Podrobné informace

K hygienické dezinfekci rukou. Lékaři mohou přípravek používat také k chirurgické dezinfekci rukou před operačními výkony.

Informace o produktu

Výrobce: B.BRAUN
Značka: PROMANUM
Kód výrobku: 23871
Kód EAN: 7612449138959
Kód SÚKL: 15876
Držitel rozhodnutí: B.BRAUN

Promanum N se používá k hygienické dezinfekci rukou. Lékaři mohou přípravek používat také k chirurgické dezinfekci rukou před operačními výkony.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/4
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls497/2008
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Promanum N
Ethanolum 96% (V/V) 64,82 g /100 ml a alcohol isopropylicus 8,30 g/100 ml
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Promanum N
musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Promanum N a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Promanum N používat
3. Jak se přípravek Promanum N používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Promanum N uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK PROMANUM N A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Promanum N je alkoholový dezinfekční prostředek pro hygienickou nebo chirurgickou
dezinfekci rukou s účinky proti bakteriím ( i bakterii TBC) a proti houbám. Přípravek je
účinný proti některým virům (virus hepatitidy B, rotaviry, které jsou původci střevních zánětů
zejména u dětí, virus HIV).
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
PROMANUM N POUŽÍVAT
Nepoužívejte přípravek Promanum N
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ethanol nebo propanol nebo na kteroukoliv další
složku přípravku Promanum N.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Promanum N je zapotřebí
- neaplikujte na poraněnou kůži, do očí nebo na sliznice! Promanum N je dráždivý pro oči a
sliznice.
- v případě náhodného vniknutí do očí, proplachujte okamžitě otevřené oko a vnitřní stranu
očního víčka dostatečným množstvím vody po dobu několik minut. Pokud podráždění
přetrvává, vyhledejte prosím okamžitě pomoc lékaře.
Doporučení k ochraně proti ohni a výbuchu
Přípravek Promanum N je vysoce hořlavý. Dle ČSN 650 201 je hořlavinou 1. třídy - bod
vzplanutí 14 °C.To znamená, že při teplotě 14°C a vyšší může přípravek Promanum N
2/4
vzplanout od jiskry, hořící cigarety, otevřených plamenů a jiných zdrojů vzplanutí. Zvláště
věnujte pozornost riziku vznícení při neúmyslném vylití větších množství roztoku. Nasajte do
inertní absorpční látky nebo rozřeďte dostatečným množstvím vody. Zajistěte odpovídající
větrání a odstraňte zdroje vzplanutí. Nesmí se stříkat do otevřeného ohně.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Nebyla zaznamenána žádná zvláštní omezení.
Těhotenství a kojení
Při používání podle návodu se může přípravek Promanum N během těhotenství a kojení
používat k dezinfekci rukou.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Promanum N neovlivňuje schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK PROMANUM N POUŽÍVÁ
Vždy používejte přípravek Promanum N přesně podle návodu. Pokud si nejste jistá(ý), poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Hygienická dezinfekce rukou
- Naneste alespoň 3 ml neředěného přípravku Promanum N na suché ruce a vtírejte do kůže.
Vtírejte tak dlouho, dokud ruce nebudou suché. Všechny části rukou včetně prostor mezi
prsty musí zůstat vlhké po dobu 30 s do zaschnutí.
Chirurgická dezinfekce rukou
- vetřete nejméně 2x5 ml neředěného přípravku Promanum N na suché ruce a předloktí.
Kůže by se měla udržet úplně vlhká od přípravku Promanum N nejméně 3 minuty a po té
se nechá zaschnout.
- K prevenci a ochraně před onemocněním virem hepatitidy ( žloutenky) B se nejméně 10 ml
roztoku po částech pravidelně vtírá do suchých rukou, které se po dobu 5 min udržují
vlhké.
- Účinnosti proti rotavirům je dosaženo po 1 minutě.
- Přípravek je možno použít opakovaně.
Jestliže jste použil(a) více přípravku Promanum N, než jste měl(a)
Nechte nadbytečné množství přípravku ztéci z Vašich rukou a nechte uschnout. Věnujte
pozornost možnosti vznícení přípravku Promanum N (viz bod 2).
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Promanum N nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého. Četnost výskytu nežádoucích účinků se stanovuje podle
následujících zvyklostí:
3/4
Velmi časté: více než u 1 z 10 pacientů
Časté: méně než u 1 z 10, ale více než u 1 ze 100 pacientů
Méně časté: méně než u 1 ze 100, ale více než u 1 z 1000 pacientů
Vzácné: méně než u 1 z 1000, ale více než u 1 z 10 000 pacientů
Velmi vzácné: méně než u 1 z 10 000 pacientů
Neznámé: z dostupných údajů nelze určit
Závažné nežádoucí účinky nebo příznaky, kterým musíte věnovat pozornost a opatření
při postižení
- Velmi vzácné: přecitlivělost (alergie)
Pokud se u Vás tyto nežádoucí účinky vyskytnou, přerušte používání přípravku Promanum N a
okamžitě se obraťte na svého lékaře.
Ostatní nežádoucí účinky
- Méně časté: příznaky místního podráždění způsobené alkoholem (např. svědění, zarudnutí,
zejména po častém použití přípravku Promanum N).
Příznaky suché kůže se mohou méně často objevit v obdobích nízké vlhkosti vzduchu (zejména
v zimě). V těchto případech se po práci doporučuje použití ochranného krému na ruce.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete
jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK PROMANUM N UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25C.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku. Po prvním otevření
nádoby si přípravek Promanum N udrží svou kvalitu po dobu 12 měsíců, ale nikoliv po
uplynutí doby použitelnosti.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají
chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Promanum N obsahuje
- Léčivými látkami jsou ethanolum a alcohol isopropylicus. 100 g roztoku obsahuje 64,82 g
ethanolu 96% (V/V) a 8,34 g isopropyl alkoholu.
4/4
- Pomocnými látkami jsou: isopropyl-myristát, sorbitol, cetearyl ethylhexanoát, povidon 40,
Parfeme Oil Flair PH 799 893/731 960, chinolinová žluť / E104 / C.I. 47005, patentní modř V
a čištěná voda.
Jak přípravek Promanum N vypadá a co obsahuje toto balení
Čirý, tyrkysový roztok.
Velikost balení:
100 ml přípravek lze vydávat i bez lékařského předpisu a jde o vyhrazené léčivo
20 x 100 ml, 500 ml, 20 x 500 ml, 1000 ml, 10 x 1000 ml, 5 l - přípravek lze vydávat i bez
lékařského předpisu
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Strasse 1
34212 Melsungen, Německo
Telefon: 05661-710
Fax: 05661-71 4567
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
8.6.2011

Recenze

Recenze produktu PROMANUM Pure Dezinfekční prostředek na ruce 500 ml

Diskuze

Diskuze k produktu PROMANUM Pure Dezinfekční prostředek na ruce 500 ml

Přidat nový příspěvek do diskuze