Oblíbené položky

Úvodní strana » Trápí mě » Přípravky na alergie » Přípravky na sluneční alergii

PSILO-BALSAM 1X50GM Gel - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12601

100 % 2 recenze

K místní léčbě alergických a svědivých projevů kůže při jejím podráždění.

Více informací

132
Běžná cena: 152 Kč, Ušetříte: 13 % (20 Kč)

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 20. 4. 2018, předpokládaný termín doručení 23. 4. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (2)
Diskuze

Podrobné informace

K místní léčbě alergických a svědivých projevů kůže při jejím podráždění.

Informace o produktu

Výrobce: STADA PHARMA CZ s.r.o.
Značka: PSILO-BALSAM
Kód výrobku: 12601
Kód EAN: 00087122
Kód SÚKL: 87122
Držitel rozhodnutí: STADA PHARMA CZ s.r.o.

Kdy se používá Psilo-Balsam? Psilo-Balsam je určen k místní léčbě alergických a svědivých projevů kůže při jejím podráždění způsobených nadměrným sluněním, štípnutím nebo bodnutím hmyzu, popáleninami prvního stupně, planými neštovicemi a jiným svěděním kůže z různých příčin. Psilo-Balsam je určen k léčbě dospělých, mladistvých a dětí starších 6 měsíců.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/3 

 

sp.zn. sukls145301/2011 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele

 

 

 

Psilo-Balsam  

10mg/g 

gel  

diphenhydramini hydrochloridum 

 

Přečtěte  si  pozorně  tuto  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek 
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 
-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-    Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
-    Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

-    Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci  
1.       Co je Psilo-Balsam a k čemu se používá 
2.       Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Psilo-Balsam používat 
3.       Jak se Psilo-Balsam používá 
4.       Možné nežádoucí účinky 
5.       Jak Psilo-Balsam uchovávat 
6.       Obsah balení a další informace 

 

1.       Co je Psilo-Balsam a k čemu se používá 

 

Psilo-Balsam  je  přípravek  používaný  u  dospělých,  dospívajících  a  dětí  od  2  let  při  alergických  a 
svědivých  projevech  na  kůži.  Léčivá  látka  difenhydramin-hydrochlorid,    obsažená    v gelu    Psilo-
Balsam,   patří do skupiny antihistaminik a má protialergický   a    místně znecitlivující účinek. Psilo-
Balsam zmírňuje svědění kůže a příznivě působí při podráždění kůže různého původu. 

 

Psilo-Balsam se používá: 
- k léčbě podráždění kůže po nadměrném slunění, u mírných povrchových  popálenin prvního stupně 
(projevují se zčervenáním, otokem),  při  štípnutí  a  bodnutí  hmyzem,  planých neštovicích a  k léčbě 
svědění kůže vyvolaného  různými  příčinami. 
 
Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Psilo-Balsam používat 

 

Nepoužívejte Psilo-Balsam 
-  jestliže jste alergický(á) na difenhydramin-hydrochlorid nebo nebo   na kteroukoli další složku 

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

-     na velké plochy těla. 
-  v kombinaci s jinými léčivými přípravky obsahujícími difenhydramin, i tehdy, pokud jsou užívány 

ústy. 

-     u dětí do 2 let. 

 

Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Psilo-Balsam se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Psilo-Balsam je určen pouze na zevní použití. 

 

Psilo-Balsam se nesmí aplikovat na odřenou nebo jinak poškozenou pokožku a na 

2/3 

 

sliznice. Léčená místa na kůži nesmí být vystavena prudkému slunečnímu záření. 

3/3 

 

 

Další léčivé přípravky a Psilo-Balsam 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte, které  jste v nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

 

Současné   používání   přípravku   Psilo-Balsam   s jinými   přípravky   určenými   k místnímu   podání 
konzultujte s lékařem. Nepoužívejte současně s jinými přípravky obsahujícími difenhydramin. 

 

Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 

 

Pro  Psilo-Balsam  nejsou  dostupná  žádná  klinická  data  o  používání  v těhotenství  a  v období  kojení. 
Proto se používání přípravku Psilo-balsam během těhotenství a v období kojení nedoporučuje. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Není  pravděpodobné,  že  by  po  aplikaci  přípravku  mohlo  dojít  ke  snížení  pozornosti  při  řízení        
motorových vozidel nebo při obsluze strojů. 

 

3.        Jak se Psilo-Balsam používá 

 

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

Doporučená dávka přípravku je: 
Dospělí, dospívající a děti od 2 let 
Psilo-Balsam se lehce nanese v tenké vrstvě na postiženou kůži a jemně se rozetře. Aplikuje se 2 až 4 
krát denně.  
Psilo-Balsam se nesmí používat častěji než 3 – 4x denně. Při nanášení netlačte na kůži, ani ji 
neškrábejte. 
 
Pouze ke kožnímu podání. 

 

 
Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Bez 
porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 14 dnů. 
Pokud omylem přípravek pozřete, okamžitě informujte lékaře nebo nejbližší lékařskou pohotovost. 

Jestliže jste zapomněl(a) použít  Psilo-Balsam 
Pokračujte   dále   s léčbou  dle doporučeného dávkování či dle doporučení lékaře.   Neaplikujte   více  
gelu,   abyste   nahradil(a) vynechanou dávku. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 

 

 
 

4.        Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento přípravek  nežádoucí  účinky,  které se ale nemusí 
vyskytnout  u každého. 

 

Byly hlášeny následující nežádoucí účinky s neznámou frekvencí (z dostupných údajů nelze určit): 
- kožní reakce z přecitlivělosti (ekzém, místní zánět kůže). 

4/3 

 

Při výskytu nežádoucích reakcí (např. ekzém a kožní reakce po ozáření slunečními nebo UV paprsky) 
používání přípravku ukončete a okamžitě se poraďte se svým lékařem. 

 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.  

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 

přípravku.

 

 

5.      Jak Psilo-Balsam uchovávat 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 

Nepoužívejte  tento přípravek po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  tubě a na krabičce za 
„EXP”.   Doba  použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Po prvním otevření je doba použitelnosti 1 rok. 

 

Uchovávejte při teplotě do 25°C. 

 

Nevyhazujte  žádné léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit životní 
prostředí. 

 

6.        Obsah balení a další informace 

 

Co přípravek Psilo-Balsam obsahuje 
 
- Léčivou látkou je diphenhydramini hydrochloridum. Jeden gram gelu obsahuje diphenhydramini 
hydrochloridum 10 mg.  

 

- Pomocnými látkami jsou monohydrát cetylpyridinium-chloridu, ethoxylované 
monodiacylglyceroly nasycených kyselin C8-10, kyselina polyakrylová, trometamol, čištěná 
voda. 

 

Jak přípravek Psilo-Balsam vypadá a co obsahuje toto balení 
Psilo-Balsam je čirý, průhledný, chladivý gel. 

  Al tuba uvnitř lakovaná s PE šroubovacím uzávěrem, krabička. 

 

Velikost balení: 20 nebo 50 g 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce  
STADA Arzneimittel AG 
Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel 
Německo 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 23.11.2016 
 

Recenze (2)

Recenze produktu PSILO-BALSAM 1X50GM Gel

Recenze od 2 uživatelů s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu PSILO-BALSAM 1X50GM Gel

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Lucie P.

100 % 26/12/2013

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám