Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na srdeční nemoce

PROPANORM 150 MG 50X150MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17445

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - PROPANORM 150 MG 50X150MG Potahované tablety

sp. zn. sukls151840/2016 a sp. zn. sukls151662/2016

Příbalová informace: informace pro uživatele

PROPANORM 150 mg

potahované tablety

propafenoni hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je Propanorm 150 mg a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Propanorm 150 mg užívat
 3. Jak se Propanorm 150 mg užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Propanorm 150 mg uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je Propanorm 150 mg a k čemu se používá

Propanorm 150 mg patří do skupiny léčivých přípravků zvaných antiarytmika (léky k léčbě poruch srdečního rytmu). Propanorm 150 mg je účinný při předcházení a léčbě určitých chorobných zrychlení srdečního rytmu (tachykardie). Snižuje dráždivost buněk srdečního svalu a zpomaluje vedení vzruchů v převodním systému srdce přímým působením v buňkách srdečního svalu. Přípravek v běžných dávkách významně neovlivňuje sílu srdečních stahů ani tlak krve. Propanorm 150 mg se užívá k předcházení a léčbě chorobného zrychlení činnosti srdečních komor a chorobného zrychlení srdečního rytmu, vznikajícího mimo srdeční komory (paroxysmální supraventrikulární tachykardie, fibrilace síní, nodální tachykardie).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Propanorm 150 mg užívat

Neužívejte Propanorm 150 mg

 • jestliže jste alergický(á) na propafenon-hydrochlorid (dále v textu propafenon) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), na sóju nebo na burské oříšky,
 • jestliže máte tzv. Brugadův syndrom (syndrom charakterizovaný náhle vznikajícími závažnými arytmiemi),
 • jestliže máte chorobné zpomalení srdečního rytmu nebo u jakýchkoli srdečních bloků (tzn. poruch vedení vzruchů v různých částech převodního systému srdce),
 • trpíte-li srdeční nedostatečností a srdečním šokem způsobeným selháním srdce (nejsou-li ovšem způsobeny zrychlením srdečního rytmu),
 • jestliže máte čerstvě srdeční infarkt nebo těžkou poruchu funkce levé komory srdeční (kromě život ohrožujících poruch rytmu),
 • trpíte-li výrazně nízkým tlakem krve,
 • trpíte-li tzv. manifestní nerovnováhou elektrolytů (např. poruchou metabolismu draslíku),
 • jestliže máte těžkou obstrukční chorobu plic,
 • trpíte-li výraznou svalovou slabostí (myasthenia gravis),
 • jestliže současně užíváte některé tzv. antiretrovirové přípravky (ritonaviry).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Propanorm 150 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Nemocní s průduškovým astmatem mohou Propanorm 150 mg užívat jen se zvýšenou opatrností. Máte-li zavedený kardiostimulátor, budete Vás ošetřující lékař častěji kontrolovat. Informujte svého zubního lékaře nebo ošetřujícího lékaře-chirurga (i před malým chirurgickým výkonem), že užíváte Propanorm 150 mg.

Další léčivé přípravky a Propanorm 150 mg

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Je-li Propanorm 150 mg podáván společně s cimetidinem, ketokonazolem, chinidinem, erythromycinem nebo grapefruitovou šťávou, může dojít ke zvýšení jeho plazmatické hladiny. V těchto případech je nutno zajistit pečlivé monitorování a v případě potřeby upravit dávkování. Při souběžném používání propafenonu (léčivá látka přípravku Propanorm 150 mg) a lidokainu bylo pozorováno zvýšené riziko nežádoucích účinků na centrální nervový systém působením lidokainu. Kombinovaná terapie amiodaronu s propafenonem může ovlivnit vedení vzruchu a repolarizaci, a může tak vyvolat poruchy srdečního rytmu. Je nutné upravit dávkování obou léků v závislosti na terapeutické odpovědi. Při souběžném používání propafenonu s paroxetinem a fluoxetinem se mohou zvýšit jeho plazmatické hladiny. V tomto případě může lékař dávku snížit. Jsou-li souběžně používány přípravky pro místní znecitlivění (např. při implantaci kardiostimulátoru nebo u chirurgických a zubních výkonů) nebo jiné léky snižující srdeční frekvenci či stažlivost srdeční svaloviny (např. betablokátory, tricyklická antidepresiva), může dojít k zesílení nežádoucích účinků propafenonu. V průběhu léčby propafenonem bylo popsáno zvýšení hladin venlafaxinu, propranololu, metoprololu, desipraminu, cyklosporinu, theofylinu a digoxinu v plazmě nebo krvi. Při souběžném podávání propafenonu s fenobarbitalem a/nebo rifampicinem může dojít ke snížení účinnosti propafenonu v důsledku snížení jeho koncentrace v plazmě. Proto má být během současného chronického užívání těchto přípravků monitorována odpověď na terapii propafenonem. Je-li Propanorm 150 mg podáván v kombinaci s perorálními antikoagulancii (např. fenprokumon, warfarin), může dojít ke zvýšení plazmatické hladiny těchto přípravků. U těchto pacientů je doporučena pečlivá kontrola srážlivosti krve.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Pro užívání přípravku v těhotenství a v době kojení musí být zvlášť závažné důvody. Pokud otěhotníte v průběhu léčby přípravkem Propanorm 150 mg, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Rozmazané vidění, závratě, únava a posturální hypotenze (pokles tlaku objevující se při přechodu do vzpřímené polohy) mohou ovlivnit rychlost reakcí a tím snížit Vaši schopnost obsluhovat stroje nebo řídit motorová vozidla. Tyto činnosti byste měl(a) vykonávat jen na základě výslovného souhlasu lékaře.

3. Jak se Propanorm 150 mg užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí

Dávkování je velmi individuální a je určováno a trvale sledováno lékařem. Pacienti s tělesnou hmotností cca 70 kg užívají obvykle 3-4 tablety (450-600 mg) ve 2-3 dávkách denně. Pacienti s nižší tělesnou hmotností užívají nižší dávky. Ke zvýšení dávky se nepřistupuje dříve než po 3-4 dnech léčby. Maximální denní dávka je 6 tablet (900 mg). U starších nemocných postačují mnohdy nižší dávky. Jakékoli nutné zvýšení dávky nesmí být provedeno dříve než po 5-8 dnech léčby. U pacientů s poruchou funkce jater a/nebo ledvin je třeba pečlivé monitorování EKG a plazmatických hladin. Použití u dětí

U dětí se doporučuje denní dávka propafenonu 10-20 mg/kg tělesné hmotnosti rozdělená do 3-4 dávek denně. Ke zvýšení dávky se nesmí přistupovat dříve než po 3-4 dnech léčby.

Tablety se polykají vcelku a zapíjejí se menším množstvím vody. Užívají se po jídle.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Propanorm 150 mg, než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem informujte ihned lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Propanorm 150 mg

Užijte přípravek okamžitě, jakmile si vzpomenete. Pokud se ale blíží doba užití další dávky, zapomenutou dávku už neužívejte a pokračujte v pravidelném dávkování. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat Propanorm 150 mg

Propanorm 150 mg užívejte, dokud Vám lékař neřekne, že můžete léčbu ukončit. Nepřestávejte jej užívat jen proto, že se cítíte lépe. Váš stav by se mohl opět zhoršit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté

(mohou postihnout více než 1 pacienta z 10):

 • závrať, - poruchy vedení srdečního vzruchu, bušení srdce. Časté (mohou postihnout až 1 pacienta z 10):
 • úzkost, poruchy spánku,
 • bolest hlavy, porucha chuti k jídlu,
 • zastřené vidění,
 • výrazné zpomalení/zrychlení srdeční frekvence (bradykardie/tachykardie) nebo vznik poruch vedení vzruchu,
 • dušnost,
 • bolest břicha, pocit na zvracení, zvracení, průjem, zácpa, pocit sucha v ústech,
 • abnormální funkce jater,
 • bolest na hrudi, astenie (tělesná slabost), únava, horečka. Méně časté

  (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100):

 • nedostatek krevních destiček (trombocytopenie),
 • snížená chuť k jídlu,
 • noční můry,
 • krátkodobá ztráta vědomí (synkopa), porucha hybnosti (ataxie), brnění, mravenčení (parestezie),
 • nepravidelná činnost srdce (arytmie),
 • pokles krevního tlaku,
 • nadýmání,
 • kopřivka, svědění, vyrážka, zarudnutí kůže,
 • poruchy erekce. Není známo

  (z dostupných údajů nelze určit):

 • snížení počtu granulocytů a bílých krvinek, nízký počet granulocytů v krvi,
 • přecitlivělost,
 • zmatenost,
 • křeč, tzv. extrapyramidové příznaky, neklid,
 • míhání komor, srdeční selhání, snížení tepové frekvence,
 • ortostatická hypotenze (pokles krevního tlaku po postavení provázený pocitem slabosti, zatměním před očima nebo ztrátou vědomí),
 • říhání, poruchy trávicího ústrojí,
 • poškození jaterních buněk, městnání žluče, hepatitida (zánět jater) a žloutenka,
 • syndrom připomínající systémový lupus erythematodes,
 • pokles počtu spermií.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv

, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 ; webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek . Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Propanorm 150 mg uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“ a blistrech za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Propanorm 150 mg obsahuje

Léčivou látkou je propafenoni hydrochloridum. Jedna potahovaná tableta obsahuje propafenoni hydrochloridum 150 mg. Dalšími látkami jsou granulovaná mikrokrystalická celulosa, kukuřičný škrob, sodná sůl kroskarmelosy, kopovidon, hypromelosa 2506/5, magnesium-stearát, natrium-lauryl-sulfát, makrogol 6000, oxid titaničitý (E171), simetikonová emulze.

Jak Propanorm 150 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Propanorm 150 mg jsou bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety. Velikost balení: 50 nebo 100 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

24.6.2016

Informace o produktu

Výrobce: PRO.MED.CS
Kód výrobku: 17445
Kód EAN: 8595026441156
Kód SÚKL: 59942
Držitel rozhodnutí: PRO.MED.CS

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Propanorm 150 mg se užívá k předcházení a léčbě chorobného zrychlení činnosti srdečních komor a chorobného zrychlení srdečního rytmu, vznikajícího mimo srdeční komory (paroxysmální supraventrikulární tachykardie, fibrilace síní, nodální tachykardie). Přípravek je určen k léčbě dospělých a mladistvých od 15 let.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

PROPANORM 150 MG 50X150MG Potahované tablety – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu PROPANORM 150 MG 50X150MG Potahované tablety zobrazíte nebo stáhnete zde: PROPANORM 150 MG 50X150MG Potahované tablety.pdf

Recenze

Recenze produktu PROPANORM 150 MG 50X150MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu PROPANORM 150 MG 50X150MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám