Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žaludek a střeva

QUAMATEL INJ SIC 5X20MG+SOLV - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 16776

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - QUAMATEL INJ SIC 5X20MG+SOLV

1/7

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls145377/2010
a příloha k sp. sp.zn. sukls262222/2012

Příbalová informace informace pro uživatele

Quamatel
20 mg lyofilizát pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem
(famotidinum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
­ Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
­ Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
­ Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a
to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
­ Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Quamatel, 20 mg lyofilizát pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem (dále jen
jako Quamatel nebo Quamatel injekce) a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Quamatel používat
3. Jak se přípravek Quamatel užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Quamatel uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Quamatel a k čemu se používá
Přípravek Quamatel obsahuje léčivou látku famotidin.
Famotidin snižuje vylučování žaludeční šťávy, a to tak, že snižuje jak kyselost, tak i objem vylučované
žaludeční šťávy.
Přípravek Quamatel ve formě injekce, kterou lékař podá do žíly, je určen ke krátkodobému podávání
tehdy, když nemůže být použit lék ve formě určené k polykání:
- u pacientů s aktivní, na léčbu rezistentní vředovou chorobou žaludku nebo dvanáctníku,
- u hospitalizovaných pacientů s nadměrnou sekrecí kyselé žaludeční šťávy (např. Zollinger-Elisonův
syndrom),
- u pacientů, jejichž onemocnění vyžaduje snížené vylučování žaludeční šťávy,
- jako prevence kyselé aspirace při celkové anestézii (Mendelsonův syndrom),
2/7
- u pacientů s refluxem (dochází při něm k pronikání kyselého žaludečního obsahu zpět do jícnu),
- jako prevence rekurentních (návratných) vředů žaludku, dvanáctníku.

Přípravek je určený pro dospělé.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Quamatel užívat
Neužívejte přípravek Quamatel:
- jestliže jste alergický/á na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou
v bodě 6),
- v případě známé přecitlivělosti na jiné léky, protože byla pozorována zkřížená reakce.

Upozornění a opatření
Léčba famotidinem může maskovat příznaky nádorového onemocnění žaludku, proto je třeba před
zahájením léčby vyloučit rakovinu žaludku.
Pokud trpíte selháním ledvin nebo jste starší pacient, bude třeba při podávání přípravku Quamatel zvláštní
opatrnosti.
V případě dlouhodobé léčby bude lékař sledovat jaterní funkce a krevní obraz.
V případě dlouho trvající vředové choroby je třeba se vyvarovat náhlého vysazení léku při ústupu
příznaků.

Děti a dospívající
U dětí nebyla účinnost a bezpečnost léčby stanovena.
Tento léčivý přípravek nesmí být podáván dětem.

Starší pacienti
U starších pacientů není třeba měnit dávku.

Další léčivé přípravky a přípravek Quamatel
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval/a
nebo které možná budete užívat.
Famotidin nereaguje s varfarinem, theofylinem, fenytoinem, diazepamem, propanololem. Tyto léky se
vzájemně neovlivňují.
Famotidin může snížit vstřebávání ketokonazolu, amoxicilinu a jiných léků, jejichž vstřebávání závisí na
kyselosti žaludeční šťávy. Antacida (léky neutralizující kyselost v žaludku) mohou snížit vstřebávání
famotidinu.
Podávání probenecidu může opozdit vylučování famotidinu.
Je třeba se vyvarovat užití sukralfátu (komplex sacharosy a hydroxidu hlinitého používaný k léčbě
peptického vředu, komplex vytvoří na žaludeční sliznici ochrannou vrstvu) současně s famotidinem a
ještě po dobu 2 hodin po dávce famotidinu.

3/7
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Přípravek Quamatel injekce se nedoporučuje užívat během těhotenství.
Kojící ženy nemají přípravek Quamatel užívat nebo mají přestat kojit, protože se famotidin vylučuje do
mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Famotidin nemá vliv na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje, ani na jiné aktivity
vyžadující velkou koncentraci, ale během užívání famotidinu byly zaznamenány nežádoucí účinky jako
závrať a bolest hlavy. Pokud se u Vás tyto nežádoucí účinky vyskytnou, neměl/a byste vykonávat aktivity
vyžadující zvýšenou koncentraci.

3. Jak se přípravek Quamatel užívá
Obvykle se přípravek Quamatel injekce používá následujícím způsobem:
Přípravek Quamatel ve formě intravenózní injekce se podává v nemocnici v akutních případech nebo
tehdy, když není pacientovi možné podat perorální formu (podávanou ústy) léku. Přípravek Quamatel
může být parenterálně (injekčně) podáván tak dlouho, až je možné začít s perorálním podáním (podání
ústy).
Pacienti s poruchou funkce ledvin
Famotidin se vylučuje hlavně ledvinami, proto musí být lék podáván s opatrností u pacientů se závažnou
poruchou funkce ledvin.
Použití u dětí a dospívajících
Tento lék nesmí být podáván dětem.

Pokud máte pocit, že je účinek přípravku Quamatel příliš silný nebo slabý, promluvte si se svým lékařem.

Jestliže Vám nebyla podána dávka přípravku Quamatel injekce
Kontaktujte svého lékaře. Nedoporučuje se zdvojnásobení následující dávky, aby byla nahrazena
vynechaná dávka.

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Quamatel injekce, než mělo být
Nejsou náležité údaje o předávkování. Lékař Vás bude pečlivě sledovat a v případě potřeby zahájí
vhodnou léčbu v závislosti na Vašem klinickém stavu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.
4/7
Pokud se u Vás vyskytne některý z níže uvedených stavů, informujte neprodleně svého lékaře nebo
zdravotní sestru:
- Alergické reakce jako je svědění, popadání dechu (dýchavičnost) nebo otok tváře.
- Křeče nebo necitlivost.

Pokud se u Vás vyskytne některý z níže uvedených stavů, kontaktujte svého lékaře:
- Svědění, kopřivka nebo otok.
- Zežloutnutí očí a/nebo kůže (žloutenka), které mohou být příznakem problémů s játry.

V místě aplikace injekce se může objevit přechodné zarudnutí kůže.

Časté nežádoucí účinky:
- Bolest hlavy
- Závrať
- Zácpa
- Průjem

Méně časté nežádoucí účinky:
- Žízeň nebo změny chuti
- Sucho v ústech
- Pocit na zvracení, zvracení
- Ztráta chuti k jídlu (anorexie)
- Únava
- Nadýmání, říhání, větry nebo porucha trávení
- Žaludeční diskomfort
- Vyšší tělesná teplota
- Přechodné psychické poruchy

Velmi vzácné nežádoucí účinky:
- Vypadávání vlasů
- Bolest kloubů, bolest svalů
- Vyrážka
- Křeče
- Nevysvětlitelná tvorba modřin, krvácení nebo častější infekce, které mohou být způsobeny snížením
počtu krvinek
- Zápal plic
- Abnormality jaterních enzymů nebo zhoršení onemocnění jater
5/7
- Pocit slabosti
- Častý pocit ospalosti
- Arytmie (srdce může bít příliš rychle, příliš pomalu nebo nepravidelně)
- Impotence
- Reverzibilní (zvratné) psychické poruchy: deprese, úzkost, vzrušení, dezorientace, zmatenost,
halucinace, snížení libida, spavost

Nežádoucí účinky s neznámou četností:
- Zvonění v uších
- Akné
- Spasmy bronchů, které způsobují obtíže při výdechu nebo jeho hlasitost

Změny prsů u mužů a žen jako je abnormální produkce mateřského mléka nebo abnormální růst.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Jak přípravek Quamatel uchovávat
Uchovávejte při teplotě do 25 0C, uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před
světlem.
Po naředění je přípravek stabilní minimálně po dobu 24 hodin při teplotě 25 0C.
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhá chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Quamatel obsahuje
Léčivou látkou je famotidinum 20 mg v jedné lahvičce.
Pomocnými látkami jsou:
I. Lahvička: kyselina asparagová, mannitol.
II. Ampulka s rozpouštědlem: chlorid sodný, voda na injekci.

Jak přípravek přípravek Quamatel vypadá a co obsahuje toto balení
Lyofilizát pro přípravu injekčního roztoku: bílý až téměř bílý sterilní lyofilizát.
Rozpouštědlo pro přípravu injekčního roztoku: čirý, bezbarvý, sterilní roztok bez zápachu.
6/7
Lahvička: Lékovka z bezbarvého skla uzavřená šedou bromobutylovou zátkou, Al-Fe-Si pertl, červený
PP kryt (flip off).
Ampulka s rozpouštědlem: OPC ampulka z bezbarvého skla s modrým bodem v místě zlomu o objemu 5
ml.
Lékovky s lyofilizátem a ampulky s rozpouštědlem jsou uloženy ve vložce z umělé hmoty s přepážkou,
krabička.
Velikost balení:
5 lahviček + 5 ampulek s rozpouštědlem (5 ml) v krabičce.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Gedeon Richter Plc.,
Gyömröi út 19 - 21,
H-1103 Budapešť,
Maďarsko.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 20.2.2013.

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:
Způsob podání
K intravenózní injekci nebo infuzi.
Dávkování
Injekční formu přípravku Quamatel se doporučuje podávat jen v těžkých případech anebo tam, kde pacient
není schopen užívat léky perorálně.
Dospělí a dospívající:
Obvyklá terapeutická i preventivní dávka je 20 mg i.v. dvakrát denně ve 12 hodinových intervalech.
Maximální jednotlivá dávka je 20 mg.
U Zollinger-Ellisonova syndromu je úvodní dávkování 20 mg i.v. každých 6 hod, později se dávkování
upraví podle množství vylučované kyseliny a stavu pacienta.
K prevenci aspirace kyseliny při celkové anestézii se podává 20 mg ráno v den operace nebo nejméně 2
hodiny před začátkem chirurgického výkonu.
Porucha funkce ledvin, porucha funkce jater
Při snížené funkci ledvin (kreatininová clearance pod 30 ml/min a sérový kreatinin nad 30 mg/l) se denní
dávka sníží na 20 mg, nebo se interval mezi dávkami prodlouží na 36 až 48 hodin, protože famotidin se v
účinné formě vylučuje ledvinami. Při poruše funkce jater není nutné snížit dávky.
Starší pacienti
U starších osob je dávky třeba snížit v závislosti na funkci ledvin. V souvislosti se samotným věkem není
třeba dávku upravovat.
Pediatrická populace:
Účinnost a bezpečnost famotidinu u dětí nebyla stanovena.

7/7
Naředění přípravku Quamatel pro intravenózní podání
Roztok je třeba připravit bezprostředně před podáním.
Rozpusťte obsah lahvičky (20 mg) v 5 10 ml 0,9 % chloridu sodném (ampulka s rozpouštědlem) a
podejte pomalu intravenózně po dobu alespoň 2 minut.

Naředění přípravku Quamatel pro intravenózní kapací infuzi
Roztok je třeba připravit bezprostředně před podáním.
Rozpusťte obsah lahvičky (20 mg) ve 100 ml 5% roztoku glukosy a podejte intravenózně kapací infuzí
trvající 15- 30 minut.

Ujistěte se, že připravený roztok famotidinu je čirý a bezbarvý. Připravený roztok je stabilní po dobu 24
hodin při pokojové teplotě.

Informace o produktu

Kód výrobku: 16776
Kód EAN: 5997001310274
Kód SÚKL: 24007

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Indikace pro Quamatel injekce jsou: žaludeční a dvanáctníkový vřed, gastroezofageální reflux, dále všechna onemocnění, při nichž je nutné snížit sekreci žaludeční šťávy (např. pomocné léčení při krvácení z horních oddílů zažívacího traktu), hypersekreční stavy (např. Zollinger-Ellisonův syndrom), prevence opakování žaludečního, dvanáctníkového vředu i stresového vředu, prevence aspirace kyseliny při celkové anestézii (Mendelsonův syndrom). Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé a děti od 6 let.

Recenze

Recenze produktu QUAMATEL INJ SIC 5X20MG+SOLV

Diskuze

Diskuze k produktu QUAMATEL INJ SIC 5X20MG+SOLV

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám