Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PRO.MED.CS
Kód výrobku: 20643
Kód EAN: 8595026412132
Kód SÚKL: 54031
Držitel rozhodnutí: PRO.MED.CS
Aciklovir se používá k léčbě a předcházení kožních a slizničních forem infekcí vyvolaných virem Herpes simplex I. a II. a Varicella zoster u pacientů s normální imunitou i u pacientů se sníženou imunitní odpovědí (pokročilé AIDS onemocnění nebo po transplantaci kostní dřeně). Aciklovir mohou užívat dospělí i děti od 2 let věku.

Příbalový leták

1/4
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls197881/2009
PŘÍBALOVÁ INFORMACE - RP
Provirsan
tablety
aciclovirum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Provirsan a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Provirsan užívat
3. Jak se Provirsan užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Uchovávání přípravku Provirsan
6. Další informace
1. CO JE PROVIRSAN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Provirsan je protivirový přípravek používaný k léčbě a profylaxi infekcí kůže a sliznic.
Aciklovir (léčivá látka přípravku Provirsan) je vysoce účinný proti virům způsobujícím opary (Herpes
simplex typu 1 a 2), viru vyvolávajícímu plané neštovice (Varicella) a pásový opar (Herpes zoster),
jak u pacientů s normální imunitou, tak i u pacientů se sníženou imunitní odpovědí (pokročilé
onemocnění AIDS nebo po transplantaci kostní dřeně).
Aciklovir mohou užívat dospělí i děti od 2 let věku.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PROVIRSAN UŽÍVAT
Neužívejte Provirsan
- jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivou látku aciklovir nebo příbuznou látku ganciklovir nebo na
kteroukoliv další složku přípravku Provirsan;
- nepodávejte dětem do 2 let věku.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Provirsan je zapotřebí
V následujících léčebných indikacích je nutné se poradit se svým ošetřujícím lékařem. Vztahuje se to i
2/4
na stavy, které se u Vás objevily již dříve:
- u nemocných se sníženou funkcí ledvin, kdy je třeba upravit dávkování dle clearance kreatininu;
- v těhotenství a v období kojení;
- u starších nemocných, kdy je nutné věnovat pozornost dostatečné hydrataci.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Účinky přípravku Provirsan a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.
Současné podávání probenecidu (léčba dny) vede k prodloužení účinku přípravku Provirsan.
Během léčby nesmíte pít alkoholické nápoje.
Užívání přípravku Provirsan s jídlem a pitím
Tablety se užívají s jídlem a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny, zvláště u starších jedinců.
U dětí do 3 let je nutné tablety rozdrtit nebo rozpustit ve sklenici vody.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Pro podávání acikloviru v těhotenství musí být zvlášť závažné důvody. O podávání přípravku v tomto
období vždy musí rozhodnout lékař. Případné otěhotnění během léčby oznamte lékaři.
Aciklovir přechází do mateřského mléka, proto se podávání acikloviru doporučuje jen v nezbytně
nutných případech. O případném podávání vždy musí rozhodnout lékař.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Aciklovir nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku Provirsan
Provirsan obsahuje monohydrát laktosy jako pomocnou látku. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte
některé cukry, poraďte se s lékařem, než začnete Provirsan užívat.
3. JAK SE PROVIRSAN UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.
Léčbu je třeba zahájit co nejdříve, u recidivujících infekcí nejlépe již v prodromálním stádiu (jestliže
se objeví neurčité příznaky upozorňující na blížící se onemocnění, např. ztráta pocitu zdraví,
nevolnost, podrážděnost, bolest kloubů apod.) nebo při výskytu prvních příznaků (svědivé a palčivé
pocity, neklid, první puchýřky).
Obvyklá dávka přípravku je:
- infekce Herpes simplex u dospělých a dětí nad 2 roky věku: 1 tableta (200 mg) 5krát denně po dobu
5 dnů ve 4hodinových intervalech s vynecháním noční dávky. U těžce probíhající infekce může lékař
3/4
léčbu prodloužit. Dávka při předcházení nemoci je obvykle 1 tableta (200 mg) 4krát denně po 6
hodinách.
- onemocnění pásovým oparem: dospělí užívají 4 tablety (800 mg) 5krát denně po 4 hodinách
s vynecháním noční dávky. V léčbě je nutno pokračovat po dobu 710 dní.
- onemocnění planými neštovicemi: dospělí 4 tablety (800 mg) 4krát denně po 6 hodinách po dobu 5
dní. Dětem od 2 let se podává dávka 20 mg/kg 4krát denně tj. např. při hmotnosti dítěte 20 kg 2 tablety
(400 mg) 4krát denně. Dětem s tělesnou hmotností nad 40 kg se podává stejná dávka jako dospělým.
U nemocných s poruchou funkce ledvin může lékař dávku upravit.
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Provirsan je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému
lékaři nebo lékárníkovi.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Provirsan, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Provirsan, než jste měl(a), nebo náhodném požití přípravku
dítětem ihned konzultujte lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) užít Provirsan
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. Vynecháte-li některou dávku,
vezměte další hned, jak je to možné. Dále pokračujte dávkami, které Vám doporučil lékař.
Následky přerušení léčby Provirsan
Užívejte předepsané dávky tak dlouho, jak Vám bylo předepsáno lékařem. Bez doporučení lékaře
nikdy sami léčbu nepřerušujte, i když příznaky nemoci ustupují.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Provirsan nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.
Přechodně se mohou vyskytnout kožní vyrážky, bolesti břicha, nevolnost až zvracení, průjem, třes,
zmatenost, závratě, bolesti hlavy, ospalost, zvýšená únavnost a vzácně halucinace.
Dále může dojít k mírnému zvýšení hladiny jaterních enzymů, močoviny a kreatininu, zejména při
nedostatečném příjmu tekutin.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU PROVIRSAN
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Provirsan obsahuje
- Léčivou látkou je aciclovirum. Jedna tableta obsahuje aciclovirum 200 mg.
4/4
- Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl
karboxymethylškrobu (typ A), magnesium-stearát, kopovidon, polysorbát 80
Jak Provirsan vypadá a co obsahuje toto balení
Provirsan jsou bílé, kulaté, ploché tablety o průměru 12 mm se zkosenými hranami a půlicí rýhou na
jedné straně.
Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, není určena k dělení dávky.
Provirsan tablety jsou dodávány v blistrech po 30 tabletách v krabičce.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce je PRO.MED.CS Praha a.s.,Telčská 1, 140 00 Praha 4, Česká
republika.
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
28.4. 2010

Recenze

Recenze produktu PROVIRSAN TBL 30X200MG

Diskuze

Diskuze k produktu PROVIRSAN TBL 30X200MG

Přidat nový příspěvek do diskuze