Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žaludek a střeva

RANITAL 150 MG POTAH. TABLETY 30X150MG Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 16634

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Kód výrobku: 16634
Kód EAN: 3838957391578
Kód SÚKL: 91280
Držitel rozhodnutí: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
K čemu se používá Ranital Ranital se používá k léčení a prevenci (předcházení vzniku) dvanáctníkových a žaludečních vředů. Užívá se také u některých chorobných stavů způsobených nadměrným vylučováním žaludeční kyseliny chlorovodíkové a při zánětu jícnu vznikajícím jako následek zpětného pronikání kyselé žaludeční šťávy zpět do jícnu (při refluxní ezofagitidě). Vysoké dávky tohoto přípravku se používají k léčení některých stavů, jako je např. Zollingerův-Ellisonův syndrom.

Příbalový leták

 

1/7 

sp. zn. sukls243795/2015 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFOMACE PRO UŽIVATELE 

Ranital 150 mg potahované tablety 

potahované tablety 

ranitidini hydrochloridum 

 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat,  protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to 
i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci 

 

1. CO JE PŘÍPRAVEK RANITAL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Ranitidin  patří  do  skupiny  léčiv  nazývané  antagonisté  H2-receptorů. Tlumí  vylučování  žaludeční  kyseliny 
buňkami sliznice žaludku. 

Užití přípravku Ranital: 
- krátkodobá léčba akutního dvanáctníkového vředu 
- krátkodobá léčba akutního nezhoubného žaludečního vředu 
- léčba Zollinger-Ellisonova syndromu (nadměrná tvorba žaludeční kyseliny v žaludku způsobená nádorem 
slinivky břišní)  
- udržovací léčba dvanáctníkového vředu 
- udržovací léčba po zhojení žaludečního vředu 
- prevence a léčba refluxní ezofagitidy (zanětu sliznice jícnu, způsobeného zpětným tokem žaludečních šťáv 
ze žaludku do jícnu) 
- prevence vdechnutí kyselého žaludečního obsahu u pacientů s tímto rizikem při celkové anestezii (např. při 
operaci) 
-  prevence  krvácení  v horních  částech  zažívacího  ústrojí  a  prevence  opětovného  krvácení  vředu  (např. 
stresový vřed) 
- prevence a léčba zažívacích obtíží 
-  prevence  dvanáctníkových  vředů  spojených  s dlouhodobým  užíváním  tzv.  nesteroidních  antirevmatik 
(protizánětlivých léků) 
 

1.  Co je přípravek Ranital a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ranital užívat 

3.  Jak se přípravek Ranital užívá 

4.  Možné nežádoucí účinky 

5.  Jak přípravek Ranital uchovávat 

6.  Obsah balení a další informace 

 

  

2/7 

- součást léčby vředu způsobeného bakterií nazývanou Helicobacter pylori. V tomto případě Vám může Váš 
lékař předepsat rovněž antibiotika k léčbě infekce a hojení vředu. 
 
Děti a dospívající (3-18 let): 
- krátkodobá léčba žaludečních a dvanáctníkových vředů 
-  léčba  gastroezofageálního  refluxu  (pronikání  kyselého  žaludečního  obsahu  zpět  do  jícnu)  včetně  zánětu 
jícnu (refluxní ezofagitida) a zmírnění příznaků gastroezofageální refluxní choroby. 
 
 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK RANITAL UŽÍVAT 

Před zahájením léčby přípravkem Ranital lékař vyloučí možnost rakoviny žaludku.  

 

Neužívejte přípravek Ranital: 

  jestliže jste alergický(á) na ranitidin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 

6). 

 

Upozornění a opatření 

Před užitím přípravku Ranital se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Poraďte se se svým lékařem: 

 jestliže máte poruchu funkce jater a/nebo ledvin 

 jestliže jste staršího věku a Vaše játra a/nebo ledviny nepracují správně 

 jestliže jste na hemodialýze 

 jestliže máte nebo jste v minulosti měl(a) akutní porfyrii (velmi vzácnou poruchu metabolismu červených 

krvinek projevující se zbarvením moči do červena, přecitlivělostí kůže nemocného na světlo, zčervenáním 
zubů a ústupem dásní) 

 jestliže trpíte chronickým plicním onemocněním, cukrovkou nebo máte oslabený imunitní systém. 
 
Pokud jste staršího věku nebo se u Vás v minulosti vyskytl peptický vřed, a zároveň s přípravkem Ranital 
užíváte nesteroidní antirevmatika, bude Vám Váš lékař provádět pravidelné kontroly. 
 
Děti a dospívající 
Ranital by neměl být podáván dětem do 3 let. Vzhledem k obsahu léčivé látky jsou potahované tablety 150 
mg vhodné pouze pro děti s tělesnou hmotností nad 35 kg.  
 
Informujte svého lékaře, týká-li se Vás některý z těchto stavů. 
 

Další léčivé přípravky a přípravek Ranital 

Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době  užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. Týká se to i rostlinných přípravků a léků, které si zakoupíte bez lékařského 
předpisu. 

Zejména je nutné, abyste se před užíváním přípravku Ranital poradil(a) s lékařem, jestliže užíváte některé 
z následujících přípravků: 

 vysoké dávky (2 g) sukralfátu – Ranital by měl být užíván 2 hodiny před těmito přípravky 

 léčivé přípravky, jejichž vstřebávání je závislé na pH (např. ketokonazol – lék proti plísňovým 

onemocněním; glipizid – lék používaný k úpravě hladiny cukru v krvi; midazolam, triazolam – léky na 
zklidnění či proti nespavosti; atazanavir, delaviridin – léky k léčbě HIV, gefitinib – lék k léčbě zhoubného 
nádoru plic) 

 warfarin (lék na snížení tvorby krevních sraženin) 

 prokainamid a N-acetylprokainamid (léky k léčbě poruch srdečního rytmu). 

 

  

3/7 

Pokud užíváte některý z výše uvedených přípravků, bude možná nutné upravit dávkování. 

Pokud si nejste jistý(á), o jaké léky se jedná, zeptejte se svého lékaře. 

Přípravek Ranital s jídlem, pitím a alkoholem 

Přípravek  Ranital  můžete  užívat  s jídlem  nebo  bez  něj.  Během  léčby  se  nedoporučuje  pít  alkohol.  Léčba 
bude  úspěšnější,  pokud  se  vyvarujete  pití  alkoholu  a  kouření  a  pokud  budete  dodržovat  vhodná  dietní 
opatření. 

Těhotenství, kojení a plodnost 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 

Nejsou k dispozici žádné údaje týkající se účinků ranitidinu na plodnost u lidí. 

Těhotné nebo kojící ženy mají užívat Ranital jen ze zvlášť závažných důvodů a jen po posouzení lékařem.  

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Není známo, že by přípravek Ranital měl vliv na řízení dopravních prostředků a/nebo obsluhu strojů. 

Přípravek Ranital obsahuje laktosu 

Přípravek  Ranital  obsahuje  laktosu.  Jestliže  Vám  lékař  řekl,  že  trpíte  nesnášenlivostí  některých  cukrů, 
zeptejte se ho, zda můžete přípravek Ranital užívat. 

3. JAK SE PŘÍPRAVEK RANITAL UŽÍVÁ 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým 
lékařem nebo lékárníkem.  

Dospělí  

Duodenální (dvanáctníkový) vřed 

Léčba dvanáctníkového vředu 

Doporučená dávka přípravku Ranital je obvykle 150 mg (jedna potahovaná tableta) dvakrát denně nebo 300 
mg (dvě potahované tablety) večer po jídle nebo před spaním. 

V případě  potřeby je možno užívat i antacidum  (lék neutralizující žaludeční kyselinu)  ke zmírnění bolesti. 
Pacient  by  měl  antacidum  užívat  hodinu  před  nebo  hodinu  po  užití  přípravku  Ranital.  Léčba  akutního 
dvanáctníkového vředu trvá čtyři až osm týdnů. Většina pacientů se zotaví během čtyř týdnů. 

Udržovací léčba dvanáctníkového vředu 

Doporučená  dávka  přípravku  Ranital  je  150  mg  (jedna  potahovaná  tableta)  denně,  užívaná  večer,  před 
spaním. Udržovací léčba trvá od šesti měsíců do jednoho roku.  

 

Žaludeční vřed 

Léčba nezhoubného žaludečního vředu 

Doporučená  dávka  přípravku  Ranital  je  obvykle  150  mg  (1  potahovaná  tableta)  dvakrát  denně.  Většina 
pacientů se zotaví během šesti týdnů. 

Udržovací léčba po zhojení žaludečního vředu 

Doporučená dávka přípravku Ranital je obvykle 150 mg (jedna tableta) večer před spaním. Udržovací léčba 
trvá od šesti měsíců do jednoho roku. 

 

Zánět sliznice jícnu 

 

  

4/7 

Doporučená  dávka  k léčbě  zánětu  sliznice  jícnu  je  150  mg  ranitidinu  (jedna  potahovaná  tableta)  dvakrát 
denně.  U  závažnějších  případů  může  být  dávka  zvýšena  na  150  mg  (jedna  potahovaná  tableta)  čtyřikrát 
denně.  Léčba  trvá  čtyři  až  osm  týdnů.  Příznaky  onemocnění  obvykle  vymizí  za  jeden  až  dva  týdny  po 
zahájení léčby. V případě návratu onemocnění je nutno léčbu opakovat. 

 

Nejvyšší denní dávka ranitidinu by neměla překročit 600 mg (čtyři potahované tablety).  

 

Zollinger-Ellisonův syndrom 

Doporučená dávka přípravku Ranital je obvykle 150 mg (jedna potahovaná tableta) dvakrát denně nebo 300 
mg  (2  potahované  tablety)  jednou  denně,  obvykle  večer.  Dávkování  se  upraví  podle  Vašich  potřeb  na 
nejvýše 6 g denně.  

 

Prevence vdechnutí kyselého žaludečního obsahu u pacientů s tímto rizikem  

Podává se jednorázově 1 potahovaná tableta přípravku Ranital 150 mg večer nebo 2 hodiny před výkonem. 

Prevence žaludečního či duodenálního krvácení vyvolaného stresem 

Jakmile je znovu možná konzumace jídla ústy, užívá se jedna potahovaná tableta přípravku Ranital 150 mg 
dvakrát denně, dokud riziko existuje. 

 

Prevence a léčba zažívacích obtíží 

Užívá se jedna potahovaná tableta přípravku Ranital 150 mg dvakrát denně po dobu nejvýše 6 týdnů. 

 

Léčba vředu způsobeného Helicobacter pylori (v kombinaci s antibiotiky) 

Užívá se 300 mg ranitidinu (dvě potahované tablety) dvakrát denně až do konce terapie. 

 

Pacienti s poruchou funkce ledvin 

U  pacientů  s poruchou  funkce  ledvin  (clearance  kreatinu  pod  50  ml/min)  je  doporučená  dávka  150  mg 
podávaná každých 18 až 24 hodin. Vyžaduje li to Váš zdravotní stav, tato dávka může být užívána i častěji, 
tj. každých 12 hodin. Máte-li současně poruchu funkce jater, může Vám lékař dávku přípravku ještě snížit.  

 

Použití u dětí a dospívajících 

Dospívající od 12 do 18 let 

Léčba žaludečního nebo dvanáctníkového vředu 

Žaludeční  vřed:  Doporučená  dávka  přípravku  Ranital  je  stejná  jako  u  dospělých  pacientů,  tj.  150  mg  (1 
potahovaná tableta) dvakrát denně.  

Dvanáctníkový  vřed: Doporučená dávka přípravku Ranital je stejná jako u dospělých pacientů, tj. 150 mg 
(jedna potahovaná tableta)  dvakrát  denně nebo  300 mg  (dvě  potahované  tablety)  večer  po jídle  nebo před 
spaním. 

 

Léčba pálení žáhy vyvolaného tvorbou nadměrného množství žaludeční kyseliny 

Doporučená  dávka  k léčbě  zánětu  sliznice jícnu je  stejná jako  u  dospělých  pacientů, tj.  150  mg  ranitidinu 
(jedna potahovaná tableta) dvakrát denně. U závažnějších případů může být dávka zvýšena na 150 mg (jedna 

 

  

5/7 

potahovaná  tableta)  čtyřikrát  denně.  Nejvyšší  denní  dávka  ranitidinu  by  neměla  překročit  600  mg  (čtyři 
potahované tablety).  

 

 

Děti ve věku od 3 do 11 let s hmotností nad 30 kg 

Léčba žaludečního nebo dvanáctníkového vředu 

Obvyklá  dávka  je  2-4  mg/kg  tělesné  hmotnosti  dvakrát  denně,  nejvýše  však  300  mg  ranitidinu  denně,  po 
dobu 4 týdnů. Léčbu lze prodloužit až na 8 týdnů. 

Léčba pálení žáhy vyvolaného tvorbou nadměrného množství žaludeční kyseliny  

Obvyklá  dávka  je  2,5-5  mg/kg  tělesné  hmotnosti  dvakrát  denně  do  maximální  dávky  600  mg  ranitidinu 
(podávání  maximální  dávky  je  vhodnější  pro  dětské  pacienty  s vyšší  hmotností  nebo  pro  dospívající  se 
závažnými příznaky).   

Bezpečnost a účinnost u novorozenců nebyla doposud stanovena. 

 

Starší pacienti 

U starších pacientů s poruchou funkce jater a/nebo ledvin může být účinek běžné dávky pro dospělé zvýšen. 

 

Pacienti na dialýze 

Hemodialýza  snižuje  koncentraci  ranitidinu  v krevním  oběhu;  z toho  důvodu  by  dialyzovaný  pacient  měl 
užít další dávku ranitidinu po dialýze. 

 

Způsob použití 

Tablety  Ranital  se  polykají  vcelku  a zapíjejí  se  dostatečným  množstvím  tekutiny  (např.  sklenice  vody) 
nezávisle na jídle. 

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ranital, než jste měl(a) 

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte se svým lékařem. Při předávkování se 
nepředpokládají žádné zvláštní problémy.  

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ranital 

Jestliže  jste  zapomněl(a)  užít  přípravek  Ranital,  vezměte  si  jej,  jakmile  si  vzpomenete,  a  pokračujte 
v obvyklém dávkování. Pokud se již blíží čas na užití další dávky, vynechejte zapomenutou dávku a vezměte 
si až následující dávku. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.  

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Ranital  

Chcete-li léčbu ukončit, musíte se vždy poradit se svým lékařem. I když se již cítíte dobře, může být nutné 
v užívání přípravku pokračovat.  

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. 

Jestliže zaznamenáte následující příznaky,  přestaňte Ranital užívat a ihned informujte svého lékaře nebo 
navštivte pohotovost v nejbližší nemocnici: 

 

  

6/7 

- alergická reakce (kopřivka, otok obličeje, rtů, úst nebo krku, které mohou vyvolat obtíže při polykání nebo 
dýchací obtíže, horečka, zúžení průdušek, pokles krevního tlaku a bolest na hrudi). 

Jedná  se  o  závažný,  ale  vzácný  nežádoucí  účinek,  který  postihuje  méně  než  1  z 1000  pacientů.  Může  být 
nutná okamžitá lékařské péče nebo hospitalizace. 

 

Další nežádoucí účinky: 

 

Méně časté (vyskytují se u méně než 1 pacienta ze 100, ale u více než 1 pacienta z 1000): 

 bolest břicha 

 zácpa 

 nevolnost. 
Tyto nežádoucí účinky obvykle ustoupí během pokračující léčby. 

 

Vzácné (vyskytují se u více než 1 pacienta z 10000, ale u méně než 1 pacienta z 1000): 

 přechodné změny v hladinách jaterních enzymů (odezní po vysazení léčiva) 

 kožní vyrážka 

 zvýšení hladiny kreatininu v plazmě. 
 

Velmi vzácné (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10000): 

 změny krevního obrazu (pokles počtu bílých krvinek, pokles počtu krevních destiček. Tyto změny odezní 

po  vysazení  léčiva.  Pokles  až  úplné  vymizení  určitého  typu  bílých  krvinek,  pokles  počtu  všech  bílých 
krvinek, někdy s částečným nebo úplným útlumem kostní dřeně) 

 anafylaktický šok (závažná, život ohrožující alergická reakce) 

 stavy zmatenosti, deprese, halucinace (tyto stavy odezní po vysazení léčiva a vyskytují se převážně u těžce 

nemocných pacientů, starších osob a pacientů s poruchou funkce ledvin)  

 bolest hlavy (někdy silná) 

 závrať 

 mimovolní pohyby 

 rozmazané vidění (odezní po vysazení léčivá) 

 poruchy srdečního rytmu 

 zánět cév (vaskulitida) 

 akutní zánět slinivky (akutní pankreatitida) 

 průjem 

 zánět jater (hepatitida) se žloutenkou nebo bez ní (obvykle odezní po vysazení léčiva) 

 erythema multiforme (kožní reakce s nepravidelnými červenými skvrnami) 

 vypadávání vlasů 

 bolest kloubů 

 bolest svalů 

 akutní zánět ledvin (intersticiální nefritida) 

 impotence (odezní po vysazení léčiva) 

 zvětšení prsou u mužů 

 tvorba a vylučování mateřského mléka mimo období kojení. 
 

Není známo (z dostupných údajů nelze četnost nežádoucích účinků určit): 

 dušnost. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně 
postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci. 

 

  

7/7 

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 
Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlásit-nezadouci-ucinek. 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

5. JAK PŘÍPRAVEK RANITAL UCHOVÁVAT 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  a  blistru  za  „Použitelné 
do:/EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 
jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

 

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 
 
Co přípravek Ranital obsahuje: 

 
Léčivou  látkou je  ranitidinum.  Jedna  potahovaná tableta  obsahuje  ranitidinum  150  mg  ve  formě  ranitidini 
hydrochloridum. 
 
 
Pomocnými látkami jsou:  
Jádro  tablety:
  monohydrát  laktosy,  povidon  40,  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý,  kukuřičný  škrob, 
mikrokrystalická celulosa, mastek, magnesium-stearát,  
 
Potah tablety: hypromelosa 2910, makrogol 400, oxid titaničitý (E 171), žlutý oxid železitý (E172), mastek. 

 

Jak přípravek Ranital vypadá a co obsahuje toto balení 
Světle hnědožluté, kulaté bikonvexní potahované tablety. 
 
Ranital 150 mg potahované tablety v Al/Al blistrech:  30 potahovaných tablet.  
 
Dostupnost 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
Lek Pharmaceuticals, d.d., Ljubljana, Slovinsko. 
 

Výrobce 

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovinsko 

Lek Pharmaceuticals d.d., PE Proizvodnja Lendava, Trimlini 2D, 9220 Lendava, Slovinsko 

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci Sandoz s.r.o., 
Praha, office.cz@sandoz.com 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
22.12.2015 

Recenze

Recenze produktu RANITAL 150 MG POTAH. TABLETY 30X150MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu RANITAL 150 MG POTAH. TABLETY 30X150MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám