Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ROCHE S.R.O.
Kód výrobku: 24399
Kód EAN: 8594040191900
Kód SÚKL: 15369
Držitel rozhodnutí: ROCHE S.R.O.
Pulmozyme užívají nemocní s cystickou fibrózou k usnadnění zkapalnění vazkého hlenu v dýchacích cestách, zlepšení plicních funkcí a k usnadnění dýchání. Přípravek je vhodný pro dospělé a děti starší než 5 let.

Příbalový leták

1/4
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls201053/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Pulmozyme
roztok k inhalaci
Dornasum alfa

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Pulmozyme a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pulmozyme užívat
3. Jak se přípravek Pulmozyme užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Pulmozyme uchovávat
6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK PULMOZYME A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Pulmozyme obsahuje lék, který se jmenuje dornáza alfa.
Je to geneticky vyrobená bílkovina, která se v těle vyskytuje přirozeně a nazývá se DNáza.

Přípravek Pulmozyme se užívá u osob s cystickou fibrózou. Pomáhá rozpouštět vazký hlen,
který mají v plicích, což umožní plicím lépe fungovat.
Přípravek Pulmozyme je vdechován (inhalován) pomocí kompresorového nebulizéru (viz bod
3. Jak se přípravek Pulmozyme užívá). Při užívání přípravku Pulmozyme budete i nadále
pokračovat v léčbě ostatními léky, které k léčbě cystické fibrózy užíváte (viz Vzájemné
působení s dalšími léčivými přípravky).


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
PULMOZYME UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Pulmozyme
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další
složku přípravku Pulmozyme

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Pulmozyme je zapotřebí
Přípravek Pulmozyme není doporučen pro děti mladší 5 let. Pokud byl přípravek
Pulmozyme předepsán dítěti mladšímu 5 let, poraďte se před jeho užitím se svým lékařem
nebo lékárníkem.
2/4

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, nebo
se jedná o rostlinné přípravky. Přípravek Pulmozyme může ovlivňovatúčinky jiných léků,
stejně tak jako jiné léky mohou ovlivňovat účinky přípravku Pulmozyme.

Jiné léky užívané při léčbě cystické fibrózy (jako jsou antibiotika, pankreatické
enzymy, bronchodilatancia a léky proti bolesti) mohou být spolu s přípravkem
Pulmozyme nadále užívány. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se před užíváním
přípravku Pulmozyme se svým lékařem nebo lékárníkem.

Těhotenství a kojení
Pokud Vám lékař neřekne jinak, neužívejte přípravek Pulmozyme, pokud jste těhotná,
pokoušíte se otěhotnět, nebo pokud kojíte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není pravděpodobné, že by přípravek Pulmozyme ovlivňoval Vaši schopnost řídit nebo
obsluhovat stroje.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK PULMOZYME UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Pulmozyme přesně podle pokynů svého lékaře. Přípravek
Pulmozyme je vdechován (inhalován) pomocí kompresorového nebulizéru (viz Jaký
nebulizér používat). Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Při užívání přípravku Pulmozyme pokračujte ve své standardní dechové rehabilitaci.

Osoby mladší 5 let
Přípravek Pulmozyme se nedoporučuje pro děti mladší 5 let.

Osoby ve věku 5 let a starší
Měl(a) byste přípravek Pulmozyme užívat každý den.
Obvyklá dávka je jedna ampulka denně inhalovaná pomocí nebulizéru.
Pokud je Vám více než 21 let, může Vám lékař doporučit jednu ampulku 2x denně.

Jaký nebulizér používat:
Používejte tryskový nebulizér s kompresorovým systémem.
Většina typů ultrazvukových nebulizérů nesmí být použita, protože by mohly
negativně ovlivnit účinek přípravku Pulmozyme..
Poraďte se se svým lékařem, protože ten Vám bude schopen říci, jaký nebulizér při
užívání přípravku Pulmozyme používat.

Jak užívat přípravek Pulmozyme pomocí nebulizéru
Pokud připravujete nebulizér k užití přípravku Pulmozyme, mějte na paměti tyto důležité
body:
Nemíchejte přípravek Pulmozyme v nebulizéru s žádnými tekutinami nebo léky.
Nepoužívejte žádný zbylý přípravek Pulmozyme, ten by měl být vždy vyhozen.
Pokud máte nebulizér, který jde používat opakovaně, pamatujte, že jej musíte po
každém použití vyčistit. Výrobce nebulizéru Vám nejlépe poradí, jak nebulizér po
použití přípravku Pulmozyme vyčistit.

3/4
Při používání nebulizéru
Ujistěte se, že je nebulizér čistý.
Ulomte vršek ampulky s přípravkem Pulmozyme.
Nalijte obsah ampulky do komory nebulizéru.
Postupujte podle návodu k použití nebulizéru a ihned inhalujte přípravek
Pulmozyme.


Jestliže jste užil(a) více přípravku Pulmozyme, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více přípravku Pulmozyme, než jste měl(a), okamžitě kontaktujte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Pulmozyme
Jestliže jste si zapomněl(a) vzít dávku, vezměte si ji ihned, jakmile si vzpomenete.
Pokud se již blíží čas další dávky, zapomenutou dávku vynechejte.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Pulmozyme
Jestliže přestanete přípravek Pulmozyme užívat, mohou se Vaše dýchací obtíže zhoršit.
Jestliže chcete přestat přípravek Pulmozyme užívat, poraďte se se svým lékařem.

Pokud kdokoli jiný užije omylem přípravek Pulmozyme, měl by okamžitě kontaktovat lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Pulmozyme nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky způsobené přípravkem Pulmozyme jsou
vzácné. Objevují se u méně než 1 osoby z 1000.

Nežádoucí účinky zahrnují:
Bolest na hrudi.
Horečku.
Žaludeční nevolnosti (poruchy trávení).
Změny hlasu včetně chrapotu nebo ztráty hlasu.
Bolest v krku.
Potíže s dýcháním.
Rýmu nebo ucpaný nos a kýchání.
Podráždění očí (zánět spojivek). Příznaky zahrnují zčervenání, svědění oka a slzení.
Vyrážku na kůži, která může být vystouplá a svědit (kopřivka).
Při zahájení léčby může dojít ke zhoršení plicních funkcí, může se vytvářet více
hlenu než obvykle. To se obvykle v průběhu času zlepší.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
4/4

5. JAK PŘÍPRAVEK PULMOZYME UCHOVÁVAT

Uchovávejte v chladničce (2 °C 8 °C). Ampule uchovávejte v sáčku, aby byl přípravek
chráněn před světlem.
Jednorázové krátkodobé zvýšení teploty (maximálně do 30 °C po dobu 24 hodin) stabilitu
přípravku neovlivňuje.
Ampule přípravku Pulmozyme jsou pro jednorázové použití a po otevření nesmí být
uchovávány pro další použití, protože neobsahují žádné konzervační látky.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Pulmozyme nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za
Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Pulmozyme obsahuje
- Léčivou látkou je dornasum alfa. Jedna ampule obsahuje 2 500 U (odpovídající 2,5
mg) dornasum alfa v 2,5 ml roztoku.
- Pomocnými látkami jsou chlorid sodný, dihydrát chloridu vápenatého, voda na
injekci.

Jak přípravek Pulmozyme vypadá a co obsahuje toto balení
Jednotlivé dávky přípravku Pulmozyme jsou dodávány v plastových ampulích z lehkého
polyetylénu (s nízkou hustotou), v sáčku z hliníkové potahované fólie, v papírové krabičce.
Objem jedné ampule je 2,6 + 0,1 ml.

Z každé ampule se uvolní do komůrky nebulizéru 2,5 ml roztoku Pulmozyme.

Velikost balení: 6 nebo 30 ampulí
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Roche s.r.o., Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
7.11.2012

Recenze

Recenze produktu PULMOZYME 6X2.5ML Roztok k inhal.

Diskuze

Diskuze k produktu PULMOZYME 6X2.5ML Roztok k inhal.

Přidat nový příspěvek do diskuze