Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žaludek a střeva

RANITAL 50 MG/2 ML 5X2ML/50MG Injekční roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 16789

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Kód výrobku: 16789
Kód EAN: 3838957693214
Kód SÚKL: 93969
Držitel rozhodnutí: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
K čemu se používá Ranital Injekce Ranital 50 mg/2 ml jsou určeny k použití u hospitalizovaných pacientů s patologickými hypersekrečními stavy, u pacientů nereagujících na perorální terapii a ke krátkodobé léčbě pacientů neschopných užívat perorální lékovou formu v těchto indikacích: - krátkodobá terapie akutního duodenálního vředu; - udržovací terapie duodenálního vředu; - krátkodobá terapie akutního benigního žaludečního vředu; - udržovací terapie žaludečního vředu; - refluxní ezofagitida; - terapie patologických stavů, při kterých jsou secernována nadměrná množství žaludeční kyseliny; - profylaxe aspirace kyselého žaludečního obsahu během celkové anestezie; - profylaxe krvácení v horních etážích gastrointestinálního traktu.

Příbalový leták

 

  

1/5 

sp. zn. sukls213168/2014 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

Ranital 50 mg/2 ml 

injekční roztok 

ranitidini hydrochloridum 

 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat,  protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to 
i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci 

 

1. CO JE PŘÍPRAVEK RANITAL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Přípravek Ranital obsahuje léčivou látku ranitidin. Ranitidin patří do skupiny léčiv známé jako antagonisté 
histaminových H2 receptorů, které snižují tvorbu žaludeční kyseliny.Přípravek Ranital 50 mg/2 ml je určen 
k použití u nemocničních pacientů se stavy zvýšené tvorby žaludeční kyseliny, u pacientů nereagujících na 
perorální  terapii  a ke  krátkodobé  léčbě  pacientů  neschopných  užívat  perorální  lékovou  formu  v těchto 
indikacích: 

  krátkodobá a udržovací léčba akutního dvanáctníkového vředu 

  krátkodobá a udržovací léčba akutního benigního (nezhoubného) žaludečního vředu 

  refluxní ezofagitida (zánět jícnu jako důsledek navrácení obsahu žaludku do jícnu) 

  Zollinger-Ellisonův syndrom (onemocnění, při kterém je vytvářeno příliš mnoho žaludeční kyseliny) 

  prevence vdechnutí kyselého žaludečního obsahu během celkové anestezie u pacientů s rizikem kyselé 

aspirace 

  prevence  krvácení  v horních  etážích  zažívacího  traktu  a  prevence  rekurentního  (návratného)  krvácení 

vředu (např. stresová ulcerace). 

 
Děti od 6 měsíců do 18 let 

  krátkodobá léčba peptického vředu 

  léčba gastroezofageálního refluxu (pronikání kyselého žaludečního obsahu zpět do jícnu) včetně refluxní 

ezofagitidy a mírnění příznaků gastroezofageální refluxní choroby. 

1.  Co je přípravek Ranital a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ranital používat 

3.  Jak se přípravek Ranital používá 

4.  Možné nežádoucí účinky 

5.  Jak přípravek Ranital uchovávat 

6.  Obsah balení a další informace 

 

  

2/5 

2.  ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  PŘÍPRAVEK  RANITAL 
POUŽÍVAT 

Nepoužívejte přípravek Ranital: 

-  jestliže jste alergický(á) na ranitidin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku uvedenou v bodě 

6). 

 

Upozornění a opatření 

Před použitím přípravku Ranital se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. 

Poraďte se se svým lékařem: 
-  jestliže máte poruchu funkce ledvin a/nebo jater 
-  jestliže jste staršího věku a Vaše játra a ledviny nepracují správně 
-  jestliže jste na hemodialýze 
-  jestliže  máte  nebo jste  v minulosti  měl(a) akutní  porfyrii  (vážné  onemocnění, jehož  příznaky  zahrnují 

přecitlivělost na světlo, ochrnutí a prudké bolesti žaludku) 

-  jestliže trpíte chronickou plicní nemocí, cukrovkou nebo máte oslabený imunitní systém. 

O těchto stavech informujte lékaře. 

Další léčivé přípravky a přípravek Ranital 

Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době  užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. Týká se to i rostlinných přípravků a léků, které zakoupíte bez lékařského 
předpisu. 

Zejména  je  nutné,  abyste  se  před  podáním  přípravku  Ranital  poradil(a)  s lékařem,  jestliže  užíváte  některé 
z následujících přípravků: 
-  léčivé přípravky, jejichž vstřebávání je závislé na pH (kyselosti žaludku) (např. ketokonazol – lék proti 

plísňovým onemocněním, glipizid - lék používaný k úpravě hladiny cukru v krvi, midazolam, triazolam - 
léky na zklidnění či proti nespavosti) 

-  warfarin (lék na snížení tvorby krevních sraženin). 

Pokud si nejste jistý(á), o jaké léky se jedná, zeptejte se svého lékaře. 

 

Těhotenství, kojení a plodnost 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 

Nejsou k dispozici žádné údaje týkající se účinků ranitidinu na plodnost u lidí. 

Těhotným a kojícím ženám se má Ranital podávat jen v jasně indikovaných případech posouzených lékařem.  

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Není známo, že by přípravek Ranital měl vliv na řízení dopravních prostředků a/nebo obsluhu strojů. 

3. JAK SE PŘÍPRAVEK RANITAL POUŽÍVÁ 

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  

 

Lékař  Vám  Ranital  podá  injekcí  do  žíly  (intravenózně)  nebo  do  svalu  (intramuskulárně),  nebo  jej  budete 
dostávat infuzí, dokud nebudete schopen/schopna užívat Ranital ve formě tablet.  
 
 
 

 

  

3/5 

Dospělí a dospívající od 12 let 

K profylaxi aspirace kyselého žaludečního obsahu během celkové anestezie se injekce podávají intravenózně 
nebo intramuskulárně 45 až 60 minut před zahájením celkové anestezie. 

Intramuskulární podání 

Injekční roztok Ranital se podává v dávkách 50 mg ranitidinu každých 6 až 8 hodin. Ředění není nutné. 

Intravenózní podání 

Injekční  roztok  Ranital  se  podává  v dávkách  50 mg  ranitidinu  každých  6 až  8 hodin.  K aplikaci  obsah 
ampule  zřeďte  v izotonickém  roztoku  chloridu  sodného  (0,9%)  nebo  v 5%  roztoku  glukózy  nebo  v jiném 
kompatibilním  infuzním roztoku na celkový objem 20 ml; takto zředěný roztok injikujte pomalu, nejméně 
během 5 minut. 

Intermitentní intravenózní infuze 

Ranital se podává v dávce 50 mg ranitidinu. K aplikaci je třeba obsah ampule zředit v 50 ml (1 mg/ml) nebo 
ve  100 ml  izotonického  roztoku  chloridu  sodného  (0,9%)  nebo  5% roztoku  glukózy  nebo  jiného 
kompatibilního infuzního roztoku (koncentrovaný infuzní roztok hydrogenuhličitanu sodného, Hartmannův 
infuzní roztok). Délka trvání infuze je 15 až 20  minut. Rychlost infuze je 25 mg/hod po dobu asi 2 hodin 
(50 mg). Opakovací infuze se podává po 6-8 hodinách. 

U některých  pacientů  může  být  nutné  zvýšení  dávek.  Nemá  se  překročit  maximální  denní  dávka  400 mg. 
Jakmile je pacient převeden na normální dietu, pokračuje se v terapii tabletami Ranital.  

Dlouhodobá intravenózní infuze 

150 mg ranitidinu se naředí 250 ml 0,9% roztoku chloridu sodného (fyziologického roztoku), 5% roztoku 
glukózy  nebo  jiného  vhodného  infuzního  roztoku.  Délka  trvání  infuze  je  24  hodin.  Je  možno  podávat 
6,25 mg během jedné hodiny. Dle úsudku lékaře může být dávka ranitidinu upravena.  

Dávkování u pacientů s poruchou funkce ledvin a jater 

Pokud trpíte poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu pod 50 ml/min), Vaše doporučená dávka je 50 mg 
za 18 až 24 hodin. Tato dávka Vám může být podávána i častěji, tj. každých 12 hodin nebo ještě častěji, nebo 
může  být  dávka  snížena.  Máte-li  zároveň  poruchu  funkce  jater,  mohou  být  nutné  ještě  větší  redukce 
dávkování. V takových případech je nutná zvláštní opatrnost. Účinek běžné dávky pro dospělé je výraznější 
u starších pacientů se sníženou funkcí jater a/nebo ledvin. 

Hemodialýza snižuje hladiny ranitidinu v krvi. Jestliže jste na hemodialýze, příští předepsaná dávka by měla 
být aplikována po skončení dialýzy. 

Použití u dětí 
Děti (od 6 měsíců do 11 let) 
Přípravek  Ranital  může  být  podán  jako  pomalá  intravenózní  injekce  (trvající  déle  než  2  minuty)  až  do 
maximální dávky 50 mg každých 6 až 8 hodin. 

 
Akutní léčba peptického vředu a gastroezofageálního refluxu 
Intravenózní terapie u dětí s peptickým vředem je vhodná, pouze pokud není možné podávat Ranital ve 
formě tablet.  
 
Úvodní dávka (2,0 mg/kg nebo 2,5 mg/kg, maximum 50 mg) může být podána jako pomalá intravenózní 
infuze.  

Udržení pH > 4,0 může být dosaženo intermitentní infuzí 1,5 mg/kg každých 6 až 8 hodin. Případně může 
být léčba kontinuální, s počáteční dávkou 0,45 mg/kg následovanou kontinuální infuzí 0,15 mg/kg/hodinu. 
 
Profylaxe stresového vředu u vážně nemocných pacientů 
Doporučená dávka pro profylaxi stresového vředu je 1 mg/kg (maximum 50 mg) každých 6 až 8 hodin. 
Případně může být léčba kontinuální, s dávkou 125-250 µg/kg/hod podávanou jako kontinuální infuze. 
 
Novorozenci (mladší než 1 měsíc)  
Pro novorozence jsou k dispozici pouze omezená data. Dávkování určí lékař. 

 

  

4/5 

 

Jestliže jste použil(a) více přípravku Ranital, než jste měl(a) 

Ranitidin  je  velmi  specifický  ve  svých  účincích,  při  předávkování  se  nepředpokládají  žádné  zvláštní 
problémy. Příznaky předávkování je nutno léčit.  

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. 

Jestliže zaznamenáte následující příznaky, přestaňte přípravek Ranital používat a ihned informujte svého 
lékaře nebo navštivte pohotovost v nejbližší nemocnici: 

-  závažné alergické reakce (vyrážka, svědění, otok obličeje, rtů, úst nebo krku, které mohou vyvolat obtíže 

při polykání nebo dýchací obtíže). 

Jedná se o závažný, vzácný nežádoucí účinek, který postihuje méně než 1 z 1000 pacientů. Může být nutná 
okamžitá lékařská péče nebo hospitalizace. 

 

Další nežádoucí účinky: 

Méně časté (vyskytují se u méně než 1 pacienta ze 100, ale u více než 1 pacienta z 1000): 
-  bolest břicha 
-  zácpa 
-  nevolnost. 
Tyto nežádoucí účinky obvykle ustoupí během pokračující léčby. 

 

Vzácné (vyskytují se u více než 1 pacienta z 10000, ale u méně než 1 pacienta z 1000): 
-  hypersenzitivní reakce (kopřivka, otok obličeje, rtů, úst nebo krku, horečka, zúžení průdušek, bolest na 

hrudi) 

-  přechodné a vratné změny v hladinách jaterních enzymů 
-  kožní vyrážka 
-  zvýšení hladiny kreatininu v plazmě. 

 

Velmi vzácné (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10000): 
-  změny v krevním obrazu  
-  anafylaktický šok 
-  stavy  zmatenosti, deprese,  halucinace  (převážně  u těžce  nemocných  pacientů,  starších  osob  a  pacientů 

s poruchou funkce ledvin) 

-  bolest hlavy (někdy silná) 
-  závrať 
-  mimovolní pohyby  
-  rozmazané vidění  
-  poruchy srdečního rytmu 
-  zánět cév (vaskulitida) 
-  zánět slinivky (akutní pankreatitida) 
-  průjem 
-  zánět jater (hepatitida) se žloutenkou nebo bez ní  
-  bolest kloubů 
-  bolest svalů 
-  erythema  multiforme  (zčervenání  kůže,  svědění  kůže,  alergické  kožní  reakce  jako  vyrážka 

s nepravidelnými červenými skvrnami) 

-  vypadávání vlasů 
-  zánět ledvin (intersticiální nefritida) 
-  bolest na hrudi 

 

  

5/5 

-  impotence (vratná) 
-  zvětšení prsou u mužů 
-  tvorba a vylučování mateřského mléka mimo období kojení. 
 

Není známo (z dostupných údajů nelze četnost nežádoucích účinků určit): 
-  dušnost. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně 
postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 
10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlásit-nezadouci-ucinek. 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

 

5. JAK PŘÍPRAVEK RANITAL UCHOVÁVAT  

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte ampulky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí! 

Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  štítku  lahvičky  a  na  krabičce  za 
Použitelné do/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 
jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

 

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

Co přípravek Ranital obsahuje 

Léčivou  látkou  je  ranitidinum  ve  formě  ranitidini  hydrochloridum.  Jedna  ampulka  obsahuje  ranitidini 
hydrochloridum 55,9 mg, což odpovídá 50 mg ranitidinum. 

Pomocnými látkami jsou: kyselina citronová, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, hydroxid sodný 
(na úpravu pH), voda na injekci. 

Jak přípravek Ranital vypadá a co obsahuje toto balení  
Ranital je čirý, slabě nažloutlý až žlutý roztok. 

Velikost balení: 50 mg/2 ml v bezbarvých skleněných ampulkách se dvěma růžovými kódovacími kroužky a 
červenou tečkou, balených v krabičkách po 5 ampulkách. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko. 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 

26.3.2015 

Recenze

Recenze produktu RANITAL 50 MG/2 ML 5X2ML/50MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu RANITAL 50 MG/2 ML 5X2ML/50MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám