Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na virovou infekci organismu

REBETOL 200 MG 168X200MG Tobolky - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 25926

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - REBETOL 200 MG 168X200MG Tobolky

1

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

 

2

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Rebetol 200 mg tvrdé tobolky

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tvrdá tobolka obsahuje ribavirinum 200 mg.

Pomocná látka se známým účinkem
Jedna tvrdá tobolka obsahuje 40 mg monohydrátu laktózy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tvrdá tobolka (tobolka)

Bílá, neprůsvitná a potištěná modrým inkoustem.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Rebetol je indikován v kombinaci s dalšími léčivými přípravky k léčbě chronické hepatitidy C (CHC) 
u dospělých (viz body 4.2, 4.4 a 5.1). 

Rebetol je indikován v kombinaci s dalšími léčivými přípravky k léčbě chronické hepatitidy C (CHC) 
u pediatrických pacientů (děti ve věku 3 let a starší a dospívající), kteří dosud nebyli léčeni a u kterých 
nedošlo k dekompenzaci funkce jater (viz body 4.2, 4.4 a 5.1).

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčbu musí zahajovat a kontrolovat lékař se zkušenostmi s léčbou pacientů s chronickou 
hepatitidou C.

Dávkování

Rebetol se musí užívat v kombinační terapii, jak je popsána v bodě 4.1.
Seznamte se, prosím, s odpovídajícími souhrny údajů (SPC) k přípravkům používaným v kombinaci 
s přípravkem Rebetol, kde naleznete další informace o předepisování týkající se daného přípravku a 
další dávkovací doporučení ohledně současného podávání s přípravkem Rebetol.

Tobolky přípravku Rebetol se užívají perorálně každý den, ve dvou dílčích dávkách, s jídlem (ráno a 
večer).

Dospělí
Doporučená dávka přípravku Rebetol a délka trvání jeho podávání závisí na tělesné hmotnosti 
pacienta a na léčivém přípravku, který se s přípravkem Rebetol používá v kombinaci. Seznamte se, 
prosím, s odpovídajícími SPC k přípravkům používaným v kombinaci s přípravkem Rebetol.

V případech, kde není žádné specifické doporučení ohledně dávky, je nutno použít následující dávku:
hmotnost pacienta: < 75 kg =1 000 mg a > 75 kg = 1 200 mg.

 

3

Pediatrická populace
U dětí mladších 3 let nejsou k dispozici žádné údaje. 

Poznámka: v případě, že pacienti váží < 47 kilogramů nebo nejsou schopni polykat tobolky, podívejte 
se, prosím, do SPC přípravku Rebetol 40 mg/ml perorální roztok.

Dávkování přípravku Rebetol u dětí a dospívajících pacientů se odvozuje z tělesné hmotnosti pacienta.
Například v Tabulce 1 je uvedeno dávkování podle tělesné hmotnosti používané při podávání s
interferonem alfa-2b nebo peginterferonem alfa-2b. Seznamte se, prosím, s odpovídajícími SPC
k přípravkům používaným v kombinaci s přípravkem Rebetol, protože některé kombinované režimy se 
nedrží pokynů k dávkování přípravku Rebetol uvedených v Tabulce 1.

Tabulka 1

Dávkování přípravku Rebetol podle tělesné hmotnosti v případě užívání v kombinaci 
s interferonem alfa-2b nebo peginterferonem alfa-2b u pediatrických pacientů

Tělesná hmotnost pacienta 

(kg)

Denní dávka přípravku Rebetol

Počet 200mg tobolek

47 - 49

600 mg

3 tobolky 

a

50 - 65

800 mg

4 tobolky 

b

> 65

Viz doporučené dávkování u dospělých

a

1 ráno, 2 večer

b

2 ráno, 2 večer

Úprava dávkování při nežádoucích účincích

Úprava dávkování u dospělých
Snížení dávky přípravku Rebetol závisí na počátečním dávkování přípravku Rebetol, které je závislé 
na léčivém přípravku, který se užívá v kombinaci s přípravkem Rebetol.

Pokud má pacient závažné nežádoucí účinky, které potenciálně souvisí s přípravkem Rebetol, musí se 
upravit dávka přípravku Rebetol nebo se přípravek musí vysadit, pokud je to vhodné, do té doby, než 
nežádoucí účinek vymizí nebo než se sníží jeho závažnost.

Tabulka 2 uvádí pokyny k úpravám dávky a k vysazení přípravku na základě koncentrace
hemoglobinu pacienta, stavu srdce a koncentrace nepřímého bilirubinu.

Tabulka 2 Řešení nežádoucích účinků
Laboratorní hodnoty

Snížit dávku přípravku Rebetol*

pokud:

Vysadit přípravek 

Rebetol pokud:

Hemoglobin u pacientů bez 
onemocnění srdce

< 10 g/dl

< 8,5 g/dl

Hemoglobin: pacienti se 
stabilizovaným onemocněním 
srdce v anamnéze

 2 g/dl pokles hemoglobinu 

kdykoliv během léčby po dobu

4 týdnů (trvalé snížení dávky)

< 12 g/dl i při snížené dávce po 

dobu 4 týdnů

Bilirubin – nepřímý

> 5 mg/dl

> 4 mg/dl (dospělí)

* U pacientů léčených dávkou 1 000 mg (< 75 kg) nebo 1 200 mg (> 75 kg) se musí dávka přípravku 
Rebetol snížit na 600 mg/den (podávaných jako jedna 200mg 

tobolka

ráno a dvě 200mg 

tobolky 

večer). Pokud se abnormalita upraví, lze přípravek Rebetol znovu podat v dávce 600 mg denně a dále 
lze jeho dávku zvýšit dle zvážení ošetřujícího lékaře na 800 mg denně. Návrat k vyšším dávkám se 
však nedoporučuje.

U pacientů léčených dávkou 800 mg (

<

6

5 kg

), 1 000 mg (65 - 80 kg), 

1 200 mg (81 - 105 kg) nebo 1 400 mg (105 kg) je první snížení dávky přípravku Rebetol o 
200 mg/den (s výjimkou pacientů užívajících 1 400 mg, u kterých se dávka 
musí snížit 
400 mg/den). Pokud je třeba, druhé snížení dávky přípravku Rebetol je o dalších 200 mg/den. 
Pacienti, jejichž dávka přípravku Rebetol je snížena na 600 mg denně, budou užívat jednu 
200mg tobolku ráno a dvě 200mg tobolky večer. 

 

4

Při závažných nežádoucích účincích potenciálně souvisejícícíh s léčivými přípravky používanými 
v kombinaci s přípravkem Rebetol se seznamte s odpovídajícím SPC k těmto přípravkům, protože 
některé kombinované režimy se nedrží úpravy dávky přípravku Rebetol a/nebo pokynů k vysazení, jak 
jsou popsány v Tabulce 2.

Úprava dávky u pediatrických pacientů
Snížení dávky u pediatrických pacientů, kteří netrpí onemocněním srdce, se řídí stejnými pokyny, jako 
u dospělých pacientů, kteří netrpí onemocněním srdce, a to dle hladiny hemoglobinu (Tabulka 2).

Ohledně pediatrických pacientů s onemocněním srdce nejsou k dispozici žádné údaje (viz bod 4.4).

Tabulka 3 uvádí pokyny k vysazení přípravku podle pacientových koncentrací nepřímého bilirubinu.

Tabulka 3 Řešení nežádoucích účinků
Laboratorní hodnoty

Přípravek Rebetol vysaďte, pokud: 

Bilirubin – nepřímý

> 5 mg/dl (po > 4 týdny)

(děti a dospívající léčení interferonem alfa-2b),

nebo

> 4 mg/dl (po > 4 týdny)

(děti a dospívající léčení peginterferonem alfa-2b)

Zvláštní populace

Starší osoby (

 65 let věku)

Nezdá se, že by farmakokinetika přípravku Rebetol byla významně ovlivněna věkem. Stejně jako 
u mladých pacientů však musí být před podáním přípravku Rebetol vyšetřeny renální funkce (viz 
bod 5.2).

Pediatričtí pacienti (děti ve věku 3 let a starší a dospívající)
Přípravek Rebetol se smí používat v kombinaci s peginterferonem alfa-2b nebo interferonem alfa-2b 
(viz bod 4.4). Volba lékové formy přípravku Rebetol je založena na individuálních charakteristikách
pacienta. 
Bezpečnost a účinnost ribavirinu užívaného současně s přímo působícími antivirotiky nebyla dosud 
u těchto pacientů stanovena. K dispozici nejsou dostupné žádné údaje.
Ohledně dalších doporučení dávkování při současném podávání si, prosím, přečtěte odpovídající SPC
léčivých přípravků používaných v kombinaci s přípravkem Rebetol.

Porucha funkce ledvin
U pacientů s nedostatečností funkce ledvin dochází ke změnám farmakokinetiky přípravku Rebetol
v důsledku snížení zdánlivé clearance kreatininu u těchto pacientů (viz bod 5.2). Proto se doporučuje 
před zahájením podávání přípravku Rebetol u všech pacientů vyšetřit funkci ledvin. Dospělým 
pacientům se středně těžkým poškozením ledvin (clearance kreatininu 30 - 50 ml/minutu) se musí 
podávat střídavé denní dávky 200 mg a 400 mg. Dospělým pacientům s těžkým poškozením ledvin 
(clearance kreatininu < 30 ml/minutu) a pacientům s terminálním onemocněním ledvin (End Stage 
Renal Disease - ESRD) nebo u pacientů na hemodialýze se přípravek Rebetol musí podávat v dávce 
200 mg/den. Tabulka 4 uvádí pokyny k úpravám dávek u pacientů s poruchou funkce ledvin. Pacienti 
s poruchou funkce ledvin musí být sledováni s větší pozorností s ohledem na možný rozvoj anémie.
Ohledně úpravy dávek u pediatrických pacientů s poruchou ledvin nejsou k dispozici žádné údaje.

Tabulka 4 Úprava dávkování při poškození ledvin u dospělých pacientů
Clearance kreatininu

Dávka přípravku Rebetol (denně)

30 až 50 ml/min

Střídavé dávky, 200 mg a 400 mg každý druhý den

Méně než 30 ml/min

200 mg denně

Hemodialýza (ESRD)

200 mg denně

 

5

Porucha funkce jater
Mezi přípravkem Rebetol a jaterními funkcemi nebyly zjištěny žádné farmakokinetické interakce (viz 
bod 5.2). Ohledně podávání pacientům s dekompenzovanou cirhózou, viz odpovídající SPC k léčivým 
přípravkům, které se používají v kombinaci s přípravkem Rebetol.

Způsob podání

Rebetol se podává perorálně s jídlem.

4.3

Kontraindikace

-

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku
uvedenou v bodě 6.1.

-

Těhotenství (viz bod 4.4, 4.6 a 5.3). U žen ve fertilním věku se léčba přípravkem Rebetol nesmí 
zahájit, pokud není bezprostředně před jejím zahájením získán negativní těhotenský test.

-

Kojení.

-

Závažná preexistující srdeční choroba v anamnéze za předchozích 6 měsíců, včetně nestabilní 
nebo nekontrolované srdeční choroby.

-

Hemoglobinopatie (např. talasemie, srpkovitá anémie).

Ohledně kontraindikací specifických pro přípravky používané v kombinaci s přípravkem Rebetol si, 
prosím, přečtěte odpovídající SPC o daném přípravku.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Přípravek Rebetol se musí užívat v kombinaci s dalšími léčivými přípravky (viz bod 5.1).

Před zahájením léčby si, prosím, přečtěte SPC přípravku s obsahem (peg)interferonu alfa, kde 
naleznete podrobnosti týkající se doporučení ke sledování a řešení níže uvedených nežádoucích účinků
a dalších opatření souvisejících s (peg)interferonem alfa.

S kombinační léčbou přípravkem Rebetol a (peg)interferonem alfa je spojeno několik závažných 
nežádoucích účinků. Tyto účinky zahrnují:
-

těžké psychiatrické účinky a účinky na centrální nervový systém (jako jsou deprese, 
sebevražedné myšlenky, pokus o sebevraždu a agresivní jednání atd.)

-

porucha růstu u dětí a dospívajících, která může být u některých pacientů ireverzibilní

-

zvýšení thyreostimulačního hormonu (TSH) u dětí a dospívajících

-

těžké oční poruchy

-

poruchy zubů a paradontu.

Pediatrická populace

Při rozhodování, zda neodložit léčbu kombinací s peginterferonem alfa-2b nebo interferonem alfa-2b 
do dospělosti, je důležité zvážit, že tato kombinační léčba vyvolala zastavení/poruchu růstu, která 
může být u některých pacientů ireverzibilní. Rozhodnutí o léčbě je nutno učinit případ od případu.

Hemolýza

Pokles koncentrací hemoglobinu na hodnoty

 10 g/dl byl v klinických studiích pozorován u 14 % 

dospělých pacientů a u 7 % dětí a dospívajících léčených přípravkem Rebetol v kombinaci buď 
s peginterferonem alfa-2b či s interferonem alfa-2b. I když přípravek Rebetol nemá žádné přímé 
kardiovaskulární účinky, může anémie spojená s podáváním přípravku Rebetol vést ke zhoršení 
srdeční funkce nebo k exacerbaci příznaků koronární nemoci, eventuálně k obojímu. Proto je nutno 
přípravek Rebetol pacientům s preexistujícím srdečním onemocněním podávat se zvýšenou opatrností 
(viz bod 4.3). Před zahájením terapie musí být zhodnocen stav srdečních funkcí a během terapie pak 
klinicky monitorován; pokud dojde k jakémukoli zhoršení, je nutno terapii ukončit (viz bod 4.2).

 

6

Kardiovaskulární systém

Dospělí pacienti s městnavým srdečním selháním, infarktem myokardu a/nebo dřívějšími či 
současnými poruchami srdečního rytmu v anamnéze musí být pečlivě monitorováni. Doporučuje se, 
aby u pacientů s preexistujícími srdečními obtížemi bylo provedeno elektrokardiografické vyšetření 
před zahájením léčby a poté i v jejím průběhu. Srdeční arytmie (především supraventrikulární) 
obvykle dobře reagují na konvenční léčbu, v některých případech však mohou vyžadovat přerušení 
léčení. Nejsou k dispozici žádné údaje u dětí a dospívajících se srdečním onemocněním v anamnéze.

Riziko teratogenity

Před zahájením léčby přípravkem Rebetol musí lékař podrobně informovat jak mužské, tak ženské 
pacienty o teratogenních rizicích přípravku Rebetol, o nezbytnosti účinné a nepřetržité antikoncepce, 
o možnosti selhání antikoncepčních metod a o možných důsledcích v těhotenství, pokud k němu dojde 
během léčby přípravkem Rebetol nebo po ní (viz bod 4.6). Pokud jde o laboratorní sledování 
těhotenství, viz prosím oddíl Laboratorní testy.

Akutní přecitlivělost

V případě vzniku akutní reakce z přecitlivělosti (např. kopřivka, angioedém, bronchokonstrikce, 
anafylaxe), je nutno léčbu přípravkem Rebetol neprodleně přerušit a zahájit příslušnou terapii. 
Přechodně se objevující vyrážky přerušení léčby nevyžadují.

Jaterní funkce

Každý pacient, u něhož se v průběhu léčby vyvinou významnější poruchy jaterní funkce, musí být 
pečlivě monitorován. Ohledně doporučení k vysazení nebo úpravám dávkování si, prosím, přečtěte 
odpovídající SPC k léčivým přípravkům používaným v kombinaci s přípravkem Rebetol.

Porucha funkce ledvin

Farmakokinetika přípravku Rebetol je v důsledku snížení zdánlivé clearance u pacientů s poruchou 
funkce ledvin změněna. Proto se před zahájením podávání přípravku Rebetol u všech pacientů 
doporučuje vyšetřit renální funkce. V důsledku podstatného zvýšení plasmatických koncentrací 
ribavirinu u pacientů se středně těžkou až těžkou poruchou funkce ledvin se u dospělých pacientů 
s clearance kreatininu < 50 ml/minutu doporučuje úprava dávky. Ohledně modifikace u pediatrických 
pacientů s poruchou funkce ledvin nejsou k dispozici žádné údaje (viz body 4.2 a 5.2).
Během léčby je nutno pečlivě sledovat koncentrace hemoglobinu a v případě potřeby přijmout 
nápravná opatření (viz bod 4.2).

Potenciál k exacerbaci imunosuprese

V literatuře byl hlášen výskyt pancytopenie a útlum kostní dřeně, ke kterým došlo v průběhu 3 až 
7 týdnů po současném podání peginterferonu a přípravku Rebetol s azathioprinem. Tato myelotoxicita 
byla reverzibilní v průběhu 4 až 6 týdnů po vysazení antivirové terapie proti hepatitidě C a současně 
podávaného azathioprinu a znovu se neobjevila, pokud byla obnovena pouze jedna z těchto dvou 
terapií (viz bod 4.5).

Koinfekce HCV/HIV

Mitochondriální toxicita a laktátová acidóza:
Opatrnosti je třeba u pacientů HIV-pozitivních s koinfekcí HCV, kteří jsou léčeni nukleosidovým 
inhibitorem reverzní transkriptázy (NRTI) (zvláště ddI a d4T) ve spojení s léčbou interferonem 
alfa/ribavirinem. Když je podáván přípravek Rebetol, měli by lékaři pečlivě monitorovat markery 
mitochondriální toxicity a laktátové acidózy u HIV-pozitivních pacientů s NRTI režimem léčby. Další 
podrobnosti viz bod 4.5.

 

7

Jaterní dekompenzace u pacientů koinfikovaných HCV/HIV s pokročilou cirhózou
U koinfikovaných pacientů s pokročilou cirhózou, kteří dostávají kombinovanou antiretrovirovou 
léčbu (cART), může být vyšší riziko jaterní dekompenzace a úmrtí. Další vstupní faktory u 
koinfikovaných pacientů, které mohou být spojeny s vyšším rizikem jaterní dekompenzace, zahrnují 
léčbu didanosinem a zvýšenou koncentraci bilirubinu v séru.
Koinfikovaní pacienti léčení současně anti-retrovirovou (ARV) léčbou a léky proti hepatitidě by měli 
být přísně sledováni, se zhodnocením jejich Child-Pughova skóre během léčby. Ohledně doporučení 
týkajících se vysazení nebo úpravy dávek léčivých přípravků používaných v kombinaci s přípravkem 
Rebetol si, prosím, přečtěte odpovídající SPC o daném přípravku. U pacientů s progresí do jaterní 
dekompenzace by měla být léčba hepatitidy okamžitě přerušena a ARV léčba přehodnocena.

Hematologické abnormality u pacientů koinfikovaných HCV/HIV
U pacientů s koinfekcí HCV/HIV léčených peginterferonem alfa-2b/ribavirinem a cART může být 
oproti pacientům infikovaným pouze HCV zvýšeno riziko rozvoje hematologických abnormalit 
(například neutropenie, trombocytopenie a anémie). Ačkoliv většinu z nich lze zvládnout snížením 
dávky, je u této skupiny pacientů nutné důkladné monitorování hematologických parametrů (viz bod 
4.2 v podbodu „Laboratorní testy“ a bod 4.8).
Pacienti léčení přípravkem Rebetol a zidovudinem jsou ve zvýšeném riziku rozvoje anémie; současné 
užívání přípravku Rebetol se zidovudinem se proto nedoporučuje (viz bod 4.5).

Pacienti s nízkými počty CD4
U pacientů koinfikovaných HCV/HIV jsou k dispozici omezené údaje o účinnosti a bezpečnosti (N = 
25) od subjektů s počtem CD4 menším než 200 buněk/μl. V léčbě pacientů s nízkými počty CD4 je 
proto nutno postupovat opatrně.

Nahlédněte, prosím, do příslušných SPC antiretrovirových léčivých přípravků, které budou užívány 
souběžně s léčbou HCV, kvůli povědomí o toxických účincích specifických pro každý přípravek a 
jejich zvládání a kvůli potenciálu k překrývání toxických účinků přípravkem Rebetol a 
peginterferonem alfa-2b.

Laboratorní testy

U všech pacientů musí být před zahájením léčby provedena standardní hematologická a biochemická 
vyšetření (celkový krevní obraz a diferenciál, počet trombocytů, elektrolyty, sérový kreatinin, funkční 
jaterní testy, kyselina močová) a těhotenský test. Za přijatelné výchozí hodnoty před zahájením léčby 
přípravkem Rebetol jsou považovány následující hodnoty:

Hemoglobin

Dospělí: 

 12 g/dl (ženy);  13 g/dl (muži)

Děti a dospívající: 

 11 g/dl (dívky);  12 g/dl (chlapci)

Laboratorní vyšetření se provádí ve 2. a 4. týdnu léčby a potom periodicky podle potřeby klinického 
průběhu léčby. V průběhu léčby by se měla periodicky měřit HCV-RNA (viz bod 4.2).

Hladina kyseliny močové se může při užívání přípravku Rebetol zvýšit vzhledem k hemolýze; z tohoto 
důvodu je třeba u predisponovaných pacientů pečlivě sledovat možnost rozvoje dny. 

Informace o pomocných látkách

Jedna tobolka přípravku Rebetol obsahuje 40 mg laktosy. Pacienti s vzácným dědičným postižením 
charakterizovaným nesnášenlivostí galaktosy, laktázovou deficiencí či malabsorbcí glukózy-galaktózy 
by neměli tento lék užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

 

8

Výsledky studií in vitro s použitím mikrosomálních preparátů lidských jater a jater potkanů ukázaly, 
že metabolismus přípravku Rebetol není zprostředkováván žádným enzymem cytochromu P450. 
Přípravek Rebetol neinhibuje enzymy cytochromu P450. Studie toxicity neprokázaly indukci jaterních 
enzymů přípravkem Rebetol. Proto existuje minimální potenciál pro interakce na bázi enzymu P450.

Vzhledem k inhibičnímu účinku na inozin-monofosfátdehydrogenázu může přípravek Rebetol ovlivnit 
metabolizmus azathioprinu, což případně může vést ke kumulaci 6-metyltioinozin-monofosfátu (6-
MTIMP), který bývá spojován se vznikem myelotoxicity u pacientů léčených azathioprinem. 
Současné podávání pegylovaných interferonů alfa a přípravku Rebetol s azathioprinem by proto mělo 
být vyloučeno. V jednotlivých případech, kdy přínos podávání  přípravku Rebetol současně s 
azathioprinem opravňuje podstoupit možné riziko, je doporučováno důkladné monitorování 
hematologických parametrů po celou dobu souběžného podávání azathioprinu se zřetelem na odhalení 
známek myelotoxicity. V případě, že k ní dojde, měla by být léčba těmito léky ukončena (viz bod 4.4). 

Zatím nebyly provedeny žádné studie interakce přípravku Rebetol s jinými léčivými přípravky, s 
výjimkou peginterferonu alfa-2b, interferonu alfa-2b a antacid.

Ve farmakokinetických studiích s opakovaným podáváním nebyly mezi přípravkem Rebetol a 
peginterferonem alfa-2b nebo interferonem alfa-2b zaznamenány žádné farmakokinetické interakce.

Antacida
Současné podání antacid obsahujících hořčík, hliník a simeticon snižovalo biologickou dostupnost 
přípravku Rebetol podaného v dávce 600 mg; hodnota AUC

tf

se snížila o 14 %. Je možné, že snížení 

biologické dostupnosti v této studii bylo způsobeno zpožděním pasáže přípravku Rebetol či změnou 
pH. Tato interakce se nepovažuje za klinicky relevantní. 

Nukleosidová analoga
Užívání nukleosidových analogů, samotných nebo v kombinaci s ostatními nukleosidy vedlo ke 
vzniku laktátové acidózy. Z pohledu farmakologie, přípravek Rebetol zvyšuje fosforylaci purinových 
nukleosidů in vitro. Tato aktivita může potencovat riziko laktátové acidózy, indukované analogy 
purinových nukleosidů (např. didanosinem nebo abacavirem). Společné podávání přípravku Rebetol a 
didanosinu se nedoporučuje. Byla zaznamenána hlášení mitochondriální toxicity, zvláště laktátové 
acidózy a pankreatitidy, některá z nich fatální (viz bod 4.4).
U přípravku Rebetol byla hlášena exacerbace anémie, pokud se jako součást léčebného schématu HIV 
podával zidovudin, přesný mechanizmus tohoto jevu však zatím není vysvětlen. Současné užívání 
přípravku Rebetol se zidovudinem se nedoporučuje kvůli zvýšenému riziku anémie (viz bod 4.4). Je 
třeba zvážit nahrazení zidovudinu v kombinačním schématu již zavedené antiretrovirové terapie 
(ART). Je to obzvlášť důležité u pacientů s anamnézou anémie navozené zidovudinem.

Potenciál ke vzniku jakýchkoli interakcí může přetrvávat po dobu až dvou měsíců (pětinásobek 
poločasu pro přípravek Rebetol) po skončení léčby přípravkem Rebetol v důsledku jeho dlouhého 
poločasu (viz bod 5.2).

Nejsou k dispozici žádné důkazy svědčící pro interakce přípravku Rebetol s nenukleosidovými 
inhibitory reverzní transkriptázy nebo inhibitory proteáz.

V literatuře jsou ohledně současného podávání abacaviru a přípravku Rebetol hlášeny protikladné 
výsledky. Některé údaje naznačují, že u HIV/HCV koinfikovaných pacientů, kteří dostávají ART 
obsahující abacavir, může být riziko snížené míry odpovědi na léčbu pegylovaným interferonem/
přípravkem Rebetol. Při současném podávání obou léčiv je třeba postupovat opatrně.

 

9

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku/kontracepce u mužů a žen

Pacientky
Rebetol nesmí užívat těhotné ženy (viz body 4.3 a 5.3). U pacientek je třeba krajní opatrnosti 
k zabránění otěhotnění (viz bod 5.3). Léčba přípravkem Rebetol nesmí být zahájena, není-li 
bezprostředně před jejím zahájením k dispozici negativní těhotenský test. Ženy ve fertilním věku musí 
během léčby a po dobu 4 měsíců po jejím ukončení používat účinnou antikoncepci; během této doby 
je nutno každý měsíc provádět rutinní těhotenský test. Pokud k těhotenství během léčby či do čtyř 
měsíců po jejím ukončení přesto dojde, pacientka musí být poučena o významném riziku 
teratogenního účinku přípravku Rebetol na plod (viz bod 4.4). 

Pacienti a jejich partnerky
Je třeba krajní opatrnosti k zabránění otěhotnění partnerek pacientů, kteří užívají Rebetol (viz body
4.3, 4.4 a 5.3). Přípravek Rebetol se akumuluje uvnitř buněk a z těla se uvolňuje velice pomalu. Není 
známo, zda přípravek Rebetol obsažený ve spermatu uplatní svůj potenciální teratogenní nebo 
genotoxický účinek na lidské embryo/plod. Ačkoliv údaje o přibližně 300 prospektivně sledovaných 
těhotenstvích s expozicí přípravku Rebetol u otce neprokázaly nárůst rizika malformace ve srovnání 
s celkovou populací, ani žádný specifický typ malformace, mužským pacientům, nebo jejich 
partnerkám ve fertilním věku musí být doporučeno, aby během léčby přípravkem Rebetol a po dobu 
sedmi měsíců po je jím ukončení používali účinnou antikoncepci. Během této doby se musí každý 
měsíc rutinně provádět těhotenské testy. Muži, jejichž partnerky jsou těhotné, musí být poučeni o 
používání kondomu k minimalizaci vniknutí přípravku Rebetol do organizmu partnerky.

Těhotenství

Užívání přípravku Rebetol během těhotenství je kontraindikováno. V preklinických studiích bylo 
prokázáno, že přípravek Rebetol je teratogenní a genotoxický (viz body 4.4 a 5.3).

Kojení

Není známo, zda je přípravek Rebetol vylučován do lidského mateřského mléka. Vzhledem k 
potenciálním nežádoucím účinkům na kojené dítě je nutno kojení před zahájením léčby přerušit.

Fertilita

Preklinické údaje:
-

Fertilita: Ve studiích na zvířatech vykazoval přípravek Rebetol reverzibilní účinky na 
spermatogenezi (viz bod 5.3).

-

Teratogenita: Významný teratogenní a/nebo embryocidní potenciál přípravku Rebetol byl 
prokázán u všech zvířecích druhů, u nichž byly tyto studie provedeny, a vyskytoval se při dávkách 
ve výši až jedné dvacetiny doporučené dávky pro člověka (viz bod 5.3).

-

Genotoxicita: přípravek Rebetol indukuje genotoxicitu (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Rebetol nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje; nicméně 
další léčivé přípravky používané v kombinaci s přípravkem Rebetol však takový účinek mohou mít. 
Proto pacienti, u nichž se v průběhu léčby objeví zvýšená únava, somnolence nebo zmatenost, musí 
být poučeni, aby neřídili motorová vozidla a neobsluhovali stroje.

 

10

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Nejvýznamnější bezpečnostní otázkou přípravku Rebetol je hemolytická anémie, která se objevuje 
během prvních týdnů léčby. Hemolytická anémie spojená s léčou přípravkem Rebetol může vést ke 
zhoršení srdečních funkcí a/nebo ke zhoršení stávající srdeční choroby. U některých pacientů bylo 
rovněž pozorováno zvýšení hodnot kyseliny močové a nepřímého bilirubinu spojené s hemolýzou.

Nežádoucí účinky uvedené v tomto bodě jsou primárně odvozeny z klinikých studií a/nebo 
nežádoucích účinků ze spontánních hlášení, kdy se přípravek Rebetol používal v kombinaci 
s interferonem alfa-2b nebo peginterferonem alfa-2b.

Ohledně dalších nežádoucích účinků hlášených u přípravků používaných v kombinaci s přípravkem 
Rebetol si, prosím, přečtěte odpovídající SPC o daných přípravcích. 

Dospělí pacienti

Léčba dvojkombinací s peginterferonem alfa-2b nebo interferonem alfa-2b
Bezpečnost léčby přípravkem Rebetol tobolky byla hodnocena na základě dat ze čtyř klinických studií, 
provedených u pacientů bez předchozí expozice interferonu: ve dvou studiích bylo sledováno 
podávání přípravku Rebetol v kombinaci s interferonem alfa-2b, ve dvou studiích pak v kombinaci 
s peginterferonem alfa-2b.

Pacienti léčení kombinací interferonu alfa-2b a přípravku Rebetol po předchozím relapsu následujícím 
po terapii interferonem nebo pacienti léčení po kratší dobu budou mít pravděpodobně lepší
bezpečnostní profil, než je popsáno dále.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků u dospělých

Nežádoucí účinky vyjmenované v Tabulce 5 vycházejí ze zkušeností z klinických hodnocení u 
dospělých, dříve neléčených pacientů, kteří byli léčeni po 1 rok, a ze zkušeností z období po uvedení 
přípravku na trh. V Tabulce 5 jsou také zmíněny některé nežádoucí účinky, obecně připisované léčbě 
interferonem, ale hlášené v souvislosti s terapií hepatitidy C (v kombinaci s přípravkem Rebetol). 
Nahlédněte také do SPC peginterferonu alfa-2b a interferonu alfa-2b kvůli nežádoucím účinkům, které 
lze připsat monoterapii interferonem. U každé třídy orgánového systému jsou nežádoucí účinky 
zařazeny do příslušné frekvenční skupiny, s využitím následujících kategorií: velmi časté (≥1/10); 
časté (≥1/100 až <1/10); méně časté (≥1/1 000 až <1/100); vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000); velmi 
vzácné (<1/10 000); není známo. V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle 
klesající závažnosti.

Tabulka 5

Nežádoucí účinky přípravku Rebetol v kombinaci s pegylovaným interferonem alfa-
2b nebo interferonem alfa-2b hlášené během klinických hodnocení nebo po uvedení 
na trh 

Třída orgánového systému

Nežádoucí účinky

Infekce a infestace
Velmi časté:

Virová infekce, faryngitida

Časté:

Bakteriální infekce (včetně sepse), mykotická infekce, 
chřipka, infekce dýchacích cest, bronchitida, herpes 
simplex, sinusitida, otitis media, rinitida, infekce 
močových cest

Méně časté:

Infekce dolních cest dýchacích

Vzácné:

Pneumonie*

Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené (zahrnující cysty a polypy)
Časté:

Novotvar blíže neurčený

Poruchy krve a lymfatického systému
Velmi časté:

Anémie, neutropenie

 

11

Časté:

Hemolytická anémie, leukopenie, trombocytopenie, 
lymfadenopatie, lymfopenie

Velmi vzácné:

Aplastická anémie*

Není známo:

Čistá aplazie červené krevní řady, idiopatická 
trombocytopenická purpura, trombotická 
trombocytopenická purpura

Poruchy imunitního systému
Méně časté:

Přecitlivělost na lék

Vzácné:

Sarkoidóza*, revmatoidní artritida (nová nebo zhoršená)

Není známo:

Vogt-Koyanagi-Haradův syndrom, systémový lupus 
erytematodes, vaskulitida, akutní reakce z přecitlivělosti 
včetně kopřivky, angioedému, bronchokonstrikce, 
anafylaxe

Endokrinní poruchy
Časté:

Hypotyreóza, hypertyreóza

Poruchy metabolismu a výživy
Velmi časté:

Anorexie

Časté:

Hyperglykemie, hyperurikemie, hypokalcemie, 
dehydratace, zvýšená chuť k jídlu

Méně časté:

Diabetes mellitus, hypertriglyceridemie*

Psychiatrické poruchy
Velmi časté:

Deprese, úzkost, emoční labilita, insomnie

Časté:

Sebevražedné myšlenky, psychóza, agresivní chování, 
zmatenost, agitovanost, hněv, změny nálad, abnormální 
chování, nervozita, porucha spánku, snížené libido, apatie, 
abnormální sny, pláč, 

Méně časté:

Sebevražedné pokusy, panická ataka, halucinace

Vzácné:

Bipolární porucha

Velmi vzácné:

Sebevražda*

Není známo:

Vražedné myšlenky*, mánie*, změna duševního stavu

Poruchy nervového systému
Velmi časté:

Bolest hlavy, závrať, sucho v ústech, zhoršená koncentrace

Časté:

Amnézie, porucha paměti, synkopa, migréna, ataxie, 
parestezie, dysfonie, ztráta chuti, hypestezie, hyperestezie, 
hypertonie, somnolence, porucha pozornosti, tremor, 
dysgeuzie 

Méně časté:

Neuropatie, periferní neuropatie

Vzácné:

Záchvaty (křeče)*

Velmi vzácné:

Cerebrovaskulární krvácení*, cerebrovaskulární 
ischemie*, encefalopatie*, polyneuropatie*

Není známo:

Obrna lícního nervu, mononeuropatie

Poruchy oka
Časté:

Poruchy zraku, rozmazané vidění, konjunktivitida, iritace
oka

bolest oka, abnormální vidění, onemocnění slzné 

žlázy, suché oko

Vzácné:

Retinální krvácení*, retinopatie (včetně makulárního 
edému)*, okluze retinální arterie*, okluze retinální žíly*, 
neuritida zrakového nervu*, edém papily*, zhoršení
zrakové ostrosti nebo výpadek v zorném poli*, retinální 
exsudáty

Poruchy ucha a labyrintu
Časté:

Vertigo, porucha/ztráta sluchu, tinitus, bolest ucha

Srdeční poruchy
Časté:

Palpitace, tachykardie

Méně časté:

Infarkt myokardu

Vzácné:

Kardiomyopatie, arytmie*

 

12

Velmi vzácné:

Srdeční ischemie*

Není známo:

Perikardiální výpotek*, perikarditida*

Cévní poruchy
Časté:

Hypotenze, hypertenze, zrudnutí

Vzácné:

Vaskulitida

Velmi vzácné:

Periferní ischemie*

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
Velmi časté:

Dyspnoe, kašel

Časté:

Epistaxe, respirační porucha, kongesce sliznic respiračního 
traktu, kongesce sliznice vedlejší nosní dutiny, nazální 
kongesce, rinorea, zvýšená sekrece horních cest 
dýchacích, faryngolaryngeální bolest, neproduktivní kašel 

Velmi vzácné:

Plicní infiltráty*, pneumonitida*, intersticiální 
pneumonitida*

Gastrointestinální poruchy
Velmi časté:

Průjem, zvracení, nauzea, bolest břicha

Časté:

Ulcerózní stomatitida, stomatitida, ulcerace v ústech, 
kolitida, bolest v pravém horním kvadrantu, dyspepsie, 
gastroezofageální reflux*, glositida, cheilitida, 
abdominální distenze, krvácení dásní, gingivitida, řídká 
stolice, porucha zubů, zácpa, flatulence

Méně časté:

Pankreatitida, bolest úst

Vzácné:

Ischemická kolitida

Velmi vzácné:

Ulcerózní kolitida*

Není známo:

Onemocnění periodontu, onemocnění zubů, pigmentace 
jazyka

Poruchy jater a žlučových cest
Časté:

Hepatomegalie, ikterus, hyperbilirubinemie*

Velmi vzácné:

Hepatotoxicita (včetně fatální)*

Poruchy kůže a podkožní tkáně
Velmi časté:

Alopecie, pruritus, suchá kůže, vyrážka

Časté:

Psoriáza, zhoršená psoriáza, ekzém, fotosenzitivní reakce, 
makulopapulózní vyrážka, erytematózní vyrážka, noční 
pocení, hyperhidróza, dermatitida, akné, furunkl, erytém, 
kopřivka, kožní porucha, modřina, hyperhidróza, 
abnormální struktura vlasu, porucha nehtu*

Vzácné:

Kožní sarkoidóza

Velmi vzácné:

Stevens-Johnsonův syndrom*, toxická epidermální 
nekrolýza*, erythema multiforme*

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Velmi časté:

Artralgie, myalgie, muskuloskeletální bolest 

Časté:

Artritida, bolest zad, svalové spasmy, bolest v končetině

Méně časté:

Bolest kostí, svalová slabost

Vzácné:

Rhabdomyolýza*, myozitida*

Poruchy ledvin a močových cest
Časté:

Časté močení, polyurie, abnormalita moči

Vzácné:

Renální selhání, renální insuficience*

Velmi vzácné:

Nefrotický syndrom*

Poruchy reprodukčního systému a prsu
Časté:

Ženy: amenorea, menoragie, porucha menstruace, 
dysmenorea, bolest prsu, ovariální porucha, onemocnění 
vaginy. Muži: impotence, prostatitida, erektilní dysfunkce.
Sexuální dysfunkce (nespecifikováno)*

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
Velmi časté:

Únava, třesavka, pyrexie, onemocnění podobající se 
chřipce, astenie, podrážděnost

 

13

Časté:

Bolest na hrudi, hrudní diskomfort, periferní otok, 
malátnost, abnormální pocit, žízeň

Méně časté:

Edém obličeje

Vyšetření
Velmi časté:

Pokles tělesné hmotnosti

Časté:

Srdeční šelest

* Protože se přípravek Rebetol vždy předepisuje s alfa-interferonovým přípravkem a vyjmenované nežádoucí účinky zahrnují 
i ty které odrážejí zkušenosti po uvedení na trh a není tedy možné přesně kvantifikovat jejich frekvenci, výše hlášená 
frekvence pochází z klinických hodnocení používajících přípravek Rebetol v kombinaci s interferonem alfa-2b (pegylovaným 
nebo nepegylovaným).

Popis vybraných nežádoucích účinků

Snížení koncentrace hemoglobinu o 

 4 g/dl bylo pozorováno u 30 % pacientů léčených kombinací 

přípravků Rebetol a peginterferon alfa-2b a u 37 % pacientů léčených kombinací přípravků Rebetol a 
interferon alfa-2b. Pod 10 g/dl poklesly koncentrace hemoglobinu u 14 % dospělých pacientů a 7 % 
dětí a dospívajících léčených kombinací přípravku Rebetol buď s peginterferonem alfa-2b nebo 
interferonem alfa-2b. 

Většina zaznamenaných případů anémie, neutropenie a trombocytopenie měla jen mírný charakter 
(stupeň 1 nebo 2 podle klasifikace WHO). U pacientů léčených přípravkem Rebetol v kombinaci 
s peginterferonem alfa-2b se vyskytlo několik případů těžké neutropenie (stupeň 3 podle WHO: 39 ze 
186 [21 %]; a stupeň 4 podle WHO: 13 ze 186 [7 %]); v této léčebné skupině byla u 7 % subjektů 
hlášena leukopenie 3. stupně dle WHO.

Vzestup hladiny kyseliny močové a nepřímého bilirubinu spojený s hemolýzou byl pozorován v 
klinických studiích u některých pacientů léčených přípravkem Rebetol v kombinaci s peginterferonem 
alfa-2b nebo interferonem alfa-2b, ale hladiny se vrátily k normálu do čtyř týdnů po ukončení terapie. 
Mezi pacienty se zvýšenými hladinami kyseliny močové se jen ve velmi málo případech vyvinuly 
klinické známky dny, žádný z těchto pacientů pak nevyžadoval změny v léčbě či vyřazení z klinických 
studií.

Pacienti koinfikovaní HCV/HIV
U pacientů koinfikovaných HCV/HIV, kteří jsou léčeni přípravkem Rebetol v kombinaci 
s peginterferonem alfa-2b, byly další nežádoucí účinky (nehlášené u pacientů s jedinou infekcí) hlášené 
v klinických hodnoceních s frekvencí >5 % následující: orální kandidóza (14 %), získaná lipodystrofie 
(13 %), pokles počtu lymfocytů CD4 (8 %), snížení chuti k jídlu (8 %), zvýšení gama-glutamyltransferázy
(9 %), bolest zad (5 %), zvýšení amylázyv krvi (6 %), zvýšení kyseliny mléčné v krvi (5 %), cytolytická 
hepatitida (6 %), elevace lipázy (6 %) a bolest v končetině (6 %).

Mitochondriální toxicita
U HIV-pozitivních pacientů léčených režimem NRTI společně s přípravkem Rebetol pro koinfekci HCV 
byla hlášena mitochondriální toxicita a laktátová acidóza (viz bod 4.4).

Laboratorní hodnoty u pacientů koinfikovaných HCV/HIV
Ačkoliv se hematologická toxicita (neutropenie, trombocytopenie a anémie) objevovala častěji u pacientů 
koinfikovaných HCV/HIV, většinou ji bylo možno zvládnout úpravou dávky a jen vzácně si vyžádala 
předčasné přerušení léčby (viz bod 4.4). Hematologické abnormality byly častěji hlášeny u pacientů, kteří 
byli léčeni přípravkem Rebetol v kombinaci s peginterferonem alfa-2b, než u pacientů léčených 
přípravkem Rebetol v kombinaci s interferonem alfa-2b. V klinickém hodnocení 1 (viz bod 5.1) byl u 
pacientů léčených přípravkem Rebetol v kombinaci s peginterferonem alfa-2b pozorován u 4 % z nich 
(8/194) pokles absolutního počtu neutrofilů pod 500 buněk/mm

a u 4 % pacientů (8/194) pokles počtu

trombocytů pod 50 000/mm

3

. Anémie (hemoglobin < 9,4 g/dl) byla hlášena u 12 % (23/194) pacientů 

léčených přípravkem Rebetol v kombinaci s peginterferonem alfa-2b.

 

14

Pokles počtu lymfocytů CD4
Léčba přípravkem Rebetol v kombinaci s peginterferonem alfa-2b byla spojena s poklesem absolutních 
počtů CD4+ buněk během prvních 4 týdnů, aniž by došlo ke snížení procentuálního podílu CD4+ buněk.
Pokles počtů CD4+ buněk byl po snížení dávky nebo vysazení terapie reverzibilní. Užívání přípravku 
Rebetol v kombinaci s peginterferonem alfa-2b nemělo žádný zaznamenatelný negativní dopad na 
kontrolu HIV viremie v průběhu léčby nebo následného sledování. K dispozici jsou omezené údaje o 
bezpečnosti (N = 25) od koinfikovaných pacientů s počty CD4+ buněk < 200/μl (viz bod 4.4).

Nahlédněte, prosím, do odpovídajících SPC antiretrovirových léčivých přípravků, které budou užívány 
souběžně s léčbou HCV, kvůli povědomí o toxických účincích specifických pro každý přípravek a 
jejich zvládání a kvůli možnosti překrývání toxických účinků s přípravkem Rebetol v kombinaci 
s dalšími léčivými přípravky.

Pediatrická populace

V kombinaci s peginterferonem alfa-2b
V klinickém hodnocení se 107 dětmi a dospívajícími pacienty (ve věku 3 až 17 let) léčenými 
kombinací peginterferonu alfa-2b a přípravku Rebetol byla potřebná úprava dávky u 25 % pacientů, 
nejčastěji kvůli anemii, neutropenii a poklesu tělesné hmotnosti. Profil nežádoucích účinků u dětí a 
dospívajících byl zpravidla podobný jako u dospělých, jsou však specifické pediatrické obavy týkající 
se inhibice růstu. V průběhu kombinované léčby pegylovaným interferonem alfa-2b a přípravkem 
Rebetol trvající až 48 týdnů byla pozorována inhibice růstu, která u některých pacientů vedla 
k nižšímu vzrůstu (viz bod 4.4). Ke snížení tělesné hmotnosti a inhibici růstu docházelo v průběhu 
léčby velmi často (na konci léčby bylo průměrné snížení od vstupních hodnot hmotnostního a 
výškového percentilu o 15 percentilů, respektive o 8 percentilů) a byla inhibována rychlost růstu 
(< 3. percentil u 70 % pacientů).

Na konci 24. týdne následného sledování po léčbě bylo průměrné snížení od vstupních hodnot 
hmotnostního a výškového percentilu o 3 percentily, respektive 7 percentilů, a u 20 % dětí 
pokračovala inhibice růstu (rychlost růstu < 3. percentil). Do 5leté dlouhodobé studie následného 
sledování bylo zařazeno devadesát čtyři ze 107 dětí. Vliv na růst byl nižší u dětí, které byly léčeny 
po dobu 24 týdnů, než u dětí léčených 48 týdnů. Od doby před léčbou do konce dlouhodobého 
následného pozorování u dětí léčených 24 nebo 48 týdnů se snížily percentily „výška k věku“ o 1,3, 
respektive o 9,0 percentilů. Dvacet čtyři procent dětí (11/46) léčených po dobu 24 týdnů a 40 % dětí
(19/48) léčených po dobu 48 týdnů mělo pokles „výšky k věku“ mezi dobou před léčbou a koncem 
5letého dlouhodobého následného pozorování > 15 percentilů v porovnání s výchozím percentilem 
před léčbou. U jedenácti procent dětí (5/46) léčených po dobu 24 týdnů a u 13 % dětí (6/48) léčených 
po dobu 48 týdnů byl na konci 5letého dlouhodobého následného pozorování pozorován pokles 
výchozích hodnot o > 30 percentilů „výška k věku“. Ohledně tělesné hmotnosti se percentily 
„hmotnost k věku“ mezi dětmi léčenými po dobu 24 nebo 48 týdnů mezi dobou před léčbou a koncem 
dlouhodobého pozorování snížily o 1,3, respektive o 5,5 percentilů. Ohledně BMI se percentily „BMI 
k věku“ mezi dětmi léčenými po dobu 24 nebo 48 týdnů mezi dobou před léčbou a koncem 
dlouhodobého pozorování snížily o 1,8, respektive o 7,5 percentilů. Snížení průměrného výškového 
percentilu během 1 roku dlouhodobého následného sledování bylo nejzřetelnější u dětí 
v prepubertálním věku. Pokles skóre výšky, tělesné hmotnosti a BMI Z pozorovaný během léčebné 
fáze se v porovnání s normativní populací na konci období dlouhodobého pozorování u dětí léčených 
po dobu 48 týdnů zcela nezhojil (viz bod 4.4).

V léčebné fázi tohoto klinického hodnocení byly u všech subjektů nejvíce převládajícími nežádoucími 
účinky pyrexie (80 %), bolest hlavy (62 %), neutropenie (33 %), únava (30 %), anorexie (29 %) a 
zarudnutí v místě injekce (29 %). Pouze u jednoho subjektu byla léčba přerušena v důsledku 
nežádoucího účinku (trombocytopenie). Většina nežádoucích účinků hlášených v klinickém hodnocení 
byla mírného nebo středního stupně závažnosti. Závažné nežádoucí účinky byly hlášeny u 7 % (8/107) 
všech subjektů a zahrnovaly bolest v místě injekce (1 %), bolest v končetině (1 %), bolest hlavy (1 %), 
neutropenii (1 %) a pyrexii (4 %). Významnými nežádoucími účinky vyplývajícími z léčby, ke kterým 
docházelo v této populaci pacientů, byly nervozita (8 %), agrese (3 %), vztek (2 %), 

 

15

deprese/depresivní nálada (4 %) a hypotyreóza (3 %) a 5 subjektů užívalo léčbu levotyroxinem pro 
hypotyreózu/zvýšení TSH.

V kombinaci s interferonem alfa-2b
V klinické studii provedené u 118 dětí a dospívajících (ve věku od 3 do 16 let) léčených 
kombinovanou léčbou interferonem alfa-2b a přípravkem Rebetol přerušilo 6 % pacientů léčbu pro 
nežádoucí účinky. Obecně byl profil nežádoucích účinků u limitované populace dětí a dospívajících
podobný profilu pozorovanému u dospělých, ačkoliv během léčby bylo pozorováno pediatrické 
specifikum ohledně inhibice růstu, projevující se snížením výškového percentilu (střední pokles o 
9 percentilů) a hmotnostního percentilu (střední pokles o 13 percentilů). V průběhu 5-letého období 
následného sledování po léčbě byla střední výška dětí na 44. percentilu, což bylo pod střední hodnotou 
normativní populace i méně než jejich střední vstupní výška (48. percentil). U dvaceti (21 %) z 97 dětí 
došlo ke snížení výškového percentilu o více než 15 percentilů, přičemž u 10 z těchto 20 dětí byl na 
závěr dlouhodobého následného sledování (až 5 let) pokles jejich výškového percentilu ve srovnání 
s okamžikem zahájení léčby o více než 30 percentilů. Konečná dospělá výška byla k dispozici 
u 14 z těchto dětí a prokazuje, že u 12 z nich 10 až 12 let po dokončení léčby přetrvávaly výškové 
deficity > 15 percentilů. V průběhu kombinované léčby interferonem alfa-2b a přípravkem Rebetol 
trvající až 48 týdnů byla pozorována inhibice růstu, která u některých pacientů vedla k nižšímu 
vzrůstu. Nejzřetelnější bylo snížení průměrného výškového percentilu mezi zahájením léčby a 
ukončením dlouhodobého následného sledování u dětí před pubertou (viz bod 4.4).

Kromě toho, byly v průběhu léčby a během 6měsíčního následného sledování hlášeny sebevražedné 
myšlenky či sebevražedné pokusy častěji než u dospělých pacientů (2,4 % vs. 1 %). Stejně jako u 
dospělých pacientů, se i u dětí a dospívajících vyskytly další psychiatrické nežádoucí účinky (např. 
deprese, emoční labilita a somnolence) (viz bod 4.4). Navíc se u dětí a dospívajících vyskytly častěji 
než u dospělých pacientů komplikace v místě injekce, pyrexie, anorexie, zvracení a emoční labilita. 
Modifikace dávky byla požadována u 30 % pacientů, nejčastěji kvůli anemii a neutropenii. 

Tabulkový seznam nežádoucích účinků u pediatrické populace

Nežádoucí účinky vyjmenované v Tabulce 6 vycházejí ze zkušeností ze dvou multicentrických 
klinických hodnocení u dětí a dospívajících užívajících Rebetol s interferonem alfa-2b nebo 
peginterferonem alfa-2b. U každé třídy orgánového systému jsou nežádoucí účinky zařazeny do 
příslušné frekvenční skupiny, s využitím následujících kategorií: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až 
<1/10) a méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100). V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny 
podle klesající závažnosti.

Tabulka 6

Nežádoucí účinky přípravku Rebetol v kombinaci s interferonem alfa-2b nebo 
peginterferonem alfa-2b hlášené velmi často, často a méně často během klinických 
hodnocení u dětí a dospívajících

Třída orgánového systému

Nežádoucí účinky

Infekce a infestace
Velmi časté:

Virová infekce, faryngitida

Časté:

Mykotická infekce, bakteriální infekce, plicní infekce, 
nazofaryngitida, streptokoková faryngitida, otitis media, 
sinusitida, zubní absces, chřipka, orální herpes , herpes 
simplex, infekce močových cest, vaginitida, 
gastroenteritida

Méně časté:

Pneumonie, askarióza, enterobióza, herpes zoster, 
celulitida

Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené (zahrnující cysty a polypy)
Časté:

Novotvar blíže neurčený

Poruchy krve a lymfatického systému
Velmi časté:

Anémie, neutropenie

Časté:

Trombocytopenie, lymfadenopatie

Endokrinní poruchy

 

16

Velmi časté:

Hypotyreóza

Časté:

Hypertyreóza, virilismus

Poruchy metabolismu a výživy
Velmi časté:

Anorexie, zvýšená chuť k jídlu, snížená chuť k jídlu

Časté:

Hypertriglyceridemie, hyperurikemie

Psychiatrické poruchy
Velmi časté:

Deprese, insomnie, emoční labilita

Časté:

Sebevražedné myšlenky, agrese, zmatenost, afektivní 
labilita, porucha chování, agitovanost, somnabulismus, 
úzkost, změny nálad, neklid, nervozita, porucha spánku, 
abnormální sny, apatie

Méně časté:

Abnormální chování, depresivní nálada, emoční porucha, 
strach, noční můra

Poruchy nervového systému
Velmi časté:

Bolest hlavy, závrať

Časté:

Hyperkineze, tremor, dysfonie, parestezie, hypestezie, 
hyperestezie, zhoršená koncentrace, somnolence, porucha 
pozornosti, nekvalitní spánek

Méně časté:

Neuralgie, letargie, psychomotorická hyperaktivita

Poruchy oka
Časté:

Konjunktivitida, bolest oka, abnormální vidění, 
onemocnění slzné žlázy

Méně časté:

Krvácení spojivky, svědění oka, keratitida, rozmazané 
vidění, fotofobie

Poruchy ucha a labyrintu 
Časté:

Vertigo

Srdeční poruchy
Časté:

Tachykardie, palpitace

Cévní poruchy
Časté:

Bledost, zrudnutí 

Méně časté:

Hypotenze

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
Časté:

Dyspnoe, tachypnoe, epistaxe, kašel, nazální kongesce, 
podráždění nosu, rinorea, kýchání, faryngolaryngeální 
bolest

Méně časté:

Sípání, nazální diskomfort

Gastrointestinální poruchy
Velmi časté:

Bolest břicha, bolest horní poloviny břicha, zvracení, 
průjem, nauzea

Časté:

Ulcerace v ústech, ulcerózní stomatitida, stomatitida, 
aftózní stomatitida, dyspepsie, cheilóza, glositida, 
gastroezofageální reflux, rektální porucha, 
gastrointestinální porucha, zácpa, řídká stolice, bolest 
zubů, porucha zubu, žaludeční diskomfort, bolest úst

Méně časté:

Gingivitida

Poruchy jater a žlučových cest
Časté:

Abnormální jaterní funkce

Méně časté:

Hepatomegalie

Poruchy kůže a podkožní tkáně
Velmi časté:

Alopecie, vyrážka

Časté:

Pruritus, fotosenzitivní reakce, makulopapulózní vyrážka, 
ekzém, hyperhidróza, akné, kožní porucha, porucha nehtu, 
kožní diskolorace, suchá kůže, erytém, modřina

Méně časté:

Porucha pigmentace, atopická dermatitida, kožní exfoliace

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 
Velmi časté:

Artralgie, myalgie, muskuloskeletální bolest 

 

17

Časté:

Bolest v končetině, bolest zad, svalová kontraktura

Poruchy ledvin a močových cest
Časté:

Enuréza, porucha močení, močová inkontinence, 
proteinurie

Poruchy reprodukčního systému a prsu
Časté:

Dívky: amenorea, menoragie, porucha menstruace, 
onemocnění pochvy. Chlapci: testikulární bolest

Méně časté:

Dívky: dysmenorea

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
Velmi časté:

Únava, třesavka, pyrexie, onemocnění podobající se 
chřipce, astenie, malátnost, podrážděnost

Časté:

Bolest na hrudi, edém, pocit chladu

Méně časté:

Hrudní diskomfort, bolest obličeje

Vyšetření
Velmi časté:

Zpomalení rychlosti růstu (snížení výšky a/nebo tělesné 
hmotnosti vzhledem k věku)

Časté:

Zvýšení thyreotropního hormonu v krvi, zvýšení 
tyreoglobulinu

Méně časté:

Pozitivní protilátky proti štítné žláze 

Poranění, otravy a procedurální komplikace
Časté:

Lacerace kůže

Méně časté:

Kontuze

Většina změn laboratorních hodnot v klinickém hodnocení kombinace přípravku 
Rebetol/peginterferon alfa-2b byla mírného nebo středního stupně. Pokles hemoglobinu, bílých 
krvinek, trombocytů, neutrofilů a zvýšení bilirubinu může vyžadovat snížení dávky nebo trvalé 
vysazení léčby (viz bod 4.2). U některých pacientů léčených v klinickém hodnocení přípravkem 
Rebetol v kombinaci s peginterferonem alfa-2b byly pozorovány změny v laboratorních hodnotách, 
tyto hodnoty se však během několika málo týdnů po ukončení léčby vrátily k výchozímu stavu.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v 

Dodatku V

.

4.9

Předávkování

V klinických studiích s přípravkem Rebetol podávaným v kombinaci s peginterferonem alfa-2b nebo 
interferonem alfa-2b bylo jako maximální předávkování hlášeno užití celkové dávky 10 g přípravku 
Rebetol (50 tobolek x 200 mg) a 39 mil.IU interferonu alfa-2b (13 subkutánních injekcí po 3 mil.IU) v 
průběhu jediného dne, a to u jednoho pacienta v sebevražedném úmyslu. Pacient byl po dobu dvou 
dnů sledován na jednotce intenzivní péče, aniž by byly pozorovány jakékoli nežádoucí účinky 
předávkování.

 

18

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antivirotika k systémovému podání, nukleosidy a nukleotidy, kromě 
inhibitorů reverzní transkriptázy, ATC kód: J05AB04.

Mechanismus účinku

Ribavirin (Rebetol) je syntetický nukleosidový analog, u něhož byla in vitro prokázána aktivita proti 
některým RNA i DNA virům. Mechanismus, jímž přípravek Rebetol v kombinaci s dalšími léčivými 
přípravky účinkuje proti HCV, je zatím neznámý. Perorální formy přípravku Rebetol byly hodnoceny
v léčbě chronické hepatitidy C jako monoterapie v několika klinických studiích. Z výsledků těchto 
studií vyplývá, že monoterapie přípravkem Rebetol nijak neovlivnila eliminaci viru hepatitidy (HCV-
RNA) či zlepšení jaterní histologie ani v průběhu 6 až 12 měsíců léčby, ani během 6 měsíců 
následného sledování.

Klinická účinnost a bezpečnost

Přípravek Rebetol v kombinaci s přímým antiretrovirovým léčivem (Direct Antiviral Agent - DAA):
Úplný popis klinických údajů takové kombinace si, prosím, přečtěte v SPC odpovídajícího DAA.
V předloženém SPC je pouze popis použití přípravku Rebetol z původního vývoje s (peg)interferonem
alfa-2b:

Léčba dvojkombinací s peginterferonem alfa-2b nebo interferonem alfa-2b
Podávání přípravku Rebetol v kombinaci s peginterferonem alfa-2b nebo interferonem alfa-2b bylo 
hodnoceno v řadě klinických studií. Do těchto studií byli zařazováni pacienti s chronickou hepatitidou 
C potvrzenou pozitivním nálezem při analýze HCV-RNA polymerázovou řetězovou reakcí (PCR) 
(

 30 IU/ml), biopsií jater konzistentní s histologickou diagnózou chronické hepatitidy bez jakékoli 

jiné příčiny chronické hepatitidy a abnormální sérovou koncentrací ALT.

Dosud neléčení pacienti
Ve třech studiích bylo hodnoceno podávání interferonu u dosud neléčených pacientů; ve dvou z nich 
byla podávána kombinace přípravku Rebetol + interferon alfa-2b (C95-132 a I95-143) a v jedné 
Rebetol + peginterferon alfa-2b (C/I98-580). Ve všech případech šlo o léčbu v trvání jednoho roku s 
následným sledováním pacientů po dobu šesti měsíců. Setrvalá odpověď na konci následného 
sledování byla po přidání přípravku Rebetol k interferonu alfa-2b významně zvýšena (41 % versus 
16 %, p

 0,001).

V klinických studiích C95-132 a I95-143 byla léčba kombinací přípravku Rebetol + interferon alfa-2b 
statisticky významně účinnější než interferon alfa-2b v monoterapii (dvojnásobně vyšší setrvalá 
odpověď). Při kombinované terapii došlo rovněž k poklesu počtu relapsů. Bylo to prokázáno u všech 
genotypů HCV, především pak u genotypu 1, kde počet relapsů ve srovnání s monoterapií 
interferonem alfa-2b poklesl o 30 %.

V klinické studii C/I98-580 byla 1 530 dříve neléčeným pacientům podávána po dobu jednoho roku 
jedna z následujících kombinací:

Rebetol (800 mg/den) + peginterferon alfa-2b (1,5 mikrogramu/kg/týden) (n = 511).

Rebetol (1 000/1 200 mg/den) + peginterferon alfa-2b (1,5 mikrogramu/kg/týden po dobu 
1 měsíce, a následně 0,5 mikrogramu/kg/týden po dobu 11 měsíců) (n = 514).

Rebetol (1 000/1 200 mg/den) + interferon alfa-2b (3 mil.IU třikrát týdně) (n = 505).

V této studii byla kombinace přípravku Rebetol a peginterferonu alfa-2b (1,5 mikrogramu/kg/týden) 
statisticky významně účinnější než kombinace přípravku Rebetol a interferonu alfa-2b, a to především 
u pacientů infikovaných genotypem 1. Setrvalá odpověď byla hodnocena podle počtu odpovědí po 
šesti měsících od ukončení léčby.

 

19

Genotyp HCV a výchozí virová nálož jsou prognostickými faktory, o nichž je známo, že ovlivňují 
počet odpovědí na léčbu. V této studii se nicméně ukázalo, že počet odpovědí na léčbu závisel rovněž 
na dávce přípravku Rebetol, podávaného v kombinaci s peginterferonem alfa-2b nebo interferonem 
alfa-2b. U těch pacientů, jimž byl podáván Rebetol v dávkách

 10,6 mg/kg (tzn. 800 mg u typického 

pacienta o hmotnosti 75 kg), byl počet odpovědí na léčbu bez ohledu na genotyp HCV i virovou nálož 
statisticky významně vyšší než u těch pacientů, jimž byl Rebetol podáván v dávkách 

 10,6 mg/kg 

(Tabulka 7), zatímco počet odpovědí u pacientů léčených dávkami

 13,2 mg/kg byl dokonce ještě 

vyšší.

Tabulka 7

Počet setrvalých odpovědí na léčbu kombinací Rebetol + peginterferon alfa-2b 

(v závislosti na dávce přípravku Rebetol [mg/kg], genotypu a virové náloži)

Genotyp HCV

Dávka 

přípravku 

Rebetol

(mg/kg)

P 1,5/R

P 0,5/R

I/R

Všechny genotypy

Všechny

54 %

47 %

47 %

 10,6

50 %

41 %

27 %

> 10,6

61 %

48 %

47 %

Genotyp 1

Všechny

42 %

34 %

33 %

 10,6

38 %

25 %

20 %

> 10,6

48 %

34 %

34 %

Genotyp 1 
 600 000 IU/ml

Všechny

73 %

51 %

45 %

 10,6

74 %

25 %

33 %

> 10,6

71 %

52 %

45 %

Genotype 1
> 600 000 IU/ml

Všechny

30 %

27 %

29 %

 10,6

27 %

25 %

17 %

> 10,6

37 %

27 %

29 %

Genotyp 2/3

Všechny

82 %

80 %

79 %

 10,6

79 %

73 %

50 %

> 10,6

88 %

80 %

80 %

P 1,5/R

Rebetol (800 mg) + peginterferon alfa-2b (1,5 mikrogramu/kg)

P 0,5/R

Rebetol (1 000/1 200 mg) + peginterferon alfa-2b (1,5 až 0,5 mikrogramu/kg)

I/R

Rebetol (1 000/1 200 mg) + interferon alfa-2b (3 mil.IU)

V samostatné studii byl 224 pacientům s genotypem 2 nebo 3 podáván jednou týdně subkutánně 
peginterferon alfa-2b, v dávce 1,5 mikrogramu/kg v kombinaci s přípravkem Rebetol 
800 mg – 1 400 mg po dobu 6 měsíců, perorálně (dle tělesné hmotnosti, pouze tři pacienti vážící 
> 105 kg dostali dávku 1 400 mg) (Tabulka 8). Dvacetčtyři % mělo přemosťující fibrózu nebo 
cirhózu (Knodell 3/4).

Tabulka 8. Virologická odpověď na konci léčby, setrvalá virologická odpověď a relaps podle 
genotypu HCV a virové nálože*

Rebetol 800-1400 mg/den a peginterferon alfa-2b 1,5

g/kg jednou týdně

Odpověď při ukončené 

terapii

Setrvalá virologická odpověď

Relaps

Všechny subjekty

94 % (211/224)

81 % (182/224)

12 % 

(27/224)

HCV 2

100 % (42/42)

93 % (39/42)

7 % (3/42)

 600 000 IU/ml

100 % (20/20)

95 % (19/20)

5 % (1/20)

> 600 000 IU/ml

100 % (22/22)

91 % (20/22)

9 % (2/22)

 

20

HCV 3

93 % (169/182)

79 % (143/182)

14 % 

(24/166)

 600 000 IU/ml

93 % (92/99)

86 % (85/99)

8 % (7/91)

> 600 000 IU/ml

93 % (77/83)

70 % (58/83)

23 % (17/75)

* Jakýkoli subjekt s nedetekovatelnou hladinou HCV-RNA při kontrole ve 12. týdnu a chybějícími údaji z kontroly ve 
24. týdnu sledování byl považován za subjekt se setrvalou odpovědí. Jakýkoli subjekt s chybějícími údaji z 12. týdne a po 
něm byl považován za subjekt bez odpovědi ve 24. týdnu sledování.

Léčba v trvání 6 měsíců v rámci této studie byla pacienty lépe snášena než léčba v trvání jednoho roku 
v kombinované pivotní studii; přerušení terapie 5 %, vs. 14 %, úprava dávkování 18 %, vs. 49 %.

V nekomparativní studii byl 235 pacientům s genotypem 1 a nízkou virovou náloží (< 600 000 IU/ml) 
podáván peginterferon alfa-2b v dávce 1,5 mikrogramu/kg subkutánně, jednou týdně, v kombinaci s 
přípravkem Rebetol, dávkovaným podle tělesné hmotnosti. Celkový počet setrvalých odpovědí po 
24 týdnech trvání léčby byl 50 %. Čtyřicet jedno procento subjektů (97/235) mělo nedetekovatelné 
hladiny HCV-RNA v plazmě ve 4. týdnu a 24. týdnu léčby. U této podskupiny bylo procento 
setrvalých virologických odpovědí 92 % (89/97). Vysoký počet setrvalých odpovědí u této podskupiny 
pacientů byl identifikován interim analýzou (n = 49) a potvrzen podle předpokladu (n = 48).
Omezené údaje z předchozího období ukazují, že léčba po dobu 48 týdnů by mohla být spojena 
s vyšším počtem setrvalých odpovědí (11/11) a s menším rizikem relapsu (0/11 ve srovnání s 7/96 po 
24 týdnech léčby).

Velké randomizované klinické hodnocení porovnávalo bezpečnost a účinnost 48týdenní léčby dvěma 
režimy s peginterferonem alfa-2b/přípravkem Rebetol [peginterferon alfa-2b 1,5 µg/kg a 1 µg/kg 
podkožně jednou týdně, oba v kombinaci s přípravkem Rebetol 800 až 1 400 mg denně, perorálně (ve 
dvou dílčích dávkách)] a peginterferonem alfa-2a 180 µg podkožně jednou týdně s ribavirinem 1 000 
až 1 200 mg denně, perorálně (ve dvou dílčích dávkách) u 3 070 dosud neléčených dospělých pacientů 
s chronickou hepatitidou C genotypu 1. Odpověď na léčbu byla měřena pomocí setrvalé virologické 
odpovědi (SVR) definované nedetekovatelnou hladinou HCV-RNA ve 24. týdnu po léčbě (viz 
Tabulka 9).

Tabulka 9 Virologická odpověď ve 12. týdnu léčby, odpověď na konci léčby, frekvence relapsů* 

a setrvalá virologická odpověď (SVR) 

Terapeutická skupina

% (počet) pacientů

peginterferon alfa-2b 

1,5 µg/kg 

+ Rebetol

peginterferon alfa-2b 

1 µg/kg 

+ Rebetol

peginterferon alfa-2a 

180 µg

+ ribavirin

Nedetekovatelná hladina 

HCV-RNA ve 12. týdnu 

léčby 

40 (407/1 019)

36 (366/1 016)

45 (466/1 035)

Odpověď na konci léčby*

53 (542/1 019)

49 (500/1 016)

64 (667/1 035)

Relaps*

24 (123/523)

20 (95/475)

32 (193/612)

SVR*

40 (406/1 019)

38 (386/1 016)

41 (423/1 035)

SVR u pacientů 

s nedetekovatelnou 

hladinou HCV-RNA ve 

12. týdnu léčby

81 (328/407)

83 (303/366)

74 (344/466)

*

HCV-RNA PCR analýza, s dolním limitem kvantifikace 27 IU/ml

Nedostatečná časná virologická odpověď ve 12. týdnu léčby (detekovatelná hladina HCV-RNA s poklesem < 2 log

10

oproti výchozí hodnotě) byla kritériem pro přerušení léčby.

Ve všech třech terapeutických skupinách byl počet setrvalých virologických odpovědí podobný. 
U pacientů afroamerického původu (což je známý špatný prognostický faktor eliminace HCV) vedla 
kombinovaná léčba peginterferonem alfa-2b (1,5 µg/kg)/přípravkem Rebetol k vyššímu počtu 

 

21

setrvalých virologických odpovědí než při užívání peginterferonu alfa-2b v dávce 1 µg/kg. Při dávce 
peginterferonu alfa-2b 1,5 µg/kg v kombinaci s dávkou přípravku Rebetol byl počet setrvalých 
virologických odpovědí nižší u pacientů s cirhózou, u pacientů s normálními hladinami ALT, u 
pacientů se vstupní virovou náloží > 600 000 IU/ml a u pacientů ve věku > 40 let. Pacienti běloši měli 
vyšší počet setrvalých virologických odpovědí než Afroameričani. Mezi pacienty s nedetekovatelnou 
hladinou HCV-RNA na konci léčby byla míra relapsů 24 %. 

Předvídatelnost setrvalé virologické odpovědi u dosud neléčených pacientů
Virologická odpověď ve 12. týdnu je definována jako minimálně 2 log pokles virové nálože nebo 
nedetekovatelné hladiny HCV-RNA. Virologická odpověď ve 4. týdnu je definována jako minimálně 
1 log pokles virové nálože nebo nedetekovatelné hladiny HCV-RNA. Tyto časové body (4. týden 
léčby a 12. týden léčby) jsou prokázány jako prediktivní pro setrvalou odpověď pacienta 
(Tabulka 10).

Tabulka 10 Prediktivní hodnota virologické odpovědi v průběhu léčení kombinovanou léčbou 

peginterferon alfa-2b 1,5 µg/kg/Rebetol 800-1 400 mg 

Negativní

Pozitivní

Bez 

odpovědi 

v léčebném 

týdnu

Bez 

setrvalé 

odpovědi

Negativní 

prediktivní 

hodnota

Odpověď 

v léčebném 

týdnu

Setrvalá 

odpověď

Pozitivní 

prediktivní 

hodnota

Genotyp 1*

Ve 4. týdnu***
(n = 950)

HCV-RNA 
negativní

834

539

65 %

(539/834)

116

107

92 %

(107/116)

HCV-RNA 
negativní nebo 
snížení virové 
nálože ≥ 1 log 

220

210

95 %

(210/220)

730

392

54 %

(392/730)

Ve 12. týdnu***
(n = 915)

HCV-RNA 
negativní

508

433

85 %

(433/508)

407

328

81 %

(328/407)

HCV-RNA 

negativní nebo 
snížení virové 
nálože ≥ 2 log 

206

205

N/A

709

402

57 %

(402/709)

Genotyp 2, 3**

Ve 12. týdnu
(n = 215)

HCV-RNA 
negativní nebo 
snížení virové 
nálože ≥ 2 log

2

1

50 %

(1/2)

213

177

83 %

(177/213)

*Genotyp 1 dostává 48týdenní léčbu
**Genotyp 2, 3 dostává 24 týdenní léčbu
***Uvedené výsledky jsou z pohledu jednoho časového bodu. Pacienti nemuseli být přítomni nebo mohli mít odlišné 

výsledky ve 4. týdnu nebo ve 12. týdnu. 

† 

V protokole byla použita tato kritéria: Jestliže ve 12. týdnu byla hladina HCV-RNA pozitivní a snížení od vstupních hodnot 

< 2log

10

, byla léčba u pacientů zastavena. Jestliže byla ve 12. týdnu hladina HCV-RNA pozitivní a snížení od vstupních 

hodnot ≥ 2log

10

, potom se hladina HCV-RNA testovala znovu ve 24. týdnu a jestliže byla pozitivní, byla léčba u pacientů 

zastavena.

Pacienti koinfikovaní HCV/HIV
U pacientů koinfikovaných HIV a HCV byla provedena dvě klinická hodnocení. Léčebná odpověď 
v obou těchto hodnoceních je znázorněna v Tabulce 11. Klinické hodnocení 1 (RIBAVIC; P01017) 

 

22

bylo randomizovanou multicentrickou studií, která zahrnovala 412 dříve neléčených dospělých 
pacientů s chronickou hepatitidou C, kteří byli koinfikováni HIV. Pacienti byli randomizováni na ty, 
kteří byli léčeni přípravkem Rebetol (800 mg/den) a peginterferonem alfa-2b (1,5 μg/kg/týden), a na 
ty, kteří byli léčeni přípravkem Rebetol (800 mg/den) a interferonem alfa-2b (3 mil.IU třikrát za 
týden), všichni po dobu 48 týdnů s obdobím následného sledování 6 měsíců. Klinické hodnocení 2 
(P02080) bylo randomizovanou studií s jedním centrem, která zahrnovala 95 dříve neléčených 
dospělých pacientů s chronickou hepatitidou C, kteří byli koinfikováni HIV. Pacienti byli 
randomizováni na skupinu léčenou přípravkem Rebetol (800-1 200 mg/den podle tělesné hmotnosti) a 
peginterferonem alfa-2b (100 nebo 150 μg/týden podle tělesné hmotnosti) a na skupinu léčenou 
přípravkem Rebetol (800-1 200 mg/den podle tělesné hmotnosti) a interferonem alfa-2b (3 mil.IU
třikrát za týden). Trvání léčby činila 48 týdnů s obdobím následného sledování 6 měsíců, s výjimkou 
pacientů infikovaných s genotypy 2 nebo 3 a virovou náloží < 800 000 IU/ml (Amplicor), kteří byli 
léčeni 24 týdnů a 6 měsíců následně sledováni.

Tabulka 11 Setrvalá virologická odpověď na přípravek Rebetol v kombinaci s peginterferonem

alfa- 2b u pacientů koinfikovaných HCV/HIV v závislosti na genotypu

Klinické hodnocení 1

1

Klinické hodnocení 2

2

Rebetol 

(800 mg/den) 

peginterferon 

alfa-2b 

(1,5 µg/kg/

týden)

Rebetol 

(800 mg/den) 

+ interferon 

alfa-2b

(3 mil.IU 3x 

týdně)

hodnota 
p

a

Rebetol (800-

1 200 mg/den)

d

peginterferon 

alfa-2b (100 

nebo

150

c

µg/týden

Rebetol (800-

1 200 mg/den)

d

+ interferon 

alfa-2b

(3 mil.IU 3x 

týdně)

hodnota 

p

b

Všichni

27 % 
(56/205)

20 % 
(41/205)

0,047

44 % (23/52)

21 % (9/43)

0,017

Genotyp  1, 
4

17 % 
(21/125)

6 % (8/129)

0,006

38 % (12/32)

7 % (2/27)

0,007

Genotyp  2, 
3

44 % (35/80)

43 % (33/76)

0,88

53 % (10/19)

47 % (7/15)

0,730

mil.IU = milión mezinárodních jednotek
a: hodnota p podle Cochran-Mantel Haenszelova chi-kvadrát testu.
b: hodnota p podle chi-kvadrát testu.
c: subjekty < 75 kg byly léčeny peginterferonem alfa-2b v dávce100 µg/týden a subjekty ≥ 75 kg dávkou peginterferonu alfa-
2b 150 µg/týden.
d: dávkování Rebetolu bylo 800 mg pro pacienty < 60 kg, 1 000 mg pro pacienty 60-75 kg a 1 200 mg pro pacienty > 75 kg.

1

Carrat F, Bani-Sadr F, Pol S et al. JAMA 2004; 292(23): 2839-2848.

2

Laguno M, Murillas J, Blanco J.L et al. AIDS 2004; 18(13): F27-F36.

Histologická odpověď
Před nasazením léčby a po jejím ukončení byly v klinickém hodnocení 1 prováděny biopsie jater, její 
výsledky byly dostupné u 210 ze 412 subjektů (51 %). Jak Metavir skóre, tak Ishakův stupeň u 
subjektů léčených přípravkem Rebetol v kombinaci s peginterferonem alfa-2b poklesly. Tento pokles 
byl významný mezi respondéry (-0,3 u Metavir skóre a –1,2 u Ishakova stupně) a stabilní mezi non-
respondéry (-0,1 u Metavir skóre a –0,2 u Ishakova stupně). Pokud jde o aktivitu, přibližně jedna 
třetina setrvalých respondérů vykazovala zlepšení a u nikoho nedošlo ke zhoršení. V tomto klinickém 
hodnocení nebylo zaznamenáno žádné zlepšení známek fibrózy. Došlo k významnému zlepšení 
steatózy u pacientů infikovaných HCV s genotypem 3.

 

23

Dříve léčení pacienti
Opětovná léčba peginterferonem alfa-2b v kombinaci s přípravkem Rebetol po selhání předchozí léčby 
(relaps a pacienti, kteří na předchozí léčbu neodpovídali):
V nesrovnávacím klinickém hodnocení 2 293 pacientů se středně závažnou až závažnou fibrózou, u 
kterých selhala předchozí léčba kombinací interferon alfa/ribavirin, bylo opětovně léčeno 
peginterferonem alfa-2b v dávce 1,5 mikrogramů/kg podávané podkožně jedenkrát týdně v kombinaci 
s přípravkem Rebetol dávkovaným podle tělesné hmotnosti. Selhání předchozí léčby bylo definováno 
jako relaps nebo jako případ, kdy nebylo dosaženo odpovědi (pozitivita HCV-RNA při ukončení léčby 
trvající alespoň 12 týdnů).

Pacienti, kteří byli HCV-RNA negativní ve 12. týdnu léčby, pokračovali v terapii po dobu 48 týdnů a 
byli sledováni po dobu 24 týdnů po ukončení léčby. Odpověď na léčbu ve 12. týdnu byla definována 
jako nedetekovatelná HCV-RNA po 12 týdnech léčby. Setrvalá virologická odpověď (SVR) je 
definována jako nedetekovatelná HCV-RNA 24 týdnů po léčbě (Tabulka 12).

Tabulka 12   Míry odpovědi na opětovnou léčbu u případů, kde předchozí terapie selhala

Pacienti s nedetekovatelnou HCV-RNA 

ve 12. týdnu léčby a SVR po opětovné léčbě

interferon alfa/ribavirin

peginterferon alfa/ribavirin

Celkem 

populace*

Odpověď ve 
12. týdnu % 
(n/N)

SVR % (n/N)
99 % interval 
spolehlivosti

Odpověď ve 
12. týdnu % 
(n/N)

SVR % (n/N)
99 % interval 
spolehlivosti

SVR % (n/N)
99 % interval 
spolehlivosti

Celkem

38,6 
(549/1 423)

59,4 
(326/549)
54,0; 64,8

31,5 
(272/863)

50,4 (137/272)
42,6; 58,2

21,7 
(497/2 293)
19,5; 23,9

Předchozí 
odpověď
  Relaps

67,7 (203/300)

59,6 
(121/203)
50,7; 68,5

58,1 
(200/344)

52,5 (105/200)
43,4; 61,6

37,7 (243/645)
32,8; 42,6

     Genotyp 1/4

59,7 (129/216)

51,2 (66/129)
39,8; 62,5

48,6 
(122/251)

44,3 (54/122)
32,7; 55,8

28,6 (134/468)
23,3; 34,0

     Genotyp 2/3

88,9 (72/81)

73,6 (53/72)
(60,2; 87,0)

83,7 (77/92)

64,9 (50/77)
50,9; 78,9

61,3 (106/173)
51,7; 70,8

  NR

28,6 (258/903)

57,0 
(147/258)
49,0; 64,9

12,4 
(59/476)

44,1 (26/59)
27,4; 60,7

13,6 
(188/1 385)
11,2; 15,9

     Genotyp 1/4

23,0 (182/790)

51,6 (94/182)
42,1; 61,2

9,9 (44/446)

38,6 (17/44)
19,7; 57,5

9,9 
(123/1 242)
7,7; 12,1

     Genotyp 2/3

67,9 (74/109)

70,3 (52/74)
56,6; 84,0

53,6 (15/28)

60,0 (9/15)
27,4; 92,6

46,0 (63/137)
35,0; 57,0

Genotyp
    1

30,2 
(343/1 135)

51,3 
(176/343)
44,4; 58,3

23,0 
(162/704)

42,6 (69/162)
32,6; 52,6

14,6 
(270/1 846)
12,5; 16,7

    2/3

77,1 (185/240)

73,0 
(135/185)
64,6; 81,4

75,6 
(96/127)

63,5 (61/96)
50,9; 76,2

55,3 (203/367)
48,6; 62,0

     4

42,5 (17/40)

70,6 (12/17)
42,1; 99,1

44,4 (12/27)

50,0 (6/12)
12,8; 87,2

28,4 (19/67)
14,2; 42,5

 

24

METAVIR 
Skóre fibrózy
    F2

46,0 (193/420)

66,8 
(129/193)
58,1; 75,6

33,6 
(78/232)

57,7 (45/78)
43,3; 72,1

29,2 (191/653)
24,7; 33,8

    F3

38,0 (163/429)

62,6 
(102/163)
52,8; 72,3

32,4 
(78/241)

51,3 (40/78)
36,7; 65,9

21,9 (147/672)
17,8; 26,0

    F4

33,6 (192/572)

49,5 (95/192)
40,2; 58,8

29,7 
(116/390)

44,8 (52/116)
32,9; 56,7

16,5 (159/966)
13,4, 19,5

Vstupní virová 
nálož
    Vysoká 
virová nálož 
(>600 000 
IU/ml)

32,4 (280/864)

56,1 
(157/280)
48,4; 63,7

26,5 
(152/573)

41,4 (63/152)
31,2; 51,7

16,6 
(239/1 441)
14,1; 19,1

    Nízká virová 
nálož (≤600 000 
IU/ml)

48,3 (269/557)

62,8 
(169/269)
55,2; 70,4

41,0 
(118/288)

61,0 (72/118)
49,5; 72,6

30,2 (256/848)
26,1; 34,2

NR: Non-respondér definovaný pozitivitou sérové/plazmatické HCV-RNA na konci léčby trvající minimálně 12 týdnů.
Plazmatická HCV-RNA se měří v ústřední laboratoři pomocí výzkumné kvantitativní polymerázové řetězové reakce.
*Populace všech zařazených pacientů zahrnuje 7 pacientů, u kterých nemohla být předchozí terapie po dobu alespoň 12 týdnů 
potvrzena.

Celkem přibližně 36 % (821/2 286) pacientů mělo ve 12. týdnu léčby při měření pomocí výzkumného 
vyšetření (hranice detekce 125 IU/ml) nedetekovatelné hladiny plazmatické HCV-RNA. V této 
podskupině činila míra setrvalé virologické odpovědi 56 % (463/823). U pacientů se selháním 
předchozí léčby nepegylovaným či pegylovaným interferonem a negativitou ve 12. týdnu činila míra 
setrvalé odpovědi 59 %, respektive 50 %. Ze skupiny 480 pacientů se snížením virové nálože > 2 log, 
ale s detekovatelným virem ve 12. týdnu, pokračovalo v léčbě celkem 188 pacientů. U těchto pacientů 
byla setrvalá virologická odpověď (SVR) 12 %.

U pacientů, kteří neodpovídali na předchozí terapii pegylovaným interferonem alfa/ribavirinem, byla 
nižší pravděpodobnost toho, že budou ve 12. týdnu odpovídat na opětovnou léčbu, než u těch, kteří 
neodpovídali na nepegylovaný interferon alfa/ribavirin (12,4 % vs. 28,6 %). Avšak, pokud ve 
12. týdnu dosáhli odpovědi, byl jen malý rozdíl v SVR bez ohledu na předchozí léčbu nebo předchozí 
odpověď.

Opětovná léčba pacientů s relapsem při kombinované léčbě přípravkem Rebetol a interferonem alfa-2b
Ve dvou studiích bylo hodnoceno podávání přípravku Rebetol v kombinaci s interferonem alfa-2b u 
pacientů s relapsem (C95-144 a I95-145); 345 pacientů s chronickou hepatitidou, u kterých došlo k 
relapsu po předchozí léčbě interferonem, bylo léčeno po dobu šesti měsíců a poté ještě dalších šest 
měsíců sledováno. Léčba kombinací přípravku Rebetol a interferonu alfa-2b vedla k setrvalé 
virologické odpovědi, která byla desetkrát vyšší než při podávání interferonu alfa-2b samotného (49 % 
versus 5 %, p

 0,0001). Tento pozitivní účinek byl udržován bez ohledu na standardní prediktory 

odpovědi na interferon alfa-2b, jako je hladina virů, HCV genotyp a histologický staging.

 

25

Údaje o dlouhodobé účinnosti – dospělí

Dvě rozsáhlé dlouhodobé následné studie zahrnovaly 1071 pacientů po terapii v dřívějších klinických 
hodnoceních s nepegylovaným interferonem alfa-2b (s přípravkem Rebetol nebo bez něj), respektive 
567 pacientů po terapii v dřívějších klinických hodnoceních s pegylovaným interferonem alfa-2b (s 
přípravkem Rebetol nebo bez něj). Cílem těchto klinických hodnocení bylo posoudit trvání setrvalé 
virologické odpovědi (SVR) a zhodnotit vliv pokračující virové negativity na klinické parametry. 
Alespoň 5 let bylo po léčbě dlouhodobě sledováno 462, respektive 327 pacientů. Ve studiích došlo k 
relapsu u 12 ze 492 dlouhodobě reagujících pacientů, respektive pouze u 3 ze 366 dlouhodobě 
reagujících pacientů.
Kaplan-Meierův odhad pro pokračující setrvalou odpověď po 5 letech je 97 % (95% CI: 95-99 %) u 
pacientů, kterým byl podáván nepegylovaný interferon alfa-2b (s přípravkem Rebetol nebo bez něj) a 
99 % (95% CI: 98-100 %) u pacientů, kterým byl podáván pegylovaný interferon alfa-2b (s 
přípravkem Rebetol nebo bez něj).
Setrvalá virologická odpověď po léčbě chronické HCV interferonem alfa-2b (pegylovaným nebo 
nepegylovaným, s přípravkem Rebetol nebo bez něj) vede k dlouhodobé eliminaci viru, čímž infekce 
jater odezní a dojde ke klinickému 'vyléčení' chronické HCV. Není však vyloučen výskyt jaterních 
příhod u pacientů s cirhózou (včetně karcinomu jater).

Pediatrická populace

Klinická účinnost a bezpečnost

Rebetol v kombinaci s peginterferonem alfa-2b
Děti a dospívající ve věku od 3 do 17 let s kompenzovanou chronickou hepatitidou C a detekovatelnými 
hladinami HCV-RNA byli zařazeni do multicentrického klinického hodnocení a užívali Rebetol v dávce 
15 mg/kg denně a pegylovaný interferon alfa-2b v dávce 60 µg/m

2

jednou za týden po dobu 24 nebo 

48 týdnů, podle genotypu HCV a vstupní virové nálože. Všichni pacienti byli sledováni po 24 týdnů po 
léčbě. Léčeno bylo celkem 107 pacientů, ze kterých bylo 52 % dívek, 89 % bělochů, 67 % s genotypem 
HCV 1 a 63 % ve věku < 12 let. Zařazená populace se skládala převážně z dětí s hepatitidou C mírného až 
středního stupně. Vzhledem k nedostatku údajů od dětí s těžkou progresí onemocnění a k potenciálu k 
nežádoucím účinkům je třeba v této populaci pečlivě zvažovat poměr přínosu a rizika kombinace 
přípravku Rebetol a pegylovaného interferonu alfa-2b (viz body 4.1, 4.4 a 4.8). Výsledky studie jsou 
shrnuty v Tabulce 13.

Tabulka 13 Frekvence setrvalé virologické odpovědi (n

a,b

(%)) u dětí a dospívajících bez předchozí 

léčby podle genotypu a trvání léčby – všechny subjekty

n = 107

24 týdnů

48 týdnů

Všechny genotypy

26/27 (96 %)

44/80 (55 %)

Genotyp 1

-

38/72 (53 %)

Genotyp 2

14/15 (93 %)

-

Genotyp 3

c

12/12 (100 %)

2/3 (67 %)

Genotyp 4

-

4/5 (80 %)

a: Odpověď na léčbu byla definována jako nedetekovatelná HCV-RNA za 24 týdnů po léčbě, spodní limit 

detekce = 125 IU/ml.

b: n = počet subjektů s odpovědí/počet subjektů s daným genotypem a přiřazeným trváním léčby
c: Pacienti s genotypem 3 a nízkou virovou náloží (< 600 000 IU/ml) měli léčbu užívat po 24 týdnů, zatímco pacienti 

s genotypem 3 a vysokou virovou náloží (≥ 600 000 IU/ml) měli léčbu užívat po 48 týdnů

.

Rebetol v kombinaci s interferonem alfa-2b
Děti a dospívající od 3 do 16 let s kompenzovanou chronickou hepatitidou C a detekovatelnými hladinami
HCV RNA (hodnoceno centrální laboratoří za použití výzkumné RT-PCR analýzy) byli zařazeni do dvou 
multicentrických klinických studií a užívali Rebetol 15 mg/kg denně a interferon alfa-2b 3 mil.IU/m

2

třikrát týdně po dobu jednoho roku, následováno 6 měsíci sledování po léčbě. Do studie bylo zahrnuto 

 

26

celkem 118 pacientů: 57 % mužského pohlaví, 80 % běloši, 78 % genotyp 1, 64 % ve věku

 12 let. 

Zařazená populace se skládala převážně z dětí s mírnou až středně závažnou hepatitidou C. Četnost 
setrvalých virologických odpovědí byla v obou multicentrických klinických studiích podobná u dětí a 
dospívajících jako u dospělých. Vzhledem k nedostatku údajů z těchto dvou multicentrických 
klinických studií u dětí se závažnou progresí nemoci a k potenciálu k nežádoucím účinkům, je nutné 
pečlivé zvážení poměru přínosu/rizika kombinace přípravku Rebetol s interferonem alfa-2b u této 
populace (viz body 4.1, 4.4 a 4.8). Výsledky studie jsou shrnuty v Tabulce 14.

Tabulka 14. Setrvalá virologická odpověď u dětí a dospívajících bez předchozí léčby

Rebetol 15 mg/kg/den 

+

interferon alfa-2b 3 mil.IU/m

2

3x týdně

Celková odpověď

a

(n = 118)

54 (46 %)*

Genotyp 1 (n = 92)

33 (36 %)*

Genotyp 2/3/4 (n = 26)

21 (81 %)*

* Počet (%) pacientů
a Definována jako HCV RNA pod hranicí detekce s použitím RT-PCR analýzy na konci léčby a během následného sledování

Údaje o dlouhodobé účinnosti

Rebetol v kombinaci s peginterferonem alfa-2b
Pětiletá, dlouhodobá, observační studie s následným pozorováním zahrnula 94 pediatrických pacientů 
s chronickou hepatitidou C po léčbě v multicentrickém klinickém hodnocení. Z nich šedesát tři 
vykazovalo setrvalou odpověď. Účelem této studie bylo každoroční vyhodnocení trvalosti setrvalé 
virologické odpovědi (SVR) a vyhodnocení vlivu přetrvávající virové negativity na klinické výsledky 
pacientů, kteří 24 týdnů po léčbě kombinací peginterferon alfa-2b a ribavirin trvající 24 nebo 48 týdnů 
vykazovali setrvalou odpověď. Na konci 5letého období studii dokončilo 85 % (80/94) ze všech 
zařazených subjektů a 86 % (54/63) subjektů vykazujících setrvalou odpověď. Během 5 let následného 
pozorování u žádného z pediatrických pacientů s SVR nedošlo k relapsu.

Rebetol v kombinaci s interferonem alfa-2b
Pětileté, dlouhodobé, observační následné klinické hodnocení zahrnovalo 97 pediatrických pacientů 
s chronickou hepatitidou C po léčbě ve dvou dříve zmiňovaných multicentrických klinických 
hodnoceních. Toto klinické hodnocení ukončilo 70 % (68/97) ze všech zařazených subjektů, ze 
kterých se setrvalou odpovědí vyznačovalo 75 % (42/56). Cílem tohoto klinického hodnocení bylo 
každoročně hodnotit stálost setrvalé virologické odpovědi (SVR) a posoudit vliv pokračující 
virologické negativity na klinické výsledky u pacientů, u kterých po 48-týdenní léčbě interferonem 
alfa-2b a ribavirinem odpověď přetrvávala 24 týdnů.V průběhu dlouhodobého následného sledování 
po ukončení léčby interferonem alfa-2b a ribavirinem přetrvávala setrvalá virologická odpověď u 
všech pediatrických subjektů, až na jednoho. Kaplan-Meierův odhad pro pokračování setrvalé 
odpovědi u pediatrických pacientů léčených interferonem alfa-2b a ribavirinem během 5 let je 98 % 
[95 % CI: 95 %, 100 %]. U 98 % pacientů (51/52) s normálními hladinami ALT ve 24. týdnu 
následného sledování přetrvávaly tyto normální hladiny ALT i při jejich poslední návštěvě.

SVR po léčbě chronické virové hepatitidy C nepegylovaným interferonem alfa-2b a přípravkem
Rebetol vede k dlouhodobé eliminaci od viru umožňujícímu ústup jaterní infekce a klinické „vyléčení“ 
chronické virové hepatitidy C. Nevylučuje to však jaterní příhody u pacientů s cirhózou (včetně 
karcinomu jater).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

V jednodávkové, zkřížené studii ribavirinu u zdravých dospělých subjektů bylo zjištěno, že formulace 
v tobolce a perorálním roztoku jsou bioekvivalentní. 

 

27

Absorpce

Po jednorázovém perorálním podání se ribavirin rychle vstřebává (průměrná T

max

= 1,5 hodiny), po 

čemž následuje rychlá distribuce a delší fáze vylučování (poločas vstřebání, distribuce a vylučování 
jedné dávky je 0,05, respektive 3,73 a 79 hodin). Vstřebávání je rozsáhlé s tím, že asi 10 % 
radioaktivně značené dávky je vyloučeno stolicí. Absolutní biologická dostupnost se však pohybuje 
mezi 45 % - 65 %, pravděpodobně v důsledku metabolismu první pasáže. Existuje lineární závislost 
mezi dávkou a AUC

tf

po podání jedné dávky ribavirinu v rozmezí 200 - 1 200 mg. Distribuční objem 

je asi 5 000 l. Ribavirin se neváže na bílkoviny plazmy. 

Distribuce

Transport ribavirinu do neplazmatických kompartmentů byl velmi rozsáhle studován v červených 
krvinkách, kde bylo zjištěno, že přednostně probíhá prostřednictvím rovnovážných nukleosidových 
přenašečů e

s

typu. Tento typ přenašečů se nachází téměř ve všech typech buněk a může vysvětlovat 

vysoký distribuční objem ribavirinu. Poměr koncentrací ribavirinu v plné krvi a plazmě je přibližně 
60 : 1; přebytek ribavirinu v plné krvi je v důsledku hromadění nukleotidů v erytrocytech. 

Biotransformace

Ribavirin má dvě metabolické cesty: 1) cestu reverzibilní fosforylace; 2) rozkladnou cestu spočívající 
v deribosylaci a amidové hydrolýze za vzniku metabolitu triazolkarboxykyseliny. Jak ribavirin, tak 
jeho metabolity triazolkarboxyamid a triazolkarboxykyselina, jsou také vylučovány ledvinami. 

Ukázalo se, že po podání jedné perorální dávky vykazuje ribavirin vysokou farmakokinetickou 
variabilitu mezi jedinci i u jednoho jedince (variabilita u jednoho jedince cca 30 % u AUC i C

max

), což 

může být způsobeno rozsáhlým metabolismem při prvním průchodu játry a přenosem v rámci 
krevního kompartmentu a mimo něj.

Eliminace

Při opakovaném podání dávky je ribavirin výrazně akumulován v plazmě s hodnotou AUC

12hod

šestkrát vyšší u opakovaného podávání než u jednorázové dávky. Po perorálním podání 600 mg 
dvakrát denně bylo dosaženo rovnovážného stavu přibližně po čtyřech týdnech se středními 
koncentracemi v plazmě v rovnovážném stavu okolo 2 200 ng/ml. Po skončení dávkování byl poločas 
kolem 298 hodin, což je pravděpodobně odrazem pomalého vylučování z neplazmatických
kompartmentů.

Přestup do semenné tekutiny
Byl zjišťován přestup ribavirinu do semenné tekutiny. Koncentrace ribavirinu v semenné tekutině  je 
v porovnání se sérem 2x vyšší. Systémová expozice ribavirinu po pohlavním styku u partnerky muže 
léčeného touto látkou byla stanovena a zůstává extrémně limitovaná v porovnání s terapeutickou 
koncentrací ribavirinu v plazmě. 

Vliv potravy
Biologická dostupnost jednotlivé perorálně podané dávky ribavirinu se při současném podání potravy 
s vysokým obsahem tuku zvýšila (hodnoty AUC

tf

a C

max

vzrostly o 70 %). Je možné, že zvýšená 

biologická dostupnost v této studii byla důsledkem opožděného transitu ribavirinu nebo 
modifikovaného pH. Klinická relevance výsledků získaných v této studii s podáním jediné dávky není 
známa. V pilotní studii účinnosti léčby byli pacienti instruováni, aby za účelem dosažení maximálních 
plazmatických koncentrací ribavirinu užívali lék současně s jídlem.

Funkce ledvin
Na základě publikovaných údajů došlo u pacientů s dysfunkcí ledvin ke změně farmakokinetiky po 
jednorázovém podání ribavirinu (zvýšení AUC

tf

i C

max

) ve srovnání s kontrolními subjekty (clearance 

kreatininu > 90 ml/min). Průměrná hodnota AUC

tf

byla v porovnání s kontrolními subjekty u subjektů 

 

28

s clearance kreatininu mezi 10 a 30 ml/min třikrát vyšší. U subjektů s clearance kreatininu mezi 30 a 
50 ml/min byla AUC

tf

v porovnání s kontrolními subjekty dvakrát vyšší. K tomu zřejmě dochází 

v důsledku snížení zdánlivé clearance u těchto pacientů. Koncentrace ribavirinu se hemodialýzou 
zásadně nemění. 

Funkce jater 
Farmakokinetika po jednorázovém podání ribavirinu u pacientů s lehkou, mírnou či závážnou 
dysfunkcí jater (Child-Pughova klasifikace A, B nebo C) je podobná jako u normálních kontrolních 
subjektů.

Pacienti ve vyšším věku (

 65 let)

U starších subjektů nebylo provedeno specifické hodnocení farmakokinetiky. V populační 
farmakokinetické studii však nebyl věk klíčovým faktorem ve farmakokinetice ribavirinu; určujícím 
faktorem je funkce ledvin.

Analýza populační farmakokinetiky byla provedena pomocí hodnot sérových koncentrací z občasných 
vzorků ze čtyř kontrolovaných klinických studií. Vzniklý model clearance ukázal, že hlavními 
kovariáty jsou tělesná hmotnost, pohlaví, věk a sérový kreatinin. U mužů byla clearance přibližně o 
20 % vyšší než u žen. Clearance se zvyšovala v závislosti na tělesné hmotnosti a snižovala ve věku 
nad 40 let. Vliv těchto kovariátů na clearance ribavirinu mají zřejmě omezený klinický význam 
v důsledku významné zbytkové variability, která v daném modelu již nebyla zahrnuta.

Pediatrická populace

Rebetol v kombinaci s peginterferonem alfa-2b
Farmakokinetické vlastnosti přípravku Rebetol a peginterferonu alfa-2b podávaných ve více dávkách 
u dětí a dospívajících pacientů s chronickou hepatitidou C byly hodnoceny v klinickém hodnocení. U 
dětí a dospívajících pacientů užívajících dávku peginterferonu alfa-2b stanovenou podle tělesného 
povrchu, 60 µg/m

2

/týden, je předpokládaný odhad logaritmicky transformovaného koeficientu 

expozice během dávkovacího intervalu o 58 % (90 % CI: 141-177 %) vyšší než u dospělých 
užívajících dávku 1,5 µg/kg/týden. Farmakokinetika přípravku Rebetol (normalizovaná podle dávky) 
byla v tomto klinickém hodnocení podobná jako farmakokinetika hlášená v dřívějším klinickém 
hodnocení přípravku Rebetol v kombinaci s interferonem alfa-2b u dětí a dospívajících pacientů i u 
dospělých pacientů.

Rebetol v kombinaci s interferonem alfa-2b
Farmakokinetické vlastnosti přípravku Rebetol tobolky a interferonu alfa-2b podávaných ve více 
dávkách dětem a dospívajícím s chronickou hepatitidou C ve věku 5 až 16 let jsou shrnuty 
Tabulce 15. Farmakokinetika přípravku Rebetol a interferonu alfa-2b (normalizovaná podle dávky) 
je podobná u dospělých i dětí nebo dospívajících.

Tabulka 15 Střední (% CV) farmakokinetické parametry pro interferon alfa-2b a tobolky Rebetol

podávané ve více dávkách pediatrickým pacientům s chronickou hepatitidou C

Parametr

Rebetol

15 mg/kg/den jako 2 dílčí dávky

(n = 17)

Interferon alfa-2b

3 mil.IU/m

2

3x týdně

(n = 54)

T

max

(h)

1,9 (83)

5,9 (36)

C

max

(ng/ml)

3 275 (25)

51 (48)

AUC*

29 774 (26)

622 (48)

Zdánlivá clearance l/h/kg

0,27 (27)

Nehodnoceno

*AUC

12

(ng.h/ml) pro Rebetol; AUC

0-24

(IU.h/ml) pro interferon alfa-2b

 

29

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Ribavirin
Ribavirin je embryotoxický či teratogenní, popřípadě obojí, v dávkách hluboko pod doporučenou 
dávkou pro člověka u všech zvířecích druhů, s nimiž byly studie prováděny. Byly zaznamenány 
malformace lebky, patra, očí, čelisti, končetin, kostry a trávicího ústrojí. Četnost a závažnost 
teratogenních účinků se zvyšovaly se stupňující se dávkou. Docházelo ke snížení přežití plodu i 
mláďat.

V klinické studii toxicity u nedospělých potkanů, v níž se mláďatům podával 7. až 63. den po narození 
ribavirin v dávce 10, 25 a 50 mg/kg, bylo prokázáno na dávce závislé zpomalení celkového růstu, které 
se následně projevilo jako mírné snížení tělesné hmotnosti, temeno-kostrční délky a délky kostí. Po 
uplynutí doby rekonvalescence byly změny na kosti holenní a stehenní minimální, i když v porovnání 
s kontrolními subjekty všeobecně statisticky významné, a to u samců při všech dávkováních a u samic 
při léčbě dvěma nejvyššími dávkami léku. Na kosti se nepozorovaly žádné histopatologické účinky. 
Nebyl zaznamenán žádný účinek ribavirinu na neurobehaviorální nebo reprodukční vývoj. 
Plazmatické koncentrace dosažené u mláďat potkanů byly nižší než koncentrace zjištěné při 
terapeutické dávce u lidí.

Červené krvinky jsou hlavním terčem toxicity ribavirinu ve studiích na zvířatech. Krátce po začátku 
dávkování se objevila anémie, která je však rychle reverzibilní po ukončení léčby.

V tříměsíčních a šestiměsíčních studiích u myší hodnotící ribavirinem vyvolané účinky na varlata a 
sperma se vyskytly abnormality ve spermatu v dávkách 15 mg/kg a vyšších. Systémová expozice 
zvířat těmto dávkám je podstatně nižší než ta, které se dosáhne u lidí terapeutickými dávkami. Po 
ukončení léčby došlo k téměř úplnému zotavení z ribavirinem vyvolané toxicity varlat do jednoho či 
dvou spermatogenních cyklů (viz bod 4.6). 

Studie genotoxicity prokázaly, že ribavirin vykazuje určitou genotoxickou aktivitu. Ribavirin byl 
aktivní in vitro v transformačním Balb/3T3 testu. Genotoxická aktivita byla pozorována v testu 
myšího lymfomu a při dávkách 20-200 mg/kg i při mikronukleárním testu na myších. Dominantní test 
letality u potkanů byl negativní, což ukazuje, že dojde-li u potkanů k mutacím, tyto nejsou přenášeny 
samčími gametami. 

Konvenční studie kancerogenity u hlodavců s nízkou expozicí ve srovnání s terapeutickou expozicí u 
lidí (faktor 0,1 u potkanů a 1 u myší) neprokázaly kancerogenitu ribavirinu. Kromě toho ve studii 
kancerogenity po dobu 26 týdnů za použití heterozygotního p53 (±) myšího modelu, při maximální 
tolerované dávce 300 mg/kg (faktor plazmatické expozice přibližně 2,5 ve srovnání s expozicí u lidí) 
ribavirin nevyvolal nádory. Tyto studie naznačují, že kancerogenní potenciál ribavirinu u člověka je 
nepravděpodobný.

Ribavirin a interferon
Pokud je ribavirin užit v kombinaci s peginterferonem alfa-2b nebo interferonem alfa-2b, nevyvolává 
žádné jiné účinky, než jaké byly již dříve pozorovány při jeho užití v monoterapii. Hlavní změnou 
související s léčbou byla reverzibilní mírná až středně závažná anémie, jejíž závažnost byla větší, než 
je při anemii vyvolané kteroukoli z účinných látek samostatně.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Obsah tobolky

Mikrokrystalická celulóza
Monohydrát laktózy
Sodná sůl kroskarmelózy

 

30

Magnesium-stearát

Obal tobolky

Želatina
Oxid titaničitý

Potisk tobolky

Šelak
Propylenglykol
Roztok amoniaku 30 %
Hlinitý lak indigokarmínu (E 132)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Tobolky přípravku Rebetol jsou baleny v blistrech složených z polyvinylchloridu (PVC)/polyethylenu 
(PE)/polyvinylidenchloridu.

Balení po 84, 112, 140 a 168 tobolkách.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Merck Sharp & Dohme Limited
Hertford Road, Hoddesdon
Hertfordshire EN11 9BU
Velká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/99/107/001

84 tvrdých tobolek

EU/1/99/107/005

112 tvrdých tobolek

EU/1/99/107/002

140 tvrdých tobolek

EU/1/99/107/003

168 tvrdých tobolek

 

31

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 7. května 1999
Datum posledního prodloužení registrace: 23. dubna

2009

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

 

32

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Rebetol 40 mg/ml perorální roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml perorálního roztoku obsahuje ribavirinum 40 mg.

Pomocné látky se známým účinkem
Rebetol obsahuje 142 mg sorbitolu a 300 mg sacharózy na mililitr.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Perorální roztok

Čirý, bezbarvý až bledě či světle žlutý perorální roztok

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Rebetol je indikován v kombinaci s dalšími léčivými přípravky k léčbě chronické hepatitidy C (HCV) 
u pediatrických pacientů (děti ve věku 3 let a starší a dospívající), bez předchozí léčby a bez jaterní 
dekompenzace (viz body 4.2, 4.4 a 5.1).

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčbu musí zahajovat a kontrolovat lékař se zkušenostmi s léčbou chronické hepatitidy C.

Dávkování

Rebetol se musí užívat v kombinační terapii, jak je popsána v bodě 4.1.
Seznamte se, prosím, s odpovídajícími souhrny údajů (SPC) k přípravkům používaným v kombinaci 
s přípravkem Rebetol, kde naleznete další informace o předepisování týkající se daného přípravku 
a další dávkovací doporučení ohledně současného podávání s přípravkem Rebetol.

Rebetol perorální roztok se dodává v koncentraci 40 mg/ml.
Rebetol perorální roztok se podává perorálně s jídlem ve dvou dílčích dávkách (ráno a večer). 

Pediatrická populace
U dětí mladších 3 let nejsou k dispozici žádné údaje.

Dávkování přípravku Rebetol u dětí a dospívajících pacientů se odvozuje z tělesné hmotnosti pacienta. 
Například v Tabulce 1 je uvedeno dávkování podle tělesné hmotnosti používané při podávání s
interferonem alfa-2b nebo peginterferonem alfa-2b. Seznamte se, prosím, s odpovídajícími SPC
k přípravkům používaným v kombinaci s přípravkem Rebetol, protože některé kombinované režimy se 
nedrží pokynů k dávkování přípravku Rebetol uvedených v Tabulce 1.

V klinických hodnoceních provedených v této populaci se přípravek Rebetol užíval v dávkách 
15 mg/kg/den (Tabulka 1).

 

33

Tabulka 1  Rebetol perorální roztok - dávkování pro děti a dospívající, které se má podávat s 

interferonem alfa-2b nebo peginterferonem alfa-2b

Tělesná hmotnost (kg)

Odměřená dávka

(ráno / večer)

10-12

2 ml / 2 ml

13-14

3 ml / 2 ml

15-17

3 ml / 3 ml

18-20

4 ml / 3 ml

21-22

4 ml / 4 ml

23-25

5 ml / 4 ml

26-28

5 ml / 5 ml

29-31

6 ml / 5 ml

32-33

6 ml / 6 ml

34-36

7 ml / 6 ml

37-39

7 ml / 7 ml

40-41

8 ml / 7 ml

42-44

8 ml / 8 ml

45-47

9 ml / 8 ml

Pacienti, kteří váží > 47 kilogramů a jsou schopni polykat tobolky, mohou užívat odpovídající dávku 
tobolek ribavirinu 200 mg ve dvou dílčích dávkách (prosím, podívejte se do SPC přípravku Rebetol
tobolky).

Úprava dávkování při nežádoucích účincích
Snížení dávky přípravku Rebetol závisí na počátečním dávkování přípravku Rebetol, které je závislé 
na léčivém přípravku, který se užívá v kombinaci s přípravkem Rebetol.

Pokud má pacient závažné nežádoucí účinky, které potenciálně souvisí s přípravkem Rebetol, musí se 
upravit dávka přípravku Rebetol nebo se přípravek musí vysadit, pokud je to vhodné, do té doby, než 
nežádoucí účinek vymizí nebo než se sníží jeho závažnost.

Tabulka 2 uvádí pokyny k úpravám dávky a k vysazení přípravku na základě koncentrace
hemoglobinu pacienta a koncentrace nepřímého bilirubinu.

Ohledně pediatrických pacientů s onemocněním srdce nejsou k dispozici žádné údaje (viz bod 4.4).

Tabulka 2 Řešení nežádoucích účinků
Laboratorní hodnoty

Snížit dávku přípravku Rebetol*

pokud:

Vysadit přípravek 

Rebetol pokud:

Hemoglobin u pacientů bez 
onemocnění srdce

< 10 g/dl

< 8,5 g/dl

Bilirubin – nepřímý

-

> 5 mg/dl (po > 4 týdny) (děti 

a dospívající léčení 

interferonem alfa-2b)

nebo

> 4 mg/dl (po > 4 týdny) (děti 

a dospívající léčení

peginterferonem alfa-2b)

*U dětí a dospívajících pacientů léčených přípravkem Rebetol v kombinaci s peginterferonem alfa-2b 
je první snížení dávky přípravku Rebetol na 12 mg/kg/den, a druhé snížení dávky přípravku Rebetol
na 8 mg/kg/den. 
U dětí a dospívajících pacientů léčených přípravkem Rebetol v kombinaci s interferonem 
alfa-2b snižte dávku přípravku Rebetol na 7,5 mg/kg/den.

Při závažných nežádoucích účincích potenciálně souvisejícícíh s léčivými přípravky používanými 
v kombinaci s přípravkem Rebetol, se seznamte s SPC k těmto přípravkům, protože některé 

 

34

kombinované režimy se nedrží úpravy dávky přípravku Rebetol a/nebo pokynů k vysazení, jak jsou 
popsány v Tabulce 2.

Zvláštní populace

Pediatričtí pacienti (děti ve věku 3 let a starší a dospívající)
Přípravek Rebetol se smí používat v kombinaci s peginterferonem alfa-2b nebo interferonem alfa-2b 
(viz bod 4.4). Volba lékové formy přípravku Rebetol je založena na individuálních charakteristikách
pacienta. 
Bezpečnost a účinnost ribavirinu užívaného spolu s přímo působícími antivirotiky nebyla dosud 
u těchto pacientů stanovena. K dispozici nejsou dostupné žádné údaje.
Ohledně dalších dávkovacích doporučení při současném podávání si, prosím, přečtěte odpovídající 
SPC léčivých přípravků používaných v kombinaci s přípravkem Rebetol.

Porucha funkce ledvin
U pacientů s nedostatečností funkce ledvin dochází ke změnám farmakokinetiky přípravku Rebetol
v důsledku snížení zdánlivé clearance kreatininu u těchto pacientů (viz bod 5.2). Proto se doporučuje 
před zahájením podávání přípravku Rebetol u všech pacientů vyšetřit funkci ledvin. Dospělým 
pacientům se středně těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu 30-50 ml/minutu) se musí 
podávat střídavé denní dávky 200 mg a 400 mg. Dospělým pacientům s těžkým poškozením ledvin 
(clearance kreatininu < 30 ml/minutu) a pacientům s terminálním onemocnění ledvin (End Stage 
Renal Disease-ESRD) nebo u pacientů na hemodialýze se přípravek Rebetol musí podávat v dávce 
200 mg/den. Tabulka 3 uvádí pokyny k úpravám dávek u pacientů s poruchou funkce ledvin. Pacienti 
s poruchou funkce ledvin musí být sledováni s větší pozorností s ohledem na možný rozvoj anémie.
Ohledně úpravy dávek u pediatrických pacientů s poškozením ledvin nejsou k dispozici žádné údaje.

Tabulka 3 Úprava dávkování při poruchách funkce ledvin u dospělých pacientů
Clearance kreatininu

Dávka přípravku Rebetol (denně)

30 až 50 ml/min

Střídavé dávky, 200 mg a 400 mg každý druhý den

Méně než 30 ml/min

200 mg denně

Hemodialýza (ESRD)

200 mg denně

Porucha funkce jater
Mezi přípravkem Rebetol a jaterními funkcemi nebyly zjištěny žádné farmakokinetické interakce (viz 
bod 5.2). Ohledně podávání pacientům s dekompenzovanou cirhózou, viz odpovídající SPC k léčivým 
přípravkům, které se používají v kombinaci s přípravkem Rebetol.

Způsob podání

Rebetol se podává perorálně s jídlem.

4.3

Kontraindikace

-

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku 
uvedenou v bodě 6.1.

-

Těhotenství (viz bod 4.4, 4.6 a 5.3). U žen ve fertilním věku se léčba přípravkem Rebetol nesmí  
zahájit, pokud není bezprostředně před jejím zahájením získán negativní těhotenský test.

-

Kojení.

-

Závažná preexistující srdeční choroba v anamnéze, včetně nestabilní nebo nekontrolované 
srdeční choroby.

-

Hemoglobinopatie (např. talasemie, srpkovitá anémie).

Ohledně kontraindikací specifických pro přípravky používané v kombinaci s přípravkem Rebetol si, 
prosím, přečtěte odpovídající SPC o daném přípravku.

 

35

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Přípravek Rebetol se musí užívat v kombinaci s dalšími léčivými přípravky (viz bod 5.1).

Před zahájením léčby si, prosím, přečtěte SPC o přípravku s obsahem (peg)interferonu alfa, kde 
naleznete podrobnosti týkající se doporučení ke sledování a řešení níže uvedených nežádoucích účinků
a dalších opatření souvisejících s (peg)interferonem alfa.

S kombinační léčbou přípravkem Rebetol a (peg)interferonem alfa je spojeno několik závažných 
nežádoucích účinků. Tyto účinky zahrnují:
-

těžké psychiatrické účinky a účinky na centrální nervový systém (jako jsou deprese, 
sebevražedné myšlenky, pokus o sebevraždu a agresivní jednání atd.)

-

porucha růstu u dětí a dospívajících, která může být u některých pacientů ireverzibilní

-

zvýšení thyreostimulačního hormonu (TSH) u dětí a dospívajících

-

těžké oční poruchy

-

poruchy zubů a paradontu.

Pediatrická populace

Při rozhodování, zda neodložit léčbu kombinací s peginterferonem alfa-2b nebo interferonem alfa-2b 
do dospělosti, je důležité zvážit, že tato kombinační léčba vyvolala poruchu/zastavení růstu, která 
může u některých pacientů být ireverzibilní. Rozhodnutí o léčbě je nutno učinit případ od případu.

Hemolýza

Pokles koncentrací hemoglobinu na hodnoty

 10 g/dl byl v klinických studiích pozorován u 14 % 

dospělých pacientů a u 7 % dětí a dospívajících léčených přípravkem Rebetol v kombinaci buď 
s peginterferonem alfa-2b či s interferonem alfa-2b. I když přípravek Rebetol nemá žádné přímé 
kardiovaskulární účinky, může anémie spojená s podáváním přípravku Rebetol vést ke zhoršení 
srdeční funkce nebo k exacerbaci příznaků koronární nemoci, eventuálně k obojímu. Proto je nutno 
přípravek Rebetol pacientům s preexistujícím srdečním onemocněním podávat se zvýšenou opatrností 
(viz bod 4.3). Před zahájením terapie musí být zhodnocen stav srdečních funkcí a během terapie pak 
klinicky monitorován; pokud dojde k jakémukoli zhoršení, je nutno terapii ukončit (viz bod 4.2).

Kardiovaskulární systém

Dospělí pacienti s městnavým srdečním selháním, infarktem myokardu a/nebo dřívějšími či 
současnými poruchami srdečního rytmu v anamnéze musí být pečlivě monitorováni. Doporučuje se, 
aby u pacientů s preexistujícími srdečními obtížemi bylo provedeno elektrokardiografické vyšetření 
před zahájením léčby a poté i v jejím průběhu. Srdeční arytmie (především supraventrikulární) 
obvykle dobře reagují na konvenční léčbu, v některých případech však mohou vyžadovat přerušení 
léčení. Nejsou k dispozici žádné údaje u dětí nebo dospívajících se srdečním onemocněním 
v anamnéze.

Riziko teratogenity

Před zahájením léčby přípravkem Rebetol musí lékař podrobně informovat jak mužské, tak ženské 
pacienty o teratogenních rizicích přípravku Rebetol, o nezbytnosti účinné a nepřetržité antikoncepce, 
o možnosti selhání antikoncepčních metod a o možných důsledcích v těhotenství, pokud k němu dojde 
během léčby přípravkem Rebetol nebo po ní (viz bod 4.6). Pokud jde o laboratorní sledování 
těhotenství, viz prosím oddíl Laboratorní testy.

Akutní přecitlivělost

V případě vzniku akutní reakce z přecitlivělosti (např. kopřivka, angioedém, bronchokonstrikce, 
anafylaxe), je nutno léčbu přípravkem Rebetol neprodleně přerušit a zahájit příslušnou terapii. 
Přechodně se objevující vyrážky přerušení léčby nevyžadují.

 

36

Jatrrní funkce

Každý pacient, u něhož se v průběhu léčby vyvinou významnější poruchy jaterní funkce, musí být 
pečlivě monitorován. Ohledně doporučení k vysazení nebo úpravám dávkování si, prosím, přečtěte 
odpovídající SPC k léčivým přípravkům používaným v kombinaci s přípravkem Rebetol.

Porucha funkce ledvin

Farmakokinetika přípravku Rebetol je v důsledku snížení zdánlivé clearance u pacientů s poruchou 
funkce ledvin změněna. Proto se před zahájením podávání přípravku Rebetol u všech pacientů 
doporučuje vyšetřit renální funkce. V důsledku podstatných zvýšení plasmatických koncentrací 
ribavirinu u pacientů se středně těžkou až těžkou poruchou funkce ledvin se u dospělých pacientů 
s clearance kreatininu < 50 ml/minutu doporučuje úprava dávky. Ohledně modifikace u pediatrických 
pacientů s poruchou funkce ledvin nejsou k dispozici žádné údaje (viz body 4.2 a 5.2).
Během léčby je nutno pečlivě sledovat koncentrace hemoglobinu a v případě potřeby přijmout 
nápravná opatření (viz bod 4.2).

Potenciál k exacerbaci imunosuprese

V literatuře byl hlášen výskyt pancytopenie a útlum kostní dřeně, ke kterým došlo v průběhu 3 až 
7 týdnů po současném podání peginterferonu a přípravku Rebetol s azathioprinem. Tato myelotoxicita 
byla reverzibilní v průběhu 4 až 6 týdnů po vysazení antivirové terapie proti hepatitidě C a současně 
podávaného azathioprinu a znovu se neobjevila, pokud byla obnovena pouze jedna z těchto dvou 
terapií (viz bod 4.5).

Koinfekce HCV/HIV

Mitochondriální toxicita a laktátová acidóza:
Opatrnosti je třeba u pacientů HIV-pozitivních s koinfekcí HCV, kteří jsou léčeni nukleosidovým 
inhibitorem reverzní transkriptázy (NRTI) (zvláště ddI a d4T) ve spojení s léčbou interferonem 
alfa/ribavirinem. Když je podáván přípravek Rebetol, měli by lékaři pečlivě monitorovat markery 
mitochondriální toxicity a laktátové acidózy u HIV-pozitivních pacientů s NRTI režimem léčby. Další 
podrobnosti viz bod 4.5.

Jaterní dekompenzace u pacientů koinfikovaných HCV/HIV s pokročilou cirhózou
U koinfikovaných pacientů s pokročilou cirhózou, kteří dostávají kombinovanou antiretrovirovou 
léčbu (cART), může být vyšší riziko jaterní dekompenzace a úmrtí. Další vstupní faktory 
u koinfikovaných pacientů, které mohou být spojeny s vyšším rizikem jaterní dekompenzace, zahrnují 
léčbu didanosinem a zvýšenou koncentraci bilirubinu v séru.
Koinfikovaní pacienti léčení současně anti-retrovirovou (ARV) léčbou a léky proti hepatitidě by měli 
být přísně sledováni, se zhodnocením jejich Child-Pughova skóre během léčby. Ohledně doporučení 
týkajících se vysazení nebo úpravy dávek léčivých přípravků používaných v kombinaci s přípravkem 
Rebetol si, prosím, přečtěte odpovídající SPC. U pacientů s progresí do jaterní dekompenzace by měla 
být léčba hepatitidy okamžitě přerušena a ARV léčba přehodnocena.

Hematologické abnormality u pacientů koinfikovaných HCV/HIV
U pacientů s koinfekcí HCV/HIV léčených peginterferonem alfa-2b/ribavirinem a cART může být 
oproti pacientům infikovaným pouze HCV zvýšeno riziko rozvoje hematologických abnormalit 
(například neutropenie, trombocytopenie a anémie). Ačkoliv většinu z nich lze zvládnout snížením 
dávky, je u této skupiny pacientů nutné důkladné monitorování hematologických parametrů (viz bod 
4.2 v podbodu „Laboratorní testy“ a bod 4.8).
Pacienti léčení přípravkem Rebetol a zidovudinem jsou ve zvýšeném riziku rozvoje anémie; současné 
užívání přípravku Rebetol se zidovudinem se proto nedoporučuje (viz bod 4.5).

 

37

Pacienti s nízkými počty CD4:
U pacientů koinfikovaných HCV/HIV jsou k dispozici omezené údaje o účinnosti a bezpečnosti (N = 
25) od subjektů s počtem CD4 menším než 200 buněk/μl. V léčbě pacientů s nízkými počty CD4 je 
proto nutno postupovat opatrně.

Nahlédněte, prosím, do příslušných SPC antiretrovirových léčivých přípravků, které budou užívány 
souběžně s léčbou HCV, kvůli povědomí o toxických účincích specifických pro každý přípravek a 
jejich zvládání a kvůli potenciálu k překrývání toxických účinků s přípravkem Rebetol.

Laboratorní testy

U všech pacientů musí být před zahájením léčby provedena standardní hematologická a biochemická 
vyšetření (celkový krevní obraz a diferenciál, počet trombocytů, elektrolyty, sérový kreatinin, funkční 
jaterní testy, kyselina močová) a proveden těhotenský test. Za přijatelné výchozí hodnoty před 
zahájením léčby přípravkem Rebetol jsou považovány následující hodnoty:

Hemoglobin

 11 g/dl (ženy);  12 g/dl (muži)

Laboratorní vyšetření se provádí ve 2. a 4. týdnu léčby a potom periodicky podle potřeby klinického 
průběhu léčby. V průběhu léčby by se měla periodicky měřit HCV-RNA (viz bod 4.2).

Hladina kyseliny močové se může při užívání přípravku Rebetol zvýšit vzhledem k hemolýze; z tohoto 
důvodu je třeba u predisponovaných pacientů pečlivě sledovat možnost rozvoje dny. 

Informace o pomocných látkách

Tento přípravek obsahuje sacharosu a sorbitol. Pacienti se vzácnou vrozenou intolerancí fruktózy, 
malabsorbcí glukózy-galaktózy či insuficiencí sacharázy-isomaltázy by neměli tento přípravek užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

Výsledky studií in vitro s použitím mikrosomálních preparátů lidských jater a jater potkanů ukázaly, 
že metabolismus ribavirinu není zprostředkováván žádným enzymem cytochromu P450. Přípravek 
Rebetol neinhibuje enzymy cytochromu P450. Studie toxicity neprokázaly indukci jaterních enzymů 
přípravkem Rebetol. Proto existuje minimální potenciál pro interakce na bázi enzymu P450.

Vzhledem k inhibičnímu účinku na inozin-monofosfátdehydrogenázu může přípravek Rebetol ovlivnit 
metabolizmus azatioprinu, což případně může vést ke kumulaci 6-metyltioinozin-monofosfátu (6-
MTIMP), který bývá spojován se vznikem myelotoxicity u pacientů léčených azatioprinem. Současné 
podávání pegylovaných interferonů alfa a přípravku Rebetol s azatioprinem by proto mělo být 
vyloučeno. V jednotlivých případech, kdy přínos podávání přípravku Rebetol současně s azatioprinem 
opravňuje podstoupit možné riziko, je doporučováno důkladné monitorování hematologických 
parametrů po celou dobu souběžného podávání azatioprinu se zřetelem na odhalení známek 
myelotoxicity. V případě, že k ní dojde, měla by být léčba těmito léky ukončena (viz bod 4.4). 

Zatím nebyly provedeny žádné studie interakcí přípravku Rebetol s jinými léčivými přípravky, s 
výjimkou interferonu alfa-2b a antacid.

Ve farmakokinetických studiích s opakovaným podáváním nebyly mezi přípravkem Rebetol a 
interferonem alfa-2b zaznamenány žádné farmakokinetické interakce.

 

38

Antacida
Současné podání antacid obsahujících hořčík, hliník a simetikon snižovalo biologickou dostupnost 
přípravku Rebetol podaného v dávce 600 mg; hodnota AUC

tf

se snížila o 14 %. Je možné, že snížení 

biologické dostupnosti v této studii bylo způsobeno zpožděním pasáže přípravku Rebetol či změnou 
pH. Tato interakce se nepovažuje za klinicky relevantní. 

Nukleosidová analoga
Užívání nukleosidových analogů, samotných nebo v kombinaci s ostatními nukleosidy vedlo ke 
vzniku laktátové acidózy. Z pohledu farmakologie, přípravek Rebetol zvyšuje fosforylaci purinových 
nukleosidů in vitro. Tato aktivita by mohla potencovat riziko laktátové acidózy, indukované analogy 
purinových nukleosidů (např. didanosinem nebo abakavirem). Společné podávání přípravku Rebetol a 
didanosinu se nedoporučuje. Byla zaznamenána hlášení mitochondriální toxicity, zvláště laktátové 
acidózy a pankreatitidy, některá z nich fatální (viz bod 4.4).
U přípravku Rebetol byla hlášena exacerbace anémie, pokud se jako součást léčebného schématu HIV 
podával zidovudin, přesný mechanizmus tohoto jevu však zatím není vysvětlen. Současné užívání 
přípravku Rebetol se zidovudinem se nedoporučuje kvůli zvýšenému riziku anémie (viz bod 4.4). Je 
třeba zvážit nahrazení zidovudinu v kombinačním schématu již zavedené antiretrovirové terapie 
(ART). Je to obzvlášť důležité u pacientů s anamnézou anémie navozené zidovudinem.

Potenciál ke vzniku jakýchkoli interakcí může přetrvávat po dobu až dvou měsíců (pětinásobek 
poločasu pro přípravek Rebetol) po skončení léčby přípravkem Rebetol v důsledku jeho dlouhého 
poločasu (viz bod 5.2).

Nejsou k dispozici žádné důkazy svědčící pro interakce přípravku Rebetol s nenukleosidovými 
inhibitory reverzní transkriptázy nebo inhibitory proteáz.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku/kontracepce u mužů a žen

Pacientky
Rebetol nesmí užívat těhotné ženy (viz body 4.3 a 5.3). U pacientek je třeba krajní opatrnosti 
k zabránění otěhotnění (viz bod 5.3). Léčba přípravkem Rebetol nesmí být zahájena, není-li 
bezprostředně před jejím zahájením k dispozici negativní těhotenský test. Ženy ve fertilním věku musí 
během léčby a po dobu 4 měsíců po jejím ukončení používat účinnou antikoncepci; během této doby 
je nutno každý měsíc provádět rutinní těhotenský test. Pokud k těhotenství během léčby či do čtyř 
měsíců po jejím ukončení přesto dojde, pacientka musí být poučena o významném riziku 
teratogenního účinku přípravku Rebetol na plod (viz bod 4.4). 

Pacienti a jejich partnerky
Je třeba krajní opatrnosti k zabránění otěhotnění partnerek pacientů, kteří užívají Rebetol (viz body
4.3, 4.4 a 5.3). Přípravek Rebetol se akumuluje uvnitř buněk a z těla se uvolňuje velice pomalu. Není 
známo, zda ribavirin obsažený ve spermatu uplatní svůj potenciální teratogenní nebo genotoxický 
účinek na lidské embryo/plod. Ačkoliv údaje o přibližně 300 prospektivně sledovaných těhotenstvích 
s expozicí přípravku Rebetol u otce neprokázaly nárůst rizika malformace ve srovnání s celkovou 
populací, ani žádný specifický typ malformace, mužským pacientům, nebo jejich partnerkám ve 
fertilním věku musí být doporučeno, aby během léčby přípravkem Rebetol a po dobu sedmi měsíců po 
je jím ukončení používali účinnou antikoncepci. Během této doby se každý měsíc musí rutinně 
provádět těhotenské testy. Muži, jejichž partnerky jsou těhotné, musí být poučeni o používání 
kondomu k minimalizaci vniknutí přípravku Rebetol do organizmu partnerky.

Těhotenství

Užívání přípravku Rebetol během těhotenství je kontraindikováno. V preklinických studiích bylo 
prokázáno, že přípravek Rebetol je teratogenní a genotoxický (viz body 4.4 a 5.3).

 

39

Kojení

Není známo, zda je přípravekRebetol vylučován do lidského mateřského mléka. Vzhledem k 
potenciálním nežádoucím účinkům na kojené dítě je nutno kojení před zahájením léčby přerušit.

Fertilita

Preklinické údaje
-

Fertilita: Ve studiích na zvířatech vykazoval přípravek Rebetol reverzibilní účinky na 
spermatogenezi (viz bod 5.3).

-

Teratogenita: Významný teratogenní a/nebo embryocidní potenciál přípravku Rebetol byl 
prokázán u všech zvířecích druhů, u nichž byly tyto studie provedeny, a vyskytoval se při dávkách 
ve výši až jedné dvacetiny doporučené dávky pro člověka (viz bod 5.3).

-

Genotoxicita: Přípravek Rebetol indukuje genotoxicitu (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Rebetol nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje; nicméně další 
léčivé přípravky  používané v kombinaci s přípravkem Rebetol však takový účinek může mít. Proto 
pacienti, u nichž se v průběhu léčby objeví zvýšená únava, somnolence nebo zmatenost, musí být 
poučeni, aby neřídili motorová vozidla a neobsluhovali stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Nejvýznamnější bezpečnostní otázkou přípravku Rebetol je hemolytická anémie, která se objevuje 
během prvních týdnů léčby. Hemolytická anémie spojená s léčou přípravkem Rebetol může vést ke 
zhoršení srdečních funkcí a/nebo ke zhoršení stávající srdeční choroby. U některých pacientů bylo 
rovněž pozorováno zvýšení hodnot kyseliny močové a nepřímého bilirubinu spojené s hemolýzou.

Nežádoucí účinky uvedené v tomto bodě jsou primárně odvozeny z klinikých studií a/nebo 
nežádoucích účinků ze spontánních hlášení, kdy se přípravek Rebetol používal v kombinaci s 
interferonem alfa-2b nebo peginterferonem alfa-2b.

Ohledně dalších nežádoucích účinků hlášených u přípravků používaných v kombinaci s přípravkem 
Rebetol si, prosím, přečtěte odpovídající SPC..

Pediatrická populace

V kombinaci s peginterferonem alfa-2b
V klinickém hodnocení se 107 dětmi a dospívajícími pacienty (ve věku 3 až 17 let) léčenými 
kombinací peginterferonu alfa-2b a přípravku Rebetol byla potřebná úprava dávky u 25 % pacientů, 
nejčastěji kvůli anemii, neutropenii a poklesu tělesné hmotnosti. Profil nežádoucích účinků u dětí a 
dospívajících byl zpravidla podobný jako u dospělých, jsou však specifické pediatrické obavy týkající 
se inhibice růstu. V průběhu kombinované léčby pegylovaným interferonem alfa-2b a přípravkem 
Rebetol trvající až 48 týdnů byla pozorována inhibice růstu, která u některých pacientů vedla 
k nižšímu vzrůstu (viz bod 4.4). Ke snížení tělesné hmotnosti a inhibici růstu docházelo v průběhu 
léčby velmi často (na konci léčby bylo průměrné snížení od vstupních hodnot hmotnostního a 
výškového percentilu o 15 percentilů, respektive o 8 percentilů) a byla inhibována rychlost růstu 
(< 3. percentil u 70 % pacientů).

Na konci 24. týdne následného sledování po léčbě bylo průměrné snížení od vstupních hodnot 
hmotnostního a výškového percentilu o 3 percentily, respektive 7 percentilů, a u 20 % dětí 
pokračovala inhibice růstu (rychlost růstu < 3. percentil). Do 5leté dlouhodobé pozorovací studie bylo 
zařazeno devadesát čtyři ze 107 dětí. Vliv na růst byl nižší u dětí, které byly léčeny po dobu 24 týdnů, 
než u dětí léčených 48 týdnů. Od doby před léčbou do konce dlouhodobého následného pozorování 

 

40

u dětí léčených 24 nebo 48 týdnů se snížily percentily „výška k věku“ o 1,3, respektive 
o 9,0 percentilů. Dvacet čtyři procent dětí (11/46) léčených po dobu 24 týdnů a 40 % dětí (19/48) 
léčených po dobu 48 týdnů mělo pokles „výšky k věku“ mezi dobou před léčbou a koncem 5letého 
dlouhodobého následného pozorování > 15 percentilů v porovnání s výchozím percentilem před 
léčbou. U jedenácti procent dětí (5/46) léčených po dobu 24 týdnů a u 13 % dětí (6/48) léčených 
po dobu 48 týdnů byl na konci 5letého dlouhodobého následného pozorování pozorován pokles 
výchozích hodnot o > 30 percentilů „výška k věku“. Ohledně tělesné hmotnosti se percentily 
„hmotnost k věku“ mezi dětmi léčenými po dobu 24 nebo 48 týdnů mezi dobou před léčbou a koncem 
dlouhodobého pozorování snížily o 1,3, respektive o 5,5 percentilů. Ohledně BMI se percentily „BMI 
k věku“ mezi dětmi léčenými po dobu 24 nebo 48 týdnů mezi dobou před léčbou a koncem 
dlouhodobého pozorování snížily o 1,8, respektive o 7,5 percentilů. Snížení průměrného výškového 
percentilu během 1 roku dlouhodobého následného sledování bylo nejzřetelnější u dětí 
v prepubertálním věku. Pokles skóre výšky, tělesné hmotnosti a BMI Z pozorovaný během léčebné 
fáze se v porovnání s normativní populací na konci období dlouhodobého pozorování u dětí léčených 
po dobu 48 týdnů zcela nezhojil (viz bod 4.4).

V léčebné fázi tohoto klinického hodnocení byly u všech subjektů nejvíce převládajícími nežádoucími 
účinky pyrexie (80 %), bolest hlavy (62 %), neutropenie (33 %), únava (30 %), anorexie (29 %) a 
zarudnutí v místě injekce (29 %). Pouze u jednoho subjektu byla léčba přerušena v důsledku 
nežádoucího účinku (trombocytopenie). Většina nežádoucích účinků hlášených v klinickém hodnocení 
byla mírného nebo středního stupně závažnosti. Závažné nežádoucí účinky byly hlášeny u 7 % (8/107) 
všech subjektů a zahrnovaly bolest v místě injekce (1 %), bolest v končetině (1 %), bolest hlavy (1 %), 
neutropenii (1 %) a pyrexii (4 %). Významnými nežádoucími účinky vyplývajícími z léčby, ke kterým 
docházelo v této populaci pacientů, byly nervozita (8 %), agrese (3 %), hněv (2 %), deprese/depresivní 
nálada (4 %) a hypotyreóza (3 %) a 5 subjektů užívalo léčbu levotyroxinem pro hypotyreózu/zvýšení 
TSH.

V kombinaci s interferonem alfa-2b
V klinické studii provedené u 118 dětí a dospívajících (ve věku od 3 do 16 let) léčených 
kombinovanou léčbou interferonem alfa-2b a přípravkem Rebetol přerušilo 6 % pacientů léčbu pro 
nežádoucí účinky. Obecně byl profil nežádoucích účinků u limitované populace dětí a dospívajících 
podobný profilu pozorovanému u dospělých, ačkoliv během léčby bylo pozorováno pediatrické 
specifikum ohledně inhibice růstu, projevující se snížením výškového percentilu (střední pokles o 
9 percentilů) a hmotnostního percentilu (střední pokles o 13 percentilů). V průběhu 5-letého období 
následného sledování po léčbě byla střední výška dětí na 44. percentilu, což bylo pod střední hodnotou 
normativní populace i méně než jejich střední vstupní výška (48. percentil). U dvaceti (21 %) z 97 dětí 
došlo ke snížení výškového percentilu o více než 15 percentilů, přičemž u 10 z těchto 20 dětí byl na 
závěr dlouhodobého následného sledování (až 5 let) pokles jejich výškového percentilu ve srovnání 
s okamžikem zahájení léčby o více než 30 percentilů. Konečná dospělá výška byla k dispozici u 14 
z těchto dětí a prokazuje, že u 12 z nich 10 až 12 let po dokončení léčby přetrvávaly výškové deficity 
> 15 percentilů. V průběhu kombinované léčby interferonem alfa-2b a přípravkem Rebetol trvající až 
48 týdnů byla pozorována inhibice růstu, která u některých pacientů vedla k nižšímu vzrůstu. 
Nejzřetelnější bylo snížení průměrného výškového percentilu mezi zahájením léčby a ukončením 
dlouhodobého následného sledování u dětí před pubertou (viz bod 4.4).

Kromě toho, byly v průběhu léčby a během 6měsíčního následného sledování hlášeny sebevražedné 
myšlenky či sebevražedné pokusy častěji než u dospělých pacientů (2,4 % vs. 1 %). Stejně jako u 
dospělých pacientů, se i u dětí a dospívajících vyskytly další psychiatrické nežádoucí účinky (např. 
deprese, emoční labilita a somnolence) (viz bod 4.4). Navíc se u dětí a dospívajících vyskytly častěji 
než u dospělých pacientů komplikace v místě injekce, pyrexie, anorexie, zvracení a emoční labilita. 
Modifikace dávky byla požadována u 30 % pacientů, nejčastěji kvůli anemii a neutropenii. 

 

41

Tabulkový seznam nežádoucích účinků u pediatrické populace

Nežádoucí účinky vyjmenované v Tabulce 4 vycházejí ze zkušeností ze dvou multicentrických 
klinických hodnocení u dětí a dospívajících užívajících Rebetol s interferonem alfa-2b nebo 
peginterferonem alfa-2b. U každé třídy orgánového systému jsou nežádoucí účinky zařazeny do 
příslušné frekvenční skupiny, s využitím následujících kategorií: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až 
<1/10) a méně časté (≥1/1 000 až <1/100). V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny 
podle klesající závažnosti.

Tabulka 4

Nežádoucí účinky přípravku Rebetol v kombinaci s interferonem alfa-2b nebo 
peginterferonem alfa-2b hlášené velmi často, často a méně často během klinických 
hodnocení u dětí a dospívajících 

Třída orgánového systému

Nežádoucí účinky

Infekce a infestace
Velmi časté:

Virová infekce, faryngitida

Časté:

Mykotická infekce, bakteriální infekce, plicní infekce, 
nazofaryngitida, streptokoková faryngitida, otitis media, 
sinusitida, zubní absces, chřipka, orální herpes, herpes 
simplex, infekce močových cest, vaginitida, 
gastroenteritida

Méně časté:

Pneumonie, askarióza, enterobióza, herpes zoster, 
celulitida

Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené (zahrnující cysty a polypy)
Časté:

Novotvar blíže neurčený

Poruchy krve a lymfatického systému
Velmi časté:

Anémie, neutropenie

Časté:

Trombocytopenie, lymfadenopatie

Endokrinní poruchy
Velmi časté:

Hypotyreóza

Časté:

Hypertyreóza, virilismus

Poruchy metabolismu a výživy
Velmi časté:

Anorexie, zvýšená chuť k jídlu, snížená chuť k jídlu

Časté:

Hypertriglyceridemie, hyperurikemie

Psychiatrické poruchy
Velmi časté:

Deprese, insomnie, emoční labilita

Časté:

Sebevražedné myšlenky, agrese, zmatenost, afektivní 
labilita, porucha chování, agitovanost, somnabulismus, 
úzkost, změny nálad, neklid, nervozita, porucha spánku, 
abnormální sny, apatie

Méně časté:

Abnormální chování, depresivní nálada, emoční porucha, 
strach, noční můra

Poruchy nervového systému
Velmi časté:

Bolest hlavy, závrať

Časté:

Hyperkineze, tremor, dysfonie, parestezie, hypestezie, 
hyperestezie, zhoršená koncentrace, somnolence, porucha 
pozornosti, nekvalitní spánek 

Méně časté:

Neuralgie, letargie, psychomotorická hyperaktivita

Poruchy oka
Časté:

Konjunktivitida, bolest oka, abnormální vidění, 
onemocnění slzné žlázy

Méně časté:

Krvácení spojivky, svědění oka, keratitida, rozmazané 
vidění, fotofobie

Poruchy ucha a labyrintu 
Časté:

Vertigo

Srdeční poruchy
Časté:

Tachykardie, palpitace

 

42

Cévní poruchy
Časté:

Bledost, zrudnutí 

Méně časté:

Hypotenze

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
Časté:

Dyspnoe, tachypnoe, epistaxe, kašel, nazální kongesce, 
podráždění nosu, rinorea, kýchání, faryngolaryngeální 
bolest

Méně časté:

Sípání, nazální diskomfort

Gastrointestinální poruchy
Velmi časté:

Bolest břicha, bolest horní poloviny břicha, zvracení, řídká 
stolice, nauzea

Časté:

Ulcerace v ústech, ulcerózní stomatitida, stomatitida, 
aftózní stomatitida, dyspepsie, cheilóza, glositida, 
gastroezofageální reflux, rektální porucha, 
gastrointestinální porucha, zácpa, řídká stolice, bolest 
zubů,onemocnění zubů, žaludeční diskomfort, bolest úst

Méně časté:

Gingivitida

Poruchy jater a žlučových cest
Časté:

Abnormální jaterní funkce

Méně časté:

Hepatomegalie

Poruchy kůže a podkožní tkáně
Velmi časté:

Alopecie, vyrážka

Časté:

Pruritus, fotosenzitivní reakce, makulopapulózní vyrážka, 
ekzém, hyperhidróza, akné, kožní porucha, porucha nehtu, 
kožní diskolorace, suchá kůže, erytém, modřina 

Méně časté:

Porucha pigmentace, atopická dermatitida, kožní exfoliace

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 
Velmi časté:

Artralgie, myalgie, muskuloskeletální bolest 

Časté:

Bolest v končetině, bolest zad, svalová kontraktura

Poruchy ledvin a močových cest
Časté:

Enuréza, porucha močení, močová inkontinence, 
proteinurie

Poruchy reprodukčního systému a prsu
Časté:

Dívky: amenorea, menoragie, porucha menstruace, 
onemocnění pochvy. Chlapci: testikulární bolest

Méně časté:

Dívky: dysmenorea

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
Velmi časté:

Únava, třesavka, pyrexie, onemocnění podobající se 
chřipce, astenie, malátnost, podrážděnost

Časté:

Bolest na hrudi, edém, bolest, pocit chladu

Méně časté:

Hrudní diskomfort, bolest obličeje

Vyšetření
Velmi časté:

Zpomalení rychlosti růstu (snížení výšky a/nebo tělesné 
hmotnosti vzhledem k věku)

Časté:

Zvýšení thyreotropního hormonu v krvi, zvýšení 
tyreoglobulinu

Méně časté:

Pozitivní protilátky proti štítné žláze 

Poranění, otravy a procedurální komplikace
Časté:

Lacerace kůže

Méně časté:

Kontuze

Většina změn laboratorních hodnot v klinickém hodnocení kombinace přípravku 
Rebetol/peginterferon alfa-2b byla mírného nebo středního stupně. Pokles hemoglobinu, bílých 
krvinek, trombocytů, neutrofilů a zvýšení bilirubinu může vyžadovat snížení dávky nebo trvalé 
vysazení léčby (viz bod 4.2). U některých pacientů léčených v klinickém hodnocení přípravkem 

 

43

Rebetol v kombinaci s peginterferonem alfa-2b byly pozorovány změny v laboratorních hodnotách, 
tyto hodnoty se však během několika málo týdnů po ukončení léčby vrátily k výchozímu stavu.

Dospělí pacienti
Nežádoucí účinky hlášené s incidencí > 10 % u dospělých pacientů léčených po dobu jednoho roku 
tobolkami ribavirinu v kombinaci s interferonem alfa-2b nebo peginterferonem alfa-2b byly také 
hlášeny i u dětí a dospívajících. Výskyt nežádoucích účinků byl podobný i u nižších incidencí.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků u dospělých
Nežádoucí účinky vyjmenované v Tabulce 5 vycházejí ze zkušeností z klinických hodnocení u 
dospělých, dříve neléčených pacientů, kteří byli léčeni po 1 rok, a ze zkušeností z období po uvedení 
přípravku na trh. V Tabulce 5 jsou také zmíněny některé nežádoucí účinky, obecně připisované léčbě 
interferonem, ale hlášené v souvislosti s terapií hepatitidy C (v kombinaci s přípravkem Rebetol). 
Nahlédněte také do SPC peginterferonu alfa-2b a interferonu alfa-2b kvůli nežádoucím účinkům, které 
lze připsat monoterapii interferonem. U každé třídy orgánového systému jsou nežádoucí účinky 
zařazeny do příslušné frekvenční skupiny, s využitím následujících kategorií: velmi časté (≥1/10); 
časté (≥1/100 až <1/10); méně časté (≥1/1 000 až <1/100); vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000); velmi 
vzácné (<1/10 000); není známo. V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle 
klesající závažnosti.

Tabulka 5

Nežádoucí účinky přípravku Rebetol v kombinaci s pegylovaným interferonem alfa-
2b nebo interferonem alfa-2b hlášené během klinických hodnocení nebo po uvedení 
na trh 

Třída orgánového systému

Nežádoucí účinky

Infekce a infestace
Velmi časté:

Virová infekce, faryngitida

Časté:

Bakteriální infekce (včetně sepse), mykotická infekce, 
chřipka, infekce dýchacích cest, bronchitida, herpes 
simplex, sinusitida, otitis media, rinitida, infekce 
močových cest

Méně časté:

Infekce dolních cest dýchacích

Vzácné:

Pneumonie*

Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené (zahrnující cysty a polypy)
Časté:

Novotvar blíže neurčený

Poruchy krve a lymfatického systému
Velmi časté:

Anémie, neutropenie

Časté:

Hemolytická anémie, leukopenie, trombocytopenie, 
lymfadenopatie, lymfopenie

Velmi vzácné:

Aplastická anémie*

Není známo:

Čistá aplazie červené krevní řady, idiopatická 
trombocytopenická purpura, trombotická 
trombocytopenická purpura

Poruchy imunitního systému
Méně časté:

Přecitlivělost na lék

Vzácné:

Sarkoidóza*, revmatoidní artritida (nová nebo zhoršená)

Není známo:

Vogt-Koyanagi-Haradův syndrom, systémový lupus 
erytematodes, vaskulitida, akutní reakce z přecitlivělosti 
včetně kopřivky, angioedému, bronchokonstrikce, 
anafylaxe

Endokrinní poruchy
Časté:

Hypotyreóza, hypertyreóza

Poruchy metabolismu a výživy
Velmi časté:

Anorexie

Časté:

Hyperglykemie, hyperurikemie, hypokalcemie, 
dehydratace, zvýšená chuť k jídlu

Méně časté:

Diabetes mellitus, hypertriglyceridemie*

 

44

Psychiatrické poruchy
Velmi časté:

Deprese, úzkost, emoční labilita, insomnie

Časté:

Sebevražedné myšlenky, psychóza, agresivní chování, 
zmatenost, agitovanost, hněv, změny nálad, abnormální 
chování, nervozita, porucha spánku, snížené libido, apatie, 
abnormální sny, pláč, 

Méně časté:

Sebevražedné pokusy, panická ataka, halucinace

Vzácné:

Bipolární porucha*

Velmi vzácné:

Sebevražda*

Není známo:

Vražedné myšlenky*, mánie*, změna duševního stavu

Poruchy nervového systému
Velmi časté:

Bolest hlavy, závrať, sucho v ústech, zhoršená koncentrace

Časté:

Amnézie, porucha paměti, synkopa, migréna, ataxie, 
parestezie, dysfonie, ztráta chuti, hypestezie, hyperestezie, 
hypertonie, somnolence, porucha pozornosti, tremor, 
dysgeuzie 

Méně časté:

Neuropatie, periferní neuropatie

Vzácné:

Záchvaty (křeče)

Velmi vzácné:

Cerebrovaskulární krvácení*, cerebrovaskulární 
ischemie*, encefalopatie*, polyneuropatie*

Není známo:

Obrna lícního nervu, mononeuropatie

Poruchy oka
Časté:

Poruchy zraku, rozmazané vidění, konjunktivitida, iritace 
oka

bolest oka, abnormální vidění, onemocnění slzné 

žlázy, suché oko

Vzácné:

Retinální krvácení*, retinopatie (včetně makulárního 
edému)*, okluze retinální arterie*, okluze retinální žíly*, 
neuritida zrakového nervu*, edém papily*, zhoršení 
zrakové ostrosti nebo výpadek v zorném poli*, retinální 
exsudáty

Poruchy ucha a labyrintu
Časté:

Vertigo, porucha/ztráta sluchu, tinitus, bolest ucha

Srdeční poruchy
Časté:

Palpitace, tachykardie

Méně časté:

Infarkt myokardu

Vzácné:

Kardiomyopatie, arytmie*

Velmi vzácné:

Srdeční ischemie*

Není známo:

Perikardiální výpotek*, perikarditida*

Cévní poruchy
Časté:

Hypotenze, hypertenze, zrudnutí

Vzácné:

Vaskulitida

Velmi vzácné:

Periferní ischemie*

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
Velmi časté:

Dyspnoe, kašel

Časté:

Epistaxe, respirační porucha, kongesce sliznic respiračního 
traktu, kongesce sliznic vedlejší nosní dutiny, nazální 
kongesce, rinorea, zvýšená sekrece horních cest 
dýchacích, faryngolaryngeální bolest, neproduktivní kašel 

Velmi vzácné:

Plicní infiltráty*, pneumonitida*, intersticiální 
pneumonitida*

Gastrointestinální poruchy
Velmi časté:

Průjem, zvracení, nauzea, bolest břicha

 

45

Časté:

Ulcerózní stomatitida, stomatitida, ulcerace v ústech, 
kolitida, bolest v pravém horním kvadrantu, dyspepsie, 
gastroezofageální reflux*, glositida, cheilitida, 
abdominální distenze, krvácení dásní, gingivitida, řídká 
stolice, porucha zubů, zácpa, flatulence 

Méně časté:

Pankreatitida, bolest úst

Vzácné:

Ischemická kolitida

Velmi vzácné:

Ulcerózní kolitida*

Není známo:

Onemocnění periodontu, onemocnění zubů, pigmentace 
jazyka

Poruchy jater a žlučových cest
Časté:

Hepatomegalie, ikterus, hyperbilirubinemie*

Velmi vzácné:

Hepatotoxicita (včetně fatální)*

Poruchy kůže a podkožní tkáně
Velmi časté:

Alopecie, pruritus, suchá kůže, vyrážka

Časté:

Psoriáza, zhoršená psoriáza, ekzém, fotosenzitivní reakce, 
makulopapulózní vyrážka, erytematózní vyrážka, noční 
pocení, hyperhidróza, dermatitida, akné, furunkl, erytém, 
kopřivka, kožní porucha, modřina, hyperhidróza, 
abnormální struktura vlasu, porucha nehtu*

Vzácné:

Kožní sarkoidóza

Velmi vzácné:

Stevens-Johnsonův syndrom*, toxická epidermální 
nekrolýza*, erythema multiforme*

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Velmi časté:

Artralgie, myalgie, muskuloskeletální bolest 

Časté:

Artritida, bolest zad, svalové spasmy, bolest v končetině

Méně časté:

Bolest kostí, svalová slabost

Vzácné:

Rhabdomyolýza*, myozitida*

Poruchy ledvin a močových cest
Časté:

Časté močení, polyurie, abnormalita moči

Vzácné:

Renální selhání, renální insuficience*

Velmi vzácné:

Nefrotický syndrom*

Poruchy reprodukčního systému a prsu
Časté:

Ženy: amenorea, menoragie, porucha menstruace, 
dysmenorea, bolest prsu, ovariální porucha, onemocnění 
vaginy. Muži: impotence, prostatitida, erektilní dysfunkce.
Sexuální dysfunkce (nespecifikováno)*

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
Velmi časté:

Únava, třesavka, pyrexie, onemocnění podobající se 
chřipce, astenie, podrážděnost

Časté:

Bolest na hrudi, hrudní diskomfort, periferní otok, 
malátnost, abnormální pocit, žízeň

Méně časté:

Edém obličeje

Vyšetření
Velmi časté:

Pokles tělesné hmotnosti

Časté:

Srdeční šelest

* Protože se přípravek Rebetol vždy předepisuje s alfa-interferonovým přípravkem a vyjmenované nežádoucí účinky zahrnují 
i ty které odrážejí zkušenosti po uvedení na trh a není tedy možné přesně kvantifikovat jejich frekvenci, výše hlášená 
frekvence pochází z klinických hodnocení používajících přípravek Rebetol v kombinaci s interferonem alfa-2b (pegylovaným 
nebo nepegylovaným).

Popis vybraných nežádoucích účinků

Vzestup hladiny kyseliny močové a nepřímého bilirubinu spojený s hemolýzou byl pozorován v 
klinických studiích u některých pacientů léčených přípravkem Rebetol v kombinaci s interferonem 
alfa-2b, ale hladiny se vrátily k normálu do čtyř týdnů po ukončení terapie.

 

46

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v 

Dodatku V

.

4.9

Předávkování

V klinických studiích s přípravkem Rebetol podávaným v kombinaci s interferonem alfa-2b bylo jako 
maximální předávkování hlášeno užití celkové dávky 10 g přípravku Rebetol (50 tobolek x 200 mg) a 
39 mil.IU interferonu alfa-2b (13 subkutánních injekcí po 3 mil.IU) v průběhu jediného dne, a to u 
jednoho pacienta v sebevražedném úmyslu. Pacient byl po dobu dvou dnů sledován na jednotce 
intenzivní péče, aniž by byly pozorovány jakékoli nežádoucí účinky předávkování.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antivirotika k systémovému použití, nukleosidy a nukleotidy, kromě 
inhibitorů reverzní transkriptázy, ATC kód: J05AB04.

Mechanismus účinku

Ribavirin (Rebetol) je syntetický nukleosidový analog, u něhož byla in vitro prokázána aktivita proti 
některým RNA i DNA virům. Mechanismus, jímž přípravek Rebetol v kombinaci s dalšími léčivými 
přípravky účinkuje proti HCV, je zatím neznámý. Perorální formy přípravku Rebetol byly hodnoceny 
v léčbě chronické hepatitidy C jako monoterapie v několika klinických studiích. Z výsledků těchto 
studií vyplývá, že monoterapie přípravkem Rebetol nijak neovlivnila eliminaci viru hepatitidy (HCV-
RNA) či zlepšení jaterní histologie ani v průběhu 6 až 12 měsíců léčby, ani během 6 měsíců 
následného sledování.

Klinická účinnost a bezpečnost

V předloženém SPC je pouze popis použití přípravku Rebetol z původního vývoje s (peg)interferonem
alfa-2b.

Pediatrická populace

Rebetol v kombinaci s peginterferonem alfa-2b
Děti a dospívající ve věku od 3 do 17 let s kompenzovanou chronickou hepatitidou C a detekovatelnými 
hladinami HCV-RNA byli zařazeni do multicentrického klinického hodnocení a užívali Rebetol v dávce 
15 mg/kg denně a pegylovaný interferon alfa-2b v dávce 60 µg/m

2

jednou za týden po dobu 24 nebo 

48 týdnů, podle genotypu HCV a vstupní virové nálože. Všichni pacienti byli sledováni po 24 týdnů po 
léčbě. Léčeno bylo celkem 107 pacientů, ze kterých bylo 52 % dívek, 89 % bělochů, 67 % s genotypem 
HCV 1 a 63 % ve věku < 12 let. Zařazená populace se skládala převážně z dětí s hepatitidou C mírného až 
středního stupně. Vzhledem k nedostatku údajů od dětí s těžkou progresí onemocnění a k potenciálu k 
nežádoucím účinkům je třeba v této populaci pečlivě zvažovat poměr přínosu a rizika kombinace 
přípravku Rebetol a pegylovaného interferonu alfa-2b (viz body 4.1, 4.4 a 4.8). Výsledky studie jsou 
shrnuty v Tabulce 6.

 

47

Tabulka 6 Frekvence setrvalé virologické odpovědi (n

a,b

(%)) u dětí a dospívajících bez předchozí 

léčby podle genotypu a trvání léčby – všechny subjekty

n = 107

24 týdnů

48 týdnů

Všechny genotypy

26/27 (96 %)

44/80 (55 %)

Genotyp 1

-

38/72 (53 %)

Genotyp 2

14/15 (93 %)

-

Genotyp 3

c

12/12 (100 %)

2/3 (67 %)

Genotyp 4

-

4/5 (80 %)

a: Odpověď na léčbu byla definována jako nedetekovatelná HCV-RNA za 24 týdnů po léčbě, spodní limit 

detekce = 125 IU/ml.

b: n = počet subjektů s odpovědí/počet subjektů s daným genotypem a přiřazeným trváním léčby
c: Pacienti s genotypem 3 a nízkou virovou náloží (< 600 000 IU/ml) měli léčbu užívat po 24 týdnů, zatímco pacienti 

s genotypem 3 a vysokou virovou náloží (≥ 600 000 IU/ml) měli léčbu užívat po 48 týdnů

.

Rebetol v kombinaci s interferonem alfa-2b
Děti a dospívající od 3 do 16 let s kompenzovanou chronickou hepatitidou C a detekovatelnými hladinami 
HCV RNA (hodnoceno centrální laboratoří za použití výzkumné RT-PCR analýzy) byli zařazeni do dvou 
multicentrických klinických studií a užívali Rebetol 15 mg/kg denně a interferon alfa-2b 3 mil.IU/m

2

třikrát týdně po dobu jednoho roku, následováno 6 měsíci sledování po léčbě. Do studie bylo zahrnuto 
celkem 118 pacientů: 57 % mužského pohlaví, 80 % běloši, 78 % genotyp 1, 64 % ve věku

12 let. 

Zařazená populace se skládala 

převážně

z dětí s mírnou až středně závažnou hepatitidou C. Četnost 

trvalých virologických odpovědí byla v obou multicentrických klinických studiích podobná u dětí a 
dospívajících jako u dospělých (viz Tabulka 7). Vzhledem k nedostatku údajů z těchto dvou 
multicentrických klinických studií u dětí se závažnou progresí nemoci a k potenciálu k nežádoucím 
účinkům, je nutné pečlivé zvážení poměru přínosu/rizika kombinace ribavirinu s interferonem alfa-2b 
u této populace (viz body 4.1, 4.4 a 4.8). Výsledky studie jsou shrnuty v Tabulce 7.

Tabulka 7

Setrvalá virologická odpověď u dětí a dospívajících bez předchozí léčby

Rebetol 15 mg/kg/den 

+

interferon alfa-2b 3 mil.IU/m

2

3x týdně

Celková odpověď

a

(n = 118)

54 (46 %)*

Genotyp 1 (n = 92)

33 (36 %)*

Genotyp 2/3/4 (n = 26)

21 (81 %)*

* Počet (%) pacientů
a Definována jako HCV RNA pod hranicí detekce s použitím RT-PCR analýzy na konci léčby a během následného sledování

Údaje o dlouhodobé účinnosti

Rebetol v kombinaci s peginterferonem alfa-2b
Pětiletá, dlouhodobá, observační studie s následným pozorováním zahrnula 94 pediatrických pacientů 
s chronickou hepatitidou C po léčbě v multicentrickém klinickém hodnocení. Z nich šedesát tři  
vykazovalo setrvalou odpověď. Účelem této studie bylo každoroční vyhodnocení trvalosti setrvalé 
virologické odpovědi (SVR) a vyhodnocení vlivu přetrvávající virové negativity na klinické výsledky 
pacientů, kteří 24 týdnů po léčbě kombinací peginterferon alfa-2b a ribavirin trvající 24 nebo 48 týdnů 
vykazovali setrvalou odpověď. Na konci 5letého období studii dokončilo 85 % (80/94) ze všech 
zařazených subjektů a 86 % (54/63) subjektů vykazujících setrvalou odpověď. Během 5 let následného 
pozorování u žádného z pediatrických pacientů s SVR nedošlo k relapsu.

 

48

Rebetol v kombinaci s interferonem alfa-2b
Pětileté, dlouhodobé, observační následné klinické hodnocení zahrnovalo 97 pediatrických pacientů 
s chronickou hepatitidou C po léčbě ve dvou dříve zmiňovaných multicentrických klinických 
hodnoceních. Toto klinické hodnocení ukončilo 70 % (68/97) ze všech zařazených subjektů, ze 
kterých se setrvalou odpovědí vyznačovalo 75 % (42/56). Cílem tohoto klinického hodnocení bylo 
každoročně hodnotit stálost setrvalé virologické odpovědi (SVR) a posoudit vliv pokračující 
virologické negativity na klinické výsledky u pacientů, u kterých po 48-týdenní léčbě interferonem 
alfa-2b a ribavirinem odpověď přetrvávala 24 týdnů.V průběhu dlouhodobého následného sledování 
po ukončení léčby interferonem alfa-2b a ribavirinem přetrvávala setrvalá virologická odpověď u 
všech pediatrických subjektů, až na jednoho. Kaplan-Meierův odhad pro pokračování setrvalé 
odpovědi u pediatrických pacientů léčených interferonem alfa-2b a ribavirinem během 5 let je 98 % 
[95 % CI: 95 %, 100 %]. U 98 % pacientů (51/52) s normálními hladinami ALT ve 24. týdnu 
následného sledování přetrvávaly tyto normální hladiny ALT i při jejich poslední návštěvě.

SVR po léčbě chronické virové hepatitidy C nepegylovaným interferonem alfa-2b a přípravkem 
Rebetol vede k dlouhodobé eliminaci od viru umožňujícímu ústup jaterní infekce a klinické „vyléčení“ 
chronické virové hepatitidy C. Nevylučuje to však jaterní příhody u pacientů s cirhózou (včetně 
karcinomu jater).

5.3

Farmakokinetické vlastnosti

V jednodávkové, zkřížené studii ribavirinu u zdravých dospělých subjektů bylo zjištěno, že formulace 
v tobolce a perorálním roztoku jsou bioekvivalentní. 

Absorpce

Po jednorázovém perorálním podání se ribavirin rychle vstřebává (průměrná T

max

= 1,5 hodiny), po 

čemž následuje rychlá distribuce a delší fáze vylučování (poločas vstřebání, distribuce a vylučování 
jedné dávky je 0,05, respektive 3,73 a 79 hodin). Vstřebávání je rozsáhlé s tím, že asi 10 % 
radioaktivně značené dávky je vyloučeno stolicí. Absolutní biologická dostupnost se však pohybuje 
mezi 45 % - 65 %, pravděpodobně v důsledku metabolismu první pasáže. Existuje lineární závislost 
mezi dávkou a AUC

tf

po podání jedné dávky ribavirinu v rozmezí 200 - 1 200 mg. Distribuční objem 

je asi 5 000 l. Ribavirin se neváže na bílkoviny plazmy. 

Distribuce

Transport ribavirinu do neplazmatických kompartmentů byl velmi rozsáhle studován v červených 
krvinkách, kde bylo zjištěno, že přednostně probíhá prostřednictvím rovnovážných nukleosidových 
přenašečů e

s

typu. Tento typ přenašečů se nachází téměř ve všech typech buněk a může vysvětlovat 

vysoký distribuční objem ribavirinu. Poměr koncentrací ribavirinu v plné krvi a plazmě je přibližně 
60 : 1; přebytek ribavirinu v plné krvi je v důsledku hromadění nukleotidů v erytrocytech. 

Biotransformace

Ribavirin má dvě metabolické cesty: 1) cestu reverzibilní fosforylace; 2) rozkladnou cestu spočívající 
v deribosylaci a amidové hydrolýze za vzniku metabolitu triazolkarboxykyseliny. Jak ribavirin, tak 
jeho metabolity triazolkarboxyamid a triazolkarboxykyselina, jsou také vylučovány ledvinami. 

Ukázalo se, že po podání jedné perorální dávky vykazuje ribavirin vysokou farmakokinetickou 
variabilitu mezi jedinci i u jednoho jedince (variabilita u jednoho jedince cca 30 % u AUC i C

max

), což 

může být způsobeno rozsáhlým metabolismem při prvním průchodu játry a přenosem v rámci 
krevního kompartmentu a mimo něj.

Eliminace

Při opakovaném podání dávky je ribavirin výrazně akumulován v plazmě s hodnotou AUC

12hod

šestkrát vyšší u opakovaného podávání než u jednorázové dávky. Po perorálním podání 600 mg 

 

49

dvakrát denně bylo dosaženo rovnovážného stavu přibližně po čtyřech týdnech se středními 
koncentracemi v plazmě v rovnovážném stavu okolo 2 200 ng/ml. Po skončení dávkování byl poločas 
kolem 298 hodin, což je pravděpodobně odrazem pomalého vylučování z neplazmatických 
kompartmentů.

Přestup do semenné tekutiny
Byl zjišťován přestup ribavirinu do semenné tekutiny. Koncentrace ribavirinu v semenné tekutině  je 
v porovnání se sérem 2x vyšší. Systémová expozice ribavirinu po pohlavním styku u partnerky muže 
léčeného touto látkou byla stanovena a zůstává extrémně limitovaná v porovnání s terapeutickou 
koncentrací ribavirinu v plazmě. 

Vliv potravy
Biologická dostupnost jednotlivé perorálně podané dávky ribavirinu se při současném podání potravy 
s vysokým obsahem tuku zvýšila (hodnoty AUC

tf

a C

max

vzrostly o 70 %). Je možné, že zvýšená 

biologická dostupnost v této studii byla důsledkem opožděného transitu ribavirinu nebo 
modifikovaného pH. Klinická relevance výsledků získaných v této studii s podáním jediné dávky není 
známa. V pilotní studii účinnosti léčby byli pacienti instruováni, aby za účelem dosažení maximálních 
plazmatických koncentrací ribavirinu užívali lék současně s jídlem.

Funkce ledvin
Na základě publikovaných údajů došlo u pacientů s dysfunkcí ledvin ke změně farmakokinetiky po 
jednorázovém podání ribavirinu (zvýšení AUC

tf

i C

max

) ve srovnání s kontrolními subjekty (clearance

kreatininu > 90 ml/min). Průměrná hodnota AUC

tf

byla v porovnání s kontrolními subjekty u subjektů 

s clearance kreatininu mezi 10 a 30 ml/min třikrát vyšší. U subjektů s clearance kreatininu mezi 30 a 
50 ml/min byla AUC

tf

v porovnání s kontrolními subjekty dvakrát vyšší. K tomu zřejmě dochází 

v důsledku snížení zdánlivé clearance u těchto pacientů. Koncentrace ribavirinu se hemodialýzou 
zásadně nemění. 

Funkce jater
Farmakokinetika po jednorázovém podání ribavirinu u pacientů s lehkou, mírnou či závážnou
dysfunkcí jater (Child-Pughova klasifikace A, B nebo C) je podobná jako u normálních kontrolních 
subjektů.

Pediatrická populace

Rebetol v kombinaci s peginterferonem alfa-2b
Farmakokinetické vlastnosti přípravku Rebetol a peginterferonu alfa-2b podávaných ve více dávkách 
u dětí a dospívajících pacientů s chronickou hepatitidou C byly hodnoceny v klinickém hodnocení. U 
dětí a dospívajících pacientů užívajících dávku peginterferonu alfa-2b stanovenou podle tělesného 
povrchu, 60 µg/m

2

/týden, je předpokládaný odhad logaritmicky transformovaného koeficientu 

expozice během dávkovacího intervalu o 58 % (90 % CI: 141-177 %) vyšší než u dospělých 
užívajících dávku 1,5 µg/kg/týden. Farmakokinetika přípravku Rebetol (normalizovaná podle dávky) 
byla v tomto klinickém hodnocení podobná jako farmakokinetika hlášená ve dřívějším klinickém 
hodnocení přípravku Rebetol v kombinaci s interferonem alfa-2b u dětí a dospívajících pacientů i u 
dospělých pacientů.

Rebetol v kombinaci s interferonem alfa-2b
Farmakokinetické vlastnosti přípravku Rebetol tobolky a interferonu alfa-2b podávaných ve více 
dávkách dětem a dospívajícím s chronickou hepatitidou C ve věku 5 až 16 let jsou shrnuty v Tabulce 
8
. Farmakokinetika přípravku Rebetol a interferonu alfa-2b (normalizovaná podle dávky) je podobná u 
dospělých i dětí nebo dospívajících.

 

50

Tabulka 8 Střední (% CV) farmakokinetické parametry pro interferon alfa-2b a tobolky Rebetol 

podávané ve více dávkách pediatrickým pacientům s chronickou hepatitidou C

PARAMETR

Rebetol

15 mg/kg/den jako 2 dílčí dávky

(n = 17)

Interferon alfa-2b

3 mil.IU/m

2

3x týdně

(n = 54)

T

max

(h)

1,9 (83)

5,9 (36)

C

max

(ng/ml)

3 275 (25)

51 (48)

AUC*

29 774 (26)

622 (48)

Zdánlivá clearance l/h/kg

0,27 (27)

Nehodnoceno

*AUC

12

(ng.h/ml) pro Rebetol; AUC

0-24

(IU.h/ml) pro interferon alfa-2b

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Ribavirin
Ribavirin je embryotoxický či teratogenní, popřípadě obojí, v dávkách hluboko pod doporučenou 
dávkou pro člověka u všech zvířecích druhů, s nimiž byly studie prováděny. Byly zaznamenány 
malformace lebky, patra, očí, čelisti, končetin, kostry a trávicího ústrojí. Četnost a závažnost 
teratogenních účinků se zvyšovaly se stupňující se dávkou. Docházelo ke snížení přežití plodu i 
mláďat.

V klinické studii toxicity u nedospělých potkanů, v níž se mláďatům podával 7. až 63. den po narození 
ribavirin v dávce 10, 25 a 50 mg/kg, bylo prokázáno na dávce závislé zpomalení celkového růstu, které 
se následně projevilo jako mírné snížení tělesné hmotnosti, temeno-kostrční délky a délky kostí. Po 
uplynutí doby rekonvalescence byly změny na kosti holenní a stehenní minimální, i když v porovnání 
s kontrolními subjekty všeobecně statisticky významné, a to u samců při všech dávkováních a u samic 
při léčbě dvěma nejvyššími dávkami léku. Na kosti se nepozorovaly žádné histopatologické účinky. 
Nebyl zaznamenán žádný účinek ribavirinu na neurobehaviorální nebo reprodukční vývoj. 
Plazmatické koncentrace dosažené u mláďat potkanů byly nižší než koncentrace zjištěné při 
terapeutické dávce u lidí.

Červené krvinky jsou hlavním terčem toxicity ribavirinu ve studiích na zvířatech. Krátce po začátku 
dávkování se objevila anémie, která je však rychle reverzibilní po ukončení léčby.

V tříměsíčních a šestiměsíčních studiích u myší hodnotící ribavirinem vyvolané účinky na varlata a 
sperma se vyskytly patologické změny spermatu v dávkách 15 mg/kg a výše. Systémová expozice 
zvířat těmto dávkám je podstatně nižší než ta, které se dosáhne u lidí terapeutickými dávkami. Po 
ukončení léčby došlo k téměř úplnému zotavení z ribavirinem vyvolané toxicity varlat do jednoho či 
dvou spermatogenních cyklů (viz bod 4.6). 

Studie genotoxicity prokázaly, že ribavirin vykazuje určitou genotoxickou aktivitu. Ribavirin byl 
aktivní in vitro v transformačním Balb/3T3 testu. Genotoxická aktivita byla pozorována v testu 
myšího lymfomu a při dávkách 20-200 mg/kg i při mikronukleárním testu na myších. Dominantní test 
letality u potkanů byl negativní, což ukazuje, že dojde-li u potkanů k mutacím, tyto nejsou přenášeny 
samčími gametami. 

Konvenční studie kancerogenity u hlodavců s nízkou expozicí ve srovnání s terapeutickou expozicí u 
lidí (faktor 0,1 u potkanů a 1 u myší) neprokázaly kancerogenitu ribavirinu. Kromě toho ve studii 
kancerogenity po dobu 26 týdnů za použití heterozygotního p53 (+/-) myšího modelu, při maximální 
tolerované dávce 300 mg/kg (faktor plazmatické expozice přibližně 2,5 ve srovnání s expozicí u lidí) 
ribavirin nevyvolal nádory. Tyto studie naznačují, že kancerogenní potenciál ribavirinu u člověka je 
nepravděpodobný.

Ribavirin a interferon
Pokud je ribavirin užit v kombinaci s peginterferonem alfa-2b nebo interferonem alfa-2b, nevyvolává 
žádné jiné účinky, než jaké byly již dříve pozorovány při jeho užití v monoterapii. Hlavní změnou 

 

51

související s léčbou byla reverzibilní mírná až středně závažná anémie, jejíž závažnost byla větší, než 
je při anemii vyvolané kteroukoli z účinných látek samostatně.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Citronan sodný
Kyselina citronová
Natrium-benzoát
Glycerol
Sacharóza
Sorbitol 70 % krystalizující
Propylenglykol
Čištěná voda
Přírodní a umělé ovocné aroma

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky
Po prvním otevření je třeba přípravek spotřebovat během jednoho měsíce.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Podmínky uchovávání po prvním otevření léčivého přípravku naleznete v bodě 6.3.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Rebetol perorální roztok 100 ml je balen v lahvičkách ze skla jantarové barvy o objemu 118 ml (barvené 
sklo EP typ IV, Ph Eur).
Dětský bezpečnostní uzávěr má vnitřní a vnější polypropylenovou vrstvu.

10 ml dávkovací stříkačka pro perorální podání se skládá z polyetylénového pouzdra s bílým 
polystyrenovým pístem. Kalibrační značky jsou vyznačeny po 0,5 ml v rozmezí 1,5 ml až 10 ml.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Merck Sharp & Dohme Limited
Hertford Road, Hoddesdon
Hertfordshire EN11 9BU
Velká Británie

 

52

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/99/107/004

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 25. ledna 2005
Datum posledního prodloužení registrace: 23. dubna 2009

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

 

53

PŘÍLOHA II

A.

VÝROBCE/VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ 
ŠARŽÍ

B.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

C.

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

D.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA 
BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO 
PŘÍPRAVKU

 

54

A.

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

Název a adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží pro tvrdé tobolky

SP Labo N.V.
Industriepark 30
2220 Heist op den Berg
Belgie

Název a adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží pro perorální roztok

Cenexi HSC

2, rue Louis Pasteur
14200 Hérouville-Saint-Clair
Francie

B.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis s omezením (viz Příloha I: Souhrn údajů 
o přípravku, bod 4.2).

C.

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti

Požadavky pro předkládání pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti pro tento léčivý 
přípravek jsou uvedeny v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 
107c odst. 7 směrnice 2001/83/ES a jakékoli následné změny jsou zveřejněny na evropském 
webovém portálu pro léčivé přípravky.

D.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ 
LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

Plán řízení rizik (RMP)

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance 
podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých 
schválených následných aktualizacích RMP. 

Aktualizovaný RMP je třeba předložit:

 na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky,

 při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které 

mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení 
význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik).

 

55

PŘÍLOHA III

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

 

56

A. OZNAČENÍ NA OBALU

 

57

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 

REBETOL – 84, 112, 140, 168 tvrdých tobolek 

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Rebetol 200 mg tvrdé tobolky
ribavirinum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tobolka obsahuje ribavirinum 200 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje laktosu
Další informace najdete v příbalové informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

84 tvrdých tobolek 
112 tvrdých tobolek 
140 tvrdých tobolek 
168 tvrdých tobolek 

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
Perorální podání

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

 

58

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Merck Sharp & Dohme Limited
Hertford Road, Hoddesdon
Hertfordshire EN11 9BU
Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/99/107/001 

(84 tvrdých tobolek)

EU/1/99/107/005 (112 tvrdých tobolek)
EU/1/99/107/002 (140 tvrdých tobolek)
EU/1/99/107/003 (168 tvrdých tobolek)

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Rebetol

17.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC: 
SN: 
NN:

 

59

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH

Vnitřní obal (blistr)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Rebetol 200 mg tobolky
ribavirinum 

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

MSD

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.

JINÉ

 

60

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 

Rebetol perorální roztok 40 mg/ml

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Rebetol 40 mg/ml perorální roztok
ribavirinum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden ml perorálního roztoku obsahuje ribavirinum 40 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sorbitol 70 % krystalizující, sacharosu.
Další informace najdete v příbalové informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

perorální roztok 
1 lahvička se 100 ml 
10ml perorální dávkovací stříkačka

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
Perorální podání

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

 

61

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Merck Sharp & Dohme Limited
Hertford Road, Hoddesdon
Hertfordshire EN11 9BU
Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/99/107/004

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Rebetol

17.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC: 
SN: 
NN: 

 

62

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

Rebetol perorální roztok 40 mg/ml

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Rebetol 40 mg/ml perorální roztok 
ribavirinum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden ml perorálního roztoku obsahuje ribavirinum 40 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sorbitol 70 % krystalizující, sacharosu.
Další informace najdete v příbalové informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

perorální roztok
100 ml

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
Perorální podání

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 

 

63

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Merck Sharp & Dohme Limited
Hertford Road, Hoddesdon
Hertfordshire EN11 9BU
Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/99/107/004

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

17.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

 

64

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

 

65

Příbalová informace: informace pro uživatele

Rebetol 200 mg tvrdé tobolky

ribavirinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité informace.
-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

-

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1.

Co je Rebetol a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Rebetol užívat

3.

Jak se Rebetol užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak Rebetol uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1.

Co je Rebetol a k čemu se používá

Přípravek Rebetol obsahuje léčivou látku ribavirin. Tento léčivý přípravek zastavuje množení viru 
hepatitidy C. Přípravek Rebetol se nesmí užívat samotný.

V závislosti na genotypu viru hepatitidy C, který máte, může Váš lékař zvolit léčbu kombinací tohoto 
léčivého přípravku s dalšími léčivy. Dále se mohou naskytnout některá další omezení léčby, pokud jste 
již dříve byl(a) nebo nebyl(a) léčen(a) pro infekční chronickou hepatitidu C. Váš lékař doporučí 
nejlepší postup léčby.

Kombinace přípravku Rebetol s dalšími léčivy se používá při léčbě dospělých pacientů s infekcí 
chronickou hepatitidou C (HCV).
Přípravek Rebetol lze používat u dětských pacientů (děti ve věku 3 let a starší a dospívající), kteří 
dosud nebyli léčeni a u kterých nedošlo k závažnému onemocnění jater.

Pro pediatrické pacienty (děti a dospívající) s tělesnou hmotností méně než 47 kg je k dispozici 
přípravek ve formě roztoku.

Máte-li jakékoli další otázky ohledně používání tohoto léčivého přípravku, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Rebetol užívat

Neužívejte Rebetol
Přípravek Rebetol neužívejte, pokud cokoliv z následujícího platí pro Vás nebo pro dítě, o které 
pečujete.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se předtím, než začnete přípravek Rebetol užívat, se svým lékařem
nebo lékárníkem.

jste alergický(á)

na

ribavirin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v 

bodě 6).

jste těhotná či plánujete otěhotnět (viz bod „Těhotenství a kojení”).

 

66

kojíte.

jste měl(a) za posledních 6 měsíců potíže se srdcem.

trpíte jakýmikoli krevními chorobami, například anemií (nízký počet červených krvinek), 
talasemií a srpkovitou anemií.

Připomenutí: Přečtěte si, prosím, bod „Neužívejte” příbalové informace pro další léčivé přípravky 

používané v kombinaci s tímto léčivým přípravkem.

Upozornění a opatření
S kombinační terapií ribavirinem a (peg)interferonem alfa je spojeno několik závažných nežádoucích 
účinků. Tyto účinky zahrnují:

Psychiatrické účinky a účinky na centrální nervový systém (jako jsou deprese, sebevražedné 
myšlenky, pokus o sebevraždu a agresivní chování atd.). Pokud zaznamenáte, že se u Vás 
objevují deprese nebo pokud máte sebevražedné myšlenky nebo se u Vás projeví změny 
chování, určitě vyhledejte pohotovost. Můžete zvážit, že požádáte člena rodiny nebo blízkého 
přítele, aby Vás sledovali s ohledem na známky deprese nebo změny chování.

Těžké oční poruchy.

Poruchy zubů a paradontu: u pacientů léčených přípravkem Rebetol v kombinaci s 
(peg)interferonem alfa-2b byly hlášeny poruchy zubů a dásní. Zuby si musíte čistit důkladně 
dvakrát denně a musíte pravidelně chodit na zubní prohlídky. U některých pacientů se navíc 
může objevit zvracení. Pokud se u Vás tento nežádoucí účinek objeví, nezapomeňte si poté 
důkladně vypláchnout ústa.

Neschopnost dosáhnout plné tělesné výšky dospělého člověka u některých dětí a dospívajících.

Zvýšení hormonu štítné žlázy (TSH) u dětí a dospívajících.

Pediatrická populace
Pokud pečujete o dítě a lékař se rozhodne, že neodloží léčbu kombinací s peginterferonem alfa-2b 
nebo interferonem alfa-2b do dospělosti, je důležité, abyste byl(a) srozuměn(a) s tím, že tato 
kombinační terapie vyvolává zpomalení růstu, které může být u některých pacientů nevratné. 

Kromě toho se u pacientů užívajících přípravek Rebetol vyskytly tyto příhody:
Hemolýza: přípravek Rebetol může způsobit rozpad červených krvinek, který má za následek 
chudokrevnost, která může ovlivnit funkci srdce nebo zhoršit příznaky srdečního onemocnění.
Pancytopenie: pokud je přípravek Rebetol užíván v kombinaci s peginterferonem, může způsobit 
pokles v počtu krevních destiček a červených a bílých krvinek.

Budou provedeny standardní krevní testy ke kontrole krve, funkce ledvin a jater. 

V pravidelných intervalech Vám budou prováděny krevní testy, které lékaři pomohou při 
posouzení účinnosti léčby. 

V závislosti na výsledcích těchto testů může lékař změnit/přizpůsobit počet tvrdých tobolek, 
které Vy nebo dítě, o něž pečujete, užíváte, předepsat jinou velikost balení tohoto léčivého 
přípravku a/nebo změnit délku užívání této léčby.

Pokud máte vážné potíže s ledvinami či játry, nebo se u Vás takové potíže objeví, bude léčba 
ukončena.

Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se u Vás při užívání této léčby rozvinou příznaky 
závažné alergické reakce (například potíže s dýcháním, sípání nebo vyrážka).

Informujte svého lékaře, pokud cokoliv z níže uvedeného platí pro Vás nebo pro dítě, o které 
pečujete:

jste žena ve věku, kdy byste mohla otěhotnět (viz bod „Těhotenství a kojení“).

jste muž a Vaše partnerka je ve věku, kdy by mohla otěhotnět (viz bod „Těhotenství a kojení“).

dříve jste trpěl(a) závažným onemocněním srdce nebo onemocněním srdce trpíte v současnosti.

máte kromě hepatitidy C další problémy s játry

máte problémy s ledvinami.

 

67

máte HIV (virus lidské imunodeficience) nebo jste kdykoli v minulosti měl(a) problémy 
s imunitním systémem.

Přečtěte si, prosím, příbalovou informaci k přípravku s (peg)interferonem alfa, kde naleznete 
podrobnější informace o těchto otázkách týkajících se bezpečnosti.

Připomenutí: Přečtěte si, prosím, bod „Upozornění a opatření” příbalové informace k dalším 

přípravkům, které se používají v kombinaci s přípravkem Rebetol, dříve, než začnete 
užívat kombinovanou léčbu.

Použití u dětí a dospívajících
Pokud dítě váží méně než 47 kg nebo není schopno polykat, je k dispozici přípravek Rebetol perorální 
roztok.

Další léčivé přípravky a Rebetol
Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud Vy nebo dítě, o které pečujete, užíváte, v nedávné době 
jste užíval(a)(o) nebo možná budete(bude) užívat:

azatioprin je lék, který potlačuje imunitní systém, užívání tohoto léku v kombinaci s přípravkem 
Rebetol může zvyšovat riziko rozvoje závažných krevních chorob.

léky proti viru lidské imunodeficience (HIV) [nukleosidový inhibitor reverzní transkriptázy
(NRTI) a/nebo kombinovanou antiretrovirovou léčbu (cART)]:

Užívání tohoto léčivého přípravku v kombinaci s interferonem alfa a léčivem účinkujícím 
proti HIV může zvyšovat riziko laktátové acidózy, selhání jater a rozvoje krevních 
abnormalit (snížení počtu červených krvinek, které přenášejí kyslík, určitých bílých 
krvinek, které bojují s infekcí, a krevních destiček, které pomáhají srážet krev).

zidovudinu či stavudinu není jisté, zda tento léčivý přípravek nezmění způsob 
fungování těchto léků. Proto Vám budou pravidelně prováděny krevní testy, aby se 
zjistilo, zda se HIV infekce nezhoršuje. Pokud ke zhoršení dojde, rozhodne Váš lékař, zda 
je či není třeba změnit léčbu přípravkem Rebetol. Navíc by mohlo být u pacientů 
užívajících zidovudin ribavirinem v kombinaci s interferony alfa zvýšeno riziko 
rozvoje anémie (nízký počet červených krvinek). Užívání zidovudinu a ribavirinu 
v kombinaci s interferony alfa se proto nedoporučuje.

Vzhledem k riziku laktátové acidózy (hromadění kyseliny mléčné v těle) a pankreatitidy 
se nedoporučuje společné podávání ribavirinu didanosinu a neměl by se současně 
podávat ribavirin stavudin.

Současně infikovaní pacienti s pokročilým onemocněním jater, kteří užívají cART, 
mohou být ve zvýšeném riziku zhoršení funkce jater. Přidání léčby interferonem alfa 
samotným nebo v kombinaci s ribavirinem může zvyšovat riziko v této podskupině 
pacientů.

Připomenutí: Přečtěte si, prosím, bod „Další léčivé přípravky“ příbalové informace k dalším 

přípravkům, které se používají v kombinaci s přípravkem Rebetol, dříve, než začnete 
užívat kombinovanou léčbu s tímto léčivým přípravkem.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná, nesmíte užívat tento léčivý přípravek. Tento léčivý přípravek může být velmi 
škodlivý pro Vaše nenarozené dítě (zárodek).

Pacienti i pacientky musí být při pohlavních aktivitách zvláště opatrní, může-li dojít k otěhotnění:

Dívka nebo žena v plodném věku:
Musíte mít negativní těhotenský test před léčbou, každý měsíc během léčby a po dobu 4 měsíců 
po jejím ukončení. O tom byste se měla poradit s lékařem.

Muži:
Při pohlavním styku s těhotnou ženou používejte kondom. Tím se sníží možnost zanechání 
zbytků ribavirinu v těle ženy. 

 

68

Není-li Vaše partnerka v současnosti těhotná, je však v plodném věku, musí projít těhotenským 
testem každý měsíc během léčby a po dobu 7 měsíců po jejím ukončení.
Vy nebo Vaše partnerka musíte během užívání přípravku Rebetol a po dobu 7 měsíců po jeho 
skončení používat účinnou antikoncepci. O tom byste se měl(a) poradit s lékařem (viz bod 
„Neužívejte Rebetol”).

Pokud jste kojící žena, nesmíte užívat tento léčivý přípravek. Než začnete užívat tento léčivý 
přípravek, přerušte kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento léčivý přípravek neovlivňuje Vaši schopnost řídit motorová vozidla či obsluhovat stroje; 
nicméně, další přípravky, které se používají v kombinaci s přípravkem Rebetol, Vaši schopnost řídit 
motorová vozidla či obsluhovat stroje ovlivnit mohou. Neřiďte proto motorová vozidla a neobsluhujte 
stroje, pokud se z léčby cítíte unavený(á), ospalý(á) nebo zmatený(á).

Rebetol obsahuje laktózu
Každá tobolka obsahuje malé množství laktózsy
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem předtím, než 
začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se Rebetol užívá

Obecné informace o užívání tohoto léčivého přípravku:

Vždy užívejte tento léčivý přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Neužívejte větší dávku, než Vám bylo doporučeno, a lék užívejte tak dlouho, jak bylo předepsáno. 
Váš lékař stanovil velikost dávky tohoto léčivého přípravku na základě Vaší tělesné hmotnosti nebo 
tělesné hmotnosti dítěte, o které pečujete.

Dospělí
Doporučená dávka a trvání léčby přípravkem Rebetol závisí na hmotnosti pacienta a lécích, které se 
užívají v kombinaci s ním.

Použití u dětí a dospívajících
Dávkování u dětí starších 3 let a dospívajících závisí na hmotnosti pacienta a lécích, které se užívají
v kombinaci s ním. Doporučená dávka přípravku Rebetol v kombinaci s interferonem alfa-2b nebo
peginterferonem alfa-2b je uvedena v následující tabulce. 

Dávka přípravku Rebetol založená na tělesné hmotnosti, pokud se používá v kombinaci s interferonem

alfa-2b nebo peginterferonem alfa-2b u dětí starších 3 let a dospívajících

Pokud dítě/dospívající váží

(kg)

Obvyklá denní dávka přípravku 

Rebetol

Počet 200mg tobolek

47 - 49

600 mg 

1 tobolka ráno a 2 tobolky večer

50 - 65

800 mg

2 tobolky ráno a 2 tobolky večer

> 65

Viz dávka pro dospělé

Tvrdé tobolky přípravku Rebetol se polykají ústy v průběhu jídla a zapíjejí se vodou. Tvrdé tobolky se 
nesmí žvýkat. Pro děti nebo dospívající, kteří nemohou polykat tvrdou tobolku, je k dispozici perorální 
roztok tohoto léčivého přípravku.

 

69

Připomínka:  Tento léčivý přípravek se při infekci virem hepatitidy C podává v kombinaci s dalšími 

léky. Pro úplnou informovanost se seznamte rovněž s bodem „Jak se používá“ příbalové
informace k dalším lékům používaným v kombinaci s přípravkem Rebetol.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Rebetol, než jste měl(a)
Co nejdříve kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Rebetol
Užijte/podejte zapomenutou dávku co nejdříve tentýž den. Pokud jste zmeškali celý den, poraďte se se 
svým lékařem. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4.

Možné nežádoucí účinky

Přečtěte si, prosím, bod „Možné nežádoucí účinky” příbalové informace k dalším lékům používaným
v kombinaci s přípravkem Rebetol.

Podobně jako všechny léky, může mít i kombinace tohoto léčivého přípravku s dalšími léky nežádoucí 
účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. I když ne všechny nežádoucí účinky se musí 
projevit, pokud k tomu přece jen dojde, mohou vyžadovat lékařskou pomoc.

Kontaktujte ihned svého lékaře, když zaznamenáte kterýkoli z následujících nežádoucích účinků při 
léčbě kombinací s dalšími léky: 

bolest na hrudi nebo dlouhodobější kašel; změny srdečního rytmu, upadání do bezvědomí,

zmatenost, pocity deprese, sebevražedné myšlenky nebo agresivní chování, sebevražedný 
pokus, myšlenky na ohrožení života jiných osob,

pocity necitlivosti nebo brnění,

poruchy spánku, myšlení nebo soustředění,

závažné bolesti žaludku, černé nebo dehtové zbarvení stolice, stopy krve ve stolici nebo v moči, 
bolest ve spodní části zad nebo v boku,

bolestivé nebo obtížné močení,

závažné krvácení z nosu,

horečka či zimnice začínající po několika týdnech léčby,

problémy se zrakem či sluchem, 

závažná kožní vyrážka nebo zarudnutí.

U kombinované léčby tímto léčivým přípravkem ve formě tvrdých tobolek a alfa-interferonovým 
přípravkem byly u dospělých hlášeny následující nežádoucí účinky:

Velmi často hlášené nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí):

snížení počtu červených krvinek (které může způsobovat únavu, dušnost, závrať), snížení počtu 
bílých krvinek neutrofilů (to Vás činí náchylnějším k různým infekcím),

potíže se soustředěním, pocity úzkosti nebo nervozity, změny nálady, pocity deprese nebo 
podrážděnost, pocit únavy, potíže s usínáním či spaním,

kašel, sucho v ústech , faryngitida (bolest v hrdle),

průjem, závrať, horečka, chřipkové příznaky, bolest hlavy, nevolnost, třesavka, virová infekce, 
zvracení, slabost,

ztráta chuti k jídlu, úbytek tělesné hmotnosti, bolest žaludku,

suchá kůže, podráždění, vypadávání vlasů, svědění, bolest svalů, bolesti svalů, bolest 
v kloubech a svalech, vyrážka.

Často hlášené nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 lidí):

snížení počtu krevních destiček srážejících krev, které může vést ke snadné tvorbě modřin a 
spontánnímu krvácení, snížení počtu určitých bílých krvinek zvaných lymfocyty, které 
pomáhají bojovat s infekcí, snížení aktivity štítné žlázy (které u Vás může navodit pocit únavy, 

 

70

deprese, zvýšení Vaší citlivosti na chlad a další příznaky), nadbytek cukru nebo kyseliny 
močové (jako u dny) v krvi, snížená hladina vápníku v krvi, závažná anémie, 

plísňové nebo bakteriální infekce, pláč, agitovanost (neklid), ztráta paměti, porucha paměti, 
nervozita, abnormální chování, agresivní chování, vztek, pocity zmatenosti, ztráta zájmu, 
duševní porucha, změny nálady, neobvyklé sny, potřeba sebeublížení, pocity ospalosti, potíže se 
spaním, ztráta zájmu o sex nebo neschopnost styku, závrať (pocit točení hlavy),

rozmazané nebo abnormální vidění, podráždění nebo bolesti nebo infekce očí, suché nebo slzící 
oči, změny Vašeho sluchu nebo hlasu, zvonění v uších, ušní infekce, bolest ucha, opar (herpes 
simplex), změna chuti, ztráta chuti, krvácení z dásně nebo vředy v ústech, pocit pálení jazyka, 
bolest jazyka, zánět dásní, problémy se zuby, migréna, infekce dýchacích cest, sinusitida (zánět 
vedlejších nosních dutin), krvácení z nosu, suchý kašel, rychlé nebo obtížné dýchání, ucpaný 
nos nebo výtok z nosu, žízeň, onemocnění zubů,

srdeční šelest (abnormální zvuk při srdeční frekvencei), bolest nebo nepříjemný pocit na hrudi, 
pocit na omdlení, pocit, kdy se člověk necítí dobře, zrudnutí, zvýšené pocení, nesnášenlivost 
tepla a nadměrné pocení, nízký nebo vysoký krevní tlak, palpitace (bušení srdce), rychlá srdeční 
frekvence, 

nadmutí, zácpa, porucha trávení, plynatost (flatus), zvýšená chuť k jídlu, podrážděný tračník, 
podráždění prostaty, žloutenka (žlutá kůže), řídké stolice, bolest na pravé straně kolem Vašich 
žeber, zvětšená játra, podráždění žaludku, častá potřeba močit, větší množství moči než 
obvykle, infekce močových cest, abnormální moč,

obtížná, nepravidelná nebo žádná menstruace, abnormálně silné a prodloužené menstruační 
období, bolestivá menstruace, porucha vaječníku nebo pochvy, bolest prsů, problémy s erekcí

abnormální struktura vlasů, akné, zánět kloubů, modřiny, ekzém (zánět, zarudnutí, svědění a 
suchá kůže s možnými mokvajícími lézemi), kopřivka, zvýšená nebo snížená citlivost na dotyk, 
porucha nehtu, svalové křeče, necitlivost nebo pocit brnění, bolest končetiny, bolest v kloubech, 
třes rukou, lupénka, naběhlé a oteklé ruce a kotníky, citlivost na sluneční záření, vyrážka 
s vyvýšenými bodovými lézemi, zarudnutí kůže nebo porucha kůže, otok obličeje, zduřelé žlázy 
(zduřelé mízní  uzliny), napnuté svaly, nádor (nespecifikovaný), nestabilita při chůzi, poruchy 
hospodaření s vodou.

Méně často hlášené nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí):

sluchové a zrakové přeludy,

srdeční záchvat, panická ataka,

přecitlivělá reakce na léčbu,

zánět slinivky břišní, kostní bolest, diabetes mellitus (cukrovka),

svalová slabost.

Vzácně hlášené nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 lidí):

záchvaty (křeče),

zápal plic,

revmatoidní artritida, problémy s ledvinami,

černá nebo krvavá stolice, intenzivní bolest břicha,

sarkoidóza (onemocnění charakterizované přetrvávající horečkou, úbytkem tělesné hmotnosti, 
bolestí a otokem kloubů, poškozením kůže a otokem žláz),

vaskulitida (zánětlivé onemocnění cév).

Velmi vzácně hlášené nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 lidí):

sebevražda,

mrtvice (cévní mozkové příhody).

Nežádoucí účinky, u kterých není známa četnost (četnost nelze z dostupných údajů určit):

myšlenky na ohrožení života jiných osob,

mánie (nadměrné nebo bezdůvodné nadšení),

perikarditida (zánět osrdečníku), perikardiální výpotek [hromadění tekutiny mezi perikardem 
(osrdečníkem) a samotným srdcem],

změna barvy jazyka.

 

71

Nežádoucí účinky u dětí a dospívajících
U kombinované léčby tímto léčivým přípravkem a přípravkem interferonu alfa-2b byly u dětí 
a dospívajících 
hlášeny následující nežádoucí účinky:

Velmi často hlášené nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí):

snížení počtu červených krvinek (které může způsobovat únavu, dušnost, závrať), snížení počtu 
neutrofilů (které zvyšuje Vaši náchylnost k různým infekcím),

snížení aktivity štítné žlázy (které u Vás může navodit pocit únavy, deprese, zvýšení Vaší 
citlivosti na chlad a další příznaky),

pocity deprese nebo podrážděnosti, pocit žaludeční nevolnosti, pocit, kdy se člověk necítí dobře, 
změny nálady, pocit únavy, potíže s usínáním či spaním, virová infekce, slabost,

průjem, závrať, horečka, chřipkové příznaky, bolest hlavy, ztráta nebo zvýšení chuti k jídlu, 
úbytek tělesné hmotnosti, snížení rychlosti růstu (hmotnosti a výšky), bolest na pravé straně 
žeber, faryngitida (bolest v hrdle), třesavka, bolest žaludku, zvracení,

suchá kůže, vypadávání vlasů, podrážděnost, svědění, bolest svalů, pobolívání svalů, bolest 
v kloubech a svalech, vyrážka.

Často hlášené nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 lidí): 

snížení počtu krevních destiček srážejících krev (které může vést ke snadné tvorbě modřin a 
spontánnímu krvácení),

nadbytek triglyceridů v krvi, nadbytek kyseliny močové (jako u dny) v krvi, zvýšená činnost 
štítné žlázy (což může způsobovat nervozitu, nesnášenlivost tepla a nadměrné pocení, úbytek 
tělesné hmotnosti bušení srdce, třesy),

agitovanost (neklid), vztek, agresivní chování, porucha chování, potíže se soustředěním, emoční 
nestabilita, upadání do bezvědomí, pocit úzkosti nebo nervozity, pocit chladu, pocit zmatenosti, 
pocit neklidu, pocit ospalosti, nedostatek zájmu nebo pozornosti, změny nálady, bolest, 
nekvalitní spánek, náměsíčnost, sebevražedný pokus, potíže se spaním, neobvyklé sny, potřeba 
sebeublížení,

bakteriální infekce, prosté nachlazení, plísňové infekce, abnormální vidění, suché nebo slzící 
oči, ušní infekce, podráždění nebo bolesti nebo infekce očí, změna chuti, změny Vašeho hlasu, 
opary, kašel, zánět dásní, krvácení z nosu, podráždění nosu, bolest úst, faryngitida (bolest 
v hrdla), rychlé dýchání, infekce dýchacích cest, olupující se rty a praskliny v ústních koutcích, 
dušnost, sinusitida (zánět vedlejších nosních dutin), kýchání, bolestivost úst, bolest jazyka, 
ucpaný nos nebo výtok z nosu, bolest v hrdle, bolest zubů, zubní absces, porucha zubů, závrať 
(pocit točení hlavy), slabost,

bolest na hrudi, zrudnutí, palpitace (bušení srdce), rychlá srdeční frekvence,

abnormální jaterní funkce,

pálení žáhy, bolest zad, noční pomočování, zácpa, porucha žaludku, jícnu nebo konečníku, 
inkontinence, zvýšená chuť k jídlu, zánět sliznice žaludku a střev, podráždění žaludku, řídká 
stolice,

porucha močení, infekce močových cest,

obtížné, nepravidelné nebo chybějící menstruace, abnormálně silné a prodloužené menstruační 
období, porucha pochvy, zánět pochvy, bolest varlete, rozvoj mužských tělesných rysů, 

akné, modřiny, ekzém (zánět, zarudnutí, svědění a suchá kůže s možnými mokvajícími lézemi), 
zvýšená nebo snížená citlivost na dotek, zvýšené pocení, zvýšení svalových pohybů, napětí ve 
svalech, bolest končetiny, porucha nehtu, necitlivost nebo pocit brnění, bledá kůže, vyrážka 
s vyvýšenými bodovými lézemi, třes rukou, zarudnutí kůže nebo porucha kůže, odbarvení kůže, 
kůže citlivá na sluneční záření, kožní rána, otok podmíněný nadbytkem vody, zduřelé žlázy 
(zduřelé mízní uzliny), třes, nádor (nespecifikovaný) 

Méně často hlášené nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí):

abnormální chování, emoční porucha, strach, noční můry,

krvácení spojivky, rozmazané vidění, ospalost, nesnášenlivost světla, svědící oči, bolest 
obličeje, zánět dásní,

nepříjemný pocit na hrudi, obtížné dýchání, plicní infekce, nepříjemný pocit v nose, zápal plic, 
sípání,

 

72

nízký krevní tlak,

zvětšená játra,

bolestivá menstruace,

svědění v oblasti konečníku (roupy nebo škrkavky), puchýřnatá vyrážka (pásový opar), snížená 
citlivost na dotyk, svalové záškuby, bolest kůže, bledost, olupování kůže, zarudnutí, otok.

U dospělých, dětí a dospívajících byly také hlášeny pokusy o sebepoškození.

Tento léčivý přípravek v kombinaci s alfa-interferonovým přípravkem může také způsobovat:

aplastickou anemii, čistou aplazii červené krevní řady (stav, kdy tělo zastavilo nebo snížilo 
tvorbu červených krvinek); což vyvolává závažnou anemii, mezi jejíž příznaky by patřila 
neobvyklá únava a nedostatek energie,

bludy,

infekce horních a dolních cest dýchacích 

zánět slinivky břišní,

těžké vyrážky, které mohou být spojeny s puchýři v ústech, dutině nosní, na očích a dalších 
sliznicích (erythema multiforme, Stevens-Johnsonův syndrom), toxickou epidermální nekrolýzu 
(zpuchýřování a odlupování povrchové vrstvy kůže).

U kombinace tohoto léčivého přípravku a přípravku s interferonem alfa byly také hlášeny následující 
další nežádoucí účinky:

abnormální myšlenky, sluchové nebo zrakové přeludy, změna duševního stavu, dezorientace, 

angioedém (otok rukou, nohou, kotníků, tváře, rtů, úst nebo hrdla, který může vést k obtížnému 
polykání či dýchání), 

Vogt-Koyanagi-Haradův syndrom (autoimunitní zánětlivá porucha postihující oči, kůži a 
membrány uší, mozku a páteřní míchy),

zúžení průdušek a anafylaxe (těžká, celotělová alergická reakce), konstantní kašel,

potíže s očima včetně poškození sítnice, ucpání sítnicové tepny, zánětu zrakového nervu, otoku 
očí a vatovitých ložisek (bílá depozita na sítnici),

zvětšení břicha, pálení žáhy, potíže se střevními pohyby nebo bolestivé střevní pohyby,

reakce akutní přecitlivělosti včetně kopřivky, modřiny, intenzivní bolest v končetině, bolest 
dolní končetiny nebo stehna, ztráta rozsahu pohybu, ztuhlost, sarkoidóza (onemocnění 
charakterizované přetrvávající horečkou, poklesem tělesné hmotnosti, bolestí a otoky kloubů, 
kožními lézemi a oteklými žlázami). 

Tento léčivý přípravek v kombinaci s peginterferonem alfa-2b nebo interferonem alfa-2b může také 
vyvolávat: 

tmavou, zkalenou nebo abnormálně zbarvenou moč,

potíže s dýcháním, změny ve způsobu, jak bije Vaše srdce, bolest na hrudi, bolest vyzařující do 
levé paže, bolest čelisti

ztrátu vědomí, 

ztrátu funkce, pokles nebo ztrátu síly obličejových svalů, ztrátu citlivosti, 

ztrátu zraku

Jakmile se u Vás objeví jakýkoli z těchto nežádoucích účinků, Vy nebo osoba, která Vás 
ošetřuje, byste měli neprodleně zavolat Vašemu lékaři.

Pokud jste dospělý pacient infikovaný současně HCV/HIV a užíváte léčbu proti HIV, přidání 
tohoto léčivého přípravku a peginterferonu alfa může u Vás zvýšit riziko zhoršení funkce jater 
(kombinovanou antiretrovirovou léčbou (cART)), a zvýšit Vaše riziko laktátové acidózy, selhání jater 
a rozvoje krevních abnormalit (snížení počtu červených krvinek, které přenášejí kyslík, určitých bílých 
krvinek, které bojují proti infekci, a krevních destiček, které slouží ke srážení krve) (NRTI).
U pacientů infikovaných současně HCV/HIV, kteří užívají cART, se vyskytly při kombinaci přípravku 
Rebetol tvrdé tobolky a peginterferonu alfa-2b následující další nežádoucí účinky (neuvedené výše, 
mezi nežádoucími účinky u dospělých)

snížená chuť k jídlu,

bolest zad,

 

73

snížení počtu lymfocytů CD4,

poruchy látkové přeměny tuků, 

zánět jater,

bolest končetiny,

orální kandidóza (moučnivka v ústech), 

abnormality různých laboratorních hodnot v krvi.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního 
systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v

Dodatku V

Nahlášením nežádoucích účinků můžete 

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak Rebetol uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Nepoužívejte tento přípravek bez porady s lékařem či lékárníkem, pokud si všimnete změny ve 
vzhledu tvrdých tobolek.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Rebetol obsahuje

-

Léčivou látkou je ribavirinum 200 mg.

-

Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulóza, monohydrát laktózy (40 mg), sodná sůl 
kroskarmelózy a magnesium-stearát. Obal tobolky se skládá ze želatiny a oxidu titaničitého. 
Potisk tobolky obsahuje šelak, propylenglykol, roztok amoniaku 30 %, hlinitý lak 
indigokarmínu (E 132).

Jak Rebetol vypadá a co obsahuje toto balení

Tento léčivý přípravek je bílá, neprůsvitná, tvrdá tobolka, potištěná modrým inkoustem.
Tento léčivý přípravek je dostupný v různých velikostech balení obsahujících 84, 112, 140 nebo 
168 tobolek po 200 mg k polykání.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Lékař Vám předepíše takové balení, které pro Vás bude nejvhodnější.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Výrobce:

Merck Sharp & Dohme Limited

SP Labo N.V.

Hertford Road, Hoddesdon

Industriepark 30

Hertfordshire EN11 9BU

B-2220 Heist-op-den-Berg

Velká Británie

Belgie

 

74

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien
MSD Belgium BVBA/SPRL
Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)
dpoc_belux@merck.com

Lietuva
UAB Merck Sharp & Dohme
Tel. +370 5 278 02 47
msd_lietuva@merck.com

България
Мерк Шарп и Доум България ЕООД
Тел.: +359 2 819 3737
info-msdbg@merck.com

Luxembourg/Luxemburg
MSD Belgium BVBA/SPRL
Tél/Tel: +32(0)27766211
dpoc_belux@merck.com

Česká republika
Merck Sharp & Dohme s.r.o.
Tel: +420 233 010 111 
dpoc_czechslovak@merck.com

Magyarország
MSD Pharma Hungary Kft.
Tel.: +36 1 888 5300
hungary_msd@merck.com

Danmark
MSD Danmark ApS
Tlf: + 45 4482 4000
dkmail@merck.com

Malta
Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited
Tel.: 8007 4433 (+356 99917558)
malta_info@merck.com

Deutschland
MSD SHARP & DOHME GMBH
Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)
e-mail@msd.de

Nederland
Merck Sharp & Dohme BV
Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153)
medicalinfo.nl@merck.com

Eesti
Merck Sharp & Dohme OÜ
Tel.: +372 6144 200
msdeesti@merck.com

Norge
MSD (Norge) AS
Tlf: +47 32 20 73 00
msdnorge@msd.no

Ελλάδα
MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
Τηλ: +30 210 98 97 300
dpoc_greece@merck.com

Österreich
Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.
Tel: +43 (0) 1 26 044
msd-medizin@merck.com

España
Merck Sharp & Dohme de España, S.A.
Tel: +34 91 321 06 00
msd_info@merck.com

Polska
MSD Polska Sp. z o.o.
Tel: +48 22 549 51 00
msdpolska@merck.com

France
MSD France
Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40

Portugal
Merck Sharp & Dohme,  Lda
Tel: +351 21 4465700
clic@merck.com

Hrvatska
Merck Sharp & Dohme d.o.o.
Tel: + 385 1 6611 333
croatia_info@merck.com

România
Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.
Tel: +40 21 529 2900
msdromania@merck.com

 

75

Ireland
Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) 
Limited
Tel: +353 (0)1 2998700
medinfo_ireland@merck.com

Slovenija
Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.
Tel: +386 1 5204 201
msd.slovenia@merck.com

Ísland
Vistor hf.
Sími: + 354 535 70 00

Slovenská republika
Merck Sharp & Dohme, s. r. o.
Tel: +421 2 58282010
dpoc_czechslovak@merck.com

Italia
MSD Italia S.r.l. 
Tel: +39 06 361911
medicalinformation.it@merck.com

Suomi/Finland
MSD Finland Oy
Puh/Tel: +358 (0)9 804 650
info@msd.fi

Κύπρος
Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited
Τηλ.: 800 00 673 (+357 22866700)
cyprus_info@merck.com

Sverige
Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB
Tel: +46 77 5700488
medicinskinfo@merck.com

Latvija
SIA Merck Sharp & Dohme Latvija
Tel: +371 67364224
msd_lv@merck.com

United Kingdom
Merck Sharp & Dohme Limited
Tel: +44 (0) 1992 467272
medicalinformationuk@merck.com

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

 

76

Příbalová informace: informace pro uživatele

Rebetol 40 mg/ml perorální roztok

ribavirinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité informace.
-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

-

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.

Co je Rebetol a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Rebetol užívat

3.

Jak se Rebetol užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak Rebetol uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

Tato příbalová informace obsahuje informace pro pediatrického pacienta (děti nebo dospívající ve 
věku 3 až 17 let) nebo pro jeho rodiče či pečovatele.

1.

Co je Rebetol a k čemu se používá

Přípravek Rebetol obsahuje léčivou látku ribavirin. Tento léčivý přípravek zastavuje množení mnoha 
typů virů, včetně viru hepatitidy C. Rebetol se nesmí užívat samotný. 

Kombinace přípravku Rebetol s dalšími léčivy se používá při léčbě pacientů s infekcí chronickou 
hepatitidou C (HCV). Přípravek Rebetol lze používat u dospělých a dětských pacientů (děti ve věku 
3 let a starší a dospívající), kteří dosud nebyli léčeni a u kterých nedošlo k závažnému onemocnění
jater.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Rebetol užívat

Neužívejte Rebetol
Přípravek Rebetol neužívejte, pokud cokoliv z následujícího platí pro Vás nebo pro dítě, o které 
pečujete.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se předtím, než začnete přípravek Rebetol užívat, se svým lékařem
nebo lékárníkem.

jste alergický(á)

na

ribavirin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v 

bodě 6).

jste těhotná či plánujete otěhotnět (viz bod „Těhotenství a kojení”).

kojíte.

jste měl(a) za posledních 6 měsíců potíže se srdcem.

trpíte jakýmikoli krevními chorobami, například anemií (nízký počet červených krvinek), 
talasemií a srpkovitou anemií.

 

77

Připomenutí: Přečtěte si, prosím, bod „Neužívejte” příbalové informace pro další léčivé přípravky 

používané v kombinaci s tímto léčivým přípravkem.

Upozornění a opatření
S kombinační terapií ribavirinem a (peg)interferonem alfa je spojeno několik závažných nežádoucích 
účinků. Tyto účinky zahrnují:

Psychiatrické účinky a účinky na centrální nervový systém (jako jsou deprese, sebevražedné 
myšlenky, pokus o sebevraždu a agresivní chování atd.). Pokud zaznamenáte, že se u Vás 
objevují deprese nebo pokud máte sebevražedné myšlenky nebo se u Vás projeví změny 
chování, určitě vyhledejte pohotovost. Můžete zvážit, že požádáte člena rodiny nebo blízkého 
přítele, aby Vás sledovali s ohledem na známky deprese nebo změny chování.

Těžké oční poruchy.

Poruchy zubů a paradontu: u pacientů léčených přípravkem Rebetol v kombinaci s 
(peg)interferonem alfa-2b byly hlášeny poruchy zubů a dásní. Zuby si musíte čistit důkladně 
dvakrát denně a musíte pravidelně chodit na zubní prohlídky. U některých pacientů se navíc 
může objevit zvracení. Pokud se u Vás tento nežádoucí účinek objeví, nezapomeňte si poté
důkladně vypláchnout ústa.

Neschopnost dosáhnout plné tělesné výšky dospělého člověka u některých dětí a dospívajících.

Zvýšení hormonu štítné žlázy (TSH) u dětí a dospívajících.

Pediatrická populace
Pokud pečujete o dítě a lékař se rozhodne, že neodloží léčbu kombinací s peginterferonem alfa-2b 
nebo interferonem alfa-2b do dospělosti, je důležité, abyste byl(a) srozuměn(a) s tím, že tato 
kombinační terapie vyvolává zpomalení růstu, které může být u některých pacientů nevratné. 

Kromě toho se u pacientů užívajících přípravek Rebetol vyskytly tyto příhody:
Hemolýza: přípravek Rebetol může způsobit rozpad červených krvinek, který má za následek 
chudokrevnost, která může ovlivnit funkci srdce nebo zhoršit příznaky srdečního onemocnění.
Pancytopenie: pokud je přípravek Rebetol užíván v kombinaci s peginterferonem, může způsobit 
pokles v počtu krevních destiček a červených a bílých krvinek.

Budou provedeny standardní krevní testy ke kontrole krve, funkce ledvin a jater.

V pravidelných intervalech Vám budou prováděny krevní testy, které lékaři pomohou při 
posouzení účinnosti léčby. 

V závislosti na výsledcích těchto testů může lékař změnit/přizpůsobit užívanou dávku a/nebo 
změnit délku užívání této léčby.

Pokud máte vážné potíže s ledvinami či játry, nebo se u Vás takové potíže objeví, bude léčba 
ukončena.

Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se u Vás při užívání této léčby rozvinou příznaky 
závažné alergické reakce (například potíže s dýcháním, sípání nebo vyrážka).

Informujte svého lékaře, pokud cokoliv z níže uvedeného platí pro Vás nebo pro dítě, o které 
pečujete:

jste žena ve věku, kdy byste mohla otěhotnět (viz bod „Těhotenství a kojení“).

jste muž a Vaše partnerka je ve věku, kdy by mohla otěhotnět (viz bod „Těhotenství a kojení“).

dříve jste trpěl(a) závažným onemocněním srdce nebo onemocněním srdce trpíte v současnosti.

máte kromě hepatitidy C další problémy s játry

máte problémy s ledvinami.

máte HIV (virus lidské imunodeficience) nebo jste kdykoli v minulosti měl(a) problémy 
s imunitním systémem.

Přečtěte si, prosím, příbalovou informaci k přípravku s (peg)interferonem alfa, kde naleznete 
podorbnější informace o těchto otázkách týkajících se bezpečnosti.

 

78

Připomenutí: Přečtěte si, prosím, bod „Upozornění a opatření” příbalové informace k dalším 

přípravkům, které se používají v kombinaci s přípravkem Rebetol, dříve, než začnete 
užívat kombinovanou léčbu.

Další léčivé přípravky a Rebetol
Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud Vy nebo dítě, o které pečujete, užíváte, v nedávné době 
jste užíval(a)(o) nebo možná budete(bude) užívat:

azatioprin je lék, který potlačuje imunitní systém, užívání tohoto léku v kombinaci s přípravkem 
Rebetol může zvyšovat riziko rozvoje závažných krevních chorob.

léky proti viru lidské imunodeficience (HIV) [nukleosidový inhibitor reverzní transkriptázy
(NRTI) a/nebo kombinovanou antiretrovirovou léčbu (cART)]:

Užívání tohoto léku v kombinaci s interferonem alfa a léčivem účinkujícím proti HIV 
může zvyšovat riziko laktátové acidózy, selhání jater a rozvoje krevních abnormalit 
(snížení počtu červených krvinek, které přenášejí kyslík, určitých bílých krvinek, které 
bojují s infekcí, a krevních destiček, které pomáhají srážet krev).

zidovudinu či stavudinu není jisté, zda tento léčivý přípravek nezmění způsob 
fungování těchto léků. Proto Vám budou pravidelně prováděny krevní testy, aby se 
zjistilo, zda se HIV infekce nezhoršuje. Pokud ke zhoršení dojde, rozhodne Váš lékař, zda 
je či není třeba změnit léčbu přípravkem Rebetol. Navíc by mohlo být u pacientů 
užívajících zidovudin ribavirinem v kombinaci s interferony alfa zvýšeno riziko 
rozvoje anémie (nízký počet červených krvinek). Užívání zidovudinu a ribavirinu 
v kombinaci s interferony alfa se proto nedoporučuje.

Vzhledem k riziku laktátové acidózy (hromadění kyseliny mléčné v těle) a pankreatitidy 
se nedoporučuje společné podávání ribavirinu didanosinu a neměl by se současně 
podávat ribavirin stavudin.

Současně infikovaní pacienti s pokročilým onemocněním jater, kteří užívají cART, 
mohou být ve zvýšeném riziku zhoršení funkce jater. Přidání léčby interferonem alfa 
samotným nebo v kombinaci s ribavirinem může zvyšovat riziko v této podskupině 
pacientů.

Připomenutí: Přečtěte si, prosím, bod „Další léčivé přípravky“ příbalové informace k dalším 

přípravkům, které se používají v kombinaci s přípravkem Rebetol, dříve, než začnete 
užívat kombinovanou léčbu s tímto léčivým přípravkem.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná, nesmíte užívat tento léčivý přípravek. Tento léčivý přípravek může být velmi 
škodlivý pro Vaše nenarozené dítě (zárodek).

Pacienti i pacientky musí být při pohlavních aktivitách zvláště opatrní, může-li dojít k otěhotnění:

Dívka nebo žena v plodném věku:
Musíte mít negativní těhotenský test před léčbou, každý měsíc během léčby a po dobu 4 měsíců 
po jejím ukončení. O tom byste se měla poradit s lékařem.

Muži:
Při pohlavním styku s těhotnou ženou používejte kondom. Tím se sníží možnost zanechání 
zbytků ribavirinu v těle ženy. 

Není-li Vaše partnerka v současnosti těhotná, je však v plodném věku, musí projít těhotenským 
testem každý měsíc během léčby a po dobu 7 měsíců po jejím ukončení

Vy nebo Vaše partnerka musíte během užívání tohoto léčivého přípravku a po dobu 7 měsíců po 

jeho skončení používat účinnou antikoncepci. O tom byste se měl(a) poradit s lékařem (viz bod 
„Neužívejte Rebetol”).

Pokud jste kojící žena, nesmíte užívat tento léčivý přípravek. Než začnete užívat tento léčivý 
přípravek, přerušte kojení.

 

79

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento léčivý přípravek neovlivňuje Vaši schopnost řídit motorová vozidla či obsluhovat stroje; 
nicméně, další přípravky, které se používají v kombinaci s přípravkem Rebetol, Vaši schopnost řídit 
motorová vozidla či obsluhovat stroje ovlivnit mohou. Neřiďte proto motorová vozidla a neobsluhujte 
stroje, pokud se z léčby cítíte unavený(á), ospalý(á) nebo zmatený(á).

Rebetol obsahuje sacharosu a sorbitol
Tento léčivý přípravek obsahuje sacharosu a sorbitol, to jsou druhy cukrů.
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem předtím, než 
začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se Rebetol užívá

Obecné informace o užívání tohoto léčivého přípravku:

Vždy užívejte tento léčivý přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Neužívejte větší dávku, než Vám bylo doporučeno, a lék užívejte tak dlouho, jak bylo předepsáno. 
Váš lékař stanovil velikost dávky tohoto léčivého přípravku na základě Vaší tělesné hmotnosti nebo 
tělesné hmotnosti dítěte, o které pečujete.

Použití u dětí a dospívajících
Dávkování u dětí starších 3 let a dospívajících závisí na hmotnosti pacienta a lécích, které se užívají
v kombinaci. Doporučená dávka přípravku Rebetol v kombinaci s interferonem alfa-2b nebo 
peginterferonem alfa-2b je uvedena v následující tabulce.

Rebetol perorální roztok
Obvyklé dávky, které se mají užívat s interferonem alfa-2b nebo peginterferonem alfa-2b u dětí
starších 3 let a dospívajících
Pokud pacient váží tolik kg

Odměřte a podejte tuto dávku

Ranní dávka

Večerní dávka

10-12

2 ml

2 ml

13-14

3 ml

2 ml

15-17

3 ml

3 ml

18-20

4 ml

3 ml

21-22

4 ml

4 ml

23-25

5 ml

4 ml

26-28

5 ml

5 ml

29-31

6 ml

5 ml

32-33

6 ml

6 ml

34-36

7 ml

6 ml

37-39

7 ml

7 ml

40-41

8 ml

7 ml

42-44

8 ml

8 ml

45-47

9 ml

8 ml

1. Odměřte:

Dávku můžete odměřit pomocí dávkovací stříkačky pro perorální podání.

 

80

Plastová dávkovací stříkačka pro perorální podání se skládá ze dvou částí, neprůhledného válce a 
bílého pístu, který odpovídá rozměrům válce. 
Píst je v rozmezí od 1,5 ml (zcela nahoře) po 10 ml opatřen značkami, které jsou vyznačeny vždy po 
0,5 ml.

A. Vložte sestavenou dávkovací stříkačku do láhve perorálního roztoku 

Rebetol.

B. Za stálého ponoření hrotu táhněte za píst. Jak se stříkačka bude plnit 

roztokem, uvidíte na pístu zvyšující se čísla 1,5 ml, 2,0 ml, 2,5 ml atd. 

Připomenutí: Váš lékař mohl množství změnit podle posledních 

výsledků Vašich testů.

C. Vytáhněte píst tak daleko, až uvidíte číslo ml, které odpovídá dávce, 

kterou chcete odměřit. 

D. Vytáhněte stříkačku z lahve a přesvědčte se, že stříkačka obsahuje 

správné množství. Pokud jste nabrali příliš mnoho nebo naopak příliš 
málo, zkuste to znova, dokud stříkačka nebude obsahovat správné 
množství.

2.Aplikujte:

Snažte se stříkačkou nedotknout vnitřku úst.
Držte stříkačku pro perorální podání před ústy a stlačením pístu aplikujte 
dávku léku do svých úst (nebo do úst pacienta, o kterého pečujete). 
Dávku léku polkněte.

3. Opláchněte:

Pokud se stříkačka vnitřku úst dotkla, opláchněte ji vodou před tím, než ji 
znova ponoříte do láhve. 
Stříkačku je vhodné opláchnout vodou po každém použití, abyste předešli 
jejímu zalepení.

4. Užití veškerého Vašeho léku:

Užívejte nebo podávejte předepsanou dávku ústy ráno a večer, s jídlem.

Připomenutí: Tento léčivý přípravek je používán v kombinaci s dalšími léčivými přípravky na infekci 

virem hepatitidy C. Abyste měl(a) kompletní informaci, nezapomeňte si přečíst část 
„Jak se používá” příbalové informace k dalším léčivým přípravkům používaných
v kombinaci s přípravkem Rebetol.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Rebetol, než jste měl(a)
Co nejdříve kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

 

81

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Rebetol
Užijte/podejte zapomenutou dávku co nejdříve tentýž den. Pokud jste zmeškali celý den, poraďte se se 
svým lékařem. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4.

Možné nežádoucí účinky

Přečtěte si, prosím, bod „Možné nežádoucí účinky” příbalové informace k dalším lékům používaným
v kombinaci s přípravkem Rebetol.

Podobně jako všechny léky, může mít i kombinace tohoto léčivého přípravku s dalšími léky nežádoucí 
účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. I když ne všechny nežádoucí účinky se musí 
projevit, pokud k tomu přece jen dojde, mohou vyžadovat lékařskou pomoc.

Kontaktujte ihned svého lékaře, když zaznamenáte kterýkoli z následujících nežádoucích účinků při 
léčbě kombinací s dalšími léky: 

bolest na hrudi nebo dlouhodobější kašel; změny srdečního rytmu, upadání do bezvědomí,

zmatenost, pocity deprese, sebevražedné myšlenky nebo agresivní chování, sebevražedný 
pokus, myšlenky na ohrožení života jiných osob,

pocity necitlivosti nebo brnění,

poruchy spánku, myšlení nebo soustředění,

závažné bolesti žaludku, černé nebo dehtové zbarvení stolice, stopy krve ve stolici nebo v moči, 
bolest ve spodní části zad nebo v boku,

bolestivé nebo obtížné močení,

závažné krvácení z nosu,

horečka či zimnice začínající po několika týdnech léčby,

problémy se zrakem či sluchem, 

závažná kožní vyrážka nebo zarudnutí.

Děti a dospívající
U kombinované léčby tímto léčivým přípravkem a přípravkem interferonu alfa-2b byly u dětí 
a dospívajících 
hlášeny následující nežádoucí účinky:

Velmi často hlášené nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí):

snížení počtu červených krvinek (které může způsobovat únavu, dušnost, závrať), snížení počtu 
neutrofilů (které zvyšuje Vaši náchylnost k různým infekcím),

snížení aktivity štítné žlázy (které u Vás může navodit pocit únavy, deprese, zvýšení Vaší 
citlivosti na chlad a další příznaky),

pocity deprese nebo podrážděnosti, pocit žaludeční nevolnosti, pocit, kdy se člověk necítí dobře, 
změny nálady, pocit únavy, potíže s usínáním či spaním, virová infekce, slabost,

průjem, závrať, horečka, chřipkové příznaky, bolest hlavy, ztráta nebo zvýšení chuti k jídlu, 
úbytek tělesné hmotnosti, snížení rychlosti růstu (hmotnosti a výšky), bolest na pravé straně 
žeber, faryngitida (bolest v hrdle), třesavka, bolest žaludku, zvracení,

suchá kůže, vypadávání vlasů, podrážděnost, svědění, bolest svalů, pobolívání svalů, bolest 
v kloubech a svalech, vyrážka.

Často hlášené nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 lidí): 

snížení počtu krevních destiček srážejících krev (které může vést ke snadné tvorbě modřin a 
spontánnímu krvácení),

nadbytek triglyceridů v krvi, nadbytek kyseliny močové (jako u dny) v krvi, zvýšená činnost 
štítné žlázy (což může způsobovat nervozitu, nesnášenlivost tepla a nadměrné pocení,  úbytek
tělesné hmotnosti, bušení srdce, třesy),

agitovanost (neklid), vztek, agresivní chování, porucha chování, potíže se soustředěním, emoční 
nestabilita, upadání do bezvědomí, pocit úzkosti nebo nervozity, pocit chladu, pocit zmatenosti, 
pocit neklidu, pocit ospalosti, nedostatek zájmu nebo pozornosti, změny nálady, bolest, 

 

82

nekvalitní spánek, náměsíčnost, sebevražedný pokus, potíže se spaním, neobvyklé sny, potřeba 
sebeublížení,

bakteriální infekce, prosté nachlazení, plísňové infekce, abnormální vidění, suché nebo slzící 
oči, ušní infekce, podráždění nebo bolesti nebo infekce očí, změna chuti, změny Vašeho hlasu, 
opary, kašel, zánět dásní, krvácení z nosu, podráždění nosu, bolest úst, faryngitida (bolest 
v hrdla), rychlé dýchání, infekce dýchacích cest, olupující se rty a praskliny v ústních koutcích, 
dušnost, sinusitida (zánět vedlejších nosních dutin), kýchání, bolestivost úst, bolest jazyka, 
ucpaný nos nebo výtok z nosu, bolest v hrdle, bolest zubů, zubní absces, porucha zubů, závrať 
(pocit točení hlavy), slabost,

bolest na hrudi, zrudnutí, palpitace (bušení srdce), rychlá srdeční frekvence,

abnormální jaterní funkce,

pálení žáhy, bolest zad, noční pomočování, zácpa, porucha žaludku, jícnu nebo konečníku, 
inkontinence, zvýšená chuť k jídlu, zánět sliznice žaludku a střev, podráždění žaludku, řídká 
stolice,

porucha močení, infekce močových cest,

obtížné, nepravidelné nebo chybějící menstruace, abnormálně silné a prodloužené menstruační 
období, porucha pochvy, zánět pochvy, bolest varlete, rozvoj mužských tělesných rysů, 

akné, modřiny, ekzém (zánět, zarudnutí, svědění a suchá kůže s možnými mokvajícími lézemi), 
zvýšená nebo snížená citlivost na dotek, zvýšené pocení, zvýšení svalových pohybů, napětí ve 
svalech, bolest končetiny, porucha nehtu, necitlivost nebo pocit brnění, bledá kůže, vyrážka 
s vyvýšenými bodovými lézemi, třes rukou, zarudnutí kůže nebo porucha kůže, odbarvení kůže, 
kůže citlivá na sluneční záření, kožní rána, otok způsobený nadbytkem vody, zduřelé žlázy 
(zduřelé mízní uzliny), třes, nádor (nespecifikovaný)

Méně často hlášené nežádoucí účinky (mohou postihnout 

a

ž 1 ze 100 lidí):