Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na předpis na dnu

PURINOL 100MG 30X100MG Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 21464

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Kód výrobku: 21464
Kód EAN: 4030096845373
Kód SÚKL: 1630
Držitel rozhodnutí: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Důsledkem zvýšené hladiny kyseliny močové mohou být záchvaty dny (primární dna), které se vyznačují bolestivými záněty kloubů. Alopurinol působí preventivně proti těmto záchvatům, redukuje jejich počet a snižuje zároveň riziko poškození ledvin a riziko vzniku ledvinových kamenů, které bývá s tímto onemocněním spojeno. Dále se používá ke kontrole zvýšené hladiny kyseliny močové, která vzniká jako důsledek jiného onemocnění (některá nádorová nebo krevní onemocnění, postižení ledvin). Alopurinol působí preventivně proti komplikacím, které bývají v těchto případech se zvýšenou hladinou kyseliny močové spojeny a mohou se projevit jako ledvinné kameny nebo kloubní postižení (sekundární dna). Purinol se rovněž užívá při léčbě a prevenci akutních poruch ledvinných funkcí v důsledku zvýšené hladiny kyseliny močové při protinádorové léčbě léky nebo ozářením. Přípravek je určen pro dospělé a mladistvé od 15 let.

Příbalový leták

1
Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls207678/2012 a sukls207682/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PURINOL 100 mg
PURINOL 300 mg
tablety
(allopurinolum)


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek PURINOL a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PURINOL užívat
3. Jak se přípravek PURINOL užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Uchovávání přípravku PURINOL
6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK PURINOL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivá látka přípravku, alopurinol, patří do skupiny léků s názvem antiuratika. Zabraňuje tvorbě
kyseliny močové v organizmu, což vede ke snížení její hladiny v krvi a moči.
Důsledkem zvýšené hladiny kyseliny močové mohou být záchvaty dny (primární dna), které se
vyznačují bolestivými záněty kloubů. Alopurinol působí preventivně proti těmto záchvatům, redukuje
jejich počet a snižuje zároveň riziko poškození ledvin a riziko vzniku ledvinových kamenů, které bývá
s tímto onemocněním spojeno. Dále se používá ke kontrole zvýšené hladiny kyseliny močové, která
vzniká jako důsledek jiného onemocnění (některá nádorová nebo krevní onemocnění, postižení
ledvin). Alopurinol působí preventivně proti komplikacím, které bývají v těchto případech se
zvýšenou hladinou kyseliny močové spojeny a mohou se projevit jako ledvinné kameny nebo kloubní
postižení (sekundární dna). Purinol se rovněž užívá při léčbě a prevenci akutních poruch ledvinných
funkcí v důsledku zvýšené hladiny kyseliny močové při protinádorové léčbě léky nebo ozářením.
Přípravek je určen ve všech výše uvedených případech pro dospělé a mladistvé od 15 let.
Děti a mladiství do 15 let mohou Purinol užívat k léčbě Lesch-Nyhanova syndromu (dědičná porucha
se zvýšenou hladinou kyseliny močové v krvi) nebo při protinádorové léčbě léky nebo ozářením.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PURINOL UŽÍVAT

Neužívejte přípravek PURINOL:
- jestliže jste přecitlivělý(á) na alopurinol nebo na kteroukoli z pomocných látek přípravku

Přípravek by neměl být podáván dětem do 15 let s výjimkou dětí se zvýšenou hladinou kyseliny
močové v krvi při nádorovém onemocnění a Lesch-Nyhanově syndromu (viz bod 1).

2
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku PURINOL je zapotřebí při poruchách funkce jater nebo
ledvin. V takových případech Vás bude lékař pečlivě sledovat a pravděpodobně Vám předepíše nižší
dávky přípravku nebo Vám doporučí prodloužit interval mezi jednotlivými dávkami.
Během léčby budete muset podle pokynů lékaře podstoupit různá vyšetření a odběry krve.
Během akutního záchvatu dny nezahajujte léčbu alopurinolem. Máte-li akutní záchvat dny, poraďte se
o léčbě s lékařem.
Dětem a dospívajícím do 15 let se přípravek Purinol nepodává s výjimkou nádorových onemocnění
nebo Lesch-Nyhanova syndromu.

V souvislosti s užíváním alopurinolu byly hlášeny závažné kožní vyrážky (syndrom
přecitlivělosti, Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza), projevující se
zpočátku jako červené terčovité skvrny nebo kruhovité fleky na kůži trupu, často s puchýřem ve svém
středu. Často se spolu s vyrážkou mohou objevit vředy v ústech, hrdle, nosu, na genitáliích a
také zánět spojivek (červené a oteklé oči). Takovýmto závažným kožním vyrážkám často
předchází příznaky podobné chřipce, jako je horečka, bolest hlavy a bolest celého těla.
Vyrážka se může rozšiřovat na celé tělo, mohou vznikat puchýře a může dojít k olupování
kůže.

Největší riziko rozvoje závažných kožních reakcí je v prvním týdnu léčby.

Takovéto závažné kožní reakce se objevují častěji u osob thajského nebo čínského (národnost
Han) původu. Pokud objevíte kožní vyrážku nebo výše uvedené příznaky, ihned přestaňte
užívat alopurinol a obraťte se na lékaře.

Pokud se u Vás po použití přípravku Purinol vyskytne Stevens-Johnsonův syndrom nebo toxická
epidermální nekrolýza, nesmíte léčbu přípravkem Purinol nikdy znovu zahájit.

Pokud se u Vás objeví vyrážka nebo tyto kožní příznaky, přestaňte přípravek Purinol užívat a
okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Informujte lékaře, že užíváte tento léčivý přípravek.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte svého lékaře předtím, než začnete užívat tento přípravek, jestliže užíváte:
6-merkaptopurin (užívaný k léčbě zhoubných nádorů krve)
azathioprin, cyklosporin (léčiva používaná k útlumu imunitního systému)
Mějte, prosím, na paměti, že nežádoucí účinky cyklosporinu se mohou objevit častěji.
vidarabin (užívaný k léčbě oparů)
Mějte, prosím, na paměti, že nežádoucí účinky vidarabinu se mohou objevit častěji. Stane-li se to,
buďte obzvlášť opatrný/á.
salicyláty, léčiva používaná ke snížení bolesti, horečky nebo zánětu, např. acetylsalicylová
kyselina.
probenecid, používaný k léčbě dny.
chlorpropamid, léčivo používané k léčbě diabetu.
Může být nutné snížit dávku chlorpropamidu, zejména u pacientů se sníženou funkcí ledvin.
warfarin, fenprokumon, acenokumarol, léčiva snižující srážlivost krve.
Váš lékař bude častěji sledovat hodnoty Vaší krevní srážlivosti a sníží dávky těchto léčiv, bude-li
to nutné.
fenytoin, léčivo k léčbě epilepsie.
theofylin, léčivo k léčbě astmatu a jiných poruch dýchacího systému.
Váš lékař u Vás bude sledovat hladiny theofylinu v krvi, zejména na začátku léčby přípravkem
Purinol anebo po jakýchkoli změnách dávkování.
ampicilin nebo amoxicilin, léčiva k léčbě bakteriálních infekcí
3
Pacienti by podle možnosti měli dostávat jiná antibiotika, protože se s vyšší pravděpodobností
mohou objevit alergické reakce.
léčiva používaná k léčbě agresivních nádorů, např.
° cyklofosfamid
° doxorubicin
° bleomycin
° prokarbazin
° mechlorethamin
Váš lékař bude v krátkých intervalech sledovat Váš krevní obraz.
didanosin, léčivo k léčbě infekce HIV.
kaptopril, léčivo k léčbě vysokého krevního tlaku.
Může být zvýšeno riziko kožních reakcí, zejména pokud máte chronicky sníženou funkci ledvin.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v
nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku PURINOL s jídlem a pitím
Tablety se užívají nerozkousané po jídle a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny.
Během užívání přípravku je vhodné pití dostatečného množství alkalických minerálek (Ida, Bílinská
kyselka, Vincentka). Po dobu léčby přípravkem nepožívejte alkoholické nápoje!

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Jste-li těhotná
nebo je pravděpodobné, že otěhotníte, měla byste se poradit s lékařem, který rozhodne, zda je užívání
přípravku nezbytně nutné.
Léčivá látka přípravku přechází do mateřského mléka, dostatečné údaje o bezpečnosti nejsou
k dispozici, proto neužívejte přípravek v době kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek může příležitostně vyvolat ospalost nebo závratě, a tak ovlivnit činnosti vyžadující
zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel,
obsluha strojů, práce ve výškách atd.). Tyto činnosti byste měl(a) vykonávat pouze na základě
výslovného souhlasu lékaře!

Důležité informace o některých složkách přípravku PURINOL
Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, tj. v podstatě je bez
sodíku.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK PURINOL UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Purinol přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Celková denní dávka by měla být podána v 1-3 dílčích dávkách. Denní dávky do 300 mg mohou být
podány v jedné dávce po jídle. Vyšší dávky by měly být rozděleny do dílčích dávek nepřesahujících
300 mg.

Léčba dny
Dospělí a mladiství užívají obvykle u lehčích stavů 200300 mg (2-3 tablety Purinol 100 mg nebo 1
tableta Purinol 300 mg) denně, u těžších stavů 400600 mg (4-6 tablet Purinol 100 mg nebo 2 tablety
Purinol 300 mg) denně, maximálně 800 mg denně, rozděleně do 2-3 jednotlivých dávek.
V prvních měsících léčby může lékař doplnit léčbu dalšími přípravky.

Léčba při nádorových onemocněních
4
U nádorových onemocnění se obvykle užívá 600-800 mg denně, nejméně 3 dny před zahájením
protinádorové léčby.

Děti a mladiství mladší 15 let (pouze děti se zvýšenou hladinou kyseliny močové při nádorovém
onemocnění nebo Lesch-Nyhanově syndromu)
Obvyklá denní dávka alopurinolu je 10-20 mg/kg tělesné hmotnosti.
Děti mladší 6 let užívají 3 krát denně 50 mg (1/2 tablety Purinol 100 mg), děti ve věku 6-15 let užívají
3 krát denně 100 mg (1 tableta Purinol 100 mg) nebo jednou denně 300 mg (1 tableta Purinol 300
mg).
Při nedostatečné funkci ledvin Vám lékař obvykle dávku přípravku sníží.
Léčba alopurinolem je většinou dlouhodobá.

Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku PURINOL, než jste měl(a), nebo při náhodném požití
přípravku dítětem se neprodleně poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek PURINOL, nezdvojujte následující dávku, abyste
doplnil(a) vynechanou dávku, a pokračujte v předepsaném dávkování, jako by k vynechání dávky
nedošlo.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek PURINOL
Nepřerušujte léčbu bez vědomí lékaře, i když se již cítíte dobře, onemocnění by se mohlo vrátit.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Purinol nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.
Pokud se u Vás objeví jakýkoli z následujících nežádoucích účinků, přestaňte užívat přípravek
a ihned kontaktujte lékaře:
Vzácné (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000)

horečka a zimnice, bolest hlavy, bolesti svalů (příznaky podobné chřipce), celková
nevolnost
jakékoli změny na kůži a sliznicích, např. vředy v ústech, hrdle, nosu, na genitáliích a
také zánět spojivek (červené a oteklé oči), puchýře na kůži a olupování kůže
závažné reakce z přecitlivělosti zahrnující horečku, kožní vyrážku, bolest kloubů a
odchylky v krevním obraze a jaterních testech (může se jednat o příznaky
multiorgánové poruchy z přecitlivělosti)

Další možné nežádoucí účinky přípravku Purinol

Časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů ze 100) zahrnují:
vyrážka

Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů z 1000) zahrnují:
zvracení
nevolnost
5
průjem
zvýšení jaterních testů

Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000) zahrnují:
zánět jater
močové kameny

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10 000) zahrnují:
cukrovka, zvýšená hladina tuků v krvi
deprese
bezvědomí, ochrnutí svalů, ztráta svalové koordinace, poruchy nervů, brnění, ospalost,
bolest hlavy, poruchy chuti
šedý zákal, zrakové poruchy, změny na sítnici
závratě
bolest na hrudi po zátěži, pomalejší srdeční akce
zvýšení krevního tlaku
opakované zvracení krve, příměs tuku ve stolici, zánět dutiny ústní, změny ve způsobu
vyprazdňování
lokalizovaná ztráta vlasů, odbarvení vlasů
bolest svalů
krev v moči, uremie (zadržování odpadních látek v krvi)
mužská neplodnost, poruchy erekce, zvětšení prsů u mužů
otoky, malátnost, slabost horečka


Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který je nebo není uveden v této příbalové
informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK PURINOL UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do a na blistru.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

6
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Purinol obsahuje

Léčivá látka
Allopurinolum 100 mg nebo 300 mg v 1 tabletě.

Pomocné látky
Sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), mikrokrystalická celulóza, želatina, magnesium-stearát,
kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
ratiopharm GmbH, Ulm, Německo
Výrobce
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo

Jak přípravek Purinol vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek je vyráběn ve formě kulatých, bílých, bikonvexních (oboustranně vypouklých) tablet s
půlicí rýhou na jedné straně. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

Velikost balení
Purinol 100 mg
30, 50 a 100 tablet.

Purinol 300 mg
30 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
13.3.2013

Recenze

Recenze produktu PURINOL 100MG 30X100MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu PURINOL 100MG 30X100MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám