Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis anestetika

RAPIFEN 5X2ML/1MG Injekční roztok

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 21624

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - RAPIFEN 5X2ML/1MG Injekční roztok

sp.zn. sukls176678/2017

Příbalová informace : informace pro pacienta

Rapifen 0,5 mg/ml injekční roztok

alfentanilum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje .

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. Co naleznete v této příbalové informaci
 1. Co je Rapifen a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Rapifen používat
 3. Jak se Rapifen používá
 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak Rapifen uchovávat
 5. Obsah balení a další informace

1. Co je Rapifen a k čemu se používá

Léčivou látkou přípravku Rapifen je alfentanil.

Rapifen je léčivý přípravek, který se používá k celkové anestezii (během operace navodí stav podobný spánku). Rapifen se používá u dospělých i dětí všech věkových skupin včetně kojenců. Rapifen podléhá ustanovení zákona o návykových látkách, na přípravek vzniká léková závislost.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Rapifen používat

Nepoužívejte Rapifen

 • jestliže jste alergický(á) na alfentanil nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
 • jestliže jste v minulosti měl(a) silnou alergickou reakci (reakci z přecitlivělosti) k jakémukoli podobnému silně účinnému přípravku proti bolesti.

Upozornění a opatření

Důležité! Rapifen je léčivý přípravek, který se používá k celkové anestezii a může být podáván pouze kvalifikovanými a zkušenými osobami. Přípravek Rapifen může tlumit dýchání. K tomu může dojít po operaci, a proto zůstanete ještě nějakou dobu pod lékařským dohledem. Pokud zpozorujete silnou ospalost nebo dýchací obtíže, přivolejte okamžitě lékaře nebo zdravotní sestru.

Informujte svého lékaře , pokud máte plicní choroby nebo dechové obtíže, mozkové

poruchy, porušenou funkci štítné žlázy, jater nebo ledvin.

Další léčivé přípravky a Rapifen

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. A to včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu nebo rostlinné přípravky. Zejména informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některé z uvedených léčiv, protože přípravek Rapifen může ovlivnit jejich účinek:

 • Léky určené k léčbě depresí zvané inhibitory monoaminooxidázy (IMAO), inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) a inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI). Tyto léky se nemají užívat 2 týdny před podáním přípravku Rapifen.
 • Léky určené k léčbě depresí zvané inhibitory inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) a inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI). Tyto léky se nesmí užívat společně s přípravkem Rapifen.
 • Silně účinné léky proti bolesti - léky ovlivňující centrální nervový systém (CNS) (látky snižující aktivitu CNS), alkohol a některé zakázané látky - informujte svého lékaře, pokud jste po dlouhou dobu užíval(a) silně účinné léky proti bolesti, nebo léky snižující aktivitu CNS (např. léky proti nespavosti, na uklidnění, k léčbě duševních poruch, alkohol, některé zakázané látky), je možné, že bude zapotřebí snížit dávku přípravku Rapifen. Pokud po použití přípravku Rapifen během operace dostanete také silně účinné léky proti bolesti nebo jiné léky snižující aktivitu CNS, možná bude muset být snížena dávka léku proti bolesti nebo léku snižujícího aktivitu CNS, aby se snížilo riziko potenciálně závažných nežádoucích účinků, jako jsou potíže s dýcháním, pomalé nebo povrchní dýchání, závažná ospalost a snížená ostražitost, kóma a úmrtí.
 • Erythromycin (antibiotikum), cimetidin (léčivo užívané ke snížení kyselosti žaludeční šťávy) nebo diltiazem (léčivo užívané při některých srdečních obtížích) zvyšují účinek přípravku Rapifen. Znamená to, že k dosažení stejného účinku postačuje nižší dávka přípravku Rapifen. V těchto případech lékař dávku upraví.
 • Léky proti AIDS, např. ritonavir nebo některé léky proti plísňovým onemocněním (obsahující např. flukonazol, ketokonazol, itrakonazol). Je možné, že bude zapotřebí změnit dávku přípravku Rapifen.

Kojenci, děti a dospívající

Rapifen může způsobit dýchací obtíže zejména u kojenců a velmi malých dětí. Je-li kojencům nebo velmi malým dětem podáván Rapifen:

 • bude jejich dýchání důkladně sledováno během výkonu i nějakou dobu po něm;
 • lékař může podat léčivý přípravek, který uvolní svalstvo a zabrání jeho ztuhnutí.

Těhotenství, kojení a plodnost

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Pokud jste těhotná, informujte lékaře, který rozhodne, zda Vám může být Rapifen podán. Léčivá látka přípravku Rapifen může proniknout do mateřského mléka. Po ukončení léčebného výkonu se proto doporučuje přerušit kojení na dobu 24 hodin. Nepoužívejte mateřské mléko, které bylo odsáto během 24 hodin po aplikaci přípravku Rapifen.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Rapifen může snížit bdělost a ovlivnit schopnosti nutné k řízení vozidel. Než usednete po podání přípravku Rapifen za volant nebo se rozhodnete pracovat se strojními zařízeními, měl(a) byste vyčkat minimálně 24 hodin. Vždy se však nejdříve poraďte s lékařem.

Přípravek Rapifen obsahuje sodík

Tento přípravek obsahuje 3,54 mg sodíku, což je 0,15 mmol sodíku v 1 ml. V závislosti na dávce, která je použita, je nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

3. Jak se RAPIFEN používá

Rapifen se podává do žíly (nitrožilně) jako injekce bolusu nebo jako bolus následovaný opakovanými injekcemi nebo infuzí. Dávka a způsob podání přípravku Rapifen závisí na okolnostech. Lékař určí potřebnou dávku přípravku Rapifen na základě údajů o Vaší hmotnosti, věku a zdravotním stavu.

Použití u kojenců, dětí a dospívajících

Rapifen se u kojenců, dětí a dospívajících používá spolu s dalšími léčivými přípravky (anestetiky nebo sedativy).

 • Je-li podán Rapifen injekčně spolu s dalšími léčivými přípravky jako anestetikum (na znecitlivění) nebo u starších dětí k úlevě od bolesti , je počáteční dávka většinou 10 až 20 mikrogramů na kilogram tělesné hmotnosti. Je-li to nutné, lze podat další injekce 5 až 10 mikrogramů na kilogram tělesné hmotnosti.
 • Je-li Rapifen podán infuzí k úlevě od bolesti při chirurgických výkonech u dětí , je obvyklá dávka 0,5 až 2 mikrogramy na kilogram tělesné hmotnosti za minutu. Je-li Rapifen v infuzi kombinován s anestetikem, je obvyklá dávka přibližně 1 mikrogram na kilogram tělesné hmotnosti za minutu.
 • U kojenců lze podat nižší dávku. - Dospívajícím se většinou podává stejná dávka jako dospělým.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Rapifen, než jste měl(a)

Je-li nedopatřením podána vyšší dávka, lékař zahájí neprodleně nutná opatření. Hlavním příznakem je obtížné dýchání.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky, které se vyskytnou v průběhu operace, jsou pod kontrolou lékaře. Některé se však mohou objevit i krátce po operaci, proto zůstáváte ještě nějakou dobu pod lékařským dohledem. Příkladem nežádoucích účinků jsou: neobvykle pomalé a mělké dýchání nebo dočasná zástava dechu, stahy dýchacích cest a hlasivek; škytání; zpomalený, zrychlený nebo nepravidelný tlukot srdce, nízký nebo vysoký krevní tlak, svalová ztuhlost nebo mimovolní svalové pohyby včetně pomalých, toporných nebo trhavých pohybů, závratě, pocitu na zvracení a zvracení. Dalšími příklady nežádoucích účinků, které se mohou objevit, jsou:

 • Zástava srdce nebo dechu.
 • Zimnice, únava, horečka, bolest hlavy.
 • Ospalost, nereagování na podněty, ztráta vědomí, konvulze (křeče).
 • Vzrušení, pláč, dezorientace, povznesený pocit nebo euforie, útlum.
 • Krvácení z nosu, kašel, vzestup oxidu uhličitého v krvi.
 • Porucha zraku, zúžení zornic.
 • Alergická dermatitida (vyrážka), svědění, nadměrné pocení, zčervenání kůže, vyrážka. Při výkonu se mohou také objevit další komplikace jako pooperační vzrušení nebo zmatenost, komplikace s dýchacími cestami nebo neurologické komplikace při anestezii, případně komplikace při endotracheální intubaci (zavedení řízeného dýchání při výkonu). Může se také objevit bolest včetně bolesti v místě injekce, bolesti žil nebo bolesti při zákroku. Vzácně se vyskytly těžké alergické reakce, které se projevují otokem obličeje, rtů, úst, jazyka a hrdla, potížemi při polykání a dýchání, svědivou vyrážkou (kopřivkou).

Nežádoucí účinky u kojenců, dětí a dospívajících

Četnost a typ nežádoucích účinků u dětí a dospívajících jsou podobné nežádoucím účinkům popsaným výše. Svalové záškuby a ztuhlost se u novorozenců po podání přípravku Rapifen mohou vyskytnout častěji než u dospělých.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Rapifen uchovávat

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete jakýchkoli viditelných známek snížené jakosti.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Rapifen obsahuje

 • Léčivou látkou je alfentanilum. Jeden mililitr obsahuje alfentanilum 0,5 mg jako alfentanili hydrochloridum.
  • Pomocnými látkami jsou chlorid sodný a voda na injekci.

Jak Rapifen vypadá a co obsahuje toto balení

Rapifen je čirý bezbarvý roztok bez viditelných částic. Sterilní izotonický vodný roztok bez konzervačních přísad je určený k intravenóznímu podání. Rapifen je k dispozici v ampulkách o obsahu 2 ml. Velikost balení: 5x 2 ml

Držitel rozhodnutí o registraci

Janssen-Cilag s.r.o. Karla Engliše 3201/6 150 00 Praha 5 Česká republika

Výrobce

GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A., Strada Provinciale Asolana, 43056 Torrile, Parma, Itálie Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 21. 9. 2017


Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Dávkování Dávkování přípravku Rapifen má být stanovováno individuálně s přihlédnutím k věku, tělesné hmotnosti, fyzické kondici, základnímu onemocnění, užívání dalších léčivých přípravků, druhu chirurgického výkonu a anestezie. Aby se zabránilo bradykardii, může být podána nízká intravenózní (i.v.) dávka anticholinergika těsně před úvodem do anestezie.

1. Použití k úvodu do anestezie

Přípravek Rapifen má být pro úvod do anestezie podáván postupně se standardní dávkou hypnotika, jako je propofol nebo thiopenton. Doporučená dávka je intravenózní bolus 10 - 40

g/kg u zdravých dospělých pacientů. U starších nebo oslabených pacientů je doporoučena nižší počáteční dávka.

Intravenózní bolus120g/kg (17 ml/70 kg) přípravku RAPIFEN navozuje bezvědomí a analgetický účinek při zachování dobré kardiovaskulární stability u pacientů s adekvátní myorelaxací.

2. Krátkodobé výkony kratší než 10 minut a použití u ambulantních pacientů

V nízkých dávkách je Rapifen vhodný pro malé krátkodobé chirurgické výkony a pro ambulantní pacienty za předpokladu dostupnosti kardiopulmonálního monitorovacího zařízení.

Intravenózní bolus 8 - 30

g/kg (1,12 - 4,2 ml/70 kg) je obvykle dostatečný pro výkony kratší než 10 minut. Jestliže trvá výkon déle než 10 minut, aplikuje se dále 7 - 15g/kg (1 - 2,1 ml/70 kg) v intervalu každých 10 - 15 minut nebo dle potřeby.

Ačkoli musí být k dispozici zařízení pro podporu ventilace, při pomalé aplikaci dávky 7

g/kg (1 ml/70 kg) nebo nižší je ve většině případů zachováno spontánní dýchánípři této technice lze opakovaně aplikovat 3,5g/kg (0,5 ml/70 kg). Případná pooperační nauzea je poměrně krátkodobá a obvykle korigovatelná konvenčními prostředky.

3. Středně dlouhé výkony 10 až 60 minut

Počáteční dávka intravenózního bolusu má být uzpůsobena předpokládané délce trvání chirurgického výkonu:

Trvání výkonu

Rapifen dávka i.v. bolusu (min)

g/kg ml/70 kg 10 - 30 10 - 30 1,4 - 4,2

30 - 60 30 - 50 4,2 - 7,0

Trvá-li operace déle nebo je-li očekáváno vyvolání větší bolesti, lze analgezii udržovat:

­ buď další aplikací přípravku Rapifen v dávce 10 až 15g/kg (1,4 až 2,1 ml/70 kg) podle potřeby, kromě posledních 10 minut výkonu, kdy nemá být Rapifen podáván vzhledem k možnosti pooperační respirační deprese;

­ nebo infuzí přípravku Rapifen rychlostí 1g/kg/min (0,14 ml/70 kg/min) ukončenou 5 - 10 minut před dokončením výkonu.

Periody bolestivých stimulů lze snadno zvládnout opakovanou aplikací nízkých dávek alfentanilu nebo přechodně zvýšenou rychlostí infuze.

Nižší dávka přípravku Rapifen může být použita, pokud je anestezie podpořena dalšími přípravky

Pokud je Rapifen použit bez směsi N2O/O2 nebo jiného inhalačního anestetika, musejí být udržovací dávky přípravku Rapifen vyšší.

4. Dlouhotrvající výkony delší než 60 minut

Rapifen může být používán jako analgetická komponenta u dlouhotrvajících chirurgických výkonů, zejména při indikaci rychlé extubace. Optimální analgezie a stabilního vegetativního stavu lze docílit individuálně přizpůsobenou úvodní dávkou a přizpůsobením rychlosti infuze závažnosti operačních stimulů a reakcím pacienta.

Informace pro lékaře v případě předávkování Bezprostřední opatření: V případě hypoventilace nebo apnoe podejte kyslík a zahajte asistované dýchání nebo dýchání kontrolujte. K léčbě respirační deprese lze použít antagonistu opioidních receptorů. Mějte na paměti, že může být zapotřebí podání doplňkových dávek. Další opatření:

Provází-li respirační depresi svalová rigidita, lze podat intravenózně neuromuskulární blokátor. Závažnou nebo perzistující hypotenzi vyvolanou hypovolemií lze eliminovat aplikací infuzních roztoků. Pacienta je zapotřebí pečlivě monitorovat a v případě potřeby zahájit další podpůrná opatření.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

NÁVOD K POUŽITÍ

V případě potřeby je možno Rapifen kombinovat s nosnými infuzními roztoky obsahujícími chlorid sodný nebo glukózu. Tyto roztoky jsou kompatibilní s plastovými infuzními soupravami a mají být aplikovány během 24 hodin po naředění.

Při otevírání ampulky používejte ochranné rukavice.

Návod k otevření ampulky:

 1. Podržte ampulku mezi palcem a ukazováčkem tak, aby zúžená část zůstala volná.
 2. Druhou rukou uchopte zúženou část ampulky tak, že opřete krček ampulky o ukazováček; palec přitiskněte na barevně označený bod souběžně s barevnými proužky.
 3. Přidržujte palec na označeném místě a ulomte zúženou část ampulky. Držte ampulku pevně v ruce.

barevné proužky barevný bod místo ulomení

V případě náhodné dermální expozice opláchněte zasažené místo vodou. Vyhněte se použití mýdla, alkoholu a jiných čisticích látek, které mohou způsobit chemické nebo fyzické oděrky na kůži.

Informace o produktu

Výrobce: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE
Kód výrobku: 21624
Kód EAN: 8595006790878
Kód SÚKL: 87721
Držitel rozhodnutí: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Co je Rapifen? Rapifen je silně a krátkodobě působící lék proti bolesti používaný při chirurgických léčebných (operace) nebo vyšetřovacích výkonech. Rapifen rovněž zesiluje stav celkové ztráty citlivosti (narkóza nebo znecitlivění). Rapifen podléhá ustanovení zákona o návykových látkách, na přípravek vzniká léková závislost.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

RAPIFEN 5X2ML/1MG Injekční roztok – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu RAPIFEN 5X2ML/1MG Injekční roztok zobrazíte nebo stáhnete zde: RAPIFEN 5X2ML/1MG Injekční roztok.pdf

Recenze

Recenze produktu RAPIFEN 5X2ML/1MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu RAPIFEN 5X2ML/1MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám