Oblíbené položky

Úvodní strana » Trápí mě » Chřipka a nachlazení » Přípravky na kašel » Suchý a dráždivý kašel

PROSPAN 700 mg sirup 100 ml - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 111992

99 % 15 recenzí

Prospan uvolňuje hleny v dýchacích cestách, usnadňuje vykašlávání a ulevuje od kašle. Prospan, sirup se používá k léčbě akutních zánětů dýchacích cest provázených kašlem.

Více informací

Produkt je dočasně nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (15)
Diskuze

Podrobné informace

Prospan uvolňuje hleny v dýchacích cestách, usnadňuje vykašlávání a ulevuje od kašle. Prospan, sirup se používá k léčbě akutních zánětů dýchacích cest provázených kašlem.

Informace o produktu

Výrobce: ENGELHARD ARZNEIMITTEL AND CO.
Značka: PROSPAN
Kód výrobku: 111992
Kód EAN: 4104480705434
Kód SÚKL: 202353
Držitel rozhodnutí: ENGELHARD ARZNEIMITTEL AND CO.

Proč se užívá přípravek Prospan?

Přípravek se používá ke zlepšení při akutních zánětech dýchacích cest provázených kašlem. Po poradě s lékařem se užívá dále ke zlepšení potíží při chronických zánětech dýchacích cest provázených kašlem. Přípravek je určen dospělým, mladistvým i dětem.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

Strana 1 (celkem 4) 

sp.zn.sukls243307/2017 
 
 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

PROSPAN 

7 mg/ml 

Sirup 

Hederae helicis folii extractum siccum 

 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz. bod 4. 

Pokud se do 5 dnů (u dětí do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte 
se poradit s lékařem.   

 
 Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je přípravek Prospan a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Prospan užívat  

3. 

Jak se přípravek Prospan užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Prospan uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1. 

Co je přípravek Prospan a k čemu se používá 

 
Přípravek Prospan je fytofarmakum (rostlinný léčivý přípravek). 
Přípravek Prospan obsahuje jako účinnou složku suchý extrakt z břečťanového listu. 
 
Prospan, sirup se používá k léčbě akutních zánětů dýchacích cest provázených kašlem. Přípravek 
uvolňuje hleny v dýchacích cestách, usnadňuje vykašlávání a ulevuje od kašle.  
Po poradě s lékařem se dále užívá k léčbě chronických zánětů dýchacích cest provázených 
kašlem. 
Přípravek je určen dospělým, mladistvým i dětem. 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Prospan užívat  

 
Neužívejte přípravek Prospan: 

jestliže jste alergický(á) na suchý extrakt z břečťanového listu nebo na kteroukoli další 
složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).  

 
Upozornění a opatření  

 

Strana 2 (celkem 4) 

Před užitím přípravku Prospan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
V případě, že se objeví dušnost, horečka anebo krev či hnis ve vykašlávaném hlenu, je třeba 
poradit se ihned s lékařem nebo lékárníkem. 
 
Děti a dospívající 
Přípravek je určen dospívajícím i dětem od narození. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Prospan
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Dosud nebyly popsány interakce související se souběžným používáním jiných léků v kombinaci 
s přípravkem Prospan.  
 
Těhotenství, kojení a plodnost  
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat. Přípravek Prospan je možné 
během těhotenství a kojení užívat pouze ze závažných důvodů, léčbu vždy konzultujte s lékařem. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Prospan nemá nebo má zanedbatelný žádný vliv na schopnost řídit dopravní 
prostředky nebo obsluhovat stroje.  
 
Přípravek Prospan obsahuje krystalizující sorbitol 70%.   
2,5 ml sirupu obsahuje 0,963 g sorbitolu, tj. 0,08 sacharidové jednotky. Při dávce 2,5 ml pacient 
užije 0,963 g sorbitolu a při dávce 5 ml 1,9 g sorbitolu.  
 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete 
tento léčivý přípravek užívat.  
 
3. 

Jak se přípravek Prospan užívá  

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Použití u dětí a dospívajících: 
Děti do 1 roku věku užívají 2,5 ml sirupu dvakrát denně (což odpovídá 35 mg Hederae helicis 
folii extractum siccum - suchý extrakt z břečťanového listu).  
Děti mezi 1-5 lety věku užívají 2,5 ml sirupu třikrát denně (což odpovídá 52,5 mg Hederae 
helicis folii extractum siccum). 
Děti mezi 6-9 lety věku užívají 5 ml sirupu třikrát denně (což odpovídá 105 mg Hederae helicis 
folii extractum siccum). 
Dospělí, dospívající a děti nad 10 let věku užívají 5 ml sirupu třikrát denně (což odpovídá 105 
mg Hederae helicis folii extractum siccum). 
V případě potřeby mohou dospělí (při silných potížích či v případě vyšší tělesné váhy) užívat 7,5 
ml sirupu třikrát denně (což odpovídá 157,5 mg Hederae helicis folii extractum siccum). 
 
Sirup se dávkuje pomocí přiložené odměrky. Sirup se užívá při dávkování třikrát denně ráno, v  
poledne a večer, při dávkování dvakrát denně ráno a večer.  
 

 

Strana 3 (celkem 4) 

Délka léčby závisí na typu a závažnosti příznaků, léčba by však měla trvat minimálně týden i při 
mírnějších zánětech dýchacích cest. Léčba by měla pokračovat ještě 2 až 3 dny po vymizení 
příznaků, aby se zajistil její úspěch. 
 
Pokud se do 5 dnů (u dětí do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se 
poradit s lékařem.  
Pokud u Vás příznaky onemocnění přetrvávají déle než 7 dní, navštivte lékaře. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Prospan, než jste měl(a) 
Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Po požití výrazně vyšších dávek, přesahujících 
trojnásobek doporučené denní dávky, se může vyvinout nevolnost, zvracení a průjem. Jestliže 
jste omylem užil(a) vyšší než doporučenou dávku anebo jestliže vyšší dávku léku omylem požilo 
dítě, vyhledejte lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Prospan  
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku; užijte příští 
obvyklou dávku v další obvyklou dobu. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Prospan   
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 osob): mohou se objevit 
běžné alergické reakce a průjem vyvolaný obsahem sorbitolu v přípravku. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5. 

Jak přípravek Prospan uchovávat 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Doba použitelnosti po prvním otevření je 6 měsíců.  
 

 

Strana 4 (celkem 4) 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a lahvičce za 
„Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Prospan obsahuje 
 
Léčivou látkou je 700 mg Hederae helicis folii extractum siccum (suchý extrakt z břečťanového  
listu  5–7,5:1 ve 100 ml sirupu. 
Extrakční činidlo: ethanol 30% (m/m). 
Dalšími složkami jsou: kalium-sorbát, bezvodá kyselina citrónová, krystalizující sorbitol 70%, 
xanthanová klovatina, třešňové aroma, čištěná voda. 
 
Jak přípravek Prospan vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Přípravek Prospan je světle hnědá, slabě zakalená tekutina sladké ovocné chuti a pachem po 
třešních.  
Lahvička z hnědého skla III. hydrolytické třídy, PE nalévací vložka, PE šroubovací uzávěr 
s bezpečnostním pojistným kroužkem, PP odměrka, krabička. 
 
Obsah balení: 1 lahvička se 100 ml nebo 200 ml sirupu. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Engelhard Arzneimittel GmbH & Co.KG, 
Herzbergstrasse 3, 
611 38 Niederdorfelden  
Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 24. 11. 2017 
 
 
 

Recenze (15)

Recenze produktu PROSPAN 700 mg sirup 100 ml

Recenze od 15 uživatelů s celkovým hodnocením 99 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

100 %

100 %

Chuťově výborný, děti ho polykaly rády, krásně nám zabral.

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu PROSPAN 700 mg sirup 100 ml

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Martina T.

100 % 11/07/2017

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám