Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na srdeční nemoce

PROPANORM 150 MG 50X150MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17445

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PRO.MED.CS
Kód výrobku: 17445
Kód EAN: 8595026441156
Kód SÚKL: 59942
Držitel rozhodnutí: PRO.MED.CS
Propanorm 150 mg se užívá k předcházení a léčbě chorobného zrychlení činnosti srdečních komor a chorobného zrychlení srdečního rytmu, vznikajícího mimo srdeční komory (paroxysmální supraventrikulární tachykardie, fibrilace síní, nodální tachykardie). Přípravek je určen k léčbě dospělých a mladistvých od 15 let.

Příbalový leták

1/5
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls160215/2008
a příloha k sp.zn.: sukls188453/2011


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PROPANORM 150 mg
potahované tablety
(propafenoni hydrochloridum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.


V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Propanorm 150 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Propanorm 150 mg užívat
3. Jak se Propanorm 150 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Propanorm 150 mg uchovávat
6. Další informace


1. CO JE PROPANORM 150 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Propanorm 150 mg patří do skupiny léčivých přípravků zvaných antiarytmika.
Propanorm 150 mg je účinný při předcházení a léčbě určitých chorobných zrychlení srdečního rytmu
(tachykardie). Snižuje dráždivost buněk srdečního svalu a zpomaluje vedení vzruchů v převodním
systému srdce přímým působením v buňkách srdečního svalu. Přípravek v běžných dávkách významně
neovlivňuje sílu srdečních stahů ani tlak krve.
Propanorm 150 mg se užívá k předcházení a léčbě chorobného zrychlení činnosti srdečních komor a
chorobného zrychlení srdečního rytmu, vznikajícího mimo srdeční komory (paroxysmální
supraventrikulární tachykardie, fibrilace síní, nodální tachykardie).


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PROPANORM 150 MG
UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Propanorm 150 mg
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku,
na sóju nebo na burské oříšky,
- jestliže máte tzv. Brugadův syndrom (syndrom charakterizovaný náhle vznikajícími závažnými
arytmiemi),
- jestliže máte chorobné zpomalení srdečního rytmu nebo u jakýchkoli srdečních bloků (tzn. poruch
vedení vzruchů v různých částech převodního systému srdce),
2/5
- trpíte-li srdeční nedostatečností a srdečním šokem způsobeným selháním srdce (nejsou-li ovšem
způsobeny zrychlením srdečního rytmu),
- jestliže máte čerstvě srdeční infarkt nebo těžkou poruchu funkce levé komory srdeční
(kromě život ohrožujících poruch rytmu),
- trpíte-li výrazně nízkým tlakem krve,
- trpíte-li tzv. manifestní nerovnováhou elektrolytů (např. poruchou metabolismu draslíku),
- jestliže máte těžkou obstrukční chorobu plic,
- trpíte-li výraznou svalovou slabostí (myasthenia gravis),
- jestliže současně užíváte některé tzv. antiretrovirové přípravky (ritonaviry).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Propanorm 150 mg je zapotřebí
Nemocní s průduškovým astmatem mohou Propanorm 150 mg užívat jen se zvýšenou opatrností.
Máte-li zavedený kardiostimulátor, budete Vás ošetřující lékař častěji kontrolovat.
Informujte svého zubního lékaře nebo ošetřujícího lékaře-chirurga (i před malým chirurgickým
výkonem), že užíváte Propanorm 150 mg.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Je-li Propanorm 150 mg podáván společně s cimetidinem, ketokonazolem, chinidinem,
erythromycinem nebo grapefruitovou šťávou, může dojít ke zvýšení jeho plazmatické hladiny.
V těchto případech je nutno zajistit pečlivé monitorování a v případě potřeby upravit dávkování.
Při souběžném používání propafenonu (léčivá látka přípravku Propanorm 150 mg) a lidokainu bylo
pozorováno zvýšené riziko nežádoucích účinků na centrální nervový systém působením lidokainu.
Kombinovaná terapie amiodaronu s propafenonem může ovlivnit vedení vzruchu a repolarizaci, a
může tak vyvolat poruchy srdečního rytmu. Je nutné upravit dávkování obou léků v závislosti na
terapeutické odpovědi.
Při souběžném používání propafenonu s paroxetinem a fluoxetinem se mohou zvýšit jeho plazmatické
hladiny. V tomto případě může lékař dávku snížit.
Jsou-li souběžně používány přípravky pro místní znecitlivění (např. při implantaci kardiostimulátoru
nebo u chirurgických a zubních výkonů) nebo jiné léky snižující srdeční frekvenci či stažlivost srdeční
svaloviny (např. betablokátory, tricyklická antidepresiva), může dojít k zesílení nežádoucích účinků
propafenonu.
V průběhu léčby propafenonem bylo popsáno zvýšení hladin venlafaxinu, propranololu, metoprololu,
desipraminu, cyklosporinu, teofylinu a digoxinu v plazmě nebo krvi.
Při souběžném podávání propafenonu s fenobarbitalem a/nebo rifampicinem může dojít ke snížení
účinnosti propafenonu v důsledku snížení jeho koncentrace v plazmě. Proto by měla být během
současného chronického užívání těchto přípravků monitorována odpověď na terapii propafenonem.
Je-li Propanorm 150 mg podáván v kombinaci s perorálními antikoagulancii (např. fenprokumon,
warfarin), může dojít ke zvýšení plazmatické hladiny těchto přípravků. U těchto pacientů je
doporučena pečlivá kontrola srážlivosti krve.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Pro užívání přípravku v těhotenství a v době kojení musí být zvlášť závažné důvody. Pokud otěhotníte
v průběhu léčby Propanormem 150 mg, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
3/5
Rozmazané vidění, závratě, únava a posturální hypotenze (pokles tlaku objevující se při přechodu do
vzpřímené polohy) mohou ovlivnit rychlost reakcí a tím snížit Vaši schopnost obsluhovat stroje nebo
řídit motorová vozidla. Tyto činnosti byste měl/a vykonávat jen na základě výslovného souhlasu
lékaře.


3. JAK SE PROPANORM 150 MG UŽÍVÁ

Vždy užívejte Propanorm 150 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dospělí
Dávkování je velmi individuální a je určováno a trvale sledováno lékařem. Pacienti s tělesnou
hmotností cca 70 kg užívají obvykle 3-4 tablety (450-600 mg) ve 2-3 dávkách denně. Pacienti s nižší
tělesnou hmotností užívají nižší dávky.
Ke zvýšení dávky se nepřistupuje dříve než po 3-4 dnech léčby.
Maximální denní dávka je 6 tablet (900 mg).
U starších nemocných postačují mnohdy nižší dávky. Jakékoliv nutné zvýšení dávky nesmí být
provedeno dříve než po 5-8 dnech léčby.
U pacientů s poruchou funkce jater a/nebo ledvin je třeba pečlivé monitorování EKG a plazmatických
hladin.
Děti
U dětí se doporučuje denní dávka propafenonu 10-20 mg/kg tělesné hmotnosti rozdělená do 3-4 dávek
denně.
Ke zvýšení dávky se nesmí přistupovat dříve než po 3-4 dnech léčby.

Tablety se polykají vcelku a zapíjejí se menším množstvím vody. Užívají se po jídle.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Propanorm 150 mg, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem informujte ihned lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Propanorm 150 mg
Užijte přípravek okamžitě, jakmile si vzpomenete. Pokud se ale blíží doba užití další dávky,
zapomenutou dávku už neužívejte a pokračujte v pravidelném dávkování. Nezdvojujte následující
dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Propanorm 150 mg
Propanorm 150 mg užívejte, dokud Vám lékař neřekne, že můžete léčbu ukončit. Nepřestávejte jej
užívat jen proto, že se cítíte lépe. Váš stav by se mohl opět zhoršit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Propanorm 150 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 léčených osob):
- závrať
- poruchy vedení srdečního vzruchu, bušení srdce
4/5
Časté (mohou se vyskytnout u 1 až 10 ze 100 léčených osob):
- úzkost, poruchy spánku
- bolest hlavy, porucha chuti k jídlu
- zastřené vidění
- výrazné zpomalení/zrychlení srdeční frekvence (bradykardie/tachykardie) nebo vznik poruch
vedení vzruchu
- dušnost
- bolest břicha, zvracení, nevolnost, průjem, zácpa, pocit sucha v ústech
- abnormální funkce jater
- bolest na hrudi, astenie (tělesná slabost), únava, horečka
Méně časté (mohou se vyskytnout u 1 až 10 z 1000 léčených osob):
- nedostatek krevních destiček (trombocytopenie)
- snížená chuť k jídlu
- noční můry
- krátkodobá ztráta vědomí (synkopa), porucha hybnosti (ataxie), brnění, mravenčení (parestézie)
- nepravidelná činnost srdce (arytmie)
- pokles krevního tlaku
- nadýmání
- kopřivka, svědění, vyrážka, zarudnutí kůže
- poruchy erekce
Není známo (z dostupných údajů nelze určit):
- snížení počtu granulocytů a bílých krvinek, nízký počet granulocytů v krvi
- přecitlivělost
- zmatenost
- křeč, tzv. extrapyramidové příznaky, neklid
- míhání komor, srdeční selhání, snížení tepové frekvence
- ortostatická hypotenze (pokles krevního tlaku po postavení provázený pocitem slabosti, zatměním
před očima nebo ztrátou vědomí)
- říhání, poruchy trávicího ústrojí
- poškození jaterních buněk, městnání žluče, hepatitida a žloutenka
- syndrom připomínající systémový lupus erythematodes
- pokles počtu spermií

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.


5. JAK PROPANORM 150 MG UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
5/5


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Propanorm 150 mg obsahuje
- Léčivou látkou je propafenoni hydrochloridum. Jedna potahovaná tableta obsahuje 150 mg
propafenoni hydrochloridum.
- Pomocnými látkami jsou granulovaná mikrokrystalická celulosa, kukuřičný škrob, sodná sůl
kroskarmelosy, kopovidon, hypromelosa 2506/5, magnesium-stearát, natrium-lauryl-sulfát,
makrogol 6000, oxid titaničitý (E171), simetikonová emulze.

Jak přípravek Propanorm 150 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety.
Velikost balení: 50 nebo 100 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1, 140 00 Praha 4, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
12.10. 2011

Recenze

Recenze produktu PROPANORM 150 MG 50X150MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu PROPANORM 150 MG 50X150MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám