Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis léčba nádorových onemocnění

PROVERA 100 MG 25X100MG Tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 21234

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PFIZER
Kód výrobku: 21234
Kód EAN:
Kód SÚKL: 58391
Držitel rozhodnutí: PFIZER
Jako účinný hormon se přípravek Provera používá při léčbě některých nádorových onemocnění prsů, dělohy a ledvin. Léčba může být indikována pouze lékařem.

Příbalový leták

sp.zn. sukls244517/2015 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

PROVERA

  

100 mg 

PROVERA

  

500 mg 

(medroxyprogesteroni acetas) 

tablety 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci.Viz bod 4. 

 
 
 Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je přípravek Provera a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Provera užívat 

3. 

Jak se přípravek Provera užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Provera uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Provera a k čemu se používá 

 
Přípravek  Provera  obsahuje  léčivou  látku  medroxyprogesteron-acetát,  který  patří  do  skupiny 
gestagenů,  což  je  skupina  hormonů  působících  na  reprodukční  orgány  žen.  Jedná  se  o  derivát 
(sloučenina odvozená od základní látky) přirozeně se vyskytujícího ženského hormonu progesteronu. 
 
Přípravek Provera se používá ki léčbě některých nádorových onemocnění prsu (u žen po přechodu (po 
menopauze)), endometria (slizniční vrstva dělohy) a ledvin (muži i ženy) nebo při příznacích anorexie 
(nechutenství) – kachexie (celkové sešlosti organismu spojené s výraznou tělesnou slabostí), které jsou 
následkem pokročilého zhoubného nádorového růstu nebo AIDS. 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Provera užívat 

 
Neužívejte přípravek Provera: 

jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6). 

pokud jste nedávno prodělal(a) cévní mozkovou příhodu (mrtvici) 

pokud u Vás nedávno došlo k závažnému selhání jater 

pokud se u Vás vyskytuje nevyšetřené krvácení z pochvy 

-  

pokud u Vás došlo k zamlklému potratu (nedošlo zatím k vyloučení mrtvého plodu) 

pokud byl(a) u Vás nedávno zjištěn nádor prsu nabo pohlavních orgánů v počáteční fázi 

pokud jste těhotná 

 
Upozornění a opatření  
 
Před užitím přípravku Provera se poraďte se svým lékařem. Váš lékař má být informován o tom, jestli 
máte některý z následujících stavů nebo onemocnění: 

  neočekávané krvácení z pochvy během léčby přípravkem Provera 

  onemocnění u kterého může dojít ke zhoršení vlivem zadržování tekutin - např. epilepsie, 

migréna, průduškové astma, snížená funkce srdce či jater 

  léčil(a) jste se někdy kvůli depresi 

  cukrovku (diabetes) 

  pokud se již dříve během léčby přípravkem Provera se objevila náhlá ztráta zraku (částečná 

nebo  úplná)  nebo  porucha  zraku,  jako  je  dvojité  vidění,  vystouplé  oči,  nesmíte  přípravek 
znovu užívat 

  zánět žil nebo potíže s krevními sraženinami (ucpání cév, embolie), nebo jste je v minulosti 

měl(a) 
 

Při dlouhodobé léčbě Vám může lékař kontrolovat hustotu kostní hmoty. 
 
Děti a dospívající 
Tento přípravek není určen k léčbě dětí a dospívajících. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Provera 
Účinky přípravku Provera a jiných současně podávaných léků se mohou navzájem ovlivňovat, 
přípravek může ovlivnit výsledky některých vyšetření krve a tkání. 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Přípravek Provera s jídlem a pitím 
Tablety užívejte s jídlem a zapíjejte asi půl sklenicí vody. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Přípravek Provera by mohl poškodit nenarozené dítě nebo kojené dítě. 
Tento lék nesmíte užívat během těhotenství. Kojící ženy přípravek obvykle neužívají. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Vliv na řízení a obsluhu strojů nebyl u přípravku Provera studován. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Provera užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
Doporučená dávka přípravku je: 

  zhoubný nádor prsu u žen: 400 až 1200 mg denně 

  zhoubný nádor endometria a ledvin: 200 až 600 mg denně 

  příznaky anorexie – kachexie: 1000 mg denně 

Denní  dávka  se  podává  najednou  nebo  rozdělená  do  dvou  stejných  dílčích  dávek.  Půlicí  rýha 
přípravku Provera 100 mg má pouze usnadnit dělení tablety, pokud máte potíže ji polknout celou. 
Léčba je dlouhodobá. Dávkování a dobu podávání vždy určí lékař. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Provera, než jste měl(a) 
Pokud náhodně užijete příliš mnoho tablet, informujte o tom ihned svého lékaře. Budete možná 
potřebovat lékařskou péči. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Provera 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.  
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  některý  z následujících  závažných  nežádoucích  účinků,  ihned 
vyhledejte lékařskou pomoc: 
 

  Závažná alergická reakce (četnost výskytu není známa) 

 

Příznaky  zahrnují náhlou  dušnost,  ztížené  dýchání  nebo  závrať,  otok  očních  víček,  obličeje, 
rtů nebo hrdla, kožní vyrážku, kopřivku. 

 

  Krevní sraženina v plicích (méně často) 

 

Mezi příznaky patří: 

o

  náhlý neobvyklý kašel (s možným vykašláním krve) 

o

  silná bolest na hrudi, která se může hlubokým dýcháním zhoršovat 

o

  náhlá dušnost nebo rychlé dýchání bez zjevných příčin 

o

  silné točení hlavy nebo závrať 

o

  rychlý nebo nepravidelný srdeční tep 

o

  silná bolest břicha 

 

  Krevní sraženina v noze (vzácně) 

 

Mezi  příznaky  patří  silná  bolest  nebo  otok  nohou  nebo  chodidel  doprovázené  zvýšenou 
citlivostí, horkostí nebo změněnou barvou kůže. 

 

  Krevní sraženina v oku (četnost výskytu není známa) 

 

Mezi příznaky patří ztráta zraku, bolest a otok oka, hlavně v případě náhlého výskytu. 

 

  Cévní mozková příhoda (vzácně) 

 

Mezi příznaky patří: 

o

  Slabost nebo necitlivost obličeje, paže nebo nohy, zejména na jedné straně těla 

o

  Náhlá zmatenost, potíže s mluvením nebo porozuměním 

o

  Náhlé potíže s viděním na jedno nebo obě oči 

o

  Náhlé potíže s chůzí, závrať, ztráta rovnováhy nebo koordinace 

o

  Náhlá, silná nebo dlouhodobá bolest hlavy bez zjevné příčiny 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. 

 

Časté: (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů) 

  kolísání tělesné hmotnosti 

  závrať 

  nespavost 

  bolest hlavy 

  únava 

  zvýšená chuť k jídlu 

  třes 

  zvracení 

  zácpa 

  pocit na zvracení 

  zvýšené pocení 

  porucha erekce 

  otok, zadržování tekutin 

 
Méně časté: (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) 

  abnormální ochlupení  

  otok kůže, podkoží nebo sliznic 

  účinky podobné kortikoidům 

  zhoršení cukrovky (diabetes mellitus) 

  zvýšené množství vápníku v krvi (hyperkalcemie) 

  deprese 

  stav vzrušení 

  změna sexuální touhy 

  městnavé srdeční selhání 

  povrchový zánět žil (tromboflebitida) 

  průjem 

  sucho v ústech 

  akné 

  svalová křeč 

  děložní krvácení (nepravidelné, zvýšené, snížené krvácení, špinění) 

  bolest prsů 

 

Vzácné: (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů) 

  žloutenka 

  precitlivělost na léčivý přípravek  

  nervozita 

  spavost 

  srdeční záchvat (infarkt) 

  ztráta vlasů 

  vyrážka 

  horečka 

  snížená glukózová tolerance 

  zvýšený krevní tlak 

  malátnost 

 
Není známo: četnost nelze z dostupných údajů určit 

  dlouhodobá nemožnost otěhotnění, protože nedochází k uvolnění zralého vajíčka 

  povrchové poškození sliznice děložního čípku 

  zmatenost 

  ztráta koncentrace 

  diabetický šedý zákal 

  zhoršení zraku 

  zrychlení srdeční frekvence 

  bušení srdce 

  kopřivka 

  svědění 

  vylučování cukru do moči 

  vynechávání menstruace 

  výtok z děložního čípku 

  tvorba a vylučování mléka mimo období kojení 

  abnormální jaterní testy 

  zvýšení počtu bílých krvinek 

  zvýšení počtu krevních destiček 

 
 
Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo

 

na adresu: 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 

Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5. 

Jak přípravek Provera uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za: “Použitelné do:“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod  nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Provera obsahuje 
-  Léčivou látkou je medroxyprogesteroni acetas. Jedna tableta obsahuje 100 mg nebo 500 mg 

medroxyprogesteroni acetas. 

-  Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, kukuřičný škrob, želatina, makrogol 400, 

sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), sodná sůl dokusátu s natrium-benzoátem, magnesium-
stearát. 

 
Jak přípravek Provera vypadá a co obsahuje toto balení 
 

PROVERA 100 mg: bílé, kulaté tablety s půlicí rýhou na jedné straně a na druhé straně nápis U 467. 

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablet pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky. 
Tablety se dodávají v hnědé skleněné lahvičce s polyethylenovým uzávěrem nebo v Al/PVC blistru. 

Velikost balení 25 a 100 tablet 

 

PROVERA 500 mg: bílé, podlouhlé, vypouklé tablety, na jedné straně nápis UPJOHN 717.  

Tablety se dodávají v hnědé skleněné lahvičce s polyethylenovým uzávěrem nebo v Al/PVC blistru. 

Velikost balení: 20 tablet 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
Pfizer, spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, Česká republika 
 
Výrobce 
Pfizer Italia S.R.L., Marino del Tronto, Ascoli Piceno, Itálie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 3.10.2016 

Recenze

Recenze produktu PROVERA 100 MG 25X100MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu PROVERA 100 MG 25X100MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám