Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na srdeční nemoce

PROPAFENON AL 150 100X150MG Potahované tablety

Kód výrobku: 17441

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - PROPAFENON AL 150 100X150MG Potahované tablety

sp.zn. sukls39634/2017

Příbalová informace: informace pro uživatele

PROPAFENON AL 150

potahované tablety propafenoni hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je Propafenon AL 150 a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Propafenon AL 150 užívat
 3. Jak se Propafenon AL 150 užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Propafenon AL 150 uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je PROPAFENON AL 150 a k čemu se používá

Propafenon AL 150 je antiarytmikum s místně znecitlivujícím účinkem a účinkem stabilizujícím membránu buněk srdečního svalu (myokardu). Ovlivňuje vznik a vedení vzruchu ve svalovině síní a komor, snižuje dráždivost buněk srdečního svalu a zpomaluje převod vzruchů převodním systémem srdce (negativně dromotropní efekt). Vykazuje také mírný účinek vůči beta receptorům. Propafenon AL 150 má výrazný účinek při léčbě chorobných zrychlení srdečního rytmu. Po rychlém nástupu účinku dosahuje Propafenon AL 150 vrcholu působení za 2-3 hodiny.

Propafenon AL 150 se používá k léčbě chronického zrychlení srdečního rytmu vznikajícího mimo srdeční komory (symptomatické stavy tachykardií supraventrikulární srdeční arytmie, tj tachykardie atrioventrikulárního spojení, supraventrikulární tachykardie u WPW syndromu nebo paroxysmální atriální fibrilace. Propafenon AL 150 se dále užívá k léčbě závažné zrychlené činnosti srdečních komor (symptomatické komorové tachykardie), je-li považována lékařem za stav ohrožující život.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete PROPAFENON AL 150 užívat

Neužívejte Propafenon AL 150:

 • jestliže jste alergický(á) na propafenon-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • Jestliže máte:
 • Brugada syndrome (vzácná vrozená vada srdce) v anamnéze
 • Výskyt infarktu myokardu v předchozích 3 měsících
 • Významné strukturální onemocnění srdečního svalu
 • nekontrolované městnavé srdeční selhání s ejekční frakcí levé komory nižší než 35%
  • srdeční šok, kromě šoku vzniklého na podkladě poruchy srdečního rytmu
  • pomalá srdeční činnost (těžká symptomatická bradykardie)
  • syndrom chorého sinu, vyšší stupeň poruchy vedení vzruchu (sinoatriální blok, atrioventrikulární a intraventrikulární nebo raménková blokáda blok (včetně distální blokády) u pacienta bez implantovaného kardiostimulátoru
  • výrazný pokles krevního tlaku
 • Manifestní nerovnováha elektrolytů (např. poruchy metabolismu draslíku);
 • Težká obstrukční choroba průdušek a plic
 • Myasthenia gravis (závažné onemocnění kosterních svalů)
 • Současné užívání propafenon-hydrochloridu spolu s ritonavirem (léčivo k potlačení HIV infekce, viz bod Další léčivé přípravky a Propafenon AL 150).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Propafenon AL 150 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud dojde k významnému rozšíření QRS komplexu nebo ke vzniku atrioventrikulární blokády II. a III. stupně, musí být zváženo snížení dávky. Před zahájením léčby i v jejím průběhu je nutné každého pacienta elektrokardiograficky i klinicky sledovat, aby bylo možno zhodnotit odpověď na léčbu a rozhodnout o jejím dalším pokračování. Při nasazení propafenon-hydrochloridu může dojít k aktivaci Brugada syndromu u pacientů, kteří byli dosud bezpříznakovými nosiči tohoto onemocnění. Proto je při zahájení léčby propafenon- hydrochloridem nutno provést EKG. Podávání propafenon-hydrochloridu může zhoršit průběh myasthenia gravis. Léčba propafenon-hydrochloridem může ovlivňovat jak rytmus, tak snímací práh kardiostimulátorů. Jejich činnost se proto musí kontrolovat a v případě potřeby se přístroj musí přeprogramovat. Existuje zde možnost konverze paroxysmální fibrilace síní na flutter síní s doprovodným blokem vedení 2:1 nebo převodem vedení 1:1. Podobně jako u ostatních antiarytmik třídy Ic mohou být pacienti s významným strukturálním defektem myokardu (srdečního svalu) predisponováni ke vzniku vážných nežádoucích účinků. Tito pacienti nesmí propafenon-hydrochlorid užívat. Propafenon-hydrochlorid nesmějí užívat pacienti se zúžením dýchacích cest (např. astma). Propafenon-hydrochlorid smí být u pacientů s poruchou funkce ledvin podáván pouze s velkou opatrností. Dávkování musí být u pacientů s poruchou funkce jater upraveno.

Děti a dospívající

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých. Není známo, jestli rozsah interakcí pro dětskou populaci je podobný jako u skupiny dospělých pacientů.

Další léčivé přípravky a Propafenon AL 150

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Účinky přípravku Propafenon AL 150 a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Jestliže Vám jiný lékař bude předepisovat nebo doporučovat nějaký další lék, informujte ho, že již užíváte Propafenon AL 150. Než začnete současně s přípravkem Propafenon AL 150 užívat nějaký jiný i volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

Jsou-li současně užívány přípravky pro místní znecitlivění (např. při implantaci kardiostimulátoru nebo u chirurgických a zubních výkonů) nebo jiné léky snižující srdeční frekvenci či stažlivost srdeční svaloviny (např. beta-blokátory, tricyklická antidepresiva), je třeba počítat s možným zesílením nežádoucích účinků.

V průběhu léčby propafenon-hydrochloridem bylo popsáno zvýšení hladin propranololu, metoprololu, desipraminu, cyklosporinu, teofylinu a digoxinu v plazmě nebo krvi. Pokud se vyskytnou známky předávkování, musí být dávky těchto léků adekvátně sníženy. Je-li Propafenon AL 150 podáván současně s cimetidinem, ketokonazolem, chinidinem, erytromycinem nebo grapefruitovou šťávou, může dojít ke zvýšení jeho plazmatické hladiny. V těchto případech je nutno zajistit pečlivé monitorování a v případě potřeby upravit dávkování. Při současném podávání přípravku Propafenon AL 150 a rifampicinu může dojít ke snížení účinnosti propafenonu v důsledku snížení jeho koncentrace v plazmě. Je možná interakce propafenonu v kombinaci s perorálními antikoagulancii (např. fenprokumon, warfarin). Může dojít k zesílení jejich účinku a prodloužení protrombinového času. U těchto pacientů je doporučena pečlivá kontrola srážlivosti krve. Pokud se vyskytnou známky předávkování, musí být dávky těchto léků adekvátně sníženy.

Současné podávání propafenon-hydrochloridu s léky metabolizovanými CYP2D6 (jako např. venlafaxin) může vést ke zvýšení hladin těchto léků. Současné podávání dávky ritonaviru 800-1200 mg/den a propafenon-hydrochloridu je kontraindikováno pro možnost zvýšení plazmatických koncentrací.

Kombinovaná terapie amiodaronu s propafenon-hydrochloridem může ovlivnit vedení vzruchu a repolarizaci a může vést k potencionálně proarytmickým abnormalitám. Je nutné upravit dávkování obou látek v závislosti na terapeutické odpovědi. Během současného užívání propafenonu a lidokainu nebyl pozorován žádný výrazný dopad na farmakokinetiku těchto léků. Avšak při současném užívání propafenon-hydrochloridu a lidokainu bylo pozorováno zvýšené riziko nežádoucích účinků na centrální nervový systém působením lidokainu. Jelikož fenobarbital je známým induktorem CYP3A4, měla by být během současného chronického užívání fenobarbitalu monitorována odpověď na terapii propafenon-hydrochloridem. Antiarytmický účinek propafenonu může být při užívání fenobarbitalu oslaben. Současné podávání propafenon-hydrochloridu a fluoxetinu u rychlých metabolizátorů vede u S- propafenonu k vzrůstu Cmax o 39% a AUC o 50% a u R-propafenonu k vzrůstu Cmax o 71% a AUC o 50%. Při současném užívání antidepresiv typu SSRI (inhibitory zpětného vychytávání serotoninu), jako je fluoxetin a paroxetin s propafenon-hydrochloridem, se mohou vyskytnout zvýšené plazmatické hladiny propafenonu. K dosažení požadované terapeutické odpovědi mohou být dostatečné nižší dávky propafenonu.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Propafenon-hydrochlorid se smí v průběhu těhotenství podat pouze v případě, kdy potenciální přínos léčby převýší možné riziko pro plod. Kojícím matkám je nutno podávat propafenon-hydrochlorid s opatrností.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Propafenon AL 150 může ovlivnit rychlost reakcí pacienta a tím snížit jeho schopnost řídit a obsluhovat stroje.

3. Jak se PROPAFENON AL 150 užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je: Stanovení dávky tohoto přípravku u pacientů s komorovou arytmií vyžaduje pečlivé sledování srdečních funkcí a musí probíhat na jednotce intenzivní péče vybavené nepřetržitým sledováním EKG a pohotovostním kardiologickým vybavením. Během léčby má být pacient pravidelně sledován: jednou za měsíc standardní EKG, každé 3 měsíce Holterova monitorace EKG a/nebo pokud je třeba zátěžové EKG.

Dávkování propafenonu se musí upravit v případě zhoršení EKG změn (rozšíření QRS komplexu nebo prodloužení intervalu QT > 25%, prodloužení intervalu PQ > 50% nebo QT intervalu na > 500 ms či v případě zvýšení počtu nebo vážnosti srdeční arytmie).

Ve vzácných případech (stabilizační fáze) musí být udržovací dávka stanovena při současném monitorování EKG a krevního tlaku.

Pro stabilizační fázi a udržovací léčbu u pacientů s tělesnou hmotností přibližně 70 kg byla prokázána efektivní dávka 1 potahovaná tableta Propafenonu AL 150 třikrát denně až 2 potahované tablety Propafenonu AL 150 dvakrát denně (což odpovídá 450 - 600 mg propafenon hydrochloridu denně).

V případě potřeby může Váš lékař zvýšit dávku až na 2 potahované tablety Propafenonu AL 150 třikrát denně (což odpovídá 900 mg propafenon hydrochloridu denně). Pro tento účel jsou k dispozici potahované tablety s vhodnějším obsahem léčivé látky (Propafenon AL 300).

Při nižší tělesné hmotnosti je třeba dávky odpovídajícím způsobem redukovat.

Dávky by neměly být zvyšovány dříve než za 3-4 dny.

Starší pacienti a pacienti s výrazně sníženou funkcí levé komory (LVEF

Informace o produktu

Výrobce: ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG., LAICHINGEN
Kód výrobku: 17441
Kód EAN: 4024773029019
Kód SÚKL: 53536
Držitel rozhodnutí: ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG., LAICHINGEN

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek se užívá při některých závažných poruchách srdečního rytmu projevujících se rychlou nepravidelnou srdeční činností. Přípravek je určen k léčbě dospělých.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

PROPAFENON AL 150 100X150MG Potahované tablety – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu PROPAFENON AL 150 100X150MG Potahované tablety zobrazíte nebo stáhnete zde: PROPAFENON AL 150 100X150MG Potahované tablety.pdf

Recenze

Recenze produktu PROPAFENON AL 150 100X150MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu PROPAFENON AL 150 100X150MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám