Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

PULMOZYME 6X2.5ML Roztok k inhal. - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 24399

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ROCHE S.R.O.
Kód výrobku: 24399
Kód EAN: 8594040191900
Kód SÚKL: 15369
Držitel rozhodnutí: ROCHE S.R.O.
Pulmozyme užívají nemocní s cystickou fibrózou k usnadnění zkapalnění vazkého hlenu v dýchacích cestách, zlepšení plicních funkcí a k usnadnění dýchání. Přípravek je vhodný pro dospělé a děti starší než 5 let.

Příbalový leták

 

1/5 

sp.zn. sukls22904/2017 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele  

 

Pulmozyme 

2 500 U/2,5 ml 

roztok k inhalaci 

Dornasum alfa 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek 
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl 
by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci   
1. 

Co je přípravek Pulmozyme a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pulmozyme používat  

3. 

Jak se přípravek Pulmozyme používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Pulmozyme uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 

1. 

Co je přípravek Pulmozyme a k čemu se používá

 

 

Přípravek Pulmozyme obsahuje léčivou látku, která se jmenuje dornáza alfa.  
Je to geneticky vyrobená bílkovina, která se v těle vyskytuje přirozeně a nazývá se DNáza.  
 
Přípravek Pulmozyme se používá u osob s cystickou fibrózou, kteří jsou starší 5-ti let a jejich 
plicní kapacita je vyšší než 40 % předpokládané plicní kapacity. Pomáhá rozpouštět vazký 
hlen, který mají v plicích, což umožní plicím lépe fungovat. 
Přípravek Pulmozyme je vdechován (inhalován) pomocí kompresorového nebulizéru (viz bod 
3. Jak se přípravek Pulmozyme používá). Při používání přípravku Pulmozyme budete i nadále 
pokračovat v léčbě ostatními léky, které k léčbě cystické fibrózy užíváte (viz Další léčivé 
přípravky a přípravek Pulmozyme). 

 
 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pulmozyme používat 

 

Nepoužívejte přípravek Pulmozyme 

jestliže  jste  alergický(á)  na  dornázu  alfa  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6). 

 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Pulmozyme se poraďte se svým lékařem. 
 

 

2/5 

Přípravek Pulmozyme není doporučen pro děti mladší 5 let 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Pulmozyme 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné 
době  užíval(a)  nebo  které  možná  budete  užívat.  Přípravek  Pulmozyme  může  ovlivňovat 
účinky jiných léků, stejně tak jako jiné léky mohou ovlivňovat účinky přípravku Pulmozyme. 

Interakce  s  jinými  léčivy  nejsou  známé.  V  nebulizéru  by  neměl  být  přípravek  Pulmozyme 
mísen s dalšími roztoky, protože by mohly nastat změny na prostorovém uspořádání molekuly 
léčivé látky a tím i funkční změny samotného přípravku, popř. ostatních složek směsi. Je však 
možné mísit již vytvořený aerosol s jiným pomocí Y- směšovače a vdechovat dvě i více léčiv 
naráz. 

 
Jiné léky užívané při léčbě cystické fibrózy jako jsou antibiotika (léky užívané 
k léčbě infekcí), bronchodilatancia (léky napomáhající rozšíření průdušek), pankreatické 
enzymy (léky užívané na podporu trávení), inhalační i systémové kortikosteroidy  
(hormony kůry nadledvin), ), analgetika (léky proti bolesti) a vitamíny mohou být spolu  
s přípravkem Pulmozyme nadále užívány. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se před  
používáním přípravku Pulmozyme se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete 
otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek 
používat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Přípravek Pulmozyme nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat 
stroje. 
 

 

3. 

Jak se přípravek Pulmozyme používá 

 

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Přípravek 
Pulmozyme je vdechován (inhalován) pomocí kompresorového nebulizéru (viz Jaký 
nebulizér používat). Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Při používání přípravku Pulmozyme pokračujte ve své standardní dechové rehabilitaci. 
 
Dospělí, dospívající a děti starší 5 let 

  Měl(a) byste přípravek Pulmozyme používat každý den. 
  Obvyklá dávka je jedna ampulka denně inhalovaná pomocí nebulizéru. 
  Pokud je Vám více než 21 let, může Vám lékař doporučit jednu ampulku 2x denně. 
 

Jaký nebulizér používat: 

  Používejte tryskový nebulizér s kompresorovým systémem. 
  Většina typů ultrazvukových nebulizérů nesmí být použita, protože by mohly 

negativně ovlivnit účinek přípravku Pulmozyme. 

  Poraďte se se svým lékařem, protože ten Vám bude schopen říci, jaký nebulizér při 

používání přípravku Pulmozyme používat. 

 

 

3/5 

Jak používat přípravek Pulmozyme pomocí nebulizéru 
Pokud připravujete nebulizér k použití přípravku Pulmozyme, mějte na paměti tyto důležité 
body: 

  Nemíchejte přípravek Pulmozyme v nebulizéru s žádnými tekutinami nebo léky. 
  Nepoužívejte žádný zbylý přípravek Pulmozyme, ten by měl být vždy vyhozen. 
  Pokud máte nebulizér, který jde používat opakovaně, pamatujte, že jej musíte po 

každém použití vyčistit. Výrobce nebulizéru Vám nejlépe poradí, jak nebulizér po 
použití přípravku Pulmozyme vyčistit. 

 
Při používání nebulizéru 

  Ujistěte se, že je nebulizér čistý. 
  Ulomte vršek ampulky s přípravkem Pulmozyme. 
  Nalijte obsah ampulky do komory nebulizéru. 
  Postupujte podle návodu k použití nebulizéru a ihned inhalujte přípravek 

Pulmozyme. 

 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Pulmozyme, než jste měl(a) 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Pulmozyme, než jste měl(a), okamžitě kontaktujte 
lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Pulmozyme  

  Jestliže jste si zapomněl(a) vzít dávku, vezměte si ji ihned, jakmile si vzpomenete. 
  Pokud se již blíží čas další dávky, zapomenutou dávku vynechejte. 
  Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Pulmozyme  
Jestliže přestanete přípravek Pulmozyme používat, mohou se Vaše dýchací obtíže zhoršit. 
Jestliže chcete přestat přípravek Pulmozyme používat, poraďte se se svým lékařem. 
 
Pokud kdokoli jiný použije omylem přípravek Pulmozyme, měl by okamžitě kontaktovat 
lékaře. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka. 

 
 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky způsobené přípravkem Pulmozyme jsou vzácné. 
Objevují se u méně než 1 osoby z 1000. 
 
Nežádoucí účinky zahrnují: 

  Bolest na hrudi. 
  Horečku. 
  Žaludeční nevolnosti (poruchy trávení). 
  Změny hlasu včetně chrapotu nebo ztráty hlasu. 
  Zánět hltanu nebo hrtanu projevující se bolestí v krku. 
  Dušnost. 
  Rýmu nebo ucpaný nos a kýchání. 
  Podráždění očí (zánět spojivek). Příznaky zahrnují zčervenání, svědění oka a slzení. 

 

4/5 

  Vyrážku na kůži, která může být vystouplá a svědit (kopřivka). 
  Při zahájení léčby může dojít ke zhoršení plicních funkcí, může se vytvářet více 

hlenu než obvykle. To se obvykle v průběhu času zlepší. 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

 
 

5. 

Jak přípravek Pulmozyme uchovávat 

 

Uchovávejte  v chladničce  (2  °C  –  8  °C).  Ampule uchovávejte  v  sáčku,  aby  byl  přípravek 
chráněn před světlem.    

 

 

Jednorázové  krátkodobé  zvýšení  teploty  (maximálně  do  30  °C  po  dobu  24  hodin)  stabilitu 
přípravku neovlivňuje.

 

Ampule  přípravku  Pulmozyme  jsou  pro  jednorázové  použití  a  po  otevření  nesmí  být 
uchovávány pro další použití, protože neobsahují žádné konzervační látky. 
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za 
„Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 

 
 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Pulmozyme obsahuje 

Léčivou látkou je dornasum alfa. Jedna ampule 2,5 ml obsahuje dornasum alfa 2 500 
U (odpovídající 2,5 mg). 

Pomocnými  látkami  jsou  chlorid  sodný,  dihydrát  chloridu  vápenatého,  voda  na 
injekci. 

 
Jak přípravek Pulmozyme vypadá a co obsahuje toto balení 
Jednotlivé  dávky  přípravku  Pulmozyme  jsou  dodávány  v  plastových  ampulích  z  lehkého 
polyetylénu (s nízkou hustotou), v sáčku z hliníkové potahované fólie, v papírové krabičce. 
Přípravek je čirá, bezbarvá až mírně nažloutlá tekutina. 
Objem jedné ampule je 2,6 + 0,1 ml. 
 

Z každé ampule se uvolní do komůrky nebulizéru 2,5 ml roztoku Pulmozyme. 

 

5/5 

 
Velikost balení: 6 nebo 30 ampulí

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Roche s. r. o. 
Sokolovská 685/136f  
186 00 Praha 8 
Česká republika 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18. 1. 2017

 

 

Recenze

Recenze produktu PULMOZYME 6X2.5ML Roztok k inhal.

Diskuze

Diskuze k produktu PULMOZYME 6X2.5ML Roztok k inhal.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám