Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žaludek a střeva

RANISAN 150 MG 60X150MG Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 16784

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PRO.MED.CS
Kód výrobku: 16784
Kód EAN: 8595026434165
Kód SÚKL: 47471
Držitel rozhodnutí: PRO.MED.CS
Přípravek Ranisan 150 mg je vhodný u všech stavů, kde dochází k zvýšené tvorbě kyselé žaludeční šťávy, a tím k narušení sliznice s následnými komplikacemi: - u peptické vředové choroby (vřed jícnu, žaludku, dvanáctníku, postbulbární vřed, vřed v anastomóze po operaci žaludku); - u vředu dvanáctníku spojeného s infekcí Helicobacter pylori (mikrob); - u stresového vředu u těžce nemocných pacientů (závažná zranění, popáleniny, transplantace orgánů, chirurgické operace); -prevence opakujícího se krvácení z vředu; - u dvanáctníkového vředu souvisejícího s podáváním léčiv proti bolesti, zánětu kloubů a svalů (nesteroidní antiflogistika); - u Zöllingerova-Ellisonova syndromu (onemocnění způsobené nadměrnou produkcí hormonu gastrinu z nádoru umístěného ve slinivce břišní); - u dyspeptického syndromu spojeného se zvýšenou tvorbou nadměrně kyselé žaludeční šťávy (zažívací obtíže projevující se nechutenstvím, nevolností, pálením žáhy, nadýmáním, pocity plnosti, event. bolesti v nadbřišku či za hrudní kostí); - u zánětu jícnu způsobeného návratem žaludečního obsahu do jícnu (refluxní ezofagitida). Ve všech těchto případech je vhodné použít Ranisan 150 mg léčebně i preventivně. Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti od 3 let.

Příbalový leták

1/5 

sp.zn. sukls263261/2017 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

RANISAN 150 mg 

potahované tablety 

ranitidini hydrochloridum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1.  Co je Ranisan 150 mg a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ranisan 150 mg užívat 
3.  Jak se Ranisan 150 mg užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak Ranisan 150 mg uchovávat  
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1. 

Co je Ranisan 150 mg a k čemu se používá 

 
Ranisan 150 mg patří do skupiny léků snižujících tvorbu kyselé žaludeční šťávy. Rychle se vstřebává 
ve střevě a jeho účinek není ovlivněn současnou náplní žaludku. 
Ranisan 150 mg je vhodný u všech stavů, kde dochází k zvýšené tvorbě kyselé žaludeční šťávy, a tím 
k narušení sliznice s následnými komplikacemi. 
-  peptická vředová choroba (vřed jícnu, žaludku, dvanáctníku, postbulbární vřed, vřed v anastomóze 

po operaci žaludku), 

-  vřed dvanáctníku spojený s infekcí Helicobacter pylori (mikrob), 
-  stresový  vřed  u těžce  nemocných  pacientů  (závažná  zranění,  popáleniny,  transplantace  orgánů, 

chirurgické operace), 

-  prevence opakujícího se krvácení z vředu, 
-  vřed  dvanáctníku  související  s podáváním  léčiv  proti  bolesti,  zánětu  kloubů  a  svalů  (nesteroidní 

antiflogisitka), 

-  Zöllingerův-Ellisonův  syndrom  (onemocnění  způsobené  nadměrnou  produkcí  hormonu  gastrinu 

z nádoru umístěného ve slinivce břišní), 

-  dyspeptický  syndrom  spojený  se  zvýšenou  tvorbou  nadměrně  kyselé  žaludeční  šťávy  (zažívací 

obtíže projevující se nechutenstvím, nevolností, pálením žáhy, nadýmáním, pocity plnosti, event. 
bolesti v nadbřišku či za hrudní kostí), 

-  zánět jícnu způsobený návratem žaludečního obsahu do jícnu (refluxní ezofagitida). 
Ve všech těchto případech je vhodné použít Ranisan 150 mg léčebně i preventivně. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ranisan 150 mg užívat 

 
Neužívejte Ranisan 150 mg 
-  jestliže jste alergický(á) na ranitidin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 

v bodě 6). 

 

2/5 

Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Ranisan 150 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem 
-  jestliže máte poruchu funkce jater a/nebo ledvin, 
-  jestliže jste staršího věku a Vaše játra a/nebo ledviny nepracují správně, 
-  jestliže jste na hemodialýze, 
-  jestliže  máte  nebo  jste  v minulosti  měl(a)  akutní  porfyrii  (velmi  vzácnou  poruchu  metabolismu 

červených  krvinek  projevující  se  zbarvením  moči  do  červena,  přecitlivělostí  kůže  na  světlo, 
zčervenáním zubů a ústupem dásní), 

-  jestliže trpíte chronickým plicním onemocněním, cukrovkou nebo máte oslabený imunitní systém. 
Pokud  jste  staršího  věku  nebo  se  u Vás  v minulosti  vyskytl  peptický  vřed  a  zároveň  s přípravkem 
Ranisan 150 mg užíváte nesteroidní antirevmatika, bude Vám Váš lékař provádět pravidelné kontroly. 
Před  zahájením  léčby  je  třeba  vhodnými  vyšetřeními  vyloučit  možnost  zhoubného  onemocnění 
u pacientů s žaludečním vředem. 
 
Děti a dospívající 
Vzhledem k vysokému obsahu léčivé látky v jedné tabletě nedoporučujeme přípravek podávat dětem a 
dospívajícím do 18 let.  
 
Další léčivé přípravky a Ranisan 150 mg 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Zejména  je  nutné,  abyste  se  před  užíváním  přípravku  Ranisan  150 mg  poradil(a)  s lékařem,  jestliže 
užíváte některé z následujících přípravků: 
-  vysoké  dávky  (2 g)  sukralfátu  –  Ranisan  150 mg  by  měl  být  užíván  2  hodiny  před  těmito 

přípravky, 

-  léčivé  přípravky,  jejichž  vstřebávání  je  závislé  na  pH  (např.  ketokonazol  –  lék  proti  plísňovým 

onemocněním,  glipizid  –  lék  používaný  k úpravě  hladiny  cukru  v krvi,  midazolam,  triazolam  – 
léky  na  zklidnění  či  proti nespavosti,  atazanavir,  delaviridin  –  léky  k léčbě  HIV,  gefitinib  –  lék 
k léčbě zhoubného nádoru plic), 

-  warfarin (lék na snížení tvorby krevních sraženin), 
-  prokainamid a N-acetylprokainamid (léky k léčbě poruch srdečního rytmu). 
 
Pokud užíváte některý z výše uvedených přípravků, bude možná nutné upravit dávkování. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Těhotné  nebo  kojící  ženy  mají  užívat  Ranisan  150 mg  jen  ze  zvlášť  závažných  důvodů  a  jen  po 
posouzení lékařem. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Není známo, že by ranitidin měl vliv na řízení dopravních prostředků a/nebo obsluhu strojů. 
 
 
3. 

Jak se Ranisan 150 mg užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Při léčbě akutního žaludečního vředu činí obvyklá dávka 1 tabletu 2× denně (300 mg) ráno a večer, 
nebo  2  tablety  (300 mg)  večer  před  spaním.  Přípravek  je  nutno  podávat  do  zhojení  vředu  (ověřit 
endoskopickým vyšetřením). 
Délka  léčby  je  zpravidla  4–8  týdnů.  Nedojde-li  ke  zlepšení  stavu,  další  léčebný  postup  určí  lékař. 
Léčbu  samovolně  nepřerušujte.  K předcházení  recidiv  žaludečního  vředu  se  doporučuje  podávat  1 
tabletu (150 mg) večer před spaním po dobu až 12 měsíců. 
V případě zánětu sliznice jícnu se zpětným tokem žaludečního obsahu (refluxní ezofagitida) a vředu, 
vzniklého působením některých přípravků (nesteroidní antiflogistika), užívaných k léčbě revmatických 

3/5 

a  kloubních  nemocí,  činí  dávka  2  tablety  (300 mg)  2×  denně  (tj.  600 mg)  po  dobu  2–3  měsíců, 
v prevenci recidivy 1 tabletu 2× denně (tj. 300 mg). 
U Zollingerova-Ellisonova syndromu je počáteční dávka 1 tableta 3× denně (tj. 450 mg). 
Podle klinického stavu pacienta zvýší lékař dávku na 6 i více tablet denně, případně zvolí jiný léčebný 
postup. 
 
Starší pacienti 
U starších pacientů s poruchou funkce jater a/nebo ledvin může být účinek běžné dávky pro dospělé 
zvýšen. 
 
Pacienti s poruchou funkce ledvin 
U pacientů s poruchou funkce ledvin (clearance kreatinu pod 50 ml/min) je doporučená dávka 150 mg 
podávaná  každých  18  až  24  hodin. Vyžaduje  li to Váš  zdravotní stav,  tato  dávka  může  být  užívána 
i častěji,  tj.  každých  12  hodin.  Máte-li  současně  poruchu  funkce  jater,  může  Vám  lékař  dávku 
přípravku ještě snížit. 
 
Pacienti na dialýze 
Hemodialýza snižuje koncentraci ranitidinu v krevním oběhu; z toho důvodu by dialyzovaný pacient 
měl užít další dávku ranitidinu po dialýze. 
 
Potahované tablety se  užívají nerozkousané s dostatečným  množstvím tekutiny (např. sklenicí vody) 
nezávisle na jídle. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Ranisan 150 mg, než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití tablet dítětem se poraďte s lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Ranisan 150 mg 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
Jestliže zaznamenáte následující příznaky, přestaňte Ranisan 150 mg užívat a ihned informujte svého 
lékaře nebo navštivte pohotovost v nejbližší nemocnici: 
-  alergická  reakce  (kopřivka,  otok  obličeje,  rtů,  úst  nebo  krku,  které  mohou  vyvolat  obtíže  při 

polykání nebo dýchací obtíže, horečka, zúžení průdušek, pokles krevního tlaku a bolest na hrudi). 
Jedná  se  o závažný,  ale  vzácný  nežádoucí  účinek,  který  může  postihnout  až  1  pacienta  z 1000. 
Může být nutná okamžitá lékařské péče nebo hospitalizace. 

 
Další nežádoucí účinky: 
Méně časté (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100) 
-  bolest břicha, 
-  zácpa, 
-  nevolnost. 
Tyto nežádoucí účinky obvykle ustoupí během pokračující léčby. 
Vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 1000) 
-  přechodné změny v hladinách jaterních enzymů (odezní po vysazení léčiva), 
-  kožní vyrážka, 
-  zvýšení hladiny kreatininu v plazmě. 

4/5 

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 10000) 
-  změny krevního obrazu (pokles počtu bílých krvinek, pokles počtu krevních destiček; tyto změny 

odezní po vysazení léčiva), pokles až úplné vymizení určitého typu bílých krvinek, pokles počtu 
všech bílých krvinek, někdy s částečným nebo úplným útlumem kostní dřeně, 

-  anafylaktický šok (závažná, život ohrožující alergická reakce), 
-  stavy  zmatenosti,  deprese  a  halucinace  (tyto  nežádoucí  účinky  odezní  po  vysazení  léčiva 

a vyskytují se převážně u těžce nemocných pacientů, starších osob a pacientů s poruchou funkce 
ledvin), 

-  bolest hlavy (někdy silná), 
-  závrať, 
-  mimovolní pohyby, 
-  rozmazané vidění (odezní po vysazení léčivá), 
-  poruchy srdečního rytmu (bradykardie, AV blok a tachykardie), 
-  zánět cév (vaskulitida), 
-  akutní zánět slinivky (akutní pankreatitida), 
-  průjem, 
-  zánět jater (hepatitida) se žloutenkou nebo bez ní (obvykle odezní po vysazení léčiva), 
-  erythema multiforme (kožní reakce s nepravidelnými červenými skvrnami), 
-  vypadávání vlasů, 
-  bolest kloubů, 
-  bolest svalů, 
-  akutní zánět ledvin (intersticiální nefritida), 
-  impotence (odezní po vysazení léčiva), 
-  zvětšení prsou u mužů, 
-  tvorba a vylučování mateřského mléka mimo období kojení. 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 
-  dušnost. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčivŠrobárova 48, 100 41 Praha 10; 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak Ranisan 150 mg uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Tento  léčivý  přípravek  nevyžaduje  žádné  zvláštní  teplotní  podmínky  uchovávání.  Uchovávejte 
v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Ranisan 150 mg obsahuje 
Léčivou  látkou  je  ranitidini  hydrochloridum.  Jedna  potahovaná  tableta  obsahuje  ranitidini 
hydrochloridum 168 mg, což odpovídá ranitidinum 150 mg. 

5/5 

Dalšími složkami jsou mikrokrystalická celulosa, kukuřičný škrob, kopovidon, povidon, magnesium-
stearát,  hypromelosa  2506/5,  hypromelosa  2506/15,  oxid  titaničitý,  makrogol  6000,  simetikonová 
emulze. 
 
Jak Ranisan 150 mg vypadá a co obsahuje toto balení 
Ranisan 150 mg jsou bílé až téměř bílé potahované tablety čočkovitého tvaru s půlicí rýhou. 
Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety, pokud máte potíže ji polknout celou. 
Ranisan 150 mg je dodáván v baleních po 30, 60 nebo 500 potahovaných tabletách. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce  
PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 27. 10. 2017. 
 

Recenze

Recenze produktu RANISAN 150 MG 60X150MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu RANISAN 150 MG 60X150MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám