Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PRO.MED.CS
Kód výrobku: 137227
Kód EAN: 8595026462175
Kód SÚKL: 53716
Držitel rozhodnutí: PRO.MED.CS

Příbalový leták

1/6
Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls236870/2012

Příbalová informace: informace pro uživatele

PROTRADON
tvrdé tobolky
tramadoli hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Protradon a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Protradon užívat
3. Jak se Protradon užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Protradon uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je Protradon a k čemu se používá

Tramadol léčivá látka přípravku Protradon je lék proti bolesti, který patří do skupiny léků
podobných opiátům, ovlivňujících centrální nervový systém. Zmírňuje bolest působením na zvláštní
nervové buňky v míše a v mozku.
Protradon se používá k léčbě středně silných až silných bolestí.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Protradon užívat

Neužívejte přípravek Protradon
- jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6),
- při akutní otravě alkoholem, užíváte-li léky na spaní, léky proti bolesti nebo jiné psychotropní léky
(léky ovlivňující náladu a emoce),
- jestliže současně užíváte inhibitory MAO (určité léky proti depresi) a/nebo pokud jste je užíval(a)
v posledních 14 dnech před léčbou přípravkem Protradon (viz Další léčivé přípravky a přípravek
Protradon),
- při těžkém ledvinném selhání,
- jestliže trpíte epilepsií, která není přiměřeně kompenzována léčbou,
- jako náhradu při odvykací protidrogové léčbě.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Protradon se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem:
2/6
- jestliže se domníváte, že jste závislý(á) na jiných lécích proti bolesti (opiátech),
- jestliže trpíte poruchami vědomí (jestliže je Vám na omdlení),
- jestliže jste v šoku (jehož příznakem může být například studený pot),
- jestliže trpíte zvýšeným nitrolebním tlakem (což je možné po poranění hlavy nebo při
onemocněních mozku),
- jestliže máte potíže s dýcháním,
- jestliže máte sklon k epilepsii nebo křečím,
- jestliže trpíte chorobou jater nebo ledvin.
Věnujte prosím pozornost tomu, že Protradon může vést ke vzniku tělesné nebo psychické závislosti.
Užívá-li se Protradon dlouhodobě, může jeho účinek slábnout (vznik tolerance) a může být potřebné
zvyšování dávek. U nemocných se sklonem ke zneužívání léků anebo u pacientů závislých na lécích se
doporučuje pouze krátkodobá léčba přípravkem Protradon, za pečlivé lékařské kontroly.
Pokud se u Vás v průběhu léčby přípravkem Protradon vyskytne a/nebo se v minulosti vyskytl některý
z těchto problémů, informujte o něm prosím svého lékaře.

Děti
Protradon není vzhledem k obsahu léčivé látky určen pro děti mladší než 12 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Protradon
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Účinek přípravku Protradon může časem slábnout a doba jeho působení se může zkracovat, jestliže
užíváte léky obsahující
- karbamazepin (proti epileptickým křečím).
Riziko nežádoucích účinků je zvýšené
- jestliže současně s přípravkem Protradon užíváte léky, které rovněž tlumí mozkové funkce,
- jestliže užíváte léky, které mohou vyvolat křeče (záchvaty), jako některá antidepresiva nebo
antipsychotika. Riziko vyvolání záchvatu se může zvýšit, jestliže s těmito léky současně užíváte i
Protradon. Váš lékař Vám řekne, jestli je užívání přípravku Protradon pro Vás vhodné,
- jestliže užíváte určitá antidepresiva. Protradon a tyto léky se mohou vzájemně ovlivňovat a můžou
se u Vás projevit příznaky jako bezděčné rytmické svalové stahy, včetně stahů okohybných svalů,
neklid, nadměrné pocení, třes, zvýšené reflexy, zvýšení svalového napětí, tělesná teplota nad
38 °C,
- jestliže užíváte léky proti krevní srážlivosti, zvané kumarinové deriváty (např. warfarin). Přípravek
může ovlivnit jejich účinek, čímž může docházet ke vzniku malých ložisek podkožního krvácení
(ekchymóz).
Další možné vzájemné působení
- Protradon se nesmí podávat současně s inhibitory MAO (léky určenými k léčbě deprese).
V případech, kdy se inhibitory MAO užívaly v průběhu 14 dnů před podáním jiného opiátu
(petidinu), byly pozorovány život ohrožující nežádoucí účinky s ovlivněním centrálního
nervového systému, dýchání a oběhu.
Tramadol zvyšuje riziko toxicity digoxinu (lék na srdce).

Přípravek Protradon s jídlem a pitím
V průběhu léčby přípravkem Protradon nepijte alkohol, protože účinky přípravku Protradon a alkoholu
se mohou navzájem zesilovat.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
3/6
Jste-li těhotná, lékař Vám předepíše Protradon pouze v případě, že je to naprosto nezbytné.
Jelikož nebyla zkoumána u těhotných žen bezpečnost přípravku Protradon, jeho použití se v průběhu
těhotenství obecně nedoporučuje. Je-li přípravek Protradon podán před nebo v průběhu porodu,
neovlivňuje stahy dělohy, nezbytné k přirozenému průběhu porodu.
Do mateřského mléka se dostává asi 0,1 % dávky užitého léku. Protradon se nedoporučuje podávat
kojícím matkám, pouze ze zvlášť závažných důvodů je možné jednorázové podání. Po jednorázovém
podání tramadolu není obvykle nutné kojení přerušovat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Protradon může ovlivnit Vaše reakce. Máte-li dojem, že Vaše reakce jsou ovlivněny,
neřiďte automobil ani jiný dopravní prostředek, nepoužívejte elektrická zařízení, neobsluhujte stroje a
nevykonávejte práci ve výškách!


3. Jak se Protradon užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.
Dávkování se upravuje podle intenzity bolesti a podle individuální citlivosti na bolest. K odstranění
bolesti by se měla použít nejnižší možná dávka přípravku. Neurčí-li lékař jinak, obvyklá dávka
přípravku je:

Dospělí a dospívající od 12 let
Při bolesti střední intenzity se užije 1 tvrdá tobolka přípravku Protradon (což odpovídá tramadoli
hydrochloridum 50 mg). Pokud neovlivní bolest během 3060 minut, je možno užít druhou tobolku.
Jestliže je zapotřebí při těžké bolesti vyšší dávka, je možno užít 2 tvrdé tobolky přípravku Protradon
najednou (což odpovídá tramadoli hydrochloridum 100 mg).
V závislosti na intenzitě bolesti trvá účinek po dobu 48 hodin. Není-li lékařem předepsáno jinak,
denní dávka přípravku Protradon by neměla bez doporučení lékaře překročit počet 8 tobolek (odpovídá
tramadoli hydrochloridum 400 mg).

Starší pacienti
U starších pacientů (nad 75 let) může být prodloužena doba vylučování přípravku. Jestli se Vás to
týká, Váš lékař Vám doporučí prodloužení dávkovacího intervalu.

Závažné onemocnění jater a ledvin (nedostatečnost)/dialyzovaní pacienti
Pacienti se závažnou nedostatečností jater nebo ledvin nesmí léčivý přípravek Protradon užívat.
Jestliže máte mírnou nebo středně závažnou nedostatečnost, Váš lékař Vám může doporučit
prodloužení dávkovacího intervalu.

Jak a kdy by se měl Protradon užívat
Tvrdé tobolky Protradon nekousejte, nedělte a zapijte je dostatečným množstvím tekutiny. Tvrdé
tobolky lze užívat bez ohledu na jídlo.

Jak dlouho by se měl Protradon užívat
Neužívejte Protradon déle, než je naprosto nezbytné. Je-li z důvodu povahy a závažnosti onemocnění
nezbytná dlouhodobá léčba bolesti přípravkem Protradon, je potřebné pečlivě sledovat pacienta
v pravidelných a krátkých časových intervalech, za účelem zjištění nutnosti další léčby a jejího
dávkování (včetně jejího přerušení, je-li nutné).
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Protradon je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému
lékaři nebo lékárníkovi.

4/6
Jestliže jste užil(a) více přípravku Protradon, než jste měl(a)
Jestliže jste omylem užil(a) dvě jednotlivé dávky přípravku Protradon, nejspíše žádné negativní účinky
nenastanou. Objeví-li se opět bolest, pokračujte v užívání přípravku Protradon dle obvyklého
schématu.
V případě náhodného požití většího množství přípravku nebo při požití přípravku dítětem ihned
kontaktujte lékaře.
Po velmi vysokých dávkách se mohou objevit velmi úzké zorničky, zvracení, pokles krevního tlaku,
bušení srdce, mdloby, porucha vědomí až kóma (hluboké bezvědomí), křeče, poruchy dýchání až
zástava dechu. V těchto případech ihned volejte lékaře!

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Protradon
Jestliže jste zapomněl(a) užít tvrdou tobolku Protradon, může se opět objevit bolest. Nezdvojnásobujte
následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, a pokračujte podle původního doporučení
lékaře.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Protradon
Pokud přerušíte nebo ukončíte léčbu přípravkem Protradon předčasně, nejspíše se opět objeví bolest.
Pokud chcete ukončit léčbu z důvodu nepříjemných nežádoucích účinků, poraďte se se svým lékařem.
Ukončení léčby přípravkem Protradon je obvykle bez příznaků z vysazení. U některých pacientů, kteří
užívali Protradon velmi dlouho, se však mohou objevit některé příznaky, například neklid, úzkost,
nervozita, panické záchvaty, halucinace, neobvyklé čití (svědění, brnění, znecitlivění), hučení v uších,
nespavost, třes nebo žaludeční a střevní obtíže. Pokud se po vysazení přípravku Protradon vyskytne
některý z těchto příznaků, poraďte se prosím se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Obvykle se třídí následujícím způsobem:
- velmi časté (vyskytují se u více než 1 z 10 pacientů),
- časté (vyskytují se u 1 až 10 ze 100 pacientů),
- méně časté (vyskytují se u 1 až 10 z 1000 pacientů),
- vzácné (vyskytují se u 1 až 10 z 10 000 pacientů),
- velmi vzácné (vyskytují se u méně než 1 z 10 000 pacientů).

Nejčastějšími nežádoucími účinky léčby přípravkem Protradon jsou pocit na zvracení a závratě, které
se vyskytují u více než 1 pacienta z 10.

Srdeční a oběhové poruchy
Méně časté: vliv na srdce a krevní oběh (bušení srdce, rychlá srdeční akce, pocit na omdlení nebo
kolaps). Tyto nežádoucí účinky se vyskytují především u stojících pacientů a/nebo po fyzické zátěži.
Vzácné: pomalá srdeční akce, vzestup krevního tlaku.

Nervové poruchy
Velmi časté: závratě.
Časté: bolest hlavy, ospalost.
Vzácné: změny chuti k jídlu, abnormální čití (např. svědění, mravenčení, necitlivost), chvění, pomalé
dýchání, epileptické křeče, krátkodobá ztráta vědomí.
5/6
Jestliže se převýší nejvyšší doporučovaná dávka nebo se současně užívají jiné léky ovlivňujících
mozkové funkce, může dojít ke snížení dechové frekvence.
Po vysokých dávkách tramadolu a nebo při současném užívání léků snižujících práh pro vznik křečí
může dojít k epileptickým záchvatům.

Nežádoucí účinky na psychiku
Vzácné: halucinace, poruchy vědomí, zmatenost, úzkost, poruchy spánku a noční můry.
Po léčbě přípravkem Protradon se mohou vyskytnout psychické obtíže. Jejich intenzita a povaha může
být různá (v závislosti na osobnosti pacienta a délce léčby). Tyto obtíže mohou spočívat ve změnách
nálady (obvykle povznesená nálada, vzácněji podráždění), změnách aktivity (obvykle snížení, vzácněji
zvýšení) a ve snížení poznávacího a smyslového vnímání (změny v čití a rozpoznávání, které mohou
vést k chybným rozhodnutím).
Je možný vznik závislosti.

Oční poruchy
Vzácné: rozmazané vidění.

Dýchací potíže
Bylo popsáno zhoršení projevů astmatu, avšak příčinná souvislost s léčivou látkou tramadolem nebyla
stanovena.

Žaludeční a střevní obtíže
Velmi časté: pocit na zvracení.
Časté: zvracení, zácpa, sucho v ústech.
Méně časté: říhání, žaludeční nevolnost (např. pocity tlaku v žaludku, nadýmání).

Kožní poruchy
Časté: pocení.
Méně časté: kožní reakce (např. svědění, vyrážka, kopřivka).

Svalové potíže
Vzácné: svalová slabost.

Poruchy jater a žlučových cest
Velmi vzácně bylo v časové souvislosti s léčbou tramadolem popsáno přechodné zvýšení jaterních
testů.

Poruchy močových cest
Vzácné: poruchy odtoku moči, snížené množství moči (z důvodu zadržování moči v močovém
měchýři).

Celkové tělesné příznaky
Vzácné: alergické reakce (např. ztížené dýchání, dušnost, otoky).

Jestliže je Protradon užíván dlouhodobě, může vzniknout závislost. Riziko vzniku závislosti je však
velmi nízké.
Po ukončení léčby se mohou vzácně objevit abstinenční příznaky, jako jsou: záchvaty paniky, těžké
stavy úzkosti, halucinace, parestezie (mravenčení, pálení v končetinách), zvonění v uších a jiné
neobvyklé příznaky týkajícími se funkce centrálního nervového systému (viz Jestliže jste přestal(a)
užívat přípravek Protradon).

6/6
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.


5. Jak Protradon uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě 1525 °C v původním vnitřním obalu a v krabičce, aby byl přípravek chráněn
před vlhkostí a světlem.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Protradon obsahuje
- Léčivou látkou je tramadoli hydrochloridum. Jedna tvrdá tobolka obsahuje tramadoli
hydrochloridum 50 mg.
- Dalšími složkami jsou mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu, koloidní
bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, želatina, indigokarmín, žlutý oxid železitý, oxid
titaničitý.

Jak přípravek Protradon vypadá a co obsahuje toto balení
Protradon jsou žluto-zelené tvrdé želatinové tobolky (víčko zelené, spodní část světle žlutá). Tvrdé
tobolky obsahují bílý prášek.
Velikost balení: 10, 20 nebo 500 tvrdých tobolek.
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1, 140 00 Praha 4, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 13.3.2013

Recenze

Recenze produktu PROTRADON CPS 500X50MG

Diskuze

Diskuze k produktu PROTRADON CPS 500X50MG

Přidat nový příspěvek do diskuze