Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 79839
Kód EAN:
Kód SÚKL: 117663
Ramipril H Actavis je lék snižující krevní tlak, který se používá na léčbu hypertenze, která se nedá léčit jednotlivými léčivými látkami. Váš lékař Vám mohl předepsat jiné dávkování. Prosím, následujte instrukce Vašeho lékaře.

Příbalový leták

1/8
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls266599/2011
a příloha k sp. zn. sukls266592/2011, sukls266612/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Ramipril H 2,5 mg/12,5 mg Actavis
Ramipril H 5 mg/25 mg Actavis
Tablety
Ramiprilum/hydrochlorothiazidum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to
i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1.Co je Ramipril H 2,5 mg/12,5 mg (5 mg/25 mg) Actavis a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ramipril H 2,5 mg/12,5 mg (5 mg/25
mg) Actavis užívat
3.Jak se přípravek Ramipril H 2,5 mg/12,5 mg (5 mg/25 mg)Actavis užívá
4.Možné nežádoucí účinky
5.Jak přípravek Ramipril H 2,5 mg/12,5 mg (5 mg/25 mg) Actavis uchovávat
6.Další informace
1. CO JE RAMIPRIL H ACTAVIS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek Ramipril H Actavis je kombinací dvou léčivých látek, ramiprilu a hydrochlorothiazidu.
Ramipril patří do skupiny léků nazývaných ACE inhibitory (inhibitory enzymu konvertujícího
angiotenzin). Účinkuje následovně:
snižuje ve Vašem těle tvorbu látek, které zvyšují krevní tlak;
uvolňuje a rozšiřuje Vám krevní cévy;
ulehčuje Vašemu srdci udržování krevního oběhu v těle.
Hydrochlorothiazid patří do skupiny léků zvaných thiazidová diuretika ("odvodňovací tablety").
Zvyšuje množství vody (moči), kterou Vaše tělo vyprodukuje. Tímto způsobem se snižuje krevní tlak.
Přípravek Ramipril H Actavis se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku. Obě léčivé látky snižují Váš
krevní tlak. Používají se společně v případech, kdy léčba jednotlivými látkami nebyla účinná.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
RAMIPRIL H ACTAVIS UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Ramipril H Actavis
Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ramipril, hydrochlorothiazid nebo na kteroukoli
další složku přípravku Ramipril H Actavis (viz bod 6).
2/8
Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé přípravky podobné přípravku Ramipril H
Actavis (jiné ACE inhibitory nebo léčivé přípravky odvozené od sulfonamidů).
Příznakem alergické reakce může být vyrážka, obtíže s polykáním nebo s dýcháním, otok rtů, tváře,
hrdla nebo jazyka.
Jestliže jste někdy měl/a závažnou alergickou reakci, tzv. "angioedém". Příznakem může být
svědění, kopřivka, červené skvrny na rukou, nohou anebo na hrdle, otok hrdla a jazyka, otok
okolo očí a rtů, potíže s dýcháním nebo s polykáním.
Pokud chodíte na dialýzu nebo na jiný druh krevní filtrace. Léčba přípravkem Ramipril H
Actavis pro Vás nemusí být vhodná v závislosti na tom, jaký přístroj se při dialýze používá.
Pokud máte závažné potíže s játry.
Pokud máte v krvi abnormální množství solí (vápník, draslík, sodík).
Pokud máte potíže s ledvinami, spočívající ve sníženém zásobování ledvin krví (tzv. renální
arteriální stenóza).
Pokud jste těhotná 3 měsíce a více (je také lepší vystříhat se užívání přípravku Ramipril H
Actavis v brzkém těhotenství - viz bod níže "Těhotenství").
Pokud kojíte (viz bod níže "Těhotenství a kojení").
Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, neužívejte přípravek Ramipril H Actavis. Nejste-li si
jistý/á, zeptejte se svého lékaře dříve, než začnete Ramipril H Actavis užívat.
Zvláštní opatrnosti při použití Ramipril H Actavis je zapotřebí
Dříve než začnete užívat tento lék, ověřte si u svého lékaře:
Jestli nemáte problém se srdcem, játry nebo ledvinami.
Jestli nemáte velký úbytek solí nebo tekutin v těle (způsobený zvracením, průjmem, větším
pocením než obvykle, dietou s omezeným příjmem soli, dlouhodobým užíváním diuretik
(odvodňovací tablety) nebo dialýzou).
Jestli nebudete muset podstoupit léčbu na snížení alergie na štípnutí včelou nebo vosou
(desenzibilizace).
Zda Vám nebude v dohledné době podáváno anestetikum. Podává se kvůli operaci nebo
zubnímu zákroku. Může být zapotřebí přerušit léčbu přípravkem Ramipril H Actavis jeden
den předem - poraďte se proto se svým lékařem.
Zda nemáte v krvi vysoké množství draslíku (prokazuje se krevními testy).
Jestli nemáte kolagenní onemocnění cév, jako je sklerodermie nebo systémový lupus
erythematodes.
Pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat
lékaře. Po dobu prvních tří měsíců těhotenství se užívání přípravku Ramipril H Actavis
nedoporučuje a jeho užívání po 3. měsíci těhotenství může způsobit závažné poškození
Vašeho dítěte (viz bod níže "Těhotenství").
Děti
U dětí a dospívajících ve věku do 18 let se užívání přípravku Ramipril H Actavis nedoporučuje,
protože u této věkové skupiny pacientů nikdy nebyl používán.
Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného nebo si nejste jistý/á, zeptejte se svého lékaře dříve, než
začnete přípravek Ramipril H Actavis užívat.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v
nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu (včetně rostlinných
přípravků). Je to kvůli tomu, že přípravek Ramipril H Actavis může ovlivnit způsob účinku jiných
léků a současně některé léky mohou ovlivnit způsob účinku přípravku Ramipril H Actavis.
3/8
Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky mohou
zeslabit účinek přípravku Ramipril H Actavis.
Léčivé přípravky, které se užívají k úlevě od bolesti a proti zánětu (např. nesteroidní
protizánětlivé léky (tzv. NSAIDs), jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina
acetylsalicylová).
Léčivé přípravky, které se užívají k léčbě nízkého krevního tlaku, šoku, srdečního selhání,
astmatu nebo alergií, jako je například efedrin, noradrenalin nebo adrenalin. Lékař Vám
zkontroluje krevní tlak.
Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky
mohou při současném užívání s přípravkem Ramipril H Actavis zvýšit pravděpodobnost
výskytu nežádoucích účinků.
Léčivé přípravky, které se užívají k úlevě od bolesti a proti zánětu (např. nesteroidní
protizánětlivé léky (tzv. NSAIDs), jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina
acetylsalicylová).
Léčivé přípravky, které mohou snížit množství draslíku v krvi. To zahrnuje léky na zácpu,
diuretika (odvodňovací tablety), amfotericin B (používá se k léčbě mykotických infekcí) a
ACTH (používá se pro zjištění, zda Vaše nadledviny správně fungují).
Protinádorové léky (chemoterapie).
Léky na srdce, které upravují např. problémy se srdečním tepem.
Léky, které brání organizmu odmítat orgány po transplantaci, například cyklosporin.
Diuretika (odvodňovací tablety), jako je například furosemid.
Léky, které Vám mohou zvýšit množství draslíku v krvi, například spironolakton, triamteren,
amilorid, draselné soli a heparin (na ředění krve).
Steroidní léky proti zánětu, jako je např. prednisolon.
Doplňky vápníku.
Alopurinol (používá se na snížení hladiny kyseliny močové v krvi).
Prokainamid (používá se při problémech se srdečním rytmem).
Kolestyramin (pro snížení tuků v krvi).
Karbamazepin (na epilepsii).
Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Přípravek Ramipril H
Actavis může mít vliv na jejich účinek.
Léky na cukrovku, jako jsou například ústy podávané léky snižující hladinu cukru v krvi a
inzulín. Přípravek Ramipril H Actavis může snížit množství cukru v krvi. Pečlivě si sledujte
hladinu cukru v krvi po dobu užívání přípravku Ramipril H Actavis.
Lithium (používá se při problémech s duševním zdravím). Přípravek Ramipril H Actavis může
zvýšit množství lithia v krvi. Lékař Vám musí důkladně sledovat hladinu lithia v krvi.
Léky snižující napětí svalů.
Chinin (na malárii).
Léky, které obsahují jód - mohou být používány např. v nemocnicích při snímkování
(rentgen).
Penicilin (na infekce).
Léky k ředění krve, které se polykají (tzv. perorální antikoagulancia), např. warfarin.
Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného (nebo si nejste jistý/á), řekněte to svému lékaři dříve, než
začnete přípravek Ramipril H Actavis užívat.
Testy
Konzultujte užívání léku se svým lékařem nebo lékárníkem.
4/8
Jestliže máte podstoupit vyšetření příštítných tělísek. Přípravek Ramipril H Actavis může
ovlivnit výsledky vyšetření.
Jestliže sportujete a máte podstoupit dopingový test. Přípravek Ramipril H Actavis může
pozitivně ovlivnit výsledek testu.
Užívání přípravku Ramipril H Actavis s jídlem a alkoholem
Konzumace alkoholu při léčbě přípravkem Ramipril H Actavis může způsobit, že budete
pociťovat závrať nebo se Vám bude točit hlava. Jestliže potřebujete vědět, kolik alkoholu
můžete zkonzumovat v období, kdy užíváte přípravek Ramipril H Actavis, konzultujte to se
svým lékařem, protože alkohol může znásobit účinek léků snižujících krevní tlak.
Ramipril H Actavis se může užívat spolu s jídlem nebo bez jídla.
Těhotenství a kojení
Ramipril
Těhotenství
Pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat svého lékaře.
Lékař Vám pravděpodobně doporučí přerušit léčbu přípravkem Ramipril H Actavis ještě před tím, než
otěhotníte nebo jakmile se tak stane a doporučí Vám užívaní jiného přípravku. Přípravek Ramipril H
Actavis se nedoporučuje užívat v brzkém těhotenství a po 3. měsíci těhotenství se nesmí užívat vůbec,
protože jeho užívání po třetím měsíci těhotenství může být pro Vaše dítě velice škodlivé.
Kojení
Oznamte svému lékaři, pokud kojíte nebo se chystáte začít kojit. Přípravek Ramipril H Actavis se
nedoporučuje kojícím matkám a Váš lékař pravděpodobně zvolí jiný druh léčby, přejete-li si kojit,
obzvláště, je-li Vaše dítě novorozeně nebo předčasně narozené.
Hydrochlorothiazid
Jste-li těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být, musíte to oznámit svému lékaři. Lékař Vám
pravděpodobně doporučí jiný lék místo přípravku Ramipril H Actavis, neboť tento přípravek není
v době těhotenství doporučen. Je to proto, že přípravek Ramipril H Actavis prostupuje placentou a
jeho užití po třetím měsíci těhotenství s sebou nese potenciální riziko vzniku plodových a neonatálních
změn.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při léčbě přípravkem Ramipril H Actavis můžete pociťovat závrať. Je to pravděpodobnější na začátku
léčby přípravkem Ramipril H Actavis, nebo pokud začínáte užívat vyšší dávku. Pokud se u Vás
vyskytne závrať, neřiďte ani neobsluhujte žádné stroje.
Důležité informace o dalších složkách přípravku Ramipril H Actavis
Přípravek Ramipril H Actavis obsahuje laktózu. Trpíte-li intolerancí některých cukrů, kontaktujte
prosím svého lékaře, než začnete tento přípravek užívat.
3. JAK SE RAMIPRIL H ACTAVIS UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Ramipril H Actavis přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Užívání tohoto léčivého přípravku
Lék užívejte ústy každý den ve stejnou denní dobu, nejlépe ráno.
Tablety spolkněte a zapijte tekutinou.
Tablety nedrťte ani nežvýkejte.
5/8
Jaké množství léku je třeba užívat
Léčba vysokého krevního tlaku
Lékař Vám bude denní dávku upravovat, dokud nebude Váš krevní tlak pod kontrolou.
Starší pacienti
Lékař Vám sníží úvodní dávku a léčbu Vám bude upravovat pomaleji.
Jestliže jste užil/a více přípravku Ramipril H Actavis, než jste měl/a
Informujte svého lékaře nebo se odeberte rovnou na pohotovost do nejbližší nemocnice. Cestou do
nemocnice neřiďte - požádejte někoho o odvoz, nebo si zavolejte sanitku. Vezměte si s sebou balení
léku, aby lékař věděl, co jste užil/a.
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Ramipril H Actavis
Jestliže vynecháte dávku, užijte až dávku, která má následovat, a to v obvyklém čase.
Neužívejte dvojnásobnou dávku, abyste nahradil/a vynechanou tabletu.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Ramipril H Actavis nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
Přestaňte užívat přípravek Ramipril H Actavis a jděte rovnou k lékaři, pokud zpozorujete
jakýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků - možná bude nutné poskytnout Vám
neodkladnou lékařskou pomoc:
Otok tváře, rtů nebo hrdla, což může způsobit obtíže s polykáním nebo s dýcháním, stejně
jako svědění a vyrážka. Může se jednat o příznaky těžké alergické reakce na přípravek
Ramipril H Actavis.
Závažné kožní reakce, ke kterým patří vyrážka, vředy v ústech, zhoršení stávajícího kožního
onemocnění, zčervenání, puchýře anebo olupování kůže (jako je Stevens-Johnsonův syndrom,
toxická epidermální nekrolýza nebo multiformní erytém).
Okamžitě informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte
Zrychlený srdeční tep, nepravidelný nebo zesílený srdeční tep (palpitace), bolest na hrudi, tlak na
hrudníku nebo těžší problémy včetně srdečního záchvatu a mozkové příhody.
Ztížené dýchání, kašel a horečku trvající 2-3 dny a nechutenství. Může jít o příznaky plicních
problémů včetně zápalu plic.
Snadno se tvořící modřiny, krvácení trvající delší dobu než obvykle, jakékoli krvácení (např.
krvácení z dásní), skvrny na kůži skládající se z červených teček nebo častější výskyt infekcí
než obvykle, bolest v krku a horečku, pocit únavy, mdloby, závrať nebo bledost pokožky.
Může jít o příznaky problémů s krví nebo kostní dření.
Silnou bolest žaludku, která může vystřelovat do zad. Může to být příznak pankreatitidy (zánět
slinivky břišní).
Horečku, zimnici, únavu, ztrátu chuti k jídlu, bolest žaludku, pocit na zvracení, zežloutnutí
kůže nebo očí (žloutenka). Může jít o příznaky problémů s játry, jako je např. hepatitida (zánět
jater) nebo poškození jater.
Další nežádoucí účinky jsou
Pokud některý nežádoucí účinek přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik dní, řekněte to,
prosím, svému lékaři.
6/8
Časté (postihují méně než 1 z 10 pacientů)
Bolest hlavy nebo pocit slabosti a únavy.
Pocit závrati. Výskyt je pravděpodobnější na začátku léčby přípravkem Ramipril H Actavis
nebo když začnete užívat vyšší dávku.
Suchý, dráždivý kašel nebo zánět průdušek (bronchitida).
Vyšší hladina cukru v krvi, než je obvyklé - prokazuje se krevními testy. Pokud máte
cukrovku, může se zhoršit.
Více kyseliny močové nebo větší množství tuků v krvi, než je obvyklé - prokazuje se krevními
testy.
Bolestivé, zarudlé a oteklé klouby.
Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 pacientů)
Kožní vyrážka, která může i nemusí vyčnívat z kůže.
Zčervenání, mdloby, hypotenze (abnormálně nízký krevní tlak), zejména pokud se rychle
postavíte anebo si rychle sednete.
Problémy s rovnováhou (vertigo).
Svědění nebo neobvyklý pocit na kůži, jako např. necitlivost, brnění, píchání nebo pálení na
kůži (parestézie).
Ztráta chuti nebo změna vnímání chuti.
Poruchy spánku.
Depresivní, úzkostné pocity, větší nervozita nebo třes než obvykle.
Ucpaný nos, zánět dutin (sinusitida), zkrácený dech.
Zánět dásní (gingivitida), otok úst.
Červené, svědící, oteklé oči nebo slzení.
Zvonění v uších.
Rozmazané vidění.
Vypadávání vlasů.
Bolest na hrudníku.
Bolest svalů.
Zácpa, bolest žaludku nebo střev.
Špatné trávení nebo pocit na zvracení.
Vylučování většího množství tekutiny (moči) za den, než je obvyklé.
Intenzivnější pocení než obvykle nebo pocit žízně.
Ztráta chuti k jídlu (anorexie) nebo snížení chuti k jídlu, snížený pocit hladu.
Zrychlený nebo nepravidelný srdeční tep.
Oteklé ruce a nohy. Může jít o příznak toho, že Vaše tělo zadržuje více vody než obvykle.
Horečka.
Impotence u mužů.
Pokles počtu červených krvinek, bílých krvinek nebo krevních destiček nebo množství
hemoglobinu - prokazuje se krevními testy.
Změna funkce jater, slinivky břišní nebo ledvin prokázaná krevním testem.
Méně draslíku v krvi (prokázané krevními testy) než obvykle.
Velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10000 pacientů)
Zvracení, průjem nebo pálení žáhy.
Červený oteklý jazyk nebo sucho v ústech.
Více draslíku v krvi (prokázané krevními testy) než obvykle.
Další hlášené nežádoucí účinky
Pokud některý z následujících nežádoucích účinků přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik
dní, řekněte to, prosím, svému lékaři.
7/8
Problémy se soustředěním, pocit neklidu nebo zmatenosti.
Prsty na rukou a nohou mění barvu, pokud jsou studené, a když se posléze opět zahřejí, brní
nebo jsou bolestivé (Raynaudův fenomén).
Zvětšení prsů u mužů.
Vznik krevních sraženin.
Poruchy sluchu.
Slzení očí v menší míře než obvykle.
Vidění do žluta.
Dehydratace.
Otok, bolest a zčervenání tváře (zánět slinné žlázy).
Otok střeva, tzv. "intestinální angioedém", který se projevuje bolestí břicha, zvracením a
průjmem.
Větší citlivost na sluneční záření než obvykle.
Silné popraskání nebo odlupování kůže, svědící, boulovitá vyrážka nebo jiné kožní reakce,
jako je červená vyrážka na tvářích a na čele.
Kožní vyrážka nebo vznik modřin.
Skvrny na kůži a studené končetiny.
Problémy s nehty ((například uvolňování nebo odlučování nehtů z nehtového lůžka).
Strnulost těla nebo neschopnost hýbat čelistmi (tetanus).
Slabost nebo křeče ve svalech.
Snížená sexuální touha u mužů i žen.
Krev v moči. Může být příznakem problémů s ledvinami (intersticiální nefritida).
Více cukrů v moči než je obvyklé.
Zvýšené množství určitého typu bílých krvinek (eozinofilie) - zjistí se krevními testy.
Příliš malé množství krvinek v krvi (pancytopenie) - zjistí se krevními testy.
Změny množství iontů (solí), jako je sodík, vápník, hořčík a chlorid v krvi - zjistí se krevními
testy.
Zpomalené nebo zhoršené reakce.
Změny vnímání vůně.
Ztížené dýchání nebo zhoršení astmatu.
Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci,
prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK RAMIPRIL H ACTAVIS UCHOVÁVAT
Uchovávejte přípravek Ramipril H Actavis mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu.
Neužívejte přípravek Ramipril H Actavis po uplynutí doby použitelnosti označené na krabičce. Datum
exspirace označuje poslední den daného měsíce.
Nepotřebné léky by se neměly splachovat nebo vyhazovat do domácího odpadu. Informujte se u svého
lékárníka, jak správně likvidovat nepotřebné léky. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Ramipril H Actavis obsahuje
Léčivé látky:Ramiprilum a Hydrochlorothiazidum.
Pomocné látky: hydrogenuhličitan sodný, monohydrát laktózy, sodná sůl kroskarmelózy, předbobtnalý
kukuřičný škrob, natrium-stearyl-fumarát
Jak přípravek Ramipril H Actavis vypadá a co obsahuje toto balení
8/8
Vzhled tablet
Ramipril H 2,5mg/12,5 mg Actavis: bílé až téměř bílé, ploché, nepotahované tablety ve tvaru kapsle, s
rýhou na jedné straně, označené 12,5. Tabletu lze dělit na dvě stejné dávky.
Ramipril H 5mg/25 mg Actavis: bílé až téměř bílé, ploché, nepotahované tablety ve tvaru kapsle, s
rýhou na jedné straně a na bočních stěnách, označené 25. Tabletu lze dělit na dvě stejné dávky.
Velikost balení
10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 98 a 100 tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
Actavis Nordic A/S
rnegrdsvej 16
DK-2820 Gentofte, Dánsko
Tel. + 45 72 22 30 00
Výrobce
Actavis hf.
Reykjavikurvegi 78
IS-222 Hafnarfjördur, Island
Actavis Ltd.
BLB016, Bulebel Industrial Estate
Zejtun ZTN 3000, Malta
Extractum Pharma Co. Ltd.
6413 Kunfehértó IV
Körszet 6, Maďarsko
Actavis (Balkanpharma) Dupnitsa AD
3 Samokovsko Shose Str.
Dupnitsa 2600
Bulharsko
Léčivý přípravek je schválen v členských státech EU pod následujícími názvy:
Švédsko:Ramipril/Hydroklortiazid Actavis
Maďarsko:Meramyl HCT
Polsko: Vivace Plus
Litva: Ramipril HCT Actavis
Česká republika, Slovenská republika: Ramipril H 2,5 mg/12,5 mg Actavis, Ramipril H 5 mg/25 mg
Actavis
Dánsko: Ramipril/Hydrochlorothiazid Actavis
Lotyšsko, Estonsko: Ramipril HCT Actavis 2,5 mg/12,5 g. Ramipril HCT Actavis 5 mg/25 mg
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 20.4.2012
Tato příbalová informace neobsahuje všechny údaje o Vašem léku. Pokud máte jakékoli otázky
nebo si něčím nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Recenze

Recenze produktu RAMIPRIL H 5 MG/25 MG ACTAVIS 20X5/25MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu RAMIPRIL H 5 MG/25 MG ACTAVIS 20X5/25MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze