Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PRO.MED.CS
Kód výrobku: 43178
Kód EAN:
Kód SÚKL: 50351
Držitel rozhodnutí: PRO.MED.CS
Prokanazol je určený k léčbě plísňových onemocnění.

Příbalový leták

1/7
Příloha č.1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls4098/2008,
a příloha k sp.zn.: sukls62188/2012


Příbalová informace: informace pro uživatele

PROKANAZOL
tvrdé tobolky
itraconazolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Prokanazol a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Prokanazol užívat
3. Jak se Prokanazol užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Prokanazol uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je Prokanazol a k čemu se používá

Prokanazol je antimykotikum, lék určený k léčbě plísňových onemocnění: infekcí pochvy, kůže, ústní
dutiny, očí, nehtů nebo vnitřních orgánů.
Prokanazol je určen k léčbě dospělých pacientů.
Prokanazol může být použit u dětí jen, když je jejich tělesná hmotnost vyšší než 40 kg, a jen v případě,
že prospěch léčby převýší možná rizika.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Prokanazol užívat

Neužívejte přípravek Prokanazol
- jestliže jste alergický(/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6);
- jste-li těhotná (kromě případu, že lékař ví, že jste těhotná a rozhodne, že Prokanazol potřebujete);
- jestliže trpíte městnavým srdečním selháním, mohl by Prokanazol stav zhoršit. Pokud Váš lékař
přesto rozhodne, že budete Prokanazol užívat, zajistěte si dostupnost rychlé lékařské pomoci pro
případ, když by u Vás došlo ke zkrácení dechu, neočekávanému zvýšení tělesné hmotnosti,
otokům nohou, neobvyklé únavě nebo počínajícímu nočnímu probouzení;
- jestliže užíváte léky určené k léčbě alergie (přecitlivělosti), obsahující zejména terfenadin,
astemizol a mizolastin;
2/7
- jestliže užíváte léky určené k léčbě anginy pectoris (silné bolesti na hrudi) a vysokého krevního
tlaku, obsahující zejména bepridil a nisoldipin;
- jestliže užíváte léky určené k léčbě některých trávicích obtíží, které obsahují cisaprid;
- jestliže užíváte léky snižující hladinu cholesterolu, které obsahují např. atorvastatin, simvastatin a
lovastatin;
- jestliže užíváte léky proti nespavosti, obsahující midazolam a triazolam;
- jestliže užíváte léky určené k léčbě duševních poruch, obsahující pimozid a sertindol;
- jestliže užíváte léky určené k léčbě závislosti na opioidech, obsahující levacetylmethadol;
- jestliže užíváte léky určené k léčbě nepravidelností srdečního rytmu, obsahující např. chinidin a
dofetilid;
- jestliže užíváte léky určené k léčbě migrény, např. eletriptan, dihydroergotamin a ergotamin;
- jestliže užíváte námelové alkaloidy k úpravě krvácení po porodu, např. ergometrin (ergonovin) a
methylergometrin (methylergonovin).

Upozornění a opatření
- jestliže trpíte jaterními poruchami, informujte o tom svého lékaře. Mohou být důvodem k úpravě
dávkování přípravku Prokanazol. Užívání přípravku Prokanazol ukončete a neodkladně vyhledejte
lékaře, pokud byste pozoroval(a) ztrátu chuti k jídlu, nevolnost, zvracení, únavu, bolesti břicha
nebo velmi tmavé zbarvení moči. V průběhu užívání přípravku Prokanazol Vás lékař může vyzvat
k pravidelnému vyšetření krve pro včasné odhalení jaterních poruch.
- jestliže trpíte srdečními obtížemi, upozorněte na to svého lékaře. Jestliže v průběhu užívání
přípravku Prokanazol zpozorujete zkrácení dechu, neočekávaný přírůstek tělesné hmotnosti, otoky
nohou nebo podbřišku, únavu nebo počínající noční probouzení, neprodleně se obraťte na lékaře.
- jestliže trpíte ledvinovými poruchami, informujte svého lékaře. Mohou být důvodem k úpravě
dávkovaní přípravku Prokanazol.
- jestliže během užívání přípravku Prokanazol zpozorujete neobvyklé pocity brnění, necitlivosti
nebo slabosti v rukou nebo nohou, informujte okamžitě lékaře.
- jestliže se u Vás někdy projevila alergická reakce na nějaké jiné antimykotikum, sdělte to
ošetřujícímu lékaři.
- pokud trpíte neutropenií (nedostatkem určitého druhu bílých krvinek), AIDS nebo jste byl(a)
podroben(a) transplantaci. Je možné, že bude muset být upraveno dávkování přípravku
Prokanazol.
- jestliže se u Vás objeví příznaky zhoršeného sluchu nebo vypadávání vlasů, okamžitě přestaňte
Prokanazol užívat a informujte lékaře.
- Prokanazol není vhodný k léčbě dětí, ale výjimečně jej může lékař předepsat.
- Informujte lékaře v případě, že užíváte jiné léky. Lékař musí vzít v úvahu možnost vzájemného
ovlivnění účinku přípravku Prokanazol a léků, které užíváte (viz odstavec Další léčivé přípravky a
přípravek Prokanazol).

Další léčivé přípravky a přípravek Prokanazol
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat. U některých léků musí být při současném užívání
přizpůsobeno dávkování nebo přerušeno užívání.
Příklady léků, které nesmí být nikdy užívány současně s přípravkem Prokanazol:
- léky určené k léčbě alergie, obsahující zejména terfenadin, astemizol a mizolastin;
- léky určené k léčbě anginy pectoris a vysokého krevního tlaku, obsahující zejména bepridil a
nisoldipin;
- léky určené k léčbě některých trávicích obtíží, obsahující cisaprid;
- některé léky snižující hladinu cholesterolu, obsahující např. atorvastatin, simvastatin a lovastatin;

3/7

- léky proti nespavosti, obsahující midazolam a triazolam;
- léky určené k léčbě duševních poruch, obsahující pimozid a sertindol;
- léky určené k léčbě závislosti na opioidech, obsahující levacetylmethadol;
- léky určené k léčbě nepravidelností srdečního rytmu, obsahující např. chinidin a dofetilid;
- léky určené k léčbě migrény, např. eletriptan, dihydroergotamin, ergotamin;
- námelové alkaloidy ergometrin a methylergometrin (pro léčbu krvácení po porodu).
Některé léky mohou ve velké míře snižovat účinek přípravku Prokanazol. To platí zejména pro
některé léky určené k léčbě epilepsie (padoucnice), obsahující např. karbamazepin, fenytoin a
fenobarbital, a k léčbě tuberkulózy, obsahující např. rifampicin, rifabutin a isoniazid. Jestliže užíváte
léky obsahující některá z těchto léčiv, je zapotřebí vždy informovat svého lékaře, aby mohl provést
potřebná opatření.
Příklady, kdy lékař může upravit dávkování buď přípravku Prokanazol, nebo jiných léků užívaných
současně s přípravkem Prokanazol:
- léky, obsahující antibiotika klarithromycin a erythromycin;
- léky působící na srdce a cévní systém, obsahující digoxin a disopyramid, a některé tzv. blokátory
kalciových kanálů, cilostazol;
- léky, které zpomalují krevní srážlivost;
- léky, obsahující budesonid, dexamethason, flutikason a methylprednisolon, užívané ústy nebo
podávané injekčně při léčbě zánětů, astmatu a alergií;
- léky, obsahující cyklosporin A, takrolimus a rapamycin (zvaný rovněž sirolimus) podávané
obvykle nemocným po transplantacích orgánů;
- některé inhibitory HIV proteázy;
- některé léky určené k léčbě rakoviny;
- některé léky používané k léčbě úzkosti nebo k navození spánku, obsahující zejména buspiron,
alprazolam a brotizolam;
- léky, obsahující ebastin, používaný k léčbě alergie;
- léky obsahující reboxetin, používaný k léčbě depresí;
- léky obsahující repaglinid, používaný k léčbě cukrovky;
- léky proti malárii, obsahující halofantrin;
- léky určené k léčbě silné bolesti, obsahující fentanyl.
Správné vstřebávání přípravku Prokanazol vyžaduje dostatečnou kyselost žaludečních šťáv. Léky,
které kyselé žaludeční prostředí neutralizují, nelze proto užívat dříve než za 2 hodiny po užití
přípravku Prokanazol. Ze stejných důvodů, pokud jste léčen(a) přípravky snižujícími uvolňování
žaludeční kyseliny, zapíjejte Prokanazol nealkoholickým nápojem typu koly. V případě pochybností
se poraďte s lékařem.
Během léčby přípravkem Prokanazol může být snížen účinek perorálních antikoncepčních prostředků.

Přípravek Prokanazol s jídlem a pitím
Prokanazol má být užíván nejlépe vždy bezprostředně po hlavních jídlech. Tobolky se polykají celé a
zapíjejí se dostatečným množstvím vody. Obsah tobolek se nesmí žvýkat. Správné vstřebávání
přípravku Prokanazol vyžaduje dostatečnou kyselost žaludečních šťáv. Jestliže užíváte léky, které
snižují vylučování žaludeční kyseliny, zapíjejte Prokanazol nealkoholickým nápojem typu koly (viz
odstavec Další léčivé přípravky a přípravek Prokanazol).

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
4/7
Prokanazol neužívejte, jste-li těhotná. Prokanazol může být užíván v těhotenství, jen pokud jsou
k tomu závažné důvody (život ohrožující onemocnění).
Jste-li ve věku, kdy můžete otěhotnět, v průběhu léčby přípravkem Prokanazol se zajistěte proti
otěhotnění vhodnými antikoncepčními prostředky. Vzhledem k tomu, že léčivá látka přetrvává v těle
ještě delší dobu po ukončení užívání přípravku, pokračujte v nějaké formě antikoncepce do první
menstruace, která se dostaví po ukončení léčby přípravkem Prokanazol.
Pokud kojíte, upozorněte na tuto skutečnost svého lékaře ještě před zahájením užívání tobolek
Prokanazol, protože velmi malá množství léčivé látky mohou proniknout do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. Při řízení
motorových vozidel a obsluze strojů je třeba vzít v úvahu možnost výskytu nežádoucích účinků, jako
jsou závratě, poruchy zraku a ztráta sluchu (viz bod 4. Možné nežádoucí účinky), které mohou
v některých případech nastat.

Přípravek Prokanazol obsahuje zrněný cukr
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s lékařem, než začnete Prokanazol
užívat.


3. Jak se Prokanazol užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.
Jakou dávku a jak dlouho budete Prokanazol užívat, závisí na druhu plísně a místě infekce. Váš lékař
Vás bude podrobně informovat.
Následující dávkování přípravku Prokanazol platí, pokud lékař nepředepsal jinak:
Typ infekce Denní dávka Délka léčby
Poševní infekce 2 tobolky 2x denně 1 den
nebo 2 tobolky 1x denně 3 dny
Kožní infekce 2 tobolky 1x denně 7 dní
nebo 1 tobolka 1x denně 15 dní
Jestliže se vytvořila silná vrstva zrohovatělé kůže na dlaních nebo chodidlech, je možné, že bude
zapotřebí užívat 2 tobolky 2x denně po 7 dní nebo 1 tobolku 1x denně po jeden měsíc.
Typ infekce Denní dávka Délka léčby
Infekce v ústech 1 tobolka 1x denně 15 dní
Infekce očí 2 tobolky 1x denně 21 dní
Infekce vnitřních orgánů Vyšší dávky Delší délka léčby
Infekce nehtů: v závislosti na Vaší individuální potřebě lékař zvolí buď kontinuální, nebo pulsní léčbu.
Kontinuální léčba infekcí nehtů 2 tobolky 1x denně 3 měsíce
Pulsní léčba infekcí nehtů 2 tobolky 2x denně (puls) 1 týden
Pak se užívání přípravku Prokanazol na 3 týdny přeruší. Dále se cyklus opakuje jednou při postižení
nehtů rukou a dvakrát při postižení nehtů nohou (včetně nebo bez postižení nehtů rukou) (viz tabulka
níže).
1. týden 2., 3., 4. týden 5. týden 6., 7., 8. týden 9. týden
Pouze nehty rukou puls 1 vynechání puls 2
Nehty nohou (včetně nebo bez
postižení nehtů rukou)
puls 1 vynechání puls 2 vynechání puls 3

5/7

Kontinuální léčba: plynulá, nepřetržitá léčba.
Pulsní léčba: přerušovaná léčba.
Při kožních infekcích poškození vymizí úplně teprve za několik týdnů po ukončení léčby. To je
typické pro plísňové infekce, že lék ničí plísně samé, avšak příznaky onemocnění odezní až s obnovou
zdravé kůže.
Poškození nehtů vymizí až za 69 měsíců po ukončení léčby, protože lék působí pouze proti plísni a
zdravý nehet potom dorůstá několik měsíců. Neznepokojujte se proto, pokud v průběhu léčby
nezpozorujete výrazné zlepšení, neboť léčivá látka setrvává a působí v nehtech ještě po několik
měsíců. Z těchto důvodů ukončete léčbu přesně podle pokynů lékaře, třebaže se nedostaví viditelné
zlepšení.
Infekce vnitřních orgánů: léčba vyžaduje vyšší dávkování a delší dobu podávání.
Dodržujte vždy pokyny ošetřujícího lékaře, který přizpůsobí dávkování přesně Vašemu zdravotnímu
stavu.
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Prokanazol je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému
lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Prokanazol, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více tobolek přípravku, než jste měl(a), vyhledejte ihned lékaře, aby mohl včas
zahájit potřebná opatření.
Předávkování:
Informace pro lékaře při případném předávkování:
Dojde-li k náhodnému předávkování, je třeba přistoupit k podpůrným opatřením. Během první hodiny
po polknutí lze provést výplach žaludku a v případě nutnosti podat aktivní uhlí. Itrakonazol nelze
odstranit hemodialýzou. Neexistuje specifické antidotum.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Prokanazol
Při vynechání jedné dávky užijte lék ihned, jakmile si vzpomenete. Dále pokračujte v obvyklém
dávkování. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Během léčby se mohou vyskytnout tyto nežádoucí účinky
Časté (u více než 1 z 10 léčených osob):
- nevolnost, bolest břicha a vyrážka.
Méně časté (u 1 až 10 z 1000 léčených osob):
- zvracení, zácpa, plynatost, průjem, pocit plnosti po jídle (dyspepsie), narušení nebo snížení
vnímání chuti (dysgeuzie),
- alergická reakce,
- kopřivka, vypadávání vlasů, svědění,
- menstruační poruchy,

6/7

- bolest hlavy, závratě a pocit brnění v končetinách,
- zvýšení hladin bilirubinu, alaninaminotransferázy a aspartátaminotransferázy,
- místní otok (edém).
Vzácné (u 1 až 10 z 10000 léčených osob):
- snížení počtu bílých krvinek (leukopenie),
- ztráta citlivosti (hypestezie),
- poruchy zraku,
- ušní šelest,
- zánět slinivky břišní (pankreatitida),
- časté nucení na močení,
- zvýšení hodnot jaterních enzymů,
- horečka.
Není známo (z dostupných dat nelze určit):
- závažné alergické reakce (sérová choroba, angioedém, anafylaktické a anafylaktoidní reakce),
- nedostatek počtu bílých krvinek (neutropenie), snížení počtu krevních destiček (trombocytopenie),
- zvýšení určitého typu tuku v krvi (hypertriglyceridemie), snížení hladiny draslíku v krvi
(hypokalemie),
- bolest, ztráta vnímání a neschopnost ovládat svaly (neuropatie),
- rozmazané a dvojité vidění,
- dočasná nebo trvalá ztráta sluchu,
- městnavé srdeční selhání,
- abnormální hromadění tekutiny v plicích, které vedené k otoku (edém plic),
- zánět jater (hepatitida), poškození jater a akutní selhání jater,
- závažné onemocnění kůže a sliznic (toxická epidermální nekrolýza, Stevens-Johnsonův syndrom,
multiformní erytém), olupování kůže, zánětlivé onemocnění cév, přecitlivělost kůže na sluneční
záření,
- bolest svalů (myalgie) a kloubů (artralgie),
- neschopnost udržet moč (inkontinence moči),
- poruchy erekce.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.


5. Jak Prokanazol uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do:.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


7/7

6. Obsah balení a další informace

Co Prokanazol obsahuje
- Léčivou látkou je itraconazolum. Jedna tobolka obsahuje itraconazolum 100 mg.
- Dalšími složkami jsou zrněný cukr, poloxamer 188, hypromelosa, indigokarmín (E132),
chinolinová žluť (E104), oxid titaničitý (E171), želatina, čištěná voda.

Jak Prokanazol vypadá a co obsahuje toto balení
Prokanazol jsou tvrdé neprůhledné tmavozelené želatinové tobolky (vel. č. 0), uvnitř žlutobéžové
kulaté peletky.
Prokanazol je dodáván v OPA/Al/ PVC/Al ( neprůhledných) blistrech v balení po 4, 6, 14, 18, 28 nebo
30 tvrdých tobolkách.
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1, 140 00 Praha 4, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována
20.3.2013

Recenze

Recenze produktu PROKANAZOL 18X100MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu PROKANAZOL 18X100MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze