Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis anestetika

PROPOFOL 1% MCT/LCT FRESENIUS 10X100ML Injekční emulze - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 33038

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - PROPOFOL 1% MCT/LCT FRESENIUS 10X100ML Injekční emulze

1/10
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls97394/2010
a příloha k sp. zn. sukls31855/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Propofol 1% MCT/LCT Fresenius
( propofolum)
injekční emulze/infuzní emulze
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne účinky závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Propofol 1% MCT/LCT Fresenius a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Propofol 1% MCT/LCT Fresenius
užívat
3. Jak se Propofol 1% MCT/LCT Fresenius užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Propofol 1% MCT/LCT Fresenius uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PROPOFOL 1% MCT/LCT FRESENIUS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Propofol 1% MCT/LCT Fresenius patří do skupiny léků nazvaných celková anestetika. Celková
anestetika se používají k navození bezvědomí (uspání), aby mohla být provedena operace nebo jiné
vyšetření. Celková anestetika se též mohou použít k Vaší sedaci (takže jste spavý/á, ale nikoli úplně
uspaný/á)
Propofol se užívá pro:
úvod a udržování celkové anestézie dospělých a dětí od 1 měsíce
sedaci u ventilovaných pacientů starších než 16 let během resuscitační péče na jednotce
intenzivní péče
sedaci dospělých pacientů a dětí od 1 měsíce při diagnostických a operačních úkonech,
samostatně, nebo v kombinaci s lokálními nebo regionálními anestetiky
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PROPOFOL 1%
MCT/LCT FRESENIUS UŽÍVAT
Neužívejte Propofol 1% MCT/LCT Fresenius
Máte-li alergii (hypersensitivitu) na propofol nebo jinou složku tohoto léčivého přípravku
(viz bod 6. Další informace na konci této příbalové informace)
Máte-li alergii (hypersensitivitu) na sóju nebo burské oříšky (viz. Důležité informace o
některých složkách přípravku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius, na konci bodu 2.)
Propofol 1% MCT/LCT Fresenius se nesmí používat k sedaci pacientů ve věku 16 let a
mladších na jednotce intenzivní péče.
2/10
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius
Neměl/neměla byste dostat Propofol 1% MCT/LCT Fresenius, nebo je zapotřebí zvláštní
opatrnosti a při intenzivním monitorování jestliže:
máte vážnou srdeční nedostatečnost.
máte jakékoli jiné vážné onemocnění srdce.
podstupujete elektrokonvulsivní terapii (ECT, léčba psychiatrických problémů)
Propofol 1% MCT/LCT Fresenius se nedoporučuje používat u novorozenců. Zvláštní opatrnosti je
také třeba věnovat při podávání přípravku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius dětem mladším 3 let.
Avšak dostupná data nenaznačují, že by podávání bylo méně bezpečné než u starších dětí. Bezpečnost
použití přípravku k sedaci dětí a dospívajících ve věku 16 let nebo mladších na jednotce intenzivní
péče nebyla prokázána.
Obecně musí být Propofol 1% MCT/LCT Fresenius podávám s opatrností starším a oslabeným
pacientům.
Předtím než dostanete Propofol 1% MCT/LCT Fresenius, informujte svého anesteziologa, nebo lékaře
na jednotce intenzivní péče, jestliže máte:
- onemocnění srdce
- plicní onemocnění
- jaterní onemocnění
- ledvinové onemocnění
- záchvaty (epilepsii)
- zvýšený nitrolebný tlak (intrakraniální tlak). V kombinaci s přípravky snižujícími krevní tlak
se může snížit množství krve přitékající do mozku.
- změněné hladiny tuku v krvi. Jestliže dostáváte plnou parenterální výživu (do žíly), musí být
hladiny tuku ve vaší krvi monitorovány.
Jestliže nastane některá z následujících situací, musí se vyšetřit před podáním přípravku Propofol 1%
MCT/LCT Fresenius
- srdeční nedostatečnost
- jestliže máte nedostatečné prokrvení tkání (oběhová nedostatečnost)
- závažné dýchací problémy ( respirační nedostatečnost)
- dehydratace (hypovolemie)
- záchvaty (epilepsie)
Propofol 1% MCT/LCT Fresenius může zvýšit riziko
- epileptických záchvatů
- vagotonie (nervový reflex zpomalující srdeční činnost)
- změny toku krve k tělesným orgánům (hemodynamické efekty kardiovaskulárního systému)
máte-li nadváhu a dostáváte vysoké dávky Propofolu 1% MCT/LCT Fresenius.
Během sedace přípravkem Propofol 1% MCT/LCT Fresenius se u pacienta mohou objevit bezděčné
pohyby. Lékaři budou počítat s tím, že toto může ovlivnit operační zákrok, který je prováděn v sedaci
a provedou nezbytná opatření.
Velmi ojediněle by mohla po anestezii nastat fáze pooperačního bezvědomí, která by mohla být
doprovázena zvýšením svalového napětí. Vědomí se vrátí spontánně to vyžaduje pečlivé sledování
ošetřujícím personálem, ale nikoliv další léčbu.
Injekce přípravku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius může být bolestivá. Ke snížení bolesti může
být použito místní anestetikum, které ale může mít svoje vlastní nežádoucí účinky.
Nebude Vám dovoleno opustit nemocnici, pokud nebudete úplně bdělý.
3/10
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Řekněte prosím svému lékaři nebo lékárníkovi jestli užíváte, nebo jste nedávno užívali jiné léky,
včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Musíte dát obzvláštní pozor, jestliže jste brali některé z následujících léků:
- premedikace (Váš anesteziolog bude vědět, které léky mohou s přípravkem Propofol 1%
MCT/LCT Fresenius vzájemně reagovat).
- jiná anestetika, včetně celkových, regionálních, místních a inhalačních anestetik (Budou
potřeba nižší dávky přípravku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius. Váš anesteziolog to bude
vědět)
- analgetika (léky proti bolesti)
- léky uvolňující svaly, např. suxamethonium
- benzodiazepiny (léky proti úzkosti)
- parasympatolytika (léky, které mají vliv na řadu tělesných funkcí, jako je srdeční tep,
např.atropin)
- silné léky proti bolesti (např. fentanyl)
- alkohol
- neostigmin (léčba svalové ochablosti)
- cyklosporiny (používané k prevenci nepřijetí transplantovaných orgánů)
Užívání Propofol 1% MCT/LCT Fresenius s jídlem a pitím
Poté co vám byl podán Propofol 1% MCT/LCT Fresenius, byste neměl/a pít alkohol, dokud se úplně
neprobudíte.
Těhotenství a kojení
Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv léčivý přípravek.
Pokud to není nezbytné, neměl by se Propofol 1% MCT/LCT Fresenius podávat těhotným ženám.
Matky by měly přerušit kojení a znehodnotit odstříkané mléko po dobu 24 hodin po podání
Propofolu 1% MCT/LCT Fresenius .
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Po podání přípravku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius nesmíte řídit, obsluhovat stroje, nebo pracovat
v nebezpečných podmínkách. Neměl/a byste jít domů sám/a.
Důležité informace o některých složkách Propofolu 1% MCT/LCT Fresenius
Propofol 1% MCT/LCT Fresenius obsahuje sojový olej. Ten může vzácně způsobit závažnou
alergickou (hypersensitivní) reakci (viz Neužívejte Propofol 1% MCT/LCT Fresenius). Informujte
svého lékaře pokud víte, že máte alergii na sojový olej.
Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku ve 100ml, tj. v podstatě je bez
sodíku
3. JAK SE PŘÍPRAVEK PROPOFOL 1% MCT/LCT FRESENIUS UŽÍVÁ
Propofol 1% MCT/LCT Fresenius Vám bude podáván pouze v nemocnici, nebo ve vhodném
terapeutickém zařízení, Vaším anesteziologem nebo lékařem z jednotky intenzivní péče.
Množství Propofolu 1% MCT/LCT Fresenius, které potřebujete, závisí na vašem věku, tělesné
hmotnosti, fyzické a zdravotní kondici.
Lékař Vám podá takovou dávku Propofolu 2% MCT/LCT Fresenius, která je potřeba pro navození a
udržení anestezie (spánku) nebo požadovaného stupně sedace na základě pečlivého sledování reakcí
vašeho těla a životních funkcí (tep, krevní tlak, dýchání, atd.).Potřebné množství může být rovněž
ovlivněno léky, které možná berete. Většina lidí potřebuje 1,5-2,5 mg propofolu/kg těl.hm.pro uvedení
do spánku (uvedení do anestezie) a potom 4-12 mg propofolu/kg těl.hm./hod pro udržení spánku
(udržení anestezie). Pro sedaci je obvykle dostačující dávka 0,3-4,0 mg propofolu/kg těl.hm./hod.
4/10
Pro sedaci během chirurgického výkonu a diagnostických procedur u dospělých je požadovaná dávka
0,5-1 mg propofolu na kg těl hm. během 1 až 5 minut k nástupu sedace. Udržení sedace může být
stanoveno titrací infuze přípravku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius na požadovanou hladinu sedace.
U většiny pacientů se požaduje 1,5- 4,5 mg propofolu na kg těl.hm. za hodinu. Infuze může být
doplněna 10-20 mg mg propofolu (1-2 ml Propofolu 1% bolusem, jestliže se požaduje rychlé zvýšení
hluboké sedace.
Propofol 1% MCT/LCT Fresenius je určen k intravenóznímu podání, obvykle do hřbetu ruky nebo do
předloktí. Váš anestesiolog použije injekční jehlu nebo kanylu (jemnou plastovou hadičku). Může být
použita elektrická pumpa jestliže se injekce podávají pro dlouhou operaci a pro intenzivní péči.
Starší a oslabení pacienti mohou potřebovat nižší dávky.
Děti obyčejně potřebují mírně vyšší dávky . Dávka se stanovuje podle věku a/nebo podle tělesné
hmotnosti.
Jestliže se Propofol 1% MCT/LCT Fresenius používá k sedaci, doba podávání nesmí překročit 7 dní.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Propofol 1% MCT/LCT Fresenius nežádoucí účinky, které se
ale nemusí vyskytnout u každého.
Četnost nežádoucích účinků je klasifikována následovně:
Velmi časté více než 1 z 10 pacientů
Časté více než 1 ze 100 pacientů, ale méně než 1 z 10 pacientů
Méně časté více než 1 z 1000 pacientů , ale méně než 1 ze 100 pacientů
Vzácné více než 1 z 10000 pacientů, ale méně než 1 z 1000 pacientů
Velmi vzácné méně než l z 10 000 pacientů, včetně zvláštních ohlášení
Není známo z dostupných údajů nelze určit
Jestliže se domníváte, že máte nějaké níže uvedené nežádoucí účinky nebo jiné nežádoucí účinky,
informujte, prosím, co nejdříve lékaře.
Velmi časté (více než 1 z 10 léčených pacientů):
- bolest v místě vpichu při injekci
Časté ( 1 až 10 ze 100 léčených pacientů):
- zvýšení hladiny tuku v krvi (hypertriglyceridémie)
Tyto nežádoucí účinky se objevily během úvodu do anestézie:
- bezděčné pohyby
- cukání svalů (myoklonie)
- poškubávání svalů (minimální excitace)
- nízký krevní tlak (hypotenze)
- zpomalení tepu (bradykardie)
- zrychlení tepu (tachykardie)
- návaly horka
5/10
- zrychlený dech (hyperventilace)
- přerývaný dech (temporary apnoe)
- kašel po anestézii
- škytavka (singultus)
Méně časté ( 1 až 10 z 1000 léčených pacientů):
- vážné snížení tlaku (hypotenze)
- kašel během anestezie
- zpomalení srdečního rytmu ( progresivní bradykardie)
Vzácné ( 1 až 10 z 10 000 léčených pacientů):
- vážná alergická reakce (anafylaxe) včetně:
- otoků kůže v obličeji, kolem úst a hrdla (angioedém)
- zúžení vzdušných cest v plicích, což způsobuje ztížený dech (bronchospasmus)
- zčervenání kůže (erytém)
- nízký krevní tlak (hypotenze)
- bolesti hlavy
- závrať (vertigo)
- epileptické pohyby (bezděčné pohyby podobné epilepsii), včetně křečí a opistotonu
(stav ztuhnutí s prohnutím hlavy dozadu)
- krevní sraženiny (trombóza)
- zánět krevních cév (flebitida)
- zabarvení moče
- pooperační horečka
Tyto nežádoucí účinky se mohou vyskytnout během probuzení:
- euforie (pocit štěstí) a sexuální vzrušení
- třesavka a zimnice
- nepravidelný srdeční rytmus (arytmie)
- kašel
- pocit nevolnosti (nauzea) nebo zvracení
Velmi vzácné (méně než 1 z 10000 léčených pacientů):
- alergické reakce způsobené sójovým olejem
- opožděné epileptiformní záchvaty (bezděčné pohyby podobné epilepsii po probuzení)
- křeče u epileptických pacientů
- bezvědomí po anestézii
- voda na plicích (pulmonální edém)
- zánět slinivky (pankreatitida)
6/10
- závažné tkáňové odezvy po náhodné injekci do tkáně (mimo žílu)
- rhabdomyolýza (onemocnění svalů)
- metabolická acidóza (změna kyselosti krve)
- vysoká hladina draslíku v krvi (hyperkalémie)
- srdeční nedostatečnost
Jestliže je Propofol 1% MCT/LCT Fresenius aplikován současně s lidokainem (lokální anestetikum
používané pro snížení bolesti v místě vpichu), mohou se vzácně vyskytnou určité nežádoucí účinky:
- závrať
- zvracení
- spavost
- záchvaty
- zpomalování srdečního rytmu (bradykardie)
- srdeční arytmie (nepravidelný puls srdce)
- šok
Jestliže se některý nežádoucí účinek zhorší, nebo jestliže se vyskytne jakýkoli nežádoucí účinek, který
není zmíněn v této příbalové informaci, prosím řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK PROPOFOL 1% MCT/LCT FRESENIUS UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte Propofol 1% MCT/LCT Fresenius po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na
ampulce, injekční lahvičce a vnějším obalu za použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje
k poslednímu dnu daného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Chraňte před mrazem.
Přípravek musí být spotřebován okamžitě po otevření.
Podání nezředěného přípravku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius jedním infuzním setem nesmí
překročit 12 hodin od otevření ampulky nebo injekční lahvičky.
Ředění s 5% roztokem glukózy nebo fyziologickým roztokem nebo přidání 1% roztoku lidokainu bez
konzervačních látek (nejméně 2 mg propofolu/ml) se musí připravovat za aseptických
(kontrolovaných a validovaných podmínek) bezprostředně před upotřebením a musí být aplikováno
během 6 hodin po přípravě.
Lahvičku/ampulku před použitím dobře protřepejte.
Jestliže se po protřepání objeví dvě vrstvy, emulze se nesmí použít.
Používejte pouze homogenní preparáty v neporušeném obale.
Určeno pro jednoho pacienta. Jakékoli nespotřebované množství zlikvidujte
Léčivý přípravek se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo do domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
7/10
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Propofol 1% MCT/LCT Fresenius obsahuje
Léčivou látkou je propofol.
1 ml emulze obsahuje 10 mg propofolum.
Jedna 20 ml ampulka obsahuje 200 mg propofolum.
Jedna 20 ml injekční lahvička obsahuje 200 mg propofolum
Jedna 50 ml injekční lahvička obsahuje 500 mg propofolum
Jedna 100 ml injekční lahvička obsahuje 1000 mg propofolum
Pomocnými látkami jsou: čištěný sojový olej, střední nasycené triacylglyceroly, glycerol, vaječný
lecithin, kyselina olejová, roztok hydroxidu sodného 1 mol/l, voda na injekci.
Jak Propofol 1% MCT/LCT Fresenius vypadá a co obsahuje toto balení
Propofol 1% MCT/LCT Fresenius je bílá injekční nebo infuzní emulze typu olej ve vodě.
Propofol 1% MCT/LCT Fresenius je balen v ampulkách nebo v injekčních lahvičkách z bezbarvého
skla. Skleněné injekční lahvičky jsou uzavřené pryžovou zátkou.
Velikosti balení:
Balení obsahuje 5 skleněných ampulek s 20 ml emulze.
Balení obsahuje 1 skleněnou injekční lahvičku s 20, 50 nebo 100 ml emulze.
Balení obsahuje 5 skleněných injekčních lahviček s 20 ml emulze.
Balení obsahuje 10 skleněných injekčních lahviček s 20, 50 nebo 100 ml emulze.
Balení obsahuje 15 skleněných injekčních lahviček s 50 nebo 100 ml emulze.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Bad Homburg, Německo
Výrobce:
Fresenius Kabi Austria GmbH, Graz, Rakousko
Fresenius Kabi AB, Uppsala, Švédsko
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Země Název
Rakousko Propofol Fresenius 1 % mit MCT - Emulsion zur Injektion oder
Infusion
Belgie Propolipid 1 %
Kypr Propofol 1% MCT/LCT Fresenius
Česká Republika Propofol 1% MCT/LCT Fresenius
Dánsko Propolipid
Estonsko Propoven 1%
Německo Propofol 1% (10 mg/1 ml) MCT Fresenius, Emulsion zur Injektion
oder Infusion
Řecko Propofol MCT/LCT 1%
Finsko Propolipid 10 mg/ml
Maďarsko Propofol 1% MCT/LCT Fresenius
8/10
Island Propolipid 10 mg/ml
Irsko Fresenius Propoven 1%
Itálie Propofol Kabi 10mg/ml
Lotýšsko Propoven 1%
Litva Propoven 1%
Lucembursko Propofol 1% MCT Fresenius
Nizozemsko Propofol 10mg/ml MCT/LCT Fresenius
Norsko Propolipid 10 mg/ml
Posko Propofol 1% MCT/LCT Fresenius
Portugalsko Propofol 1% MCT/LCT Fresenius
Slovensko Propofol 1% MCT/LCT Fresenius
Slovinsko Propoven 10 mg/ml emulzija za injiciranje ali infundiranje
Španělsko Propofol Lipomed 10 mg/ml Fresenius emulsión para inyección o
perfusión
Švédsko Propolipid 10 mg/ml
Velká Británie Fresenius Propoven 1%
Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 4.5.2011
9/10
Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:
Propofol 1% MCT/LCT Fresenius se nesmí mísit před podáním s jinými injekčními nebo infuzními
roztoky než 5% roztokem glukózy nebo 0,9%fyziologickým roztokem nebo 1% roztokem lidokainu
bez konzervačních látek. Konečná koncentrace nesmí být nižší než 2 mg/ml.
Pouze k jednorázovému použití. Jakékoliv nespotřebované množství musí být odborně znehodnoceno.
Před použitím je nutné emulzi řádně protřepat.
Emulze se nesmí použít jestliže po protřepání jsou viditelné 2 vrstvy.
Používejte pouze homogenní přípravky a přípravky v nepoškozených obalech.
Před upotřebením očistěte krček ampulky nebo pryžovou zátku alkoholovým sprejem nebo tamponem
s alkoholem. Po použití je nutné obaly odborně znehodnotit.
Propofol 1% MCT/LCT Fresenius smí být podáván pouze v nemocnici nebo ve vhodném
terapeutickém zařízení lékařem anesteziologem nebo lékařem na jednotce intenzivní péče.
Pro sedaci během chirurgického zákroku a diagnostického výkonu nesmí být Propofol
1% MCT/LCT Fresenius aplikován tou samou osobou, která vede zákrok nebo diagnostický výkon.
Musí být monitorován kardiovaskulární a respirační systém (např. EKG, pulzní oxymetrie) a pro
případ nutnosti udržení dýchacích cest, umělé plicní ventilace a pro případ resuscitace musí být
k dispozici okamžitě kdykoli resuscitační zařízení.
Propofol se podává nezředěný nebo zředěný 5% roztokem glukozy nebo 0,9% fyziologickým
roztokem. 5% roztok glukozy nebo 0,9% fyziologický roztok nebo 0,18% roztok chloridu sodného a
4% roztok glukozy může být podáván stejným infuzním setem. Propofol 1% MCT/LCT Fresenius se
nesmí mísit s jiným infuzními nebo injekčními roztoky.
Současné podávání jiných léčivých přípravků nebo tekutin přidaných k Propofolu 1% do infuzního
setu se musí podávat připojením Y spojky ke kanyle nebo trojcestným ventilem.
Propofol 1% MCT/LCT Fresenius 1% je tuková emulze bez antimikrobiálních přísad a může
přispívat k rychlému růstu mikroorganizmů.
Emulze musí být asepticky natažena do injekční stříkačky nebo do infuzního setu okamžitě po
otevření ampulky nebo odstranění uzávěru z injekční lahvičky. Podání musí být zahájeno bez
odkladu.
Aseptické prostředí musí být dodrženo pro Propofol 1% MCT/LCT Fresenius a pro infuzní vybavení
během celé infuze.Propofol 1% MCT/LCT Fresenius se nesmí podávat mikrobiologickým filtrem.
Infuze neředěného Propofolu 1% MCT/LCT Fresenius:
Při použití byrety, počítače kapek infuzní pumpy nebo volumetrické infuzní pumpy ke kontrole
infuzní rychlosti se doporučuje podávat Propofol 1% MCT/LCT Fresenius neředěný.
Jak je obvyklé pro infuze tukových emulzí nesmí délka podávání Propofolu 1% MCT/LCT Fresenius
jedním infuzním setem trvat déle než 12 hodin. Infuzní set pro Propofol 1% MCT/LCT Fresenius
musí být vyměněn nejdéle za 12 hodin.
Infuze zředěného Propofolu 1% MCT/LCT Fresenius:
Pro aplikaci ředěného přípravku Propofol 1% MCT/LCT Fresenius musí být v infuzní soupravě
začleněna byreta, počítač kapek nebo volumetrická pumpa, aby byla stále kontrolována infuzní
rychlost. Maximální zředění nesmí obsahovat méně než 1 část Propofolu 1% MCT/LCT Fresenius a 4
části 5% roztoku glukózy nebo 0,9% roztoku chloridu sodného (nejméně 2 mg propofolu /ml). Směs
musí být připravena za aseptických podmínek a musí být podána nejdéle do 6 hodinách od přípravy.
10/10
Jestliže se použije stejný injekční systém pro Propofol 1% MCT/LCT Fresenius i pro injekci
svalového relaxans ( atracurium a mivacurium), injekční systém musí být nejdříve propláchnut
Ke zmírnění bolesti v místě vpichu je možno bezprostředně před aplikací smíchat (20 dílů přípravku
Propofol 1% MCT/LCT Fresenius s 1 dílem 1% roztoku injekčního lidokainu bez konzervačních
látek). Lidokain se nesmí použít u pacientů s akutní hereditární porfýrií.
Myorelaxancia jako je atrakurium a mivakurium mohou být podávány stejnou infuzní soupravou až po
propláchnutí.

Informace o produktu

Výrobce: FRESENIUS KABI
Kód výrobku: 33038
Kód EAN: 8595173607412
Kód SÚKL: 42743
Držitel rozhodnutí: FRESENIUS KABI

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Propofol se užívá pro: - úvod a udržování celkové anestézie; - sedaci u ventilovaných pacientů během resuscitační péče na jednotce intenzivní péče; - sedaci pacientů při diagnostických a operačních úkonech, samostatně, nebo v kombinaci s lokálními nebo regionálními anestetiky.

Recenze

Recenze produktu PROPOFOL 1% MCT/LCT FRESENIUS 10X100ML Injekční emulze

Diskuze

Diskuze k produktu PROPOFOL 1% MCT/LCT FRESENIUS 10X100ML Injekční emulze

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám