Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis léčba nádorových onemocnění

PROGRAF 1 MG 60X1MG Tobolky

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 21371

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ASTELLAS IRELAND CO. LTD., KILLORGLIN, CO. KERRY
Kód výrobku: 21371
Kód EAN: 5390332171123
Kód SÚKL: 57628
Držitel rozhodnutí: ASTELLAS IRELAND CO. LTD., KILLORGLIN, CO. KERRY
Prograf se používá k řízení Vaší imunitní odpovědi tak, aby Vaše tělo transplantovaný orgán přijalo. Prograf se často používá v kombinaci s jinými léky, které rovněž potlačují imunitní systém. Prograf Vám také může být předepsán, pokud již dochází k odlučování jater, ledviny, srdce nebo jiného orgánu, který Vám byl transplantován, nebo pokud jakákoli léčba, kterou jste užíval(a), nebyla ke kontrole Vaší imunitní odpovědi po transplantaci dostačující.

Příbalový leták

 

1/8 

sp. zn. sukls36724/2015 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele  

Prograf 0,5 mg, tvrdé tobolky 

Prograf 1 mg, tvrdé tobolky 
Prograf 5 mg, tvrdé tobolky 

Tacrolimusum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci.Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
1. 

Co je Prograf a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Prograf užívat 

3. 

Jak se Prograf užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak Prograf uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1.  

Co je Prograf a k čemu se používá  

 
Prograf patří do skupiny léků nazývaných imunosupresiva. Imunitní systém Vašeho těla se poté, co 
Vám byl transplantován nějaký orgán (např. játra, ledviny, srdce), bude snažit tento orgán odloučit. 
Prograf se používá k řízení Vaší imunitní odpovědi tak, aby Vaše tělo transplantovaný orgán přijalo.  
Prograf se často používá v kombinaci s jinými léky, které rovněž potlačují imunitní systém. 
 
Prograf Vám také může být předepsán, pokud již dochází k odlučování jater, ledviny, srdce nebo 
jiného orgánu, který Vám byl transplantován, nebo pokud jakákoli léčba, kterou jste užíval(a), nebyla 
ke kontrole Vaší imunitní odpovědi po transplantaci dostačující. 
 
 
2.  

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Prograf užívat 

 
Neužívejte Prograf: 
-  jestliže  jste  alergický/á  (přecitlivělý/á)  na  takrolimus  nebo  na  kteroukoli  další  složku  přípravku 

Prograf (uvedenou v bodě 6). 

-  jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na některé antibiotikum patřící do skupiny makrolidů (např. 

erytromycin, klarithromycin, josamycin). 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Prograf se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
-  Prograf budete užívat každý den tak dlouho, dokud budete potřebovat potlačení imunity, aby se 

zabránilo odloučení orgánu, který Vám byl transplantován. Měl(a) byste být v pravidelném 
kontaktu se svým lékařem. 

-  Po dobu užívání přípravku Prograf Vám Váš lékař bude pravděpodobně čas od času provádět řadu 

 

2/8 

různých testů (včetně vyšetření krve, moče, srdečních funkcí, zrakových a neurologických testů). 
To je zcela běžné a pomáhá to Vašemu lékaři určit dávku přípravku Prograf, která je pro Vás 
nejvhodnější. 

-  Vyhýbejte se užívání rostlinných léčivých přípravků, např. třezalky tečkované (Hypericum 

perforatum) i jiných rostlinných přípravků, protože mohou ovlivnit účinek a potřebnou dávku 
přípravku Prograf. Pokud jste na pochybách, poraďte se se svým lékařem dříve, než užijete 
jakýkoli rostlinný přípravek nebo léčivo. 

-  Pokud máte problémy s játry nebo jste měl(a) chorobu, která mohla Vaše játra poškodit, řekněte 

to, prosím, svému lékaři, protože to může ovlivnit dávku přípravku Prograf, kterou dostáváte. 

-  Pokud pociťujete silnou bolest břicha, která může, ale nemusí, být spojená s dalšími příznaky, jako 

je třesavka, horečka, pocit na zvracení nebo zvracení. 

-  Pokud  máte  průjem  déle  než  jeden  den,  informujte,  prosím,  svého  lékaře,  protože  bude  možná 

nutné upravit dávku přípravku Prograf, kterou dostáváte. 

-  Pokud máte změnu elektrické aktivity srdce nazývanou „prodloužení QT intervalu“.  
-  Noste vhodný ochranný oděv a používejte opalovací krém s vysokým ochranným faktorem, abyste 

omezil(a) vystavení kůže slunečnímu a UV záření. Důvodem je možné riziko zhoubných kožních 
změn v důsledku imunosupresivní léčby. 

-  Pokud  potřebujete  projít  nějakým  očkováním,  informujte,  prosím,  svého  lékaře  předem.  Poradí 

Vám, jak při tom nejlépe postupovat. 

-  U pacientů léčených přípravkem Prograf bylo hlášeno zvýšené riziko vzniku lymfoproliferativního 

onemocnění (viz bod 4). Na více informací ohledně tohoto onemocnění se zeptejte svého lékaře. 

 
Další léčivé přípravky a přípravek Prograf 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat a to i o lécích,  které jsou dostupné bez lékařského předpisu, 
a o rostlinných přípravcích. 
 
Prograf se nesmí užívat současně s cyklosporinem. 
 
Hladiny přípravku Prograf v krvi mohou být ovlivněny jinými léky, které užíváte, a naopak hladiny 
jiných léků mohou být ovlivněny užíváním přípravku Prograf. To může vyžadovat přerušení, zvýšení 
nebo snížení dávky přípravku Prograf. Zvláště byste měl(a) upozornit svého lékaře, pokud užíváte 
nebo jste v nedávné době užíval(a) léky, které obsahují tyto léčivé látky: 

antimykotika a antibiotika, zvláště tzv. makrolidová antibiotika, používaná k léčbě infekcí např. 
ketokonazol, flukonazol, itrakonazol, vorikonazol, klotrimazol, erythromycin, klarithromycin, 
josamycin nebo rifampicin 

inhibitory HIV proteáz, (např. ritonavir, nelfinavir, sachinavir), používané k léčbě HIV infekce 

inhibitory HCV proteáz (např. telaprevir, boceprevir), používané k léčbě infekční žloutenky typu 

léčivé přípravky pro léčbu žaludečních vředů a překyselení žaludku (např. omeprazol, 
lansoprazol nebo cimetidin) 

antiemetika, používaná k léčbě pocitu na zvracení nebo zvracení (např. metoklopramid) 

hydroxyhlinitan hořečnatý (antacid) k léčbě pálení žáhy 

hormonální přípravky s ethinylestradiolem (např. antikoncepční tablety) nebo danazol 

léky na vysoký krevní tlak nebo problémy se srdcem jako např. nifedipin, nikardipin, diltiazem a 
verapamil 

antiarytmika (amiodaron), používané ke kontrole arytmie (nepravidelné bušení srdce) 

léky známé jako „statiny“, které se používají k léčbě zvýšeného cholesterolu a triglyceridů 

antiepileptické léky fenytoin nebo fenobarbital 

kortikosteroidy prednisolon a methylprednisolon 

nefazodon, používaný k léčbě deprese 

rostliné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum) či extrakt z rostliny 
Schisandra sphenanthera (klanopraška klínovitá)

 

 

3/8 

Informujte svého lékaře pokud užíváte nebo potřebujete užívat ibuprofen, amfotericin B nebo 
protivirové léky (např. aciklovir). Jejich současné podávání s přípravkem Prograf může zhoršit 
problémy s ledvinami nebo nervovým systémem. 
 
 Váš lékař také potřebuje vědět, zda užíváte přípravky doplňující draslík nebo draslík šetřící diuretika 
(např. amilorid, triamteren nebo spironolakton), některé léky proti bolesti (tzv. nesteroidní 
antirevmatika, např. ibuprofen), protisrážlivé léky nebo perorální (k podání ústy) léky na cukrovku 
v období, kdy užíváte Prograf. 
 
 Pokud se potřebujete nechat očkovat, informujte, prosím, svého lékaře předem. 
 
Přípravek Prograf s jídlem a pitím 
Obecně byste měl(a) užívat Prograf na lačno nebo alespoň 1 hodinu před jídlem nebo 2-3 hodiny po 
něm. Pokud užíváte Prograf, nejezte grapefruity ani nepijte grapefruitovou šťávu. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Prograf se vylučuje do mateřského mléka. Pokud užíváte Prograf, neměla byste kojit. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Neřiďte dopravní prostředek ani neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje, pokud se při užívání 
přípravku Prograf cítíte ospalý/á, máte závratě nebo problémy s ostrým viděním. Tyto účinky jsou 
častěji pozorovány, jestliže je při užívání přípravku Prograf užíván alkohol. 
 
Prograf obsahuje laktosu a sójový lecitin 
Prograf obsahuje laktosu. Pokud víte od svého lékaře, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, 
upozorněte na to lékaře, než začnete tento přípravek užívat. 
Potiskový inkoust používaný na tobolkách přípravku Prograf 0,5 a 1 mg obsahuje sójový lecitin. 
Pokud jste alergický(á) na sóju nebo burské oříšky, řekněte to svému lékaři, aby určil, zda můžete 
tento lék užívat. 
 
 
 
3.  

Jak se Prograf užívá 

 
Vždy užívejte Prograf přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým 
lékařem nebo lékárníkem.  
 
Když si vybíráte v lékárně předepsaný lék, vždy se ujistěte, že dostáváte stále stejný přípravek 
obsahující takrolimus, kromě případů, že se Váš odborný lékař (transplantolog) rozhodl provést změnu 
na jiný přípravek s takrolimem. Tento přípravek byste měl(a) užívat dvakrát denně. Pokud přípravek, 
který dostanete, vypadá jinak než obvykle nebo pokud se změnily pokyny ohledně dávkování, poraďte 
se co nejdříve se svým lékařem nebo lékárníkem a ověřte si, že máte správný lék. 
 
Počáteční dávku k prevenci odloučení Vašeho transplantovaného orgánu určí Váš lékař výpočtem na 
základě Vaší tělesné hmotnosti. Tato dávka podávaná ihned po transplantaci leží obvykle v rozmezí  
 

0,075 – 0,30 mg / kg hmotnosti / den 

 
v závislosti na transplantovaném orgánu. 
 
Vaše dávka závisí na Vašem celkovém zdravotním stavu a na tom, které další imunitu potlačující léky 
užíváte. K určení správné dávky a její případné úpravě jsou čas od času nutné krevní testy u Vašeho 

 

4/8 

lékaře. Jakmile se Váš stav stabilizuje, lékař pravděpodobně dávku přípravku Prograf sníží. Lékař 
Vám přesně řekne, kolik tobolek a jak často máte užívat. 
 
Prograf se užívá perorálně (podání ústy) 2 x denně, obvykle ráno a večer. Obecně byste měl(a) užívat 
Prograf na lačno nebo alespoň 1 hodinu před jídlem nebo 2-3 hodiny po něm.Tobolky se polykají celé, 
zapijí se sklenicí vody. Pokud užíváte Prograf, nejezte grapefruity ani nepijte grapefruitovou šťávu. 
Nepolykejte vysoušedlo obsažené v balení. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Prograf, než jste měl(a) 
Pokud náhodou užijete příliš mnoho přípravku Prograf, okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo 
pohotovost nejbližší nemocnice. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Prograf  
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
Pokud jste zapomněl(a) užít tobolky Prograf, počkejte, dokud není čas na další dávku, a pak 
pokračujte jako předtím. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat Prograf  
Pokud přestanete užívat Prograf, zvyšuje se nebezpečí odloučení transplantovaného orgánu. 
Nevysazujte léčbu, pokud Vám to neřekne Váš lékař. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4.  

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i Prograf nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. 
 
Prograf zeslabuje obranné mechanismy Vašeho těla, aby zabránil odloučení transplantovaného orgánu. 
V důsledku toho není Vaše tělo schopno bojovat proti infekcím tak jako jindy. Pokud užíváte Prograf, 
můžete častěji než obvykle onemocnět různými infekcemi kůže, ústní dutiny, žaludku, střev, plic a 
močových cest. 
 
 
Mohou se vyskytnout závažné nežádoucí účinky, včetně těchto uvedených níže. Okamžitě informujte 
svého lékaře, pokud máte nebo se domníváte, že byste mohl(a) mít, některý z následujících 
nežádoucích účinků: 

  Infekce při oslabení (bakteriální, plísňová, virová a parazitární): dlouhodobý průjem, horečka, 

bolest v krku. 

  Po léčbě přípravkem Prograf byly hlášeny nezhoubné i zhoubné nádory jako důsledek 

imunosuprese. 

  Trombotická trombocytopenická purpura (TTP) je stav charakterizovaný horečkou a tvorbou 

podlitin pod kůží, které mohou vypadat jako malé červené tečky, doprovázený nebo nedoprovázený 
nevysvětlitelnou extrémní únavou, zmateností, zežloutnutím kůže nebo očí (žloutenka), s příznaky 
akutního selhání ledvin (slabé nebo žádné vylučování moči). 

  Byly hlášeny případy tzv. čisté aplazie červené krevní řady (velmi závažné snížení počtu červených 

krvinek) a hemolytické anemie (snížení počtu červených krvinek následkem jejich zvýšeného 
rozpadu doprovázené únavou). Nemusíte mít žádné příznaky nebo v závislosti na závažnosti stavu 
můžete pociťovat vyčerpání, apatii, abnormální bledost kůže, zkrácený dech, závrať, bolest hlavy, 
bolest na hrudi, pocit chladu na rukou a nohou. 

  Případy agranulocytózy (závažné snížení počtu bílých krvinek doprovázené vřídky v ústech, 

horečkou a infekcí(infekcemi)). Nemusíte mít žádné příznaky nebo můžete mít náhlý pocit 
horečky, třesavky nebo bolesti v krku. 

 

5/8 

  Alergické a anafylaktické reakce s následujícími příznaky: náhlá svědivá vyrážka (kopřivka), otoky 

rukou, nohou, kotníku, tváře, rtů, pusy a hrdla (což může způsobit těžkosti s polykáním nebo 
dýcháním) a můžete mít pocit na omdlení. 

  Syndrom posteriorní reverzibilní encefalopatie: bolest hlavy, změny duševního stavu, epileptické 

záchvaty, poruchy vidění. 

  Torsades de pointes: změny v srdeční frekvenci, která může nebo nemusí být spojená s příznaky 

jako je bolest na hrudi (angina pektoris), mdloby, závrať nebo pocit na zvracení, pocit zrychleného 
bušení srdce a těžkosti s dýcháním. 

   Gastrointestinální perforace: silné bolesti břicha doprovázené nebo nedoprovázené zimnicí, 

horečkou, pocitem na zvracení nebo zvracením. 

  Stevens-Johnsonův syndrom: nevysvětlitelná  rozsáhlá bolest kůže, otok obličeje, závažné 

onemocnění projevující se výskytem puchýřů na kůži, ústech, očích a na pohlavním ústrojí, 
kopřivka, otok jazyka, rudá nebo nachová vyrážka kůže, která se rozšiřuje, olupování kůže. 

  Toxická epidermální nekrolýza: narušená a puchýřkovitá kůže nebo sliznice, červená otékající kůže 

která může pokrýt velkou část těla. 

  Hemolyticko-uremický syndrom, stav s následujícími příznaky: slabé nebo žádné vylučování moči 

(akutní selhání ledvin), extrémní únava, zežloutnutí kůže nebo očí (žloutenka) a neobvyklé 
podlitiny nebo krvácení a příznaky infekce. 

  Nedostatečná funkce transplantovaného orgánu. 
 
Při použití přípravku Prograf se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky: 
 
Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů): 

  zvýšená hladina cukru v krvi, cukrovka, zvýšená hladina draslíku v krvi 

  nespavost  

  třes, bolest hlavy 

  zvýšený krevní tlak 

  průjem, pocit na zvracení 

  ledvinové obtíže 
 

 

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů):

snížené hladiny hořčíku, fosfátů, 

draslíku, vápníku nebo sodíku v krvi, nadbytek vody v těle, zvýšené hladiny kyseliny močové 
nebo tuků v krvi, snížená chuť k jídlu, zvýšená kyselost krve, jiné změny hladin iontů v krvi 

 

příznaky úzkosti, zmatenost a dezorientace, deprese, změny nálady, noční můry, halucinace, 
duševní poruchy 

 

záchvaty, poruchy vědomí, pocity necitlivosti a brnění (někdy bolestivé) v rukou a nohou, 
závratě, zhoršené psaní, poruchy nervového systému 

 

rozmazané vidění, zvýšená citlivost na světlo, poruchy oka  

 

zvonění v uších 

 

snížení krevního průtoku v srdečních cévách, zvýšená srdeční frekvence 

 

krvácení, částečné nebo úplné ucpání krevních cév, snížený krevní tlak 

 

dýchavičnost, změny v plicní tkáni, hromadění tekutiny kolem plic, zánět hltanu, kašel, 
chřipkové příznaky 

 

záněty nebo vředy způsobující bolesti břicha nebo průjem, žaludeční krvácení, záněty nebo 
vředy v ústech, hromadění tekutiny v břiše, zvracení, bolesti břicha, porucha trávení, zácpa, 
plynatost, nadýmání, řídká stolice, žaludeční problémy 

 

změny jaterních enzymů a funkce jater, žloutenka jaterního původu, poškození jaterní tkáně a 
zánět jater 

 

svědění, vyrážka, vypadávání vlasů, akné, zvýšené pocení 

 

bolesti kloubů, bolesti končetin nebo zad, svalové křeče  

 

nedostatečná funkce ledvin, snížená tvorba moči, ztížené nebo bolestivé močení  

 

celková slabost, horečka, hromadění vody v těle, bolest a diskomfort, zvýšená hladina enzymu 
alkalická fosfatáza v krvi, zvýšená hmotnost, porucha vnímání tělesné teploty 

 

6/8 

 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů): 

 

změny krevní srážlivosti, pokles počtu všech krevních buněk 

 

odvodnění organismu, snížené hladiny bílkovin nebo cukrů v krvi, zvýšená hladina fosfátů 
v krvi 

 

kóma, krvácení do mozku a cévní mozková příhoda, ochrnutí, mozkové poruchy, porucha řeči a 
používání jazyka, poruchy paměti 

 

zákal čočky 

 

zhoršení sluchu 

 

nepravidelný tep srdce, zástava srdce, snížený srdeční výkon, choroby srdečního svalu, zvětšení 
srdeční svaloviny, bušení srdce, abnormální EKG nálezy, abnormality srdeční frekvence a pulsu 

 

krevní sraženiny v cévách končetin, šok 

 

dechové obtíže, poruchy dýchacího systému, astma 

 

neprůchodné střevo, zvýšená hladina enzymu amylázy v krvi, zpětný tok žaludečního obsahu do 
krku, opožděné vyprazdňování žaludku 

 

záněty kůže, pocit pálení při oslunění 

 

poruchy kloubů 

 

neschopnost se vymočit, bolestivá menstruace a abnormální menstruační krvácení 

 

selhání některých orgánů, onemocnění podobné chřipce, zvýšená citlivost na teplo a chlad, pocit 
tlaku v hrudníku, pocit roztřesenosti nebo abnormální pocit, zvýšená hladina enzymu laktát-
dehydrogenázy v krvi, pokles tělesné hmotnosti 

 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 pacientů): 

 

drobná krvácení do kůže v důsledku krevních sraženin 

 

zvýšená svalová ztuhlost 

 

slepota 

 

hluchota 

 

hromadění tekutiny kolem srdce 

 

náhlá dušnost 

 

tvorba cyst ve slinivce břišní 

 

poruchy cévního zásobení jater 

 

zvýšené ochlupení 

 

žízeň, pády, pocit tísně na hrudi, snížená pohyblivost, vředy 

 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů): 

 

svalová slabost 

 

abnormální echokardiogram 

 

selhání jater, zúžení žlučovodu 

 

bolestivé močení s výskytem krve v moči 

 

zmnožení tukové tkáně 

 
Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  

Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 

7/8 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  

 
5.  

Jak Prograf uchovávat 

 
Uchovávejte přípravek Prograf mimo dohled a dosah dětí. 
 
Tobolky užijte okamžitě po vyjmutí z blistru. 
 
Prograf nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru za EXP. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Všechny tobolky využívejte do 1 roku 
po otevření hliníkového sáčku. 
 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Prograf obsahuje 
 
Prograf 0,5 mg, tvrdé tobolky: 
Léčivou látkou je tacrolimusum. Jedna tobolka obsahuje tacrolimusum 0,5 mg (jako monohydrát). 
Pomocnými látkami jsou:  
Obsah  tobolky:  Hydroxypropylmethylcelulosa,  sodná  sůl  kroskarmelosy,  monohydrát  laktosy, 
magnesium-stearát. 
Obal tobolky: želatina, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172). 
Potiskový inkoust: Šelak, sojový lecitin, simetikon, hydroxypropylcelulosa, červený oxid železitý. 
 
Prograf 1 mg, tvrdé tobolky: 
Léčivou látkou je tacrolimusum. Jedna tobolka obsahuje tacrolimusum 1 mg (jako monohydrát).  
Pomocnými látkami jsou:  
Obsah  tobolky:  Hydroxypropylmethylcelulosa,  sodná  sůl  kroskarmelosy,  monohydrát  laktosy, 
magnesium-stearát. Obal tobolky: želatina, oxid titaničitý (E171), 
Potiskový  inkoust:  Šelak,  sojový  lecitin,  simetikon,  hydroxypropylcelulosa,  červený  oxid  železitý 
(E172). 
 
Prograf 5 mg, tvrdé tobolky: 
Léčivou látkou je tacrolimusum. Jedna tobolka obsahuje tacrolimusum 5 mg (jako monohydrát). 
Pomocnými látkami jsou: 
Obsah  tobolky:  Hydroxypropylmethylcelulosa,  sodná  sůl  kroskarmelosy,  monohydrát  laktosy, 
magnesium-stearát. Obal tobolky: želatina, oxid titaničitý (E171), červený oxid železitý (E172). 
Potiskový inkoust: Šelak,  oxid titaničitý (E171) a propylenglykol. 
 
 
Jak Prograf vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Prograf 0,5 mg, tvrdé tobolky: 
Prograf 0,5 mg jsou žluté tvrdé želatinové tobolky s červeným potiskem 0,5 mg a (f) 607, obsahující 
bílý prášek. Prograf 0,5 mg tvrdé tobolky je dodáván v blistrech nebo perforovaných 
jednodávkovýchblistrech po 10 tobolkách v ochranném hliníkovém sáčku s vysoušedlem, které chrání 
tobolky před vlhkostí. Vysoušedlo nepolykejte. 
Velikost balení: 20, 30, 50, 60 nebo 100 tvrdých tobolek v blistru nebo 20 x 1, 30 x 1, 50 x 1, 60 x 1 
nebo 100 x 1 tvrdá tobolka v perforovaném jednodávkovém blistru. 

 

8/8 

 
Prograf 1 mg, tvrdé tobolky: 
Prograf 1 mg jsou bílé tvrdé želatinové tobolky s červeným potiskem 1 mg a (f) 617, obsahující bílý 
prášek. Prograf 1 mg tvrdé tobolky je dodáván v blistrech nebo perforovaných jednodávkových 
blistrech po 10 tobolkách v ochranném hliníkovém sáčku s vysoušedlem, které chrání tobolky před 
vlhkostí. Vysoušedlo nepolykejte. 
Velikost balení: 20, 30, 50, 60, 90 nebo 100 tvrdých tobolek v blistru nebo 20 x 1, 30 x 1, 50 x 1, 60 x 
1, 90 x 1 nebo 100 x 1 tvrdá tobolka v perforovaném jednodávkovém blistru. 
 
Prograf 5 mg, tvrdé tobolky: 
Prograf 5 mg jsou šedavě červené tvrdé želatinové tobolky s bílým potiskem 5 mg a (f) 657, obsahující 
bílý prášek. Prograf 5 mg tvrdé tobolky je dodáván v blistrech nebo perforovaných jednodávkových 
blistrech po 10 tobolkách v ochranném hliníkovém sáčku s vysoušedlem, které chrání tobolky před 
vlhkostí. Vysoušedlo nepolykejte. 
Velikost balení: 30, 50, 60 nebo 100 tvrdých tobolek v blistru nebo 30 x 1, 50 x 1, 60 x 1 nebo 100 x 1 
tvrdá tobolka v perforovaném jednodávkovém blistru.  
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Astellas Pharma s.r.o. 
Sokolovská 100/94 
186 00 Praha 8 
Česká republika 
 
Výrobce: 
Astellas Ireland Co.Ltd. 
Killorglin, County Kerry 
Irsko 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 
Prograf: 
Rakousko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Německo, Řecko, Španělsko, Finsko, Francie, Maďarsko, 
Irsko, Itálie, Malta, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovenská republika, Slovinsko, Švédsko, Velká 
Británie. 
 
Prograft: 
Belgie, Lucembursko, Nizozemsko. 
 
 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  06/2015 

 

Recenze

Recenze produktu PROGRAF 1 MG 60X1MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu PROGRAF 1 MG 60X1MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám