Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

RAMICARD 10 100X10MG Tobolky - recenze

Kód výrobku: 41246

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - RAMICARD 10 100X10MG Tobolky

1/8
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls110142/2012
Příbalová informace - Rp.
RAMICARD 5
RAMICARD 10
tvrdé tobolky
ramiprilum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-
li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1) Co je Ramicard a k čemu se používá
2) Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ramicard užívat
3) Jak se Ramicard užívá
4) Možné nežádoucí účinky
5) Jak přípravek Ramicard uchovávat
6) Další informace
1. Co je Ramicard a k čemu se používá
Ramicard obsahuje léčivou látku, která se nazývá ramipril. Patří do skupiny léků nazývaných ACE
inhibitory (inhibitory enzymu konvertujícího angiotenzin).
Ramicard účinkuje takto:
- snižuje ve Vašem těle tvorbu látek, které Vám mohou zvyšovat krevní tlak
- uvolňuje a rozšiřuje Vám krevní cévy
- ulehčuje Vašemu srdci udržování krevního oběhu v těle.
Ramicard se může používat:
- k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze)
- ke snížení rizika, že dostanete srdeční záchvat nebo mozkovou mrtvici
- ke snížení rizika nebo zpomalení zhoršujících se problémů s ledvinami (bez ohledu na to, jestli máte
cukrovku nebo ne)
- k léčbě srdce, pokud nemůže pumpovat dostatečné množství krve do těla (srdeční selhání)
- jako léčba následující po srdečním záchvatu (infarkt myokardu) komplikovaném srdečním
selháním.
2/8
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ramicard užívat
Neužívejte přípravek:
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ramipril, kterýkoli jiný ACE inhibitor nebo na kteroukoli další
složku přípravku Ramicard uvedenou v bodě 6.
Příznakem alergické reakce může být vyrážka, obtíže s polykáním nebo s dýcháním, otok rtů,
tváře, hrdla nebo jazyka.
- jestliže jste někdy měl(a) závažnou alergickou reakci, tzv. angioedém. Příznakem může být svědění,
kopřivka, červené skvrny na rukou, nohou anebo na hrdle, otok hrdla a jazyka, otok okolo očí a rtů, potíže
s dýcháním nebo s polykáním.
- pokud chodíte na dialýzu nebo na jiný druh krevní filtrace. Léčba přípravkem Ramicard pro
Vás nemusí být vhodná v závislosti na tom, jaký přístroj se při dialýze používá
- pokud máte potíže s ledvinami, spočívající ve sníženém zásobování ledvin krví (tzv. renální
arteriální stenóza)
- během posledních 6 měsíců těhotenství ( viz bod Těhotenství a kojení)
-
- pokud máte abnormálně nízký anebo nestabilní krevní tlak. To musí posoudit lékař.
Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, neužívejte přípravek Ramicard. Nejste-li si jistý(á), zeptejte
se svého lékaře dříve, než začnete Ramicard užívat.
Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku je zapotřebí při těchto stavech
Dříve než začnete užívat tento lék, ověřte si u svého lékaře:
- jestli nemáte problém se srdcem, játry nebo ledvinami
- jestli nemáte velký úbytek solí nebo tekutin v těle (způsobený zvracením, průjmem, větším
pocením než obvykle, dietou s omezeným příjmem soli, dlouhodobým užíváním diuretik (odvodňovací
tablety) nebo dialýzou)
- jestli nebudete muset podstoupit léčbu na snížení alergie na štípnutí včelou nebo vosou (desenzibilizace)
- zda Vám nebude v dohledné době podáváno anestetikum. Podává se kvůli operaci nebo zubnímu
zákroku. Může být zapotřebí přerušit léčbu přípravkem Ramicard jeden den předem - poraďte se proto se
svým lékařem
- zda nemáte v krvi vysoké množství draslíku (prokazuje se krevními testy)
- jestli nemáte kolagenní onemocnění cév, jako je sklerodermie nebo systémový lupus erythematodes
Pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat lékaře. Po dobu
prvních tří měsíců těhotenství se užívání přípravku Ramicard nedoporučuje a jeho užívání po 3. měsíci
těhotenství může způsobit závažné poškození Vašeho dítěte, viz bod níže Těhotenství a kojení.
Děti
U dětí a dospívajících ve věku do 18 let se užívání přípravku Ramicard nedoporučuje, protože
bezpečnost a účinnost ramiprilu nebyla u dětí dosud stanovena. .
Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného nebo si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře dříve, než
začnete Ramicard užívat.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu (včetně rostlinných přípravků). Je to
kvůli tomu, že přípravek Ramicard může ovlivnit způsob účinku jiných léků a současně některé léky
mohou ovlivnit způsob účinku přípravku Ramicard.
3/8
Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky mohou zeslabit
účinek přípravku Ramicard.
- Léčivé přípravky, které se užívají k úlevě od bolesti a proti zánětu (např. nesteroidní protizánětlivé léky
(tzv. NSAIDs), jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina acetylsalicylová)
- Léčivé přípravky, které se užívají k léčbě nízkého krevního tlaku, šoku, srdečního selhání, astmatu nebo
alergií, jako je například efedrin, noradrenalin nebo adrenalin. Lékař Vám zkontroluje krevní tlak.
Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky mohou při
současném užívání s přípravkem Ramicard zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků.
- Léčivé přípravky, které se užívají k úlevě od bolesti a proti zánětu (např. nesteroidní protizánětlivé léky
(tzv. NSAIDs), jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina acetylsalicylová)
- Protinádorové léky (chemoterapie)
- Léky, které brání organismu odmítat orgány po transplantaci, například cyklosporin
- Diuretika (odvodňovací tablety), jako je například furosemid
- Léky, které Vám mohou zvýšit množství draslíku v krvi, například spironolakton, triamteren, amilorid,
draselné soli a heparin (na ředění krve)
- Steroidní léky proti zánětu, jako je např. prednisolon
- Alopurinol (používá se na snížení hladiny kyseliny močové v krvi)
- Prokainamid (používá se při problémech se srdečním rytmem).
Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Přípravek Ramicard může
mít vliv na jejich účinek.
- Léky na cukrovku, jako jsou například ústy podávané léky snižující hladinu cukru v krvi a inzulín.
Ramicard může snížit množství cukru v krvi. Pečlivě si sledujte hladinu cukru v krvi
po dobu užívání léku Ramicard.
- Lithium (používá se při problémech s duševním zdravím). Ramicard Vám může zvýšit množství lithia v
krvi. Lékař Vám musí důkladně sledovat hladinu lithia v krvi.
Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného (nebo si nejste jistý(á)), řekněte to svému lékaři dříve, než
začnete přípravek Ramicard užívat.
Užívání přípravku Ramicard s jídlem a alkoholem
- Konzumace alkoholu při léčbě přípravkem Ramicard může způsobit, že budete pociťovat závrať nebo se
Vám bude točit hlava. Jestliže potřebujete vědět, kolik alkoholu můžete zkonzumovat v období, kdy
užíváte přípravek Ramicard, proberte to se svým lékařem, protože alkohol může znásobit účinek léků
snižujících krevní tlak.
- Ramicard se může užívat spolu s jídlem nebo bez jídla.
Těhotenství a kojení
Těhotenství
Pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat lékaře.
V prvních 12ti týdnech těhotenství byste přípravek Ramicard neměla užívat a od 13. týdne
těhotenství tento přípravek užívat nesmíte vůbec, jelikož by mohl způsobit závažné poškození
Vašeho dítěte.
Pokud otěhotníte během užívání přípravku Ramicard, neprodleně to oznamte svému lékaři.
Před plánovaným těhotenstvím byste měla být převedena na vhodnou alternativní léčbu.
Kojení
Pokud kojíte, neměla byste přípravek Ramicard užívat.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
4/8
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů.
Při léčbě přípravkem Ramicard můžete pociťovat závrať. Je to pravděpodobnější na začátku léčby
přípravkem Ramicard, nebo pokud začínáte užívat vyšší dávku. Pokud se u Vás vyskytne závrať, neřiďte
ani neobsluhujte žádné stroje.
3. Jak se Ramicard užívá
Vždy užívejte Ramicard přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem.
Užívání tohoto léčivého přípravku
-Lék užívejte ústy každý den ve stejnou denní dobu.
- Tobolky spolkněte vcelku a zapijte je tekutinou.
- Tobolky nedrťte ani nežvýkejte.
Jaké množství léku je třeba užívat
Léčba vysokého krevního tlaku
- Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg nebo 2,5 mg jednou denně.
- Lékař Vám bude denní dávku upravovat, dokud nebude Váš krevní tlak po kontrolou.
- Maximální dávka je 10 mg jednou denně.
- Jestliže už užíváte diuretika (odvodňovací tablety), může Vám lékař před zahájením léčby přípravkem
Ramicard diuretika vysadit anebo snížit jejich množství, které budete užívat.
Na snížení rizika srdečního záchvatu nebo mozkové mrtvice
- Obvyklá úvodní dávka je 2,5 mg jedenkrát denně.
- Lékař může posléze rozhodnout o zvýšení množství léku, které budete užívat.
- Obvyklá dávka je 10 mg jednou denně.
Léčba na snížení nebo oddálení zhoršení problémů s ledvinami
- Úvodní dávka může být 1,25 mg nebo 2,5 mg jednou denně.
- Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat.
- Obvyklá dávka je 5 mg nebo 10 mg jedenkrát denně.
Léčba srdečního selhání
- Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg jedenkrát denně.
- Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat.
- Maximální dávka je 10 mg denně. Je lépe užít ji ve dvou dílčích dávkách.
Léčba po srdečním záchvatu
- Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg jednou denně až 2,5 mg dvakrát denně.
- Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat.
- Obvyklá dávka je 10 mg denně. Je lépe užít ji ve dvou dílčích dávkách.
Starší pacienti
Lékař Vám sníží úvodní dávku a léčbu Vám bude upravovat pomaleji.
Jestliže jste užil(a) více tobolek Ramicard, než jste měl(a)
Informujte svého lékaře nebo se odeberte rovnou na pohotovost do nejbližší nemocnice. Cestou do
nemocnice neřiďte požádejte někoho o odvoz, nebo si zavolejte sanitku. Vezměte si s sebou balení léku,
aby lékař věděl, co jste užil(a).
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ramicard
- Jestliže vynecháte dávku, užijte až dávku, která má následovat, a to v obvyklém čase.
5/8
- Neužívejte dvojnásobnou dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tobolku.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Ramicard nežádoucí účinky které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Přestaňte užívat Ramicard a jděte rovnou k lékaři, pokud zpozorujete jakýkoli z následujících
závažných nežádoucích účinků možná bude nutné poskytnout Vám neodkladnou lékařskou
pomoc:
- Otok tváře, rtů nebo hrdla, což může způsobit obtíže s polykáním nebo s dýcháním, stejně jako svědění a
vyrážka. Může se jednat o příznaky těžké alergické reakce na Ramicard.
- Závažné kožní reakce, ke kterým patří vyrážka, vředy v ústech, zhoršení stávajícího kožního
onemocnění, zčervenání, puchýře anebo olupování kůže (jako je Stevens-Johnsonův syndrom,
toxická epidermální nekrolýza nebo multiformní erytém).
Okamžitě informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte:
- Zrychlený srdeční tep, nepravidelný nebo zesílený srdeční tep (palpitace), bolest na hrudi, tlak na
hrudníku nebo těžší problémy včetně srdečního záchvatu a mozkové příhody
- Ztížené dýchání nebo kašel. Může jít o příznaky plicních problémů.
- Snadno se tvořící modřiny, krvácení trvající delší dobu než obvykle, jakékoli krvácení (např. krvácení z
dásní), skvrny na kůži skládající se z červených teček nebo častější výskyt infekcí než obvykle, bolest v
krku a horečku, pocit únavy, mdloby, závrať nebo bledost pokožky. Může jít o příznaky problémů s krví
nebo kostní dření.
- Silnou bolest žaludku, která může vystřelovat do zad. Může to být příznak pankreatitidy (zánět slinivky
břišní).
- Horečku, zimnici, únavu, ztrátu chuti k jídlu, bolest žaludku, pocit na zvracení, zežloutnutí kůže nebo očí
(žloutenka). Může jít o příznaky problémů s játry, jako je např. hepatitida (zánět jater) nebo poškození
jater.
Další nežádoucí účinky jsou:
Pokud některý nežádoucí účinek přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik dní, řekněte to,
prosím, svému lékaři.
Časté (projevují se u méně než 1 z 10 pacientů)
- Bolest hlavy nebo pocit únavy
- Pocit závrati. Výskyt je pravděpodobnější na začátku léčby přípravkem Ramicard nebo když začnete
užívat vyšší dávku.
- Mdloby, hypotenze (abnormálně nízký krevní tlak), zejména pokud se rychle postavíte anebo si rychle
sednete.
- Suchý, dráždivý kašel, zánět vedlejších nosních dutin (sinusitida) nebo zánět průdušek (bronchitida),
ztížené dýchání
- Bolest žaludku nebo střev, průjem, špatné trávení, pocit na zvracení nebo zvracení
- Kožní vyrážka, která může i nemusí vyčnívat z kůže
- Bolest na hrudníku
- Křeče ve svalech nebo bolest svalů
- Více draslíku v krvi (prokázané krevními testy) než obvykle.
Méně časté (projevují se u méně než 1 ze 100 pacientů)
- Problémy s rovnováhou (vertigo)
- Svědění nebo neobvyklý pocit na kůži, jako např. necitlivost, brnění, píchání nebo pálení na
kůži (parestézie)
6/8
- Ztráta chuti nebo změna vnímání chuti
- Poruchy spánku
- Pocit deprese, úzkosti, větší nervozita než obvykle nebo neklid
- Ucpaný nos, potíže s dýcháním nebo zhoršení astmatu
- Otok střeva, tzv. intestinální angioedém, který se projevuje bolestí břicha, zvracením a průjmem
- Pálení žáhy, zácpa nebo sucho v ústech
- Vylučování většího množství tekutiny (moč) za den, než je obvyklé
- Intenzivnější pocení než obvykle
- Ztráta nebo snížení chuti k jídlu (anorexie)
- Zrychlený nebo nepravidelný srdeční tep. Oteklé ruce a nohy. Může jít o příznak toho, že Vaše tělo
zadržuje více vody než obvykle.
- Zčervenání
- Rozmazané vidění
- Bolest kloubů
- Horečka
- Impotence u mužů, snížená sexuální touha u mužů i žen
- Zvýšený počet určitého druhu bílých krvinek (tzv. eozinofilie), což se zjistí krevním testem
- Změna funkce jater, slinivky nebo ledvin prokázaná krevním testem.
Vzácné (projevují se u méně než 1 z 1 000 pacientů)
- Pocit nejistoty nebo zmatenosti
- Červený a oteklý jazyk
- Silné popraskání nebo odlupování kůže, svědící, boulovitá vyrážka
- Problémy s nehty (například uvolňování nebo odlučování nehtů z nehtového lůžka)
- Kožní vyrážka nebo modřiny
- Skvrny na kůži a studené končetiny
- Červené, svědící, oteklé oči nebo slzení
- Porucha sluchu a zvonění v uších
- Pocit slabosti
- Pokles počtu červených krvinek, bílých krvinek nebo krevních destiček nebo množství hemoglobinu
prokazuje se krevními testy.
Velmi vzácné (projevují se u méně než 1 z 10 000 pacientů)
- vyšší citlivost na sluneční záření než obvykle.
Další hlášené nežádoucí účinky:
Pokud některý z následujících nežádoucích účinků přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik dní,
řekněte to, prosím, svému lékaři.
- Problémy se soustředěním
- Otok úst
- Příliš málo krvinek v krvi - prokázáno krevním testem
- Méně sodíku v krvi než obvykle prokázáno krevním testem
- Prsty na rukou a nohou mění barvu, pokud jsou studené, a když se posléze opět zahřejí, brní
nebo jsou bolestivé (Raynaudův fenomén)
- Zvětšení prsů u mužů
- Zpomalené nebo zhoršené reakce
- Pocit pálení
- Změny vnímání vůně
- Vypadávání vlasů
Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci,
prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
7/8
5. Jak přípravek Ramicard uchovávat
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje
k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. Další informace
Co přípravek Ramicard obsahuje
Léčivou látkou je ramiprilum
RAMICARD 5 : ramiprilum 5 mg v jedné tobolce.
RAMICARD 10 : ramiprilum 10 mg v jedné tobolce.
Pomocné látky jsou:
Předbobtnalý škrob, želatina a barviva černý oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171),
indigokarmín (E132) a žlutý oxid železitý (E172).
Černý inkoust na tobolkách obsahuje ještě šelak, černý oxid železitý a antifoam.
Jak přípravek Ramicard vypadá a co obsahuje toto balení
RAMICARD 5: želatinová tobolka, tělo světle šedé, označená "R" na víčku a "5" na těle
RAMICARD 10: želatinová tobolka, tělo světle šedé, označená "R" na víčku a "10" na těle
Balení:
Velikost balení: 7, 21, 28, 30, 50 nebo 100 tobolek
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
Stada Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel
Německo
Výrobce
1.) Actavis hf.
Reykjavikurvegur 78, IS-220 Hafnarfjordur
Island
2.) Klocke Verpackungs-Service GmbH
Max-Becker Strasse 6, 76356 Weingarten
Německo
8/8
Léčivý přípravek je schválen v členských státech Evropského hospodářského prostoru (EHP) pod
následujícími názvy:
BE: Ramipril Eurogenerics 1.25 / 2.5 / 5 / 10 mg Capsules
CZ: RAMICARD / 5 / 10 mg tvrdé tobolky
HU: RAMICARD 1.25 / 2.5 / 5 / 10
LU: Ramipril Eurogenerics 1,25 / 2.5 / 5 / 10 mg Capsules
UK: Ramipril 1,25 / 2.5 / 5 / 10mg Capsules
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 13.9.2012
Tato příbalová informace neobsahuje všechny informace o Vašem léku. Pokud máte další otázky nebo si
nejste něčím jistí, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Informace o produktu

Kód výrobku: 41246
Kód EAN:
Kód SÚKL: 40410

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Váš lékař Vám lék Ramicard předepsal z jednoho z následujících důvodů: - Snížení rizika srdeční příhody a srdečního onemocnění, snížení rizika nutného chirurgického výkonu, který by zlepšil přívod krve do srdce, a snížení rizika cévní mozkové příhody. Toto platí pro pacienty od 55 let věku, u kterých je přítomno kardiovaskulární onemocnění (prodělaný srdeční infarkt, nestabilní angina, prodělané bypassy nebo koronární angioplastiky), pro pacienty po cévní mozkové příhodě a pro pacienty s periferním cévním onemocněním. - Snížení rizika srdeční příhody a srdečního onemocnění, snížení rizika nutného chirurgického výkonu, který by zlepšil přívod krve do srdce, a snížení rizika cévní mozkové příhody u pacientů s cukrovkou (diabetes mellitus) od 55 let věku, kteří trpí vysokým krevním tlakem, vysokým cholesterolem, periferním cévním onemocněním nazvaným mikroalbuminurie (malé množství bílkoviny zvané albumin je v moči) nebo jsou kuřáci. - Snížení lehké až střední hypertenze (vysokého krevního tlaku).

Recenze

Recenze produktu RAMICARD 10 100X10MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu RAMICARD 10 100X10MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám