Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žaludek a střeva

QUAMATEL 40 MG 14X40MG Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 16778

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 16778
Kód EAN: 5997001310298
Kód SÚKL: 15293
Quamatel je určen k léčbě nebo prevenci těchto chorobných stavů: - Léčba nezhoubného žaludečního a dvanáctníkového vředu. - Léčba onemocnění, při které je zvýšena tvorba žaludeční šťávy, např. Zollinger-Ellisonův syndrom. - Prevence opakování vzniku dvanáctníkového vředu. - Léčba a prevence refluxní nemoci jícnu (zánět sliznice jícnu na podkladě zpětného toku žaludečního obsahu). Přípravek je určen pro dospělé a mladistvé.

Příbalový leták

 

1/10 

 

 

sp.zn. sukls39463/2017 

 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Intralipid 20 % infuzní emulze 

sojae oleum fractionatum 

 

Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek  
užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

•  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst  

znovu. 

•  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

•  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 

nebo  zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci: 
1. Co je přípravek Intralipid a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Intralipid  používat 
3. Jak se přípravek Intralipid používá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Intralipid uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 
 
1. Co je přípravek Intralipid a k čemu se používá 
 
Intralipid  je  sterilní  tuková  emulze  určená  k  nitrožilnímu  podávání.  Používá  se  u  pacientů,  kteří 
potřebují výživu přímo do krevního řečiště a u pacientů s nedostatkem esenciálních mastných kyselin, 
u  nichž  nelze  zachovat  nebo  obnovit  normální  zastoupení  esenciálních  mastných  kyselin  příjmem 
potravy perorální cestou, tedy ústy.  
 
Intralipid  představuje  zdroj  energie  a  esenciálních  mastných  kyselin.  Přípravek  obsahuje  čištěný 
sojový  olej  emulgovaný  purifikovaným  vaječným  lecithinem.  Sojový  olej  se  skládá  ze  směsi 
triacylglycerolů (typ krevních tuků) převážně mastných kyselin s velkým počtem nenasycených vazeb 
v molekule.  
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Intralipid používat 
 
Nepoužívejte přípravek Intralipid: 
-  jestliže  jste  alergický(á)  na  léčivou  látku  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 

(uvedenou v bode 6) 

-  jestliže jste alergický(á) na vaječné, sójové nebo arašidové bílkoviny 
-  jestliže máte vysoké hladiny tuků v krvi (těžká hyperlipemie) 
-  jestliže máte vysokou hladinu cukru v krvi 
-  jestliže trpíte těžkou poruchou funkce jater 
-  jestliže trpíte hemofagocytárním syndromem (druh poruchy krevní srážlivosti) 
-  jestliže trpíte akutním šokovým stavem 
 
 
Upozornění a opatření  
 
Před použitím přípravku Intralipid se poraďte se svým lékařem. 
 

 

2/10 

 

 

Intralipid má být podáván opatrně při stavech provázených poruchami metabolismu tuků, jak je tomu 
například u poruchy funkce ledvin, při nekontrolované cukrovce, zánětu slinivky břišní, poruše funkce 
jater, snížené funkci štítné žlázy (pokud je doprovázena zvýšenou hladinou triacylglycerolů v krvi) a 
sepsi (otravě krve). Při podávání přípravku Intralipid pacientům s těmito poruchami je nezbytně nutné 
pečlivě sledovat sérové koncentrace triacylglycerolů.  
 
 
U pacientů, kteří dostávají parenterální výživu (výživu žilou), může dojít k infekci v místě aplikace a 
rozvoji sepse, a to zejména při nedostatečné péči o katétr (o zavedenou jehlu, kterou je přípravek 
podáván), při snížené imunitě a jiných faktorech zvyšujících riziko infekce, jako je zvýšená hladina 
cukru v krvi, podvýživa a/nebo samotné probíhající onemocnění.  
Váš lékař Vás  bude  pečlivě  sledovat,  aby  včas  odhalil  případné  známky  infekce  a/nebo  technické 
komplikace  v místě  aplikace  přípravku.  Lékař  a  zdravotnický  personál  rovněž  zajistí  aseptické 
podmínky při zavádění katétru, při údržbě katétru a při přípravě nutričního roztoku, aby se snížilo 
riziko sepse. 
 
Přípravek  má  být  podáván  s  opatrností  u  pacientů  s  poruchou  funkce  jater  z  důvodu  rizika  rozvoje 
nebo  zhoršení  neurologických  poruch  spojených  se  zvýšenou  hladinou  amoniaku  v  krvi.  U  těchto 
pacientů bude lékař provádět pravidelné klinické a laboratorní kontroly, zejména hladiny cukru v krvi, 
elektrolytů  (solí)  a  triacylglycerolů.  Hladina  triacylglycerolů  by  během  infuze  neměla  přesáhnout  3 
mmol/l.  

 

U některých pacientů na parenterální výživě  se mohou rozvinout poruchy jater a žlučových cest 
včetně cholestázy (městnání žluče), jaterní steatózy (ztukovatění jater), jaterní fibrózy (zmnožení 
vaziva v jaterní tkáni), a jaterní cirhózy (tvrdnutí jater), které mohou vést k jaternímu selhání, stejně 
jako cholecystitida (zánět žlučníku), a cholelitiáza (tvorba a přítomnost žlučových kamenů).  
U pacientů s výrazně abnormálními laboratorními parametry jaterních funkcí nebo známkami poruch 
jater a žlučových cest je nutné nechat se včas vyšetřit lékařem, aby se zjistila příčina onemocnění a 
stanovila vhodná léčba. 
 
Přípravek má být podáván s opatrností u pacientů s poruchou srážlivosti krve nebo s chudokrevností 
(anemií). U těchto pacientů bude lékař sledovat krevní obraz a srážlivost krve. 
 

Po podání přípravku může dojít k zánětu žíly . Informujte svého lékaře, pokud je místo vpichu 
oteklé, citlivé a zarudlé(á), jelikož se může jednat o zánět žíly. 
 
Po podání přípravku bude lékař sledovat možné příznaky tzv. syndromu přetížení tuky, který se 
projevuje  sníženou  schopností  odstraňovat  tuky  z těla  a  může  se  vyskytnout  při  předávkování 
nebo i na začátku infuze přípravku. Po ukončení infuze obvykle odezní (viz bod 4). 
 
Po  podání  přípravku  bude  lékař  důkladně  sledovat  možné  příznaky  tzv.  realimentačního 
syndromu (tzv. refeeding syndromu), který vzniká zejména u těžce podvyživených pacientů jako 
důsledek obnovy příjmu potravy, a který se projevuje změnami hladin draslíku, fosfátů a hořčíku 
a může se rozvinout v nedostatek thiaminu (vitaminu B

1

) a zadržování tekutin.  Aby se předešlo 

těmto komplikacím, zajistí lékař pomalé navyšování příjmu živin. 

 

Tento přípravek se podává jako součást parenterální výživy (výživy podávané žilou). 
 
Děti a dospívající  
Opatrnosti je zapotřebí při podávání přípravku novorozencům a nedonošeným dětem se zvýšenou 
hladinou bilirubinu v krvi  a v případě podezření na plicní hypertenzi.  
 

 

3/10 

 

 

U novorozenců a zvláště u nedonošených dětí na dlouhodobé parenterální výživě  bude lékař sledovat 
počet krevních destiček v krvi a hladinu triacylglycerolů v séru. Dále je třeba u těchto pacientů 
pravidelně provádět kontroly jaterních testů a hladinu tuků v krvi. 
 
 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Intralipid  
Prosím sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi, pokud užíváte anebo jste v nedávnosti užíval(a) nebo 
které budete užívat jiné léčivé přípravky.  
 
Informujte  svého  lékaře,  pokud  užíváte  léky  snižující  srážlivost  krve  (tzv.  antikoagulancia),  jako  je 
heparin nebo kumarinové deriváty (např. warfarin).  
 
Podávání  přípravku  Intralipid  může  ovlivnit  výsledky  určitých  laboratorních  vyšetření  (stanovení 
hladiny  bilirubinu,  laktátdehydrogenázy,  stanovení  saturace  kyslíkem,  hemoglobinu  atd.),  pokud  je 
krev  pro tato  vyšetření  odebrána  dříve,  než  dojde  k dostatečnému  odbourání tuků  z  krve.  U  většiny 
pacientů se tuk odbourává po 5 - 6 hodinách.  
 
Těhotenství a kojení  
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Nepředpokládá  se,  že  by  přípravek  ovlivňoval  pozornost  při  řízení  motorových  vozidel  a  obsluze 
strojů.  
 
3. Jak se přípravek Intralipid používá 
 
Tento léčivý přípravek budete dostávat jako infuzi. 
Lékař Vám stanoví správnou dávku a infuzní rychlost. 
Dávkování a rychlost infuze přípravku se bude řídit Vaší schopností přijímat a zpracovávat tuky (viz 
níže).  
 
V 5 ml přípravku Intralipid je 1 g triacylglycerolů.  
 
Dospělí  
Maximální doporučená dávka jsou 3 g triacylglycerolů/kg tělesné hmotnosti/den.  
 
Použití u dětí  
Doporučené  rozmezí  dávek  u  novorozenců  a  dětí  je  0,5  -  4  g  triacylglycerolů/kg  tělesné 
hmotnosti/den.  
 
 
Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Intralipid  než mělo 
Při předávkování může dojít k tzv. syndromu tukového přetížení (viz bod 4 níže). 
Těžké předávkování tukovými emulzemi s obsahem triacylglycerolů může zejména při současném 
podávání sacharidů vést ke vzniku acidózy (zvýšenému množství kyselých látek v krvi). 
 
Pokud máte nějaké další otázky týkající se tohoto přípravku, zeptejte se, prosím, svého lékaře. 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 

 

4/10 

 

 

Infuze  přípravku  Intralipid    může  vyvolat  vzestup  tělesné  teploty,  třesavku,  pocit  mrazení,  pocit  na 
zvracení,  zvracení  a  další  nežádoucí  účinky.  Celkový  přehled  nežádoucích  účinků,  které  se  mohou 
vyskytnout po podání přípravku Intralipid je uveden níže: 
  
 
 
 
Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 osob): 

-  tělesná slabost (astenie)  
-  městnání žluči  
-  svalové křeče 
-  zvýšená hladina cukru v krvi  
-  nízká hladina krevních bílkovin  
-  zvýšená hladina tuků v krvi  
-  zvýšení hladina bilirubinu v krvi 
-  zvýšená hladina triacylglycerolů v krvi 

 

 

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 osob): 

-  horečka 
-  zánět jater (cytolytická hepatitida) 
-  bolest zad 

pocit nedostatku vzduchu provázený zvýšeným dechovým úsilím (dušnost)

 

-  oběhový kolaps 
-  návaly horka 
-  zvýšené enzymy slinivky břišní 

 

 

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 osob): 

-  třes 
-  pocit mrazení 
-  únava 
-  bolest břicha 
-  pocit na zvracení (nauzea) 
-  zvracení 

 
 

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 osob): 

-  závažné a náhlé život ohrožující alergické reakce (anafylaktické reakce) 
-  přechodně zvýšené jaterní testy 
-  pokles počtu krevních destiček , rozpad červených krvinek (hemolýza), zvýšené množství 

nezralých červených krvinek v krvi (retikulocytóza) 

-  zvýšený nebo snížený krevní tlak 

přetrvávající, chorobné a bolestivé ztopoření penisu, které není provázeno pohlavním 
vzrušením a neodeznívá po případném pohlavním styku (

priapismus) 

-  vyrážka, kopřivka 

 
 
Nežádoucí účinky, jejichž četnost výskytu není známa (z dostupných údajů nelze určit): 

-  průjem 
-  jaterní cirhóza, jaterní fibróza, jaterní steatóza, zánět žlučníku, cholelitiáza svědění 
-  přecitlivělost (hypersenzitivita) projevující se dušností a vyrážkou 

 
 

 

5/10 

 

 

Pozdní nežádoucí účinky:  
V souvislosti s dlouhodobým podáváním přípravku Intralipid dětem byl popsán výskyt poklesu počtu 
krevních  destiček  a  zvýšená  hladina  cholesterolu  v  krvi.  Po  dlouhodobém  podávání  parenterální 
výživy,  ať  již  byl  přípravek  Intralipid  její  součástí  či  nikoliv,  bylo  pozorováno  přechodné  zvýšení 
jaterních testů.  
 
 
U  pacientů  s  poruchou  odbourávání  tuků  obsažených  v  přípravku  Intralipid  ,  může  dojít  k  tzv. 
syndromu  přetížení  tuky.  K  tomuto  syndromu  může  dojít  při  předávkování  přípravkem,  ale  i  při 
doporučených  rychlostech  podávání  přípravku,  pokud  dojde  k  náhlé  změně  zdravotního  stavu 
pacienta. Syndrom se může projevovat zvýšenou hladinou lipidů v krvi, horečkou, tukovou infiltrací, 
postižením různých orgánů a bezvědomím. Všechny příznaky obvykle odezní po ukončení podávání 
přípravku. 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41, Praha 10 
Webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 

 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
5. Jak přípravek Intralipid  uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za Použitelné do. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem!  
 
Po přidání jiných živin:  
Mísení  v plastových vacích (neobsahujících ftaláty): směsi připravené asepticky v  kontrolovaných a 
validovaných  aseptických  prostorách  se  mají  spotřebovat  do  7  dnů  po  přípravě.  Směsi  mohou  být 
uchovávány až 6 dní v chladničce (2 °C - 8 °C) a následná doba infuze má být do 24 hodin.  
 
Nespotřebované  množství  přípravku  nesmí  být  uchováváno  pro  další  použití  a  musí  být  odborně 
znehodnoceno.  
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod.  Zeptejte  se  svého  lékárníka,  jak  naložit  s 
přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
Přísady  
Do přípravku Intralipid je možné přidat přísady pouze tehdy, je-li prokázána kompatibilita. Doporučují 
se následující přísady:  
1. Vitalipid Adult nebo Vitalipid Infant.  
2. Soluvit .  
Mísení má být provedeno aseptickým způsobem.  
 
 

 

6/10 

 

 

6. Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Intralipid  obsahuje 
 
Složení  
 
1000 ml infuzní emulze obsahuje: 

 

Léčivou látkou je: 

 

Sojae oleum fractionatum 

200 g 

Pomocnými látkami jsou: 

 

Vaječný lecithin přečištěný frakcionací    
Glycerol 

 

Voda na injekci 

 

Hydroxid sodný  

Úprava pH  

 

 

pH, přibližná hodnota 

Osmolalita (mosm/kg vody) 

350 

Energetický obsah, kcal/ml (kJ/ml) 

2,0 (8,4) 

 
 
Jak přípravek Intralipid  vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Přípravek Intralipid je bílá, olejovitá, mlékovitá,  infuzní emulze. 
 
Balení  
1)Infuzní láhev, sklo třídy II, pryžová zátka:  
100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 12 x 100 ml, 12 x 250 ml, 12 x 500 ml, 6 x 1000 ml  
 
2) Infuzní vaky se dvěma porty, s portem pro aditiva a infuzním portem 
Excel vak: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 10 x 100 ml, 10 x 250 ml, 12 x 500 ml.  
Biofine vak: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 10 x 100 ml, 10 x 250 ml, 12 x 500 ml. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Fresenius Kabi AB, Rapsgatan 7, Uppsala,Švédsko 
 
Výrobce 
Fresenius Kabi AB, Rapsgatan 7, Uppsala, Švédsko 
Fresenius Kabi GmbH, Hafnerstrasse 36, Graz, Rakousko  
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 4. 12. 2017
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky: 
 

Dávkování a způsob podání 
 
V 5 ml přípravku Intralipid je 1 g triacylglycerolů.  
 

 

7/10 

 

 

Dospělí: Maximální doporučená dávka jsou 3 g triacylglycerolů/kg tělesné hmotnosti/den. V dávkách 
do  tohoto  horního  limitu  pokrývá  Intralipid  energetické  nároky  až  ze  70%;  a  to  rovněž  u  pacientů, 
jejichž  energetické  požadavky  jsou  vysoce  zvýšeny.  Rychlost  infuze  přípravku  Intralipid  nemá 
překročit 500 ml za 5 hodin.  
 
U pacientů, kteří dostávají Intralipid déle než jeden týden a u pacientů s chorobami uvedenými v bodu 
Upozornění  a  opatření  má  být  pečlivě  sledována  schopnost  eliminace  tuků.  Po  5  -  6  hodinovém 
intervalu  bez  příjmu  tuků  se  provede  odběr  krve  a  krevní  elementy  jsou  poté  odděleny  od  krevní 
plazmy  centrifugací.  Pokud  plazma  opaleskuje,  má  být  další  infuze  odložena.  Nízká  citlivost  této 
metody  však  nedovoluje  detekovat  hypertriacylglycerolemii.  U  pacientů,  u  kterých  existuje 
pravděpodobnost snížení tolerance tuků, se proto doporučuje stanovení koncentrace triacylglycerolů v 
séru.  
 
 
Použití u dětí  
Doporučené  rozmezí  dávek  u  novorozenců  a  dětí  je  0,5  -  4  g  triacylglycerolů/kg  tělesné 
hmotnosti/den. Rychlost infuze nemá překročit 0,17 g triacylglycerolů/kg tělesné hmotnosti/hod (4 g 
za  24  hodin).  U  nedonošených  dětí  a  u  dětí  s  nízkou  porodní  hmotností  má  být  Intralipid  podáván 
nejlépe  v  infuzi  trvající  nepřetržitě  24  hodin.  Doporučená  úvodní  dávka  je  0,5  -  1g/kg  tělesné 
hmotnosti/den, s dalším postupným zvyšováním o 0,5 - 1 g/kg tělesné hmotnosti/den až do dosažení 
dávky 2 g/kg tělesné hmotnosti/den. Každá infuze má být prvních 30 minut podávána velmi pomalu. 
Další zvýšení dávky až na 4 g/kg tělesné hmotnosti/den může být provedeno pouze za předpokladu 
pečlivého sledování koncentrace triacylglycerolů v séru, jaterních testů a saturace kyslíkem. Uvedené 
rychlosti  podávání  infuze  jsou  maximálními  hodnotami  a  nemají  být  překročeny  ani  za  účelem 
nahrazení vynechané dávky.  
 
U  novorozenců  a  dětí  má  být  schopnost  eliminovat  tuky  sledována  pravidelně.  Jedinou  spolehlivou 
metodou je stanovení hladiny triacyglycerolů v séru.  
 
 
Nedostatek esenciálních mastných kyselin: Při prevenci nebo léčbě nedostatku esenciálních mastných 
kyselin  má  být  4  -  8%  nebílkovinné  energie  dodáno  ve  formě  přípravku  Intralipid,  aby  byl  zajištěn 
dostatečný přívod kyseliny linolové a linolenové. Pokud je nedostatek esenciálních mastných kyselin 
doprovázena  stresem,  množství  přípravku  Intralipid  potřebné  ke  korekci  deficience  může  být 
podstatně vyšší.  
 
 
Návod k použití pro infuzní vaky :  
 

 

1.  Před  odstraněním  přebalu  zkontrolujte  indikátor  integrity  (Oxalert)  A.  Je-li  indikátor  černý, 
znamená to, že přebal je poškozený a přípravek má být znehodnocen.  
 

 

8/10 

 

 

 

 

2.  Odstraňte  přebal  tak,  že  ho  natrhnete  na  zářezu  a  následně  ho  stahujte  směrem  dolů  podél  vaku. 
Sáček A (Oxalert) a absorbér kyslíku B náležitě zlikvidujte.  
 
 

 

3.  Jestliže  do  vaku  budou  přidána  aditiva,  odlomte  pojistný  praporek  s  šipkou  u  bílého  portu  pro 
přidávání aditiv. V případě, že aditiva přidávána nebudou, přeskočte v instrukcích k bodu 5. 
 
 

 

4. Zasuňte jehlu v horizontální poloze skrze střed septa portu pro přidávání aditiv a vstříkněte aditiva 
(u  nichž  je  známa  jejich  kompatibilita  s  přípravkem).  Používejte  injekční  stříkačky  s  jehlami  o 
rozměrech 18 - 23 ga x 40 mm (max. délka).  
 
 

 

9/10 

 

 

 

5.  Použijte  infuzní  set  bez  přívodu  vzduchu  nebo  uzavřete  vzduchový  ventil  u  setu  s  přívodem 
vzduchu. Řiďte se instrukcemi pro použití infuzního setu. Používejte hrot (spike) o průměru, který je 
uveden v ISO 8536-4, 5,6 +/- 0,1 mm.  
 
 

 

6. Odlomte pojistný praporek s šipkou u modrého portu pro infuzi.  
 
 

 

7. Přidržte spodní část portu pro infuzi. Jemným otáčivým pohybem zápěstí zasunujte hrot (spike) skrz 
port pro infuzi do té doby, než dojde k jeho zasunutí.   
 
 

 

10/10 

 

 

 

 
8. Zavěste vak na infuzní stojan a začněte podávat infuzi. 

Recenze

Recenze produktu QUAMATEL 40 MG 14X40MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu QUAMATEL 40 MG 14X40MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám