Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na virovou infekci organismu

PROVIRSAN TBL 30X200MG

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 20643

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PRO.MED.CS
Kód výrobku: 20643
Kód EAN: 8595026412132
Kód SÚKL: 54031
Držitel rozhodnutí: PRO.MED.CS
Aciklovir se používá k léčbě a předcházení kožních a slizničních forem infekcí vyvolaných virem Herpes simplex I. a II. a Varicella zoster u pacientů s normální imunitou i u pacientů se sníženou imunitní odpovědí (pokročilé AIDS onemocnění nebo po transplantaci kostní dřeně). Aciklovir mohou užívat dospělí i děti od 2 let věku.

Příbalový leták

1/4 

sp.zn.sukls262553/2016 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

PROVIRSAN 

200 mg 

tablety 

aciclovirum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1.  Co je Provirsan a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Provirsan užívat 
3.  Jak se Provirsan užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak Provirsan uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1. 

Co je Provirsan a k čemu se používá 

 
Provirsan  obsahuje  léčivou  látku  aciklovir. Ta  patří  do  skupiny  léčiv,  která  se  nazývají  antivirotika. 
Účinkuje tak, že zastavuje růst některých virů. 
Provirsan lze užít 
-  k léčbě  planých  neštovic  a  pásového  oparu;  u pásového  oparu  pomáhá  také  snížit  bolest  nervů, 

která se vyskytuje po vymizení vyrážky, 

-  k léčbě oparu na rtu, na genitáliích a jiných infekcí způsobených virem herpes simplex
-  k prevenci návratu oparu na rtu, na genitáliích a jiných infekcí způsobených virem herpes simplex
-  k prevenci infekce virem herpes u osob, jejichž imunitní systém je oslaben, což vede k tomu, že 

jejich tělo je oslabeno pro boj s infekcemi. 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Provirsan užívat 

 
Neužívejte Provirsan 
-  jestliže  jste  alergický(á)  na  aciklovir,  na  příbuznou  látku  valaciklovir  nebo  na  kteroukoli  další 

složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

Pokud  si  nejste  jistý(á),  poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem  dříve,  než  začnete  Provirsan 
užívat. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Provirsan se poraďte se svým lékařem, pokud 
-  máte problémy s ledvinami, 
-  je Vám více než 65 let. 
Lékař může snížit dávku přípravku Provirsan. 
Užíváte-li Provirsan, je nutné, abyste v dostatečné míře přijímal(a) tekutiny. 
Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás toto týká, promluvte si se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, 
než začnete Provirsan užívat. 

2/4 

 
Další léčivé přípravky a Provirsan 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které ovlivňují funkci ledvin, jako jsou např. 
cimetidin a probenecid. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Provirsan  není  obvykle  v průběhu  těhotenství  doporučován.  Lékař  zváží  přínosy  užívání  přípravku 
Provirsan během těhotenství pro Vás a riziko pro Vaše dítě. 
Léčivá látka přípravku Provirsan může přestupovat do mateřského mléka. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Některé nežádoucí účinky, jako je ospalost, mohou narušit Vaši schopnost koncentrace a reakce. Před 
řízením nebo obsluhou strojů se ujistěte, že se u Vás tyto nežádoucí účinky nevyskytují. 
 
Provirsan obsahuje monohydrát laktosy 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s lékařem, než začnete Provirsan 
užívat. 
 
 
3. 

Jak se Provirsan užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Váš lékař Vám určí správnou dávku, způsob a délku užívání přípravku 
-  podle druhu Vaší infekce, 
-  podle toho, zda se jedná o léčbu infekce nebo o prevenci jejího návratu. 
 
K léčbě  infekcí  virem  herpes  simplex  se  dospělým  obvykle  podává  200 mg  5×  denně,  přibližně 
v intervalu  4  hodin  s vynecháním  noční  dávky.  V léčbě  se  obvykle  pokračuje  po  dobu  5  dní,  při 
těžkých infekcích se léčba může prodloužit. 
Dětem ve věku 2 let a starším se obvykle podává stejná dávka jako dospělým. 
 
K prevenci  návratu  infekcí  virem  herpes  simplex  se  dospělým  obvykle  podává  200 mg  4×  denně, 
přibližně v intervalu 4 hodin. 
 
K léčbě planých neštovic a pásového oparu se dospělým obvykle podává 800 mg 5× denně, přibližně 
v intervalu 4 hodin s vynecháním noční dávky. V léčbě se obvykle pokračuje po dobu 7 dní. 
Dětem ve věku od 6 let se obvykle podává 800 mg 4× denně; dětem ve věku od 2 do 6 let 400 mg 
4× denně a dětem mladším než 2 roky 200 mg 4× denně. 
 
Máte-li poruchu funkce ledvin, dávku Vám lékař upraví. 
 
Tento lék se užívá ústy. Spolkněte celou tabletu a zapijte ji dostatečným množstvím vody. 
Užívejte Provirsan každý den ve stejnou dobu. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Provirsan, než jste měl(a) 
Provirsan není obvykle škodlivý, pokud se velké množství neužívá po dobu několika dnů. Pokud jste 
užil(a)  příliš  mnoho  přípravku  Provirsan,  řekněte  to  svému  lékaři.  Vezměte  si  s sebou  balení 
přípravku. 
 

3/4 

Jestliže jste zapomněl(a) užít Provirsan 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Provirsan, vezměte si ho, jakmile si vzpomenete. Pokud se již ale blíží 
čas  další  dávky,  zapomenutou  dávku  vynechejte.  Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste 
nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Příznaky, kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost 
-  vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 1 000), ale závažné alergické reakce (anafylaxe). Rychlý 

rozvoj příznaků zahrnuje: 

 

svědivou kožní vyrážku (kopřivku), 

 

otok rtů, obličeje, krku a hrdla, který způsobuje obtíže s dýcháním (angioedém), 

 

pokles krevního tlaku, který vede ke kolapsu. 

Pokud se u Vás objeví alergická reakce, přestaňte Provirsan užívat a okamžitě vyhledejte lékaře. 
 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 10) 
-  bolest hlavy, závratě, 
-  pocit na zvracení nebo zvracení, průjem, bolest břicha, 
-  svědění, kožní reakce po vystavení pokožky slunci (fotosenzitivita), 
-  únava, zvýšená teplota (horečka). 
 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100) 
-  svědivá vyrážka (kopřivka), vypadávání vlasů. 
 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000) 
-  pocit zkráceného dechu (dušnost), 
-  zvýšení hodnot jaterních enzymů, 
-  otok rtů, obličeje, krku a hrdla, který způsobuje obtíže s dýcháním (angioedém), 
-  změna v krevních testech. 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000) 
-  zmatenost nebo neklid, třes, nestabilita při chůzi a porucha koordinace pohybů (ataxie), pomalá, 

nesrozumitelná řeč (dysartrie), slyšení nebo vidění věcí, které neexistují (halucinace), psychotické 
poruchy, záchvaty (křeče), ospalost, onemocnění mozku (encefalopatie), porucha vědomí (kóma), 

-  zánět jater (hepatitida), zežloutnutí kůže a očního bělma (žloutenka), 
-  selhání ledvin, bolest v dolní části zad v oblasti ledvin nebo přímo nad boky (bolest ledvin). 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky
 které se mohou projevit v krevních testech: (mohou postihnout až 
1 pacienta z 10 000) 

 

snížený počet červených krvinek (anemie), 

 

snížený počet bílých krvinek (leukopenie), 

 

snížený  počet  krevních  destiček  (krevní  buňky,  které  pomáhají  srážení  krve) 

(trombocytopenie), 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčivŠrobárova 48, 100 41 Praha 10; 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

4/4 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak Provirsan uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do: a 
na blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Provirsan obsahuje 
Léčivou látkou je aciclovirum. Jedna tableta obsahuje aciclovirum 200 mg. 
Dalšími 

složkami 

jsou 

monohydrát 

laktosy, 

mikrokrystalická 

celulosa, 

sodná 

sůl 

karboxymethylškrobu (typ A), magnesium-stearát, kopovidon, polysorbát 80. 
 
Jak Provirsan vypadá a co obsahuje toto balení 
Provirsan jsou bílé, kulaté, ploché tablety o průměru 12 mm se zkosenými hranami a půlicí rýhou na 
jedné straně. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety, pokud máte potíže ji polknout celou. 
Provirsan je dodáván v blistrech po 30 tabletách v krabičce. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 9.12.2016 
 

Recenze

Recenze produktu PROVIRSAN TBL 30X200MG

Diskuze

Diskuze k produktu PROVIRSAN TBL 30X200MG

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám