Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis séra a očkovací látky

RABIPUR 1X2.5UT/DÁ Prášek pro inj. roztok - diskuze

Kód výrobku: 20913

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - RABIPUR 1X2.5UT/DÁ Prášek pro inj. roztok

sp. zn. sukls96506/2017

Příbalová informace: Informace pro uživatele

RABIPUR

prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok virus rabiei (inaktivovaný, kmen Flury LEP)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než bude Vám/Vašemu dítěti vakcína

Rabipur podána, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám/Vašemu dítěti. Nedávejte jej žádné další osobě.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Rabipur a k čemu se používá
  1. Čemu musíte věnovat pozornost, než bude Vám/Vašemu dítěti přípravek Rabipur podán 3. Jak se přípravek Rabipur používá
  2. Možné nežádoucí účinky
  3. Jak přípravek Rabipur uchovávat
  4. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Rabipur a k čemu se používá

Co je vakcína Rabipur

Rabipur je vakcína obsahující usmrcený virus vztekliny. Po podání vakcíny začne imunitní systém (přirozený obranný systém těla) vytvářet protilátky proti viru vztekliny. Tyto protilátky chrání před infekcemi nebo nemocemi způsobenými virem vztekliny. Žádná ze složek této vakcíny nemůže vyvolat vzteklinu.

K čemu se vakcína Rabipur používá

Vakcínu Rabipur je možné použít v každé věkové skupině.

Vakcínu Rabipur lze používat 2 způsoby:

 • k prevenci vztekliny před možným rizikem kontaktu s virem vztekliny (preexpoziční profylaxe) nebo
 • k léčbě osob po možném nebo prokázaném kontaktu s virem vztekliny (postexpoziční profylaxe).

Vzteklina je infekce, která se může přenášet pokousáním, poškrábáním či jenom olíznutím člověka nakaženým zvířetem, obzvláště v případech, kdy kůže tohoto člověka je již poraněná. Dokonce pouhý kontakt se zvířecími návnadami, které byly olíznuty nebo nakousnuty nakaženými zvířaty, může způsobit infekci u lidí.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než bude Vám/Vašemu dítěti přípravek Rabipur podán

Vy/Vaše dítě nesmíte dostat vakcínu Rabipur před možným rizikem kontaktu s virem vztekliny,

pokud Vy/Vaše dítě:

 • jste v minulosti prodělal(a/o) závažnou alergickou reakci na léčivou látku nebo na kteroukoli složku vakcíny uvedenou v bodě 6.
 • trpíte/trpí akutním onemocněním vyžadujícím léčbu. Očkování se obvykle odloží až do uplynutí nejméně 2 týdnů od uzdravení. Přítomnost mírné infekce, jako je nachlazení, není důvodem k odložení očkování, avšak nejprve se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou.

Po možném nebo prokázaném kontaktu s virem vztekliny může být Vám/Vašemu dítěti vakcína

Rabipur podána, i když Vy/Vaše dítě:

 • jste alergický(á/é) na kteroukoli složku této vakcíny nebo trpíte/trpí akutním onemocněním vyžadujícím léčbu. Je tomu tak proto, že vzteklina je velmi závažné onemocnění.
 • Těhotné nebo kojící ženy mohou být vakcínou Rabipur očkovány za účelem léčby nákazy vzteklinou po možném nebo prokázaném kontaktu s virem vztekliny.

Závažné alergické reakce (přecitlivělost)

Pokud je známo, že jste Vy vystaven(a) nebo Vaše je dítě vystaveno riziku závažné alergické reakce na vakcínu nebo kteroukoli z jejích složek, může Vám/Vašemu dítěti být podána jiná vakcína proti vzteklině, která neobsahuje tyto složky. Není-li k dispozici žádná jiná vakcína, probere s Vámi Váš lékař nebo zdravotní sestra rizika očkování a infekce virem vztekliny dříve, než Vy nebo Vaše dítě dostanete vakcínu.

Upozornění a opatření

Po očkování vakcínou Rabipur se vyskytly závažné alergické reakce včetně anafylaktického šoku (život ohrožující alergická reakce postihující celé tělo, při níž nebezpečně poklesne krevní tlak). Jako u každé injekčně podávané vakcíny i zde je nutné vždy zajistit bezprostřední dostupnost patřičné lékařské péče a dohledu pro případ vzácné možnosti závažné alergické reakce na vakcínu. Před podáním vakcíny Rabipur se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou, pokud Vy/Vaše dítě:

 • máte/má závažnou alergii na vejce nebo vaječné produkty (příznaky viz bod 4 této příbalové informace). Vakcína Rabipur obsahuje zbytky kuřecích bílkovin z výrobního procesu.
 • máte/má závažnou alergii na antibiotika neomycin, chlortetracyklin nebo amfotericin B. Tato antibiotika mohou být ve velmi malých množstvích přítomna ve vakcíně.
 • máte/má závažnou alergii na polygelin.

Po podání vakcíny Rabipur byly hlášeny případy velmi vzácných, ale závažných onemocnění postihujících nervový systém. Viz bod 4 . Protizánětlivé léky (steroidy) často používané k léčbě těchto onemocnění mohou narušovat účinnost vakcíny (viz níže, Další léčivé přípravky a přípravek Rabipur ). Váš lékař nebo zdravotní sestra rozhodnou, jak při takových okolnostech postupovat.

Další léčivé přípravky a přípravek Rabipur

Informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru o všech lécích, které Vy/Vaše dítě užíváte, které jste v nedávné době užíval(a/o) nebo které možná budete užívat, a to včetně volně prodejných přípravků. Pokud vám lékař neřekne jinak, máte/Vaše dítě má pokračovat v užívání všech předepsaných léků jako obvykle. Pokud máte Vy nebo Vaše dítě již oslabený imunitní systém nebo již užíváte/Vaše dítě užívá léky, které snižují odolnost těla vůči infekcím, můžete být i tak očkován(a)/Vaše dítě může být očkováno vakcínou Rabipur, ale nemusí dojít k rozvoji takové obranyschopnosti jako u jiných lidí. V tomto případě se může Váš lékař/lékař Vašeho dítěte rozhodnout provést po podání vakcíny krevní testy, aby zjistil, zda si tělo vytvořilo dostatečné množství protilátek proti viru. V případě nutnosti Vám/Vašemu dítěti může podat další dávky vakcíny (viz bod 3 této příbalové informace). Také může být nutné podat Vám/Vašemu dítěti injekci protilátek proti vzteklině (takzvaný „imunoglobulin proti vzteklině“ ), pokud jste nebyl(a) plně očkován(a) proti vzteklině/Vaše dítě nebylo plně očkováno a je velmi pravděpodobné, že jste se již virem nakazil(a)/Vaše dítě se nakazilo. V takovém případě je nutné podat injekci imunoglobulinu proti vzteklině (který se podává pouze jednou

a obvykle souběžně s první dávkou vakcíny) a vakcínu do různých částí těla. Obvykle se co největší množství imunoglobulinu proti vzteklině podá injekčně do oblasti, která přišla do kontaktu se zvířetem. Zbylý imunoglobulin se injekčně podá do jiného místa.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, má Vám přesto být podána vakcína proti vzteklině, pokud jste přišla do kontaktu s virem nebo byl kontakt pravděpodobný. Vakcínou Rabipur můžete být očkována také během těhotenství nebo kojení a před možným kontaktem s virem, pokud se riziko takového kontaktu považuje za značné. V takovém případě s Vámi Váš lékař probere rizika očkování a nákazy vzteklinou a poradí Vám ohledně nejlepšího časového rozvržení očkování vakcínou Rabipur.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není známo, zda má tato vakcína nějaký vliv na Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Nicméně některé nežádoucí účinky popsané v bodě 4 této příbalové informace mohou ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje. Přípravek Rabipur obsahuje

méně než 23 mg sodíku v jedné dávce, tj. v podstatě je „bez sodíku“.

3. Jak se přípravek Rabipur používá

Vakcínu Rabipur Vám/Vašemu dítěti podá lékař nebo zdravotní sestra, kteří jsou vyškoleni v očkování. Rovněž má být dostupná léčba nutná k zvládnutí velmi závažných typů alergické reakce, ke kterým může dojít po podání vakcíny (viz bod 4 této příbalové informace). Vakcína má být Vám/Vašemu dítěti podána v ordinaci nebo na pracovišti, které je vybaveno zařízením nezbytným pro léčbu těchto reakcí. Na konci této příbalové informace jsou uvedeny pokyny pro rozpuštění vakcíny, které jsou určené pro lékaře a zdravotnický personál.

Doporučená dávka přípravku pro dospělé a děti bez ohledu na věk je jeden mililitr (1,0 ml) na každou injekci.

Váš lékař rozhodne, kolik dávek Vám/Vašemu dítěti bude podáno. Závisí to na tom, zda je Vám/Vašemu dítěti vakcína Rabipur podávána před možným kontaktem s virem nebo po něm.

Vakcína se podává injekcí do svalu (obvykle na horní paži nebo, u malých dětí, do stehenního svalu). Vakcína se nesmí podávat do hýžďového svalu, pod kůži nebo do krevní cévy.

Dávkování před možným kontaktem s virem Pokud jste Vy/Vaše dítě dosud nikdy nebyl(a/o) očkován(a/o)

vakcínou proti vzteklině, budete muset dostat celkem 3 dávky v den 0, 7 a 21 (nebo 28).

Pokud se Vy nedostavíte/Vaše dítě se nedostaví na plánovanou injekci, měl(a) byste si zařídit, abyste ji dostal(a)/Vaše dítě ji dostalo co možná nejdříve po plánovaném datu.

Potřeba přeočkování závisí na míře rizika kontaktu s virem vztekliny. Váš lékař s Vámi prodiskutuje oficiální doporučení pro očkování proti vzteklině a sdělí Vám, kdy bude potřeba další přeočkování.

Pokud jste vystaven(a)/Vaše dítě je vystaveno neustálému vysokému riziku

infekce, může Vás Váš lékař požádat o absolvování pravidelných krevních testů na vyšetření množství protilátek proti vzteklině v krvi, aby Vám/Vašemu dítěti dávku přeočkování bylo možné podat, jakmile bude třeba. Zkušenosti ukazují, že přeočkování je obvyklé nutné po každých 2 - 5 letech.

Dávkování po možném nebo prokázaném kontaktu s virem Očkované osoby Pokud jste Vy/Vaše dítě již byl(a/o) plně očkován(a/o) proti vzteklině a/nebo přeočkován(a/o) a dostal(a/o) jste se do kontaktu se zvířetem nakaženým vzteklinou nebo zvířetem, u něhož je podezření na vzteklinu, budete/Vaše dítě bude obvykle potřebovat 2 další dávky vakcíny (po 1,0 ml). První dávka se podává co možná nejdříve po kontaktu a druhá o 3 dny později.

Neočkované osoby Pokud jste Vy/Vaše dítě nebyl(a/o) dosud očkován(a/o) nebo jste neabsolvoval(a/o) dostatečnou základní imunizaci, dostanete/dostane buď 4 nebo 5 dávek (po 1,0 ml).

 • Pokud se používá imunizační schéma o 4 dávkách, podají se první 2 dávky vakcíny co nejdříve po kontaktu v den 0 a poté se podají jednotlivé dávky 7 a 21 dní po první dávce.
 • Pokud se používá imunizační schéma o 5 dávkách, podá se první dávka vakcíny co nejdříve po kontaktu v den 0 a ostatní dávky se podají ve dnech 3, 7, 14 a 28 po první dávce. Po možném kontaktu

  s virem vztekliny Váš lékař zváží riziko infekce podle typu kontaktu se zvířetem. Pokud jste například byl(a) pokousán(a)/Vaše dítě bylo pokousáno nebo poškrábán(a/o) zvířetem, které mohlo být nakaženo virem, nebo jste se dostal(a)/Vaše dítě se dostalo do kontaktu s netopýry, jste vystaven(a)/Vaše dítě je vystaveno mnohem většímu riziku nákazy vzteklinou než osoby, které zvíře olízlo, avšak jejich kůže nebyla porušena.

Pokud je očkování nezbytné, podá se první dávka co možná nejdříve po kontaktu a rány se ošetří takto:

 • důkladné opláchnutí a omytí rány mýdlem a vodou,
 • ošetření rány antiseptickým roztokem,
 • pokud není k dispozici ani mýdlo ani antiseptikum, má se rána důkladně a hodně promýt vodou.

Osoby s oslabeným imunitním systémem (slabá obranyschopnost vůči infekci) Pokud jste Vy/Vaše dítě vystaven(a/o) zvýšenému riziku

nákazy vzteklinou, protože Váš imunitní systém/imunitní systém Vašeho dítěte nepracuje správně, budete/bude potřebovat pět nebo šest dávek (po 1,0 ml) vakcíny proti vzteklině po kontaktu se vzteklým zvířetem nebo zvířetem, u něhož je podezření na vzteklinu. Očkování se kombinuje s místním ošetřením rány a imunoglobulinem proti vzteklině. Pokud se používá šest dávek, podají se první dvě dávky vakcíny co nejdříve po kontaktu a poté se podají jednotlivé dávky ve dnech 3, 7, 14 a 28 po první dávce. Pokud se používá pět dávek, podá se první dávka vakcíny co nejdříve po kontaktu a poté se podají další dávky ve dnech 3, 7, 14 a 28 po první dávce. Rovněž může být nutné, abyste Vy/Vaše dítě podstoupil(a/o) krevní testy na vyšetření množství protilátek proti viru vztekliny v krvi, aby Vám bylo možné v případě potřeby podat další dávky vakcíny. Váš lékař Vám vysvětlí, co je třeba provést, a řekne Vám, kdy se máte dostavit k dalším testům nebo dávkám.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Po očkování vakcínou Rabipur se mohou objevit závažné alergické reakce postihující celé tělo, někdy spojené s šokem (nebezpečně nízký krevní tlak)*. Odpovídající lékařská péče a dohled mají být vždy snadno dostupné pro případ vzácné závažné alergické reakce na vakcínu. Pokud k tomu dojde, ihned to sdělte lékaři.

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky při používání vakcíny Rabipur byly bolest v místě injekce, převážně bolest v důsledku injekce, nebo zatvrdnutí kůže v místě injekce. Tyto účinky jsou velmi časté (vyskytují se u více než 1 pacienta z 10). Většina reakcí v místě injekce nebyla závažná a vymizela během 24 až 48 hodin po injekci.

Další nežádoucí účinky zahrnují:

Velmi časté

(mohou se vyskytnout u více než 1 pacienta z 10): bolest hlavy; závrať; vyrážka; pocit celkové nepohody (malátnost); únava; slabost (astenie); horečka.

Časté

(mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10): otok lymfatických uzlin (lymfadenopatie); snížená chuť k jídlu; pocit na zvracení; zvracení; průjem; bolest žaludku/nepříjemný pocit v žaludku; kopřivka; bolest svalů; bolest kloubů (myalgie, artralgie).

Vzácné

(mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 1 000): alergické reakce (přecitlivělost); brnění nebo mravenčení (parestezie); pocení (hyperhidróza); třesavka.

Velmi vzácné

(mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10 000): zánět mozku, nervové poruchy způsobující slabost, neschopnost pohybu nebo ztrátu citlivosti v některých částech těla; mdloby, nestabilita se závratí; závažná alergická reakce způsobující otok obličeje nebo hrdla (angioedém)*.

*Nežádoucí účinky získané ze spontánních hlášení

Nežádoucí účinky u dětí

Očekává se, že frekvence, typ a závažnost nežádoucích účinků bude u dětí stejná, jako u dospělých.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Rabipur uchovávat

Vakcínu uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte vakcínu v chladničce (při teplotě 2 °C - 8 °C) tak, aby byla chráněna před světlem. Chraňte před mrazem. Uchovávejte injekční lahvičky ve vnějším obalu, aby byla vakcína chráněna před světlem. Nepoužívejte tuto vakcínu po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co vakcína Rabipur obsahuje

Léčivou látkou

je virus rabiei (inaktivovaný, kmen Flury LEP)  2,5 IU. Byl pomnožen v purifikovaných buňkách kuřecího embrya (PCEC).

Dalšími složkami

jsou: trometamol, chlorid sodný, dihydrát dinatrium-edetátu, kalium-hydrogen- glutamát, polygelin, sacharóza, voda na injekci.

Jak vakcína Rabipur vypadá a co obsahuje toto balení

Rabipur je bílý lyofilizovaný prášek, určený k rekonstituci čirým bezbarvým rozpouštědlem. Rekonstituovaná vakcína je čirá až slabě opalescentní a bezbarvá až slabě růžová.

Vakcína Rabipur je dodávána v balení obsahujícím injekční lahvičku s práškem, ampuli se sterilní vodou. Součástí balení může, ale nemusí být injekční stříkačka se samostatnou jehlou.

Velikosti balení:

1x 1 dávka (injekční lahvička) + 1 ml rozpouštědla (ampule) 1x 1 dávka (injekční lahvička) + 1 ml rozpouštědla (ampule) + 1 injekční stříkačka se samostatnou jehlou 5x 1 dávka (injekční lahvička) + 5x 1 ml rozpouštědla (ampule) + 5 injekčních stříkaček se samostatnými jehlami

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

GSK Vaccines GmbH Emil-von-Behring-Str. 76 D-35041 Marburg Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18. 8. 2017

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Vakcína se musí před rekonstitucí i po ní vizuálně zkontrolovat na přítomnost jakýchkoli cizorodých částic nebo změnu fyzikálního vzhledu. Vakcína se nesmí použít, pokud došlo k jakékoli změně vzhledu vakcíny. Rekonstituovaná vakcína je čirá až slabě opalescentní a bezbarvá až slabě růžová. Prášek pro přípravu injekčního roztoku musí být rekonstituován dodaným rozpouštědlem a opatrně protřepán před podáním injekce. Rekonstituovaná vakcína se musí okamžitě použít. V injekční lahvičce s vakcínou je podtlak. Po rekonstituci vakcíny se doporučuje odšroubovat injekční stříkačku od jehly, aby se vyrovnal podtlak. Poté lze vakcínu snadno natáhnout z injekční lahvičky. Nedoporučuje se vyvíjet nadměrný tlak, neboť přetlak by způsobil potíže při natahování správného objemu vakcíny.

Informace o produktu

Kód výrobku: 20913
Kód EAN: 8594058720154
Kód SÚKL: 75379

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Rabipur lze používat dvěma způsoby: - K prevenci vztekliny u lidí, kteří mohou být ohroženi nákazou tímto virem v budoucnosti. Např. osoby, které pracují nebo cestují do oblastí světa, kde se vzteklina vyskytuje. nebo - K léčbě osob, které již mohou být nakaženy virem kontaktem se živým nebo mrtvým zvířetem, jak je uvedeno níže. Vzteklina je infekce, kterou se lze získat pokousáním infikovaným zvířetem nebo poškrábáním či jenom olíznutím zvířetem, obzvláště v případech, kdy kůže dané osoby je porušená. Kontakt se zvířecí návnadou, která byla olíznuta nebo kousnuta infikovaným zvířetem, může také vést k rozvoji infekce, která může způsobit nákazu u lidí. Zvířata, která mohou vypadat zcela zdravá, mohou být nosiči viru a předávat jej lidem. U těchto zvířat může i nemusí dojít v budoucnu k rozvoji vztekliny. Kontakt s mrtvolami infikovaných zvířat může také v některých případech vést k nákaze touto nemocí. Vzteklinu nelze žádným způsobem léčit ve stádiu, kdy již došlo k rozvoji příznaků infekce a takové případy vždy končí smrtí. Zabránění rozvoji příznaků infekce a úmrtí závisí na očkování buď před jakýmkoli možným kontaktem s virem nebo očkováním co nejdříve po kontaktu s virem dokonce i v případě, že je vysloveno pouze podezření.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

RABIPUR 1X2.5UT/DÁ Prášek pro inj. roztok – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu RABIPUR 1X2.5UT/DÁ Prášek pro inj. roztok zobrazíte nebo stáhnete zde: RABIPUR 1X2.5UT/DÁ Prášek pro inj. roztok.pdf

Recenze

Recenze produktu RABIPUR 1X2.5UT/DÁ Prášek pro inj. roztok

Diskuze

Diskuze k produktu RABIPUR 1X2.5UT/DÁ Prášek pro inj. roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám