Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

PULMICORT TURBUHALER 400MCG 200X400RG Prášek k inhal.

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15610

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: AstraZeneca Czech Republic
Kód výrobku: 15610
Kód EAN: 8595106400721
Kód SÚKL: 69243
Držitel rozhodnutí: AstraZeneca Czech Republic
Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti od 5 let. Pulmicort Turbuhaler se používá pro léčbu zánětu při astmatu. Měl by být užíván pravidelně podle rady ošetřujícího lékaře. Pulmicort Turbuhaler Vás však nezbaví náhle vzniklé záchvatovité dušnosti.

Příbalový leták

 

1/7 

sp.zn. sukls113150/2017

 

 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

PULMICORT TURBUHALER 200 g prášek k inhalaci 
PULMICORT TURBUHALER 400 g prášek k inhalaci 

budesonidum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek 
používat.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl 
by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři, 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích 
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je Pulmicort Turbuhaler a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost předtím, než začnete Pulmicort Turbuhaler používat 

3. 

Jak se Pulmicort Turbuhaler používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Pulmicort Turbuhaler uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Pulmicort Turbuhaler a k čemu se používá 

 
Budesonid  (Pulmicort  Turbuhaler)  patří  do  skupiny  léčiv  označovaných  jako  kortikoidy 
(odvozené  od  "kortisonu"),  které  se  používají  při  léčbě  zánětů.  Příčinou  Vašeho  astmatu 
(záchvatovitá dušnost, provázená slyšitelným pískáním z křečovitého sevření průdušek) nebo 
chronické obstrukční plicní nemoci je zánět probíhající v dýchacích cestách. Když inhalujete 
(nadechnete  se)  přes  náustek  Turbuhaleru  (inhalační  aparát),  bude  se  léčivá  látka  dostávat 
spolu se vdechovaným vzduchem do Vašich plic a bude zde účinně léčit zánětlivé změny. 
 
Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti od 5 let. 
 
Pulmicort  Turbuhaler  se  používá  k léčbě  zánětu  při  astmatu.  Má  být  používán  pravidelně 
podle  rady  ošetřujícího  lékaře.  Pulmicort  Turbuhaler  Vás  však  nezbaví  náhle  vzniklé 
záchvatovité dušnosti. 
 
 
2. 

Čemu  musíte  věnovat  pozornost  předtím,  než  začnete  Pulmicort  Turbuhaler 
používat 

 
Nepoužívejte přípravek Pulmicort Turbuhaler 
jestliže  jste  měl(a)  v minulosti  nějakou  neobvyklou  reakci  na  budesonid  (Pulmicort 
Turbuhaler) 

 

nebo jiné léky. 

 
Upozornění a opatření 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Pulmicort Turbuhalerje zapotřebí 
-  jestliže  jste  měl(a)  nebo  máte  (Vaše  dítě  má)  plicní  tuberkulózu,  plísňové  nebo  virové 

onemocnění. 

 

2/7 

-  jestliže máte poruchu funkce jater. 
 
Pokud se u Vás objeví rozmazané vidění nebo jiná porucha zraku, obraťte se na svého lékaře. 
 
Vždy  informujte  lékaře  i  o jiných  zdravotních  problémech.  Pulmicort  Turbuhaler  byl 
předepsán pouze pro Vás (Vaše dítě). Neužívejte ho k léčbě jiných zdravotních problémů bez 
doporučení lékaře, ani ho nepodávejte někomu jinému. 
 
Další léčivé přípravky a Pulmicort Turbuhaler 
Účinky  přípravku  Pulmicort  Turbuhaler  a  jiných  současně  užívaných  léků  se  mohou 
navzájem ovlivňovat. Vždy proto informujte lékaře i o lécích, které v současné době užíváte, 
a to na lékařský předpis nebo bez něj (především léky na léčbu plísňových onemocnění). Než 
začnete  užívat  nějaký  volně  prodejný  lék,  poraďte  se  s ošetřujícím  lékařem  o vhodnosti 
současného užívání s přípravkem Pulmicort Turbuhaler. Léky určené pro odstranění záchvatů 
dušnosti můžete užívat současně s přípravkem Pulmicort Turbuhaler podle rady lékaře. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat. 
Dosud  nejsou  žádné  důkazy  o tom,  že  by  budesonid  (Pulmicort  Turbuhaler)  poškozoval 
matku  nebo  plod  v průběhu  těhotenství  a  kojence  v době  kojení.  Přesto,  pokud  otěhotníte 
v průběhu  léčby  budesonidem  (Pulmicort  Turbuhaler),  informujte  o této  změně  svého 
ošetřujícího lékaře co nejdříve. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Pulmicort  Turbuhaler  nemá  vliv  na  schopnost  řídit  motorová  vozidla  ani  na  schopnost 
obsluhovat stroje. 
 
 
3. 

Jak se Pulmicort Turbuhaler používá 

 
3.1 

Dávkování 

Dávkování  přípravku  je  vždy  individuální.  Dodržujte  vždy  doporučení  Vašeho  ošetřujícího 
lékaře, která se mohou lišit od informací obsažených v této příbalové informaci. Předtím než 
začnete  přípravek  používat,  seznamte  se  dokonale  se  "Způsobem  použití"  Turbuhaleru  a 
dodržujte  ho.  Malé  děti  (5-7 let)  mohou  mít  problémy  se  správným  použitím  Turbuhaleru. 
Vždy se proto přesvědčte, zda postupují při inhalaci správně. 
 
Dávkování při léčbě astmatu: 
Obvyklé dávky pro dospělé a starší pacienty: 100 až 1600 mikrogramů (µg) denně v 1 až 2  
(výjimečně  až  ve  4)  rozdělených  dávkách  (inhalacích).  Pacienti,  kteří  užívají  100  až 
400 mikrogramů denně, mohou užívat celou dávku při jedné inhalaci, buďto ráno nebo večer. 
Obvyklé  dávky  pro  děti  starší  než  7 let:  100  až  800 mikrogramů  (µg)  denně  v 1  až  2  
(výjimečně až ve 4) rozdělených dávkách (inhalacích). 
Obvyklé dávky pro děti 5-7 let: 100 až 400 mikrogramů (µg) denně v 1 až 2 (výjimečně až 
ve 4) rozdělených dávkách (inhalacích). 
 
Děti,  které  užívají  100  až  400 mikrogramů  denně,  mohou  užívat  celou  dávku  při  jedné 
inhalaci, buďto ráno nebo večer. 
 
Již po první inhalaci přípravku můžete pocítit úlevu od příznaků astmatu. Nicméně k rozvinutí 
plného  účinku  je  zapotřebí  několika  týdnů  pravidelného  podávání  (inhalací).  Nepřestávejte 
proto s používáním přípravku, i když se již cítíte lépe. 
 
Nezapomeňte: 

 

3/7 

Po každé inhalaci si vždy vypláchněte ústa vodou a vodu vyplivněte
Pokud  Vám  byl  předepsán  Pulmicort  Turbuhaler  a  ještě  současně  užíváte  tablety 
s "kortisonem", řiďte se radami ošetřujícího lékaře. V průběhu několika týdnů až měsíců Vám 
bude lékař postupně snižovat dávku tablet a eventuálně je může vysadit úplně. 
 
Upozornění: 
Pokud  Vám  byla  změněna  léčba  z tablet s "kortisonem"  na  Pulmicort Turbuhaler  mohou  se 
dočasně vrátit obtíže, které Vás obtěžovaly dříve: slabost, bolest v kloubech a svalech, bolest 
hlavy,  únava,  nucení  na  zvracení  a  zvracení.  Pokud  Vás  tyto  příznaky  obtěžují,  informujte 
o tom svého ošetřujícího lékaře. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Pulmicort Turbuhaler, než jste měl(a) 
Pokud  byla  doporučená  dávka  přípravku  překročena  při  jedné  inhalaci,  nemusíte  se  obávat 
žádných  škodlivých  účinků.  Pokud  se  tak  stalo  po  delší  dobu  (měsíce),  mohou  se  objevit 
nežádoucí  účinky  (ochabnutí  svalů,  řídnutí  kostí,  vysoký  krevní  tlak,  poruchy  krevní 
srážlivosti a nadměrné ochlupení). V tomto případě vždy informujte svého ošetřujícího lékaře. 
 
Vždy  užívejte  pouze  takovou  dávku,  kterou  Vám  předepsal  lékař.  Nikdy  sami  nezvyšujte 
dávku bez předchozí porady s lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít pravidelnou dávku přípravku Pulmicort Turbuhaler 
Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou  dávku.  Pokračujte  dále 
v pravidelných inhalacích podle dávkového režimu. 
 
3.2  Způsob použití 
 
Prosím čtěte pozorně celý návod předtím než začnete používat Váš lék 
Turbuhaler  je  vícedávkový  inhalátor,  ze  kterého  se  podávají  velmi  malá  množství 
práškovitých  léčiv  (Obrázek 1).  Když  se  nadechnete  přes  Turbuhaler,  prášek  se  dostává  do 
Vašich plic. Je proto důležité nadechovat se zhluboka a rychle přes náustek Turbuhaleru. 
 
 

                                                               

Obrázek 1 

 
Jak připravit nový inhalátor k použití 
Před prvním použitím je třeba inhalátor Turbuhaler připravit. 
Odšroubujte a sejměte ochranný uzávěr. 

 

Držte Turbuhaler ve svislé poloze s otočnou rukojetí směrem dolů (Obrázek 2). Když otáčíte 
otočnou rukojetí, nedržte inhalátor za náustek. Otáčejte otočnou rukojetí na jednu stranu 
až na doraz a potom zpět do původní polohy
. Nezáleží na tom, na kterou stranu otáčíte 
nejdříve. V průběhu otáčení uslyšíte kontrolní cvaknutí. Opakujte tento úkon ještě jednou. 
 

náustek 
indikátor počtu dávek 
otočná rukojeť 

ochranný 
uzávěr 

 

4/7 

Obrázek 2

 

 

Inhalátor je nyní připraven k použití a není potřebné znovu opakovat úkony popsané výše
K inhalaci dávky postupujte, prosím, podle pokynů uvedených níže. 
 
Jak používat Pulmicort Turbuhaler 
K inhalaci jedné dávky postupujte podle pokynů uvedených níže. 
1. 

Odšroubujte a sejměte ochranný uzávěr. 

2. 

Držte Turbuhaler ve svislé poloze s otočnou rukojetí směrem dolů (Obrázek 2). Když 

otáčíte otočnou rukojetí, nedržte inhalátor za náustek. Otáčejte otočnou rukojetí na jednu 
stranu až na doraz a potom zpět do původní polohy
. Nezáleží na tom, na kterou stranu 
otáčíte nejdříve. V průběhu otáčení uslyšíte kontrolní cvaknutí. 
3. 

Držte inhalátor mimo Vaše ústa. Vydechněte si. Nevydechujte přes náustek 

inhalátoru. 
4. 

Vložte náustek inhalátoru do úst mezi zuby, pevně ho stiskněte rty a zhluboka a rychle 

se nadechněte ústy (Obrázek 3) Nekousejte do náustku. 

Obrázek 3 

 

5. 

Před výdechem vyndejte inhalátor z úst a vydechněte si

6. 

Pokud máte předepsáno více dávek, opakujte postup v bodech 2-5. 

7. 

Našroubujte ochranný uzávěr zpět na inhalátor a dotáhněte. 

8. 

Po inhalaci předepsané dávky si vypláchněte ústa vodou. Vodu nepolykejte

 
Upozornění! 
Nikdy nevydechujte přes náustek. 
Vždy dobře našroubujte ochranný uzávěr zpět na inhalátor. 
Vzhledem k tomu, že je množství inhalovaného léčiva velmi malé, nemusíte mít po inhalaci 
žádný smyslový vjem. Pokud však dodržíte návod k použití, můžete si být jisti, že došlo 
k inhalaci léčiva. 
 
Čištění 
Očistěte každý týden vnější část náustku suchým hadříkem. Nikdy k tomuto účelu 
nepoužívejte vodu!
 
 
Ukazatel počtu dávek 
Když poprvé uvidíte červenou značku v indikačním okénku, zbývá asi 20 dávek (Obrázek 4). 
 

Obrázek 4 

 

 

5/7 

Když  je  červená  značka  na  dolním  okraji  okénka,  inhalátor  již  neodměřuje  přesnou  dávku 
léčiva a je nutné ho vyměnit za nový (Obrázek 5). 
 

Obrázek 5 

 
Zvuk,  který  můžete  slyšet  při  třepání  s inhalátorem,  není  způsoben  léčivem,  ale  sušidlem 
uvnitř inhalátoru. 
 
Nakládání s inhalátorem 
Vždy se přesvědčte, že odkládáte použitý Turbuhaler na správné místo. Použitý Turbuhaler je 
nutné vrátit do lékárny, neboť ještě obsahuje léčivou látku. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Pulmicort Turbuhaler je obvykle dobře snášen a většinou nepocítíte žádné nežádoucí účinky. 
 
Často  se  může  vyskytnout  mírné  podráždění  v krku,  kašel,  chrapot  a  plísňové  onemocnění 
dutiny ústní a hltanu. 
 
Méně  často  se  může  vyskytnout  katarakta  (šedý  zákal),  rozmazané  vidění,  třes,  úzkost, 
deprese a křečovité stažení svalů. 
 
Vzácně  se  mohou  objevit  kožní  podlitiny,  vyrážka,  nervozita  a  neklid.  Vzácně  mohou 
inhalovaná  léčiva  vyvolat  křeč  dýchacích  svalů,  především  průdušek  (bronchospazmus), 
projevující  se  nemožností  se  nadechnout,  a  těžkou  alergickou  reakci.  Vzácně  se  mohou 
objevit  některé  nežádoucí  účinky  v návaznosti  na  léčbu  inhalačními  steroidy  jako  je  pocit 
únavy, bolest hlavy, nevolnost a zvracení. 
 
Vzácně  se  mohou  objevit poruchy  spánku  změny  chování,  nabuzenost  nebo agrese (zvláště 
u dětí). 
 
U dětí a dospívajících může vzácně dojít ke zpomalení růstu. 
 
Při  změně  léčby  z tablet  s „kortisonem“  na  Pulmicort  Turbuhaler  někdy  může  dojít 
k projevům příznaků, které Vás obtěžovaly již dříve, tj. slabost či bolest kloubů a svalů. 
 
Pneumonie (infekční onemocnění plic) u pacientů s CHOPN (častý nežádoucí účinek). 
Informujte svého lékaře, pokud máte jakýkoli z následující projevů při podávání budesonidu, 
neboť může jít o projevy infekčního onemocnění plic: 

 

horečka nebo zimnice 

 

zvýšená tvorba hlenu, změna barvy hlenu 

 

zhoršení kašle nebo zhoršení dýchacích obtíží 

 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

 

 

6/7 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak Pulmicort Turbuhaler uchovávat 

 
Přípravek uchovávejte při teplotě do 30

°

C. Ochranný uzávěr inhalátoru po inhalaci vždy dobře 

dotáhněte. 
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za Použitelné do: 
nebo EXP. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. Použitý Turbuhaler je nutné vrátit do lékárny, neboť ještě obsahuje léčivou 
látku. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Pulmicort Turbuhaler obsahuje 
Léčivou látkou je budesonidum. 
Pulmicort  Turbuhaler  200 µg  obsahuje  200 µg  (mikrogramů)  budesonidu  v jedné  dávce 
(inhalaci). 
Pulmicort  Turbuhaler  400 µg  obsahuje  400 µg  (mikrogramů)  budesonidu  v jedné  dávce 
(inhalaci). 
 
Co obsahuje jedno balení přípravku 
Jedno balení přípravku obsahuje 100 nebo 200 dávek k inhalaci. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
Na otočné rukojeti Turbuhaleru je pro nevidomé pacienty vytlačen podle Braillova systému 
znak číslice “2”. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
AstraZeneca  UK  Limited,  1 Francis  Crick  Avenue,  Cambridge  Biomedical  Campus, 
Cambridge CB2 0AA, Velká Británie 
 
Výrobci přípravku 
AstraZeneca AB, S-151 85 Södertälje, Švédsko 
AstraZeneca Dunkerque Production, Dunkerque, Cedex 2, Francie 
 
Další informace o přípravku získáte u místního zastoupení držitele rozhodnutí o registraci. 
AstraZeneca Czech Republic s.r.o. 
Tel.: 222 807 111 

infoservis.cz@astrazeneca.com

 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 10. 5. 2017 
 
Podrobné  informace  o tomto  léčivém  přípravku  jsou  k dispozici  na  webových  stránkách 
Státního ústavu pro kontrolu léčiv 

www.sukl.cz

 

 
Překlad zkratek na vnitřním obalu: 
LOT – číslo šarže 

 

7/7 

EXP – použitelné do: 

Recenze

Recenze produktu PULMICORT TURBUHALER 400MCG 200X400RG Prášek k inhal.

Diskuze

Diskuze k produktu PULMICORT TURBUHALER 400MCG 200X400RG Prášek k inhal.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám