Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: AstraZeneca Czech Republic
Kód výrobku: 15602
Kód EAN: 8595106400967
Kód SÚKL: 13033
Držitel rozhodnutí: AstraZeneca Czech Republic
Pulmicort 0,5 mg/ml je určen k inhalaci z rozprašovače (nebulizátor, inhalační přístroj). Když budete dýchat přes obličejovou masku nebo inhalační nástavec, léčivá látka (budesonid) se bude dostávat spolu se vdechovaným vzduchem do vašich dýchacích cest. Pulmicort 0,5 mg/ml se užívá pravidelně podle pokynů lékaře. Přípravek je určen pro dospělé a děti od 6 měsíců. Přípravek není určen k rychlé úlevě od astmatického záchvatu. Pro tuto situaci musíte mít u sebe úlevovou medikaci.

Příbalový leták

Stránka 1 z 5

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls260723/2011 a příloha ke sp.zn.
sukls39381/2012


Příbalová informace: informace pro uživatele
PULMICORT 0,5 mg/ml
(budesonidum)
suspenze k rozprašování (z rozprašovače/nebulizátoru)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je PULMICORT 0,5 mg/ml a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost předtím, než začnete PULMICORT 0,5 mg/ml užívat
3. Jak se PULMICORT 0,5 mg/ml používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak PULMICORT 0,5 mg/ml uchovávat
6. Další informace


1. Co je PULMICORT 0,5 mg/ml a k čemu se používá

Budesonid patří do skupiny látek označovaných jako glukokortikoidy (hormony odvozené od
kortizonu), které se používají k léčbě zánětu.

Bronchiální astma (onemocnění průdušek provázené záchvaty dušnosti, kašlem, hvízdáním při
výdechu a pocitem tíže na hrudi) je způsobeno zánětem dýchacích cest. Budesonid brání vzniku zánětu
a potlačuje zánět.

Pseudokrup (laryngitis subglottica) - zánět hrtanu postihující většinou malé děti. Při záchvatu kašle,
který bývá doprovázen pískoty, se může dítě až dusit. Přípravek se nasazuje při pobytu v nemocnici.

PULMICORT 0,5 mg/ml je určen k inhalaci z rozprašovače (nebulizátor, inhalační přístroj). Když
budete dýchat přes obličejovou masku nebo inhalační nástavec, léčivá látka (budesonid) se bude
dostávat spolu se vdechovaným vzduchem do vašich dýchacích cest. PULMICORT 0,5 mg/ml se
užívá pravidelně podle pokynů lékaře. Přípravek je určen pro dospělé a děti od 6 měsíců. Přípravek
není určen k rychlé úlevě od astmatického záchvatu. Pro tuto situaci musíte mít u sebe úlevovou
medikaci.


2. Čemu musíte věnovat pozornost předtím, než začnete PULMICORT 0,5 mg/ml užívat

Neužívejte přípravek PULMICORT 0,5 mg/ml, jestliže jste měl(a) v minulosti neobvyklou reakci na
PULMICORT (budesonid) nebo jinou součást tohoto přípravku, či na jiné léky.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku PULMICORT 0,5 mg/ml je zapotřebí
- Jestliže jste měl/a nebo máte infekční onemocnění.
Stránka 2 z 5

- Jestliže máte poruchu funkce jater.


Vždy informujte lékaře i o jiných zdravotních problémech.

Pulmicort byl předepsán pouze pro vás (vaše dítě). Neužívejte ho pro léčbu jiných zdravotních
problémů bez doporučení lékaře, ani ho nepodávejte někomu jinému.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku PULMICORT 0,5 mg/ml a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem
ovlivňovat. Vždy proto informujte lékaře i o lécích, které v současné době užíváte, a to na lékařský
předpis nebo bez něj (především léky na léčbu plísňových onemocnění). Než začnete užívat nějaký
volně prodejný lék, poraďte se s ošetřujícím lékařem o vhodnosti současného užívání s přípravkem
PULMICORT 0,5 mg/ml.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, měla byste být vždy velice opatrná při užívání jakýchkoliv léčiv.
Dosud nejsou žádné důkazy o tom, že by PULMICORT 0,5 mg/ml poškozoval matku nebo plod
v průběhu těhotenství a kojence v době kojení. Přesto, pokud otěhotníte v průběhu léčby budesonidem,
měla byste informovat o této skutečnosti svého ošetřujícího lékaře co nejdříve.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
PULMICORT 0,5 mg/ml nemá vliv na schopnost řídit motorová vozidla a schopnost obsluhovat
stroje.


3. Jak se PULMICORT 0,5 mg/ml používá

3.1 Dávkování
Dávkování přípravku je individuální. Přesné dávkování určí vždy lékař. Doporučení lékaře se může
lišit od informací obsažených v této příbalové informaci.

PULMICORT 0,5 mg/ml je určen pouze pro použití v rozprašovači (nebulizátoru). Před prvním
použitím rozprašovače se dobře seznamte s jeho funkcí a správným způsobem inhalace. Ultrazvukové
nebulizátory nejsou vhodné pro rozprašování přípravku PULMICORT 0,5 mg/ml. Pečlivě si přečtěte
"Způsob použití" (3.2 - viz dále) a postupujte podle návodu.

Nezapomeňte: Po každé inhalaci si vypláchněte ústa vodou a vodu vyplivněte. Když používáte
obličejovou masku, opláchněte si obličej po každé inhalaci vodou.

Bronchiální astma
Obvyklá počáteční dávka přípravku PULMICORT 0,5 mg/ml pro děti je 0,25 až 0,5 mg denně. Pokud
již vaše dítě užívá glukokortikoidy, může být počáteční dávka i vyšší. Lékař může po určité době
dávku upravit. Dávky do 1 mg denně může dítě inhalovat jako jednu denní dávku.

Obvyklá počáteční dávka přípravku PULMICORT 0,5 mg/ml pro dospělé je 1 až 2 mg denně. Lékař
může po určité době dávku upravit. Dávky do 1 mg denně můžete užívat jako jednu denní dávku.

Pokud dojde ke zlepšení vašeho zdravotního stavu (vymizení příznaků onemocnění), lékař může
dávku přípravku postupně snižovat. Vaše zdravotní problémy mohou vymizet již po první inhalaci
přípravku PULMICORT 0,5 mg/ml, ovšem plného účinku je dosaženo až za 2 až 4 týdny. Vždy proto
inhalujte dále, i když se již cítíte lépe.

Stránka 3 z 5

Pokud užíváte PULMICORT 0,5 mg/ml a současně ještě tablety s glukokortikoidy, může ošetřující
lékař postupně (v období týdnů až měsíců) snižovat dávku tablet. V některých případech je možné
zcela ukončit léčbu tabletami.

Upozornění:
Při převodu z tablet s glukokortikoidy na PULMICORT 0,5 mg/ml se mohou dočasně objevit obtíže,
které vás (vaše dítě) obtěžovaly dříve, tj. rýma, vyrážka, bolesti svalů a kloubů. Pokud vás tyto
příznaky obtěžují a nebo vás bolí hlava, jste unaven(a), máte pocit nucení na zvracení nebo zvracíte,
informujte o tom svého lékaře.

Pseudokrup
Obvykle používaná dávka u kojenců a dětí s pseudokrupem je 2 mg budesonidu k nebulizaci. Tato
dávka se podává najednou nebo jako dvě oddělené dávky po 1 mg s odstupem 30 minut. Dávkování
lze opakovat každých 12 hodin po dobu až 36 hodin nebo do klinického zlepšení stavu.

Jestliže jste užil/a více přípravku PULMICORT 0,5 mg/ml, než jste měl/a
Pokud dojde k náhodnému předávkování při jedné inhalaci, nehrozí vám žádné poškození zdraví.
Pokud se tak stalo opakovaně po delší dobu, mohou se objevit nežádoucí účinky. Vždy toto podezření
oznamte ošetřujícímu lékaři.
Vždy užívejte pouze takovou dávku, kterou vám předepsal lékař. Nikdy sami nezvyšujte dávku bez
předchozí porady s lékařem.

Jestliže jste zapomněl/a užít pravidelnou dávku přípravku PULMICORT 0,5 mg/ml
Pokud si náhodou zapomenete vzít svoji pravidelnou dávku, není nutné ji nahrazovat. Pokračujte dále
v normálním dávkovém režimu.

3.2 Způsob použití
1. Protřepejte suspenzi v plastové ampulce mírným krouživým pohybem.
2. Podržte ampulku ve svislé poloze a otevřete ji otočením uzávěru (křidélka) podle obrázku.
3. Otevřený konec ampulky vsuňte do zásobníku nebulizátoru a pomalu ampulku stlačte.

Ampulka pro jednorázové použití je označena čárou (kalibrací). Tato čára označuje objem 1 ml, pokud
je ampulka dnem vzhůru. Pokud máte odměřit právě 1 ml, je třeba vyprázdnit obsah ampulky až
hladina kapaliny dosáhne k této čáře.

Otevřenou ampulku je nutné chránit před světlem, stejně tak ampulky z otevřeného balení. Vkládejte
je proto vždy zpět do původního papírového obalu.

Otevřenou ampulku je nutné spotřebovat v průběhu 12 hodin. Předtím než použijete zbytek v ampulce
po předchozí inhalaci, opět ampulku mírně protřepejte krouživým pohybem. Obsah takové ampulky
již není sterilní.

Upozornění:
Po každé inhalaci si vypláchněte ústa vodou a vodu vyplivněte.

Pokud používáte obličejovou masku, přesvědčte se, zda v průběhu inhalace dobře těsní. Po každé
inhalaci si omyjte obličej vodou, předejdete tak možnému podráždění pokožky obličeje.

Čištění:
Po každém použití omyjte komoru nebulizátoru, náústek i obličejovou masku teplou vodou se
saponátem, nebo podle návodu výrobce rozprašovače (nebulizátoru). Důkladně vše opláchněte vodou
a vysušte, např. použitím kompresoru rozprašovače.


4. Možné nežádoucí účinky
Stránka 4 z 5


V průběhu užívání přípravku PULMICORT 0,5 mg/ml nebudete obvykle pociťovat žádné nežádoucí
účinky. Přesto informujte svého lékaře o všech nežádoucích účincích, které se mohou vyskytnout,
budou přetrvávat a nebo vás budou obtěžovat. Častěji se může vyskytnout mírné podráždění jícnu,
kašel, chrapot a plísňová infekce v ústech a hltanu. Vzácně se může objevit kožní reakce (modřiny,
kopřivka, vyrážka), nervozita, neklid a deprese.

Vzácně mohou inhalovaná léčiva blíže neznámým způsobem vyvolat křeč svalstva průdušek
(bronchospasmus) a těžkou alergickou reakci.

Při použití nebulizátoru s obličejovou maskou může dojít k podráždění pokožky obličeje. Můžete
tomu účinně předejít tím, že si obličej po inhalaci vždy omyjete vodou.
Vzácně se mohou objevit i všeobecnější nežádoucí účinky léčby a vy je můžete pociťovat jako únavu,
bolest hlavy, nevolnost či zvracení.

Vzácně se mohou objevit poruchy spánku, změny chování, nabuzenost nebo agrese (zvláště u dětí).

U dětí a dospívajících může vzácně dojít ke zpomalení růstu.

Informujte svého lékaře i o výskytu jiných nežádoucích účinků při užívání přípravku PULMICORT
0,5 mg/ml.


5. Jak PULMICORT 0,5 mg/ml uchovávat

Přípravek uchovávejte při teplotě do 30 °C. Ampulky uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek
chráněn před světlem. Krabičku ukládejte dnem směrem dolů.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu (EXP).

Ampulky z otevřené fólie můžete používat po dobu 3 měsíců od data otevření. Poznamenejte si den
prvého otevření fólie přímo na tuto fólii. Obsah již otevřené ampulky je nutné spotřebovat v průběhu
12 hodin. Obsah takové ampulky již nelze považovat za sterilní.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. Další informace

Co PULMICORT 0,5 mg/ml obsahuje
Léčivou látkou je budesonidum. V 1 ml suspenze je obsaženo 0,5 mg budesonidu.
Pomocnými látkami jsou chlorid sodný, dihydrát dinátrium edetátu, polysorbát 80, kyselina citronová,
dihydrát citronanu sodného a voda na injekci.

Jak PULMICORT 0,5 mg/ml vypadá a co obsahuje toto balení
Bílá až téměř bílá snadno roztřepatelná sterilní suspenze.

Jednotlivé dávky jsou obsaženy v plastových ampulkách, které jsou zabaleny po pěti ampulkách
v neprůsvitné fólii. V balení je obsaženo celkem 20 ampulek.

Držitel rozhodnutí o registraci
Stránka 5 z 5

AstraZeneca UK Limited, 2 Kingdom Street, London W2 6BD, Velká Británie

Výrobce přípravku
AstraZeneca AB, S-15185 Södertälje, Švédsko
AstraZeneca UK Ltd., Macclesfield, Cheshire, Velká Británie

Další informace o přípravku získáte u místního zastoupení držitele rozhodnutí o registraci.
AstraZeneca Czech Republic s.r.o.
Tel.: 222 807 111
Fax: 222 807 221
www.astrazeneca.cz

Datum poslední revize:
7.11.2012

Recenze

Recenze produktu PULMICORT 0,5 MG/ML 20X2ML/1MG Suspenze k inhal.

Diskuze

Diskuze k produktu PULMICORT 0,5 MG/ML 20X2ML/1MG Suspenze k inhal.

Přidat nový příspěvek do diskuze