Lékárna.cz
Hledat

PSILO - Balsam gel 1 kus 20g

Léčivý přípravek
PSILO - Balsam gel 1 kus 20g

K místní léčbě alergických a svědivých projevů kůže při jejím podráždění.

Více informací

Doporučené alternativní produkty

FENISTIL Gel 30 g

Léčivý přípravek

FENISTIL Gel 50 g

Léčivý přípravek

PSILO - Balsam gel 1 kus 20g

Léčivý přípravek je určen k místní léčbě alergických a svědivých projevů kůže při jejím podráždění způsobených nadměrným sluněním, štípnutím nebo bodnutím hmyzu, popáleninami prvního stupně, planými neštovicemi a jiným svěděním kůže z různých příčin. Určen k léčbě dospělých, mladistvých a dětí starších 6 měsíců.

Léková forma

Čirý, průhledný, chladivý gel.

Léčivá látka a její množství

Léčivou látkou je diphenhydramini hydrochloridum. Jeden gram gelu obsahuje diphenhydramini hydrochloridum 10 mg.

Jak užívat

Dospělí, dospívající a děti od 2 let

Lehce nanese v tenké vrstvě na postiženou kůži a jemně se rozetře. Aplikuje se 2 až 4 krát denně. Psilo-Balsam se nesmí používat častěji než 3 - 4x denně. Při nanášení netlačte na kůži, ani ji neškrábejte.

Na co si dát pozor

Není vhodné pro těhotné ani kojící ženy.

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci, která je součástí každého balení.

Obsah balení

Balení obsahuje 20 g.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého - nežádoucí účinky najdete v příbalovém letáku.

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na web:

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

PSILO - Balsam gel 1 kus 20g

90 %
Hodnotili: 4 zákazníci
5
3x
4
0x
3
1x
2
0x
1
0x

Informace o produktu

Kód výrobku:
12602
Kód EAN:
4011548001141
Kód SÚKL:
ATC kód:
ATC název:
Difenhydramin
Farmakoterapeutická skupina:
antipruriginóza, včetně antihistaminik, anestetik, atd. | antipruriginóza, včetně antihistaminik, anestetik, atd. | antihistaminika pro lokální aplikaci | difenhydramin
Cesta podání:
Kožní podání
Držitel rozhodnutí:

Oznámit nežádoucí účinky

PSILO - Balsam gel 1 kus 20g

Příbalovou informaci k produktu PSILO - Balsam gel 1 kus 20g stáhnete ve formátu pdf zde: PSILO - Balsam gel 1 kus 20g.pdf

Souhrn údajů o přípravku ke stažení zde: SPC PSILO - Balsam gel 1 kus 20g

sp.zn. sukls145301/2011

Příbalová informace: informace pro uživatele

Psilo-Balsam

10mg/g gel diphenhydramini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je Psilo-Balsam a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Psilo-Balsam používat
 3. Jak se Psilo-Balsam používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Psilo-Balsam uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je Psilo-Balsam a k čemu se používá

Psilo-Balsam je přípravek používaný u dospělých, dospívajících a dětí od 2 let při alergických a svědivých projevech na kůži. Léčivá látka difenhydramin-hydrochlorid, obsažená v gelu Psilo- Balsam, patří do skupiny antihistaminik a má protialergický a místně znecitlivující účinek. Psilo- Balsam zmírňuje svědění kůže a příznivě působí při podráždění kůže různého původu.

Psilo-Balsam se používá:

 • k léčbě podráždění kůže po nadměrném slunění, u mírných povrchových popálenin prvního stupně (projevují se zčervenáním, otokem), při štípnutí a bodnutí hmyzem, planých neštovicích a k léčbě svědění kůže vyvolaného různými příčinami.

Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Psilo-Balsam používat

Nepoužívejte Psilo-Balsam

 • jestliže jste alergický(á) na difenhydramin-hydrochlorid nebo nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • na velké plochy těla.
 • v kombinaci s jinými léčivými přípravky obsahujícími difenhydramin, i tehdy, pokud jsou užívány ústy.
 • u dětí do 2 let.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Psilo-Balsam se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Psilo-Balsam je určen pouze na zevní použití.

Psilo-Balsam se nesmí aplikovat na odřenou nebo jinak poškozenou pokožku a na sliznice. Léčená místa na kůži nesmí být vystavena prudkému slunečnímu záření. Další léčivé přípravky a Psilo-Balsam

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Současné používání přípravku Psilo-Balsam s jinými přípravky určenými k místnímu podání konzultujte s lékařem. Nepoužívejte současně s jinými přípravky obsahujícími difenhydramin.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Pro Psilo-Balsam nejsou dostupná žádná klinická data o používání v těhotenství a v období kojení. Proto se používání přípravku Psilo-balsam během těhotenství a v období kojení nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není pravděpodobné, že by po aplikaci přípravku mohlo dojít ke snížení pozornosti při řízení motorových vozidel nebo při obsluze strojů.

3. Jak se Psilo-Balsam používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí, dospívající a děti od 2 let Psilo-Balsam se lehce nanese v tenké vrstvě na postiženou kůži a jemně se rozetře. Aplikuje se 2 až 4 krát denně. Psilo-Balsam se nesmí používat častěji než 3 - 4x denně. Při nanášení netlačte na kůži, ani ji neškrábejte.

Pouze ke kožnímu podání.

Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 14 dnů. Pokud omylem přípravek pozřete, okamžitě informujte lékaře nebo nejbližší lékařskou pohotovost. Jestliže jste zapomněl(a) použít Psilo-Balsam

Pokračujte dále s léčbou dle doporučeného dávkování či dle doporučení lékaře. Neaplikujte více gelu, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Byly hlášeny následující nežádoucí účinky s neznámou frekvencí (z dostupných údajů nelze určit):

 • kožní reakce z přecitlivělosti (ekzém, místní zánět kůže). Při výskytu nežádoucích reakcí (např. ekzém a kožní reakce po ozáření slunečními nebo UV paprsky) používání přípravku ukončete a okamžitě se poraďte se svým lékařem.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Psilo-Balsam uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na tubě a na krabičce za „EXP”. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Po prvním otevření je doba použitelnosti 1 rok.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Psilo-Balsam obsahuje

 • Léčivou látkou je diphenhydramini hydrochloridum. Jeden gram gelu obsahuje diphenhydramini hydrochloridum 10 mg.
 • Pomocnými látkami jsou monohydrát cetylpyridinium-chloridu, ethoxylované monodiacylglyceroly nasycených kyselin C8-10, kyselina polyakrylová, trometamol, čištěná voda.

Jak přípravek Psilo-Balsam vypadá a co obsahuje toto balení

Psilo-Balsam je čirý, průhledný, chladivý gel. Al tuba uvnitř lakovaná s PE šroubovacím uzávěrem, krabička.

Velikost balení: 20 nebo 50 g Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 23.11.2016

PSILO - Balsam gel 1 kus 20g

90 %
Hodnotili: 4 zákazníci
5
3x
4
0x
3
1x
2
0x
1
0x
100 % Ověřený zákazník z Heureka.cz
šíroké využití - spaleniny od slunce, bodnutí hmyzem,neštovice
žádné

levnější než konkureční produkt (Fenistil)

100 % Ověřený zákazník

Na poštípání hmyzem opravdu funguje.

100 % Ověřený zákazník
Jediný, který funguje po komářím štípnutí

Chladivý Okamžitě splaskává

60 %

PSILO - Balsam gel 1 kus 20g

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

Další balení

PSILO-BALSAM 1X50GM Gel

PSILO-BALSAM 1X50GM Gel

Léčivý přípravek

PSILO-BALSAM 1X50GM Gel

K místní léčbě alergických a svědivých projevů kůže při jejím…

Skladem

194 Kč

Oblíbené produkty v kategorii

Do košíku
Do košíku
Zeptejte se lékárníka

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.