSS 3-6.5) s prokázaným 
klinickým zhoršením v 

uplynulých dvou letech a bez výskytu relapsů v uplynulých 8 týdnech neměl 

přípravek Rebif významný účinek na progresi disability, ale procento relapsů bylo sníženo přibližně o 
30 

%. Při rozdělení populace do 2 skupin (pacienti s relapsy a pacienti bez relapsů během 2 let před 

zařazením do studie) nebyla účinnost na disabilitu u pacientů bez relapsů, ale u pacientů s relapsy byl 

podíl pacientů s progresí disability na konci studie snížen ze 70  % (placebo) na 57  % (zahrnuto 

dávkování přípravku Rebif 22 mikrogramů a 44 mikrogramů společně). Tyto výsledky získané ve 

skupině pacientů a posteriori by měly být interpretovány s opatrností. 
 

Primárně progresivní roztroušená skleróza 

Přípravek Rebif dosud nebyl zkoušen u pacientů s primárně progresivní roztroušenou sklerózou a 

neměl by být těmito pacienty užíván. 
 
5.2 

Farmakokinetické vlastnosti 

 
Absorpce 

U zdravých dobrovolníků vykazuje interferon beta-1a po intravenózním podání prudký 
multiexponenciální pokles se sérovými hladinami odpovídajícími dávce. Subkutánní a intramuskulární 

podání přípravku Rebif představuje ekvivalentní expozici interferonu beta. 
 
Distribuce 
Po opakovaných subkutánních injekcích dávek 22 a 44 

mikrogramů přípravku Rebif byly zpravidla 

pozorovány maximální koncentrace za 8 

hodin, tyto nálezy však zpravidla byly velmi proměnlivé. 

 
Eliminace 

Po opakovaných subkutánních dávkách podaných zdravým dobrovolníkům se hodnoty hlavních 

farmakokinetických parametrů (AUC

tau

 a C

max

) zvýšily přímo úměrně zvýšení dávky z 22 mikrogramů 

na 44 

mikrogramů. Odhadovaný zdánlivý poločas je 50 až 60 hodin, což odpovídá akumulaci 

pozorované po podání více dávek. 
 
Metabolismus 
Interferon beta-

1a je metabolizován a vylučován především játry a ledvinami. 

 
5.3 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po 
opakovaném podávání a 

genotoxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. 

 

Přípravek Rebif nebyl zkoumán na kancerogenitu. 
 

Studie na embryonální/fetální toxicitu u opic neprokázaly žádný důkaz poruch reprodukce. Na základě 

pozorování jiných alfa a beta interferonů nelze vyloučit zvýšené riziko potratů. Nejsou k dispozici 
žádné údaje týkající se vlivu interferonu beta-1a na mužskou plodnost. 
 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 
Mannitol 
Poloxamer 188 
L-methionin 
Benzylalkohol 

89 

Trihydrát octanu sodného 
Kyselina octová pro úpravu pH 
Hydroxid sodný pro úpravu pH 
Voda na injekci 
 
6.2 

Inkompatibility 

 

Neuplatňuje se. 
 
6.3 

Doba použitelnosti 

 

18 měsíců. 
 
6.4 

Zvláštní opatření pro uchovávání 

 
Uchovávejte v 

chladničce (2 °C – 8 °C), nepokládejte přípravek do blízkosti mrazicí přihrádky. 

Chraňte před mrazem. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 

Pro používání doma může pacient vyjmout přípravek Rebif z chladničky a uchovávat ho při teplotě do 
25 

°C jednorázově po dobu až 14 dní. Přípravek Rebif musí být poté vrácen do chladničky a použit 

před uplynutím doby použitelnosti. 
 
6.5 

Druh obalu a obsah balení 

 

ml injekční stříkačka ze skla typu I s jehlou z nerezové oceli, obsahující 0,5 ml roztoku. 

Injekční stříkačka je zatavená v injektorovém peru na jedno použití (RebiDose). 
 
Velikosti balení: 1, 3 nebo 12 

předplněných per. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
6.6 

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 

Injekční roztok v předplněném peru je připravený k použití. Krabička obsahuje příbalovou informaci s 
kompletními pokyny pro pou

žití přípravku a zacházení s ním. 

 
Pouze k 

jednorázovému podání. Použit může být pouze čirý až opalescentní roztok bez viditelných 

známek snížené jakosti. 
 

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky. 
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Merck Serono Europe Limited 
56, Marsh Wall 
London E14 9TP 
Velká Británie 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 
EU/1/98/063/014 
EU/1/98/063/015 
EU/1/98/063/016 
 
 

90 

9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 
Datum první registr

ace: 04. května 1998 

Datum posledního prodloužení registrace: 04. května 2008 
 
 
10. 

DATUM REVIZE TEXTU 

 
 
Podrobné informace o 

tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu. 
 

91 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
Rebif 8,8 

mikrogramů injekční roztok v předplněném peru 

Rebif 22 

mikrogramů injekční roztok v předplněném peru 

 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Jedno předplněné pero obsahuje 8,8 mikrogramů (2,4 MIU*) interferonu beta-1a** v 0,2 ml roztoku. 
 

* Milion mezinárodních jednotek, měřeno biozkouškami cytopatického efektu (CPE) proti vlastnímu 
standardu interferonu beta-

1a, který je kalibrovaný proti současnému mezinárodnímu NIH standardu 

(GB-23-902-531). 

** Produkován rekombinantní DNA technologií v ovariálních buňkách čínského křečíka (CHO-K1). 
 

Pomocná látka se známým účinkem: 1,0 mg benzylalkoholu 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 

Jedno předplněné pero obsahuje 22 mikrogramů (6 MIU*) interferonu beta-1a** v 0,5 ml roztoku. 
 

* Milion mezinárodních jednotek, měřeno biozkouškami cytopatického efektu (CPE) proti vlastnímu 
standardu interferonu beta-

1a, který je kalibrovaný proti současnému mezinárodnímu NIH standardu 

(GB-23-902-531). 
** 

Produkován rekombinantní DNA technologií v ovariálních buňkách čínského křečíka (CHO-K1). 

 

Pomocná látka se známým účinkem: 2,5 mg benzylalkoholu 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Injekční roztok v předplněném peru. 

Čirý až opalescentní roztok s pH 3,5 až 4,5 a osmolaritou 250 až 450 mOsm/l. 
 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1 

Terapeutické indikace 

 

PřípravekRebif je určen k léčbě 

• 

pacientů s jednou demyelinizační příhodou s aktivním zánětlivým procesem, pokud byly 

vyloučeny jiné diagnózy, a jestliže u nich hrozí vysoké riziko vzniku klinicky definitivní 
roztroušené sklerózy (viz bod 5.1) 

• 

pacientů s relabující roztroušenou sklerózou. V klinických studiích byl tento stav 

charakterizován dvěma či více relapsy během uplynulých dvou let (viz bod 5.1). 

 

Účinnost dosud nebyla prokázána u pacientů trpících sekundárně progresívní roztroušenou sklerózou 

probíhající bez relapsů (viz bod 5.1). 
 
4.2 

Dávkování a 

způsob podání 

 

Léčba by měla být zahájena pod dohledem lékaře se zkušenostmi s léčbou tohoto onemocnění. 
 
Dávkování 
 

Zahajovací balení přípravku Rebif odpovídá potřebám pacientů na první měsíc léčby. Při prvním 

zahájení léčby přípravkem Rebif se doporučuje k umožnění rozvoje tachyfylaxe a tím snížení 

92 

nežádoucích účinků, zahájit léčbu pacientů dávkou 8,8 mikrogramů podávanou subkutánně a potom 
dávku zvyšovat po dobu 4 

týdnů na cílovou dávku, podle následujícího schématu: 

 

 

Doporučená titrace 

(% z konečné dávky) 

Titrační dávka pro Rebif 

44 

mikrogramů třikrát 

týdně (tiw) 

Týdny 1-2 

20 % 

8,8 

mikrogramů tiw 

Týdny 3-4 

50 % 

22 

mikrogramů tiw 

Týdny 5+ 

100 % 

44 

mikrogramů tiw 

 

Pediatrická populace 

Nebyly provedeny formální klinické či farmakokinetické studie u dětí a dospívajících. Na základě 

pediatrické retrospektivní kohortové studie však byly shromážděny bezpečnostní údaje o přípravku 

Rebif vycházející ze zdravotní dokumentace dětí (n = 52) a dospívajících (n = 255). Výsledky této 

studie nasvědčují tomu, že bezpečnostní profil u dětí (ve věku 2 až 11 let) a dospívajících (ve věku 12 
až 17 let), kterým je p

odáván přípravek Rebif 22 mikrogramů nebo 44 mikrogramů subkutánně třikrát 

týdně, je podobný bezpečnostnímu profilu pozorovanému u dospělých. 
 

Bezpečnost a účinnost přípravku Rebif u dětí ve věku do 2 let nebyla dosud stanovena. Přípravek 
Rebif se nemá pou

žívat u této věkové skupiny. 

 

Způsob podání 
 

RebiDose je předplněné pero připravené pro subkutánní podání. Je určeno k jednorázovému použití a 

může se používat pouze po dostatečném zaškolení pacienta a/nebo opatrovatele. 
 

Při podávání přípravku Rebif perem RebiDose postupujte podle pokynů uvedených v příbalové 
informaci. 
 

Před podáním injekce a během 24 hodin po každé injekci se doporučuje podání antipyretického 

analgetika ke snížení chřipkových symptomů spojených s podáním přípravku Rebif. 
 

současnosti není známo, jak dlouho by měli být pacienti léčeni. Bezpečnost a účinnost přípravku 

Rebif nebyla prokázána po dobu léčby delší než 4 roky. Doporučuje se, aby byli pacienti vyšetřeni 

alespoň každý druhý rok ve čtyřleté periodě po zahájení léčby přípravkem Rebif, a poté by měl o 

dlouhodobější léčbě individuálně rozhodnout ošetřující lékař. 
 
4.3 

Kontraindikace 

 

• 

Zahájení léčby v době těhotenství (viz bod 4.6). 

• 

Hypersenzitivita na přirozený nebo rekombinantní interferon beta nebo na kteroukoli pomocnou 
látku uvedenou v 

bodě 6.1. 

• 

Těžké depresivní poruchy a/nebo sebevražedné tendence (viz bod 4.4 a bod 4.8). 

 
4.4 

Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Pacienti by měli být informováni o nejčastějších nežádoucích účincích souvisejících s podáním 
interferonu beta, 

včetně příznaků chřipkového syndromu (viz bod 4.8). Tyto symptomy bývají 

nejzávažnější na počátku léčby a jejich frekvence a závažnost klesá s dobou léčby. 
 
Trombotická mikroangiopatie (TMA) 
 

V souvislosti s přípravky obsahujícími interferon beta byly hlášeny případy trombotické 
mikroangiopatie projevující se jako trombotická trombocytopenická purpura (TTP) nebo hemolyticko-

uremický syndrom (HUS), včetně fatálních případů. Případy byly hlášeny v různých časových bodech 

během léčby a mohou se objevit několik týdnů až několik let po zahájení léčby interferonem beta. 

93 

Mezi časné klinické příznaky patří trombocytopenie, nově nastupující hypertenze, horečka, symptomy 

týkající se centrální nervové soustavy (např. zmatenost, paréza) a zhoršená funkce ledvin. Mezi 
l

aboratorní nálezy naznačující TMA patří snížený počet krevních destiček, zvýšená hladina laktát 

dehydrogenázy (LDH) v séru v 

důsledku hemolýzy a schistocyty (fragmentované erytrocyty) v 

krevním nátěru. Proto, pokud jsou zjištěny klinické příznaky TMA, doporučuje se provést další 

kontrolu počtu krevních destiček, hladiny LDH v séru, krevních nátěrů a funkce ledvin. Jestliže je 

diagnostikována TMA, je třeba okamžitě zahájit léčbu (a zvážit výměnu plazmy), přičemž se 

doporučuje okamžitě přerušit léčbu přípravkem Rebif. 
 
Deprese a sebevražedné myšlenky 
 

Přípravek Rebif by měl být podáván opatrně pacientům s depresivními poruchami v minulosti či 

současnosti, zejména u pacientů s předchozími sebevražednými představami (viz bod 4.3). Deprese a 

sebevražedné tendence se vyskytují se zvýšenou frekvencí mezi lidmi trpícími roztroušenou sklerózou 
a v souvislosti s 

léčbou interferonem. Pacienti léčení přípravkem Rebif by měli být upozorněni, aby 

okamžitě hlásili svému ošetřujícímu lékaři jakékoli symptomy deprese a/nebo sebevražedné tendence. 

Pacienti vykazující depresi musí být během léčby přípravkem Rebif pečlivě sledováni a vhodně léčeni. 

Mělo by se uvažovat i o přerušení léčby přípravkem Rebif (viz bod 4.3 a bod 4.8). 
 

Záchvatová onemocnění 
 

Přípravek Rebif by měl být s opatrností podáván pacientům, u nichž se již někdy v minulosti vyskytly 

křeče, pacientům léčeným antiepileptiky, zejména těm, u nichž epilepsie není adekvátně kontrolována 

při léčbě antiepileptiky (viz bod 4.5 a bod 4.8). 
 

Srdeční poruchy 
 
Pacienti se 

srdečními onemocněními, jako je angina, kongestivní srdeční selhání či arytmie, by měli 

být pečlivě sledování kvůli možnému zhoršení jejich klinického stavu po zahájení léčby interferonem 
beta-

1a. Symptomy chřipkového syndromu souvisejícího s léčbou interferonem beta-1a mohou 

znamenat zátěž pro pacienty trpící srdečními poruchami. 
 

Nekróza v místě aplikace injekce 
 

U pacientů užívajících přípravek Rebif byl hlášen výskyt nekrózy v místě vpichu injekce (viz bod 4.8). 
Pro minimalizaci rizika nekrózy v 

místě vpichu by pacienti měli být instruováni, aby: 

• 

používali aseptickou techniku injekce, 

• 

při každé dávce měnili místo vpichu injekce. 

 

Postup aplikace by měl být pravidelně kontrolován, pokud si pacient aplikuje injekce sám, zvláště 
vyskytne-li se reakce v míst

ě vpichu. 

 

Pokud pacient zaznamená jakékoli porušení kůže, které může být spojeno s otokem nebo odtékáním 
tekutiny z 

místa vpichu, měl by být poučen, aby se poradil se svým lékařem, dříve než bude 

pokračovat s injekcemi přípravku Rebif. Pokud má pacient vícečetné léze, přípravek Rebif by měl být 
vysazen, dokud nedojde ke zhojení. Pacienti s jednotlivými lézemi mohou v 

terapii pokračovat, pokud 

nekróza není příliš velká. 
 
Poruchy funkce jater 
 
V klinických studiích s 

přípravkem Rebif bylo časté asymptomatické zvýšení jaterních transamináz 

(zvláště alanin aminotransferáza (ALT)) a u 1-3 % pacientů došlo ke zvýšení jaterních transamináz 

nad pětinásobek horní hranice normálu (ULN). Před zahájením léčby a v 1., 3. a 6. měsíci léčby by 

měly být sledovány hladiny ALT v séru a poté periodicky, i když nejsou přítomny klinické symptomy. 

Pokud ALT stoupne nad pětinásobek ULN, mělo by být uváženo snížení dávky přípravku Rebif a po 

normalizaci hladin enzymu by dávka zase měla být postupně zvýšena. Přípravek Rebif by měl být 

opatrností podáván u pacientů s anamnézou vážného jaterního onemocnění, klinicky průkazným 

94 

aktivním jaterním onemocněním, alkoholismem či zvýšením sérové hladiny ALT (> 2,5krát ULN). 

Léčba přípravkem Rebif by měla být ukončena, pokud se objeví žloutenka nebo jiné klinické 
symptomy jaterní dysfunkce. 
 

Přípravek Rebif, stejně jako i jiné interferony beta, může způsobit těžké poškození jater, včetně 
akutního jaterního selhání (viz bod 

4.8). Většina případů těžkého poškození jater se vyskytla v prvních 

šes

ti měsících léčby. Mechanismus této vzácné symptomatické jaterní dysfunkce není znám. Nebyly 

zjištěny žádné specifické rizikové faktory. 
 

Poruchy ledvin a močových cest 
 

Nefrotický syndrom 
 

Během léčby přípravky obsahujícími interferon beta byly hlášeny případy nefrotického syndromu 
spojeného s 

různými základními nefropatiemi, které zahrnují kolabující fokálně segmentální 

glomerulosklerózu (FSGS), nefropatii s 

minimálními změnami (MCD), membranoproliferativní 

glomerulonefritidu (MPGN) a membranózní glomerulopatii (MGN). 

Příhody byly hlášeny v různých 

časových bodech během léčby a mohou se objevit po několika letech léčby interferonem beta. 

Doporučuje se pravidelně sledovat časné příznaky nebo symptomy, např. edém, proteinurii a poruchy 
funkce ledvin, zejména 

u pacientů s vysokým rizikem onemocnění ledvin. Je vyžadována rychlá léčba 

nefrotického syndromu a 

je třeba zvážit ukončení léčby přípravkem Rebif. 

 

Abnormality laboratorních testů 
 

užíváním interferonů souvisí abnormality laboratorních testů. Proto se k laboratorním testům, které 

jsou obvykle vyžadovány při sledování pacientů s roztroušenou sklerózou, navíc doporučuje sledování 

jaterních enzymů a kompletního a diferenciálního počtu bílých krvinek a počtu krevních destiček 
v pravidelných intervalech (1., 

3. a 6. měsíc) po zahájení léčby, a poté periodicky, i když nejsou 

přítomny klinické symptomy. 
 
Poruchy štítné žlázy 
 

U pacientů léčených přípravkem Rebif se občas může rozvinout nová či zhoršit porucha štítné žlázy. 

Doporučuje se vyšetření funkce štítné žlázy na počátku léčby a je-li abnormální, tak každých 
6-12 

měsíců po zahájení léčby. Jsou-li testy na počátku léčby normální, nejsou nutné rutinní testy, 

měly by však být provedeny pokud se objeví klinické známky dysfunkce štítné žlázy (viz bod 4.8). 
 

Těžká porucha funkce ledvin nebo jater a těžká myelosuprese 
 

U pacientů s těžkým ledvinným a jaterním selháváním a u pacientů s těžkou myelosupresí by mělo být 

přistupováno k podávání interferonu beta-1a s opatrností a mělo by být zváženo jejich pečlivé 
monitorování. 
 

Neutralizační protilátky 
 

Může dojít k tvorbě sérových neutralizačních protilátek proti interferonu beta-1a. Přesný výskyt 

protilátek je zatím neznámý. Klinická data nasvědčují tomu, že po 24 až 48 měsících léčby přípravkem 

Rebif 22 mikrogramů se přibližně u 24 % pacientů vytvoří trvalé sérové protilátky proti interferonu 
beta-

1a. Ukázalo se, že přítomnost protilátek zeslabuje farmakodynamickou odpověď na interferon 

beta-1a (beta-

2 mikroglobulin a neopterin). Ačkoli klinický význam tvorby protilátek ještě nebyl zcela 

objasněn, tvorba neutralizačních protilátek vede ke snížení účinku z klinického hlediska i dle MRI. 

Pokud pacient nedostatečně odpovídá na léčbu přípravkem Rebif a má neutralizační protilátky, lékař 

by měl znovu vyhodnotit poměr přínosu a rizika pokračující léčby přípravkem Rebif. 
 

Používání různých zkoušek a odlišnosti v definicích pozitivity protilátek omezují možnost srovnat 

antigenicitu různých produktů. 
 

95 

Jiné formy roztroušené sklerózy 
 

dispozici jsou jen řídké údaje o bezpečnosti a účinnosti od nechodících pacientů s roztroušenou 

sklerózou. 

Přípravek Rebif dosud nebyl zkoušen u pacientů s primárně progresivní roztroušenou 

sklerózou a neměl by být těmito pacienty užíván. 
 
Benzylalkohol 
 

Tento léčivý přípravek obsahuje 1,0 mg benzylalkoholu na dávku 0,2 ml a 2,5 mg benzylalkoholu na 
dávku 0,5 ml. 

Nesmí se podávat nedonošeným dětem a novorozencům. Může způsobit toxické a anafylaktické 

reakce u kojenců a dětí do 3 let. 
 
4.5 

Interakce s 

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 
Nebyly provedeny žádné studie interakcí interferonu beta-1a u lidí. 
 

Bylo prokázáno snížení aktivity enzymů závislých na jaterním cytochromu P450 u lidí i zvířat 

způsobené interferony. S opatrností by tedy mělo být přistupováno k podávání přípravku Rebif 
v kombinaci s 

léčivými přípravky s úzkým terapeutickým indexem, jejichž clearance je silně závislá 

na systému jaterního cytochromu P450, např. antiepileptika a některé třídy antidepresiv. 
 

Interakce přípravku Rebif s kortikosteroidy či adrenokortikotropním hormonem (ACTH) nebyly 
systematicky studovány. Klinické studie 

naznačují, že pacienti s roztroušenou sklerózou mohou užívat 

přípravek Rebif a kortikosteroidy či ACTH během relapsů.  
 
4.6 

Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Ženy ve fertilním věku 
 

Ženy ve fertilním věku by měly používat účinné metody antikoncepce. Pacientky plánující těhotenství 

a pacientky, které otěhotní během léčby přípravkem Rebif, by měly být upozorněny na potenciální 

riziko a mělo by být zváženo ukončení léčby (viz bod 5.3). U pacientek s vysokou četností relapsů 

před zahájením léčby je třeba zvážit riziko těžkého relapsu po vysazení přípravku Rebif v případě 

otěhotnění proti možnému zvýšenému riziku spontánního potratu. 
 

Těhotenství 
 
Informace o 

podávání přípravku Rebif v těhotenství jsou omezené. Dostupné údaje naznačují, že může 

existovat zvýšené r

iziko potratu. Zahájení léčby v těhotenství je proto kontraindikováno (viz bod 4.3). 

 
Kojení 
 

Není známo, zda se přípravek Rebif vylučuje do lidského mateřského mléka. Kvůli potenciálním 

vážným nežádoucím účinkům u kojených dětí by mělo být rozhodnuto, zda ukončit kojení nebo léčbu 

přípravkem Rebif. 
 
Fertilita 
 

Účinky přípravku Rebif na fertilitu nebyly hodnoceny. 
 
4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Nežádoucí účinky na centrální nervový systém související s užíváním interferonu beta-1a (např. 

závrať) mohou ovlivnit pacientovu schopnost řídit a obsluhovat stroje (viz bod 4.8). 
 

96 

4.8 

Nežádoucí účinky 

 

Souhrn bezpečnostního profilu 
 

Nejčastější nežádoucí účinky spojené s léčbou přípravkem Rebif souvisí s chřipkovým syndromem. 

Chřipkové symptomy bývají nejvýraznější na začátku léčby a jejich četnost klesá s pokračující léčbou. 

Přibližně 70 % pacientů léčených přípravkem Rebif může očekávat typický interferonový syndrom 

podobný chřipce během prvních šesti měsíců po zahájení léčby. Asi u 30 % pacientů se též vyskytnou 
reakce v 

místě vpichu, hlavně mírný zánět či erytém. Také jsou častá asymptomatická zvýšení 

laboratorních parametrů jaterní funkce a snížení počtu bílých krvinek. 
 

Většina nežádoucích reakcí pozorovaných u interferonu beta-1a je obvykle mírná a reverzibilní a 

dobře odpovídá na snížení dávky. V případě těžkých či přetrvávajících nežádoucích účinků může být 

dávka přípravku Rebif dočasně snížena nebo přerušena dle úsudku lékaře. 
 

Seznam nežádoucích účinků 
 

Uvedené nežádoucí účinky byly zjištěny z klinických studií a z hlášení po uvedení přípravku na trh 

(hvězdička [*] označuje nežádoucí účinky zjištěné v rámci systému farmakovigilance po uvedení 

přípravku na trh). Na terminologii týkající se četnosti použitou níže se vztahují následující definice: 

velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné (≥1/10 000 až 
<1/1 000), velmi vzácné (<1/10 

000), frekvence není známa (z dostupných údajů nelze určit) 

 

Poruchy krve a lymfatického systému 

Velmi časté: 

Neutropenie, lymfopenie, leukopenie, trombocytopenie, anémie 

Vzácné: 

 Trombotická 

mikroangiopatie včetně trombotické trombocytopenické 

purpury/hemolyticko-uremického syndromu* 

(tyto nežádoucí účinky se 

vztahují k celé skupině přípravků obsahujících interferon beta; viz bod 4.4), 
pancytopenie

* 

 

Endokrinní poruchy 

Méně časté: 

Porucha funkce štítné žlázy, která se nejčastěji projevuje jako hypotyreóza 
nebo hypertyreóza 

 

Poruchy imunitního systému 
Vzácné:  

Anafylaktické reakce* 

 

Poruchy jater a žlučových cest 

Velmi časté: 

Asymptomatické zvýšení transamináz 

Časté: 

Závažná zvýšení hladin transamináz 

Méně časté: 

Hepatitida se žloutenkou nebo bez ní* 

Vzácné: 

Jaterní selhání* (viz bod 4.4), autoimunitní hepatitida* 

 

Psychiatrické poruchy 

Časté: 

Deprese, insomnie 

Vzácné: 

Sebevražedný pokus* 

 

Poruchy nervového systému 

Velmi časté: 

Bolest hlavy 

Méně časté: 

Záchvaty* 

Frekvence není známa: 

Přechodné neurologické příznaky (tj. hypestézie, svalové spasmy, parestézie, 

potíže při chůzi, svalová ztuhlost), které mohou napodobovat exacerbaci 
roztroušené sklerózy* 

 

Poruchy oka 

Méně časté: 

Retinální cévní poruchy (např. retinopatie, cytoidní tělíska „cotton-wool 
spots“ a obstrukce retinální arterie nebo žíly)* 

97 

 

Cévní poruchy 

Méně časté: 

Tromboembolické příhody* 

 

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy 

Méně časté: 

Dušnost* 

Frekvence není známa: 

Plicní arteriální hypertenze* (znění textu dle druhu přípravků obsahujících 
interferon viz dále Plicní arteriální hypertenze) 

 

Gastrointestinální poruchy 

Časté: 

Průjem, zvracení, nausea 

 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 

Časté: 

Svědění, vyrážka, erytematózní vyrážka, makulo-papulární vyrážka, 
alopecie* 

Méně časté: 

Kopřivka* 

Vzácné: 

Quinckeho edém (angioedém)*, erythema multiforme*, kožní reakce 
podobné erythema multiforme*, Stevens-

Johnsonův syndrom* 

 

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 

Časté: 

Svalové bolesti, bolesti kloubů 

Vzácné: 

Lupus erytematodes indukovaný léky* 

 

Poruchy ledvin a močových cest 
Vzácné: 

Nefrotický syndrom*, glomeruloskleróza* (viz bod 4.4) 

 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 

Velmi časté: 

Zánět v místě vpichu injekce, reakce v místě vpichu injekce, symptomy 

připomínající chřipku 

Časté: 

Bolest v 

místě vpichu injekce, únava, rigor, horečka 

Méně časté: 

Nekróza v 

místě vpichu injekce, hmota v místě vpichu injekce, absces 

místě aplikace injekce, infekce v místě aplikace injekce*, zvýšené pocení* 

Vzácné: 

Celulitida v 

místě aplikace injekce* 

 
Pediatrická populace 
 

Nebyly provedeny formální klinické či farmakokinetické studie u dětí a dospívajících. Omezené 

bezpečnostní údaje nasvědčují tomu, že bezpečnostní profil u dětí a dospívajících (ve věku 2 až 
17 

let), kterým je podáván přípravek Rebif 22 mikrogramů nebo 44 mikrogramů třikrát týdně, je 

podobný bezpečnostnímu profilu pozorovanému u dospělých. 
 

Účinky související s třídou přípravku 
 

Podávání interferonů je spojováno s anorexií, závratí, úzkostí, arytmiemi, vazodilatací a palpitací, 
menoragií a metroragií. 

Během léčby interferonem beta se může vyskytnout zvýšená tvorba autoprotilátek. 
 
Plicní arteriální hypertenze 
 

přípravků s interferonem beta byly hlášeny případy plicní arteriální hypertenze (PAH). Příhody byly 

hlášeny v různých časových bodech až do několika let od zahájení léčby interferonem beta. 
 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 
 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

98 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného v Dodatku V. 
 
 
4.9 

Předávkování 

 

případě předávkování by měl být pacient hospitalizován na pozorování a měl by dostávat vhodnou 

podpůrnou léčbu. 
 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1 

Farmakodynamické vlastnosti 

 
Farmakoterapeutická skupina: imunostimulancia, interferony, ATC kód: L03AB07 
 

Interferony jsou skupina endogenních glykoproteinů obdařených imunomodulačními, antivirovými a 
antiproliferativními vlastnostmi. 
 

Přípravek Rebif (interferon beta-1a) obsahuje stejnou sekvenci aminokyselin jako endogenní lidský 

interferon beta. Je tvořen v buňkách savců (ovaria čínského křečíka) a tudíž je glykosylován jako 

přirozený protein. 
 

Bez ohledu na způsob podání souvisí podání Rebifu s výraznými farmakodynamickými změnami. Po 

jednorázové dávce se během 24 hodin zvyšují intracelulární a sérová aktivita 2-5A syntetázy a sérové 
koncentrace beta2-

mikroglobulinu a neopterinu, a začínají klesat během 2 dnů. Intramuskulární a 

subkutánní podání poskytuje zcela srovnatelnou odpověď. Po opakovaném subkutánním podání 
každých 48 

hodin 4krát zůstaly tyto biologické reakce zvýšené, bez jakýchkoli příznaků rozvoje 

tolerance. 
 
Markery biologické odp

ovědi (např. aktivita 2’,5’-OAS, neopterin a beta 2-mikroglobulin) jsou 

indukovány interferonem beta-

1a po podání subkutánních dávek zdravým dobrovolníkům. Doba do 

maximální koncentrace po podání jediné subkutánní injekce byla 24 až 48 hodin pro neopterin, beta-2-
mikroglobulin a 

2’5’OAS, 12 hodin pro MX1 a 24 hodin pro expresi genů OAS1 a OAS2. Vrcholy 

podobnou výškou a načasováním byly pozorovány u většiny z těchto markerů po prvním a po šestém 

podání. 
 

Přesný mechanismus účinku přípravku Rebif na roztroušenou sklerózu je stále zkoumán. 
 

Jedna klinická příhoda s podezřením na roztroušenou sklerózu 
 

Byla provedena jedna 2letá kontrolovaná klinická studie s přípravkem Rebif u pacientů s jednou 

klinickou příhodou nasvědčující demyelinizaci z důvodu roztroušené sklerózy. Do studie zařazení 

pacienti měli alespoň dvě klinicky němé léze v T2 vážených obrazech MRI vyšetření, o velikosti 

alespoň 3 mm, z nichž alespoň jedna je ovoidní nebo periventrikulární nebo infratentoriální. Muselo 

být vyloučeno jakékoli jiné onemocnění, které by známkám a příznakům u daného pacienta 
odpovídalo lépe než roztroušená skleróza. 
 

Pacienti byli randomizováni dvojitě zaslepeným způsobem buď do skupiny s přípravkem Rebif 
44 

mikrogramů podávaným třikrát týdně nebo s přípravkem Rebif 44 mikrogramů podávaným jednou 

týdně nebo do skupiny s placebem. Pokud se objevila druhá klinická demyelinizační příhoda 

potvrzující definitivní roztroušenou sklerózu, byli pacienti přeřazeni do otevřené skupiny s 

doporučeným dávkováním přípravku Rebif 44 mikrogramů třikrát týdně, přičemž bylo zachováno 

zaslepení původní randomizace.  
 

Výsledky účinnosti přípravku Rebif 44 mikrogramů podávaného třikrát týdně v porovnání s placebem 
v této studii jsou následující: 

99 

 
Statistické 
parametry
 

Léčba 

Porovnání léčby 
Rebif 44 

μg tiw oproti placebu 

Placebo 
(n=171)
 

Rebif 44 

μg tiw* 
(n=171)
 

Snížení 
rizika
 

Coxův model 

proporčního 

poměru rizik 
[95 % CI]
 

Log-rank 
test 
p-hodnota
 

Konverze dle McDonaldových kritérií (2005) 

Počet příhod 

144 

106 

 
 
51 % 

 
 
0,49 [0,38;0,64] 

 
 
<0,001 

Odhad dle Kaplan-
Meiera 

85,8 % 

62,5 % 

Konverze do klinicky definitivní roztroušené sklerózy 

Počet příhod 

60 

33 

 
52 % 

 
0,48 [0,31;0,73] 

 
<0,001 

Odhad dle Kaplan-
Meiera 

37,5 % 

20,6 % 

Průměr kombinovaných jednotných lézí na MRI (CUA) na osobu a snímek během dvojitě 
zaslepené periody
 
Nejmenší kvadratické 

průměry (SE) 
 

 
2,58 (0,30) 

 
0,50 (0,06) 

 
81 % 

 
0,19 [0,14;0,26] 

 
<0,001 

* tiw – 

třikrát týdně (three times per week) 

 

Dosud neexistuje žádná jednoznačně stanovená definice vysoce rizikových pacientů, ačkoli 

konzervativnější přístup akceptuje alespoň devět T2 hyperintenzivních lézí na počátečním snímku a 

alespoň jednu novou T2 lézi nebo jednu novou Gd enhancující lézi na následujícím snímku pořízeném 

alespoň 1 měsíc po počátečním vyšetření. V každém případě se má o léčbě uvažovat pouze u pacientů 
klasifikovaných jako vysoce rizikoví. 
 
Relabující remitující roztroušená skleróza 
 

Bezpečnost a účinnost přípravku Rebif byla stanovena u pacientů s relabující remitující roztroušenou 
sklerózou v dávkách od 11 do 44 

mikrogramů (3-12 miliónů IU) při subkutánním podání třikrát týdně. 

Ve schváleném dávkování přípravku Rebif 22 mikrogramů prokázal snížení výskytu (přibližně 30 % 
za 2 

roky) a závažnosti klinických relapsů u pacientů s nejméně 2 exacerbacemi během uplynulých 

2 let a se vstupním EDSS 0-

5,0. Podíl pacientů s progresí disability, která je definována jako zvýšení o 

jeden bod na škále EDSS a po třech měsících potvrzena, byl snížen z 39 % (placebo) na 30 % (Rebif 
22 

mikrogramů). Během 4 let došlo ke snížení průměrného výskytu relapsů o 22 % u pacientů 

léčených přípravkem Rebif 22 mikrogramů a o 29 % u pacientů léčených přípravkem Rebif 
44 

mikrogramů ve srovnání se skupinou pacientů užívajících placebo po dobu prvních 2 let a poté buď 

přípravek Rebif 22 nebo 44 mikrogramů po dobu dalších dvou let. 
 

Sekundárně progresivní roztroušená skleróza 

V 3leté studii pacientů se sekundárně progresivní roztroušenou sklerózou (EDSS 3-6.5) s prokázaným 
klinickým zhoršením v 

uplynulých dvou letech a bez výskytu relapsů v uplynulých 8 týdnech neměl 

přípravek Rebif významný účinek na progresi disability, ale procento relapsů bylo sníženo přibližně o 
30 

%. Při rozdělení populace do 2 skupin (pacienti s relapsy a pacienti bez relapsů během 2 let před 

zařazením do studie) nebyla účinnost na disabilitu u pacientů bez relapsů, ale u pacientů s relapsy byl 

podíl pacientů s progresí disability na konci studie snížen ze 70  % (placebo) na 57  % (zahrnuto 

dávkování přípravku Rebif 22 mikrogramů a 44 mikrogramů společně). Tyto výsledky získané ve 

skupině pacientů a posteriori by měly být interpretovány s opatrností. 
 

Primárně progresivní roztroušená skleróza 

Přípravek Rebif dosud nebyl zkoušen u pacientů s primárně progresivní roztroušenou sklerózou a 

neměl by být těmito pacienty užíván. 
 

100 

5.2 

Farmakokinetické vlastnosti 

 
Absorpce 

U zdravých dobrovolníků vykazuje interferon beta-1a po intravenózním podání prudký 
multiexponenciální pokles se sérovými hladinami odpovídajícími dávce. Subkutánní a intramuskulární 

podání přípravku Rebif představuje ekvivalentní expozici interferonu beta. 
 
Distribuce 
Po opakovaných subkutánních injekcích dávek 22 a 44 

mikrogramů přípravku Rebif byly zpravidla 

pozorovány maximální koncentrace za 8 

hodin, tyto nálezy však zpravidla byly velmi proměnlivé. 

 
Eliminace 

Po opakovaných subkutánních dávkách podaných zdravým dobrovolníkům se hodnoty hlavních 

farmakokinetických parametrů (AUC

tau

 a C

max

) zvýšily přímo úměrně zvýšení dávky z 22 mikrogramů 

na 44 

mikrogramů. Odhadovaný zdánlivý poločas je 50 až 60 hodin, což odpovídá akumulaci 

pozorované po podání více dávek. 
 
Metabolismus 
Interferon beta-

1a je metabolizován a vylučován především játry a ledvinami. 

 
5.3 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po 
opakovaném podávání a 

genotoxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. 

 

Přípravek Rebif nebyl zkoumán na kancerogenitu. 
 

Studie na embryonální/fetální toxicitu u opic neprokázaly žádný důkaz poruch reprodukce. Na základě 

pozorování jiných alfa a beta interferonů nelze vyloučit zvýšené riziko potratů. Nejsou k dispozici 
žádné údaje týkající se vlivu interferonu beta-1a na mužskou plodnost. 
 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 
Mannitol 
Poloxamer 188 
L-methionin 
Benzylalkohol 
Trihydrát octanu sodného 
Kyselina octová pro úpravu pH 
Hydroxid sodný pro úpravu pH 
Voda na injekci 
 
6.2 

Inkompatibility 

 

Neuplatňuje se. 
 
6.3 

Doba použitelnosti 

 

18 měsíců. 
 
6.4 

Zvláštní opatření pro uchovávání 

 
Uchovávejte v 

chladničce (2 °C – 8 °C), nepokládejte přípravek do blízkosti mrazicí přihrádky. 

Chraňte před mrazem. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

101 

 

Pro používání doma může pacient vyjmout přípravek Rebif z chladničky a uchovávat ho při teplotě do 
25 

°C jednorázově po dobu až 14 dní. Přípravek Rebif musí být poté vrácen do chladničky a použit 

před uplynutím doby použitelnosti. 
 
6.5 

Druh obalu a obsah balení 

 

Pro pacienty začínající léčbu přípravkem Rebif 8,8 mikrogramů a Rebif 22 mikrogramů je k dispozici 

balení k zahájení léčby. Balení obsahuje 6 dávek 0,2 ml přípravku Rebif 8,8 mikrogramů ve formě 

injekčního roztoku v 1ml injekční stříkačce (sklo typu I) s jehlou z nerezové oceli a 6 dávek 0,5 ml 

přípravku Rebif 22 mikrogramů ve formě injekčního roztoku v 1ml injekční stříkačce (sklo typu I) s 
jehlou z nerezové oceli. 

Injekční stříkačka je zatavená v injektorovém peru na jedno použití (RebiDose). 

 

Toto balení odpovídá potřebám pacientů na první měsíc léčby. 
 
6.6 

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 

Injekční roztok v předplněném peru je připravený k použití. Krabička obsahuje příbalovou informaci s 

kompletními pokyny pro použití přípravku a zacházení s ním. 
 
Pouze k 

jednorázovému podání. Použit může být pouze čirý až opalescentní roztok bez viditelných 

známek snížené jakosti. 
 

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky. 
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Merck Serono Europe Limited 
56, Marsh Wall 
London E14 9TP 
Velká Británie 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 
EU/1/98/063/017 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 04. května 1998 

Datum posledního prodloužení registrace: 04. května 2008 
 
 
10. 

DATUM REVIZE TEXTU 

 
 
Podrobné informace o 

tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu. 
 

102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA II 

 

A. 

VÝROBCI BIOLOGICKÉ LÉČIVÉ LÁTKY A VÝROBCE 

ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 
 

B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 
 

C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 
 

D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA 

BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO 

PŘÍPRAVKU 

 

103 

A. 

VÝROBCI BIOLOGICKÉ LÉČIVÉ LÁTKY A VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA 

PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 
Název a 

adresa výrobců biologické léčivé látky 

 
Merck Serono S.A. – Corsier-sur-Vevey 
Route de Fenil – Z.I.B. 
CH-1804 Corsier-sur-Vevey 
Švýcarsko 
 
nebo 
 
Merck Serono S.A. 
Succursale d’Aubonne 
Zone Industrielle de l’Ouriettaz 
CH-1170 Aubonne 
Švýcarsko 
 
Název a 

adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží 

 
Merck Serono S.p.A. 
Via delle Magnolie 15 
I-70026 Modugno (Bari) 
Itálie 
 
 
B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis s omezením (viz příloha I: Souhrn údajů 

přípravku, bod 4.2). 

 
 
C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 

• 

Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti 

 

Požadavky pro předkládání pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti pro tento léčivý přípravek 
jsou uvedeny v 

seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 107c odst. 7 

směrnice 2001/83/ES a jakékoli následné změny jsou zveřejněny na evropském webovém portálu pro 

léčivé přípravky. 
 
D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S 

OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

• 

Plán řízení rizik (RMP) 

 
Držitel rozhodnutí o 

registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance 

podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých 
schválených následných aktualizacích RMP. 
 

Aktualizovaný RMP je třeba předložit: 

• 

na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky, 

• 

při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které 
mohou vést k 

významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení 

význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik). 

 

104 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA III 

 

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

105 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. OZNAČENÍ NA OBALU 

 

106 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU  
KR

ABIČKA S 1, 3, 12 A 36 INJEKČNÍMI STŘÍKAČKAMI 

 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Rebif 22 

mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 

 
Interferonum beta-1a 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 

Složení: Jedna předplněná injekční stříkačka (0,5 ml) obsahuje: 22 mikrogramů (6 MIU) interferonum 
beta-1a. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Mannitol, poloxamer 188, L-methionin, benzylalkohol, trihydrát octanu sodného, kyselina octová a 
hydroxid sodný pro úpravu pH a voda na injekci. 

Další informace viz příbalová informace. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 

Injekční roztok. 
 

1 předplněná injekční stříkačka. 

3 předplněné injekční stříkačky 

12 předplněných injekčních stříkaček 
36 

předplněných injekčních stříkaček 

 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Subkutánní podání. 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
Pouze k jednorázovému použití. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A 

DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a 

dosah dětí. 

 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 

107 

 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v 

chladničce. 

Chraňte před mrazem. 

Uchovávejte injekční stříkačku v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Pacient 

může uchovávat přípravek Rebif jednorázově po dobu až 14 dní při teplotě do 25 °C. Přípravek Rebif 

musí být poté vrácen do chladničky a použit před uplynutím doby použitelnosti. 
 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Merck Serono Europe Limited 
56, Marsh Wall 
London E14 9TP 
Velká Británie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/98/063/001 

1 předplněná injekční stříkačka 

EU/1/98/063/002 

3 předplněné injekční stříkačky 

EU/1/98/063/003 

12 předplněných injekčních stříkaček 

EU/1/98/063/020  36 

předplněných injekčních stříkaček 

 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

Č. š.: 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16.   INFORMACE V 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
rebif 22 
 
 
17. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 

108 

18. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 

PC: {číslo} 

SN: {číslo} 

NN: {číslo} 
 

109 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 

PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA  
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Rebif 22 

μg injekční roztok 

 
Interferonum beta-1a 
Podání s. c. 
 
 
2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 
 
3.  

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET 

 
22 mikrogra

mů (6 miliónů IU)/0,5 ml 

 
 
6. 

JINÉ 

 
Merck Serono Europe Ltd 

110 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU  

KRABIČKA S 1, 3, 12 A 36 INJEKČNÍMI STŘÍKAČKAMI 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Rebif 44 

mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 

 
Interferonum beta-1a 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 

Složení: Jedna předplněná injekční stříkačka (0,5 ml) obsahuje 44 mikrogramů (12 MIU) interferonu 
beta-1a. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Mannitol, poloxamer 188, L-methionin, benzylalkohol, trihydrát octanu sodného, kyselina octová a 
hydroxid sodný pro úpravu pH a voda na injekci. 

Další informace viz příbalová informace. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 

Injekční roztok. 
 

1 předplněná injekční stříkačka. 

3 předplněné injekční stříkačky 

12 předplněných injekčních stříkaček 
36 

předplněných injekčních stříkaček 

 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Subkutánní podání. 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
Pouze k jednorázovému použití. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A 

DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a 

dosah dětí. 

 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 

111 

 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v 

chladničce. 

Chraňte před mrazem. 

Uchovávejte injekční stříkačku v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Pacient 

může uchovávat přípravek Rebif jednorázově po dobu až 14 dní při teplotě do 25 °C. Přípravek Rebif 

musí být poté vrácen do chladničky a použit před uplynutím doby použitelnosti. 
 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Merck Serono Europe Limited 
56, Marsh Wall 
London E14 9TP 
Velká Británie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/98/063/004 

1 předplněná injekční stříkačka 

EU/1/98/063/005 

3 předplněné injekční stříkačky 

EU/1/98/063/006 

12 předplněných injekčních stříkaček 

EU/1/98/063/021  36 

předplněných injekčních stříkaček 

 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

Č. š.: 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16.   INFORMACE V 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
rebif 44  
 
 
17. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 

112 

18. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 

PC: {číslo} 

SN: {číslo} 

NN: {číslo} 
 

113 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 

PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA  
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Rebif 44 

μg injekční roztok 

 
Interferonum beta-1a 
Podání s. c. 
 
 
2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 
 
3.  

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET 

 
44 

mikrogramů (12 miliónů IU)/0,5 ml 

 
 
6. 

JINÉ 

 
Merck Serono Europe Ltd 

114 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU  

KRABIČKA S INJEKČNÍMI STŘÍKAČKAMI 6 X 8,8 MIKROGRAMŮ + 6 X 
22 MIKRO

GRAMŮ 

 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Rebif 8,8 

mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 

Rebif 22 

mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 

 
Interferonum beta-1a 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 

Složení: Jedna předplněná injekční stříkačka (0,2 ml) přípravku Rebif 8,8 mikrogramů obsahuje 
8,8 

mikrogramů (2,4 M IU) interferonu beta-1a.  

Jedna předplněná injekční stříkačka (0,5 ml) přípravku Rebif 22 mikrogramů obsahuje 22 mikrogramů 
(6 MIU) interferonu beta-1a.  
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Mannitol, poloxamer 188, L-methionin, benzylalkohol, trihydrát octanu sodného, kyselina octová a 
hydroxid sodný pro úpravu pH a voda na injekci. 

Další informace viz příbalová informace. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 

Injekční roztok. 
 
Balení k 

zahájení léčby 

6 předplněných injekčních stříkaček přípravku Rebif 8,8 mikrogramů a 6 předplněných injekčních 

stříkaček přípravku Rebif 22 mikrogramů. 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Subkutánní podání. 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
Pouze k jednorázovému použití. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A 

DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a 

dosah dětí. 

 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 

115 

8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v 

chladničce. 

Chraňte před mrazem. 

Uchovávejte injekční stříkačku v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Pacient 

může uchovávat přípravek Rebif jednorázově po dobu až 14 dní při teplotě do 25 °C. Přípravek Rebif 

musí být poté vrácen do chladničky a použit před uplynutím doby použitelnosti. 
 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Merck Serono Europe Limited 
56, Marsh Wall 
London E14 9TP 
Velká Británie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/98/063/007 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

Č. š.: 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16.   INFORMACE V 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
rebif 8,8 
rebif 22 
 
 
17. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 

116 

18. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 

PC: {číslo} 

SN: {číslo} 

NN: {číslo} 
 

117 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 

PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA  
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Rebif 8,8 

μg injekční roztok 

 
Interferonum beta-1a 
Podání s. c. 
 
 
2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 
 
3.  

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HM

OTNOST, OBJEM NEBO POČET 

 
8,8 

mikrogramů (2,4 miliónů IU)/0,2 ml 

 
 
6. 

JINÉ 

 
Merck Serono Europe Ltd 

118 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 

PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA  
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Rebif 22 

μg injekční roztok 

 
Interferonum beta-1a 
Podání s. c. 
 
 
2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 
 
3.  

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET 

 
22 

mikrogramů (6 miliónů IU)/0,5 ml 

 
 
6. 

JINÉ 

 
Merck Serono Europe Ltd 

119 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA DĚLICÍCH VRSTVÁCH V BALENÍ K ZAHÁJENÍ LÉČBY  
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
(HORNÍ KLAPKA) 
Rebif 8,8 

mikrogramů injekční roztok 

Interferonum beta – 1a 
Subkutánní podání 
BRAILLOVO PÍSMO: rebif 8,8 
 
(SPODNÍ KLAPKA) 
Rebif 22 

mikrogramů injekční roztok 

Interferonum beta – 1a 
Subkutánní podání 
BRAILLOVO PÍSMO: rebif 22 
 
 
2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 
 
3.  

POUŽITELNOST 

 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET 

 
 
6. 

JINÉ 

 
(HORNÍ KLAPKA) 

předplněných injekčních stříkaček přípravku Rebif 8,8 mikrogramů 

 
(SPODNÍ KLAPKA) 

předplněných injekčních stříkaček přípravku Rebif 22 mikrogramů 

120 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU  

KRABIČKA SE 4 A 12 ZÁSOBNÍMI VLOŽKAMI 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Rebif 22 

mikrogramů/0,5 ml injekční roztok v zásobní vložce 

 
Interferonum beta-1a 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Složení: Jedna zásobní vložka obsahuje 66 

mikrogramů (18 MIU) interferonu beta-1a v 1,5 ml 

roztoku. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Mannitol, poloxamer 188, L-methionin, benzylalkohol, trihydrát octanu sodného, kyselina octová a 
hydroxid sodný pro úpravu pH a voda na injekci. 

Další informace viz příbalová informace. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 

Injekční roztok. 
 
4 zásobní vložky 
12 zásobních vložek 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Subkutánní podání. 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
K vícenásobnému použití. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A 

DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a 

dosah dětí. 

 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 

Po první injekci spotřebujte do 28 dnů. 
 
 

121 

9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v 

chladničce. 

Chraňte před mrazem. 
Zásobní vložku uchovávejte v 

původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

Zařízení obsahující zásobní vložku přípravku Rebif se musí uchovávat ve skladovací krabičce v 

chladničce (2 °C – 8 °C). Pacient může uchovávat přípravek Rebif jednorázově po dobu až 14 dní při 

teplotě do 25 °C. Přípravek Rebif musí být poté vrácen do chladničky a použit před uplynutím doby 
použitelnosti. 
 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Merck Serono Europe Limited 
56, Marsh Wall 
London E14 9TP 
Velká Británie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/98/063/008 4 zásobní vložky 
EU/1/98/063/018 12 zásobních vložek 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

Č. š.: 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16.   INFORMACE V 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
rebif 22/0,5 
 
 
17. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 

122 

18. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 

PC: {číslo} 

SN: {číslo} 

NN: {číslo} 
 

123 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 
ZÁSOBNÍ VLOŽKA 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Rebif 22 

μg/0,5 ml injekční roztok 

 
Interferonum beta-1a 
Podání s. c. 
 
 
2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 
 
3.  

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET 

 
66 

mikrogramů (18 miliónů IU)/1,5 ml 

 
 
6. 

JINÉ 

 
Merck Serono Europe Ltd 
 

124 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU  

KRABIČKA SE 4 A 12 ZÁSOBNÍMI VLOŽKAMI 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Rebif 44 

mikrogramů/0,5 ml injekční roztok v zásobní vložce 

 
Interferonum beta-1a 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Složení: Jedna zásobní vložka obsahuje 132 

mikrogramů (36 MIU) interferonu beta-1a v 1,5 ml 

roztoku. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Mannitol, poloxamer 188, L-methionin, benzylalkohol, trihydrát octanu sodného, kyselina octová a 
hydroxid sodný pro úpravu pH a voda na injekci. 

Další informace viz příbalová informace. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 

Injekční roztok. 
 
4 zásobní vložky 
12 zásobních vložek 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Subkutánní podání. 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
K vícenásobnému použití. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A 

DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a 

dosah dětí. 

 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 

Po první injekci spotřebujte do 28 dnů. 
 
 

125 

9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v 

chladničce. 

Chraňte před mrazem. 
Zásobní vložku uchovávejte v 

původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

Zařízení obsahující zásobní vložku přípravku Rebif se musí uchovávat ve skladovací krabičce v 

chladničce (2 °C – 8 °C). Pacient může uchovávat přípravek Rebif jednorázově po dobu až 14 dní při 

teplotě do 25 °C. Přípravek Rebif musí být poté vrácen do chladničky a použit před uplynutím doby 
použitelnosti. 
 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Merck Serono Europe Limited 
56, Marsh Wall 
London E14 9TP 
Velká Británie 
 
 
12. 

REG

ISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/98/063/009 4 zásobní vložky 
EU/1/98/063/019 12 zásobních vložek 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

Č. š.: 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16.   INFORMACE V 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
rebif 44/0,5 
 
 
17. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 

126 

18. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 

PC: {číslo} 

SN: {číslo} 

NN: {číslo} 
 

127 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 
ZÁSOBNÍ VLOŽKA 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Rebif 44 

μg/0,5 ml injekční roztok 

 
Interferonum beta-1a 
Podání s. c. 
 
 
2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 
 
3.  

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET 

 
132 

mikrogramů (36 miliónů IU)/1,5 ml 

 
 
6. 

JINÉ 

 
Merck Serono Europe Ltd 
 

128 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU  

KRABIČKA SE 2 ZÁSOBNÍMI VLOŽKAMI 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Rebif 8,8 

mikrogramů/0,1 ml injekční roztok v zásobní vložce 

Rebif 22 

mikrogramů/0,25 ml injekční roztok v zásobní vložce 

 
Interferonum beta-1a 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Složení: Jedna zásobní vložka obsahuje 132 

mikrogramů (36 M IU) interferonu beta-1a v 1,5 ml 

roztoku. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Mannitol, poloxamer 188, L-methionin, benzylalkohol, trihydrát octanu sodného, kyselina octová a 
hydroxid sodný pro úpravu pH a voda na injekci. 

Další informace viz příbalová informace. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 

Injekční roztok. 
 
Balení k zahájení. 
2 zásobní vložky 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Subkutánní podání. 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
K vícenásobnému použití. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A 

DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a 

dosah dětí. 

 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORN

ĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 

Po první injekci spotřebujte do 28 dnů. 
 

129 

 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v 

chladničce. 

Chraňte před mrazem. 
Zásobní vložku uchovávejte v 

původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

Zařízení obsahující zásobní vložku přípravku Rebif se musí uchovávat ve skladovací krabičce v 

chladničce (2 °C – 8 °C). Pacient může uchovávat přípravek Rebif jednorázově po dobu až 14 dní při 

teplotě do 25 °C. Přípravek Rebif musí být poté vrácen do chladničky a použit před uplynutím doby 
použitelnosti. 
 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Merck Serono Europe Limited 
56, Marsh Wall 
London E14 9TP 
Velká Británie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/98/063/010  
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

Č. š.: 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16.   INFORMACE V 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
rebif 8,8/0,1 / 22/0,25 
 
 
17. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 

130 

18. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 

PC: {číslo} 

SN: {číslo} 

NN: {číslo} 
 

131 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 
ZÁSOBNÍ VLOŽKA 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Rebif 8,8 

μg/0,1 ml 

Rebif 22 

μg/0,25 ml 

Injekční roztok 
 
Interferonum beta-1a 
Podání s. c. 
 
 
2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 
 
3.  

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET 

 
132 

mikrogramů (36 miliónů IU)/1,5 ml 

 
 
6. 

JINÉ 

 
Merck Serono Europe Ltd 
 

132 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU  

KRABIČKA S 1, 3 A 12 PŘEDPLNĚNÝMI PERY 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Rebif 22 

mikrogramů injekční roztok v předplněném peru 

 
Interferonum beta-1a 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 

Složení: Jedno předplněné pero obsahuje: 22 mikrogramů (6 MIU) interferonu beta-1a v 0,5 ml 
roztoku. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Mannitol, poloxamer 188, L-methionin, benzylalkohol, trihydrát octanu sodného, kyselina octová a 
hydroxid sodný pro úpravu pH a voda na injekci. 

Další informace viz příbalová informace. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 

Injekční roztok. 
 

předplněné pero. RebiDose. 

předplněná pera. RebiDose. 

12 

předplněných per. RebiDose. 

 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Subkutánní podání. 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
Pouze k jednorázovému použití. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A 

DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a 

dosah dětí. 

 
 
7. 

DALŠÍ 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 

133 

9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v 

chladničce. 

Chraňte před mrazem. 

Uchovávejte předplněné pero v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Pacient 

může uchovávat přípravek Rebif jednorázově po dobu až 14 dní při teplotě do 25 °C. Přípravek Rebif 

musí být poté vrácen do chladničky a použit před uplynutím doby použitelnosti. 
 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Merck Serono Europe Limited 
56, Marsh Wall 
London E14 9TP 
Velká Británie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 

EU/1/98/063/011 1 předplněné pero 

EU/1/98/063/012 3 předplněná pera 
EU/1/98/063/

013 12 předplněných per 

 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

Č. š.: 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16.   INFORMACE V 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
rebif 22 
 
 
17. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 

134 

18. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 

PC: {číslo} 

SN: {číslo} 

NN: {číslo} 
 

135 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 

PŘEDPLNĚNÉ PERO 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Rebif 22 mikrogram

ů injekční roztok 

 
Interferonum beta-1a 
Podání s. c. 
 
 
2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 
 
3.  

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET 

 
22 

mikrogramů (6 miliónů IU)/0,5 ml 

 
 
6. 

JINÉ 

 
Merck Serono Europe Ltd 
 

136 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU  

KRABIČKA S 1, 3 A 12 PŘEDPLNĚNÝMI PERY 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Rebif 44 

mikrogramů injekční roztok v předplněném peru 

 
Interferonum beta-1a 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 

Složení: Jedno předplněné pero obsahuje 44 mikrogramů (12 MIU) interferonu beta-1a v 0,5 ml 
roztoku. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Mannitol, poloxamer 188, L-methionin, benzylalkohol, trihydrát octanu sodného, kyselina octová a 
hydroxid sodný pro úpravu pH a voda na injekci. 

Další informace viz příbalová informace. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 

Injekční roztok. 
 

předplněné pero. RebiDose. 

předplněná pera. RebiDose. 

12 

předplněných per. RebiDose. 

 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Subkutánní podání. 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
Pouze k jednorázovému použití. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A 

DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a 

dosah dětí. 

 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 

137 

9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v 

chladničce. 

Chraňte před mrazem. 

Uchovávejte předplněné pero v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Pacient 

může uchovávat přípravek Rebif jednorázově po dobu až 14 dní při teplotě do 25 °C. Přípravek Rebif 
musí 

být poté vrácen do chladničky a použit před uplynutím doby použitelnosti. 

 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Merck Serono Europe Limited 
56, Marsh Wall 
London E14 9TP 
Velká Británie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 

EU/1/98/063/014 1 předplněné pero 

EU/1/98/063/015 3 předplněná pera 

EU/1/98/063/016 12 předplněných pera 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

Č. š.: 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16.   INFORMACE V 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
rebif 44  
 
 
17. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 

138 

18. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 
PC: {

číslo} 

SN: {číslo} 

NN: {číslo} 
 

139 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 

PŘEDPLNĚNÉ PERO 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Rebif 44 

mikrogramů injekční roztok 

 
Interferonum beta-1a 
Podání s. c. 
 
 
2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 
 
3.  

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET 

 
44 

mikrogramů (12 miliónů IU)/0,5 ml 

 
 
6. 

JINÉ 

 
Merck Serono Europe Ltd 

140 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU  

KRABIČKA S PŘEDPLNĚNÝMI PERY 6 X 8,8 MIKROGRAMŮ + 6 X 22 MIKROGRAMŮ 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Rebif 8,8 

mikrogramů injekční roztok v předplněném peru 

Rebif 22 

mikrogramů injekční roztok v předplněném peru 

 
Interferonum beta-1a 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 

Složení: Jedno předplněné pero přípravku Rebif 8,8 mikrogramů obsahuje 8,8 mikrogramů (2,4 M IU) 
interferonu beta-1a v 0,2 ml roztoku.  

Jedno předplněné pero přípravku Rebif 22 mikrogramů obsahuje 22 mikrogramů (6 MIU) interferonu 
beta-1a v 0,5 ml roztoku.  
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Mannitol, poloxamer 188, L-methionin, benzylalkohol, trihydrát octanu sodného, kyselina octová a 
hydroxid sodný pro úpravu pH a voda na injekci. 

Další informace viz příbalová informace. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 

Injekční roztok. 
 
Balení k 

zahájení léčby 

6 předplněných per obsahujících 8,8 mikrogramů a 6 předplněných per obsahujících 22 mikrogramů. 
RebiDose. 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Subkutánní podání. 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
Pouze k jednorázovému použití. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A 

DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a 

dosah dětí. 

 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 

141 

8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v 

chladničce. 

Chraňte před mrazem. 
Ucho

vávejte předplněné pero v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Pacient 

může uchovávat přípravek Rebif jednorázově po dobu až 14 dní při teplotě do 25 °C. Přípravek Rebif 

musí být poté vrácen do chladničky a použit před uplynutím doby použitelnosti. 
 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Merck Serono Europe Limited 
56, Marsh Wall 
London E14 9TP 
Velká Británie 
 
 
12. 

RE

GISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/98/063/017 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

Č. š.: 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16.   INFORMACE V 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
rebif 8,8 
rebif 22 
 
 
17. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 

142 

18. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 

PC: {číslo} 

SN: {číslo} 

NN: {číslo} 
 

143 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 

PŘEDPLNĚNÉ PERO 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Rebif 8,8 

mikrogramů injekční roztok 

 
Interferonum beta-1a 
Podání s. c. 
 
 
2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 
 
3.  

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET 

 
8,8 

mikrogramů (2,4 miliónů IU)/0,2 ml 

 
 
6. 

JINÉ 

 
Merck Serono Europe Ltd 

144 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 

PŘEDPLNĚNÉ PERO 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Rebif 22 

mikrogramů injekční roztok 

 
Interferonum beta-1a 
Podání s. c. 
 
 
2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 
 
3.  

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET 

 
22 

mikrogramů (6 miliónů IU)/0,5 ml 

 
 
6. 

JINÉ 

 
Merck Serono Europe Ltd 

145 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA DĚLICÍCH VRSTVÁCH V BALENÍ K ZAHÁJENÍ LÉČBY  
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
(HORNÍ KLAPKA) 
Rebif 8,8 

mikrogramů injekční roztok v předplněném peru 

Interferonum beta – 1a 
Subkutánní podání 
BRAILLOVO PÍSMO: rebif 8,8 
 
(SPODNÍ KLAPKA) 
Rebif 22 

mikrogramů injekční roztok v předplněném peru 

Interferonum beta – 1a 
Subkutánní podání 
BRAILLOVO PÍSMO: rebif 22 
 
 
2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 
 
3.  

POUŽITELNOST 

 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET 

 
 
6. 

JINÉ 

 
(HORNÍ KLAPKA) 

předplněných per 

RebiDose 
 
(SPODNÍ KLAPKA) 

předplněných per 

RebiDose 
 

146 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

147 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Rebif 22 

mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 

Interferonum beta–1a 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro 

Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  

Máte-

li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.  

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-

li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z 

nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v 

této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této 

příbalové informaci 

 
1. 

Co je přípravek Rebif a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rebif používat 

3. 

Jak se přípravek Rebif používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Rebif uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Rebif a k čemu se používá 

 

Přípravek Rebif patří do skupiny léčiv známých jako interferony. Jsou to přirozené látky, které 

přenášejí informace mezi buňkami. Interferony se tvoří v těle a hrají nenahraditelnou roli v imunitním 
systému. Interferony zatím ne zcela známým mechanismem pomáhají zmírnit poškození centrálního 

nervového systému způsobené roztroušenou sklerózou. 
 

Přípravek Rebif je vysoce čištěná rozpustná bílkovina podobná přirozenému interferonu beta, který se 

vytváří v lidském těle. 
 

Přípravek Rebif je užíván k léčbě roztroušené sklerózy. Bylo prokázáno, že snižuje množství a 

závažnost relapsů a zpomaluje rozvoj invalidity. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rebif používat  

 

Nepoužívejte přípravek Rebif 

• 

jestliže jste alergický(á) na přirozený či rekombinantní interferon beta nebo na kteroukoli další 

složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), 

• 

jestl

iže jste těhotná (viz Těhotenství a kojení), 

• 

jestliže v 

současné době trpíte těžkou depresí. 

 

Upozornění a opatření 

Před použitím přípravku Rebif se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. 
 

• 

Přípravek Rebif by měl být užíván pouze pod dohledem Vašeho lékaře. 

• 

Před zahájením léčby přípravkem Rebif si pozorně přečtěte a postupujte podle doporučení 
uvedeného v 

bodě „Jak se přípravek Rebif používá“, aby se snížilo riziko výskytu nekrózy 

místě vpichu injekce (rozpad kůže a destrukce tkání), které bylo hlášeno u pacientů léčených 

přípravkem Rebif. Pokud zaznamenáte nepříjemné místní reakce, kontaktujte lékaře. 

• 

Před použitím přípravku Rebif se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud trpíte 

alergií (přecitlivělostí) na nějaké léky. 

148 

• 

Během léčby se v malých cévách mohou vyskytnout krevní sraženiny. Tyto krevní sraženiny by 

mohly ovlivnit funkci ledvin. K tomu může dojít několik týdnů až několik let po zahájení léčby 

přípravkem Rebif. Může se stát, že lékař bude chtít zkontrolovat krevní tlak, krevní obraz (počet 

krevních destiček) a funkci ledvin. 

 

Informujte svého lékaře v případě, že trpíte onemocněním: 

• 

kostní dřeně, 

• 

ledvin, 

• 

jater, 

• 

srdce, 

• 

štítné žlázy, 

• 

nebo trpíte depresemi, 

• 

nebo se u Vás vyskytl epileptický záchvat, 

aby lékař/lékařka mohl(a) pečlivě sledovat Vaši léčbu a případné zhoršení stavu. 
 

Další léčivé přípravky a přípravek Rebif 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době 
používal(a) nebo které možná budete používat. 

Lékaře informujte zejména v případě, že užíváte antiepileptika nebo antidepresiva. 
 

Těhotenství a kojení 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
 

Léčbu přípravkem Rebif nesmíte zahájit, jestliže jste těhotná. Jste-li žena v plodném věku, musíte 

během léčby přípravkem Rebif používat spolehlivou antikoncepci. Jestliže otěhotníte nebo plánujete 

otěhotnět během léčby přípravkem Rebif, požádejte svého lékaře o radu. 
 

Dříve než započnete léčbu, informujte svého lékaře o tom, že kojíte. Přípravek Rebif se nedoporučuje 

podávat během kojení. 
 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Účinky samotné nemoci nebo její léčby mohou ovlivnit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 

Pokud máte obavy, pohovořte si o nich s lékařem. 
 

Přípravek Rebif obsahuje benzylalkohol 

Přípravek Rebif obsahuje 2,5 mg benzylalkoholu na dávku. Nesmí se podávat nedonošeným dětem 

novorozencům. Může způsobit toxické a alergické reakce u kojenců a dětí do 3 let. 

 
 
3. 

Jak se přípravek Rebif používá 

 

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 

se svým lékařem. 
 
Dávka 
Obvyklá dávka je 44 

mikrogramů (12 miliónů IU) třikrát týdně. Váš lékař Vám předepsal nižší dávku 

22 

mikrogramů (6 miliónů IU) podávanou třikrát týdně. Tato nižší dávka se doporučuje u pacientů, 

kteří nesnášejí vyšší dávku. 
 

Přípravek Rebif by měl být podáván třikrát týdně a pokud možno: 

• 

ve s

tejných třech dnech každý týden (nejméně 48 hodin od sebe, např. pondělí, středa, pátek), 

• 

ve stejnou denní dobu (nejlépe večer). 

 

149 

Použití u 

dětí a dospívajících (ve věku 2 až 17 let) 

Nebyly provedeny formální klinické studie u dětí nebo dospívajících. Dostupné klinické údaje však 

nasvědčují tomu, že bezpečnostní profil u dětí a dospívajících, kterým je podáván přípravek 
Rebif 22 

mikrogramů nebo Rebif 44 mikrogramů třikrát týdně, je podobný bezpečnostnímu profilu 

pozorovanému u dospělých. 
 
Použití u 

dětí (ve věku do 2 let) 

U dětí mladších než 2 roky se použití přípravku Rebif nedoporučuje. 
 

Způsob podání 

Přípravek Rebif je určen k subkutánnímu (podkožnímu) podání. 

První injekce musí být podána (podány) pod dohledem náležitě kvalifikovaného zdravotníka. Po 
dos

tatečném zaškolení si můžete přípravek Rebif injekční stříkačky aplikovat doma buď sám (sama) 

nebo za pomoci některého člena rodiny, přítele nebo opatrovatele. Přípravek Rebif může být také 
podán i pomocí vhodného autoinjektoru. 
 

Před podáním přípravku Rebif si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny: 

Tento léčivý přípravek je určen k jednorázovému podání.  

použití je vhodný pouze čirý až opalescentní roztok bez částic a bez viditelných známek snížené 

jakosti. 
 

Jak podávat injekce přípravku Rebif 
 

 

• 

Zv

olte místo vpichu injekce. Váš lékař Vám doporučí možná 

místa pro vpich injekce (vhodná místa jsou horní část stehen, 

dolní část břicha). Držte stříkačku jako tužku nebo šipku. 

Doporučuje se udržovat si přehled o místech vpichu a 

pravidelně je obměňovat tak, aby do jednoho místa nebyla 

injekce vpichována příliš často, aby se minimalizovalo riziko 
nekrózy v 

místě vpichu. 

 

POZN.: nevpichujte injekci do míst, kde cítíte zduření, pevné 

uzlíky nebo bolest; informujte svého lékaře nebo 
zdravotnického pracovníka o 

všem neobvyklém, čeho si 

všimnete. 
 

• 

Pečlivě si umyjte ruce mýdlem a vodou. 

• 

Vyjměte injekční stříkačku přípravkuRebif z obalu sloupnutím plastikového krytu. 

• 

Před aplikací injekce použijte alkoholový tampón k očištění kůže v místě vpichu injekce. 

Nechte kůži oschnout. Pokud na kůži zůstane trochu alkoholu, můžete cítit pálení. 

 

 

 

• 

Jemně stiskněte kůži k sobě kolem místa vpichu (trochu ji 

povytáhněte). 

• 

Zápěstí nechte opřené o kůži blízko místa vpichu a rychlým, 

pevným pohybem vpíchněte jehlu přímo do kůže v pravém 
úhlu. 

 

 

• 

Aplikujte přípravek pomalým, rovnoměrným tlakem (tlačte 

píst, dokud není stříkačka prázdná). 

Na místě vpichu si podržte alkoholový tampón. Vyjměte jehlu 

kůže. 

 

 

150 

• 

Místo vpichu jemně masírujte suchým kusem vaty nebo gázy. 

• 

Vyhoďte všechny použité předměty: jakmile jste ukončili aplikaci, okamžitě vyhoďte stříkačku 
do vhodné odpadkové nádoby. 

 

Jestliže jste použil(a) více přípravku Rebif, než jste měl(a) 

V případě předávkování kontaktujte lékaře okamžitě. 
 

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Rebif 

Jestliže vynecháte dávku, pokračujte podle původního dávkovacího schématu. Nezdvojnásobujte 
následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Rebif 

Účinky přípravku Rebif se nemusejí projevit ihned. Proto, aby se dostavil požadovaný výsledek, 

neměl(a) byste přípravek Rebif přestat užívat. Nejste-li si jist(a) přínosy léčby, poraďte se s lékařem. 
 

Bez konzultace s lékařem byste neměl(a) léčbu ukončit. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se p

oužívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka 

nebo zdravotní sestry. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Informujte ihned svého léka

ře, pokud se u Vás vyskytne některý z následujících závažných 

nežádoucích účinků: 
 

• 

Závažné reakce z 

přecitlivělosti (alergické reakce). Pokud se u Vás objeví bezprostředně po 

podání přípravku Rebif náhlé obtíže s dýcháním, které se mohou vyskytnout v souvislosti 

otokem obličeje, rtů, jazyka nebo krku, kopřivkou, svěděním celého těla a pocitem slabosti 

nebo mdloby, kontaktujte ihned svého lékaře nebo vyhledejte neodkladnou lékařskou pomoc. 
Tyto reakce jsou 

vzácné (mohou postihovat až 1 z 1 000 pacientů). 

 

• 

Informujte svého lékaře ihned, pokud se u Vás objeví následující možné příznaky poruchy 
jater

: žloutenka (zažloutnutí kůže nebo bělma očí), rozsáhlé svědění, ztráta chuti k jídlu spolu 

nevolností a zvracením a snadná tvorba modřin na kůži. Těžké poruchy jater mohou být 

spojeny s dalšími příznaky, jako jsou obtíže s koncentrací, spavost a zmatenost. 

 

• 

Deprese je 

častá (může postihovat až 1 z 10 pacientů) u pacientů s roztroušenou sklerózou. 

Pokud se budete cítit 

depresivně nebo pokud se u Vás vyskytnou sebevražedné myšlenky

oznamte to ihned svému lékaři. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři: 
 

• 

Příznaky podobné chřipce, jako je bolest hlavy, horečka, zimnice, bolest svalů a kloubů, únava 
a nevolnost jsou 

velmi časté (může postihovat více než 1 z 10 pacientů)

Tyto příznaky jsou obvykle mírné, jsou častější na začátku léčby a snižují se v jejím průběhu. 

Pro snížení těchto příznaků Vám může lékař doporučit vzít si léky proti horečce a bolesti před 
užitím p

řípravku Rebif a pak během 24 hodin po každé injekci. 

 

• 

Reakce v 

místě aplikace injekce zahrnující zarudnutí, otok, změnu barvy, zánět, bolest a 

porušení kůže jsou velmi časté. 
Výskyt reakcí v 

místě aplikace injekce se obvykle v průběhu času snižuje.  

Destr

ukce tkáně (nekróza), absces a zatvrdnutí v místě vpichu jsou méně časté (mohou 

postihovat až 1 ze 100 

pacientů). 

151 

Viz doporučení v bodě „Upozornění a opatření” pro minimalizaci rizika reakcí v místě aplikace 
injekce. 

Místo aplikace injekce může být infikováno (méně časté); kůže může být oteklá, citlivá a tvrdá a 

celá oblast může být velmi bolestivá. Pokud se u Vás objeví jakékoli tyto příznaky, poraďte se 

se svým lékařem. 

 

• 

Výsledky některých 

laboratorních vyšetření mohou být změněny. Pacient si obvykle těchto 

změn nevšimne (žádné příznaky), změny jsou obvykle přechodné a mírné a většinou nevyžadují 

zvláštní léčbu. 

Počet červených a bílých krvinek nebo krevních destiček se může snižovat buď samostatně 

(velmi časté), nebo současně (vzácné). Mezi možné příznaky vyplývající z těchto změn by 

mohly patřit únava, snížená schopnost obrany proti infekci, tvorba modřin nebo nevysvětlitelné 

krvácení. Mohou být změněny jaterní testy (velmi časté). Byl také zaznamenán zánět jater (méně 

časté). Pokud se u Vás objeví příznaky naznačující poruchu jater, jako je ztráta chuti k jídlu 

dalšími příznaky, jako je nevolnost, zvracení, žloutenka, kontaktujte, prosím, ihned svého 

lékaře (viz výše „Informujte ihned svého lékaře”). 

 

• 

Porucha funkce štítné žlázy je 

méně častá. Štítná žláza může vykazovat zvýšenou nebo 

nedostatečnou funkci. Tyto změny v aktivitě štítné žlázy pacient téměř vždy nevnímá jako 

příznaky, avšak Váš lékař může podle potřeby doporučit vyšetření štítné žlázy. 

 

• 

Pseudo-relaps roztroušené sklerózy (

frekvence není známa): Existuje možnost, že na začátku 

léčby přípravkem Rebif se u Vás objeví příznaky, které budou podobné příznakům při relapsu 

(opětné zhoršení zdravotního stavu) roztroušené sklerózy. Můžete například cítit výrazné napětí 
nebo slabost ve svalech, což Vám bude bránit v pohybu. V 

některých případech souvisí tyto 

příznaky s horečkou nebo příznaky podobnými chřipce popsanými výše. Pokud si všimnete 

jakýchkoli těchto nežádoucích účinků, informujte svého lékaře. 

 

Další možné nežádoucí účinky: 
 

Velmi časté (mohou postihovat více než 1 z 10 pacientů): 

• 

bolest hlavy 

 

Časté (mohou postihovat až 1 z 10 pacientů): 

• 

nespavost (poruchy spánku) 

• 

průjem, nevolnost, zvracení 

• 

svědění, vyrážka (kožní erupce) 

• 

bolest svalů a kloubů 

• 

únava, horečka, zimnice 

• 

vypadávání vlasů 

 

Méně časté (mohou postihovat až 1 ze 100 pacientů): 

• 

kopřivka 

• 

epileptické záchvaty 

• 

zánět jater (hepatitida) 

• 

dechové potíže 

• 

krevní sraženiny, jako je hluboká žilní trombóza 

• 

poruchy sítnice (zadní část oka), jako je zánět nebo krevní sraženiny s následnými poruchami 
zraku (poruchy zraku, ztráta zraku) 

• 

zvýšené pocení 

 
Vzácné (mohou postihovat až 1 z 1 000 

pacientů): 

• 

Sebevražedný pokus 

• 

Závažné kožní reakce – 

některé se slizničními lézemi 

• 

Krevní sraženiny v malých cévách mohou ovlivnit funkci ledvin (trombotická 
trombocytopenická purpura nebo hemolyticko-uremický syndrom). 

Mezi příznaky může patřit 

152 

zvýšená tvorba modřin, krvácení, horečka, výrazná slabost, bolest hlavy, závrať či pocit na 

omdlení. Může se stát, že lékař zjistí, že máte změny v krevním obraze či změny funkce ledvin. 

• 

Lupus erytematodes indukovaný léky: nežádoucí účinek dlouhodobé léčby přípravkem Rebif. 

Příznaky mohou zahrnovat bolest svalů a kloubů, otok a vyrážku. Mohou se u Vás také objevit 

další známky, jako je horečka, snížení tělesné hmotnosti a únava. Příznaky obvykle vymizí 

během jednoho až dvou týdnů po ukončení léčby. 

• 

Problémy s ledvinami, včetně jizvení, které může snižovat funkci ledvin. 

Pokud se u Vás objeví některé nebo všechny z těchto příznaků: 

pěnivá moč, 

únava, 

otok, zvláště kotníků a očních víček a přírůstek tělesné hmotnosti, 

informujte svého lékaře, protože se může jednat o známky možných problémů s ledvinami. 
 

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny u interferonu beta (frekvence není známa) 

• 

závratě  

• 

nervozita 

• 

ztráta chuti k jídlu 

• 

rozš

íření krevních cév a bušení srdce (palpitace)  

• 

nepravidelnosti a/nebo změny menstruačního krvácení. 

• 

plicní arteriální hypertenze – 

onemocnění typické silným zúžením krevních cév v plicích což 

následně vede k vysokému krevnímu tlaku v krevních cévách, kterými proudí krev ze srdce do 

plic. Plicní arteriální hypertenze byla pozorována v různých časových odstupech od počátku 

léčby přípravkem Rebif a to až do několika let od zahájení léčby. 

 

Bez porady s lékařem byste neměl(a) ukončit nebo měnit léčbu. 
 

Děti a dospívající 

Nežádoucí účinky u dětí a dospívajících jsou podobné nežádoucím účinkům pozorovaným u 

dospělých. 
 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z 

nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního 

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete 

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Rebif uchovávat 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku za EXP. 
 
Uchovávejte v 

chladničce (2 °C – 8 °C). 

 

Chraňte před mrazem. (K zabránění náhodnému zmrazení nepokládejte přípravek do blízkosti mrazicí  

přihrádky).  
 

Pro používání doma můžete vyjmout přípravek Rebif z chladničky a uchovávat ho při teplotě do 25 °C 

jednorázově po dobu až 14 dní. Přípravek Rebif musí být poté vrácen do chladničky a použit před 
uplynutím doby použitelnosti. 
 
Uchovávejte v 

původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti, např. jestliže 

roztok už není čirý nebo pokud obsahuje částečky. 

153 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s 

přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 

Co přípravek Rebif obsahuje 

• 

Léčivou látkou je interferon beta-1a. Jedna stříkačka obsahuje 22 mikrogramů, což odpovídá 

miliónům mezinárodních jednotek interferonu beta-1a. 

• 

Dalšími složkami jsou mannitol, poloxamer 188, L-methionin, benzylalkohol, trihydrát octanu 
sodného, kyselina octová, hydroxid sodný a voda na injekci. 

 

Jak přípravek Rebif vypadá a co obsahuje toto balení 

Přípravek Rebif je dostupný jako injekční roztok v předplněných injekčních stříkačkách s upevněnou 

jehlou, určených pro vlastní podání. Roztok přípravku Rebif je čirý až opalescentní. Předplněné 

injekční stříkačky obsahují 0,5 ml roztoku a jsou připraveny k použití 

Přípravek Rebif je dostupný v balení po 1, 3, 12 a 36 předplněných injekčních stříkačkách. Na trhu 
nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Merck Serono Europe Limited 
56, Marsh Wall 
London E14 9TP 
Velká Británie 
 
Výrobce 
Merck Serono S.p.A. 
Via delle Magnolie 15 
I-70026 Modugno (Bari) 
Itálie 
 
Další informace o 

tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 

 
België/Belgique/Belgien 
MERCK NV/SA 
Tél/Tel: +32 2 686 07 11 

Lietuva 
Merck Serono UAB  
Tel: +370 37320603 
 

България 

„Мерк България“ ЕАД 

Teл.: +359 24461 111 
 

Luxembourg/Luxemburg 
MERCK NV/SA, Belgique/Belgien 
Tél/Tel: +32 2 686 07 11 
 

Česká republika 
Merck spol.s.r.o 
Tel. +420 272084211 
 

Magyarország 
Merck Kft.  
Tel: +36-1-463-8100 
 

Danmark 
Merck A/S 
Tlf: +45 35253550 
 

Malta 
Vivian Corporation Ltd 
Tel: +356-22-588600 

 

Deutschland 
Merck Serono GmbH 
Tel: +49-6151-6285-0 
 

Nederland 
Merck BV 
Tel: +31-20-6582800 
 

154 

Eesti 
Merck Serono OÜ 
Tel: +372 682 5882 
 

Norge 
Merck Serono Norge  
Tlf: +47 67 90 35 90 
 

Ελλάδα 
Merck A.E. 
T

ηλ: +30-210-61 65 100 

 

Österreich 
Merck GesmbH. 
Tel: +43 1 57600-0 
 

España 
Merck S.L. 
Línea de Información: 900 200 400 
Tel: +34-91-745 44 00 
 

Polska 
Merck Sp. z o.o. 
Tel.: +48 22 53 59 700 
 

France 
Merck Serono s.a.s. 
Tél.: +33-4-72 78 25 25 
Numéro vert : 0 800 888 024 
 

Portugal 
Merck, s.a. 
Tel: +351-21-361 35 00 
 

Hrvatska 
Merck d.o.o, 
Tel: +385 1 4864 111 
 

România 
Merck România SRL 
Tel: +40 21 319 88 50 
 

Íreland 
Merck Serono Ltd, United Kingdom 
Tel: +44-20 8818 7200 
 

Slovenija 
MERCK d.o.o. 
Tel: +386 1 560 3 800 
 

Ísland 
Icepharma hf 
Tel: + 354 540 8000 
 

Slovenská republika 
Merck spol. s r.o. 
Tel: + 421 2 49 267 111 

Italia 
Merck Serono S.p.A. 
Tel: +39-06-70 38 41 
 

Suomi/Finland 
Merck Oy 
Puh/Tel: +358-9-8678 700 
 

Κύπρος 

Χρ. Γ. Παπαλοϊζου Λτδ 

Τηλ.: +357 22490305 
 

Sverige 
Merck AB 
Tel: +46-8-562 445 00 

Latvija 
Merck Serono SIA 
Tel: +371 67152500 

United Kingdom 
Merck Serono Ltd 
Tel: +44-20 8818 7200 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
 
 
Další zdroje informací 
 
Podrobné informace o 

tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu. 
 

155 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Rebif 44 

mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 

Interferonum beta–1a 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  

Máte-

li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.  

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-

li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z 

nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v 

této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této 

příbalové informaci 

 
1. 

Co je přípravek Rebif a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rebif používat 

3. 

Jak se přípravek Rebif používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Rebif uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Rebif a k čemu se používá 

 

Přípravek Rebif patří do skupiny léčiv známých jako interferony. Jsou to přirozené látky, které 

přenášejí informace mezi buňkami. Interferony se tvoří v těle a hrají nenahraditelnou roli v imunitním 
systému. Interferony zatím ne zcela známým mechanismem pomáhají zmírnit poškození centrálního 

nervového systému způsobené roztroušenou sklerózou. 
 

Přípravek Rebif je vysoce čištěná rozpustná bílkovina podobná přirozenému interferonu beta, který se 

vytváří v lidském těle. 
 

Přípravek Rebif je užíván k léčbě roztroušené sklerózy. Bylo prokázáno, že snižuje množství a 

závažnost relapsů a zpomaluje rozvoj invalidity. Je schválen též pro pacienty, kteří zaznamenali jednu 

klinickou příhodu, která je pravděpodobně první známkou roztroušené sklerózy. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rebif používat  

 

Nepoužívejte přípravek Rebif 

• 

jestliže jste alergický(á) na přirozený či rekombinantní interferon beta nebo na kteroukoli další 

složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), 

• 

jestliže jste těhotná (viz Těhotenství a kojení), 

• 

jestliže v 

současné době trpíte těžkou depresí. 

 

Upozornění a opatření 

Před použitím přípravku Rebif se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. 
 

• 

Přípravek Rebif by měl být užíván pouze pod dohledem Vašeho lékaře. 

• 

Před zahájením léčby přípravkem Rebif si pozorně přečtěte a postupujte podle doporučení 
uvedeného v 

bodě „Jak se přípravek Rebif používá“, aby se snížilo riziko výskytu nekrózy 

místě vpichu injekce (rozpad kůže a destrukce tkání), které bylo hlášeno u pacientů léčených 

přípravkem Rebif. Pokud zaznamenáte nepříjemné místní reakce, kontaktujte lékaře. 

156 

• 

Před použitím přípravku Rebif se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud trpíte 

alergií (přecitlivělostí) na nějaké léky. 

• 

Během léčby se v malých cévách mohou vyskytnout krevní sraženiny. Tyto krevní sraženiny by 

mohly ovlivnit funkci ledvin. K tomu může dojít několik týdnů až několik let po zahájení léčby 

přípravkem Rebif. Může se stát, že lékař bude chtít zkontrolovat krevní tlak, krevní obraz (počet 

krevních destiček) a funkci ledvin. 

 

Informujte svého lékaře v případě, že trpíte onemocněním: 

• 

kostní dřeně, 

• 

ledvin, 

• 

jater, 

• 

srdce, 

• 

štítné žlázy, 

• 

nebo trpíte depresemi, 

• 

nebo se u Vás vyskytl epileptický záchvat, 

aby lékař/lékařka mohl(a) pečlivě sledovat Vaši léčbu a případné zhoršení stavu. 
 

Další léčivé přípravky a přípravek Rebif 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době 
používal(a) nebo které možná budete používat. 

Lékaře informujte zejména v případě, že užíváte antiepileptika nebo antidepresiva. 
 

Těhotenství a kojení 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
 

Léčbu přípravkem Rebif nesmíte zahájit, jestliže jste těhotná. Jste-li žena v plodném věku, musíte 

během léčby přípravkem Rebif používat spolehlivou antikoncepci. Jestliže otěhotníte nebo plánujete 

otěhotnět během léčby přípravkem Rebif, požádejte svého lékaře o radu. 
 

Dříve než započnete léčbu, informujte svého lékaře o tom, že kojíte. Přípravek Rebif se nedoporučuje 
podávat 

během kojení. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Účinky samotné nemoci nebo její léčby mohou ovlivnit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 

Pokud máte obavy, pohovořte si o nich s lékařem. 
 

Přípravek Rebif obsahuje benzylalkohol 

Přípravek Rebif obsahuje 2,5 mg benzylalkoholu na dávku. Nesmí se podávat nedonošeným dětem 

novorozencům. Může způsobit toxické a alergické reakce u kojenců a dětí do 3 let. 

 
 
3. 

Jak se přípravek Rebif používá 

 

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 

se svým lékařem. 
 
Dávka 

Pacienti, kteří prodělali jednu klinickou příhodu 
Obvyklá dávka je 44 

mikrogramů (12 miliónů IU) třikrát týdně. 

 

Pacienti s roztroušenou sklerózou 
Obvyklá dávka je 44 

mikrogramů (12 miliónů IU) třikrát týdně.  

 
Nižší dávka 22 

mikrogramů (6 miliónů IU) podávaná třikrát týdně se doporučuje u pacientů, kteří 

nesnášejí vyšší dávku. 
 

157 

Přípravek Rebif by měl být podáván třikrát týdně a pokud možno: 

• 

ve stejných třech dnech každý týden (nejméně 48 hodin od sebe, např. pondělí, středa, pátek), 

• 

ve stejnou denní dobu (nejlépe večer). 

 
Použití u 

dětí a dospívajících (ve věku 2 až 17 let) 

Nebyly provedeny formální klinické studie u dětí nebo dospívajících. Dostupné klinické údaje však 

nasvědčují tomu, že bezpečnostní profil u dětí a dospívajících, kterým je podáván přípravek 
Rebif 22 

mikrogramů nebo Rebif 44 mikrogramů třikrát týdně, je podobný bezpečnostnímu profilu 

pozorovanému u dospělých. 
 
Použití u 

dětí (ve věku do 2 let) 

U dětí mladších než 2 roky se použití přípravku Rebif nedoporučuje. 
 

Způsob podání 

Přípravek Rebif je určen k subkutánnímu (podkožnímu) podání. 

První injekce musí být podána (podány) pod dohledem náležitě kvalifikovaného zdravotníka. Po 

dostatečném zaškolení si můžete přípravek Rebif injekční stříkačky aplikovat doma buď sám (sama) 

nebo za pomoci některého člena rodiny, přítele nebo opatrovatele. Přípravek Rebif může být také 
podán i pomocí vhodného autoinjektoru. 
 

Před podáním přípravku Rebif si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny: 

Tento léčivý přípravek je určen k jednorázovému podání.  

použití je vhodný pouze čirý až opalescentní roztok bez částic a bez viditelných známek snížené 

jakosti. 
 

Jak podávat injekce přípravku Rebif 
 

 

• 

Zvolte místo vpichu injekce. Váš lékař Vám doporučí možná 

místa pro vpich injekce (vhodná místa jsou horní část stehen, 

dolní část břicha). Držte stříkačku jako tužku nebo šipku. 

Doporučuje se udržovat si přehled o místech vpichu a 

pravidelně je obměňovat tak, aby do jednoho místa nebyla 
injekc

e vpichována příliš často, aby se minimalizovalo riziko 

nekrózy v 

místě vpichu. 

 

POZN.: nevpichujte injekci do míst, kde cítíte zduření, pevné 

uzlíky nebo bolest; informujte svého lékaře nebo 

zdravotnického pracovníka o všem neobvyklém, čeho si 
všimnete. 
 

• 

Pečlivě si umyjte ruce mýdlem a vodou. 

• 

Vyjměte injekční stříkačku přípravkuRebif z obalu sloupnutím plastikového krytu. 

• 

Před aplikací injekce použijte alkoholový tampón k očištění kůže v místě vpichu injekce. 

Nechte kůži oschnout. Pokud na kůži zůstane trochu alkoholu, můžete cítit pálení. 

 

 

 

• 

Jemně stiskněte kůži k sobě kolem místa vpichu (trochu ji 

povytáhněte). 

• 

Zápěstí nechte opřené o kůži blízko místa vpichu a rychlým, 

pevným pohybem vpíchněte jehlu přímo do kůže v pravém 
úhlu. 

 

158 

 

• 

Aplikujte přípravek pomalým, rovnoměrným tlakem (tlačte 

píst, dokud není stříkačka prázdná). 

Na místě vpichu si podržte alkoholový tampón. Vyjměte jehlu 

kůže. 

 

 

• 

Místo vpichu jemně masírujte suchým kusem vaty nebo gázy. 

• 

Vyhoďte všechny použité předměty: jakmile jste ukončili aplikaci, okamžitě vyhoďte stříkačku 
do vhodné odpadkové nádoby. 

 

Jestliže jste použil(a) více přípravku Rebif, než jste měl(a) 

V případě předávkování kontaktujte lékaře okamžitě. 
 

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Rebif 
Jestliže vynecháte dávku

, pokračujte podle původního dávkovacího schématu. Nezdvojnásobujte 

následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Rebif 

Účinky přípravku Rebif se nemusejí projevit ihned. Proto, aby se dostavil požadovaný výsledek, 

neměl(a) byste přípravek Rebif přestat užívat. Nejste-li si jist(a) přínosy léčby, poraďte se s lékařem. 
 

Bez konzultace s lékařem byste neměl(a) léčbu ukončit. 
 
Máte-

li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka 

nebo zdravotní sestry. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 

Informujte ihned svého lékaře, pokud se u Vás vyskytne některý z následujících závažných 

nežádoucích účinků: 
 

• 

Závažné reakce z 

přecitlivělosti (alergické reakce). Pokud se u Vás objeví bezprostředně po 

podání přípravku Rebif náhlé obtíže s dýcháním, které se mohou vyskytnout v souvislosti 

otokem obličeje, rtů, jazyka nebo krku, kopřivkou, svěděním celého těla a pocitem slabosti 

nebo mdloby, kontaktujte ihned svého lékaře nebo vyhledejte neodkladnou lékařskou pomoc. 
Tyto reakce jsou 

vzácné (mohou postihovat až 1 z 1 000 pacientů). 

 

• 

Informujte svého lékaře ihned, pokud se u Vás objeví následující možné příznaky poruchy 
jater

: žloutenka (zažloutnutí kůže nebo bělma očí), rozsáhlé svědění, ztráta chuti k jídlu spolu 

nevolností a zvracením a snadná tvorba modřin na kůži. Těžké poruchy jater mohou být 

spojeny s dalšími příznaky, jako jsou obtíže s koncentrací, spavost a zmatenost. 

 

• 

Deprese je 

častá (může postihovat až 1 z 10 pacientů) u pacientů s roztroušenou sklerózou. 

Pokud se budete cítit 

depresivně nebo pokud se u Vás vyskytnou sebevražedné myšlenky

oznamte to ihned s

vému lékaři. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři: 
 

• 

Příznaky podobné chřipce, jako je bolest hlavy, horečka, zimnice, bolest svalů a kloubů, únava 
a nevolnost jsou 

velmi časté (může postihovat více než 1 z 10 pacientů)

159 

Tyto příznaky jsou obvykle mírné, jsou častější na začátku léčby a snižují se v jejím průběhu. 

Pro snížení těchto příznaků Vám může lékař doporučit vzít si léky proti horečce a bolesti před 

užitím přípravku Rebif a pak během 24 hodin po každé injekci. 

 

• 

Reakce v 

místě aplikace injekce zahrnující zarudnutí, otok, změnu barvy, zánět, bolest a 

porušení kůže jsou velmi časté. 
Výskyt reakcí v 

místě aplikace injekce se obvykle v průběhu času snižuje.  

Destrukce tkáně (nekróza), absces a zatvrdnutí v místě vpichu jsou méně časté (mohou 
postihovat až 1 ze 100 

pacientů). 

Viz doporučení v bodě „Upozornění a opatření” pro minimalizaci rizika reakcí v místě aplikace 
injekce. 

Místo aplikace injekce může být infikováno (méně časté); kůže může být oteklá, citlivá a tvrdá a 

celá oblast může být velmi bolestivá. Pokud se u Vás objeví jakékoli tyto příznaky, poraďte se 

se svým lékařem. 

 

• 

Výsledky některých 

laboratorních vyšetření mohou být změněny. Pacient si obvykle těchto 

změn nevšimne (žádné příznaky), změny jsou obvykle přechodné a mírné a většinou nevyžadují 

zvláštní léčbu. 

Počet červených a bílých krvinek nebo krevních destiček se může snižovat buď samostatně 

(velmi časté), nebo současně (vzácné). Mezi možné příznaky vyplývající z těchto změn by 
mohly p

atřit únava, snížená schopnost obrany proti infekci, tvorba modřin nebo nevysvětlitelné 

krvácení. Mohou být změněny jaterní testy (velmi časté). Byl také zaznamenán zánět jater (méně 

časté). Pokud se u Vás objeví příznaky naznačující poruchu jater, jako je ztráta chuti k jídlu 

dalšími příznaky, jako je nevolnost, zvracení, žloutenka, kontaktujte, prosím, ihned svého 

lékaře (viz výše „Informujte ihned svého lékaře”). 

 

• 

Porucha funkce štítné žlázy je 

méně častá. Štítná žláza může vykazovat zvýšenou nebo 

nedo

statečnou funkci. Tyto změny v aktivitě štítné žlázy pacient téměř vždy nevnímá jako 

příznaky, avšak Váš lékař může podle potřeby doporučit vyšetření štítné žlázy. 

 

• 

Pseudo-relaps roztroušené sklerózy (

frekvence není známa): Existuje možnost, že na začátku 

léčby přípravkem Rebif se u Vás objeví příznaky, které budou podobné příznakům při relapsu 

(opětné zhoršení zdravotního stavu) roztroušené sklerózy. Můžete například cítit výrazné napětí 
nebo slabost ve svalech, což Vám bude bránit v pohybu. V 

některých případech souvisí tyto 

příznaky s horečkou nebo příznaky podobnými chřipce popsanými výše. Pokud si všimnete 

jakýchkoli těchto nežádoucích účinků, informujte svého lékaře. 

 

Další možné nežádoucí účinky: 
 

Velmi časté (mohou postihovat více než 1 z 10 pacientů): 

• 

bolest hlavy 

 

Časté (mohou postihovat až 1 z 10 pacientů): 

• 

nespavost (poruchy spánku) 

• 

průjem, nevolnost, zvracení 

• 

svědění, vyrážka (kožní erupce) 

• 

bolest svalů a kloubů 

• 

únava, horečka, zimnice 

• 

vypadávání vlasů 

 

Méně časté (mohou postihovat až 1 ze 100 pacientů): 

• 

kopřivka 

• 

epileptické záchvaty 

• 

zánět jater (hepatitida) 

• 

dechové potíže 

• 

krevní sraženiny, jako je hluboká žilní trombóza 

160 

• 

poruchy sítnice (zadní část oka), jako je zánět nebo krevní sraženiny s následnými poruchami 
zraku (poruchy zraku, ztráta zraku) 

• 

zvýšené pocení 

 
Vzácné (mohou postihovat až 1 z 1 000 

pacientů): 

• 

Sebevražedný pokus 

• 

Závažné kožní reakce – 

některé se slizničními lézemi 

• 

Krevní sraženiny v malých cévách mohou ovlivnit funkci ledvin (trombotická 
trombocytopenická purpura nebo hemolyticko-uremický syndrom). 

Mezi příznaky může patřit 

zvýšená tvorba modřin, krvácení, horečka, výrazná slabost, bolest hlavy, závrať či pocit na 

omdlení. Může se stát, že lékař zjistí, že máte změny v krevním obraze či změny funkce ledvin. 

• 

Lupus erytematodes induk

ovaný léky: nežádoucí účinek dlouhodobé léčby přípravkem Rebif. 

Příznaky mohou zahrnovat bolest svalů a kloubů, otok a vyrážku. Mohou se u Vás také objevit 

další známky, jako je horečka, snížení tělesné hmotnosti a únava. Příznaky obvykle vymizí 

během jednoho až dvou týdnů po ukončení léčby. 

• 

Problémy s ledvinami, včetně jizvení, které může snižovat funkci ledvin. 

Pokud se u Vás objeví některé nebo všechny z těchto příznaků: 

pěnivá moč, 

únava, 

otok, zvláště kotníků a očních víček a přírůstek tělesné hmotnosti, 

informujte svého lékaře, protože se může jednat o známky možných problémů s ledvinami. 
 

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny u interferonu beta (frekvence není známa) 

• 

závratě  

• 

nervozita 

• 

ztráta chuti k jídlu 

• 

rozšíření krevních cév a bušení srdce (palpitace)  

• 

nepravidelnosti a/nebo změny menstruačního krvácení. 

• 

plicní arteriální hypertenze – 

onemocnění typické silným zúžením krevních cév v plicích což 

následně vede k vysokému krevnímu tlaku v krevních cévách, kterými proudí krev ze srdce do 
plic. Plic

ní arteriální hypertenze byla pozorována v různých časových odstupech od počátku 

léčby přípravkem Rebif a to až do několika let od zahájení léčby. 

 

Bez porady s lékařem byste neměl(a) ukončit nebo měnit léčbu. 
 

Děti a dospívající 

Nežádoucí účinky u dětí a dospívajících jsou podobné nežádoucím účinkům pozorovaným u 

dospělých. 
 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z 

nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního 

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete 

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Rebif uchovávat 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento 

přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku za EXP. 

 
Uchovávejte v 

chladničce (2 °C – 8 °C). 

 

Chraňte před mrazem. (K zabránění náhodnému zmrazení nepokládejte přípravek do blízkosti mrazicí  

161 

přihrádky).  
 

Pro používání doma můžete vyjmout přípravek Rebif z chladničky a uchovávat ho při teplotě do 25 °C 

jednorázově po dobu až 14 dní. Přípravek Rebif musí být poté vrácen do chladničky a použit před 
uplynutím doby použitelnosti. 
 
Uchovávejte v 

původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti, např. jestliže 

roztok už není čirý nebo pokud obsahuje částečky. 
 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s 

přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 

Co přípravek Rebif obsahuje 

• 

Léčivou látkou je interferon beta-1a. Jedna stříkačka obsahuje 44 mikrogramů, což odpovídá 
12 

miliónům mezinárodních jednotek interferonu beta-1a. 

• 

Dalšími složkami jsou mannitol, poloxamer 188, L-methionin, benzylalkohol, trihydrát octanu 
sodného, kyselina octová, hydroxid sodný a voda na injekci. 

 

Jak přípravek Rebif vypadá a co obsahuje toto balení 

Přípravek Rebif je dostupný jako injekční roztok v předplněných injekčních stříkačkách s upevněnou 

jehlou, určených pro vlastní podání. Roztok přípravku Rebif je čirý až opalescentní. Předplněné 

injekční stříkačky obsahují 0,5 ml roztoku a jsou připraveny k použití. 

Přípravek Rebif je dostupný v balení po 1, 3, 12 a 36  předplněných injekčních stříkačkách. Na trhu 
nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Merck Serono Europe Limited 
56, Marsh Wall 
London E14 9TP 
Velká Británie 
 
Výrobce 
Merck Serono S.p.A. 
Via delle Magnolie 15 
I-70026 Modugno (Bari) 
Itálie 
 
Další informace o 

tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 

 
België/Belgique/Belgien 
MERCK NV/SA 
Tél/Tel: +32 2 686 07 11 

Lietuva 
Merck Serono UAB  
Tel: +370 37320603 
 

България 

„Мерк България“ ЕАД 

Teл.: +359 24461 111 
 

Luxembourg/Luxemburg 
MERCK NV/SA, Belgique/Belgien 
Tél/Tel: +32 2 686 07 11 
 

Česká republika 
Merck spol.s.r.o 
Tel. +420 272084211 
 

Magyarország 
Merck Kft.  
Tel: +36-1-463-8100 
 

162 

Danmark 
Merck A/S 
Tlf: +45 35253550 
 

Malta 
Vivian Corporation Ltd 
Tel: +356-22-588600 

 

Deutschland 
Merck Serono GmbH 
Tel: +49-6151-6285-0 
 

Nederland 
Merck BV 
Tel: +31-20-6582800 
 

Eesti 
Merck Serono OÜ 
Tel: +372 682 5882 
 

Norge 
Merck Serono Norge  
Tlf: +47 67 90 35 90 
 

Ελλάδα 
Merck A.E. 
T

ηλ: +30-210-61 65 100 

 

Österreich 
Merck GesmbH. 
Tel: +43 1 57600-0 
 

España 
Merck S.L. 
Línea de Información: 900 200 400 
Tel: +34-91-745 44 00 
 

Polska 
Merck Sp. z o.o. 
Tel.: +48 22 53 59 700 
 

France 
Merck Serono s.a.s. 
Tél.: +33-4-72 78 25 25 
Numéro vert : 0 800 888 024 
 

Portugal 
Merck, s.a. 
Tel: +351-21-361 35 00 
 

Hrvatska 
Merck d.o.o, 
Tel: +385 1 4864 111 
 

România 
Merck România SRL 
Tel: +40 21 319 88 50 
 

Íreland 
Merck Serono Ltd, United Kingdom 
Tel: +44-20 8818 7200 
 

Slovenija 
MERCK d.o.o. 
Tel: +386 1 560 3 800 
 

Ísland 
Icepharma hf 
Tel: + 354 540 8000 
 

Slovenská republika 
Merck spol. s r.o. 
Tel: + 421 2 49 267 111 

Italia 
Merck Serono S.p.A. 
Tel: +39-06-70 38 41 
 

Suomi/Finland 
Merck Oy 
Puh/Tel: +358-9-8678 700 
 

Κύπρος 

Χρ. Γ. Παπαλοϊζου Λτδ 

Τηλ.: +357 22490305 
 

Sverige 
Merck AB 
Tel: +46-8-562 445 00 

Latvija 
Merck Serono SIA 
Tel: +371 67152500 

United Kingdom 
Merck Serono Ltd 
Tel: +44-20 8818 7200 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
 
 
Další zdroje informací 
 
Podrobné informace o 

tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu. 

163 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Rebif 8,8 

mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 

Rebif 22 

mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 

Interferonum beta – 1a 

Balení k 

zahájení léčby 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  

Máte-

li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.  

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-

li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z 

nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v 

této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této 

příbalové informaci 

 
1. 

Co je přípravek Rebif a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rebif používat 

3. 

Jak se přípravek Rebif používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Rebif uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Rebif a k čemu se používá 

 

Přípravek Rebif patří do skupiny léčiv známých jako interferony. Jsou to přirozené látky, které 

přenášejí informace mezi buňkami. Interferony se tvoří v těle a hrají nenahraditelnou roli v imunitním 
systému. Interferony zatím ne zcela známým mechanismem pomáhají zmírnit poškození centrálního 

nervového systému způsobené roztroušenou sklerózou. 
 

Přípravek Rebif je vysoce čištěná rozpustná bílkovina podobná přirozenému interferonu beta, který se 

vytváří v lidském těle. 
 

Přípravek Rebif je užíván k léčbě roztroušené sklerózy. Bylo prokázáno, že snižuje množství a 
záva

žnost relapsů a zpomaluje rozvoj invalidity. Je schválen též pro pacienty, kteří zaznamenali jednu 

klinickou příhodu, která je pravděpodobně první známkou roztroušené sklerózy. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rebif používat  

 
Nepo

užívejte přípravek Rebif 

• 

jestliže jste alergický(á) na přirozený či rekombinantní interferon beta nebo na kteroukoli další 

složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), 

• 

jestliže jste těhotná (viz Těhotenství a kojení), 

• 

jestliže v 

současné době trpíte těžkou depresí. 

 

Upozornění a opatření 

Před použitím přípravku Rebif se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. 
 

• 

Přípravek Rebif by měl být užíván pouze pod dohledem Vašeho lékaře. 

• 

Před zahájením léčby přípravkem Rebif si pozorně přečtěte a postupujte podle doporučení 
uvedeného v 

bodě „Jak se přípravek Rebif používá“, aby se snížilo riziko výskytu nekrózy 

164 

místě vpichu injekce (rozpad kůže a destrukce tkání), které bylo hlášeno u pacientů léčených 

přípravkem Rebif. Pokud zaznamenáte nepříjemné místní reakce, kontaktujte lékaře. 

• 

Před použitím přípravku Rebif se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud trpíte 

alergií (přecitlivělostí) na nějaké léky. 

• 

Během léčby se v malých cévách mohou vyskytnout krevní sraženiny. Tyto krevní sraženiny by 

mohly ovlivnit funkci ledvin. K tomu může dojít několik týdnů až několik let po zahájení léčby 

přípravkem Rebif. Může se stát, že lékař bude chtít zkontrolovat krevní tlak, krevní obraz (počet 

krevních destiček) a funkci ledvin. 

 

Informujte svého lékaře v případě, že trpíte onemocněním: 

• 

kostní dřeně, 

• 

ledvin, 

• 

jater, 

• 

srdce, 

• 

štítné žlázy, 

• 

nebo trpíte depresemi, 

• 

nebo se u Vás vyskytl epileptický záchvat, 

aby lékař/lékařka mohl(a) pečlivě sledovat Vaši léčbu a případné zhoršení stavu. 
 

Další léčivé přípravky a přípravek Rebif 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době 
používal(a) nebo které možná budete používat. 

Lékaře informujte zejména v případě, že užíváte antiepileptika nebo antidepresiva. 
 

Těhotenství a kojení 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
 

Léčbu přípravkem Rebif nesmíte zahájit, jestliže jste těhotná. Jste-li žena v plodném věku, musíte 

během léčby přípravkem Rebif používat spolehlivou antikoncepci. Jestliže otěhotníte nebo plánujete 

otěhotnět během léčby přípravkem Rebif, požádejte svého lékaře o radu. 
 

Dříve než započnete léčbu, informujte svého lékaře o tom, že kojíte. Přípravek Rebif se nedoporučuje 

podávat během kojení. 
 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Účinky samotné nemoci nebo její léčby mohou ovlivnit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 

Pokud máte obavy, pohovořte si o nich s lékařem. 
 

Přípravek Rebif obsahuje benzylalkohol 

Přípravek Rebif obsahuje 1,0 mg benzylalkoholu na dávku 0,2 ml a 2,5 mg benzylalkoholu na dávku 
0,5 

ml. Nesmí se podávat nedonošeným dětem a novorozencům. Může způsobit toxické a alergické 

reakce u kojenc

ů a dětí do 3 let. 

 
 
3. 

Jak se přípravek Rebif používá 

 

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 

se svým lékařem. 
 

Zahájení léčby 

Léčba se zahajuje postupným zvyšováním dávky (tak zvaná „titrace dávky“) po dobu 4 týdnů, aby se 

zmírnily některé nežádoucí účinky, a doporučuje se: 

• 

Během prvního a druhého týdne podávat přípravek Rebif 8,8 mikrogramů třikrát týdně. 

• 

Během třetího a čtvrtého týdne podávat přípravek Rebif 22 mikrogramů třikrát týdně. 

 

165 

Od 

pátého týdne dál, poté co jste ukončili zahajovací léčebné období , budete pokračovat v obvyklém 

režimu dávkování, které Vám předepsal Váš lékař.  
 
Dávka 
Obvyklá dávka je 44 

mikrogramů (12 miliónů IU) třikrát týdně. 

 
Nižší dávka 22 

mikrogramů (6 miliónů IU) podávaná třikrát týdně se doporučuje pro pacienty s 

roztroušenou sklerózou, kteří nesnášejí vyšší dávku. 
 

Přípravek Rebif by měl být podáván třikrát týdně a pokud možno: 

• 

ve stejných třech dnech každý týden (nejméně 48 hodin od sebe, např. pondělí, středa, pátek), 

• 

ve stejnou denní dobu (nejlépe večer). 

 
Použití u 

dětí a dospívajících (ve věku 2 až 17 let) 

Nebyly provedeny formální klinické studie u dětí nebo dospívajících. Dostupné klinické údaje však 

nasvědčují tomu, že bezpečnostní profil u dětí a dospívajících, kterým je podáván přípravek 
Rebif 22 

mikrogramů nebo Rebif 44 mikrogramů třikrát týdně, je podobný bezpečnostnímu profilu 

pozorovanému u dospělých. 
 
Použití u 

dětí (ve věku do 2 let) 

U dětí mladších než 2 roky se použití přípravku Rebif nedoporučuje. 
 

Způsob podání 

Přípravek Rebif je určen k subkutánnímu (podkožnímu) podání. 

První injekce musí být podána (podány) pod dohledem náležitě kvalifikovaného zdravotníka. Po 

dostatečném zaškolení si můžete přípravek Rebif injekční stříkačky aplikovat doma buď sám (sama) 

nebo za pomoci některého člena rodiny, přítele nebo opatrovatele. Přípravek Rebif může být také 
podán i pomocí vhodného autoinjektoru. 
 

Před podáním přípravku Rebif si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny: 

Tento léčivý přípravek je určen k jednorázovému podání.  

použití je vhodný pouze čirý až opalescentní roztok bez částic a bez viditelných známek snížené 

jakosti. 
 

Jak podávat injekce přípravku Rebif 
 

 

• 

Zvolte místo vpichu injekce. Váš lékař Vám doporučí možná 
místa pro vpich injekce 

(vhodná místa jsou horní část stehen, 

dolní část břicha). Držte stříkačku jako tužku nebo šipku. 

Doporučuje se udržovat si přehled o místech vpichu a 

pravidelně je obměňovat tak, aby do jednoho místa nebyla 

injekce vpichována příliš často, aby se minimalizovalo riziko 
nekrózy v 

místě vpichu. 

 

POZN.: nevpichujte injekci do míst, kde cítíte zduření, pevné 

uzlíky nebo bolest; informujte svého lékaře nebo 

zdravotnického pracovníka o všem neobvyklém, čeho si 
všimnete. 
 

• 

Pečlivě si umyjte ruce mýdlem a vodou. 

• 

Vy

jměte injekční stříkačku přípravkuRebif z obalu sloupnutím plastikového krytu. 

• 

Před aplikací injekce použijte alkoholový tampón k očištění kůže v místě vpichu injekce. 

Nechte kůži oschnout. Pokud na kůži zůstane trochu alkoholu, můžete cítit pálení. 

 

166 

 

 

• 

Je

mně stiskněte kůži k sobě kolem místa vpichu (trochu ji 

povytáhněte). 

• 

Zápěstí nechte opřené o kůži blízko místa vpichu a rychlým, 

pevným pohybem vpíchněte jehlu přímo do kůže v pravém 
úhlu. 

 

 

• 

Aplikujte přípravek pomalým, rovnoměrným tlakem (tlačte 
píst, 

dokud není stříkačka prázdná). 

Na místě vpichu si podržte alkoholový tampón. Vyjměte jehlu 

kůže. 

 

 

• 

Místo vpichu jemně masírujte suchým kusem vaty nebo gázy. 

• 

Vyhoďte všechny použité předměty: jakmile jste ukončili aplikaci, okamžitě vyhoďte stříkačku 
do vhodné odpadkové nádoby. 

 

Jestliže jste použil(a) více přípravku Rebif, než jste měl(a) 

V případě předávkování kontaktujte lékaře okamžitě. 
 

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Rebif 

Jestliže vynecháte dávku, pokračujte podle původního dávkovacího schématu. Nezdvojnásobujte 
následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Rebif 

Účinky přípravku Rebif se nemusejí projevit ihned. Proto, aby se dostavil požadovaný výsledek, 

neměl(a) byste přípravek Rebif přestat užívat. Nejste-li si jist(a) přínosy léčby, poraďte se s lékařem. 
 

Bez konzultace s lékařem byste neměl(a) léčbu ukončit. 
 
Máte-

li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka 

nebo zdravotní sestry. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 

Informujte ihned svého lékaře, pokud se u Vás vyskytne některý z následujících závažných 

nežádoucích účinků: 
 

• 

Závažné reakce z 

přecitlivělosti (alergické reakce). Pokud se u Vás objeví bezprostředně po 

podání přípravku Rebif náhlé obtíže s dýcháním, které se mohou vyskytnout v souvislosti 

otokem obličeje, rtů, jazyka nebo krku, kopřivkou, svěděním celého těla a pocitem slabosti 

nebo mdloby, kontaktujte ihned svého lékaře nebo vyhledejte neodkladnou lékařskou pomoc. 
Tyto reakce jsou 

vzácné (mohou postihovat až 1 z 1 000 pacientů). 

 

• 

Informujte svého lékaře ihned, pokud se u Vás objeví následující možné příznaky poruchy 
jater

: žloutenka (zažloutnutí kůže nebo bělma očí), rozsáhlé svědění, ztráta chuti k jídlu spolu 

nevolností a zvracením a snadná tvorba modřin na kůži. Těžké poruchy jater mohou být 

spojeny s dalšími příznaky, jako jsou obtíže s koncentrací, spavost a zmatenost. 

 

167 

• 

Deprese je 

častá (může postihovat až 1 z 10 pacientů) u pacientů s roztroušenou sklerózou. 

Pokud se budete cítit 

depresivně nebo pokud se u Vás vyskytnou sebevražedné myšlenky

oznamte to ihned svému lékaři. 

 
Pokud se u Vás vyskytne kter

ýkoli z následujících nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři: 

 

• 

Příznaky podobné chřipce, jako je bolest hlavy, horečka, zimnice, bolest svalů a kloubů, únava 
a nevolnost jsou 

velmi časté (může postihovat více než 1 z 10 pacientů)

Tyto příznaky jsou obvykle mírné, jsou častější na začátku léčby a snižují se v jejím průběhu. 

Pro snížení těchto příznaků Vám může lékař doporučit vzít si léky proti horečce a bolesti před 

užitím přípravku Rebif a pak během 24 hodin po každé injekci. 

 

• 

Reakce v 

místě aplikace injekce zahrnující zarudnutí, otok, změnu barvy, zánět, bolest a 

porušení kůže jsou velmi časté. 
Výskyt reakcí v 

místě aplikace injekce se obvykle v průběhu času snižuje.  

Destrukce tkáně (nekróza), absces a zatvrdnutí v místě vpichu jsou méně časté (mohou 
postihovat až 1 ze 100 

pacientů). 

Viz doporučení v bodě „Upozornění a opatření” pro minimalizaci rizika reakcí v místě aplikace 
injekce. 

Místo aplikace injekce může být infikováno (méně časté); kůže může být oteklá, citlivá a tvrdá a 

celá oblast může být velmi bolestivá. Pokud se u Vás objeví jakékoli tyto příznaky, poraďte se 

se svým lékařem. 

 

• 

Výsledky některých 

laboratorních vyšetření mohou být změněny. Pacient si obvykle těchto 

změn nevšimne (žádné příznaky), změny jsou obvykle přechodné a mírné a většinou nevyžadují 

zvláštní léčbu. 

Počet červených a bílých krvinek nebo krevních destiček se může snižovat buď samostatně 

(velmi časté), nebo současně (vzácné). Mezi možné příznaky vyplývající z těchto změn by 

mohly patřit únava, snížená schopnost obrany proti infekci, tvorba modřin nebo nevysvětlitelné 

krvácení. Mohou být změněny jaterní testy (velmi časté). Byl také zaznamenán zánět jater (méně 

časté). Pokud se u Vás objeví příznaky naznačující poruchu jater, jako je ztráta chuti k jídlu 

dalšími příznaky, jako je nevolnost, zvracení, žloutenka, kontaktujte, prosím, ihned svého 

lékaře (viz výše „Informujte ihned svého lékaře”). 

 

• 

Porucha funkce štítné žlázy je 

méně častá. Štítná žláza může vykazovat zvýšenou nebo 

nedostatečnou funkci. Tyto změny v aktivitě štítné žlázy pacient téměř vždy nevnímá jako 

příznaky, avšak Váš lékař může podle potřeby doporučit vyšetření štítné žlázy. 

 

• 

Pseudo-relaps roztroušené sklerózy (

frekvence není známa): Existuje možnost, že na začátku 

léčby přípravkem Rebif se u Vás objeví příznaky, které budou podobné příznakům při relapsu 

(opětné zhoršení zdravotního stavu) roztroušené sklerózy. Můžete například cítit výrazné napětí 
nebo slabost ve svalech, což Vám bude bránit v pohybu. V 

některých případech souvisí tyto 

příznaky s horečkou nebo příznaky podobnými chřipce popsanými výše. Pokud si všimnete 

jakýchkoli těchto nežádoucích účinků, informujte svého lékaře. 

 

Další možné nežádoucí účinky: 
 

Velmi časté (mohou postihovat více než 1 z 10 pacientů): 

• 

bolest hlavy 

 

Časté (mohou postihovat až 1 z 10 pacientů): 

• 

nespavost (poruchy spánku) 

• 

průjem, nevolnost, zvracení 

• 

svědění, vyrážka (kožní erupce) 

• 

bolest svalů a kloubů 

• 

únava, horečka, zimnice 

168 

• 

vypadávání vlasů 

 

Méně časté (mohou postihovat až 1 ze 100 pacientů): 

• 

kopřivka 

• 

epileptické záchvaty 

• 

zán

ět jater (hepatitida) 

• 

dechové potíže 

• 

krevní sraženiny, jako je hluboká žilní trombóza 

• 

poruchy sítnice (zadní část oka), jako je zánět nebo krevní sraženiny s následnými poruchami 
zraku (poruchy zraku, ztráta zraku) 

• 

zvýšené pocení 

 
Vzácné (mohou postihovat až 1 z 1 000 

pacientů): 

• 

Sebevražedný pokus 

• 

Závažné kožní reakce – 

některé se slizničními lézemi 

• 

Krevní sraženiny v malých cévách mohou ovlivnit funkci ledvin (trombotická 
trombocytopenická purpura nebo hemolyticko-uremický syndrom). 

Mezi příznaky může patřit 

zvýšená tvorba modřin, krvácení, horečka, výrazná slabost, bolest hlavy, závrať či pocit na 

omdlení. Může se stát, že lékař zjistí, že máte změny v krevním obraze či změny funkce ledvin. 

• 

Lupus erytematodes indukovaný léky: nežádoucí účinek dlouhodobé léčby přípravkem Rebif. 

Příznaky mohou zahrnovat bolest svalů a kloubů, otok a vyrážku. Mohou se u Vás také objevit 

další známky, jako je horečka, snížení tělesné hmotnosti a únava. Příznaky obvykle vymizí 

během jednoho až dvou týdnů po ukončení léčby. 

• 

Probl

émy s ledvinami, včetně jizvení, které může snižovat funkci ledvin. 

Pokud se u Vás objeví některé nebo všechny z těchto příznaků: 

pěnivá moč, 

únava, 

otok, zvláště kotníků a očních víček a přírůstek tělesné hmotnosti, 

informujte svého lékaře, protože se může jednat o známky možných problémů s ledvinami. 
 

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny u interferonu beta (frekvence není známa) 

• 

závratě  

• 

nervozita 

• 

ztráta chuti k jídlu 

• 

rozšíření krevních cév a bušení srdce (palpitace)  

• 

nepravidelnosti a/nebo změny menstruačního krvácení. 

• 

plicní arteriální hypertenze – 

onemocnění typické silným zúžením krevních cév v plicích což 

následně vede k vysokému krevnímu tlaku v krevních cévách, kterými proudí krev ze srdce do 
plic. Plicní arteriální hypertenze byla pozorována v 

různých časových odstupech od počátku 

léčby přípravkem Rebif a to až do několika let od zahájení léčby. 

 

Bez porady s lékařem byste neměl(a) ukončit nebo měnit léčbu. 
 

Děti a dospívající 

Nežádoucí účinky u dětí a dospívajících jsou podobné nežádoucím účinkům pozorovaným u 

dospělých. 
 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z 

nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v té

to příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního 

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete 

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 

169 

5. 

Jak přípravek Rebif uchovávat 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku za EXP. 
 
Uchovávejte v 

chladničce (2 °C – 8 °C). 

 

Chraňte před mrazem. (K zabránění náhodnému zmrazení nepokládejte přípravek do blízkosti mrazicí  

přihrádky).  
 

Pro používání doma můžete vyjmout přípravek Rebif z chladničky a uchovávat ho při teplotě do 25 °C 

jednorázově po dobu až 14 dní. Přípravek Rebif musí být poté vrácen do chladničky a použit před 
uplynutím doby použitelnosti. 
 
Uchovávejte v 

původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti, např. jestliže 

roztok už není čirý nebo pokud obsahuje částečky. 
 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s 

přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 

Co přípravek Rebif obsahuje 

• 

Léčivou látkou je interferon beta-1a.  

−  Jedna 8,8 

mikrogramová stříkačka obsahuje 8,8 mikrogramů interferonu-beta-1a 

(2,4 

miliónů mezinárodních jednotek).  

−  Jedna 22 

mikrogramová stříkačka obsahuje 22 mikrogramů interferonu-beta-1a (6 miliónů 

mezinárodních jednotek). 

• 

Dalšími složkami jsou mannitol, poloxamer 188, L-methionin, benzylalkohol, trihydrát octanu 
sodného, kyselina octová, hydroxid sodný a voda na injekci. 

 

Jak přípravek Rebif vypadá a co obsahuje toto balení 

Přípravek Rebif 8,8 mikrogramů je dostupný jako injekční roztok v předplněných injekčních 

stříkačkách s upevněnou jehlou, určených pro vlastní podání. Předplněné injekční stříkačky obsahují 
0,2 

ml roztoku a jsou připraveny k použití. 

 

Přípravek Rebif 22 mikrogramů je dostupný jako injekční roztok v předplněných injekčních 

stříkačkách s upevněnou jehlou, určených pro vlastní podání. Předplněné injekční stříkačky obsahují 
0,5 

ml roztoku a jsou připraveny k použití. 

 

Roztok přípravku Rebif je čirý až opalescentní. 
 

Přípravek Rebif 8,8 mikrogramů a Rebif 22 mikrogramů jsou dodávány společně ve formě balení 

zahájení léčby, které je určeno k použití během 4 týdnů počáteční fáze léčby, během nichž je 

doporučováno postupné zvyšování dávky. 
 
Balení k 

zahájení léčby obsahuje šest předplněných injekčních stříkaček přípravku Rebif 

8,8 

mikrogramů a šest předplněných injekčních stříkaček přípravku Rebif 22 mikrogramů. 

 

170 

Držitel rozhodnutí o registraci 
Merck Serono Europe Limited 
56, Marsh Wall 
London E14 9TP 
Velká Británie 
 
Výrobce 
Merck Serono S.p.A. 
Via delle Magnolie 15 
I-70026 Modugno (Bari) 
Itálie 
 
Další informace o 

tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 

 
België/Belgique/Belgien 
MERCK NV/SA 
Tél/Tel: +32 2 686 07 11 

Lietuva 
Merck Serono UAB  
Tel: +370 37320603 
 

България 

„Мерк България“ ЕАД 

Teл.: +359 24461 111 
 

Luxembourg/Luxemburg 
MERCK NV/SA, Belgique/Belgien 
Tél/Tel: +32 2 686 07 11 
 

Česká republika 
Merck spol.s.r.o 
Tel. +420 272084211 
 

Magyarország 
Merck Kft.  
Tel: +36-1-463-8100 
 

Danmark 
Merck A/S 
Tlf: +45 35253550 
 

Malta 
Vivian Corporation Ltd 
Tel: +356-22-588600 

 

Deutschland 
Merck Serono GmbH 
Tel: +49-6151-6285-0 
 

Nederland 
Merck BV 
Tel: +31-20-6582800 
 

Eesti 
Merck Serono OÜ 
Tel: +372 682 5882 
 

Norge 
Merck Serono Norge  
Tlf: +47 67 90 35 90 
 

Ελλάδα 
Merck A.E. 
T

ηλ: +30-210-61 65 100 

 

Österreich 
Merck GesmbH. 
Tel: +43 1 57600-0 
 

España 
Merck S.L. 
Línea de Información: 900 200 400 
Tel: +34-91-745 44 00 
 

Polska 
Merck Sp. z o.o. 
Tel.: +48 22 53 59 700 
 

France 
Merck Serono s.a.s. 
Tél.: +33-4-72 78 25 25 
Numéro vert : 0 800 888 024 
 

Portugal 
Merck, s.a. 
Tel: +351-21-361 35 00 
 

Hrvatska 
Merck d.o.o, 
Tel: +385 1 4864 111 
 

România 
Merck România SRL 
Tel: +40 21 319 88 50 
 

171 

Íreland 
Merck Serono Ltd, United Kingdom 
Tel: +44-20 8818 7200 
 

Slovenija 
MERCK d.o.o. 
Tel: +386 1 560 3 800 
 

Ísland 
Icepharma hf 
Tel: + 354 540 8000 
 

Slovenská republika 
Merck spol. s r.o. 
Tel: + 421 2 49 267 111 

Italia 
Merck Serono S.p.A. 
Tel: +39-06-70 38 41 
 

Suomi/Finland 
Merck Oy 
Puh/Tel: +358-9-8678 700 
 

Κύπρος 

Χρ. Γ. Παπαλοϊζου Λτδ 

Τηλ.: +357 22490305 
 

Sverige 
Merck AB 
Tel: +46-8-562 445 00 

Latvija 
Merck Serono SIA 
Tel: +371 67152500 

United Kingdom 
Merck Serono Ltd 
Tel: +44-20 8818 7200 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
 
 
Další zdroje informací 
 
Podrobné informace o 

tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu. 
 

172 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Rebif 22 

mikrogramů/0,5 ml injekční roztok v zásobní vložce 

Interferonum beta–1a 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
p

rotože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  

Máte-

li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.  

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-

li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z 

nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v 

této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této 

příbalové informaci 

 
1. 

Co je přípravek Rebif a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rebif používat 

3. 

Jak se přípravek Rebif používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Rebif uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je 

přípravek Rebif a k čemu se používá  

 

Přípravek Rebif patří do skupiny léčiv známých jako interferony. Jsou to přirozené látky, které 

přenášejí informace mezi buňkami. Interferony se tvoří v těle a hrají nenahraditelnou roli v imunitním 
systému. Interferony zatím ne zcela známým mechanismem pomáhají zmírnit poškození centrálního 

nervového systému způsobené roztroušenou sklerózou. 
 

Přípravek Rebif je vysoce čištěná rozpustná bílkovina podobná přirozenému interferonu beta, který se 

vytváří v lidském těle. 
 

Přípravek Rebif je užíván k léčbě roztroušené sklerózy. Bylo prokázáno, že snižuje množství a 

závažnost relapsů a zpomaluje rozvoj invalidity. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rebif používat  

 

Nepoužívejte přípravek Rebif 

• 

jestliže jste alergický(á) na přirozený či rekombinantní interferon beta nebo na kteroukoli další 

složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), 

• 

jestliže jste těhotná (viz Těhotenství a kojení), 

• 

jestliže v 

současné době trpíte těžkou depresí. 

 

Upozornění a opatření 

Před použitím přípravku Rebif se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. 
 

• 

Přípravek Rebif by měl být užíván pouze pod dohledem Vašeho lékaře. 

• 

Před zahájením léčby přípravkem Rebif si pozorně přečtěte a postupujte podle doporučení 
uvedeného v 

bodě „Jak se přípravek Rebif používá“, aby se snížilo riziko výskytu nekrózy 

místě vpichu injekce (rozpad kůže a destrukce tkání), které bylo hlášeno u pacientů léčených 

přípravkem Rebif. Pokud zaznamenáte nepříjemné místní reakce, kontaktujte lékaře. 

• 

Před použitím přípravku Rebif se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud trpíte 

alergií (přecitlivělostí) na nějaké léky. 

173 

• 

Během léčby se v malých cévách mohou vyskytnout krevní sraženiny. Tyto krevní sraženiny by 

mohly ovlivnit funkci ledvin. K tomu může dojít několik týdnů až několik let po zahájení léčby 

přípravkem Rebif. Může se stát, že lékař bude chtít zkontrolovat krevní tlak, krevní obraz (počet 

krevních destiček) a funkci ledvin. 

 

Informujte svého lékaře v případě, že trpíte onemocněním: 

• 

kostní dřeně, 

• 

ledvin, 

• 

jater, 

• 

srdce, 

• 

štítné žlázy, 

• 

nebo trpíte depresemi, 

• 

nebo se u Vás vyskytl epileptický záchvat, 

aby 

lékař/lékařka mohl(a) pečlivě sledovat Vaši léčbu a případné zhoršení stavu. 

 

Další léčivé přípravky a přípravek Rebif 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době 
používal(a) nebo které možná budete používat. 

Lékaře informujte zejména v případě, že užíváte antiepileptika nebo antidepresiva. 
 

Těhotenství a kojení 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
 

Léčbu přípravkem Rebif nesmíte zahájit, jestliže jste těhotná. Jste-li žena v plodném věku, musíte 

během léčby přípravkem Rebif používat spolehlivou antikoncepci. Jestliže otěhotníte nebo plánujete 

otěhotnět během léčby přípravkem Rebif, požádejte svého lékaře o radu. 
 

Dříve než započnete léčbu, informujte svého lékaře o tom, že kojíte. Přípravek Rebif se nedoporučuje 

podávat během kojení. 
 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Účinky samotné nemoci nebo její léčby mohou ovlivnit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 

Pokud máte obavy, pohovořte si o nich s lékařem. 
 

Přípravek Rebif obsahuje benzylalkohol 

Přípravek Rebif obsahuje 2,5 mg benzylalkoholu na dávku. Nesmí se podávat nedonošeným dětem 
a novoro

zencům. Může způsobit toxické a alergické reakce u kojenců a dětí do 3 let. 

 
 
3. 

Jak se přípravek Rebif používá 

 

Tento lék je určen pro vícenásobné použití. 
 

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 

se svým lékařem. 
 
Dávka 
Obvyklá dávka je 44 

mikrogramů (12 miliónů IU) třikrát týdně. Váš lékař Vám předepsal nižší dávku 

22 

mikrogramů (6 miliónů IU) podávanou třikrát týdně. Tato nižší dávka se doporučuje u pacientů, 

kteří nesnášejí vyšší dávku. 
 

Přípravek Rebif by měl být podáván třikrát týdně a pokud možno: 

• 

ve stejných třech dnech každý týden (nejméně 48 hodin od sebe, např. pondělí, středa, pátek), 

• 

ve stejnou denní dobu (nejlépe večer). 

 

174 

Použití u 

dětí a dospívajících (ve věku 2 až 17 let) 

Nebyly 

provedeny formální klinické studie u dětí nebo dospívajících. Dostupné klinické údaje však 

nasvědčují tomu, že bezpečnostní profil u dětí a dospívajících, kterým je podáván přípravek 
Rebif 22 

mikrogramů nebo Rebif 44 mikrogramů třikrát týdně, je podobný bezpečnostnímu profilu 

pozorovanému u dospělých. 
 
Použití u 

dětí (ve věku do 2 let) 

U dětí mladších než 2 roky se použití přípravku Rebif nedoporučuje. 
 

Způsob podání 

• 

Přípravek Rebif je určen k subkutánnímu (podkožnímu) podání. 

• 

První injekce musí být podána 

(podány) pod dohledem náležitě kvalifikovaného zdravotníka. Po 

dostatečném zaškolení si můžete přípravek Rebif zásobní vložky pomocí svého zařízení 

bezpečně aplikovat doma buď sám (sama) nebo za pomoci některého člena rodiny, přítele nebo 
opatrovatele. 

• 

Zás

obní vložka se má používat buď s elektronickým injekčním zařízením RebiSmart nebo 

manuálním injekčním perem RebiSlide. Prodiskutujte se svým lékařem, které zařízení je pro 

Vás nejvhodnější. Jestliže máte poruchu zraku, neměli byste používat RebiSlide, pokud Vám 

někdo s dobrým zrakem neposkytne podporu. 

• 

Úplný návod k 

použití je přiložen k Vašemu zařízení. Přečtěte si jej, prosím, pečlivě. 

• 

Krátký návod, jak používat přípravek Rebif zásobní vložky s každým zařízením, je uveden níže. 

 

Než začnete 

• 

Pečlivě si umyjte ruce mýdlem a vodou. 

• 

Vyjměte zásobní vložku přípravku Rebif z obalu sloupnutím plastikového krytu. 

• 

Zkontrolujte (ihned po vyjmutí z 

ledničky), zda zásobní vložka není v obalu nebo uvnitř 

zařízení zmrzlá. Měl by se používat pouze čirý až opalescentní roztok bez částic a bez 
viditelných známek poškození. 

• 

Při vkládání zásobní vložky do zařízení a aplikaci injekce postupujte podle pokynů uživatelské 

příručky (Návod k použití) svého zařízení. 

 

Kam podávat injekce přípravku Rebif 
 

 

• 

Zvolte místo vpichu inje

kce. Váš lékař Vám doporučí možná 

místa pro vpich injekce (vhodná místa jsou horní část stehen, 

dolní část břicha). Držte stříkačku jako tužku nebo šipku. 

Doporučuje se udržovat si přehled o místech vpichu a 

pravidelně je obměňovat tak, aby do jednoho místa nebyla 

injekce vpichována příliš často, aby se minimalizovalo riziko 
nekrózy v 

místě vpichu. 

• 

POZN.: nevpichujte injekci do míst, kde cítíte zduření, pevné 

uzlíky nebo bolest; informujte svého lékaře nebo 

zdravotnického pracovníka o všem neobvyklém, čeho si 
všimnete. 

• 

Před aplikací injekce použijte alkoholový tampón k očištění 

kůže v místě vpichu injekce. Nechte kůži oschnout. Pokud na 

kůži zůstane trochu alkoholu, můžete cítit pálení. 
 

 

Jak podávat injekce přípravku Rebif 

• 

Od svého lékaře se dozvíte, jak navolit správnou dávku o velikosti 22 mikrogramů. Přečtěte si 

také pokyny v příručce, která je přiložena k Vašemu zařízení. 

• 

Váš lékař Vám možná předepsal zařízení RebiSmart nebo RebiSlide. Pokud Vám byl předepsán 

RebiSmart, přejděte, prosím, na část „Pokud používáte RebiSmart“. Jinak přejděte na část 

Pokud používáte RebiSlide“. 

 

175 

Pokud používáte 

RebiSmart 

• 

Před aplikací injekce zkontrolujte prosím, zda se na displeji zařízení 

zobrazuje dávka odpovídající předepsané dávce 22 mikrogramů. 

• 

RebiSmart přiložte pod pravým úhlem (90°) na kůži. 

• 

Stiskněte tlačítko injekce. Během injekce bude tlačítko blikat zeleně. 

• 

Počkejte, až zelené světlo zhasne. To je signál, že je injekce dokončena. 

• 

Zařízení RebiSmart z místa injekce odstraňte. 

 

 

Pokud používáte 

RebiSlide 

• 

Před aplikací injekce zkontrolujte prosím, zda se 

v okénku dávkování zařízení zobrazuje dávka 
0,5 

ml (odpovídající předepsané dávce 

22 

mikrogramů). 

 

 

• 

Zaveďte jehlu do kůže tak, jak Vám ukázal Váš lékař. 

• 

Držte zařízení RebiSlide pevně a posuňte uvolňovací tlačítko na boku 

zařízení k jehle. 

• 

Se zařízením RebiSlide nehýbejte, dokud se neobjeví v okénku 

dávkování „0“. Pak počkejte 10 sekund a poté jehlu z kůže vyjměte. 

• 

Zařízení RebiSlide z místa injekce odstraňte. 

 

Po aplikaci injekce přípravku Rebif pomocí zařízení RebiSmart nebo RebiSlide 

• 

Jehlu odstraňte a zlikvidujte v souladu s uživatelskou příručkou, kterou jste obdržel(a) se svým 

zařízením. 

• 

Místo vpichu jemně masírujte suchým kusem vaty nebo gázy. 

• 

Uložte zařízení s vloženou zásobní vložkou přípravku Rebif podle instrukcí v bodu 5 "Jak 

přípravek Rebif uchovávat“. 

 

Pokud máte další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka. 
 

Jestliže jste použil(a) více přípravku Rebif, než jste měl(a) 

V případě předávkování kontaktujte lékaře okamžitě. 
 

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Rebif 

Jestliže vynecháte dávku, pokračujte podle původního dávkovacího schématu. Nezdvojnásobujte 
následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Rebif 

Účinky přípravku Rebif se nemusejí projevit ihned. Proto, aby se dostavil požadovaný výsledek, 

neměl(a) byste přípravek Rebif přestat užívat. Nejste-li si jist(a) přínosy léčby, poraďte se s lékařem. 
 

Bez konzultace s lékařem byste neměl(a) léčbu ukončit. 
 
Máte-

li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka 

nebo zdravotní sestry. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 

176 

Informujte ihned svého lékaře, pokud se u Vás vyskytne některý z následujících závažných 

nežádoucích účinků: 
 

• 

Závažné reakce z 

přecitlivělosti (alergické reakce). Pokud se u Vás objeví bezprostředně po 

podání přípravku Rebif náhlé obtíže s dýcháním, které se mohou vyskytnout v souvislosti 

otokem obličeje, rtů, jazyka nebo krku, kopřivkou, svěděním celého těla a pocitem slabosti 

nebo mdloby, kontaktujte ihned svého lékaře nebo vyhledejte neodkladnou lékařskou pomoc. 
Tyto reakce jsou 

vzácné (mohou postihovat až 1 z 1 000 pacientů). 

 

• 

Informujte svého lékaře ihned, pokud se u Vás objeví následující možné příznaky poruchy 
jater

: žloutenka (zažloutnutí kůže nebo bělma očí), rozsáhlé svědění, ztráta chuti k jídlu spolu 

s nevolností a zvrace

ním a snadná tvorba modřin na kůži. Těžké poruchy jater mohou být 

spojeny s dalšími příznaky, jako jsou obtíže s koncentrací, spavost a zmatenost. 

 

• 

Deprese je 

častá (může postihovat až 1 z 10 pacientů) u pacientů s roztroušenou sklerózou. 

Pokud se budete cítit 

depresivně nebo pokud se u Vás vyskytnou sebevražedné myšlenky

oznamte to ihned svému lékaři. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři: 
 

• 

Příznaky podobné chřipce, jako je bolest hlavy, horečka, zimnice, bolest svalů a kloubů, únava 
a nevolnost jsou 

velmi časté (může postihovat více než 1 z 10 pacientů). 

Tyto příznaky jsou obvykle mírné, jsou častější na začátku léčby a snižují se v jejím průběhu. 

Pro snížení těchto příznaků Vám může lékař doporučit vzít si léky proti horečce a bolesti před 

užitím přípravku Rebif a pak během 24 hodin po každé injekci. 

 

• 

Reakce v 

místě aplikace injekce zahrnující zarudnutí, otok, změnu barvy, zánět, bolest a 

porušení kůže jsou velmi časté. 
Výskyt reakcí v 

místě aplikace injekce se obvykle v průběhu času snižuje. 

Destrukce tkáně (nekróza), absces a zatvrdnutí v místě vpichu jsou méně časté (mohou 
postihovat až 1 ze 100 

pacientů). 

Viz doporučení v bodě „Upozornění a opatření” pro minimalizaci rizika reakcí v místě aplikace 
injekce. 

Místo aplikace injekce může být infikováno (méně časté); kůže může být oteklá, citlivá a tvrdá a 

celá oblast může být velmi bolestivá. Pokud se u Vás objeví jakékoli tyto příznaky, poraďte se 

se svým lékařem.. 

 

• 

Výsledky některých laboratorních vy

šetření mohou být změněny. Pacient si obvykle těchto 

změn nevšimne (žádné příznaky), změny jsou obvykle přechodné a mírné a většinou nevyžadují 

zvláštní léčbu. 

Počet červených a bílých krvinek nebo krevních destiček se může snižovat buď samostatně 

(velmi časté), nebo současně (vzácné). Mezi možné příznaky vyplývající z těchto změn by 

mohly patřit únava, snížená schopnost obrany proti infekci, tvorba modřin nebo nevysvětlitelné 

krvácení. Mohou být změněny jaterní testy (velmi časté). Byl také zaznamenán zánět jater (méně 

časté). Pokud se u Vás objeví příznaky naznačující poruchu jater, jako je ztráta chuti k jídlu 

dalšími příznaky, jako je nevolnost, zvracení, žloutenka, kontaktujte, prosím, ihned svého 

lékaře (viz výše „Informujte ihned svého lékaře”). 

 

• 

Porucha funkce štítné žlázy je 

méně častá. Štítná žláza může vykazovat zvýšenou nebo 

nedostatečnou funkci. Tyto změny v aktivitě štítné žlázy pacient téměř vždy nevnímá jako 

příznaky, avšak Váš lékař může podle potřeby doporučit vyšetření štítné žlázy. 

 

• 

Pseudo-relaps roztroušené sklerózy (

frekvence není známa): Existuje možnost, že na začátku 

léčby přípravkem Rebif se u Vás objeví příznaky, které budou podobné příznakům při relapsu 

(opětné zhoršení zdravotního stavu) roztroušené sklerózy. Můžete například cítit výrazné napětí 
nebo slabost ve svalech, což Vám bude bránit v pohybu. V 

některých případech souvisí tyto 

177 

příznaky s horečkou nebo příznaky podobnými chřipce popsanými výše. Pokud si všimnete 

jakýchkoli těchto nežádoucích účinků, informujte svého lékaře. 

 

Další možné nežádoucí účinky: 
 

Velmi časté (mohou postihovat více než 1 z 10 pacientů): 

• 

bolest hlavy 

 

Časté (mohou postihovat až 1 z 10 pacientů): 

• 

nespavost (poruchy spánku) 

• 

průjem, nevolnost, zvracení 

• 

svědění, vyrážka (kožní erupce) 

• 

bolest svalů a kloubů 

• 

únava, horečka, zimnice 

• 

vypadávání vlasů 

 

Méně časté (mohou postihovat až 1 ze 100 pacientů): 

• 

kopřivka 

• 

epileptické záchvaty 

• 

zánět jater (hepatitida) 

• 

dechové potíže 

• 

krevní sraženiny, jako je hluboká žilní trombóza 

• 

poruchy sítnice (zadní část oka), jako je zánět nebo krevní sraženiny s následnými poruchami 
zraku (poruchy zraku, ztráta zraku) 

• 

zvýšené pocení 

 
Vzácné (mohou postihovat až 1 z 1 000 

pacientů): 

• 

Sebevražedný pokus 

• 

Závažné kožní reakce – 

některé se slizničními lézemi 

• 

Krevní sraženiny v malých cévách mohou ovlivnit funkci ledvin (trombotická 
trombocytopenická purpura nebo hemolyticko-uremický syndrom). 

Mezi příznaky může patřit 

zvýšená tvorba modřin, krvácení, horečka, výrazná slabost, bolest hlavy, závrať či pocit na 

omdlení. Může se stát, že lékař zjistí, že máte změny v krevním obraze či změny funkce ledvin. 

• 

Lupus erytematodes indukovaný léky: nežádoucí účinek dlouhodobé léčby přípravkem Rebif. 

Příznaky mohou zahrnovat bolest svalů a kloubů, otok a vyrážku. Mohou se u Vás také objevit 
další známky, 

jako je horečka, snížení tělesné hmotnosti a únava. Příznaky obvykle vymizí 

během jednoho až dvou týdnů po ukončení léčby. 

• 

Problémy s ledvinami, včetně jizvení, které může snižovat funkci ledvin. 

Pokud se u Vás objeví některé nebo všechny z těchto příznaků: 

pěnivá moč, 

únava, 

otok, zvláště kotníků a očních víček a přírůstek tělesné hmotnosti, 

informujte svého lékaře, protože se může jednat o známky možných problémů s ledvinami. 

 

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny u interferonu beta (frekvence není známa) 

• 

závratě  

• 

nervozita 

• 

ztráta chuti k jídlu 

• 

rozšíření krevních cév a bušení srdce (palpitace)  

• 

nepravidelnosti a/nebo změny menstruačního krvácení. 

• 

plicní arteriální hypertenze – 

onemocnění typické silným zúžením krevních cév v plicích což 

následně vede k vysokému krevnímu tlaku v krevních cévách, kterými proudí krev ze srdce do 

plic. Plicní arteriální hypertenze byla pozorována v různých časových odstupech od počátku 

léčby přípravkem Rebif a to až do několika let od zahájení léčby. 

 

Bez porady s lékařem byste neměl(a) ukončit nebo měnit léčbu. 

178 

 

Děti a dospívající 

Nežádoucí účinky u dětí a dospívajících jsou podobné nežádoucím účinkům pozorovaným u 

dospělých. 
 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z 

nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního 

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete 

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Rebif uchovávat 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku za EXP. 
 
Uchovávejte v 

chladničce (2 °C – 8 °C). 

 

Chraňte před mrazem. (K zabránění náhodnému zmrazení nepokládejte přípravek do blízkosti mrazicí  

přihrádky).  
 

Po první injekci spotřebujte do 28 dnů. 
 

Zařízení (RebiSmart nebo RebiSlide) obsahující předplněnou zásobní vložku přípravku Rebif se musí 

uchovávat ve skladovací krabici v chladničce (2 °C – 8 °C). Pro používání doma můžete vyjmout 

přípravek Rebif z chladničky a uchovávat ho při teplotě do 25 °C jednorázově po dobu až 14 dní. 

Přípravek Rebif musí být poté vrácen do chladničky a použit před uplynutím doby použitelnosti. 
 
Uchovávejte v 

původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti, např. jestliže 
roztok v 

zásobní vložce už není čirý a bezbarvý nebo pokud obsahuje částečky. 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 

Co přípravek Rebif obsahuje 

• 

Léčivou látkou je interferon beta-1a*. Jedna zásobní vložka obsahuje 66 mikrogramů, což 
odpovídá 18 

miliónům mezinárodních jednotek interferonu beta-1a. 

• 

Dalšími složkami jsou mannitol, poloxamer 188, L-methionin, benzylalkohol, trihydrát octanu 
sodného, kyselina octová, hydroxid sodný a voda na injekci. 

 

Jak přípravek Rebif vypadá a co obsahuje toto balení 

Předplněná zásobní vložka (sklo typu 1), s pístovou zátkou (pryž) a tvarovaným víčkem (hliník a 
halobutylová pryž), obsahující 1,5 ml roztoku. Balení obsahuje 4 nebo 12 zásobních vložek. Na trhu 
nemusí být všechny velikosti balení.  
 

Zásobní vložky mají být použity buď s elektronickým injekčním zařízením RebiSmart nebo 

manuálním injekčním perem RebiSlide. Zařízení jsou poskytována samostatně. Na některých trzích 

může být dostupné pouze jedno z těchto zařízení.  

179 

 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Merck Serono Europe Limited 
56, Marsh Wall 
London E14 9TP 
Velká Británie 
 
Výrobce 
Merck Serono S.p.A. 
Via delle Magnolie 15 
I-70026 Modugno (Bari) 
Itálie 
 
Další informace o 

tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 

 
België/Belgique/Belgien 
MERCK NV/SA 
Tél/Tel: +32 2 686 07 11 

Lietuva 
Merck Serono UAB  
Tel: +370 37320603 
 

България 

„Мерк България“ ЕАД 

Teл.: +359 24461 111 
 

Luxembourg/Luxemburg 
MERCK NV/SA, Belgique/Belgien 
Tél/Tel: +32 2 686 07 11 
 

Česká republika 
Merck spol.s.r.o 
Tel. +420 272084211 
 

Magyarország 
Merck Kft.  
Tel: +36-1-463-8100 
 

Danmark 
Merck A/S 
Tlf: +45 35253550 
 

Malta 
Vivian Corporation Ltd 
Tel: +356-22-588600 

 

Deutschland 
Merck Serono GmbH 
Tel: +49-6151-6285-0 
 

Nederland 
Merck BV 
Tel: +31-20-6582800 
 

Eesti 
Merck Serono OÜ 
Tel: +372 682 5882 
 

Norge 
Merck Serono Norge  
Tlf: +47 67 90 35 90 
 

Ελλάδα 
Merck A.E. 
T

ηλ: +30-210-61 65 100 

 

Österreich 
Merck GesmbH. 
Tel: +43 1 57600-0 
 

España 
Merck S.L. 
Línea de Información: 900 200 400 
Tel: +34-91-745 44 00 
 

Polska 
Merck Sp. z o.o. 
Tel.: +48 22 53 59 700 
 

France 
Merck Serono s.a.s. 
Tél.: +33-4-72 78 25 25 
Numéro vert : 0 800 888 024 
 

Portugal 
Merck, s.a. 
Tel: +351-21-361 35 00 
 

Hrvatska 
Merck d.o.o, 
Tel: +385 1 4864 111 
 

România 
Merck România SRL 
Tel: +40 21 319 88 50 
 

180 

Íreland 
Merck Serono Ltd, United Kingdom 
Tel: +44-20 8818 7200 
 

Slovenija 
MERCK d.o.o. 
Tel: +386 1 560 3 800 
 

Ísland 
Icepharma hf 
Tel: + 354 540 8000 
 

Slovenská republika 
Merck spol. s r.o. 
Tel: + 421 2 49 267 111 

Italia 
Merck Serono S.p.A. 
Tel: +39-06-70 38 41 
 

Suomi/Finland 
Merck Oy 
Puh/Tel: +358-9-8678 700 
 

Κύπρος 

Χρ. Γ. Παπαλοϊζου Λτδ 

Τηλ.: +357 22490305 
 

Sverige 
Merck AB 
Tel: +46-8-562 445 00 

Latvija 
Merck Serono SIA 
Tel: +371 67152500 

United Kingdom 
Merck Serono Ltd 
Tel: +44-20 8818 7200 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
 
 
Další zdroje informací 
 
Podrobné informace o 

tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu. 
 

181 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Rebif 44 

mikrogramů/0,5 ml injekční roztok v zásobní vložce 

Interferonum beta–1a 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  

Máte-

li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.  

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-

li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z 

nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v 

této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této 

příbalové informaci 

 
1. 

Co je přípravek Rebif a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rebif používat 

3. 

Jak se přípravek Rebif používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Rebif uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je 

přípravek Rebif a k čemu se používá  

 

Přípravek Rebif patří do skupiny léčiv známých jako interferony. Jsou to přirozené látky, které 

přenášejí informace mezi buňkami. Interferony se tvoří v těle a hrají nenahraditelnou roli v imunitním 
systému. Interferony zatím ne zcela známým mechanismem pomáhají zmírnit poškození centrálního 

nervového systému způsobené roztroušenou sklerózou. 
 

Přípravek Rebif je vysoce čištěná rozpustná bílkovina podobná přirozenému interferonu beta, který se 

vytváří v lidském těle. 
 

Přípravek Rebif je užíván k léčbě roztroušené sklerózy. Bylo prokázáno, že snižuje množství a 

závažnost relapsů a zpomaluje rozvoj invalidity. Je schválen též pro pacienty, kteří zaznamenali jednu 

klinickou příhodu, která je pravděpodobně první známkou roztroušené sklerózy. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rebif používat  

 

Nepoužívejte přípravek Rebif 

• 

jestliže jste alergický(á) na přirozený či rekombinantní interferon beta nebo na kteroukoli další 

složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), 

• 

jestliže jste těhotná (viz Těhotenství a kojení), 

• 

jestliže v 

současné době trpíte těžkou depresí. 

 

Upozornění a opatření 

Před použitím přípravku Rebif se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. 
 

• 

Přípravek Rebif by měl být užíván pouze pod dohledem Vašeho lékaře. 

• 

Před zahájením léčby přípravkem Rebif si pozorně přečtěte a postupujte podle doporučení 
uvedeného v 

bodě „Jak se přípravek Rebif používá“, aby se snížilo riziko výskytu nekrózy 

místě vpichu injekce (rozpad kůže a destrukce tkání), které bylo hlášeno u pacientů léčených 

přípravkem Rebif. Pokud zaznamenáte nepříjemné místní reakce, kontaktujte lékaře. 

182 

• 

Před použitím přípravku Rebif se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud trpíte 

alergií (přecitlivělostí) na nějaké léky. 

• 

Během léčby se v malých cévách mohou vyskytnout krevní sraženiny. Tyto krevní sraženiny by 

mohly ovlivnit funkci ledvin. K tomu může dojít několik týdnů až několik let po zahájení léčby 

přípravkem Rebif. Může se stát, že lékař bude chtít zkontrolovat krevní tlak, krevní obraz (počet 

krevních destiček) a funkci ledvin. 

 

Informujte svého lékaře v případě, že trpíte onemocněním: 

• 

kostní dřeně, 

• 

ledvin, 

• 

jater, 

• 

srdce, 

• 

štítné žlázy, 

• 

nebo trpíte depresemi, 

• 

nebo se u Vás vyskytl epileptický záchvat, 

aby lékař/lékařka mohl(a) pečlivě sledovat Vaši léčbu a případné zhoršení stavu. 
 

Další léčivé přípravky a přípravek Rebif 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době 
používal(a) nebo které možná budete používat. 

Lékaře informujte zejména v případě, že užíváte antiepileptika nebo antidepresiva. 
 

Těhotenství a kojení 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
 

Léčbu přípravkem Rebif nesmíte zahájit, jestliže jste těhotná. Jste-li žena v plodném věku, musíte 

během léčby přípravkem Rebif používat spolehlivou antikoncepci. Jestliže otěhotníte nebo plánujete 

otěhotnět během léčby přípravkem Rebif, požádejte svého lékaře o radu. 
 

Dříve než započnete léčbu, informujte svého lékaře o tom, že kojíte. Přípravek Rebif se nedoporučuje 

podávat během kojení. 
 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Účinky samotné nemoci nebo její léčby mohou ovlivnit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
Pokud máte 

obavy, pohovořte si o nich s lékařem. 

 

Přípravek Rebif obsahuje benzylalkohol 

Přípravek Rebif obsahuje 2,5 mg benzylalkoholu na dávku. Nesmí se podávat nedonošeným dětem 

novorozencům. Může způsobit toxické a alergické reakce u kojenců a dětí do 3 let. 

 
 
3. 

Jak se přípravek Rebif používá 

 

Tento lék je určen pro vícenásobné použití. 
 

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 

se svým lékařem. 
 
Dávka 

Pacienti, kteří prodělali jednu klinickou příhodu 
Obvyklá dávka je 44 

mikrogramů (12 miliónů IU) třikrát týdně. 

 

183 

Pacienti s roztroušenou sklerózou 
Obvyklá dávka je 44 

mikrogramů (12 miliónů IU) třikrát týdně. 

 
Nižší dávka 22 

mikrogramů (6 miliónů IU) podávaná třikrát týdně se doporučuje u pacientů, kteří 

nesnášejí vyšší dávku. 
 

Přípravek Rebif by měl být podáván třikrát týdně a pokud možno: 

• 

ve stejných třech dnech každý týden (nejméně 48 hodin od sebe, např. pondělí, středa, pátek), 

• 

ve stejnou denní dobu (nejlépe večer). 

 
Použití u 

dětí a dospívajících (ve věku 2 až 17 let) 

Nebyly provedeny formální klinické studie u dětí nebo dospívajících. Dostupné klinické údaje však 

nasvědčují tomu, že bezpečnostní profil u dětí a dospívajících, kterým je podáván přípravek 
Rebif 22 

mikrogramů nebo Rebif 44 mikrogramů třikrát týdně, je podobný bezpečnostnímu profilu 

pozorovanému u dospělých. 
 
Použití u 

dětí (ve věku do 2 let) 

U dětí mladších než 2 roky se použití přípravku Rebif nedoporučuje. 
 

Způsob podání 

• 

Přípravek Rebif je určen k subkutánnímu (podkožnímu) podání. 

• 

Pr

vní injekce musí být podána (podány) pod dohledem náležitě kvalifikovaného zdravotníka. Po 

dostatečném zaškolení si můžete přípravek Rebif zásobní vložky pomocí svého zařízení 

bezpečně aplikovat doma buď sám (sama) nebo za pomoci některého člena rodiny, přítele nebo 
opatrovatele. 

• 

Zásobní vložka se má používat buď s elektronickým injekčním zařízením RebiSmart nebo 

manuálním injekčním perem RebiSlide. Prodiskutujte se svým lékařem, které zařízení je pro 

Vás nejvhodnější. Jestliže máte poruchu zraku, neměli byste používat RebiSlide, pokud Vám 

někdo s dobrým zrakem neposkytne podporu. 

• 

Úplný návod k 

použití je přiložen k Vašemu zařízení. Přečtěte si jej, prosím, pečlivě. 

• 

Krátký návod, jak používat přípravek Rebif zásobní vložky s každým zařízením, je uveden níže. 

 

Než začnete 

• 

Pečlivě si umyjte ruce mýdlem a vodou. 

• 

Vyjměte zásobní vložku přípravku Rebif z obalu sloupnutím plastikového krytu. 

• 

Zkontrolujte (ihned po vyjmutí z 

ledničky), zda zásobní vložka není v obalu nebo uvnitř 

zařízení zmrzlá. Měl by se používat pouze čirý až opalescentní roztok bez částic a bez 
viditelných známek poškození. 

• 

Při vkládání zásobní vložky do zařízení a aplikaci injekce postupujte podle pokynů uživatelské 

příručky (Návod k použití) svého zařízení. 

 

Kam podávat injekce přípravku Rebif 
 

 

• 

Zvolte místo vpichu injekce. Váš lékař Vám doporučí možná 

místa pro vpich injekce (vhodná místa jsou horní část stehen, 

dolní část břicha). Držte stříkačku jako tužku nebo šipku. 

Doporučuje se udržovat si přehled o místech vpichu a 

pravidelně je obměňovat tak, aby do jednoho místa nebyla 

injekce vpichována příliš často, aby se minimalizovalo riziko 
nekrózy v 

místě vpichu. 

• 

POZN.: nevpichujte injekci do míst, kde cítíte zduření, pevné 

uzlíky nebo bolest; informujte svého lékaře nebo 
zdravotnického pracovn

íka o všem neobvyklém, čeho si 

všimnete. 

• 

Před aplikací injekce použijte alkoholový tampón k očištění 

kůže v místě vpichu injekce. Nechte kůži oschnout. Pokud na 

184 

kůži zůstane trochu alkoholu, můžete cítit pálení. 
 

 

Jak podávat injekce přípravku Rebif 

• 

Od sv

ého lékaře se dozvíte, jak navolit správnou dávku o velikosti 44 mikrogramů. Přečtěte si 

také pokyny v příručce, která je přiložena k Vašemu zařízení. 

• 

Váš lékař Vám možná předepsal zařízení RebiSmart nebo RebiSlide. Pokud Vám byl předepsán 

RebiSmart, přejděte, prosím, na část „Pokud používáte RebiSmart“. Jinak přejděte na část 

Pokud používáte RebiSlide“. 

 

Pokud používáte 

RebiSmart 

• 

Před aplikací injekce zkontrolujte prosím, zda se na displeji zařízení 

zobrazuje dávka odpovídající předepsané dávce 44 mikrogramů. 

• 

RebiSmart přiložte pod pravým úhlem (90°) na kůži. 

• 

Stiskněte tlačítko injekce. Během injekce bude tlačítko blikat zeleně. 

• 

Počkejte, až zelené světlo zhasne. To je signál, že je injekce dokončena. 

• 

Zařízení RebiSmart z místa injekce odstraňte. 

 

 

Pokud používáte 

RebiSlide 

• 

Před aplikací injekce zkontrolujte prosím, zda se 

v okénku dávkování zařízení zobrazuje dávka 
0,5 

ml (odpovídající předepsané dávce 

44 

mikrogramů). 

 

 

• 

Zaveďte jehlu do kůže tak, jak Vám ukázal Váš lékař. 

• 

Držte zařízení RebiSlide pevně a posuňte uvolňovací tlačítko na boku 

zařízení k jehle. 

• 

Se zařízením RebiSlide nehýbejte, dokud se neobjeví v okénku 

dávkování „0“. Pak počkejte 10 sekund a poté jehlu z kůže vyjměte. 

• 

Zařízení RebiSlide z místa injekce odstraňte. 

 

Po aplikaci injekce přípravku Rebif pomocí zařízení RebiSmart nebo RebiSlide 

• 

Jehlu odstraňte a zlikvidujte v souladu s uživatelskou příručkou, kterou jste obdržel(a) se svým 

zařízením. 

• 

Místo vpichu jemně masírujte suchým kusem vaty nebo gázy. 

• 

Uložte zařízení s vloženou zásobní vložkou přípravku Rebif podle instrukcí v bodu 5 "Jak 

přípravek Rebif uchovávat“. 

 

Pokud máte další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka. 
 

Jestliže jste použil(a) více přípravku Rebif, než jste měl(a) 

V případě předávkování kontaktujte lékaře okamžitě. 
 

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Rebif 

Jestliže vynecháte dávku, pokračujte podle původního dávkovacího schématu. Nezdvojnásobujte 
následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Rebif 

Účinky přípravku Rebif se nemusejí projevit ihned. Proto, aby se dostavil požadovaný výsledek, 

neměl(a) byste přípravek Rebif přestat užívat. Nejste-li si jist(a) přínosy léčby, poraďte se s lékařem. 
 
Bez konzultace s léka

řem byste neměl(a) léčbu ukončit. 

 

185 

Máte-

li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka 

nebo zdravotní sestry. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 

Informujte ihned svého lékaře, pokud se u Vás vyskytne některý z následujících závažných 

nežádoucích účinků: 
 

• 

Závažné reakce z 

přecitlivělosti (alergické reakce). Pokud se u Vás objeví bezprostředně po 

pod

ání přípravku Rebif náhlé obtíže s dýcháním, které se mohou vyskytnout v souvislosti 

otokem obličeje, rtů, jazyka nebo krku, kopřivkou, svěděním celého těla a pocitem slabosti 

nebo mdloby, kontaktujte ihned svého lékaře nebo vyhledejte neodkladnou lékařskou pomoc. 
Tyto reakce jsou 

vzácné (mohou postihovat až 1 z 1 000 pacientů). 

 

• 

Informujte svého lékaře ihned, pokud se u Vás objeví následující možné příznaky poruchy 
jater

: žloutenka (zažloutnutí kůže nebo bělma očí), rozsáhlé svědění, ztráta chuti k jídlu spolu 

nevolností a zvracením a snadná tvorba modřin na kůži. Těžké poruchy jater mohou být 

spojeny s dalšími příznaky, jako jsou obtíže s koncentrací, spavost a zmatenost. 

 

• 

Deprese je 

častá (může postihovat až 1 z 10 pacientů) u pacientů s roztroušenou sklerózou. 

Pokud se budete cítit 

depresivně nebo pokud se u Vás vyskytnou sebevražedné myšlenky

oznamte to ihned svému lékaři. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři: 
 

• 

Příznaky podobné chřipce, jako je bolest hlavy, horečka, zimnice, bolest svalů a kloubů, únava 
a nevolnost jsou 

velmi časté (může postihovat více než 1 z 10 pacientů). 

Tyto příznaky jsou obvykle mírné, jsou častější na začátku léčby a snižují se v jejím průběhu. 

Pro snížení těchto příznaků Vám může lékař doporučit vzít si léky proti horečce a bolesti před 

užitím přípravku Rebif a pak během 24 hodin po každé injekci. 

 

• 

Reakce v 

místě aplikace injekce zahrnující zarudnutí, otok, změnu barvy, zánět, bolest a 

porušení kůže jsou velmi časté. 
Výskyt reakcí v 

místě aplikace injekce se obvykle v průběhu času snižuje. 

Destrukce tkáně (nekróza), absces a zatvrdnutí v místě vpichu jsou méně časté (mohou 
postihovat až 1 ze 100 

pacientů). 

Viz doporučení v bodě „Upozornění a opatření” pro minimalizaci rizika reakcí v místě aplikace 
injekce. 

Místo aplikace injekce může být infikováno (méně časté); kůže může být oteklá, citlivá a tvrdá a 

celá oblast může být velmi bolestivá. Pokud se u Vás objeví jakékoli tyto příznaky, poraďte se 

se svým lékařem.. 

 

• 

Výsledk

y některých 

laboratorních vyšetření mohou být změněny. Pacient si obvykle těchto 

změn nevšimne (žádné příznaky), změny jsou obvykle přechodné a mírné a většinou nevyžadují 

zvláštní léčbu. 

Počet červených a bílých krvinek nebo krevních destiček se může snižovat buď samostatně 

(velmi časté), nebo současně (vzácné). Mezi možné příznaky vyplývající z těchto změn by 

mohly patřit únava, snížená schopnost obrany proti infekci, tvorba modřin nebo nevysvětlitelné 

krvácení. Mohou být změněny jaterní testy (velmi časté). Byl také zaznamenán zánět jater (méně 

časté). Pokud se u Vás objeví příznaky naznačující poruchu jater, jako je ztráta chuti k jídlu 

dalšími příznaky, jako je nevolnost, zvracení, žloutenka, kontaktujte, prosím, ihned svého 

lékaře (viz výše „Informujte ihned svého lékaře”). 

 

186 

• 

Porucha funkce štítné žlázy je 

méně častá. Štítná žláza může vykazovat zvýšenou nebo 

nedostatečnou funkci. Tyto změny v aktivitě štítné žlázy pacient téměř vždy nevnímá jako 

příznaky, avšak Váš lékař může podle potřeby doporučit vyšetření štítné žlázy. 

 

• 

Pseudo-relaps roztroušené sklerózy (

frekvence není známa): Existuje možnost, že na začátku 

léčby přípravkem Rebif se u Vás objeví příznaky, které budou podobné příznakům při relapsu 

(opětné zhoršení zdravotního stavu) roztroušené sklerózy. Můžete například cítit výrazné napětí 
nebo slabost ve svalech, což Vám bude bránit v pohybu. V 

některých případech souvisí tyto 

příznaky s horečkou nebo příznaky podobnými chřipce popsanými výše. Pokud si všimnete 

jakýchkoli těchto nežádoucích účinků, informujte svého lékaře. 

 

Další možné nežádoucí účinky: 
 

Velmi časté (mohou postihovat více než 1 z 10 pacientů): 

• 

bolest hlavy 

 

Časté (mohou postihovat až 1 z 10 pacientů): 

• 

nespavost (poruchy spánku) 

• 

průjem, nevolnost, zvracení 

• 

svědění, vyrážka (kožní erupce) 

• 

bolest svalů a kloubů 

• 

únava, horečka, zimnice 

• 

vypadávání vlasů 

 

Méně časté (mohou postihovat až 1 ze 100 pacientů): 

• 

kopřivka 

• 

epileptické záchvaty 

• 

zánět jater (hepatitida) 

• 

dechové potíže 

• 

krevní sraženiny, jako je hluboká žilní trombóza 

• 

poruchy sítni

ce (zadní část oka), jako je zánět nebo krevní sraženiny s následnými poruchami 

zraku (poruchy zraku, ztráta zraku) 

• 

zvýšené pocení 

 
Vzácné (mohou postihovat až 1 z 1 000 

pacientů): 

• 

Sebevražedný pokus 

• 

Závažné kožní reakce – 

některé se slizničními lézemi 

• 

Krevní sraženiny v malých cévách mohou ovlivnit funkci ledvin (trombotická 
trombocytopenická purpura nebo hemolyticko-uremický syndrom). 

Mezi příznaky může patřit 

zvýšená tvorba modřin, krvácení, horečka, výrazná slabost, bolest hlavy, závrať či pocit na 
omdl

ení. Může se stát, že lékař zjistí, že máte změny v krevním obraze či změny funkce ledvin. 

• 

Lupus erytematodes indukovaný léky: nežádoucí účinek dlouhodobé léčby přípravkem Rebif. 

Příznaky mohou zahrnovat bolest svalů a kloubů, otok a vyrážku. Mohou se u Vás také objevit 

další známky, jako je horečka, snížení tělesné hmotnosti a únava. Příznaky obvykle vymizí 

během jednoho až dvou týdnů po ukončení léčby. 

• 

Problémy s ledvinami, včetně jizvení, které může snižovat funkci ledvin. 

Pokud se u Vás objeví některé nebo všechny z těchto příznaků: 

pěnivá moč, 

únava, 

otok, zvláště kotníků a očních víček a přírůstek tělesné hmotnosti, 

informujte svého lékaře, protože se může jednat o známky možných problémů s ledvinami. 

 

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny u interferonu beta (frekvence není známa) 

• 

závratě  

• 

nervozita 

• 

ztráta chuti k jídlu 

187 

• 

rozšíření krevních cév a bušení srdce (palpitace)  

• 

nepravidelnosti a/nebo změny menstruačního krvácení. 

• 

plicní arteriální hypertenze – 

onemocnění typické silným zúžením krevních cév v plicích což 

následně vede k vysokému krevnímu tlaku v krevních cévách, kterými proudí krev ze srdce do 

plic. Plicní arteriální hypertenze byla pozorována v různých časových odstupech od počátku 

léčby přípravkem Rebif a to až do několika let od zahájení léčby. 

 

Bez porady s lékařem byste neměl(a) ukončit nebo měnit léčbu. 
 

Děti a dospívající 

Nežádoucí účinky u dětí a dospívajících jsou podobné nežádoucím účinkům pozorovaným u 

dospělých. 
 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádo

ucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního 

systému 

hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete 

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Rebif uchovávat 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku za EXP. 
 
Uchovávejte v 

chladničce (2 °C – 8 °C). 

 

Chraňte před mrazem. (K zabránění náhodnému zmrazení nepokládejte přípravek do blízkosti mrazicí  

přihrádky).  
 

Po první injekci spotřebujte do 28 dnů. 
 

Zařízení (RebiSmart nebo RebiSlide) obsahující předplněnou zásobní vložku přípravku Rebif se musí 
uchovávat ve skladovací krabici v ch

ladničce (2 °C – 8 °C). Pro používání doma můžete vyjmout 

přípravek Rebif z chladničky a uchovávat ho při teplotě do 25 °C jednorázově po dobu až 14 dní. 

Přípravek Rebif musí být poté vrácen do chladničky a použit před uplynutím doby použitelnosti. 
 
Uchovávejte v 

původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti, např. jestliže 
roztok v 

zásobní vložce už není čirý a bezbarvý nebo pokud obsahuje částečky. 

 
Nevyhazujte ž

ádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 

Co přípravek Rebif obsahuje 

• 

Léčivou látkou je interferon beta-1a. Jedna zásobní vložka obsahuje 132 mikrogramů, což 
odpovídá 36 

miliónům mezinárodních jednotek interferonu beta-1a.  

• 

Dalšími složkami jsou mannitol, poloxamer 188, L-methionin, benzylalkohol, trihydrát octanu 
sodného, kyselina octová, hydroxid sodný a voda na injekci. 

 

188 

Jak přípravek Rebif vypadá a co obsahuje toto balení 

Předplněná zásobní vložka (sklo typu 1), s pístovou zátkou (pryž) a tvarovaným víčkem (hliník a 
halobutylová pryž), obsahující 1,5 ml roztoku. Balení obsahuje 4 nebo 12 zásobních vložek. Na trhu 
nemusí být všechny velikosti balení. 
 

Zásobní vložky mají být použity buď s elektronickým injekčním zařízením RebiSmart nebo 

manuálním injekčním perem RebiSlide. Zařízení jsou poskytována samostatně. Na některých trzích 

může být dostupné pouze jedno z těchto zařízení.  
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Merck Serono Europe Limited 
56, Marsh Wall 
London E14 9TP 
Velká Británie 
 
Výrobce 
Merck Serono S.p.A. 
Via delle Magnolie 15 
I-70026 Modugno (Bari) 
Itálie 
 
Další informace o 

tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 

 
België/Belgique/Belgien 
MERCK NV/SA 
Tél/Tel: +32 2 686 07 11 

Lietuva 
Merck Serono UAB  
Tel: +370 37320603 
 

България 

„Мерк България“ ЕАД 

Teл.: +359 24461 111 
 

Luxembourg/Luxemburg 
MERCK NV/SA, Belgique/Belgien 
Tél/Tel: +32 2 686 07 11 
 

Česká republika 
Merck spol.s.r.o 
Tel. +420 272084211 
 

Magyarország 
Merck Kft.  
Tel: +36-1-463-8100 
 

Danmark 
Merck A/S 
Tlf: +45 35253550 
 

Malta 
Vivian Corporation Ltd 
Tel: +356-22-588600 

 

Deutschland 
Merck Serono GmbH 
Tel: +49-6151-6285-0 
 

Nederland 
Merck BV 
Tel: +31-20-6582800 
 

Eesti 
Merck Serono OÜ 
Tel: +372 682 5882 
 

Norge 
Merck Serono Norge  
Tlf: +47 67 90 35 90 
 

Ελλάδα 
Merck A.E. 
T

ηλ: +30-210-61 65 100 

 

Österreich 
Merck GesmbH. 
Tel: +43 1 57600-0 
 

España 
Merck S.L. 
Línea de Información: 900 200 400 
Tel: +34-91-745 44 00 
 

Polska 
Merck Sp. z o.o. 
Tel.: +48 22 53 59 700 
 

189 

France 
Merck Serono s.a.s. 
Tél.: +33-4-72 78 25 25 
Numéro vert : 0 800 888 024 
 

Portugal 
Merck, s.a. 
Tel: +351-21-361 35 00 
 

Hrvatska 
Merck d.o.o, 
Tel: +385 1 4864 111 
 

România 
Merck România SRL 
Tel: +40 21 319 88 50 
 

Íreland 
Merck Serono Ltd, United Kingdom 
Tel: +44-20 8818 7200 
 

Slovenija 
MERCK d.o.o. 
Tel: +386 1 560 3 800 
 

Ísland 
Icepharma hf 
Tel: + 354 540 8000 
 

Slovenská republika 
Merck spol. s r.o. 
Tel: + 421 2 49 267 111 

Italia 
Merck Serono S.p.A. 
Tel: +39-06-70 38 41 
 

Suomi/Finland 
Merck Oy 
Puh/Tel: +358-9-8678 700 
 

Κύπρος 

Χρ. Γ. Παπαλοϊζου Λτδ 

Τηλ.: +357 22490305 
 

Sverige 
Merck AB 
Tel: +46-8-562 445 00 

Latvija 
Merck Serono SIA 
Tel: +371 67152500 

United Kingdom 
Merck Serono Ltd 
Tel: +44-20 8818 7200 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
 
 
Další zdroje informací 
 
Podrobné informace o 

tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu. 
 

190 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Rebif 8,8 

mikrogramů/0,1 ml injekční roztok v zásobní vložce 

Rebif 22 

mikrogramů/0,25 ml injekční roztok v zásobní vložce 

Interferonum beta–1a 

Balení k 

zahájení léčby 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  

Máte-

li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.  

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné zn

ámky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z 

nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v 

této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této 

příbalové informaci 

 
1. 

Co je přípravek Rebif a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rebif používat 

3. 

Jak se přípravek Rebif používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Rebif uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je 

přípravek Rebif a k čemu se používá  

 

Přípravek Rebif patří do skupiny léčiv známých jako interferony. Jsou to přirozené látky, které 

přenášejí informace mezi buňkami. Interferony se tvoří v těle a hrají nenahraditelnou roli v imunitním 
systému. Interferony zatím ne zcela známým mechanismem pomáhají zmírnit poškození centrálního 

nervového systému způsobené roztroušenou sklerózou. 
 

Přípravek Rebif je vysoce čištěná rozpustná bílkovina podobná přirozenému interferonu beta, který se 

vytváří v lidském těle. 
 

Přípravek Rebif je užíván k léčbě roztroušené sklerózy. Bylo prokázáno, že snižuje množství a 

závažnost relapsů a zpomaluje rozvoj invalidity. Je schválen též pro pacienty, kteří zaznamenali jednu 

klinickou příhodu, která je pravděpodobně první známkou roztroušené sklerózy. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rebif používat  

 

Nepoužívejte přípravek Rebif 

• 

jestliže jste alergický(á) na přirozený či rekombinantní interferon beta nebo na kteroukoli další 

složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), 

• 

jestliže jste těhotná (viz Těhotenství a kojení), 

• 

jestliže v 

současné době trpíte těžkou depresí. 

 

Upozornění a opatření 

Před použitím přípravku Rebif se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. 
 

• 

Přípravek Rebif by měl být užíván pouze pod dohledem Vašeho lékaře. 

• 

Před zahájením léčby přípravkem Rebif si pozorně přečtěte a postupujte podle doporučení 
uvedeného v 

bodě „Jak se přípravek Rebif používá“, aby se snížilo riziko výskytu nekrózy 

191 

místě vpichu injekce (rozpad kůže a destrukce tkání), které bylo hlášeno u pacientů léčených 

přípravkem Rebif. Pokud zaznamenáte nepříjemné místní reakce, kontaktujte lékaře. 

• 

Před použitím přípravku Rebif se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud trpíte 

alergií (přecitlivělostí) na nějaké léky. 

• 

Během léčby se v malých cévách mohou vyskytnout krevní sraženiny. Tyto krevní sraženiny by 

mohly ovlivnit funkci ledvin. K tomu může dojít několik týdnů až několik let po zahájení léčby 

přípravkem Rebif. Může se stát, že lékař bude chtít zkontrolovat krevní tlak, krevní obraz (počet 

krevních destiček) a funkci ledvin. 

 

Informujte svého lékaře v případě, že trpíte onemocněním: 

• 

kostní dřeně, 

• 

ledvin, 

• 

jater, 

• 

srdce, 

• 

štítné žlázy, 

• 

nebo trpíte depresemi, 

• 

nebo se u Vás vyskytl epileptický záchvat, 

aby lékař/lékařka mohl(a) pečlivě sledovat Vaši léčbu a případné zhoršení stavu. 
 

Další léčivé přípravky a přípravek Rebif 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době 
používal(a) nebo které možná budete používat. 

Lékaře informujte zejména v případě, že užíváte antiepileptika nebo antidepresiva. 
 

Těhotenství a kojení 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se 

se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 

 

Léčbu přípravkem Rebif nesmíte zahájit, jestliže jste těhotná. Jste-li žena v plodném věku, musíte 

během léčby přípravkem Rebif používat spolehlivou antikoncepci. Jestliže otěhotníte nebo plánujete 

otěhotnět během léčby přípravkem Rebif, požádejte svého lékaře o radu. 
 

Dříve než započnete léčbu, informujte svého lékaře o tom, že kojíte. Přípravek Rebif se nedoporučuje 

podávat během kojení. 
 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Účinky samotné nemoci nebo její léčby mohou ovlivnit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 

Pokud máte obavy, pohovořte si o nich s lékařem. 
 

Přípravek Rebif obsahuje benzylalkohol 

Přípravek Rebif obsahuje 0,5 mg benzylalkoholu na dávku 0,1 ml a 1,25 mg benzylalkoholu na dávku 
0,25 

ml. Nesmí se podávat nedonošeným dětem a novorozencům. Může způsobit toxické a alergické 

reakce u 

kojenců a dětí do 3 let. 

 
 
3. 

Jak se přípravek Rebif používá 

 

Tento lék je určen pro vícenásobné použití. 
 
Vždy používe

jte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 

se svým lékařem. 
 

Zahájení léčby 

Léčba se zahajuje postupným zvyšováním dávky (tak zvaná „titrace dávky“) po dobu 4 týdnů, aby se 

snížil výskyt některých nežádoucích účinků. Doporučuje se: 

• 

Během prvního a druhého týdne podávat přípravek Rebif 8,8 mikrogramů třikrát týdně. 

192 

• 

Během třetího a čtvrtého týdne podávat přípravek Rebif 22 mikrogramů třikrát týdně. 

 

Od pátého týdne dál, poté co jste ukončili zahajovací léčebné období, budete pokračovat v obvyklém 

režimu dávkování, které Vám předepsal Váš lékař.  
 
Dávka 
Obvyklá dávka je 44 

mikrogramů (12 miliónů IU) třikrát týdně. 

 
Nižší dávka 22 

mikrogramů (6 miliónů IU) podávaná třikrát týdně se doporučuje pro pacienty s 

roztrou

šenou sklerózou, kteří nesnášejí vyšší dávku. 

 

Přípravek Rebif by měl být podáván třikrát týdně a pokud možno: 

• 

ve stejných třech dnech každý týden (nejméně 48 hodin od sebe, např. pondělí, středa, pátek), 

• 

ve stejnou denní dobu (nejlépe večer). 

 
Použití u d

ětí a dospívajících (ve věku 2 až 17 let) 

Nebyly provedeny formální klinické studie u dětí nebo dospívajících. Dostupné klinické údaje však 

nasvědčují tomu, že bezpečnostní profil u dětí a dospívajících, kterým je podáván přípravek 
Rebif 22 

mikrogramů nebo Rebif 44 mikrogramů třikrát týdně, je podobný bezpečnostnímu profilu 

pozorovanému u dospělých. 
 
Použití u 

dětí (ve věku do 2 let) 

U dětí mladších než 2 roky se použití přípravku Rebif nedoporučuje. 
 

Způsob podání 

• 

Přípravek Rebif je určen k subkutánnímu (podkožnímu) podání. 

• 

První injekce musí být podána (podány) pod dohledem náležitě kvalifikovaného zdravotníka. Po 

dostatečném zaškolení si můžete přípravek Rebif zásobní vložky pomocí svého zařízení 

bezpečně aplikovat doma buď sám (sama) nebo za pomoci některého člena rodiny, přítele nebo 
opatrovatele. 

• 

Balení pro zahájení léčby obsahuje dvě identické zásobní vložky přípravku Rebif a můžete 

zahájit léčbu jakoukoli z nich. 

• 

Zásobní vložka se má používat buď s elektronickým injekčním zařízením RebiSmart nebo 
s ma

nuálním injekčním perem RebiSlide. Prodiskutujte se svým lékařem, které zařízení je pro 

Vás nejvhodnější. Jestliže máte poruchu zraku, neměli byste používat RebiSlide, pokud Vám 

někdo s dobrým zrakem neposkytne podporu. 

• 

Úplný návod k 

použití je přiložen k Vašemu zařízení. Přečtěte si jej, prosím, pečlivě. 

• 

Krátký návod, jak používat přípravek Rebif zásobní vložky s každým zařízením, je uveden níže. 

 

Než začnete 

• 

Pečlivě si umyjte ruce mýdlem a vodou. 

• 

Vyjměte zásobní vložku přípravku Rebif z obalu sloupnutím plastikového krytu. 

• 

Zkontrolujte (ihned po vyjmutí z 

ledničky), zda zásobní vložka není v obalu nebo uvnitř 

zařízení zmrzlá. Měl by se používat pouze čirý až opalescentní roztok bez částic a bez 
viditelných známek poškození. 

• 

Při vkládání zásobní vložky do zařízení a aplikaci injekce postupujte podle pokynů uživatelské 

příručky (Návod k použití) svého zařízení. 

 

193 

Kam podávat injekce přípravku Rebif 
 

 

• 

Zvolte místo vpichu injekce. Váš lékař Vám doporučí možná 

místa pro vpich injekce (vhodná místa jsou horní část stehen, 

dolní část břicha). Držte stříkačku jako tužku nebo šipku. 

Doporučuje se udržovat si přehled o místech vpichu a 

pravidelně je obměňovat tak, aby do jednoho místa nebyla 

injekce vpichována příliš často, aby se minimalizovalo riziko 
nekrózy v 

místě vpichu. 

• 

POZN.: nevpichujte injekci do míst, kde cítíte zduření, pevné 

uzlíky nebo bolest; informujte svého lékaře nebo 

zdravotnického pracovníka o všem neobvyklém, čeho si 
všimnete. 

• 

Před aplikací injekce použijte alkoholový tampón k očištění 

kůže v místě vpichu injekce. Nechte kůži oschnout. Pokud na 

kůži zůstane trochu alkoholu, můžete cítit pálení. 
 

 

Jak podávat injekce přípravku Rebif 

• 

Od svého lékaře se dozvíte, jak navolit správnou dávku. Přečtěte si také pokyny v příručce, 

která je přiložena k Vašemu zařízení. 

• 

Váš lékař Vám možná předepsal zařízení RebiSmart nebo RebiSlide. Pokud Vám byl předepsán 

RebiSmart, přejděte, prosím, na část „Pokud používáte RebiSmart“. Jinak přejděte na část 

Pokud používáte RebiSlide“. 

 

Pokud používáte 

RebiSmart 

•  RebiSmart je naprogramovaný tak, aby Vás provedl celým 

procesem zahájení a automaticky zvyšoval dávku během úvodní 

fáze léčby. Také Vás bude informovat, kdy je třeba vyměnit 
zásobní vložku. 

• 

Dávku, kterou Vám předepsal Váš lékař, vyberte prostřednictvím 
nabídky RebiSm

art, čímž bude zajištěno, že Vaše dávka bude 

správně zaznamenána. 

• 

Pro aktivaci nabídky „zahájení léčby/titrace“ musíte nejprve 
zadat 44 

mikrogramů, poté vyberete „zahájení léčby/ titrace“, 

stiskněte tlačítko „změnit“, vyberete „zap n.“, poté stiskněte „ok“ 

a zapnutí „zahájení léčby/titrace“ ještě potvrďte stisknutím 

tlačítka „ok“. 

 

• 

Zařízení zajistí, že: 

− 

Během prvního a druhého týdne bude aplikován Rebif 8,8 mikrogramů třikrát týdně. 

− 

Během třetího a čtvrtého týdne bude aplikován Rebif 22 mikrogramů třikrát týdně. 

− 

Od pátého týdne se RebiSmart automaticky přepne na obvyklý režim dávkování. 

• 

RebiSmart přiložte pod pravým úhlem (90°) na kůži. 

• 

Stistkněte tlačítko injekce. Během injekce bude tlačítko blikat zeleně. 

• 

Počkejte, až zelené světlo zhasne. To je signál, že je injekce dokončena. 

• 

Zařízení RebiSmart z místa injekce odstraňte. 

 

194 

Pokud používáte 

RebiSlide 

• 

Před aplikací injekce zkontrolujte prosím, zda se v okénku dávkování 

zařízení zobrazuje zvolená dávka: 

1. 

Během 1. a 2. týdne: 0,1 ml,což odpovídá dávce 8,8 mikrogramů 

2. 

Během 3. a 4. týdne: 0,25 ml, což odpovídá dávce 22 mikrogramů 

 

1.  1. a 2. týden 

3. a 4. týden 

 

(1. zásobní vložka) 

 

(2. zásobní vložka) 

 

 

 

• 

POZN.: Od 5. týdne 

po dokončení úvodní fáze léčby by měla být zvolena 

v okénku dávkování 

zařízení dávka 0,5 ml (odpovídající obvyklé dávce). 

Než začnete pátý týden své léčby, přečtěte si pečlivě příbalovou informaci 

k přípravku Rebif 22 mikrogramů/0,5 ml nebo Rebif 
44 

mikrogramů/0,5 ml. 

 

• 

Zaveďte jehlu do kůže tak, jak Vám ukázal Váš lékař. 

• 

Držte z

ařízení RebiSlide pevně a posuňte uvolňovací tlačítko na boku zařízení k jehle. 

• 

Se zařízením RebiSlide nehýbejte, dokud se neobjeví v okénku dávkování „0“. Pak počkejte 

10 sekund a poté jehlu z 

kůže vyjměte. 

• 

Zařízení RebiSlide z místa injekce odstraňte. 

 

Po aplikaci injekce přípravku Rebif pomocí zařízení RebiSmart nebo RebiSlide 

• 

Jehlu odstraňte a zlikvidujte v souladu s uživatelskou příručkou, kterou jste obdržel(a) se svým 

zařízením. 

• 

Místo vpichu jemně masírujte suchým kusem vaty nebo gázy. 

• 

Uložte zařízení s vloženou zásobní vložkou přípravku Rebif podle instrukcí v bodu 5 "Jak 

přípravek Rebif uchovávat“. 

 

Pokud máte další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka. 
 

Jestliže jste použil(a) více přípravku Rebif, než jste měl(a) 

V případě předávkování kontaktujte lékaře okamžitě. 
 

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Rebif 

Jestliže vynecháte dávku, pokračujte podle původního dávkovacího schématu. Nezdvojnásobujte 
následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Rebif 

Účinky přípravku Rebif se nemusejí projevit ihned. Proto, aby se dostavil požadovaný výsledek, 

neměl(a) byste přípravek Rebif přestat užívat. Nejste-li si jist(a) přínosy léčby, poraďte se s lékařem. 
 
Bez k

onzultace s lékařem byste neměl(a) léčbu ukončit. 

 
Máte-

li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka 

nebo zdravotní sestry. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 

195 

Informujte ihned svého lékaře, pokud se u Vás vyskytne některý z následujících závažných 

nežádoucích účinků: 
 

• 

Závažné reakce z 

přecitlivělosti (alergické reakce). Pokud se u Vás objeví bezprostředně po 

podání přípravku Rebif náhlé obtíže s dýcháním, které se mohou vyskytnout v souvislosti 

otokem obličeje, rtů, jazyka nebo krku, kopřivkou, svěděním celého těla a pocitem slabosti 

nebo mdloby, kontaktujte ihned svého lékaře nebo vyhledejte neodkladnou lékařskou pomoc. 
Tyto reakce jsou 

vzácné (mohou postihovat až 1 z 1 000 pacientů). 

 

• 

Informujte svého lékaře ihned, pokud se u Vás objeví následující možné příznaky poruchy 
jater

: žloutenka (zažloutnutí kůže nebo bělma očí), rozsáhlé svědění, ztráta chuti k jídlu spolu 

nevolností a zvracením a snadná tvorba modřin na kůži. Těžké poruchy jater mohou být 

spojeny s dalšími příznaky, jako jsou obtíže s koncentrací, spavost a zmatenost. 

 

• 

Deprese je 

častá (může postihovat až 1 z 10 pacientů) u pacientů s roztroušenou sklerózou. 

Pokud se budete cítit 

depresivně nebo pokud se u Vás vyskytnou sebevražedné myšlenky

oznamte to ihned svému lékaři. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři: 
 

• 

Příznaky podobné chřipce, jako je bolest hlavy, horečka, zimnice, bolest svalů a kloubů, únava 
a nevolnost jsou 

velmi časté (může postihovat více než 1 z 10 pacientů). 

Tyto příznaky jsou obvykle mírné, jsou častější na začátku léčby a snižují se v jejím průběhu. 
Pro sníže

ní těchto příznaků Vám může lékař doporučit vzít si léky proti horečce a bolesti před 

užitím přípravku Rebif a pak během 24 hodin po každé injekci. 

 

• 

Reakce v 

místě aplikace injekce zahrnující zarudnutí, otok, změnu barvy, zánět, bolest a 

porušení kůže jsou velmi časté. 
Výskyt reakcí v 

místě aplikace injekce se obvykle v průběhu času snižuje. 

Destrukce tkáně (nekróza), absces a zatvrdnutí v místě vpichu jsou méně časté (mohou 
postihovat až 1 ze 100 

pacientů). 

Viz doporučení v bodě „Upozornění a opatření” pro minimalizaci rizika reakcí v místě aplikace 
injekce. 

Místo aplikace injekce může být infikováno (méně časté); kůže může být oteklá, citlivá a tvrdá a 

celá oblast může být velmi bolestivá. Pokud se u Vás objeví jakékoli tyto příznaky, poraďte se 
se svým lé

kařem.. 

 

• 

Výsledky některých 

laboratorních vyšetření mohou být změněny. Pacient si obvykle těchto 

změn nevšimne (žádné příznaky), změny jsou obvykle přechodné a mírné a většinou nevyžadují 

zvláštní léčbu. 

Počet červených a bílých krvinek nebo krevních destiček se může snižovat buď samostatně 

(velmi časté), nebo současně (vzácné). Mezi možné příznaky vyplývající z těchto změn by 

mohly patřit únava, snížená schopnost obrany proti infekci, tvorba modřin nebo nevysvětlitelné 

krvácení. Mohou být změněny jaterní testy (velmi časté). Byl také zaznamenán zánět jater (méně 

časté). Pokud se u Vás objeví příznaky naznačující poruchu jater, jako je ztráta chuti k jídlu 

dalšími příznaky, jako je nevolnost, zvracení, žloutenka, kontaktujte, prosím, ihned svého 

lékaře (viz výše „Informujte ihned svého lékaře”). 

 

• 

Porucha funkce štítné žlázy je 

méně častá. Štítná žláza může vykazovat zvýšenou nebo 

nedostatečnou funkci. Tyto změny v aktivitě štítné žlázy pacient téměř vždy nevnímá jako 

příznaky, avšak Váš lékař může podle potřeby doporučit vyšetření štítné žlázy. 

 

• 

Pseudo-relaps roztroušené sklerózy (

frekvence není známa): Existuje možnost, že na začátku 

léčby přípravkem Rebif se u Vás objeví příznaky, které budou podobné příznakům při relapsu 

(opětné zhoršení zdravotního stavu) roztroušené sklerózy. Můžete například cítit výrazné napětí 
nebo slabost ve svalech, což Vám bude bránit v pohybu. V 

některých případech souvisí tyto 

196 

příznaky s horečkou nebo příznaky podobnými chřipce popsanými výše. Pokud si všimnete 

jakýchkoli těchto nežádoucích účinků, informujte svého lékaře. 

 

Další možné nežádoucí účinky: 
 

Velmi časté (mohou postihovat více než 1 z 10 pacientů): 

• 

bolest hlavy 

 

Časté (mohou postihovat až 1 z 10 pacientů): 

• 

nespavost (poruchy spánku) 

• 

průjem, nevolnost, zvracení 

• 

svědění, vyrážka (kožní erupce) 

• 

bolest svalů a kloubů 

• 

únava, horečka, zimnice 

• 

vypadávání vlasů 

 

Méně časté (mohou postihovat až 1 ze 100 pacientů): 

• 

kopřivka 

• 

epileptické záchvaty 

• 

zánět jater (hepatitida) 

• 

dechové potíže 

• 

krevní sraženiny, jako je hluboká žilní trombóza 

• 

poruchy sítnice (zadní část oka), jako je zánět nebo krevní sraženiny s následnými poruchami 
zraku (poruchy zraku, ztráta zraku) 

• 

zvýšené pocení 

 
Vzácné (mohou postihovat až 1 z 1 000 

pacientů): 

• 

Sebevražedný pokus 

• 

Závažné kožní reakce – 

některé se slizničními lézemi 

• 

Krevní sraženiny v malých cévách mohou ovlivnit funkci ledvin (trombotická 
trombocytopenická purpura nebo hemolyticko-uremický syndrom). 

Mezi příznaky může patřit 

zvýšená tvorba modřin, krvácení, horečka, výrazná slabost, bolest hlavy, závrať či pocit na 

omdlení. Může se stát, že lékař zjistí, že máte změny v krevním obraze či změny funkce ledvin. 

• 

Lupus erytematodes indukovaný léky: nežádoucí účinek dlouhodobé léčby přípravkem Rebif. 

Příznaky mohou zahrnovat bolest svalů a kloubů, otok a vyrážku. Mohou se u Vás také objevit 

další známky, jako je horečka, snížení tělesné hmotnosti a únava. Příznaky obvykle vymizí 

během jednoho až dvou týdnů po ukončení léčby. 

• 

Problémy s ledvinami, včetně jizvení, které může snižovat funkci ledvin. 
Pokud se u Vás 

objeví některé nebo všechny z těchto příznaků: 

pěnivá moč, 

únava, 

otok, zvláště kotníků a očních víček a přírůstek tělesné hmotnosti, 

informujte svého lékaře, protože se může jednat o známky možných problémů s ledvinami. 

 

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny u interferonu beta (frekvence není známa) 

• 

závratě  

• 

nervozita 

• 

ztráta chuti k jídlu 

• 

rozšíření krevních cév a bušení srdce (palpitace)  

• 

nepravidelnosti a/nebo změny menstruačního krvácení. 

• 

plicní arteriální hypertenze – 

onemocnění typické silným zúžením krevních cév v plicích což 

následně vede k vysokému krevnímu tlaku v krevních cévách, kterými proudí krev ze srdce do 

plic. Plicní arteriální hypertenze byla pozorována v různých časových odstupech od počátku 

léčby přípravkem Rebif a to až do několika let od zahájení léčby. 

 

Bez porady s lékařem byste neměl(a) ukončit nebo měnit léčbu. 

197 

 

Děti a dospívající 

Nežádoucí účinky u dětí a dospívajících jsou podobné nežádoucím účinkům pozorovaným u 

dospělých. 
 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z 

nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního 

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete 

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Rebif uchovávat 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku za EXP. 
 
Uchovávejte v 

chladničce (2 °C – 8 °C). 

 

Chraňte před mrazem. (K zabránění náhodnému zmrazení nepokládejte přípravek do blízkosti mrazicí  

přihrádky).  
 

Po první injekci spotřebujte do 28 dnů. 
 

Zařízení (RebiSmart nebo RebiSlide) obsahující předplněnou zásobní vložku přípravku Rebif se musí 
uchovávat ve skladov

ací krabici v chladničce (2 °C – 8 °C). Pro používání doma můžete vyjmout 

přípravek Rebif z chladničky a uchovávat ho při teplotě do 25 °C jednorázově po dobu až 14 dní. 

Přípravek Rebif musí být poté vrácen do chladničky a použit před uplynutím doby použitelnosti. 
 
Uchovávejte v 

původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti, např. jestliže 
roztok v 

zásobní vložce už není čirý a bezbarvý nebo pokud obsahuje částečky. 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 

Co přípravek Rebif obsahuje 

• 

Léčivou látkou je interferon beta-1a. Jedna zásobní vložka obsahuje 132 mikrogramů, což 

odpovídá 36 miliónům mezinárodních jednotek (IU) interferonu beta-1a.  

• 

Dalšími složkami jsou mannitol, poloxamer 188, L-methionin, benzylalkohol, trihydrát octanu 
sodného, kyselina octová, hydroxid sodný a voda na injekci. 

 

Jak přípravek Rebif vypadá a co obsahuje toto balení 

Předplněná zásobní vložka (sklo typu 1), s pístovou zátkou (pryž) a tvarovaným víčkem (hliník a 
halobutylová pryž), obsahující 1,5 ml roztoku. Balení obsahuje 2 zásobní vložky.  
 

Zásobní vložky mají být použity buď s elektronickým injekčním zařízením RebiSmart nebo 

manuálním injekčním perem RebiSlide. Zařízení jsou poskytována samostatně. Na některých trzích 

může být dostupné pouze jedno z těchto zařízení.  
 

198 

Držitel rozhodnutí o registraci 
Merck Serono Europe Limited 
56, Marsh Wall 
London E14 9TP 
Velká Británie 
 
Výrobce 
Merck Serono S.p.A. 
Via delle Magnolie 15 
I-70026 Modugno (Bari) 
Itálie 
 
Další informace o 

tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 

 
België/Belgique/Belgien 
MERCK NV/SA 
Tél/Tel: +32 2 686 07 11 

Lietuva 
Merck Serono UAB  
Tel: +370 37320603 
 

България 

„Мерк България“ ЕАД 

Teл.: +359 24461 111 
 

Luxembourg/Luxemburg 
MERCK NV/SA, Belgique/Belgien 
Tél/Tel: +32 2 686 07 11 
 

Česká republika 
Merck spol.s.r.o 
Tel. +420 272084211 
 

Magyarország 
Merck Kft.  
Tel: +36-1-463-8100 
 

Danmark 
Merck A/S 
Tlf: +45 35253550 
 

Malta 
Vivian Corporation Ltd 
Tel: +356-22-588600 

 

Deutschland 
Merck Serono GmbH 
Tel: +49-6151-6285-0 
 

Nederland 
Merck BV 
Tel: +31-20-6582800 
 

Eesti 
Merck Serono OÜ 
Tel: +372 682 5882 
 

Norge 
Merck Serono Norge  
Tlf: +47 67 90 35 90 
 

Ελλάδα 
Merck A.E. 
T

ηλ: +30-210-61 65 100 

 

Österreich 
Merck GesmbH. 
Tel: +43 1 57600-0 
 

España 
Merck S.L. 
Línea de Información: 900 200 400 
Tel: +34-91-745 44 00 
 

Polska 
Merck Sp. z o.o. 
Tel.: +48 22 53 59 700 
 

France 
Merck Serono s.a.s. 
Tél.: +33-4-72 78 25 25 
Numéro vert : 0 800 888 024 
 

Portugal 
Merck, s.a. 
Tel: +351-21-361 35 00 
 

Hrvatska 
Merck d.o.o, 
Tel: +385 1 4864 111 
 

România 
Merck România SRL 
Tel: +40 21 319 88 50 
 

199 

Íreland 
Merck Serono Ltd, United Kingdom 
Tel: +44-20 8818 7200 
 

Slovenija 
MERCK d.o.o. 
Tel: +386 1 560 3 800 
 

Ísland 
Icepharma hf 
Tel: + 354 540 8000 
 

Slovenská republika 
Merck spol. s r.o. 
Tel: + 421 2 49 267 111 

Italia 
Merck Serono S.p.A. 
Tel: +39-06-70 38 41 
 

Suomi/Finland 
Merck Oy 
Puh/Tel: +358-9-8678 700 
 

Κύπρος 

Χρ. Γ. Παπαλοϊζου Λτδ 

Τηλ.: +357 22490305 
 

Sverige 
Merck AB 
Tel: +46-8-562 445 00 

Latvija 
Merck Serono SIA 
Tel: +371 67152500 

United Kingdom 
Merck Serono Ltd 
Tel: +44-20 8818 7200 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
 
 
Další zdroje informací 
 
Podrobné informace o 

tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu. 
 

200 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Rebif 22 

mikrogramů injekční roztok v předplněném peru  

Interferonum beta–1a 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  

Máte-

li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.  

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-

li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z 

nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 

nebo 

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 

uvedeny v 

této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této 

příbalové informaci 

 
1. 

Co je přípravek Rebif a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rebif používat 

3. 

Jak se přípravek Rebif používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Rebif uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Rebif a k čemu se používá  

 

Přípravek Rebif patří do skupiny léčiv známých jako interferony. Jsou to přirozené látky, které 

přenášejí informace mezi buňkami. Interferony se tvoří v těle a hrají nenahraditelnou roli v imunitním 
systému. Interferony zatím ne zcela známým mechanismem pomáhají zmírnit poškození centrálního 
ner

vového systému způsobené roztroušenou sklerózou. 

 

Přípravek Rebif je vysoce čištěná rozpustná bílkovina podobná přirozenému interferonu beta, který se 

vytváří v lidském těle. 
 

Přípravek Rebif je užíván k léčbě roztroušené sklerózy. Bylo prokázáno, že snižuje množství a 

závažnost relapsů a zpomaluje rozvoj invalidity. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rebif používat  

 

Nepoužívejte přípravek Rebif 

• 

jestliže jste alergický(á) na přirozený či rekombinantní interferon beta nebo na kteroukoli další 

složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), 

• 

jestliže jste těhotná (viz Těhotenství a kojení), 

• 

jestliže v 

současné době trpíte těžkou depresí. 

 

Upozornění a opatření 

Před použitím přípravku Rebif se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. 
 

• 

Přípravek Rebif by měl být užíván pouze pod dohledem Vašeho lékaře. 

• 

Před zahájením léčby přípravkem Rebif si pozorně přečtěte a postupujte podle “Návodu 
k použití pro RebiDose”, uvedeného v 

samostatné brožuře, aby se snížilo riziko výskytu 

nekrózy v 

místě vpichu injekce (rozpad kůže a destrukce tkání), které bylo hlášeno u pacientů 

léčených přípravkem Rebif. Pokud zaznamenáte nepříjemné místní reakce, kontaktujte lékaře. 

• 

Před použitím přípravku Rebif se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud trpíte 

alergií (přecitlivělostí) na nějaké léky. 

201 

• 

Během léčby se v malých cévách mohou vyskytnout krevní sraženiny. Tyto krevní sraženiny by 

mohly ovlivnit funkci ledvin. K tomu může dojít několik týdnů až několik let po zahájení léčby 

přípravkem Rebif. Může se stát, že lékař bude chtít zkontrolovat krevní tlak, krevní obraz (počet 

krevních destiček) a funkci ledvin. 

 

Informujte svého lékaře v případě, že trpíte onemocněním: 

• 

kostní dřeně, 

• 

ledvin, 

• 

jater, 

• 

srdce, 

• 

štítné žlázy, 

• 

nebo trpíte depresemi, 

• 

nebo se u Vás vyskytl epileptický záchvat, 

aby lékař/lékařka mohl(a) pečlivě sledovat Vaši léčbu a případné zhoršení stavu. 
 

Další léčivé přípravky a přípravek Rebif 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době 
používal(a) nebo které možná budete používat. 

Lékaře informujte zejména v případě, že užíváte antiepileptika nebo antidepresiva. 
 

Těhotenství a kojení 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
 

Léčbu přípravkem Rebif nesmíte zahájit, jestliže jste těhotná. Jste-li žena v plodném věku, musíte 

během léčby přípravkem Rebif používat spolehlivou antikoncepci. Jestliže otěhotníte nebo plánujete 

otěhotnět během léčby přípravkem Rebif, požádejte svého lékaře o radu. 
 

Dříve než započnete léčbu, informujte svého lékaře o tom, že kojíte. Přípravek Rebif se nedoporučuje 

podávat během kojení. 
 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Účinky samotné nemoci nebo její léčby mohou ovlivnit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 

Pokud máte obavy, pohovořte si o nich s lékařem. 
 

Přípravek Rebif obsahuje benzylalkohol 

Přípravek Rebif obsahuje 2,5 mg benzylalkoholu na dávku. Nesmí se podávat nedonošeným dětem 

novorozencům. Může způsobit toxické a alergické reakce u kojenců a dětí do 3 let. 

 
 
3. 

Jak se přípravek Rebif používá 

 

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 

se svým lékařem. 
 
Dávka 
Obvyklá dávka je 44 

mikrogramů (12 miliónů IU) třikrát týdně. Váš lékař Vám předepsal nižší dávku 

22 

mikrogramů (6 miliónů IU) podávanou třikrát týdně. Tato nižší dávka se doporučuje u pacientů, 

kteří nesnášejí vyšší dávku. 
 

Přípravek Rebif by měl být podáván třikrát týdně a pokud možno: 

• 

ve stejných třech dnech každý týden (nejméně 48 hodin od sebe, např. pondělí, středa, pátek), 

• 

ve stejnou denní dobu (nejlépe večer). 

 

202 

Použití u 

dětí a dospívajících (ve věku 2 až 17 let) 

Nebyly prov

edeny formální klinické studie u dětí nebo dospívajících. Dostupné klinické údaje však 

nasvědčují tomu, že bezpečnostní profil u dětí a dospívajících, kterým je podáván přípravek 
Rebif 22 

mikrogramů nebo Rebif 44 mikrogramů třikrát týdně, je podobný bezpečnostnímu profilu 

pozorovanému u dospělých. 
 
Použití u 

dětí (ve věku do 2 let) 

U dětí mladších než 2 roky se použití přípravku Rebif nedoporučuje. 
 

Způsob podání 

• 

Přípravek Rebif se podává injekcí pod kůži (subkutánně) za pomoci předplněného pera zvaného 
„RebiDose“. 

• 

Pero RebiDose je určeno pouze k jednorázovému použití. 

• 

První injekce musí být podána (podány) pod dohledem náležitě kvalifikovaného zdravotníka. Po 

dostatečném zaškolení si můžete přípravek Rebif předplněné pero aplikovat doma buď sám 
(sama) nebo 

za pomoci některého člena rodiny, přítele nebo opatrovatele. 

• 

Pokud provádíte aplikaci tímto způsobem, přečtěte si pečlivě „Návod k použití pro RebiDose“, 
který je uvedený v 

samostatné brožuře a dodržujte instrukce v něm uvedené. 

 
K použití je vhodný pouze 

čirý až opalescentní roztok bez částic a bez viditelných známek snížené 

jakosti. 
 

Jestliže jste použil(a) více přípravku Rebif, než jste měl(a) 

V případě předávkování kontaktujte lékaře okamžitě. 
 

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Rebif 
Jestliže v

ynecháte dávku, pokračujte podle původního dávkovacího schématu. Nezdvojnásobujte 

následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Rebif 

Účinky přípravku Rebif se nemusejí projevit ihned. Proto, aby se dostavil požadovaný výsledek, 

neměl(a) byste přípravek Rebif přestat užívat. Nejste-li si jist(a) přínosy léčby, poraďte se s lékařem. 
 

Bez konzultace s lékařem byste neměl(a) léčbu ukončit. 
 
Máte-

li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka 

nebo zdravotní sestry. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 

Informujte ihned svého lékaře, pokud se u Vás vyskytne některý z následujících závažných 

nežádoucích účinků: 
 

• 

Závažné reakce z 

přecitlivělosti (alergické reakce). Pokud se u Vás objeví bezprostředně po 

podání přípravku Rebif náhlé obtíže s dýcháním, které se mohou vyskytnout v souvislosti 

otokem obličeje, rtů, jazyka nebo krku, kopřivkou, svěděním celého těla a pocitem slabosti 

nebo mdloby, kontaktujte ihned svého lékaře nebo vyhledejte neodkladnou lékařskou pomoc. 
Tyto reakce jsou 

vzácné (mohou postihovat až 1 z 1 000 pacientů). 

 

• 

Informujte svého lékaře ihned, pokud se u Vás objeví následující možné příznaky poruchy 
jater

: žloutenka (zažloutnutí kůže nebo bělma očí), rozsáhlé svědění, ztráta chuti k jídlu spolu 

nevolností a zvracením a snadná tvorba modřin na kůži. Těžké poruchy jater mohou být 

spojeny 

s dalšími příznaky, jako jsou obtíže s koncentrací, spavost a zmatenost. 

203 

 

• 

Deprese je 

častá (může postihovat až 1 z 10 pacientů) u pacientů s roztroušenou sklerózou. 

Pokud se budete cítit 

depresivně nebo pokud se u Vás vyskytnou sebevražedné myšlenky

ozna

mte to ihned svému lékaři. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři: 
 

• 

Příznaky podobné chřipce, jako je bolest hlavy, horečka, zimnice, bolest svalů a kloubů, únava 
a nevolnost jsou 

velmi časté (může postihovat více než 1 z 10 pacientů)

Tyto příznaky jsou obvykle mírné, jsou častější na začátku léčby a snižují se v jejím průběhu. 

Pro snížení těchto příznaků Vám může lékař doporučit vzít si léky proti horečce a bolesti před 

užitím přípravku Rebif a pak během 24 hodin po každé injekci. 

 

• 

Reakce v 

místě aplikace injekce zahrnující zarudnutí, otok, změnu barvy, zánět, bolest a 

porušení kůže jsou velmi časté. 
Výskyt reakcí v 

místě aplikace injekce se obvykle v průběhu času snižuje.  

Destrukce tkáně (nekróza), absces a zatvrdnutí v místě vpichu jsou méně časté (mohou 
postihovat až 1 ze 100 

pacientů). 

Viz doporučení v bodě „Upozornění a opatření” pro minimalizaci rizika reakcí v místě aplikace 
injekce. 

Místo aplikace injekce může být infikováno (méně časté); kůže může být oteklá, citlivá a tvrdá a 

celá oblast může být velmi bolestivá. Pokud se u Vás objeví jakékoli tyto příznaky, poraďte se 

se svým lékařem. 

 

• 

Výsledky některých 

laboratorních vyšetření mohou být změněny. Pacient si obvykle těchto 

změn nevšimne (žádné příznaky), změny jsou obvykle přechodné a mírné a většinou nevyžadují 

zvláštní léčbu. 

Počet červených a bílých krvinek nebo krevních destiček se může snižovat buď samostatně 

(velmi časté), nebo současně (vzácné). Mezi možné příznaky vyplývající z těchto změn by 

mohly patřit únava, snížená schopnost obrany proti infekci, tvorba modřin nebo nevysvětlitelné 

krvácení. Mohou být změněny jaterní testy (velmi časté). Byl také zaznamenán zánět jater (méně 

časté). Pokud se u Vás objeví příznaky naznačující poruchu jater, jako je ztráta chuti k jídlu 

dalšími příznaky, jako je nevolnost, zvracení, žloutenka, kontaktujte, prosím, ihned svého 

lékaře (viz výše „Informujte ihned svého lékaře”). 

 

• 

Porucha funkce štítné žlázy je 

méně častá. Štítná žláza může vykazovat zvýšenou nebo 

nedostatečnou funkci. Tyto změny v aktivitě štítné žlázy pacient téměř vždy nevnímá jako 

příznaky, avšak Váš lékař může podle potřeby doporučit vyšetření štítné žlázy. 

 

• 

Pseudo-relaps roztroušené sklerózy (

frekvence není známa): Existuje možnost, že na začátku 

léčby přípravkem Rebif se u Vás objeví příznaky, které budou podobné příznakům při relapsu 

(opětné zhoršení zdravotního stavu) roztroušené sklerózy. Můžete například cítit výrazné napětí 
nebo slabost ve svalech, což Vám bude bránit v pohybu. V 

některých případech souvisí tyto 

příznaky s horečkou nebo příznaky podobnými chřipce popsanými výše. Pokud si všimnete 

jakýchkoli těchto nežádoucích účinků, informujte svého lékaře. 

 

Další možné nežádoucí účinky: 
 

Velmi časté (mohou postihovat více než 1 z 10 pacientů): 

• 

bolest hlavy 

 

Časté (mohou postihovat až 1 z 10 pacientů): 

• 

nespavost (poruchy spánku) 

• 

průjem, nevolnost, zvracení 

• 

svědění, vyrážka (kožní erupce) 

• 

bolest svalů a kloubů 

204 

• 

únava, horečka, zimnice 

• 

vypadávání vlasů 

 

Méně časté (mohou postihovat až 1 ze 100 pacientů): 

• 

kopřivka 

• 

epileptické záchvaty 

• 

zánět jater (hepatitida) 

• 

dechové potíže 

• 

krevní sraženiny, jako je hluboká žilní trombóza 

• 

poruchy sítnice (zadní část oka), jako je zánět nebo krevní sraženiny s následnými poruchami 
zraku (poruchy zraku, ztráta zraku) 

• 

zvýšené pocení 

 
Vzácné (mohou postihovat až 1 z 1 000 

pacientů): 

• 

Sebevražedný pokus 

• 

Závažné kožní reakce – 

některé se slizničními lézemi 

• 

Krevní sraženiny v malých cévách mohou ovlivnit funkci ledvin (trombotická 
trombocytopenická purpura nebo hemolyticko-uremický syndrom). 

Mezi příznaky může patřit 

zvýšená tvorba modřin, krvácení, horečka, výrazná slabost, bolest hlavy, závrať či pocit na 

omdlení. Může se stát, že lékař zjistí, že máte změny v krevním obraze či změny funkce ledvin. 

• 

Lupus eryt

ematodes indukovaný léky: nežádoucí účinek dlouhodobé léčby přípravkem Rebif. 

Příznaky mohou zahrnovat bolest svalů a kloubů, otok a vyrážku. Mohou se u Vás také objevit 

další známky, jako je horečka, snížení tělesné hmotnosti a únava. Příznaky obvykle vymizí 

během jednoho až dvou týdnů po ukončení léčby. 

• 

Problémy s ledvinami, včetně jizvení, které může snižovat funkci ledvin. 

Pokud se u Vás objeví některé nebo všechny z těchto příznaků: 

pěnivá moč, 

únava, 

otok, zvláště kotníků a očních víček a přírůstek tělesné hmotnosti, 

informujte svého lékaře, protože se může jednat o známky možných problémů s ledvinami. 

 

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny u interferonu beta (frekvence není známa) 

• 

závratě  

• 

nervozita 

• 

ztráta chuti k jídlu 

• 

rozšíření krevních cév a bušení srdce (palpitace)  

• 

nepravidelnosti a/nebo změny menstruačního krvácení. 

• 

plicní arteriální hypertenze – 

onemocnění typické silným zúžením krevních cév v plicích což 

následně vede k vysokému krevnímu tlaku v krevních cévách, kterými proudí krev ze srdce do 

plic. Plicní arteriální hypertenze byla pozorována v různých časových odstupech od počátku 

léčby přípravkem Rebif a to až do několika let od zahájení léčby. 

 

Bez porady s lékařem byste neměl(a) ukončit nebo měnit léčbu. 
 

Děti a dospívající 

Nežádoucí účinky u dětí a dospívajících jsou podobné nežádoucím účinkům pozorovaným u 

dospělých. 
 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z 

nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního 

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete 

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 

205 

5. 

Jak přípravek Rebif uchovávat 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepo

užívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku za EXP. 

 
Uchovávejte v 

chladničce (2 °C – 8 °C). 

 

Chraňte před mrazem. (K zabránění náhodnému zmrazení nepokládejte přípravek do blízkosti mrazicí  

přihrádky).  
 
Pro používání doma m

ůžete vyjmout přípravek Rebif z chladničky a uchovávat ho při teplotě do 25 °C 

jednorázově po dobu až 14 dní. Přípravek Rebif musí být poté vrácen do chladničky a použit před 
uplynutím doby použitelnosti. 
 
Uchovávejte v 

původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti, např. jestliže 

roztok už není čirý nebo pokud obsahuje částečky. 
 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 

Co přípravek Rebif obsahuje 

• 

Léčivou látkou je interferon beta-1a. Jedno předplněné pero obsahuje 22 mikrogramů, což 
odpovídá 6 

miliónům mezinárodních jednotek interferonu beta-1a. 

• 

Dalšími složkami jsou mannitol, poloxamer 188, L-methionin, benzylalkohol, trihydrát octanu 
sodného, kyselina octová, hydroxid sodný a voda na injekci. 

 

Jak přípravek Rebif vypadá a co obsahuje toto balení 

Přípravek Rebif je dostupný jako injekční roztok v předplněném peru, určeném pro vlastní podání. 

Roztok přípravku Rebif je čirý až opalescentní. Předplněná pera obsahují 0,5 ml roztoku a jsou 

připravena k použití 

Přípravek Rebif je dostupný v balení po 1, 3 a 12 předplněných perech (RebiDose). Na trhu nemusí 
být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Merck Serono Europe Limited 
56, Marsh Wall 
London E14 9TP 
Velká Británie 
 
Výrobce 
Merck Serono S.p.A. 
Via delle Magnolie 15 
I-70026 Modugno (Bari) 
Itálie 
 

206 

Další informace o 

tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 

 
België/Belgique/Belgien 
MERCK NV/SA 
Tél/Tel: +32 2 686 07 11 

Lietuva 
Merck Serono UAB  
Tel: +370 37320603 
 

България 

„Мерк България“ ЕАД 

Teл.: +359 24461 111 
 

Luxembourg/Luxemburg 
MERCK NV/SA, Belgique/Belgien 
Tél/Tel: +32 2 686 07 11 
 

Česká republika 
Merck spol.s.r.o 
Tel. +420 272084211 
 

Magyarország 
Merck Kft.  
Tel: +36-1-463-8100 
 

Danmark 
Merck A/S 
Tlf: +45 35253550 
 

Malta 
Vivian Corporation Ltd 
Tel: +356-22-588600 

 

Deutschland 
Merck Serono GmbH 
Tel: +49-6151-6285-0 
 

Nederland 
Merck BV 
Tel: +31-20-6582800 
 

Eesti 
Merck Serono OÜ 
Tel: +372 682 5882 
 

Norge 
Merck Serono Norge  
Tlf: +47 67 90 35 90 
 

Ελλάδα 
Merck A.E. 
T

ηλ: +30-210-61 65 100 

 

Österreich 
Merck GesmbH. 
Tel: +43 1 57600-0 
 

España 
Merck S.L. 
Línea de Información: 900 200 400 
Tel: +34-91-745 44 00 
 

Polska 
Merck Sp. z o.o. 
Tel.: +48 22 53 59 700 
 

France 
Merck Serono s.a.s. 
Tél.: +33-4-72 78 25 25 
Numéro vert : 0 800 888 024 
 

Portugal 
Merck, s.a. 
Tel: +351-21-361 35 00 
 

Hrvatska 
Merck d.o.o, 
Tel: +385 1 4864 111 
 

România 
Merck România SRL 
Tel: +40 21 319 88 50 
 

Íreland 
Merck Serono Ltd, United Kingdom 
Tel: +44-20 8818 7200 
 

Slovenija 
MERCK d.o.o. 
Tel: +386 1 560 3 800 
 

Ísland 
Icepharma hf 
Tel: + 354 540 8000 
 

Slovenská republika 
Merck spol. s r.o. 
Tel: + 421 2 49 267 111 

Italia 
Merck Serono S.p.A. 
Tel: +39-06-70 38 41 
 

Suomi/Finland 
Merck Oy 
Puh/Tel: +358-9-8678 700 
 

207 

Κύπρος 

Χρ. Γ. Παπαλοϊζου Λτδ 

Τηλ.: +357 22490305 
 

Sverige 
Merck AB 
Tel: +46-8-562 445 00 

Latvija 
Merck Serono SIA 
Tel: +371 67152500 

United Kingdom 
Merck Serono Ltd 
Tel: +44-20 8818 7200 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
 
 
Další zdroje informací 
 
Podrobné informace o tomto 

léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu. 

208 

Návod k použití pro RebiDose 

 

JAK POUŽÍVAT PŘÍPRAVEK REBIF V PŘEDPLNĚNÉM PERU (RebiDose) 

 

• 

T

ato část obsahuje informace, jak používat RebiDose.  

• 

Přípravek Rebif se podává injekcí pod kůži (subkutánně). 

• 

Pero RebiDose je určeno pouze k jednorázovému použití. 

• 

První injekce musí být podána (podány) pod dohledem náležitě kvalifikovaného zdravotníka. Po 

dostatečném zaškolení si můžete RebiDose aplikovat doma buď sám (sama) nebo za pomoci 

některého člena rodiny, přítele nebo opatrovatele. Jestliže máte ke způsobu podání injekce 

dotazy, obraťte se na svého lékaře, zdravotní sestru nebo lékárníka. 

• 

Před použitím pera RebiDose si pečlivě přečtěte následující instrukce. 

 

Potřebné vybavení 
 

Pro podání injekce budete potřebovat: 

• 

nový RebiDose 

• 

alkoholové nebo obdobné tampóny 

• 

suchý vatový tampón nebo gázu 
 

Níže je obrázek znázorňující, jak RebiDose vypadá. 
 

Před injekcí 

 

 

Po injekci 

 

 

A. Víčko 

B. Průhledné okénko 
C. Píst 

D. Označení 

E. Hlavní část 

F. Tlačítko 

G. Bezpečnostní kryt 
H. Jehla 
 
 
 
 

Dříve než začnete 
• 

Pečlivě si umyjte ruce mýdlem a vodou. 

• 

Vyjměte RebiDose z obalu sloupnutím plastikového krytu. 

209 

• 

Zkontrolujte vzhled přípravku Rebif skrzeprůhledné okénko. Přípravek musí být čirý až 

opalescentní, bez částic a bez viditelných známek snížené jakosti. Pokud se v přípravku 

nacházejí částice nebo jiné viditelné známky snížené jakosti, přípravek nepoužívejte a požádejte 

o pomoc svého lékaře, zdravotní sestru nebo lékárníka. 

• 

Zkontrolujte dobu použitelnosti na štítku RebiDose nebo na krabičče (označenou jako „EXP“). 
Nepoužívejte RebiDose po uplynutí doby použitelnosti. 

 
Kam podat injekci perem RebiDose 
 

 

• 

Zvolte místo vpichu injekce. Váš lékař Vám doporučí 

možná místa (vhodná je horní část stehen nebo dolní část 

břicha).  

• 

Udržujte si přehled o místech vpichu a pravidelně je 

obměňujte, aby nedocházelo k časté aplikaci do jedné 

oblasti. Tímto způsobem se minimalizuje riziko poškození 

kůže (nekrózy). 

• 

POZN.: nevpichujte injekci do míst, kde cítíte zduření, 

pevné uzlíky nebo bolest, informujte svého lékaře o všem 

neobvyklém, čeho si všimnete. 

 
Jak podávat injekce RebiDose 
 

• 

Ne

odstraňujte víčko dříve, než jste připraven (a) k podání injekce. 

• 

Před aplikací injekce použijte alkoholový tampón k očištění kůže v místě vpichu injekce. 

Nechte kůži oschnout. Pokud na kůži zůstane trochu alkoholu, můžete cítit pálení. 

 

 

• 

Držte RebiDose za hlavní část a druhou rukou sejměte víčko. 

 

• 

RebiDose držte kolmo (90 stupňů) k místu vpichu. Stlačte 

pero proti své kůži až ucítíte odpor. Tím se uvolní tlačítko. 

210 

 

• 

Udržujte dostatečný tlak na kůži a palcem stiskněte tlačítko. 

Uslyšíte cvaknutí, které označuje začátek podání injekce a píst 

se začne pohybovat. Udržujte pero RebiDose přitlačené ke 

kůži alespoň 10 sekund, aby došlo k aplikaci veškerého léčiva. 

Po začátku podávání injekce již není třeba stlčovat palcem 

tlačítko.  

 

• 

Odejměte RebiDose z místa vpichu injekce.  

Bezpečnostní kryt chránící Vás před jehlou automaticky 
pojme jehlu a zablokuje ji. 

 
Po injekci 

 

 

 

• 

Podívejte se skrz průhledné okénko, abyste se ujistil(a), zda 

se píst přesunul na dno, jak je znázorněno na obrázku. 

• 

Zrakem zkontrolujte, zda zde nezůstala žádná tekutina. 
Po

kud tam tekutina zůstala, nebyl injekcí podán všechen lék 

a měl(a) byste požádat o radu svého lékaře nebo zdravotní 
sestru. 

 

 

• 

Místo vpichu jemně masírujte suchým kusem vaty nebo gázy. 

• 

Víčko již zpět na použité pero RebiDose nenasazujte, protože jehla je nyní chráněná 

bezpečnostním krytem. 

Nestrkejte prsty do bezpečnostního krytu jehly. 

• 

Pero RebiDose je určeno pouze k jednorázovému použití a nesmí se použít opakovaně. 

• 

Po dokončení aplikace injekce pero RebiDose ihned zlikvidujte. Zeptejte se svého lékárníka, 

jakým způsobem provádět bezpečnou likvidaci pera RebiDose. 

 

Pokud máte jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, sestry nebo lékárníka. 
 

 

Tento návod k použití byl naposledy revidován: 

211 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Rebif 44 mikrog

ramů injekční roztok v předplněném peru 

Interferonum beta–1a 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  

Máte-

li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.  

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky o

nemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z 

nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v 

této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této 

příbalové informaci 

 
1. 

Co je přípravek Rebif a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rebif používat 

3. 

Jak se přípravek Rebif používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Rebif uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Rebif a k čemu se používá  

 

Přípravek Rebif patří do skupiny léčiv známých jako interferony. Jsou to přirozené látky, které 

přenášejí informace mezi buňkami. Interferony se tvoří v těle a hrají nenahraditelnou roli v imunitním 
systému. Interferony zatím ne zcela známým mechanismem pomáhají zmírnit poškození centrálního 

nervového systému způsobené roztroušenou sklerózou. 
 

Přípravek Rebif je vysoce čištěná rozpustná bílkovina podobná přirozenému interferonu beta, který se 

vytváří v lidském těle. 
 
 

Přípravek Rebif je užíván k léčbě roztroušené sklerózy. Bylo prokázáno, že snižuje množství a 

závažnost relapsů a zpomaluje rozvoj invalidity. Je schválen též pro pacienty, kteří zaznamenali jednu 

klinickou příhodu, která je pravděpodobně první známkou roztroušené sklerózy. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rebif používat  

 

Nepoužívejte přípravek Rebif 

• 

jestliže jste alergický(á) na přirozený či rekombinantní interferon beta nebo na kteroukoli další 

složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), 

• 

jestliže jste těhotná (viz Těhotenství a kojení), 

• 

jestliže v 

současné době trpíte těžkou depresí. 

 

Upozornění a opatření 

Před použitím přípravku Rebif se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. 
 

• 

Přípravek Rebif by měl být užíván pouze pod dohledem Vašeho lékaře. 

• 

Před zahájením léčby přípravkem Rebif si pozorně přečtěte a postupujte podle “Návodu 
k použití pro RebiDose”, uvedeného v 

samostatné brožuře, aby se snížilo riziko výskytu 

nekrózy v 

místě vpichu injekce (rozpad kůže a destrukce tkání), které bylo hlášeno u pacientů 

léčených přípravkem Rebif. Pokud zaznamenáte nepříjemné místní reakce, kontaktujte lékaře. 

212 

• 

Před použitím přípravku Rebif se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud trpíte 

alergií (přecitlivělostí) na nějaké léky. 

• 

Během léčby se v malých cévách mohou vyskytnout krevní sraženiny. Tyto krevní sraženiny by 

mohly ovlivnit funkci ledvin. K tomu může dojít několik týdnů až několik let po zahájení léčby 

přípravkem Rebif. Může se stát, že lékař bude chtít zkontrolovat krevní tlak, krevní obraz (počet 

krevních destiček) a funkci ledvin. 

 

Informujte svého lékaře v případě, že trpíte onemocněním: 

• 

kostní dřeně, 

• 

ledvin, 

• 

jater, 

• 

srdce, 

• 

štítné žlázy, 

• 

nebo trpíte depresemi, 

• 

nebo se u Vás vyskytl epileptický záchvat, 

aby lékař/lékařka mohl(a) pečlivě sledovat Vaši léčbu a případné zhoršení stavu. 
 

Další léčivé přípravky a přípravek Rebif 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době 
používal(a) nebo které možná budete používat. 

Lékaře informujte zejména v případě, že užíváte antiepileptika nebo antidepresiva. 
 

Těhotenství a kojení 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se 

svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 

 

Léčbu přípravkem Rebif nesmíte zahájit, jestliže jste těhotná. Jste-li žena v plodném věku, musíte 

během léčby přípravkem Rebif používat spolehlivou antikoncepci. Jestliže otěhotníte nebo plánujete 

otěhotnět během léčby přípravkem Rebif, požádejte svého lékaře o radu. 
 

Dříve než započnete léčbu, informujte svého lékaře o tom, že kojíte. Přípravek Rebif se nedoporučuje 

podávat během kojení. 
 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Účinky samotné nemoci nebo její léčby mohou ovlivnit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 

Pokud máte obavy, pohovořte si o nich s lékařem. 
 

Přípravek Rebif obsahuje benzylalkohol 

Přípravek Rebif obsahuje 2,5 mg benzylalkoholu na dávku. Nesmí se podávat nedonošeným dětem 

novorozencům. Může způsobit toxické a alergické reakce u kojenců a dětí do 3 let. 

 
 
3. 

Jak se přípravek Rebif používá 

 

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
se sv

ým lékařem. 

 
Dávka 

Pacienti, kteří prodělali jednu klinickou příhodu 
Obvyklá dávka je 44 

mikrogramů (12 miliónů IU) třikrát týdně. 

 

Pacienti s roztroušenou sklerózou 
Obvyklá dávka je 44 

mikrogramů (12 miliónů IU) třikrát týdně. 

 
Nižší dávka 22 

mikrogramů (6 miliónů IU) podávaná třikrát týdně se doporučuje u pacientů, kteří 

nesnášejí vyšší dávku. 
 

213 

Přípravek Rebif by měl být podáván třikrát týdně a pokud možno: 

• 

ve stejných třech dnech každý týden (nejméně 48 hodin od sebe, např. pondělí, středa, pátek), 

• 

ve st

ejnou denní dobu (nejlépe večer). 

 
Použití u 

dětí a dospívajících (ve věku 2 až 17 let) 

Nebyly provedeny formální klinické studie u dětí nebo dospívajících. Dostupné klinické údaje však 

nasvědčují tomu, že bezpečnostní profil u dětí a dospívajících, kterým je podáván přípravek 
Rebif 22 

mikrogramů nebo Rebif 44 mikrogramů třikrát týdně, je podobný bezpečnostnímu profilu 

pozorovanému u dospělých. 
 
Použití u 

dětí (ve věku do 2 let) 

U dětí mladších než 2 roky se použití přípravku Rebif nedoporučuje. 
 

Způsob podání 

• 

Přípravek Rebif se podává injekcí pod kůži (subkutánně) za pomoci předplněného pera zvaného 
„RebiDose“. 

• 

Pero RebiDose je určeno pouze k jednorázovému použití. 

• 

První injekce musí být podána (podány) pod dohledem náležitě kvalifikovaného zdravotníka. Po 

dostatečném zaškolení si můžete přípravek Rebif předplněné pero aplikovat doma buď sám 

(sama) nebo za pomoci některého člena rodiny, přítele nebo opatrovatele. 

• 

Pokud provádíte aplikaci tímto způsobem, přečtěte si pečlivě „Návod k použití pro RebiDose“, 
který je uvedený v 

samostatné brožuře a dodržujte instrukce v něm uvedené. 

 

použití je vhodný pouze čirý až opalescentní roztok bez částic a bez viditelných známek snížené 

jakosti. 
 

Jestliže jste použil(a) více přípravku Rebif, než jste měl(a) 

V případě předávkování kontaktujte lékaře okamžitě. 
 

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Rebif 

Jestliže vynecháte dávku, pokračujte podle původního dávkovacího schématu. Nezdvojnásobujte 
následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Rebif 

Účinky přípravku Rebif se nemusejí projevit ihned. Proto, aby se dostavil požadovaný výsledek, 

neměl(a) byste přípravek Rebif přestat užívat. Nejste-li si jist(a) přínosy léčby, poraďte se s lékařem. 
 

Bez konzultace s lékařem byste neměl(a) léčbu ukončit. 
 
Máte-

li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka 

nebo zdravotní sestry. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 

Informujte ihned svého lékaře, pokud se u Vás vyskytne některý z následujících závažných 

nežádoucích účinků: 
 

• 

Závažné reakce z 

přecitlivělosti (alergické reakce). Pokud se u Vás objeví bezprostředně po 

podán

í přípravku Rebif náhlé obtíže s dýcháním, které se mohou vyskytnout v souvislosti 

otokem obličeje, rtů, jazyka nebo krku, kopřivkou, svěděním celého těla a pocitem slabosti 

nebo mdloby, kontaktujte ihned svého lékaře nebo vyhledejte neodkladnou lékařskou pomoc. 
Tyto reakce jsou 

vzácné (mohou postihovat až 1 z 1 000 pacientů). 

 

214 

• 

Informujte svého lékaře ihned, pokud se u Vás objeví následující možné příznaky poruchy 
jater

: žloutenka (zažloutnutí kůže nebo bělma očí), rozsáhlé svědění, ztráta chuti k jídlu spolu 

nevolností a zvracením a snadná tvorba modřin na kůži. Těžké poruchy jater mohou být 

spojeny s dalšími příznaky, jako jsou obtíže s koncentrací, spavost a zmatenost. 

 

• 

Deprese je 

častá (může postihovat až 1 z 10 pacientů) u pacientů s roztroušenou sklerózou. 

Pokud se budete cítit 

depresivně nebo pokud se u Vás vyskytnou sebevražedné myšlenky

oznamte to ihned svému lékaři. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři: 
 

• 

Příznaky podobné chřipce, jako je bolest hlavy, horečka, zimnice, bolest svalů a kloubů, únava 
a nevolnost jsou 

velmi časté (může postihovat více než 1 z 10 pacientů)

Tyto příznaky jsou obvykle mírné, jsou častější na začátku léčby a snižují se v jejím průběhu. 

Pro snížení těchto příznaků Vám může lékař doporučit vzít si léky proti horečce a bolesti před 

užitím přípravku Rebif a pak během 24 hodin po každé injekci. 

 

• 

Reakce v 

místě aplikace injekce zahrnující zarudnutí, otok, změnu barvy, zánět, bolest a 

porušení kůže jsou velmi časté. 
Výskyt reakcí v 

místě aplikace injekce se obvykle v průběhu času snižuje.  

Destrukce tkáně (nekróza), absces a zatvrdnutí v místě vpichu jsou méně časté (mohou 
postihovat až 1 ze 100 

pacientů). 

Viz doporučení v bodě „Upozornění a opatření” pro minimalizaci rizika reakcí v místě aplikace 
injekce. 

Místo aplikace injekce může být infikováno (méně časté); kůže může být oteklá, citlivá a tvrdá a 

celá oblast může být velmi bolestivá. Pokud se u Vás objeví jakékoli tyto příznaky, poraďte se 

se svým lékařem. 

 

• 

Výsledky 

některých 

laboratorních vyšetření mohou být změněny. Pacient si obvykle těchto 

změn nevšimne (žádné příznaky), změny jsou obvykle přechodné a mírné a většinou nevyžadují 

zvláštní léčbu. 

Počet červených a bílých krvinek nebo krevních destiček se může snižovat buď samostatně 

(velmi časté), nebo současně (vzácné). Mezi možné příznaky vyplývající z těchto změn by 

mohly patřit únava, snížená schopnost obrany proti infekci, tvorba modřin nebo nevysvětlitelné 

krvácení. Mohou být změněny jaterní testy (velmi časté). Byl také zaznamenán zánět jater (méně 

časté). Pokud se u Vás objeví příznaky naznačující poruchu jater, jako je ztráta chuti k jídlu 

dalšími příznaky, jako je nevolnost, zvracení, žloutenka, kontaktujte, prosím, ihned svého 

lékaře (viz výše „Informujte ihned svého lékaře”). 

 

• 

Porucha funkce štítné žlázy je 

méně častá. Štítná žláza může vykazovat zvýšenou nebo 

nedostatečnou funkci. Tyto změny v aktivitě štítné žlázy pacient téměř vždy nevnímá jako 

příznaky, avšak Váš lékař může podle potřeby doporučit vyšetření štítné žlázy. 

 

• 

Pseudo-relaps roztroušené sklerózy (

frekvence není známa): Existuje možnost, že na začátku 

léčby přípravkem Rebif se u Vás objeví příznaky, které budou podobné příznakům při relapsu 

(opětné zhoršení zdravotního stavu) roztroušené sklerózy. Můžete například cítit výrazné napětí 
nebo slabost ve svalech, což Vám bude bránit v pohybu. V 

některých případech souvisí tyto 

příznaky s horečkou nebo příznaky podobnými chřipce popsanými výše. Pokud si všimnete 

jakýchkoli těchto nežádoucích účinků, informujte svého lékaře. 

 

Další možné nežádoucí účinky: 
 

Velmi časté (mohou postihovat více než 1 z 10 pacientů): 

• 

bolest hlavy 

 

Časté (mohou postihovat až 1 z 10 pacientů): 

• 

nespavost (poruchy spánku) 

215 

• 

průjem, nevolnost, zvracení 

• 

svědění, vyrážka (kožní erupce) 

• 

bolest svalů a kloubů 

• 

únava, horečka, zimnice 

• 

vypadávání vlasů 

 

Méně časté (mohou postihovat až 1 ze 100 pacientů): 

• 

kopřivka 

• 

epileptické záchvaty 

• 

zánět jater (hepatitida) 

• 

dechové potíže 

• 

krevní sraženiny, jako je hluboká žilní trombóza 

• 

poruchy sítnice 

(zadní část oka), jako je zánět nebo krevní sraženiny s následnými poruchami 

zraku (poruchy zraku, ztráta zraku) 

• 

zvýšené pocení 

 
Vzácné (mohou postihovat až 1 z 1 000 

pacientů): 

• 

Sebevražedný pokus 

• 

Závažné kožní reakce – 

některé se slizničními lézemi 

• 

Krevní sraženiny v malých cévách mohou ovlivnit funkci ledvin (trombotická 
trombocytopenická purpura nebo hemolyticko-uremický syndrom). 

Mezi příznaky může patřit 

zvýšená tvorba modřin, krvácení, horečka, výrazná slabost, bolest hlavy, závrať či pocit na 
omdlen

í. Může se stát, že lékař zjistí, že máte změny v krevním obraze či změny funkce ledvin. 

• 

Lupus erytematodes indukovaný léky: nežádoucí účinek dlouhodobé léčby přípravkem Rebif. 

Příznaky mohou zahrnovat bolest svalů a kloubů, otok a vyrážku. Mohou se u Vás také objevit 

další známky, jako je horečka, snížení tělesné hmotnosti a únava. Příznaky obvykle vymizí 

během jednoho až dvou týdnů po ukončení léčby. 

• 

Problémy s ledvinami, včetně jizvení, které může snižovat funkci ledvin. 

Pokud se u Vás objeví některé nebo všechny z těchto příznaků: 

pěnivá moč, 

únava, 

otok, zvláště kotníků a očních víček a přírůstek tělesné hmotnosti, 

informujte svého lékaře, protože se může jednat o známky možných problémů s ledvinami. 

 

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny u interferonu beta (frekvence není známa) 

• 

závratě  

• 

nervozita 

• 

ztráta chuti k jídlu 

• 

rozšíření krevních cév a bušení srdce (palpitace)  

• 

nepravidelnosti a/nebo změny menstruačního krvácení. 

• 

plicní arteriální hypertenze – 

onemocnění typické silným zúžením krevních cév v plicích což 

následně vede k vysokému krevnímu tlaku v krevních cévách, kterými proudí krev ze srdce do 

plic. Plicní arteriální hypertenze byla pozorována v různých časových odstupech od počátku 

léčby přípravkem Rebif a to až do několika let od zahájení léčby. 

 

Bez porady s lékařem byste neměl(a) ukončit nebo měnit léčbu. 
 

Děti a dospívající 

Nežádoucí účinky u dětí a dospívajících jsou podobné nežádoucím účinkům pozorovaným u 

dospělých. 
 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádouc

ích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního 

216 

systému h

lášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete 

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Rebif uchovávat 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku za EXP. 
 
Uchovávejte v 

chladničce (2 °C – 8 °C). 

 

Chraňte před mrazem. (K zabránění náhodnému zmrazení nepokládejte přípravek do blízkosti mrazicí  

přihrádky).  
 

Pro používání doma můžete vyjmout přípravek Rebif z chladničky a uchovávat ho při teplotě do 25 °C 

jednorázově po dobu až 14 dní. Přípravek Rebif musí být poté vrácen do chladničky a použit před 
uplynutím doby použitelnosti. 
 
Uchovávejte v 

původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti, např. jestliže 

roztok už není čirý nebo pokud obsahuje částečky. 
 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co p

řípravek Rebif obsahuje 

• 

Léčivou látkou je interferon beta-1a. Jedno předplněné pero obsahuje 44 mikrogramů, což 
odpovídá 12 

miliónům mezinárodních jednotek interferonu beta-1a. 

• 

Dalšími složkami jsou mannitol, poloxamer 188, L-methionin, benzylalkohol, trihydrát octanu 
sodného, kyselina octová, hydroxid sodný a voda na injekci. 

 

Jak přípravek Rebif vypadá a co obsahuje toto balení 

Přípravek Rebif je dostupný jako injekční roztok v předplněném peru, určeném pro vlastní podání. 

Roztok přípravku Rebif je čirý až opalescentní. Předplněná pera obsahují 0,5 ml roztoku a jsou 

připraveny k použití. 

Přípravek Rebif je dostupný v balení po 1, 3 a 12 předplněných perech (RebiDose). Na trhu nemusí 
být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Merck Serono Europe Limited 
56, Marsh Wall 
London E14 9TP 
Velká Británie 
 
Výrobce 
Merck Serono S.p.A. 
Via delle Magnolie 15 
I-70026 Modugno (Bari) 
Itálie 
 
Další informace o 

tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 

217 

 
België/Belgique/Belgien 
MERCK NV/SA 
Tél/Tel: +32 2 686 07 11 

Lietuva 
Merck Serono UAB  
Tel: +370 37320603 
 

България 

„Мерк България“ ЕАД 

Teл.: +359 24461 111 
 

Luxembourg/Luxemburg 
MERCK NV/SA, Belgique/Belgien 
Tél/Tel: +32 2 686 07 11 
 

Česká republika 
Merck spol.s.r.o 
Tel. +420 272084211 
 

Magyarország 
Merck Kft.  
Tel: +36-1-463-8100 
 

Danmark 
Merck A/S 
Tlf: +45 35253550 
 

Malta 
Vivian Corporation Ltd 
Tel: +356-22-588600 

 

Deutschland 
Merck Serono GmbH 
Tel: +49-6151-6285-0 
 

Nederland 
Merck BV 
Tel: +31-20-6582800 
 

Eesti 
Merck Serono OÜ 
Tel: +372 682 5882 
 

Norge 
Merck Serono Norge  
Tlf: +47 67 90 35 90 
 

Ελλάδα 
Merck A.E. 
T

ηλ: +30-210-61 65 100 

 

Österreich 
Merck GesmbH. 
Tel: +43 1 57600-0 
 

España 
Merck S.L. 
Línea de Información: 900 200 400 
Tel: +34-91-745 44 00 
 

Polska 
Merck Sp. z o.o. 
Tel.: +48 22 53 59 700 
 

France 
Merck Serono s.a.s. 
Tél.: +33-4-72 78 25 25 
Numéro vert : 0 800 888 024 
 

Portugal 
Merck, s.a. 
Tel: +351-21-361 35 00 
 

Hrvatska 
Merck d.o.o, 
Tel: +385 1 4864 111 
 

România 
Merck România SRL 
Tel: +40 21 319 88 50 
 

Íreland 
Merck Serono Ltd, United Kingdom 
Tel: +44-20 8818 7200 
 

Slovenija 
MERCK d.o.o. 
Tel: +386 1 560 3 800 
 

Ísland 
Icepharma hf 
Tel: + 354 540 8000 
 

Slovenská republika 
Merck spol. s r.o. 
Tel: + 421 2 49 267 111 

Italia 
Merck Serono S.p.A. 
Tel: +39-06-70 38 41 
 

Suomi/Finland 
Merck Oy 
Puh/Tel: +358-9-8678 700 
 

218 

Κύπρος 

Χρ. Γ. Παπαλοϊζου Λτδ 

Τηλ.: +357 22490305 
 

Sverige 
Merck AB 
Tel: +46-8-562 445 00 

Latvija 
Merck Serono SIA 
Tel: +371 67152500 

United Kingdom 
Merck Serono Ltd 
Tel: +44-20 8818 7200 

 
Tato 

příbalová informace byla naposledy revidována  

 
 
Další zdroje informací 
 
Podrobné informace o 

tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu. 

219 

Návod k použití pro RebiDose 

 

JAK POUŽÍVAT PŘÍPRAVEK REBIF V PŘEDPLNĚNÉM PERU (RebiDose) 

 

• 

Tato část obsahuje informace, jak používat RebiDose.  

• 

Přípravek Rebif se podává injekcí pod kůži (subkutánně). 

• 

Pero RebiDose je určeno pouze k jednorázovému použití. 

• 

První injekce musí být podána (podány) pod dohledem náležitě kvalifikovaného zdravotníka. Po 

dostatečném zaškolení si můžete RebiDose aplikovat doma buď sám (sama) nebo za pomoci 

některého člena rodiny, přítele nebo opatrovatele. Jestliže máte ke způsobu podání injekce 

dotazy, obraťte se na svého lékaře, zdravotní sestru nebo lékárníka. 

• 

Před použitím pera RebiDose si pečlivě přečtěte následující instrukce. 

 

Potřebné vybavení 
 

Pro podání injekce budete potřebovat: 

• 

nový RebiDose 

• 

alkoholové nebo obdobné tampóny 

• 

suchý vatový tampón nebo gázu 
 

Níže je obrázek znázorňující, jak RebiDose vypadá. 
 

Před injekcí 

 

 

Po injekci 

 

 

A. Víčko 

B. Průhledné okénko 
C. Píst 

D. Označení 

E. Hlavní část 

F. Tlačítko 

G. Bezpečnostní kryt 
H. Jehla 
 
 
 
 

Dříve než začnete 
• 

Pečlivě si umyjte ruce mýdlem a vodou. 

• 

Vyjměte RebiDose z obalu sloupnutím plastikového krytu. 

220 

• 

Zkontrolujte vzhled přípravku Rebif skrzeprůhledné okénko. Přípravek musí být čirý až 

opalescentní, bez částic a bez viditelných známek snížené jakosti. Pokud se v přípravku 

nacházejí částice nebo jiné viditelné známky snížené jakosti, přípravek nepoužívejte a požádejte 

o pomoc svého lékaře, zdravotní sestru nebo lékárníka. 

• 

Zkontrolujte dobu použitelnosti na štítku RebiDose nebo na krabičče (označenou jako „EXP“). 
Nepoužívejte RebiDose po uplynutí doby použitelnosti. 

 
Kam podat injekci perem RebiDose 
 

 

• 

Zvolte místo vpichu injekce. Váš lékař Vám doporučí 

možná místa (vhodná je horní část stehen nebo dolní část 

břicha).  

• 

Udržujte si přehled o místech vpichu a pravidelně je 

obměňujte, aby nedocházelo k časté aplikaci do jedné 

oblasti. Tímto způsobem se minimalizuje riziko poškození 

kůže (nekrózy). 

• 

POZN.: nevpichujte injekci do míst, kde cítíte zduření, 

pevné uzlíky nebo bolest, informujte svého lékaře o všem 

neobvyklém, čeho si všimnete. 

 
Jak podávat injekce RebiDose 
 

• 

Ne

odstraňujte víčko dříve, než jste připraven (a) k podání injekce. 

• 

Před aplikací injekce použijte alkoholový tampón k očištění kůže v místě vpichu injekce. 

Nechte kůži oschnout. Pokud na kůži zůstane trochu alkoholu, můžete cítit pálení. 

 

 

• 

Držte RebiDose za hlavní část a druhou rukou sejměte víčko. 

 

• 

RebiDose držte kolmo (90 stupňů) k místu vpichu. Stlačte 

pero proti své kůži až ucítíte odpor. Tím se uvolní tlačítko. 

221 

 

• 

Udržujte dostatečný tlak na kůži a palcem stiskněte tlačítko. 

Uslyšíte cvaknutí, které označuje začátek podání injekce a píst 

se začne pohybovat. Udržujte pero RebiDose přitlačené ke 

kůži alespoň 10 sekund, aby došlo k aplikaci veškerého léčiva. 

Po začátku podávání injekce již není třeba stlčovat palcem 

tlačítko.  

 

• 

Odejměte RebiDose z místa vpichu injekce.  

Bezpečnostní kryt chránící Vás před jehlou automaticky 
pojme jehlu a zablokuje ji. 

 
Po injekci 

 

 

 

• 

Podívejte se skrz průhledné okénko, abyste se ujistil(a), zda 

se píst přesunul na dno, jak je znázorněno na obrázku. 

• 

Zrakem zkontrolujte, zda zde nezůstala žádná tekutina. 

Pokud tam tekutina zůstala, nebyl injekcí podán všechen lék 

a měl(a) byste požádat o radu svého lékaře nebo zdravotní 
sestru. 

 

 

• 

Místo vpichu jemně masírujte suchým kusem vaty nebo gázy. 

• 

Víčko již zpět na použité pero RebiDose nenasazujte, protože jehla je nyní chráněná 

bezpečnostním krytem. 

Nestrkejte prsty do bezpečnostního krytu jehly. 

• 

Pero RebiDose je určeno pouze k jednorázovému použití a nesmí se použít opakovaně. 

• 

Po dokončení aplikace injekce pero RebiDose ihned zlikvidujte. Zeptejte se svého lékárníka, 

jakým způsobem provádět bezpečnou likvidaci pera RebiDose. 

 

Pokud máte jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, sestry nebo lékárníka. 
 

 

Tento návod k použití byl naposledy revidován: 
 

222 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Rebif 8,8 

mikrogramů injekční roztok v předplněném peru 

Rebif 22 

mikrogramů injekční roztok v předplněném peru 

Interferonum beta – 1a 

Balení k 

zahájení léčby 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte s

e svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.  

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-

li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z 

nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v 

této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této 

příbalové informaci 

 
1. 

Co je přípravek Rebif a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rebif používat 

3. 

Jak se přípravek Rebif používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Rebif uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Rebif a k čemu se používá  

 

Přípravek Rebif patří do skupiny léčiv známých jako interferony. Jsou to přirozené látky, které 

přenášejí informace mezi buňkami. Interferony se tvoří v těle a hrají nenahraditelnou roli v imunitním 
systému. Interferony zatím ne zcela známým mechanismem pomáhají zmírnit poškození centrálního 

nervového systému způsobené roztroušenou sklerózou. 
 

Přípravek Rebif je vysoce čištěná rozpustná bílkovina podobná přirozenému interferonu beta, který se 

vytváří v lidském těle. 
 
 

Přípravek Rebif je užíván k léčbě roztroušené sklerózy. Bylo prokázáno, že snižuje množství a 

závažnost relapsů a zpomaluje rozvoj invalidity. Je schválen též pro pacienty, kteří zaznamenali jednu 

klinickou příhodu, která je pravděpodobně první známkou roztroušené sklerózy. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rebif používat  

 

Nepoužívejte přípravek Rebif 

• 

jestliže jste alergický(á) na přirozený či rekombinantní interferon beta nebo na kteroukoli další 

složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), 

• 

jestliže jste těhotná (viz Těhotenství a kojení), 

• 

jestliže v 

současné době trpíte těžkou depresí. 

 

Upozornění a opatření 

Před použitím přípravku Rebif se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. 
 

• 

Přípravek Rebif by měl být užíván pouze pod dohledem Vašeho lékaře. 

• 

Před zahájením léčby přípravkem Rebif si pozorně přečtěte a postupujte podle “Návodu 
k použití pro RebiDose”, uvedeného v 

samostatné brožuře, aby se snížilo riziko výskytu 

223 

nekrózy v 

místě vpichu injekce (rozpad kůže a destrukce tkání), které bylo hlášeno u pacientů 

léčených přípravkem Rebif. Pokud zaznamenáte nepříjemné místní reakce, kontaktujte lékaře. 

• 

Před použitím přípravku Rebif se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud trpíte 

alergií (přecitlivělostí) na nějaké léky. 

• 

Během léčby se v malých cévách mohou vyskytnout krevní sraženiny. Tyto krevní sraženiny by 

mohly ovlivnit funkci ledvin. K tomu může dojít několik týdnů až několik let po zahájení léčby 

přípravkem Rebif. Může se stát, že lékař bude chtít zkontrolovat krevní tlak, krevní obraz (počet 

krevních destiček) a funkci ledvin. 

 

Informujte svého lékaře v případě, že trpíte onemocněním: 

• 

kostní dřeně, 

• 

ledvin, 

• 

jater, 

• 

srdce, 

• 

štítné žlázy, 

• 

nebo trpíte depresemi, 

• 

nebo se u Vás vyskytl epileptický záchvat, 

aby lékař/lékařka mohl(a) pečlivě sledovat Vaši léčbu a případné zhoršení stavu. 
 

Další léčivé přípravky a přípravek Rebif 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době 
používal(a) nebo které možná budete používat. 

Lékaře informujte zejména v případě, že užíváte antiepileptika nebo antidepresiva. 
 

Těhotenství a kojení 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
 

Léčbu přípravkem Rebif nesmíte zahájit, jestliže jste těhotná. Jste-li žena v plodném věku, musíte 

během léčby přípravkem Rebif používat spolehlivou antikoncepci. Jestliže otěhotníte nebo plánujete 

otěhotnět během léčby přípravkem Rebif, požádejte svého lékaře o radu. 
 

Dříve než započnete léčbu, informujte svého lékaře o tom, že kojíte. Přípravek Rebif se nedoporučuje 

podávat během kojení. 
 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Účinky samotné nemoci nebo její léčby mohou ovlivnit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 

Pokud máte obavy, pohovořte si o nich s lékařem. 
 

Přípravek Rebif obsahuje benzylalkohol 

Přípravek Rebif obsahuje 1,0 mg benzylalkoholu na dávku 0,2 ml a 2,5 mg benzylalkoholu na dávku 
0,5 

ml. Nesmí se podávat nedonošeným dětem a novorozencům. Může způsobit toxické a alergické 

reakce u 

kojenců a dětí do 3 let. 

 
 
3. 

Jak se přípravek Rebif používá 

 

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 

se svým lékařem. 
 

Zahájení léčby 

Léčba se zahajuje postupným zvyšováním dávky (tak zvaná „titrace dávky“) po dobu 4 týdnů, aby se 

zmírnily některé nežádoucí účinky, a doporučuje se:  

• 

Během prvního a druhého týdne podávat přípravek Rebif 8,8 mikrogramů třikrát týdně. 

• 

Během třetího a čtvrtého týdne podávat přípravek Rebif 22 mikrogramů třikrát týdně. 

 

224 

Od pátého týdne dál, poté co jste ukončili zahajovací léčebné období, budete pokračovat v obvyklém 
režimu dávkování.  
 
Dávka 
Obvyklá dávka je 44 

mikrogramů (12 miliónů IU) třikrát týdně. 

 
Nižší dávka 22 

mikrogramů (6 miliónů IU) podávaná třikrát týdně se doporučuje pro pacienty s 

roztroušenou sklerózou, kteří nesnášejí vyšší dávku. 
 

Přípravek Rebif by měl být podáván třikrát týdně a pokud možno: 

• 

ve stejných třech dnech každý týden (nejméně 48 hodin od sebe, např. pondělí, středa, pátek), 

• 

ve stejnou denní dobu (nejlépe večer). 

 
Použití u 

dětí a dospívajících (ve věku 2 až 17 let) 

Nebyly provedeny formální klinické studie u dětí nebo dospívajících. Dostupné klinické údaje však 

nasvědčují tomu, že bezpečnostní profil u dětí a dospívajících, kterým je podáván přípravek 
Rebif 22 

mikrogramů nebo Rebif 44 mikrogramů třikrát týdně, je podobný bezpečnostnímu profilu 

pozorovanému u dospělých. 
 
Použití u 

dětí (ve věku do 2 let) 

U dětí mladších než 2 roky se použití přípravku Rebif nedoporučuje. 
 

Způsob podání 

• 

Přípravek Rebif se podává injekcí pod kůži (subkutánně) za pomoci předplněného pera zvaného 
„RebiDose“. 

• 

Pero RebiDose je určeno pouze k jednorázovému použití. 

• 

První injekce musí být podána (podány) po

d dohledem náležitě kvalifikovaného zdravotníka. Po 

dostatečném zaškolení si můžete přípravek Rebif předplněné pero aplikovat doma buď sám 

(sama) nebo za pomoci některého člena rodiny, přítele nebo opatrovatele. 

• 

Pokud provádíte aplikaci tímto způsobem, přečtěte si pečlivě „Návod k použití pro RebiDose“, 
který je uvedený v 

samostatné brožuře a dodržujte instrukce v něm uvedené. 

 

použití je vhodný pouze čirý až opalescentní roztok bez částic a bez viditelných známek snížené 

jakosti. 
 
Jestliže jste použil(a) 

více přípravku Rebif, než jste měl(a) 

V případě předávkování kontaktujte lékaře okamžitě. 
 

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Rebif 

Jestliže vynecháte dávku, pokračujte podle původního dávkovacího schématu. Nezdvojnásobujte 
následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Rebif 

Účinky přípravku Rebif se nemusejí projevit ihned. Proto, aby se dostavil požadovaný výsledek, 

neměl(a) byste přípravek Rebif přestat užívat. Nejste-li si jist(a) přínosy léčby, poraďte se s lékařem. 
 

Bez konzultace s lékařem byste neměl(a) léčbu ukončit. 
 
Máte-

li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka 

nebo zdravotní sestry. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 

225 

Informujte ihned svého lékaře, pokud se u Vás vyskytne některý z následujících závažných 

nežádoucích účinků: 
 

• 

Závažné reakce z 

přecitlivělosti (alergické reakce). Pokud se u Vás objeví bezprostředně po 

podání přípravku Rebif náhlé obtíže s dýcháním, které se mohou vyskytnout v souvislosti 

otokem obličeje, rtů, jazyka nebo krku, kopřivkou, svěděním celého těla a pocitem slabosti 

nebo mdloby, kontaktujte ihn

ed svého lékaře nebo vyhledejte neodkladnou lékařskou pomoc. 

Tyto reakce jsou 

vzácné (mohou postihovat až 1 z 1 000 pacientů). 

 

• 

Informujte svého lékaře ihned, pokud se u Vás objeví následující možné příznaky poruchy 
jater

: žloutenka (zažloutnutí kůže nebo bělma očí), rozsáhlé svědění, ztráta chuti k jídlu spolu 

nevolností a zvracením a snadná tvorba modřin na kůži. Těžké poruchy jater mohou být 

spojeny s dalšími příznaky, jako jsou obtíže s koncentrací, spavost a zmatenost. 

 

• 

Deprese je 

častá (může postihovat až 1 z 10 pacientů) u pacientů s roztroušenou sklerózou. 

Pokud se budete cítit 

depresivně nebo pokud se u Vás vyskytnou sebevražedné myšlenky

oznamte to ihned svému lékaři. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři: 
 

• 

Příznaky podobné chřipce, jako je bolest hlavy, horečka, zimnice, bolest svalů a kloubů, únava 
a nevolnost jsou 

velmi časté (může postihovat více než 1 z 10 pacientů)

Tyto příznaky jsou obvykle mírné, jsou častější na začátku léčby a snižují se v jejím průběhu. 

Pro snížení těchto příznaků Vám může lékař doporučit vzít si léky proti horečce a bolesti před 

užitím přípravku Rebif a pak během 24 hodin po každé injekci. 

 

• 

Reakce v 

místě aplikace injekce zahrnující zarudnutí, otok, změnu barvy, zánět, bolest a 

porušení kůže jsou velmi časté. 
Výskyt reakcí v 

místě aplikace injekce se obvykle v průběhu času snižuje.  

Destrukce tkáně (nekróza), absces a zatvrdnutí v místě vpichu jsou méně časté (mohou 
postihovat až 1 ze 100 

pacientů). 

Viz doporučení v bodě „Upozornění a opatření” pro minimalizaci rizika reakcí v místě aplikace 
injekce. 

Místo aplikace injekce může být infikováno (méně časté); kůže může být oteklá, citlivá a tvrdá a 

celá oblast může být velmi bolestivá. Pokud se u Vás objeví jakékoli tyto příznaky, poraďte se 

se svým lékařem. 

 

• 

Výsledky některých 

laboratorních vyšetření mohou být změněny. Pacient si obvykle těchto 

změn nevšimne (žádné příznaky), změny jsou obvykle přechodné a mírné a většinou nevyžadují 

zvláštní léčbu. 

Počet červených a bílých krvinek nebo krevních destiček se může snižovat buď samostatně 

(velmi časté), nebo současně (vzácné). Mezi možné příznaky vyplývající z těchto změn by 

mohly patřit únava, snížená schopnost obrany proti infekci, tvorba modřin nebo nevysvětlitelné 
krv

ácení. Mohou být změněny jaterní testy (velmi časté). Byl také zaznamenán zánět jater (méně 

časté). Pokud se u Vás objeví příznaky naznačující poruchu jater, jako je ztráta chuti k jídlu 

dalšími příznaky, jako je nevolnost, zvracení, žloutenka, kontaktujte, prosím, ihned svého 

lékaře (viz výše „Informujte ihned svého lékaře”). 

 

• 

Porucha funkce štítné žlázy je 

méně častá. Štítná žláza může vykazovat zvýšenou nebo 

nedostatečnou funkci. Tyto změny v aktivitě štítné žlázy pacient téměř vždy nevnímá jako 

příznaky, avšak Váš lékař může podle potřeby doporučit vyšetření štítné žlázy. 

 

• 

Pseudo-relaps roztroušené sklerózy (

frekvence není známa): Existuje možnost, že na začátku 

léčby přípravkem Rebif se u Vás objeví příznaky, které budou podobné příznakům při relapsu 

(opětné zhoršení zdravotního stavu) roztroušené sklerózy. Můžete například cítit výrazné napětí 
nebo slabost ve svalech, což Vám bude bránit v pohybu. V 

některých případech souvisí tyto 

226 

příznaky s horečkou nebo příznaky podobnými chřipce popsanými výše. Pokud si všimnete 

jakýchkoli těchto nežádoucích účinků, informujte svého lékaře. 

 

Další možné nežádoucí účinky: 
 

Velmi časté (mohou postihovat více než 1 z 10 pacientů): 

• 

bolest hlavy 

 

Časté (mohou postihovat až 1 z 10 pacientů): 

• 

nespavost (poruchy spánku) 

• 

pr

ůjem, nevolnost, zvracení 

• 

svědění, vyrážka (kožní erupce) 

• 

bolest svalů a kloubů 

• 

únava, horečka, zimnice 

• 

vypadávání vlasů 

 

Méně časté (mohou postihovat až 1 ze 100 pacientů): 

• 

kopřivka 

• 

epileptické záchvaty 

• 

zánět jater (hepatitida) 

• 

dechové potíže 

• 

krevní sraženiny, jako je hluboká žilní trombóza 

• 

poruchy sítnice (zadní část oka), jako je zánět nebo krevní sraženiny s následnými poruchami 
zraku (poruchy zraku, ztráta zraku) 

• 

zvýšené pocení 

 
Vzácné (mohou postihovat až 1 z 1 000 

pacientů): 

• 

Sebevražedný pokus 

• 

Závažné kožní reakce – 

některé se slizničními lézemi 

• 

Krevní sraženiny v malých cévách mohou ovlivnit funkci ledvin (trombotická 
trombocytopenická purpura nebo hemolyticko-uremický syndrom). 

Mezi příznaky může patřit 

zvýšená tvorba modřin, krvácení, horečka, výrazná slabost, bolest hlavy, závrať či pocit na 

omdlení. Může se stát, že lékař zjistí, že máte změny v krevním obraze či změny funkce ledvin. 

• 

Lupus erytematodes indukovaný léky: nežádoucí účinek dlouhodobé léčby přípravkem Rebif. 

Příznaky mohou zahrnovat bolest svalů a kloubů, otok a vyrážku. Mohou se u Vás také objevit 

další známky, jako je horečka, snížení tělesné hmotnosti a únava. Příznaky obvykle vymizí 

během jednoho až dvou týdnů po ukončení léčby. 

• 

Problémy s ledvinami, včetně jizvení, které může snižovat funkci ledvin. 

Pokud se u Vás objeví některé nebo všechny z těchto příznaků: 

pěnivá moč, 

únava, 

otok, zvláště kotníků a očních víček a přírůstek tělesné hmotnosti, 

informujte svého lékaře, protože se může jednat o známky možných problémů s ledvinami. 

 

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny u interferonu beta (frekvence není známa) 

• 

závratě  

• 

nervozita 

• 

ztráta chuti k jídlu 

• 

rozšíření krevních cév a bušení srdce (palpitace)  

• 

nepravidelnosti a/nebo změny menstruačního krvácení. 

• 

plicní arteriální hypertenze – 

onemocnění typické silným zúžením krevních cév v plicích což 

následně vede k vysokému krevnímu tlaku v krevních cévách, kterými proudí krev ze srdce do 

plic. Plicní arteriální hypertenze byla pozorována v různých časových odstupech od počátku 

léčby přípravkem Rebif a to až do několika let od zahájení léčby. 

 

Bez porady s lékařem byste neměl(a) ukončit nebo měnit léčbu. 

227 

 

Děti a dospívající 

Nežádoucí účinky u dětí a dospívajících jsou podobné nežádoucím účinkům pozorovaným u 

dospělých. 
 
Hlášení nežádoucích 

účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z 

nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního 

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete 

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Rebif uchovávat 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku za EXP. 
 
Uchovávejte v 

chladničce (2 °C – 8 °C). 

 

Chraňte před mrazem. (K zabránění náhodnému zmrazení nepokládejte přípravek do blízkosti mrazicí  

přihrádky).  
 

Pro používání doma můžete vyjmout přípravek Rebif z chladničky a uchovávat ho při teplotě do 25 °C 

jednorázově po dobu až 14 dní. Přípravek Rebif musí být poté vrácen do chladničky a použit před 
uplynutím doby použitelnosti. 
 
Uchovávejte v 

původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti, např. jestliže 

roztok už není čirý nebo pokud obsahuje částečky. 
 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 

Co přípravek Rebif obsahuje 

• 

Léčivou látkou je interferon beta-1a.  

−  Jedno 8,8 

mikrogramové předplněné pero obsahuje 8,8 mikrogramů interferonu-beta-1a 

(2,4 

miliónů mezinárodních jednotek).  

−  Jedno 22 mikrogramo

vé předplněné pero obsahuje 22 mikrogramů interferonu-beta-1a 

(6 

miliónů mezinárodních jednotek). 

• 

Dalšími složkami jsou mannitol, poloxamer 188, L-methionin, benzylalkohol, trihydrát octanu 
sodného, kyselina octová, hydroxid sodný a voda na injekci. 

 
Jak p

řípravek Rebif vypadá a co obsahuje toto balení 

Přípravek Rebif 8,8 mikrogramů je dostupný jako injekční roztok v předplněném peru, určeném pro 

vlastní podání. Předplněná pera obsahují 0,2 ml roztoku a jsou připravena k použití. 
 

Přípravek Rebif 22 mikrogramů je dostupný jako injekční roztok v předplněném peru, určeném pro 

vlastní podání. Předplněná pera obsahují 0,5 ml roztoku a jsou připravena k použití. 
 

Roztok přípravku Rebif je čirý až opalescentní. 

228 

 

Přípravek Rebif 8,8 mikrogramů a Rebif 22 mikrogramů jsou dodávány společně ve formě balení 

zahájení léčby, které je určeno k použití během 4 týdnů počáteční fáze léčby, během nichž je 

doporučováno postupné zvyšování dávky. 
 
Balení k 

zahájení léčby obsahuje šest předplněných per přípravku Rebif 8,8 mikrogramů a šest 

předplněných per přípravku Rebif 22 mikrogramů. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Merck Serono Europe Limited 
56, Marsh Wall 
London E14 9TP 
Velká Británie 
 
Výrobce 
Merck Serono S.p.A. 
Via delle Magnolie 15 
I-70026 Modugno (Bari) 
Itálie 
 
Další informace o 

tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 

 
België/Belgique/Belgien 
MERCK NV/SA 
Tél/Tel: +32 2 686 07 11 

Lietuva 
Merck Serono UAB  
Tel: +370 37320603 
 

България 

„Мерк България“ ЕАД 

Teл.: +359 24461 111 
 

Luxembourg/Luxemburg 
MERCK NV/SA, Belgique/Belgien 
Tél/Tel: +32 2 686 07 11 
 

Česká republika 
Merck spol.s.r.o 
Tel. +420 272084211 
 

Magyarország 
Merck Kft.  
Tel: +36-1-463-8100 
 

Danmark 
Merck A/S 
Tlf: +45 35253550 
 

Malta 
Vivian Corporation Ltd 
Tel: +356-22-588600 

 

Deutschland 
Merck Serono GmbH 
Tel: +49-6151-6285-0 
 

Nederland 
Merck BV 
Tel: +31-20-6582800 
 

Eesti 
Merck Serono OÜ 
Tel: +372 682 5882 
 

Norge 
Merck Serono Norge  
Tlf: +47 67 90 35 90 
 

Ελλάδα 
Merck A.E. 
T

ηλ: +30-210-61 65 100 

 

Österreich 
Merck GesmbH. 
Tel: +43 1 57600-0 
 

España 
Merck S.L. 
Línea de Información: 900 200 400 
Tel: +34-91-745 44 00 
 

Polska 
Merck Sp. z o.o. 
Tel.: +48 22 53 59 700 
 

229 

France 
Merck Serono s.a.s. 
Tél.: +33-4-72 78 25 25 
Numéro vert : 0 800 888 024 
 

Portugal 
Merck, s.a. 
Tel: +351-21-361 35 00 
 

Hrvatska 
Merck d.o.o, 
Tel: +385 1 4864 111 
 

România 
Merck România SRL 
Tel: +40 21 319 88 50 
 

Íreland 
Merck Serono Ltd, United Kingdom 
Tel: +44-20 8818 7200 
 

Slovenija 
MERCK d.o.o. 
Tel: +386 1 560 3 800 
 

Ísland 
Icepharma hf 
Tel: + 354 540 8000 
 

Slovenská republika 
Merck spol. s r.o. 
Tel: + 421 2 49 267 111 

Italia 
Merck Serono S.p.A. 
Tel: +39-06-70 38 41 
 

Suomi/Finland 
Merck Oy 
Puh/Tel: +358-9-8678 700 
 

Κύπρος 

Χρ. Γ. Παπαλοϊζου Λτδ 

Τηλ.: +357 22490305 
 

Sverige 
Merck AB 
Tel: +46-8-562 445 00 

Latvija 
Merck Serono SIA 
Tel: +371 67152500 

United Kingdom 
Merck Serono Ltd 
Tel: +44-20 8818 7200 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
 
 
Další zdroje informací 
 
Podrobné informace o 

tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu. 

230 

Návod k použití pro RebiDose 

 

JAK POUŽÍVAT PŘÍPRAVEK REBIF V PŘEDPLNĚNÉM PERU (RebiDose) 

 

• 

Tato část obsahuje informace, jak používat RebiDose.  

• 

Přípravek Rebif se podává injekcí pod kůži (subkutánně). 

• 

Pero RebiDose je určeno pouze k jednorázovému použití. 

• 

První injekce musí být podána (podány) pod dohledem náležitě kvalifikovaného zdravotníka. Po 

dostatečném zaškolení si můžete RebiDose aplikovat doma buď sám (sama) nebo za pomoci 

některého člena rodiny, přítele nebo opatrovatele. Jestliže máte ke způsobu podání injekce 

dotazy, obraťte se na svého lékaře, zdravotní sestru nebo lékárníka. 

• 

Před použitím pera RebiDose si pečlivě přečtěte následující instrukce. 

 

Potřebné vybavení 
 

Pro podání injekce budete potřebovat: 

• 

nový RebiDose 

• 

alkoholové nebo obdobné tampóny 

• 

suchý vatový tampón nebo gázu 
 

Níže je obrázek znázorňující, jak RebiDose vypadá. 
 

Před injekcí 

 

 

Po injekci 

 

 

A. Víčko 

B. Průhledné okénko 
C. Píst 

D. Označení 

E. Hlavní část 

F. Tlačítko 

G. Bezpečnostní kryt 
H. Jehla 
 
 
 
 

Dříve než začnete 
• 

Pečlivě si umyjte ruce mýdlem a vodou. 

• 

Vyjměte RebiDose z obalu sloupnutím plastikového krytu. 

231 

• 

Zkontrolujte vzhled přípravku Rebif skrzeprůhledné okénko. Přípravek musí být čirý až 

opalescentní, bez částic a bez viditelných známek snížené jakosti. Pokud se v přípravku 

nacházejí částice nebo jiné viditelné známky snížené jakosti, přípravek nepoužívejte a požádejte 

o pomoc svého lékaře, zdravotní sestru nebo lékárníka. 

• 

Zkontrolujte dobu použitelnosti na štítku RebiDose nebo na krabičče (označenou jako „EXP“). 
Nepoužívejte RebiDose po uplynutí doby použitelnosti. 

 
Kam podat injekci perem RebiDose 
 

 

• 

Zvolte místo vpichu injekce. Váš lékař Vám doporučí 

možná místa (vhodná je horní část stehen nebo dolní část 

břicha).  

• 

Udržujte si přehled o místech vpichu a pravidelně je 

obměňujte, aby nedocházelo k časté aplikaci do jedné 

oblasti. Tímto způsobem se minimalizuje riziko poškození 

kůže (nekrózy). 

• 

POZN.: ne

vpichujte injekci do míst, kde cítíte zduření, 

pevné uzlíky nebo bolest, informujte svého lékaře o všem 

neobvyklém, čeho si všimnete. 

 
Jak podávat injekce RebiDose 
 

• 

Ne

odstraňujte víčko dříve, než jste připraven (a) k podání injekce. 

• 

Před aplikací injekce použijte alkoholový tampón k očištění kůže v místě vpichu injekce. 

Nechte kůži oschnout. Pokud na kůži zůstane trochu alkoholu, můžete cítit pálení. 

 

 

• 

Držte RebiDose za hlavní část a druhou rukou sejměte víčko. 

 

• 

RebiDose držte kolmo (90 stupňů) k místu vpichu. Stlačte 

pero proti své kůži až ucítíte odpor. Tím se uvolní tlačítko. 

232 

 

• 

Udržujte dostatečný tlak na kůži a palcem stiskněte tlačítko. 

Uslyšíte cvaknutí, které označuje začátek podání injekce a píst 

se začne pohybovat. Udržujte pero RebiDose přitlačené ke 

kůži alespoň 10 sekund, aby došlo k aplikaci veškerého léčiva. 

Po začátku podávání injekce již není třeba stlčovat palcem 

tlačítko.  

 

• 

Odejměte RebiDose z místa vpichu injekce.  

Bezpečnostní kryt chránící Vás před jehlou automaticky 
pojme jehlu a zablokuje ji. 

 
Po injekci 

 

 

 

• 

Podívejte se skrz průhledné okénko, abyste se ujistil(a), zda 

se píst přesunul na dno, jak je znázorněno na obrázku. 

• 

Zrakem zkontrolujte, zda zde nezůstala žádná tekutina. 

Pokud tam tekutina zůstala, nebyl injekcí podán všechen lék 

a měl(a) byste požádat o radu svého lékaře nebo zdravotní 
sestru. 

 

 

• 

Místo vpichu jemně masírujte suchým kusem vaty nebo gázy. 

• 

Víčko již zpět na použité pero RebiDose nenasazujte, protože jehla je nyní chráněná 

bezpečnostním krytem. Nestrkejte prsty 

do bezpečnostního krytu jehly. 

• 

Pero RebiDose je určeno pouze k jednorázovému použití a nesmí se použít opakovaně. 

• 

Po dokončení aplikace injekce pero RebiDose ihned zlikvidujte. Zeptejte se svého lékárníka, 

jakým způsobem provádět bezpečnou likvidaci pera RebiDose. 

 

Pokud máte jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, sestry nebo lékárníka. 
 

 

Tento návod k použití byl naposledy revidován: 
 

Recenze

Recenze produktu REBIF 44 MCG 1X0.5ML Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu REBIF 44 MCG 1X0.5ML Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám