Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: AstraZeneca Czech Republic
Kód výrobku: 15610
Kód EAN: 8595106400721
Kód SÚKL: 69243
Držitel rozhodnutí: AstraZeneca Czech Republic
Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti od 5 let. Pulmicort Turbuhaler se používá pro léčbu zánětu při astmatu. Měl by být užíván pravidelně podle rady ošetřujícího lékaře. Pulmicort Turbuhaler Vás však nezbaví náhle vzniklé záchvatovité dušnosti.

Příbalový leták

1/6
Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls269611/2012, sukls269617/2012,
sukls269650/2012

Příbalová informace: informace pro uživatele
PULMICORT TURBUHALER 100 g
PULMICORT TURBUHALER 200 g
PULMICORT TURBUHALER 400 g
(budesonidum)
prášek k inhalaci

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je PULMICORT TURBUHALER a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost předtím, než začnete PULMICORT TURBUHALER
užívat
3. Jak se PULMICORT TURBUHALER používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak PULMICORT TURBUHALER uchovávat
6. Další informace


1. Co je PULMICORT TURBUHALER a k čemu se používá

Budesonid (PULMICORT TURBUHALER) patří do skupiny léčiv označovaných jako
kortikoidy (odvozené od "kortisonu"), které se používají při léčbě zánětů. Příčinou vašeho
astmatu (záchvatovitá dušnost, provázená slyšitelným pískáním z křečovitého sevření
průdušek) nebo chronické obstrukční plicní nemoci je zánět probíhající v dýchacích cestách.
Když inhalujete (nadechnete se) přes náustek Turbuhaleru (inhalační aparát), bude se léčivá
látka dostávat spolu se vdechovaným vzduchem do vašich plic a bude zde účinně léčit
zánětlivé změny.
Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti od 5 let.
PULMICORT TURBUHALER se používá pro léčbu zánětu při astmatu. Měl by být užíván
pravidelně podle rady ošetřujícího lékaře. PULMICORT TURBUHALER vás však nezbaví
náhle vzniklé záchvatovité dušnosti.


2. Čemu musíte věnovat pozornost předtím, než začnete PULMICORT
TURBUHALER užívat

Neužívejte přípravek PULMICORT TURBUHALER
- jestliže jste měl/a v minulosti nějakou neobvyklou reakci na budesonid (PULMICORT
TURBUHALER) nebo jiné léky.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku PULMICORT TURBUHALER je zapotřebí
- jestliže jste měl/a nebo máte (vaše dítě má) plicní tuberkulózu, plísňové nebo virové
onemocnění.
2/6
- jestliže máte poruchu funkce jater.
Vždy informujte lékaře i o jiných zdravotních problémech. PULMICORT TURBUHALER
byl předepsán pouze pro vás (vaše dítě). Neužívejte ho pro léčbu jiných zdravotních problémů
bez doporučení lékaře, ani ho nepodávejte někomu jinému.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku PULMICORT TURBUHALER a jiných současně užívaných léků se
mohou navzájem ovlivňovat. Vždy proto informujte lékaře i o lécích, které v současné době
užíváte, a to na lékařský předpis nebo bez něj (především léky na léčbu plísňových
onemocnění). Než začnete užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se s ošetřujícím lékařem
o vhodnosti současného užívání s přípravkem PULMICORT TURBUHALER. Léky určené
pro odstranění záchvatů dušnosti můžete užívat současně s přípravkem PULMICORT
TURBUHALER podle rady lékaře.
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná a nebo kojíte, měla byste být vždy velice opatrná při užívání jakýchkoliv
léků. Dosud nejsou žádné důkazy o tom, že by budesonid (PULMICORT TURBUHALER)
poškozoval matku nebo plod v růběhu těhotenství a kojence v době kojení. Přesto, pokud
otěhotníte v průběhu léčby budesonidem (PULMICORT TURBUHALER), měla byste
informovat o této změně svého ošetřujícího lékaře co nejdříve.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
PULMICORT TURBUHALER nemá vliv na schopnost řídit motorová vozidla ani na
schopnost obsluhovat stroje.


3. Jak se PULMICORT TURBUHALER používá

3.1 Dávkování
Dávkování přípravku je vždy individuální. Dodržujte vždy doporučení vašeho ošetřujícího
lékaře, která se mohou lišit od informací obsažených v této příbalové informaci. Předtím než
začnete přípravek užívat, seznamte se dokonale se "Způsobem použití" Turbuhaleru a
dodržujte ho. Malé děti (5-7 let) mohou mít problémy se správným použitím Turbuhaleru.
Vždy se proto přesvědčte, zda postupují při inhalaci správně.
Dávkování při léčbě astmatu:
Obvyklé dávky pro dospělé a starší pacienty: 100 až 1600 mikrogramů (g) denně v 1 až 2
(výjimečně až ve 4) rozdělených dávkách (inhalacích). Pacienti, kteří užívají 100 až
400 mikrogramů denně, mohou užívat celou dávku při jedné inhalaci, buďto ráno nebo večer.
Obvyklé dávky pro děti starší než 7 let: 100 až 800 mikrogramů (g) denně v 1 až 2
(výjimečně až ve 4) rozdělených dávkách (inhalacích).
Obvyklé dávky pro děti 5-7 let: 100 až 400 mikrogramů (g) denně v 1 až 2 (výjimečně až
ve 4) rozdělených dávkách (inhalacích).
Děti, které užívají 100 až 400 mikrogramů denně, mohou užívat celou dávku při jedné
inhalaci, buďto ráno nebo večer.
Již po první inhalaci přípravku můžete pocítit úlevu od příznaků astmatu. Nicméně k rozvinutí
plného účinku je zapotřebí několika týdnů pravidelného podávání (inhalací). Nepřestávejte
proto s užíváním přípravku, i když se již cítíte lépe.
Nezapomeňte:
Po každé inhalaci si vždy vypláchněte ústa vodou a vodu vyplivněte!
Pokud vám byl předepsán PULMICORT TURBUHALER a ještě současně užíváte tablety
s "kortisonem", řiďte se radami ošetřujícího lékaře. V průběhu několika týdnů až měsíců vám
bude lékař postupně snižovat dávku tablet a eventuálně je může vysadit úplně.
Upozornění:
Pokud vám byla změněna léčba z tablet s "kortisonem" na PULMICORT TURBUHALER
mohou se dočasně vrátit obtíže, které vás obtěžovaly dříve: slabost, bolest v kloubech a
svalech, bolest hlavy, únava, nucení na zvracení a zvracení. Pokud vás tyto příznaky obtěžují,
informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.
Jestliže jste užil/a více přípravku PULMICORT TURBUHALER, než jste měl/a
3/6
Pokud byla doporučená dávka přípravku překročena při jedné inhalaci, nemusíte se obávat
žádných škodlivých účinků. Pokud se tak stalo po delší dobu (měsíce), mohou se objevit
nežádoucí účinky (ochabnutí svalů, řídnutí kostí, vysoký krevní tlak, poruchy krevní
srážlivosti a nadměrné ochlupení). V tomto případě vždy informujte svého ošetřujícího lékaře.
Jestliže jste užil(a) více přípravku PULMICORT TURBUHALER než jste měl(a)
Vždy užívejte pouze takovou dávku, kterou Vám předepsal lékař. Nikdy sami nezvyšujte
dávku bez předchozí porady s lékařem.
Jestliže jste zapomněl/a užít pravidelnou dávku přípravku PULMICORT
TURBUHALER
Při vynechání jedné dávky není nutné tuto dávku nahrazovat. Pokračujte dále v pravidelných
inhalacích podle dávkového režimu.

3.2 Způsob použití

Prosím čtěte pozorně celý návod předtím než začnete užívat váš lék
Turbuhaler je vícedávkový inhalátor, ze kterého se podávají velmi malá množství
práškovitých léčiv (Obrázek 1). Když se nadechnete přes Turbuhaler, prášek se dostává do
vašich plic. Je proto důležité nadechovat se zhluboka a rychle přes náústek Turbuhaleru.


Obrázek 1

Jak připravit nový inhalátor k použití
Před prvním použitím je třeba inhalátor Turbuhaler připravit
Odšroubujte a sejměte ochranný uzávěr

Držte Turbuhaler ve svislé poloze s otočnou rukojetí směrem dolů (Obrázek 2). Když otáčíte
otočnou rukojetí, nedržte inhalátor za náústek. Otáčejte otočnou rukojetí na jednu stranu
až na doraz a potom zpět do původní polohy. Nezáleží na tom, na kterou stranu otáčíte
nejdříve. V průběhu otáčení uslyšíte kontrolní cvaknutí. Inhalátor je nyní připraven k použití a
není potřebné znovu opakovat úkony popsané výše. K inhalaci dávky postupujte, prosím,
podle pokynů uvedených níže.
Obrázek 2


Jak používat PULMICORT TURBUHALER
K inhalaci jedné dávky postupujte podle pokynů uvedených níže.
1. Odšroubujte a sejměte ochranný uzávěr.
2. Držte Turbuhaler ve svislé poloze s otočnou rukojetí směrem dolů (Obrázek 2). Když
otáčíte otočnou rukojetí, nedržte inhalátor za náústek. Otáčejte otočnou rukojetí na jednu
náústek
indikátor počtu dávek
otočná rukojeť
ochranný
uzávěr
4/6
stranu až na doraz a potom zpět do původní polohy. Nezáleží na tom, na kterou stranu
otáčíte nejdříve. V průběhu otáčení uslyšíte kontrolní cvaknutí.
3. Držte inhalátor mimo vaše ústa. Vydechněte si. Nevydechujte přes náústek
inhalátoru.
4. Vložte náústek inhalátoru do úst mezi zuby, pevně ho stiskněte rty a zhluboka a
rychle se nadechněte ústy (Obrázek 3) Nekousejte do náústku.
Obrázek 3

5. Před výdechem vyndejte inhalátor z úst a vydechněte si.
6. Pokud máte předepsano více dávek, opakujte postup v bodech 2-5.
7. Našroubujte ochranný uzávěr zpět na inhalátor a dotáhněte.
8. Po inhalaci předepsané dávky si vypláchněte ústa vodou. Vodu nepolykejte.

Upozornění!
Nikdy nevydechujte přes náústek.
Vždy dobře našroubujte ochranný uzávěr zpět na inhalátor.
Vzhledem k tomu, že je množství inhalovaného léčiva velmi malé, nemusíte mít po inhalaci
žádný smyslový vjem. Pokud však dodržíte návod k použití, můžete si být jisti, že došlo
k inhalaci léčiva.

Čištění
Očistěte každý týden vnější část náústku suchým hadříkem. Nikdy k tomuto účelu
nepoužívejte vodu!

Ukazatel počtu dávek
Když poprvé uvidíte červenou značku v indikačním okénku, zbývá asi 20 dávek (Obrázek 4).

Obrázek 4

Když je červená značka na dolním okraji okénka, inhalátor již neodměřuje přesnou dávku
léčiva a je nutné ho vyměnit za nový (Obrázek 5).

Obrázek 5

Zvuk, který můžete slyšet při třepání s inhalátorem, není způsoben léčivem, ale sušidlem
uvnitř inhalátoru.

Nakládání s inhalátorem
Vždy se přesvědčte, že odkládáte použitý Turbuhaler na správné místo. Použitý Turbuhaler
je nutné vrátit do lékárny, neboť ještě obsahuje léčivou látku.


4. Možné nežádoucí účinky

PULMICORT TURBUHALER je obvykle dobře snášen a většinou nepocítíte žádné
nežádoucí účinky.
5/6
Častěji se může vyskytnout mírné podráždění v krku, kašel, chrapot a plísňové onemocnění
dutiny ústní a jícnu.
Vzácně se mohou objevit kožní podlitiny, vyrážka, nervozita, neklid či deprese. Vzácně
mohou inhalovaná léčiva vyvolat křeč dýchacích svalů, především průdušek
(bronchospazmus), projevující se nemožností se nadechnout, a těžkou alergickou reakci.
Vzácně se mohou objevit některé nežádoucí účinky v návaznosti na léčbu inhalačními
steroidy jako je pocit únavy, bolest hlavy, nevolnost a zvracení.
Vzácně se mohou objevit poruchy spánku změny chování, nabuzenost nebo agrese (zvláště
u dětí).
U dětí a dospívajících může vzácně dojít ke zpomalení růstu.
Při změně léčby z tablet s kortisonem na PULMICORT TURBUHALER někdy může dojít
k projevům příznaků, které vás obtěžovaly již dříve, tj. slabost či bolest kloubů a svalů.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. Jak PULMICORT TURBUHALER uchovávat


Přípravek uchovávejte při teplotě do 30°C. Ochranný uzávěr inhalátoru po inhalaci vždy dobře
dotáhněte.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu (EXP).
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Použitý
Turbuhaler je nutné vrátit do lékárny, neboť ještě obsahuje léčivou látku. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.


6. Další informace

Co PULMICORT TURBUHALER obsahuje
Léčivou látkou je budesonidum.
PULMICORT TURBUHALER 100 g obsahuje 100 g (mikrogramů) budesonidu v jedné
dávce (inhalaci).
PULMICORT TURBUHALER 200 g obsahuje 200 g (mikrogramů) budesonidu v jedné
dávce (inhalaci).
PULMICORT TURBUHALER 400 g obsahuje 400 g (mikrogramů) budesonidu v jedné
dávce (inhalaci).

Co obsahuje jedno balení přípravku
Jedno balení přípravku obsahuje 100 nebo 200 dávek k inhalaci.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Na otočné rukojeti Turbuhaleru je pro nevidomé pacienty vytlačen podle Braillova systému
znak číslice 2.

Držitel rozhodnutí o registraci
AstraZeneca UK Limited, 2 Kingdom Street, London W2 6BD, Velká Británie

Výrobci přípravku
AstraZeneca AB, S-151 85 Södertälje, Švédsko
AstraZeneca Dunkerque Production, Dunkerque, Cedex 2, Francie

Další informace o přípravku získáte u místního zastoupení držitele rozhodnutí o registraci.
6/6
AstraZeneca Czech Republic s.r.o.
Tel.: 222 807 111
Fax: 222 807 221
www.astrazeneca.cz

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
27.2.2013

Překlad zkratek na vnitřním obalu:
LOT číslo šarže
EXP použitelné do:


Recenze

Recenze produktu PULMICORT TURBUHALER 400MCG 200X400RG Prášek k inhal.

Diskuze

Diskuze k produktu PULMICORT TURBUHALER 400MCG 200X400RG Prášek k inhal.

Přidat nový příspěvek do diskuze