Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Hormonální léky

PROPYCIL 50 20X50MG Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 25680

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: HAUPT PHARMA BERLIN GMBH, BERLÍN
Kód výrobku: 25680
Kód EAN: 4260099070032
Kód SÚKL: 14913
Držitel rozhodnutí: HAUPT PHARMA BERLIN GMBH, BERLÍN
Propycil 50 se používá při zvýšené činnosti štítné žlázy, spojené se zvýšenou tvorbou hormonů. Přípravek mohou užívat dospělí, děti od 6 let i mladiství.

Příbalový leták

sp.zn.sukls127990/2017 
 

Příbalová informace - informace pro uživatele 

 

Propycil 50 

propylthiouracilum 

tablety 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je přípravek Propycil 50 a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Propycil 50 užívat  

3. 

Jak se přípravek Propycil 50 užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Propycil 50 uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Propycil 50 a k čemu se používá 

 
Propycil  50  patří  do  skupiny  léků  používaných  k léčbě  zvýšené  činnosti  štítné  žlázy  (antityroidální 
látky). Nadměrně aktivní štítná žláza vytváří velké množství hormonů štítné žlázy, což způsobuje stav 
zvaný hypertyroidismus. 
Mohou se objevit příznaky jako rychlý nebo nepravidelný srdeční rytmus, pocení, výkyvy nálady, třes, 
změny  tělesné  hmotnosti,  slabost,  únava,  nesnášenlivost  vysokých  teplot,  menstruační  problémy  a 
další. Někteří pacienti mohou také trpět strumou (voletem) a vystoupením očí (Gravesova nemoc). 
Propycil 50 se podává jako lék upravující nerovnováhu hormonů štítné žlázy. Může být také používán 
u určitých forem onemocnění štítné žlázy jako je autonomní toxický adenom štítné žlázy nebo jako 
příprava na chirurgické zákroky (tyreoidektomie) nebo při léčbě radioaktivním jodem. 
 
Propycil 50 nemá být používán jako lék první volby u dětí. Je možné ho podávat pouze v případě, že 
nejsou dostupné či vhodné ostatní možnosti léčby. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Propycil 50 užívat  

 
Neužívejte přípravek Propycil 50 

jestliže  jste  alergický(á)  na  léčivou  látku  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

jestliže  jste  měl(a)  závažné  nežádoucí  účinky  při  užívání  léků  obsahujících  propylthiouracil, 
zvláště  pokles  počtu  bílých  krvinek  (agranulocytózu),  zánětlivé  onemocnění  cév  a  zánětlivé 
onemocnění jater. 

 
Upozornění a opatření 

Před užitím přípravku Propycil 50 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

Zvláštní péče a pečlivé sledování Vaším lékařem je třeba v případě, že nemáte normální počet bílých 
krvinek,  jestliže  máte  jakékoli  problémy  s játry  (zvýšené jaterní enzymy)  nebo  problémy  s odtokem 
žluči (cholestáza). 
U  dětí  i  dospělých  léčených  propylthiouracilem  bylo  hlášeno  několik  případů  závažných  jaterních 
reakcí,  včetně  smrtelných  případů  a  případů  vyžadujících  transplantaci  jater.  Pokud  se  u  Vás 
vyskytnou  příznaky  onemocnění  jater,  jako  např.  pocit  na  zvracení,  pocit  nemoci,  průjem,  žluté 
zbarvení kůže a očního bělma, tmavá moč, světlá stolice, sklon ke krvácení, svědění a třesavka, máte 
okamžitě informovat lékaře. 
 
V případě, že zvětšená štítná žláza zasahuje průdušnici, má být Propycil 50 užíván po krátkou dobu a 
za pečlivého sledování. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Propycil 50 

Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.  
 
Které léky ovlivňují přípravek Propycil 50? 

Podávání thyroxinu snižuje příjem přípravku Propycil 50 štítnou žlázou a nadto vyžaduje výraznější 
potlačení  syntézy  vlastního  hormonu,  takže  k  dosažení  srovnatelného  tlumivého  účinku  na  štítnou 
žlázu je třeba vyšší dávky přípravku Propycil 50. 

Tyreostatický účinek (snížení funkce štítné žlázy) přípravku Propycil 50 může být snížen současným 
podáváním  jódu  nebo  předchozím  podáváním léčivých  přípravků  obsahujících  jód  nebo 
radiokontrastních látek. Za těchto podmínek může být nástup léčivého účinku oddálen. 
 
Které další léky mohou být ovlivněny přípravkem Propycil 50? 

Léčba  přípravkem  Propycil  50  může  ovlivnit  volnou  účinnou  frakci  propranololu  a  kumarinových 
derivátů  (léky  na  úpravu  srdeční  činnosti  proti  srážení  krve),  takže  může  být  potřeba  upravit  jejich 
dávky. 
 
Těhotenství a kojení 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékaře, dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Během  těhotenství  musí  být  dávka  přípravku  Propycil  50  co  nejnižší,  aby  se  předešlo  potratu  a 
hypotyroidismu (snížení činnosti funkce štítné žlázy) a strumě u plodu. V tomto období je nezbytné 
pečlivé sledování. Tvorba hormonů štítné žlázy u plodu začíná v 10. až 14. týdnu těhotenství. 
 
V několika  studiích  se  míra  výskytu  vrozených  vývojových  vad  při  léčbě  propylthiouracilem  nijak 
nelišila  od jejich  spontánního  výskytu.  Nicméně,  na  základě jednotlivých  hlášení  nemůže  být  riziko 
vrozených vad při léčbě propylthiouracilem vyloučeno. 
 
Během  léčby  přípravkem  Propycil  50  je  kojení  možné.  Dávka  přípravku  Propycil  50  má  být  nízká 
(150  mg  denně).  Protože  existují  ojedinělé  zprávy  o  hypotyroidismu  u  novorozenců,  je  nezbytné 
zvláštní  sledování  novorozence.  Kombinace  přípravku  Propycil  50  a  thyroxinu  během  těhotenství  a 
v období kojení se nedoporučuje. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Zvažte,  zda  příznaky  Vašeho  onemocnění  štítné  žlázy  nebo  možné  nežádoucí  účinky  přípravku 
Propycil 50 mohou ovlivnit Vaši schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Propycil 50 obsahuje laktózu 

Tyto tablety obsahují laktózu. Popkud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se 
svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat 
 
 
3. 

Jak se přípravek Propycil 50 užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dávkování přípravku Propycil 50 je individuální. Dávkování určí a bude sledovat lékař. Nepřerušujte 
prosím, sami užívání léku ani nezvyšujte dávku. Vždy se poraďte s Vaším lékařem. 
 
Dávkování a způsob podání 
V jakých dávkách a jak často máte užívat přípravek Propycil 50? 
 
Pokud lékař neurčí jinak, je obvyklé toto dávkování: 
Dospělí, mladiství a děti starší 10 let: 
Úvodní dávka (celková denní dávka) u mírného hypertyroidismu je 100 až 300 mg propylthiouracilu 
(2 až 6 tablet) rozděleně ve 2 až 3 jednotlivých dávkách po 50 až 100 mg (1 až 2 tablety). 
V těžkých  případech  a  po  požití  jódu  se  doporučuje  vyšší  úvodní  dávka  300  až  600  mg 
propylthiouracilu (6 až 12 tablet denně) užívaná rozděleně ve 4 až 6 jednotlivých dávkách. Udržovací 
dávka je 50 až 150 mg propylthiouracilu (1 až 3 tablety) denně. 
 
Děti ve věku 6 až 10 let: 
Úvodní dávka je 50 až 150 mg propylthiouracilu (1 až 3 tablety) denně a udržovací dávka je přibližně 
25 až 50 mg propylthiouracilu (1/2 až 1 tableta) denně. 
 
Propycil 50  nemá být užíván jako lék první volby u dětí. Je možné ho podávat pouze v případě, že 
nejsou dostupné či vhodné ostatní možnosti léčby. 
 
Starší pacienti: 
U starších pacientů se doporučuje nižší dávkování. 
 
Porucha funkce ledvin: 
Dávka propylthiouracilu se při lehké a středně těžké poruše funkce ledvin snižuje o 25 % a při těžké 
poruše funkce ledvin o 50 %. 
 
Porucha funkce jater: 
Při poklesu jaterních funkcí mají být zváženy nízké dávky propylthiouracilu. 
 
Před léčbou přípravkem Propycil 50 mají být vyšetřeny funkce ledvin a jater. 
 
Pokud máte pocit, že účinek přípravku Propycil 50 je příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se se svým 
lékařem. 
 
Jak a kdy máte užívat přípravek Propycil 50? 
Tablety se polykají celé, bez žvýkání a zapíjejí se dostatečným množstvím vody. 
 
Jak dlouho máte užívat přípravek Propycil 50? 
Délku léčby určí Váš lékař podle Vašich individuálních potřeb. 
 
Při úvodní léčbě hypertyroidismu se mají výše uvedné dávky užívat v pravidelných intervalech během 
dne. Udržovací dávka může být užívána najednou po snídani. 
 
Udržovací léčba trvá obecně půl až dva roky (v průměru jeden rok), zlepšení se zvyšuje při delší léčbě. 
 

V případech chirurgické léčby hypertyroidismu se doporučuje začít s léčbou přípravkem Propycil 50 
3 až 4 týdny před zákrokem (v individuálních případech dříve) a skončit léčbu jeden den před operací. 
 
Pacienti  s  výrazným  zvětšením  štítné  žlázy  a  v blízkosti  průdušnice  mají  být  léčeni  přípravkem 
Propycil  50  pouze  po  krátkou  dobu,  jinak  hrozí  riziko  dalšího  zvětšení  štítné  žlázy  a  utlačování 
horních cest dýchacích. Léčba musí být pečlivě sledována a má být zvážena kombinace s thyroxinem. 
 
Jestliže  jste  užil(a)  více  přípravku  Propycil  50,  než  jste  měl(a),  kontaktujte  okamžitě  svého 
lékaře. 

Případy akutní intoxikace přípravkem Propycil 50 nebyly hlášeny.  

Následek chronického předávkování je vznik strumy a hypotyroidismu (snížení činnosti štítné žlázy). 
Příznaky  zahrnují  celkovou  slabost,  únavu,  nesnášenlivost  chladu,  neustálé  mrazení,  ztrátu  pocení, 
nezájem  o  každodenní  život,  ztrátu  schopnosti  koncentrace  a  vzestup  na  váze,  dále  bolest  srdce, 
poruchy krevního oběhu, dýchavičnost, revmatické poruchy (bolest končetin) a pocit necitlivosti prstů. 

Vysoké dávky způsobují strumu nebo rozšíření již existující strumy. 

Zvláštní  opatření  při  předávkování  nejsou  známa.  Může  být  zvážen  výplach  žaludku  nebo 
endoskopické odstranění zbylých tablet. 

 
V případech  chronického  předávkování  s tvorbou  strumy  Váš  lékař  přeruší  podávání  přípravku 
Propycil  50.  Pokud  to  bude  nezbytné,  dostanete  thyroxin.  Obecně  se  funkce  štítné  žlázy  upraví 
spontánně. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Propycil 50 
 
Vynechte  úplně  tuto  dávku  a  potom  si  vezměte  další  dávku  ve  správnou  dobu.  Nezdvojnásobujte 
následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Propycil 50  
 
Bez souhlasu Vašeho lékaře nepřerušujte nikdy léčbu ani ji předčasně neukončujte. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
K popisu frekvence nežádoucích účinků jsou užívány následující termíny. 
 

Velmi časté: 
Více než 1 z 10 pacientů 

Časté: 
Více než 1 z 100 pacientů  

Méně časté: 
Více než 1 z 1 000 pacientů 

Vzácné: 
Více než 1 z 10 000 pacientů 

Velmi vzácné: 
1 nebo méně z 10 000 pacientů včetně jednotlivých případů 

 

Poruchy krve a lymfatického systému: 

Časté: nedostatek určité podskupiny bílých krvinek (neutropenie) bez klinických příznaků. 

Méně  časté:  závažným  nežádoucím  účinkem  je  ztráta  bílých  krvinek  (agranulocytóza),  částečně  s 
těžkými komplikacemi. Agranulocytóza se může vyskytnout během několika málo hodin a nejdříve se 

projeví  zánětem  sliznice  dutiny  ústní,  bolestí  v krku,  horečkou  a  vznikem  vředů.  Jestliže  se  tyto 
poruchy  objeví,  zvláště  během  prvních  týdnů  léčby,  užívání  přípravku  Propycil  50  musí  být  ihned 
přerušeno  a  musíte  navštívit  svého  lékaře,  aby  mohla  být  provedena  kontrola  krevního  obrazu. 
Příznaky se mohou objevit týdny nebo dokonce měsíce po začátku léčby. Často ustupují samovolně. 

Velmi vzácné: nedostatek počtu krevních destiček nedostatek všech krevních buněk, narušená tvorba 
červených  krvinek,  destrukce  krvinek,  pozitivní  Coombsův  test  (viz  níže),  rozšíření  lymfatických 
uzlin. 

Poruchy imunitního systému: 

Časté: reakce z přecitlivělosti. Alergické kožní reakce (svědění, kopřivka) se vyskytují často. Obvykle 
jsou méně závažné a často mizí při pokračující léčbě (viz také poruchy kůže a podkožní tkáně). 

Vzácné: léková horečka, poškození jater (viz také poruchy jater a žlučových cest). 

Velmi vzácné: bolest kloubů (viz také poruchy  svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně), zánět 
krevních  cév.  Mezi  příznaky  zánětu  krevních  cév  patří bolesti  kloubů  a  svalů,  příznaky  podobné 
chřipce,  mohou  být  také  postiženy  ledviny,  plíce  a  kůže.  Jestliže  se  projeví  příznaky  tohoto 
onemocnění,  je  třeba  se  poradit  s lékařem  a  udělat  imunologické  testy.  Má  být  zváženo  okamžité 
vysazení  přípravku  Propycil  50.  Obvykle  tyto  příznaky  po  ukončení  léčby  přípravkem  Propycil  50 
odezní. 

Poruchy nervového systému: 

Vzácné: závratě, neurosvalové poruchy. 

Cévní poruchy: 

Velmi  vzácné:  onemocnění  připomínající  klinicky  systémový  lupus  erythematodes  (viz  níže), 
periartritis nodosa (viz níže), edém, zvláště na dolních končetinách (periferní edém). 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 

Časté: svědění, kopřivka. 

Velmi vzácné: ztráta vlasů. 

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy 

Velmi vzácné: astma. 

Gastrointestinální poruchy 

Časté: žaludeční poruchy, pocit na zvracení, zvracení. 

Méně časté: poruchy chuti a čichu, které odeznějí po přerušení podávání, mohou přetrvávat i několik 
týdnů. 

Poruchy jater a žlučových cest 

Vzácné:  poškození  jater  zvláště  při  vyšším  dávkování.  Bylo  popsáno  zánětlivé  poškození  jater  se 
selháním jaterních buněk a městnání žluči. Příznaky po vysazení léčivého přípravku postupně odezní.  

Není známo: jaterní selhání, zánět jater. 

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 

Velmi vzácné: bolest kloubů bez příznaků zánětu. 

Endokrinní poruchy 

Velmi vzácné: tvorba strumy u novorozenců. 

Poruchy ucha a labyrintu 

Velmi vzácné: v jednotlivých případech může vzniknout ztráta sluchu. 

Vyšetření 

Velmi časté: přechodné zvýšení jaterních enzymů. 

 

Vysvětlení 

Lupus  erythematodes  je  onemocnění  pojivových  tkání  celého  těla  (systémové  onemocnění),  kdy  se 
tvoří  protilátky  proti  vlastnímu  tělu  (autoimunitní  onemocnění),  které  způsobují  zánětlivé  reakce. 
Onemocnění může postihnout kůži, ledviny, klouby, krev a další orgány. 

Periarteritis  nodosa  je  onemocnění  celého  těla  se  zánětem  krevních  cév  (vaskulitida)  s poškozením 
tepen. Příznaky jsou horečka, úbytek na váze a zhoršení funkce ledvin, srdce a kloubů. 

Coombsův test je test na protilátky namířené proti červeným krvinkám. 

Poznámky 

Propycil  50  snižuje  spotřebu  energie  těla,  která  byla  abnormálně  zvýšena  hypertyroidismem.  To 
znamená,  že  při  léčbě  přípravkem  Propycil  50  se  může  i  při  nezměněném  příjmu  potravy  zvyšovat 
tělesná hmotnost. To je z lékařského pohledu obecně žádoucí. 

Další růst již zvětšené štítné žlázy s potlačenými hladinami TSH (TSH je hormon stimulující tvorbu 
thyroxinu) byl pozorován jako následek samotného onemocnění a nelze tomu předcházet další léčbou 
hormony štítné žlázy. 

Zhoršení  očního  onemocnění,  které  se  může  vyskytnout  u  pacientů  s onemocněním  štítné  žlázy,  je 
nezávislé na průběhu onemocnění štítné žlázy. Taková komplikace není důvodem ke změně léčby a 
není považována za nežádoucí účinek léčby. 

U  malého  procenta  pacientů  se  může  během  léčby  přípravkem  Propycil  50  vyskytnout 
hypotyroidismus. To není nežádoucí účinek léku, ale důsledek zánětlivého procesu štítné žlázy. 

Během  antityroidální  léčby  jsou  nezbytné  opakované  kontroly  funkce  štítné  žlázy,  aby  se  předešlo 
předávkování. Jsou také nezbytné kontroly krevního obrazu, jaterních enzymů a enzymů ukazujících 
na městnání žluči. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  infromací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Propycil 50 uchovávat  

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s přípravky  ,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 

Co přípravek Propycil 50 obsahuje 
 
-  Léčivou látkou je propylthiouracilum 50 mg v jedné tabletě. 
-  Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý, 

povidon, předbobtnalý škrob, magnesium-stearát. 

 
Jak přípravek Propycil 50 vypadá a co obsahuje toto balení 

Bílé  kulaté  bikonvexní  tablety,  s půlící  rýhou  na  obou  stranách.  Propycil  50  tablety  jsou  baleny  do 
skleněných  lahviček,  uzavřeny  uzávěrem  z  plastické  hmoty  v  tvrdých  kartonových  krabičkách  s 
obsahem 20 a 100 tablet. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 

Držitel rozhodnutí o registrac

Admeda Arzneimittel GmbH 

Trift 4 

23863 Nienwohld, Německo 
 
Výrobce 
Haupt Pharma Berlin GmbH 
Berlín, Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 23. 10. 2017 

Recenze

Recenze produktu PROPYCIL 50 20X50MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu PROPYCIL 50 20X50MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám