Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: Biotika Bohemia spol. s.r.o.
Kód výrobku: 20332
Kód EAN:
Kód SÚKL: 55496
Držitel rozhodnutí: Biotika Bohemia spol. s.r.o.
Všechny indikace penicilinové léčby. Prokainpenicilin je určen k pokračování léčby započaté draselnou solí benzylpenicilinu, ale také k samostatnému podávání. Venerologickými indikacemi prokainpenicilinu jsou komplikovaná i nekomplikovaná kapavka a syfilis.

Příbalový leták

1/5
Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls91504/2009Příbalová informace: informace pro uživatele

PROKAIN PENICILIN G 1,5 BIOTIKA
Prášek pro injekční suspenzi.
procaini benzylpenicillinum monohydricum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je PROKAIN PENICILIN a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete PROKAIN PENICILIN používat
3. Jak se PROKAIN PENICILIN používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek PROKAIN PENICILIN uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je PROKAIN PENICILIN a k čemu se používá

PROKAIN PENICILIN je těžce rozpustný ester benzylpenicilinu s prokainem, je to penicilinové
baktericidní antibiotikum s dlouhodobým účinkem.
Antimikrobiální spektrum je shodné se spektrem benzylpenicilinu.

PROKAIN PENICILIN se používá k léčbě následujících infekcí:
Indikace volby:
Spála.
Středně těžké infekce měkkých tkání způsobené Streptococcus pyogenes.
Nekomplikovaný pneumokokový zánět plic.
Indikace alternativní:
Alternativa penicilinu V u streptokokového zánětu krčních mandlí a hltanu.
Alternativa benzylpenicilinu (penicilinu G) u vrozené syfilidy (nelze-li podat nitrožilně).


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PROKAIN PENICILIN používat

Nepoužívejte přípravek PROKAIN PENICILIN

jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6).
jestliže jste alergický(á) na jiné peniciliny a cefalosporiny
jestliže trpíte jakoukoli alergii a průduškovým astmatem i v anamnéze


2/5
Upozornění a opatření
Před použitím přípravku PROKAIN PENICILIN se poraďte se svým lékařem nebo, lékárníkem nebo
zdravotní sestrou.

Při anafylaktickém šoku je potřebné zvládnout především selhání oběhu a případné poruchy dýchání
adrenalinem, noradrenalinem, hydrokortizonem, podat antihistaminika a vápník. Postupuje se podle
zásad na zvládnutí těchto reakcí.

Další léčivé přípravky a přípravek PROKAIN PENICILIN
Účinky penicilinu a jiných současně podávaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Váš lékař
proto má být informován o všech lécích, které v současnosti používáte na lékařský předpis i bez něho.
Při současném podání bakteriostatických antibiotik (tetracyklinů, chloramfenikolu, erythromycinu a j.)
dochází k vzájemnému opačnému působení. Prokain-benzylpenicilin snižuje účinek léků tlumících
krevní srážlivost; jeho účinek snižuje chlorpromazin; hladinu penicilinu v krvi zvyšuje současné
podávání salicylátů, probenecidu, aminofenazonu a vitaminu C. Při současném podání ruší účinek
sulfonamidů.
Prokain-benzylpenicilin je s roztokem prokainu neslučitelný.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době
používal(a) nebo které možná budete používat.

Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
V běžných dávkách není prokain-benzylpenicilin kontraindikován v těhotenství, šestinedělí ani při
kojení. Benzylpenicilin přechází placentou a hladina v séru plodu dosahuje hladiny blízké hladinám
v séru matky. Dosavadní zkušenosti s těhotnými ženami, a také testování na potkanech, králících
a opicích neprokázaly důkaz teratogenity (vznik vrozených vývojových vad a defektů). V prvních tři
měsících se však podává jen pokud je to nevyhnutné.
Penicilin přechází do mateřského mléka, hladiny dosahují 2 - 15 % sérové koncentrace. To může být
příčinou alergické reakce, častěji však ovlivnění fyziologické flóry střeva dítěte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při vyšším dávkování (více než 4 000 000 m.j.) se mohou projevit nežádoucí účinky prokainu.
Intenzita závisí na dosažené plazmatické hladině. Jsou to především účinky v oblasti centrálního
nervového systému: neklid, chvění až třes končetin, poruchy vidění, ušní šelest, spavost, zpomalení
reflexů. Váš lékař vás má upozornit na tuto skutečnost.


3. Jak se přípravek PROKAIN PENICILIN používá

PROKAIN PENICILIN podává lékař nebo zdravotní sestra. Injekce se podávají výhradně do svalu.

Obvyklá dávka: Dospělí obvykle 0,75 1,5 MIU každé 24 hodiny.
Způsob podání: Hluboko nitrosvalově.
Interval: (12)-24 hodin.
Délka podání: Po dobu 7-10 dnů, není-li uvedeno jinak.
Dávky u jednotlivých infekcí a délka léčby.
Nekomplikovaný pneumokokový zánět plic: 1,5 MIU každých 12 hodin po dobu 10 dnů.
Spála, streptokokový zánět krčních mandlí a hltanu, streptokokové infekce měkkých tkání: 0,75-1,5
MIU každých 24 hodin po dobu 10 dnů, nebo nejméně po dobu 5 dnů, pokud se 6. den aplikuje 1,2
MIU benzathin- benzylpenicilinu.
Vrozený syfilis: 100-150 kIU/kg každých 24 hodin po dobu 10-14 dnů.

Použití u dětí starších 3 let
Obvyklá dávka: 25-50 kIU/kg každé 24 hodiny.
3/5
Nekomplikovaný pneumokokový zánět plic: 25 kIU/kg každých 12 hodin po dobu 10 dnů.
Spála, streptokokový zánět krčních mandlí a hltanu, streptokokové infekce měkkých tkání: 25 kIU
každých 24 hodin po dobu 10 dnů, nebo nejméně po dobu 5 dnů, pokud se 6. den aplikuje 1,2 MIU
benzathin - benzylpenicilinu.

Jestliže Vám bylo podáno více než předepsané množství přípravku PROKAIN PENICILIN
Jelikož Vám bude přípravek podáván ve zdravotnickém zařízení (např. nemocnice), za dozoru
zdravotnického personálu, je předávkování vysoce nepravděpodobné.
Máte-li však nějaké pochybnosti, obraťte se na svého lékaře nebo zdravotní sestru.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Alergické reakce se vyskytují podstatně častěji u osob s alergickou dispozicí. Nejtěžší je anafylaktická
reakce, která se projeví 1 - 2 minuty po podání (někdy do půl hodiny i později) jako kolaps až
kardiorespirační selhání, které se může skončit smrtí. Další alergické projevy jsou kopřivka, horečka,
bolesti kloubů; angioneurotický edém (otok kůže nebo výstelky tělních dutin), Lyellův syndrom
(vznik puchýřů a cárovité olupování velkých ploch kůže i sliznic) nebo Stevens - Johnsonův syndrom
(tvorba puchýřů na kůži, v ústech, očích a na pohlavních orgánech). Vyskytuje se nevolnost, zvracení,
průjem; krvácení; chudokrevnost vyvolána nadměrným zánikem červených krvinek, zvýšení počtu
bílých krvinek, nedostatek krevních destiček v krvi; ojediněle cholestatická žloutenka, rozvoj lupus
erythematodes (těžké systémové onemocnění, které se projevuje horečkou a poškozením různých
orgánů jako kůže, ledviny, srdce, plíce, klouby).
Při léčbě syfilidy vzniká až v 50 % případů Herxheimerova reakce, která se projevuje horečkou,
pocením, bolestí hlavy až kolapsem (zapříčiněný uvolněním endotoxinů). Při kardiovaskulární formě
(postihující cévy a srdce) syfilidy může mít tato reakce velmi těžký průběh (primární zmenšení
zrakového nervu, nervová hluchota) a může skončit až smrtí. Při proniknutí suspenze přípravku do
krve se může objevit Hoigného syndrom. Má rychlý nástup, ale nezhoubný průběh. Projevuje se
psychickými zážitky (strachem před smrtí, sluchovými a zrakovými barevnými halucinacemi,
zmateností, dezorientací) a závratěmi, poruchami chutě, zrychlením srdeční činnosti, bušením srdce.
Po injekci do cévy může u dětí vzniknout syndrom Nicolaua. Včasné symptomy: náhlá nedokrevnost
kůže vzdáleně od místa vpichu, částečně s namodralým zbarvením a bolestí. Pozdní symptomy: mírné
ochrnutí, odumření tkáně z nedokrvení, střevní a ledvinové krvácení. Vedle místních nálezů
podmíněných nedokrevnosti, nelze vyloučit těžší průběh projevující se šokem a zvýšenou krvácivostí
způsobenou poruchou koagulačních faktorů.
V prevenci obou syndromů se musí uplatňovat správná technika aplikace (střídání místa vpichu, jehla
s dostatečně velkým lumen, aspirace a fixace v místě vpichu). Pacient má po aplikaci zůstat nejméně
30 minut pod lékařským dohledem.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.


5. Jak přípravek PROKAIN PENICILIN uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
4/5


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek PROKAIN PENICILIN obsahuje

Léčivou látkou je procaini benzylpenicillinum monohydricum 1500 000 m.j. v injekční lahvičce.
Pomocnou látkou je lecithin.

Jak přípravek PROKAIN PENICILIN vypadá a co obsahuje toto balení
Prášek pro injekční suspenzi.
Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek bez zápachu nebo slabého charakteristického zápachu.

Balení
Injekční lahvička z bezbarvého skla, chlorbutylová pryžová zátka s pertlí, krabička.
Velikost balení:
1, 10 a 50 injekčních lahviček po 1 500 000 m.j.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Biotika a.s., 976 13 Slovenská Ľupča 566, Slovenská republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována
24.10.2012

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky


Způsob rekonstituce přípravku

Přípravek se před podáním musí rozpustit. Prášek je možné ředit pouze vodou na injekce.
Z lahvičky se strhne naseknutá část hliníkového uzávěru a pryžová zátka se očistí 70% alkoholem
nebo směsí alkoholu s éterem. Injekční stříkačka a jehla k aplikaci musí být zbavené alkoholu. Do
lahvičky obsahující 1 500 000 m.j. se vstřikne 4,5 ml vody na injekci a suspenze se důkladně
promíchá. 1 ml takto připravené suspenze obsahuje 300 000 m.j. prokain-benzylpenicilinu. Tou samou
stříkačkou a jehlou se natáhne objem určený k aplikaci, přičemž se lahvička drží hrdlem dolů.
Přebytečný objem a vzduch se ze stříkačky vytlačí do lahvičky a k aplikaci se použije nová jehla.
Tímto postupem se zabrání úniku aerosolu penicilinu do ovzduší, který může senzibilizovat
zdravotnický personál i pacienty. Po natažení do stříkačky se má suspenze ihned injikovat silnější
jehlou k aplikaci do svalu do horného vnějšího kvadrantu m. glutaeus maximus. Při opakovaném
podávání nutno místa aplikace střídat. Doporučuje se neaplikovat víc než 5 ml připravené suspenze na
jedno aplikační místo.

Chemická a fyzikální stabilita po otevření a následném naředění před použitím byla prokázána na
dobu 7 dní při teplotě 2 až 8 °C.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použít okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a
podmínky uchovávaní přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně
by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 až 8 °C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a
validovaných aseptických podmínek.

5/5
Předávkování
Prokain-benzylpenicilin je antibiotikum s velmi nízkou toxicitou. LD50 benzylpenicilinu u myší a
potkanů je vyšší než 5000 mg/kg, což možno považovat za netoxicitu. Projevem nepřímé toxicity jsou
změny normální bakteriální flóry s přemnožením penicilinrezistentních mikroorganizmů
s projevy superinfekce. Tato se vyskytuje méně než u širokospektrých antibiotik.

Po podání vysokých dávek může prokain dosáhnout toxických hladin. V mírných případech možno
předávkování dobře zvládnout podáním diazepamu i.v. V těžkých případech nutno podat
myorelaxancia, zajistit umělou ventilaci a v případě kolapsu zajistit komplexní kardio-pulmonálně-
cerebrální resuscitaci.

Recenze

Recenze produktu PROKAIN PENICILIN G 1,5 BIOTIKA 1X1.5MU Prášek pro inj. suspenzi

Diskuze

Diskuze k produktu PROKAIN PENICILIN G 1,5 BIOTIKA 1X1.5MU Prášek pro inj. suspenzi

Přidat nový příspěvek do diskuze