Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

PROKANAZOL 30X100MG Tobolky - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 43180

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PRO.MED.CS
Kód výrobku: 43180
Kód EAN:
Kód SÚKL: 50353
Držitel rozhodnutí: PRO.MED.CS
Prokanazol je určený k léčbě plísňových onemocnění.

Příbalový leták

1/6 

sp.zn.sukls129345/2016 
a sukls144504/2016 
 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

PROKANAZOL 

100 mg 

tvrdé tobolky 
itraconazolum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1.  Co je Prokanazol a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Prokanazol užívat 
3.  Jak se Prokanazol užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak Prokanazol uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1. 

Co je Prokanazol a k čemu se používá 

 
Prokanazol je antimykotikum, lék určený k léčbě plísňových onemocnění: infekcí pochvy, kůže, ústní 
dutiny, očí, nehtů nebo vnitřních orgánů. 
Prokanazol je určen k léčbě dospělých pacientů. 
Prokanazol může být použit u dětí jen, když je jejich tělesná hmotnost vyšší než 40 kg, a jen v případě, 
že prospěch léčby převýší možná rizika. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Prokanazol užívat 

 
Neužívejte Prokanazol 
-  jestliže  jste  alergický(á)  na  itrakonazol  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 

(uvedenou v bodě 6), 

-  jste-li těhotná (kromě případu, že lékař ví, že jste těhotná, a rozhodne, že Prokanazol potřebujete), 
-  jestliže trpíte městnavým srdečním selháním. Prokanazol  by mohl stav zhoršit. Pokud Váš lékař 

přesto rozhodne, že budete Prokanazol užívat, zajistěte si dostupnost rychlé lékařské pomoci pro 
případ,  když  by  u Vás  došlo  ke  zkrácení  dechu,  neočekávanému  zvýšení  tělesné  hmotnosti, 
otokům nohou, neobvyklé únavě nebo počínajícímu nočnímu probouzení. 

-  jestliže  užíváte  léky  určené  k léčbě  alergie  (přecitlivělosti),  obsahující  zejména  terfenadin, 

astemizol a mizolastin, 

-  jestliže užíváte léky určené k léčbě anginy pectoris (silné bolesti na hrudi) a vysokého krevního 

tlaku, obsahující zejména bepridil a nisoldipin, 

-  jestliže užíváte léky určené k léčbě některých trávicích obtíží, které obsahují cisaprid, 
-  jestliže  užíváte  léky  snižující  hladinu  cholesterolu,  které  obsahují  např.  atorvastatin,  simvastatin 

a lovastatin, 

-  jestliže užíváte léky proti nespavosti, obsahující midazolam a triazolam, 

2/6 

-  jestliže užíváte léky určené k léčbě duševních poruch, obsahující pimozid a sertindol, 
-  jestliže užíváte léky určené k léčbě závislosti na opioidech, obsahující levacetylmethadol, 
-  jestliže  užíváte  léky  určené  k léčbě  nepravidelností  srdečního  rytmu,  obsahující  např.  chinidin 

a dofetilid, 

-  jestliže užíváte léky určené k léčbě migrény, např. eletriptan, dihydroergotamin a ergotamin, 
-  jestliže  užíváte  námelové  alkaloidy  k úpravě  krvácení  po  porodu,  např.  ergometrin  (ergonovin) 

a methylergometrin (methylergonovin). 

 
Upozornění a opatření 
-  jestliže trpíte jaterními poruchami, informujte o tom svého lékaře. Mohou být důvodem k úpravě 

dávkování přípravku Prokanazol. Užívání přípravku Prokanazol ukončete a neodkladně vyhledejte 
lékaře,  pokud  byste  pozoroval(a)  ztrátu  chuti  k jídlu,  nevolnost,  zvracení,  únavu,  bolesti  břicha 
nebo velmi tmavé zbarvení moči. V průběhu užívání přípravku Prokanazol Vás lékař může vyzvat 
k pravidelnému vyšetření krve pro včasné odhalení jaterních poruch. 

-  jestliže  trpíte  srdečními  obtížemi,  upozorněte  na  to  svého  lékaře.  Jestliže  v průběhu  užívání 

přípravku Prokanazol zpozorujete zkrácení dechu, neočekávaný přírůstek tělesné hmotnosti, otoky 
nohou nebo podbřišku, únavu nebo počínající noční probouzení, neprodleně se obraťte na lékaře. 

-  jestliže  trpíte  ledvinovými  poruchami,  informujte  svého  lékaře.  Mohou  být  důvodem  k úpravě 

dávkovaní přípravku Prokanazol. 

-  jestliže  během  užívání  přípravku  Prokanazol  zpozorujete  neobvyklé  pocity  brnění,  necitlivosti 

nebo slabosti v rukou nebo nohou, informujte okamžitě lékaře, 

-  jestliže  se  u Vás  někdy  projevila  alergická  reakce  na  nějaké  jiné  antimykotikum,  sdělte  to 

ošetřujícímu lékaři, 

-  pokud  trpíte  neutropenií  (nedostatkem  určitého  druhu  bílých  krvinek),  AIDS  nebo  jste  byl(a) 

podroben(a)  transplantaci.  Je  možné,  že  bude  muset  být  upraveno  dávkování  přípravku 
Prokanazol. 

-  jestliže  se  u Vás  objeví  příznaky  zhoršeného  sluchu  nebo  vypadávání  vlasů,  okamžitě  přestaňte 

Prokanazol užívat a informujte lékaře, 

-  Prokanazol není vhodný k léčbě dětí, ale výjimečně jej může lékař předepsat, 
-  informujte  lékaře  v případě,  že  užíváte  jiné  léky.  Lékař  musí  vzít  v úvahu  možnost  vzájemného 

ovlivnění účinku přípravku Prokanazol a léků, které užíváte (viz odstavec Další léčivé přípravky 
a Prokanazol). 

 
Další léčivé přípravky a Prokanazol 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a)  nebo  které  možná  budete  užívat.  U některých  léků  musí  být  při  současném  užívání 
přizpůsobeno dávkování nebo přerušeno užívání. 
Příklady léků, které nesmí být nikdy užívány současně s přípravkem Prokanazol: 
-  léky určené k léčbě alergie, obsahující zejména terfenadin, astemizol a mizolastin, 
-  léky  určené  k léčbě  anginy  pectoris  a  vysokého  krevního  tlaku,  obsahující  zejména  bepridil 

a nisoldipin, 

-  léky určené k léčbě některých trávicích obtíží, obsahující cisaprid, 
-  některé léky snižující hladinu cholesterolu, obsahující např. atorvastatin, simvastatin a lovastatin; 
-  léky proti nespavosti, obsahující midazolam a triazolam, 
-  léky určené k léčbě duševních poruch, obsahující pimozid a sertindol, 
-  léky určené k léčbě závislosti na opioidech, obsahující levacetylmethadol, 
-  léky určené k léčbě nepravidelností srdečního rytmu, obsahující např. chinidin a dofetilid, 
-  léky určené k léčbě migrény, např. eletriptan, dihydroergotamin, ergotamin, 
-  námelové alkaloidy ergometrin a methylergometrin (pro léčbu krvácení po porodu). 
Některé  léky  mohou  ve  velké  míře  snižovat  účinek  přípravku  Prokanazol.  To  platí  zejména  pro 
některé  léky  určené  k léčbě  epilepsie  (padoucnice),  obsahující  např.  karbamazepin,  fenytoin 
a fenobarbital, a k léčbě tuberkulózy, obsahující např. rifampicin, rifabutin a isoniazid. Jestliže užíváte 
léky  obsahující  některá  z těchto léčiv, je  zapotřebí  vždy  informovat  svého  lékaře,  aby  mohl  provést 
potřebná opatření. 
Příklady, kdy lékař  může  upravit dávkování buď přípravku Prokanazol, nebo jiných  léků užívaných 
současně s přípravkem Prokanazol: 
-  léky, obsahující antibiotika klarithromycin a erythromycin, 

3/6 

-  léky působící na srdce a cévní systém, obsahující digoxin a disopyramid, a některé tzv. blokátory 

kalciových kanálů, cilostazol, 

-  léky, které zpomalují krevní srážlivost, 
-  léky,  obsahující  budesonid,  dexamethason,  flutikason  a  methylprednisolon,  užívané  ústy  nebo 

podávané injekčně při léčbě zánětů, astmatu a alergií, 

-  léky,  obsahující  cyklosporin A,  takrolimus  a  rapamycin  (zvaný  rovněž  sirolimus)  podávané 

obvykle nemocným po transplantacích orgánů, 

-  některé inhibitory HIV proteázy, 
-  některé léky určené k léčbě rakoviny, 
-  některé  léky  používané  k léčbě  úzkosti  nebo  k navození  spánku,  obsahující  zejména  buspiron, 

alprazolam a brotizolam, 

-  léky, obsahující ebastin, používaný k léčbě alergie, 
-  léky obsahující reboxetin, používaný k léčbě depresí, 
-  léky obsahující repaglinid, používaný k léčbě cukrovky, 
-  léky proti malárii, obsahující halofantrin, 
-  léky určené k léčbě silné bolesti, obsahující fentanyl. 
Správné  vstřebávání  přípravku  Prokanazol  vyžaduje  dostatečnou  kyselost  žaludečních  šťáv.  Léky, 
které  kyselé  žaludeční  prostředí  neutralizují,  nelze  proto  užívat  dříve  než  za  2  hodiny  po  užití 
přípravku  Prokanazol.  Ze  stejných  důvodů,  pokud  jste  léčen(a)  přípravky  snižujícími  uvolňování 
žaludeční  kyseliny,  zapíjejte  Prokanazol  nealkoholickým  nápojem  typu  koly.  V případě  pochybností 
se poraďte s lékařem. 
Během léčby přípravkem Prokanazol může být snížen účinek perorálních antikoncepčních prostředků. 
 
Prokanazol s jídlem a pitím 
Prokanazol má být užíván nejlépe vždy bezprostředně po hlavních jídlech. Tobolky se polykají celé 
a zapíjejí  se  dostatečným  množstvím  vody.  Obsah  tobolek  se  nesmí  žvýkat.  Správné  vstřebávání 
přípravku  Prokanazol  vyžaduje  dostatečnou  kyselost  žaludečních  šťáv.  Jestliže  užíváte  léky,  které 
snižují  vylučování  žaludeční  kyseliny,  zapíjejte  Prokanazol  nealkoholickým  nápojem  typu  koly  (viz 
odstavec Další léčivé přípravky a Prokanazol). 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Prokanazol  neužívejte,  jste-li  těhotná.  Prokanazol  může  být  užíván  v těhotenství,  jen  pokud  jsou 
k tomu závažné důvody (život ohrožující onemocnění). 
Jste-li  ve  věku,  kdy  můžete  otěhotnět,  v průběhu  léčby  přípravkem  Prokanazol  se  zajistěte  proti 
otěhotnění vhodnými antikoncepčními prostředky. Vzhledem k tomu, že léčivá látka přetrvává v těle 
ještě  delší  dobu  po  ukončení  užívání  přípravku,  pokračujte  v nějaké  formě  antikoncepce  do  první 
menstruace, která se dostaví po ukončení léčby přípravkem Prokanazol. 
Pokud  kojíte,  upozorněte  na  tuto  skutečnost  svého  lékaře  ještě  před  zahájením  užívání  přípravku 
Prokanazol, protože velmi malá množství léčivé látky mohou proniknout do mateřského mléka.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Studie  hodnotící  účinky  na  schopnost  řídit  a  obsluhovat  stroje  nebyly  provedeny.  Při  řízení 
motorových vozidel a obsluze strojů je třeba vzít v úvahu možnost výskytu nežádoucích účinků, jako 
jsou závratě, poruchy zraku a ztráta sluchu (viz bod 4.), které mohou v některých případech nastat. 
 
Prokanazol obsahuje zrněný cukr 
Pokud  Vám  Váš  lékař  řekl,  že  nesnášíte  některé  cukry,  poraďte  se  s lékařem,  než  začnete  tento 
přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se Prokanazol užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 

4/6 

Jakou dávku a jak dlouho budete Prokanazol užívat, závisí na druhu plísně a místě infekce. Váš lékař 
Vás bude podrobně informovat. 
Následující dávkování přípravku Prokanazol platí, pokud lékař nepředepsal jinak: 
Typ infekce 

Denní dávka 

Délka léčby 

Poševní infekce 

2 tobolky 2krát denně 

1 den 

nebo 2 tobolky 1krát denně 

3 dny 

Kožní infekce 

2 tobolky 1krát denně 

7 dní 

nebo 1 tobolka 1krát denně 

15 dní 

Jestliže  se  vytvořila  silná  vrstva  zrohovatělé  kůže  na  dlaních  nebo  chodidlech,  je  možné,  že  bude 
zapotřebí užívat 2 tobolky 2krát denně po 7 dní nebo 1 tobolku 1krát denně po jeden měsíc. 
Typ infekce 

Denní dávka 

Délka léčby 

Infekce v ústech 

1 tobolka 1krát denně 

15 dní 

Infekce očí 

2 tobolky 1krát denně 

21 dní 

Infekce vnitřních orgánů 

Vyšší dávky 

Delší délka léčby 

Infekce nehtů: v závislosti na Vaší individuální potřebě lékař zvolí buď kontinuální, nebo pulsní léčbu. 
Kontinuální léčba infekcí nehtů: 

2 tobolky 1krát denně   

3 měsíce 

Pulsní léčba infekcí nehtů: 

2 tobolky 2krát denně (puls) 

1 týden 

Pak se užívání přípravku Prokanazol na 3 týdny přeruší. Dále se cyklus opakuje – jednou při postižení 
nehtů rukou a dvakrát při postižení nehtů nohou (včetně nebo bez postižení nehtů rukou) (viz tabulka 
níže). 
 

1. týden 

2., 3., 4. týden  5. týden 

6., 7., 8. týden  9. týden 

Pouze nehty rukou 

puls 1 

vynechání 

puls 2 

 

 

Nehty  nohou  (včetně  nebo  bez 
postižení nehtů rukou) 

puls 1 

vynechání 

puls 2 

vynechání 

puls 3 

Kontinuální léčba: plynulá, nepřetržitá léčba. 
Pulsní léčba: přerušovaná léčba. 
Při  kožních  infekcích  poškození  vymizí  úplně  teprve  za  několik  týdnů  po  ukončení  léčby.  To  je 
typické pro plísňové infekce, že lék ničí plísně samé, avšak příznaky onemocnění odezní až s obnovou 
zdravé kůže.  
Poškození  nehtů  vymizí  až  za  6–9  měsíců  po ukončení  léčby,  protože  lék  působí  pouze  proti  plísni 
a zdravý  nehet  potom  dorůstá  několik  měsíců.  Neznepokojujte  se  proto,  pokud  v průběhu  léčby 
nezpozorujete  výrazné  zlepšení,  neboť  léčivá  látka  setrvává  a  působí  v nehtech  ještě  po  několik 
měsíců.  Z těchto  důvodů  ukončete  léčbu  přesně  podle  pokynů  lékaře,  třebaže  se  nedostaví  viditelné 
zlepšení. 
Infekce vnitřních orgánů: léčba vyžaduje vyšší dávkování a delší dobu podávání. 
Dodržujte vždy pokyny ošetřujícího lékaře, který přizpůsobí dávkování přesně Vašemu zdravotnímu 
stavu. 
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Prokanazol je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému 
lékaři nebo lékárníkovi. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Prokanazol, než jste měl(a) 
Jestliže  jste  užil(a)  více  tobolek  přípravku,  než  jste  měl(a),  vyhledejte  ihned  lékaře,  aby  mohl  včas 
zahájit potřebná opatření. 
Informace  pro  lékaře  při  případném  předávkování:  dojde-li  k náhodnému  předávkování,  je  třeba 
přistoupit  k podpůrným  opatřením.  Během  první  hodiny  po  polknutí  lze  provést  výplach  žaludku  a 
v případě nutnosti podat aktivní uhlí. Itrakonazol nelze odstranit hemodialýzou. Neexistuje specifické 
antidotum. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Prokanazol 
Při  vynechání  jedné  dávky  užijte  lék  ihned,  jakmile  si  vzpomenete.  Dále  pokračujte  v obvyklém 
dávkování. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 

5/6 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
Během léčby se mohou vyskytnout tyto nežádoucí účinky: 
Časté (mohou postihnout až 1 pacienta z 10): 
-  nevolnost, bolest břicha a vyrážka. 
Méně časté (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100): 
-  zvracení,  zácpa,  plynatost,  průjem,  pocit  plnosti  po  jídle  (dyspepsie),  narušení  nebo  snížení 

vnímání chuti (dysgeuzie), 

-  alergická reakce, 
-  kopřivka, vypadávání vlasů, svědění, 
-  menstruační poruchy, 
-  bolest hlavy, závratě a pocit brnění v končetinách, 
-  zvýšení hladin bilirubinu, alaninaminotransferázy a aspartátaminotransferázy, 
-  místní otok (edém). 
Vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000): 
-  snížení počtu bílých krvinek (leukopenie), 
-  ztráta citlivosti (hypestezie), 
-  poruchy zraku, 
-  ušní šelest, 
-  zánět slinivky břišní (pankreatitida), 
-  časté nucení na močení, 
-  zvýšení hodnot jaterních enzymů, 
-  horečka. 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit): 
-  závažné alergické reakce (sérová choroba, angioedém, anafylaktické a anafylaktoidní reakce), 
-  nedostatek počtu bílých krvinek (neutropenie), snížení počtu krevních destiček (trombocytopenie), 
-  zvýšení  určitého  typu  tuku  v krvi  (hypertriacylglycerolemie),  snížení  hladiny  draslíku  v krvi 

(hypokalemie), 

-  bolest, ztráta vnímání a neschopnost ovládat svaly (neuropatie), 
-  rozmazané a dvojité vidění, 
-  dočasná nebo trvalá ztráta sluchu, 
-  městnavé srdeční selhání, 
-  abnormální hromadění tekutiny v plicích, které vedené k otoku (edém plic), 
-  zánět jater (hepatitida), poškození jater a akutní selhání jater, 
-  závažné  onemocnění  kůže  a  sliznic  (toxická  epidermální  nekrolýza,  Stevensův-Johnsonův 

syndrom, multiformní erytém), olupování kůže, zánětlivé onemocnění cév, přecitlivělost kůže na 
sluneční záření, 

-  bolest svalů (myalgie) a kloubů (artralgie), 
-  neschopnost udržet moč (inkontinence moči), 
-  poruchy erekce. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčivŠrobárova 48, 100 41 Praha 10; 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak Prokanazol uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 

6/6 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“ 
a blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Prokanazol obsahuje 
Léčivou látkou je itraconazolum. Jedna tobolka obsahuje itraconazolum 100 mg. 
Dalšími složkami jsou zrněný cukr, poloxamer 188, hypromelosa, indigokarmín (E132), chinolinová 
žluť (E104), oxid titaničitý (E171), želatina, čištěná voda. 
 
Jak Prokanazol vypadá a co obsahuje toto balení 
Prokanazol  jsou  tvrdé  neprůhledné  tmavozelené  želatinové  tobolky  (vel.  č.  0),  uvnitř  žlutobéžové 
kulaté peletky. 
Prokanazol je dodáván v OPA/Al/ PVC/Al (neprůhledných) blistrech v balení po 4, 6, 14, 18, 28 nebo 
30 tvrdých tobolkách. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
17.6. 2016 
  

Recenze

Recenze produktu PROKANAZOL 30X100MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu PROKANAZOL 30X100MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám