Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na kosti, klouby, chrupavky

PRUBEVEN 750mg por.tbl.flm. 120x750mg

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 440979
100 % Recenze

K ZMÍRNĚNÍ PŘÍZNAKŮ ZPŮSOBENÝCH MÍRNOU AŽ STŘEDNĚ TĚŽKOU OSTEOARTRÓZOU JAKO JE BOLEST KOLENE.

Více informací

Běžná cena: 669 Kč
619
Ušetříte: 7 % (50 Kč)

Skladem

Zítra odešleme, u vás pozítří.

Zítra odešleme, u vás pozítří.

Doprava až domů už od 29 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace PRUBEVEN 750mg por.tbl.flm. 120x750mg

K ZMÍRNĚNÍ PŘÍZNAKŮ ZPŮSOBENÝCH MÍRNOU AŽ STŘEDNĚ TĚŽKOU OSTEOARTRÓZOU JAKO JE BOLEST KOLENE.

sp.zn.sukls219895/2015
Příbalová informace: informace pro uživatele

Prubeven 750 mg potahované tablety
Glucosamini sulfas
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v
této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se po 2-3 měsících nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s
lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Prubeven 750 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Prubeven 750 mg užívat
3. Jak se přípravek Prubeven 750 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Prubeven 750 mg uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Prubeven 750 mg a k čemu se používá
Přípravek Prubeven 750 mg patří do skupiny léků nazývaných jiné nesteroidní protizánětlivé a
protirevmatické přípravky.
Přípravek Prubeven 750 mg se používá k úlevě od příznaků mírné až středně těžké osteoartrózy
kolene.
Osteoartróza je druh degenerativního kloubního onemocnění, které se projevuje příznaky, jako je
ztuhlost (po spánku nebo dlouhodobém odpočinku) a bolest při pohybu (např. při chůzi do schodů
nebo po nerovném povrchu). Tato bolest v klidu zmizí.
Pokud máte pochybnosti nebo pokud trpíte jinými příznaky než jsou výše uvedené, obraťte se na
svého lékaře, který musí vyloučit přítomnost jiného onemocnění kloubů, které vyžaduje jinou léčbu.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Prubeven 750 mg užívat
Neužívejte přípravek Prubeven 750 mg
jestliže jste alergický(á) na:
- glukosamin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (viz bod 6),
- korýše, protože glukosamin se získává z korýšů
- na sóju nebo arašídy

Upozornění a opatření
Před zahájením léčby přípravkem Prubeven 750 mg se doporučuje poradit se s lékařem, protože lékař
může vyloučit přítomnost jiného onemocnění kloubů, které vyžaduje jinou léčbu.
Přípravek Prubeven 750 mg není určen k léčbě akutní bolesti.

Před užitím přípravku Prubeven 750 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže:
- trpíte diabetem mellitem nebo poruchou glukózové tolerance. Mohou být nutné častější
kontroly hladiny glukózy v krvi při zahájení léčby přípravkem Prubeven 750 mg a opakovaně
v průběhu léčby.
- trpíte poruchou funkce ledvin nebo jater, protože u těchto pacientů nebyly provedeny žádné
studie, a proto nelze učinit doporučení ohledně dávkování.
- máte známý rizikový faktor pro srdeční (kardiovaskulární) onemocnění (jako je vysoký krevní
tlak, diabetes mellitus, vysoká hladina cholesterolu v krvi, nebo pokud kouříte), protože v
několika případech byla u pacientů léčených přípravkem Prubeven 750 mg pozorována vysoká
hladina cholesterolu v krvi (hypercholesterolémie). Doporučuje se provádět kontroly hladiny
tuků v krvi.
- máte průduškové astma. Při zahájení léčby přípravkem Prubeven 750 mg byste si měli být
vědomi možného zhoršení příznaků.
- máte-li otoky kloubů, teplé a zarudlé klouby, bolestivé klouby, trvale ztuhlé klouby, cítíte
bolest v klidu, bolest ve více než jednom kloubu, máte zvýšenou tělesnou teplotu nebo pokles
tělesné hmotnosti, protože toto mohou být příznaky vážnějších onemocnění, jako je
revmatoidní artritida, systémový lupus erythematodes, dna nebo nádory.

Další léčivé přípravky a přípravek Prubeven 750 mg
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Opatrnosti je třeba při současném užívání přípravku Prubeven 750 mg s jinými léky, zejména s:
- warfarinem (lékem používaným k ředění krve) nebo podobným typem přípravků (s
antikoagulancii používanými proti srážení krve). Účinek antikoagulancia může být zvýšen
pokud se užívá současně s glukosaminem. Pacienti léčení těmito kombinacemi by proto měli
být při zahájení nebo ukončení léčby glukosaminem sledováni velmi pozorně.
- léky na cukrovku, protože lékař může chtít při užívání přípravku Prubeven 750 mg pečlivě
sledovat hladinu cukru v krvi.
- tetracyklinem (antibiotikem k léčbě bakteriálních infekcí).

Poraďte se prosím se svým lékařem nebo lékárníkem před použitím přípravku Prubeven 750 mg,
pokud užíváte některý z výše uvedených léků.
Přípravek Prubeven 750 mg s jídlem a pitím
Přípravek Prubeven 750 mg můžete užívat s jídlem i bez závislosti na jídle.
Těhotenství a kojení a plodnost
Přípravek Prubeven 750 mg by se neměl užívat v průběhu těhotenství. Použití přípravku Prubeven
750 mg během kojení se nedoporučuje.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Žádné studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. Pokud cítíte
závratě nebo ospalost, neměli byste řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Prubeven 750 mg obsahuje sodík, laktózu a sójový lecitin
Tento léčivý přípravek obsahuje 76 mg sodíku v jedné tabletě. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s
nízkým obsahem sodíku.

Přípravek Prubeven 750 mg obsahuje laktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry,
poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Přípravek Prubeven 750 mg obsahuje sójový lecitin. Jestliže jste alergičtí na sóju nebo arašídy, neužívejte
tento léčivý přípravek.

3. Jak se přípravek Prubeven 750 mg užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Užívejte jednu tabletu přípravku Prubeven 750 mg dvakrát denně nebo dvě tablety jednou denně.
Tablety se polykají celé a zapíjejí se vodou.
Přípravek Prubeven 750 mg není určen k léčbě akutních bolestivých symptomů (rychlý nástup krátké
silné bolesti). K úlevě od příznaků (zejména k úlevě od bolesti) nemusí dojít dříve než po několika
týdnech léčby a v některých případech i po delší době. Pokud nedojde k úlevě od bolesti po 2-3
měsících, poraďte se s lékařem, protože je třeba znovu posoudit další léčbu přípravkem Prubeven 750
mg.

Použití u dětí a dospívajících
Užívání přípravku Prubeven 750 mg u dětí a dospívajících do 18 let se nedoporučuje vzhledem
k chybějícím údajům o bezpečnosti a účinnosti.

Starší pacienti
Při léčbě jinak zdravých starších pacientů není nutná úprava dávkování, ale o dávce rozhodne lékař.

Pacienti s poruchou funkce ledvin a/nebo jater
Nelze učinit doporučení ohledně dávkování, protože nebyly provedeny žádné studie.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Prubeven 750 mg, než jste měl(a)
V případě předávkování se musíte poradit s lékařem nebo v nemocnici.

Můžete zaznamenat příznaky jako:

  • bolest hlavy
  • závratě
  • dezorientaci
  • bolest kloubů
  • pocit nevolnosti (pocit na zvracení) nebo nevolnost (zvracení)
  • průjem nebo zácpu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Prubeven 750 mg
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Pokud se u Vás objeví kterýkoli z následující příznaků, přestaňte užívat přípravek Prubeven 750 mg a
kontaktujte okamžitě svého lékaře: otok obličeje, jazyka a/nebo hltanu a/nebo potíže s polykáním nebo
kopřivka spolu s dýchacími obtížemi (angioedém).

Byly hlášeny následující nežádoucí účinky:
Časté nežádoucí účinky (postihují méně než 1 z 10 pacientů, ale více než 1 ze 100 léčených
pacientů)
 Bolest hlavy
 Únava
 Pocit na zvracení
 Bolest břicha
 Trávicí potíže
 Průjem
 Zácpa
 Větry (nadýmání)

Méně časté nežádoucí účinky (postihují méně než 1 ze 100 pacientů, ale více než 1 z 1000
léčených pacientů)
 Vyrážka
 Svědění
 Zčervenání

Neznámá četnost
 Alergická reakce
 Poruchy vidění
 Vypadávání vlasů (alopecie)
 Závratě
 Otoky nohou nebo kotníků
 Zvracení
 Nedostatečná kontrola diabetu
 Astma nebo zhoršení existujícího astmatu
 Zvýšené hodnoty jaterních enzymů
 Žluté zbarvení kůže (žloutenka)

Rovněž byla hlášena zvýšená hladina cholesterolu. Nelze stanovit, zda tyto nežádoucí účinky přímo
souvisejí s přípravkem Prubeven 750 mg.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. Jak přípravek Prubeven 750 mg uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Uchovávejte v
původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě a krabičce za údajem
“Použitelné do:”, na blistru za údajem “EXP”. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni
uvedeného měsíce.
Po prvním otevření obalu na tablety spotřebujte tablety do 6 měsíců.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Prubeven 750 mg obsahuje
Léčivou látkou je glucosamini sulfas. Jedna tableta obsahuje glucosamini sulfas et natrii chloridum
942 mg (odpovídá glucosamini sulfas 750 mg) nebo glucosaminum 589 mg.

Pomocnými látkami jsou:
Tableta: mikrokrystalická celulosa 101, granulovaná mikrokrystalická celulosa 102, monohydrát
laktosy, předbobtnalý kukuřičný škrob, krospovidon (typ IB), kyselina stearová.
Potahová vrstva: polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), mastek (E553b), sójový lecitin (E322),
makrogol 3350.

Jak přípravek Prubeven 750 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Prubeven 750 mg jsou téměř bílé, podlouhlé, potahované tablety o rozměrech 8x19 mm.
Tablety jsou k dispozici ve dvou typech balení:
Krabičky obsahující PVdC-PVC/Al blistry.
Velikost balení: 8, 10, 12, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 112, 120, 168, 180, 336, 360 potahovaných tablet.
nebo
Krabičky obsahující HDPE obaly na tablety uzavřené pojistným šroubovacím HDPE uzávěrem.
Velikost balení: 8, 10, 12, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 112, 120, 168, 180, 336, 360 potahovaných tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Proenzi s.r.o.
Oldřichovice 44
739 61 Třinec
Česká republika

Výrobci
Millmount Healthcare Ltd., Block 7, CityNorth Business Campus, Stamullen, County Meath, Irsko.
Chanelle Medical, Dublin Road, Loughrea, Co. Galway, Irsko.
WALMARK, a.s., Polní 836, 73961 Třinec, Česká republika.

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Maďarsko Probeven 750 mg filmtabletta
Slovenská republika Prubeven 750 mg, filmom obalené tablety
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 29. 3. 2017

Informace o produktu

Výrobce: WALMARK A.S.
Značka: PROENZI
Produktová řada: PRUBEVEN
Kód výrobku: 440979
Kód EAN: 8595165277937
Kód SÚKL: 0202980
Držitel rozhodnutí: WALMARK A.S.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

K ÚLEVĚ OD BOLESTI ZPŮSOBENÉ MÍRNOU AŽ STŘEDNĚ TĚŽKOU OSTEOARTRÓZOU KOLENE

  • K úlevě od bolesti způsobené mírnou až středně těžkou osteoartrózou kolene
  • Zmírňuje příznaky mírné až středně těžké osteoartrózy kolene jako je bolest a ztuhlost
  • Komfortní dávkování - 2 tablety denně
  • Obsahuje účinnou látku glukosamin sulfát

Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Prubeven 750 mg potahované tablety obsahuje glukosamin sulfát. Lék pro vnitřní použití. 


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (1)

Recenze PRUBEVEN 750mg por.tbl.flm. 120x750mg

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Produkt musí každý vyzkoušet sám na sobě. Všichni nejsme stejní. Reakce se mohou různit. Ale to platí o všech lécích a produktech.

nenabízí nemožné, výsledky se dostavují tak, jak je prezentováno
nevím

Diskuze

Diskuze PRUBEVEN 750mg por.tbl.flm. 120x750mg

Příbalový leták

Příbalový leták PRUBEVEN 750mg por.tbl.flm. 120x750mg

Příbalovou informaci k produktu PRUBEVEN 750mg por.tbl.flm. 120x750mg zobrazíte nebo stáhnete zde: PRUBEVEN 750mg por.tbl.flm. 120x750mg.

Zkušenosti uživatelů

100 % 24/10/2015

Produkt musí každý vyzkoušet sám na sobě. Všichni nejsme stejní. Reakce se mohou různit. Ale to platí o všech lécích a produktech.

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám