Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Hormonální léky

PROPYCIL 50 100X50MG Tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 25681

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze (1)

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: HAUPT PHARMA BERLIN GMBH, BERLÍN
Kód výrobku: 25681
Kód EAN: 4260099070049
Kód SÚKL: 26588
Držitel rozhodnutí: HAUPT PHARMA BERLIN GMBH, BERLÍN
Propycil 50 se používá při zvýšené činnosti štítné žlázy, spojené se zvýšenou tvorbou hormonů. Přípravek mohou užívat dospělí, děti od 6 let i mladiství.

Příbalový leták

1Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls173893/09
PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE
PROPYCIL 50
propylthiouracilum
tablety
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Propycil 50 a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Propycil 50 užívat
3. Jak se přípravek Propycil 50 užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Propycil 50 uchovávat
6. Další informaci
1. CO JE PŘÍPRAVEK PROPYCIL 50 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Propycil 50 patří do skupiny léků používaných k léčbě zvýšené činnosti štítné žlázy (antityroidální
látky). Nadměrně aktivní štítná žláza vytváří velké množství hormonů štítné žlázy, což způsobuje stav
zvaný hypertyroidismus.
Mohou se objevit příznaky jako rychlý nebo nepravidelný srdeční rytmus, pocení, výkyvy nálady, třes,
změny hmotnosti, slabost, únavnost, nesnášenlivost vysokých teplot, menstruační problémy a další.
Někteří pacienti mohou také trpět strumou (voletem) a vystoupením očí (Gravesova nemoc).
Propycil 50 se podává jako lék upravující nerovnováhu hormonů štítné žlázy. Může být také používán
u určitých forem onemocnění štítné žlázy jako je autonomní toxický adenom štítné žlázy nebo jako
příprava na chirurgické zákroky (tyreoidektomie) nebo při léčbě radioaktivním jodem.
Propycil 50 by neměl být užíván jako lék první volby u dětí. Je možné ho podávat pouze v případě, že
nejsou dostupné či vhodné ostatní možnosti léčby.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
PROPYCIL 50 UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Propycil 50
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku přípravku Propycil 50 (propylthiouracil)
nebo na kteroukoli další složku přípravku Propycil 50
- jestliže jste měl závažné nežádoucí účinky při užívání léků obsahujících propylthiouracil, zvláště
pokles počtu bílých krvinek (agranulocytózu) a zánětlivé onemocnění jater
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Propycil 50 je zapotřebí
2Zvláštní péče a pečlivé sledování Vaším lékařem je třeba v případě, že nemáte normální počet bílých
krvinek, jestliže máte jakékoli problémy s játry (zvýšené jaterní enzymy) nebo problémy s odtokem žluči
(cholestáza).
U dětí i dospělých léčených propylthiouracilem bylo hlášeno několik případů závažných jaterních
reakcí, včetně smrtelných případů a případů vyžadujících transplantaci jater. Pokud se u Vás
vyskytnou příznaky onemocnění jater, jako např. nevolnost, pocit nemoci, průjem, žluté zbarvení kůže a
očního bělma, tmavá moč, světlá stolice, sklon ke krvácení, svědění a třesavka, měl byste okamžitě
informovat lékaře.
V případě, že zvětšená štítná žláza zasahuje průdušnici, má být Propycil 50 užíván po krátkou dobu a
za pečlivého sledování.
Co je třeba uvážit v těhotenství a při kojení?
Během těhotenství musí být dávka přípravku Propycil 50 co nejnižší, aby se předešlo potratu a
hypotyroidismu (snížení činnosti funkce štítné žlázy) a strumě u plodu. V tomto období je nezbytné
pečlivé sledování. Tvorba hormonů štítné žlázy u plodu začíná v 10. až 14. týdnu těhotenství.
Během léčby přípravkem Propycil 50 je kojení možné. Dávka přípravku Propycil 50 má být nízká (150
mg denně). Protože existují ojedinělé zprávy o hypotyroidismu u novorozenců, je nezbytné zvláštní
sledování novorozence. Kombinace přípravku Propycil 50 a thyroxinu během těhotenství a kojení se
nedoporučuje.
Vliv na řízení dopravních prostředků a obsluhu strojů
Měl/a byste zvážit, zda příznaky Vašeho onemocnění štítné žlázy nebo možné nežádoucí účinky
přípravku Propycil 50 mohou ovlivnit Vaši schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku Propycil 50
Tyto tablety obsahují laktózu. Jestliže Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů,
poraďte se, prosím, před použitím přípravku Propycil 50 se svým lékařem.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Které léky ovlivňují přípravek Propycil 50?
Podávání thyroxinu snižuje příjem přípravku Propycil 50 štítnou žlázou a nadto vyžaduje výraznější
potlačení syntézy vlastního hormonu, takže k dosažení srovnatelného tlumivého účinku na štítnou žlázu
je třeba vyšší dávky přípravku Propycil 50.
Tyreostatický účinek (snížení funkce štítné žlázy) přípravku Propycil 50 může být snížen současným
podáváním jódu nebo předchozím podáváním léčivých přípravků obsahujících jód nebo
radiokontrastních látek. Za těchto podmínek může být nástup léčivého účinku oddálen.
Které další léky mohou být ovlivněny přípravkem Propycil 50?
Léčba přípravkem Propycil 50 může ovlivnit volnou účinnou frakci propranololu a kumarinových
derivát (léky na úpravu srdeční činnosti proti srážení krve), takže může být třeba upravit jejich dávky.
33. JAK SE PŘÍPRAVEK PROPYCIL 50 UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Propycil 50 přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dávkování přípravku Propycil 50 je individuální. Dávkování určí a bude sledovat lékař. Nepřerušujte
prosím, sami užívání léku ani nezvyšujte dávku. Vždy se poraďte s Vaším lékařem.
Dávkování a způsob podání
V jakých dávkách a jak často máte užívat přípravek Propycil 50?
Pokud lékař neurčí jinak, je obvyklé toto dávkování:
Dospělí, mladiství a děti starší 10 let:
Úvodní dávka (celková denní dávka) u mírného hypertyroidismu je 100 až 300 mg propylthiouracilu (2
až 6 tablet) rozděleně ve 2 až 3 jednotlivých dávkách po 50 až 100 mg (1 až 2 tablety).
V těžkých případech a po požití jódu se doporučuje vyšší úvodní dávka 300 až 600 mg
propylthiouracilu (6 až 12 tablet denně) užívaná rozděleně ve 4 až 6 jednotlivých dávkách. Udržovací
dávka je 50 až 150 mg propylthiouracilu (1 až 3 tablety) denně.
Děti ve věku 6 až 10 let:
Úvodní dávka je 50 až 150 mg propylthiouracilu (1 až 3 tablety) denně a udržovací dávka je přibližně
25 až 50 mg propylthiouracilu (1/2 až 1 tableta) denně.
Propycil 50 by neměl být užíván jako lék první volby u dětí. Je možné ho podávat pouze v případě, že
nejsou dostupné či vhodné ostatní možnosti léčby.
Starší pacienti:
U starších pacientů se doporučuje nižší dávkování.
Pacienti s nižší funkcí ledvin:
Dávka propylthiouracilu se při mírném a středním snížení funkce ledvin snižuje o 25% a při těžkém
poškození funkce ledvin o 50%.
Pacienti se sníženou funkcí jater:
Při poklesu jaterních funkcí mají být zváženy nízké dávky propylthiouracilu.
Před léčbou přípravkem Propycil 50 mají být vyšetřeny funkce ledvin a jater.
Pokud máte pocit, že účinek přípravku Propycil 50 je příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se se svým
lékařem.
Jak a kdy máte užívat přípravek Propycil 50?
Tablety se polykají celé, bez žvýkáním a zapíjejí se dostatečným množstvím vody.
Jak dlouho máte užívat přípravek Propycil 50?
Délku léčby určí Váš lékař podle Vašich individuálních potřeb.
Při úvodní léčbě hypertyroidismu se mají výše uvedné dávky užívat v pravidelných intervalech během
dne. Udržovací dávka může být užívána najednou po snídani.
Udržovací léčba trvá obecně půl až dva roky (v průměru jeden rok), zlepšení se zvyšuje při delší léčbě.
4V případech chirurgické léčby hypertyroidismu se doporučuje začít s léčbou přípravkem Propycil 50 3
až 4 týdny před zákrokem (v individuálních případech dříve) a skončit léčbu jeden den před operací.
Pacienti se výrazných zvětšením štítné žlázy a v blízkosti průdušnice by měli být léčeni přípravkem
Propycil 50 pouze po krátkou dobu, jinak hrozí riziko dalšího zvětšení štítné žlázy a utlačování horních
cest dýchacích. Léčba musí být pečlivě sledována a má být zvážena kombinace s thyroxinem.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Propycil 50, než jste měl(a), kontaktujte okamžitě svého lékaře.
Případy akutní intoxikace přípravkem Propycil 50 nebyly hlášeny.
Následek chronického předávkování je vznik strumy a hypotyroidismu (snížení činnosti štítné žlázy).
Příznaky zahrnují celkovou slabost, únavu, nesnášenlivost chladu, neustálé mrazení, ztrátu pocení,
nezájem o každodenní život, ztrátu schopnosti koncentrace a vzestup na váze, dále bolest srdce, poruchy
krevního oběhu, dýchavičnost, revmatické poruchy (bolest končetin) a pocit necitlivosti prstů.
Vysoké dávky způsobují strumu nebo rozšíření již existující strumy.
Zvláštní opatření při předávkování nejsou známa. Může být zvážen výplach žaludku nebo endoskopické
odstranění zbylých tablet.
V případech chronického předávkování s tvorbou strumy Váš lékař přeruší podávání přípravku Propycil
50. Pokud to bude nezbytné, dostanete thyroxin. Obecně se funkce štítné žlázy upraví spontánně.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Propycil 50
Vynechte úplně tuto dávku a potom si vezměte další dávku ve správnou dobu. Nezdvojujte následující
dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Propycil 50
Bez souhlasu Vašeho lékaře nepřerušujte nikdy léčbu ani ji předčasně neukončujte.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Propycil 50 nežádoucí účinky.
K popisu frekvence nežádoucích účinků jsou užívány následující termíny.
Velmi časté:
Více než 1 z 10 pacientů
Časté:
Více než 1 z 100 pacientů
Občasné:
Více než 1 z 1 000 pacientů
Vzácné:
Více než 1 z 10.000 pacientů
Velmi vzácné:
1 nebo méně z 10.000 pacientů včetně jednotlivých případů
Poruchy krve a lymfatického systému:
Časté: nedostatek určité podskupiny bílých krvinek (neutropenie) bez klinických příznaků.
Méně časté: závažným nežádoucím účinkem je ztráta bílých krvinek (agranulocytóza), částečně s
těžkými komplikacemi. Agranulocytóza se může vyskytnout během několika málo hodin a nejdříve se
projeví stomatitidou (zánět sliznice dutiny ústní), bolestí v krku (adenofaryngitida), horečkou a vznikem
furunklů (vředů). Jestliže se tyto poruchy objeví, zvláště během prvních týdnů léčby, užívání přípravku
Propycil 50 musí být ihned přerušeno a Váš lékař musí být konzultován, aby mohla být provedena
kontrola krevního obrazu. Příznaky se mohou objevit týdny nebo dokonce měsíce po začátku léčby.
Často ustupují spontánně.
5Velmi vzácné: nedostatek počtu trombocytů (trombocytopenie), nedostatek všech krevních buněk
(pancytopenie), narušená tvorba červených krvinek, destrukce krvinek (hemolýza), pozitivní Coombsův
test (viz níže), rozšíření lymfatických uzlin (lymfadenopatie).
Poruchy imunitního systému:
Časté: reakce z přecitlivělosti. Alergické kožní reakce (svědění, kopřivka) se vyskytují často. Obvykle
jsou méně závažné a často mizí při pokračující léčbě (viz také poruchy kůže a podkoží).
Vzácné: léková horečka, poškození jater (viz také poruchy jater a žlučových cest).
Velmi vzácné: bolest kloubů (viz také poruchy kosterních svalů, pojivové tkáně a kostí).
Poruchy nervového systému:
Vzácné: závratě, neurosvalové poruchy.
Cévní poruchy:
Velmi vzácné: zánět krevních cév (vaskulitis), onemocnění připomínající klinicky systémový lupus
erythematodes (viz níže), periartritis nodosa (viz níže), edém, zvláště na dolních končetinách (periferní
edém).
Poruchy kůže a podkoží
Časté: svědění, kopřivka
Velmi vzácné: ztráta vlasů
Poruchy respiračního traktu, hrudní a mezihrudí oblasti (mediastinum)
Velmi vzácné: zánět plic (intersticiální pneumonie), asthma
Poruchy zažívacího traktu
Časté: žaludeční poruchy, nevolnost, zvracení
Méně časté: poruchy chuti a čichu (dysgeuzie, ageuzie), které odeznějí po přerušení podávání, mohou
přetrvávat i několik týdnů
Poruchy jater a žlučových cest
Vzácné: poškození jater zvláště při vyšším dávkování. Bylo popsáno zánětlivé poškození jater
(hepatitická reakce s nekrózou jaterních buněk) a městnání žluči (přechodná cholestáza).
Velmi vzácné: v jednotlivých případech byl popsán těžký průběh jaterního onemocnění způsobený
propylthiouracilem, včetně jaterního selhání (frekvence neznáma).
Poruchy kosterního svalstva, pojivové tkáně a kostí
Velmi vzácné: bolest kloubů bez příznaků zánětu
Poruchy hormonálního systému (endokrinní poruchy)
Velmi vzácné: tvorba strumy u novorozenců
Poruchy ucha a vnitřního ucha
Velmi vzácné: v jednotlivých případech může vzniknout ztráta sluchu
Analýza (laboratorní výsledky)
Velmi časté: přechodné zvýšení jaterních enzymů (transamináz).
Vysvětlení
Lupus erythematodes je onemocnění celého těla (systémové onemocnění), kdy se tvoří protilátky proti
vlastnímu tělu (autoimunitní onemocnění), které způsobují zánětlivé reakce. Onemocnění je alotropické
a projevuje se různými a proměnlivými typy poruch.
6Periarteritis nodosa je onemocnění celého těla se zánětem krevních cév (vaskulitis) s destrukcí tepen.
Příznaky jsou horečka, úbytek na váze a zhoršení funkce ledvin, srdce a kloubů.
Coombsův test je test na protilátky namířené proti červeným krvinkám.
Poznámly
Propycil snižuje spotřebu energie těla, která byla abnormálně zvýšena hypertyroidismem. To znamená,
že při léčbě přípravkem Propycil 50 se může i při nezměněném příjmu potravy zvyšovat tělesná
hmotnost. To je z lékařského pohledu obecně žádoucí.
Další růst již zvětšené štítné žlázy s potlačenými hladinami TSH (TSH je hormon stimulující tvorbu
thyroxinu) byl pozorován jako následek samotného onemocnění a nelze tomu předcházet další léčbou
hormony štítné žlázy.
Zhoršení očního onemocnění (endokrinní orbitopatie), které se může vyskytnout u pacientů
s onemocněním štítné žlázy, je nezávislé na průběhu onemocnění štítné žlázy. Taková komplikace není
důvodem ke změně léčby a není považována za nežádoucí účinek léčby.
U malého procenta pacientů se může během léčby přípravkem Propycil 50 vyskytnout hypotyroidismus.
To není nežádoucí účinek léku, ale důsledek zánětlivého procesu štítné žlázy.
Během antityroidální léčby jsou nezbytné opakované kontroly funkce štítné žlázy, aby se předešlo
předávkování. Jsou také nezbytné kontroly krevního obrazu, jaterních enzymů a enzymů ukazujících na
městnání žluči.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK PROPYCIL 50 UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Propycil 50 nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.
Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Propycil 50 obsahuje
- Léčivou látkou je propylthiouracilum 50 mg v jedné tabletě
- Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý,
povidon, předbobtnalý škrob, magnesium-stearát
Jak přípravek Propycil 50 vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé kulaté bikonvexní tablety, s půlící rýhou na obou stranách. Propycil 50 tablety jsou baleny do
skleněných lahviček, uzavřeny uzávěrem z plastické hmoty v tvrdých kartonových krabičkách s
obsahem 20 a 100 tablet.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
Admeda Arzneimittel GmbH
Trift 4
23863 Nienwohld, Německo
7www.admeda.de
Výrobce
Haupt Pharma Berlin GmbH
Berlín, Německo
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 27.10.2010

Recenze

Recenze produktu PROPYCIL 50 100X50MG Tablety

Diskuze (1)

Diskuze k produktu PROPYCIL 50 100X50MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

Jana K. - Vedlejší účinky

(0) 15/08/2011

Dobrý den, můžu se zeptat, které vedlejší účinky se vyskytují u pacientů nejvíce? děkuji předem

Vstoupit do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám