Moje srdcovky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na žíly a cévy » Léky na hemoroidy

PROCTO-GLYVENOL 10 čípků

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 229852
100 %

Se používá pro místní léčbu vnějších a vnitřních hemeroidů. Hemeroidy jsou rozšířené žíly v oblasti konečníku, které způsobují místní bolest, píchání a svědění.

Více informací

169 Kč

Skladem

V pondělí 10. 8. odešleme, u vás v úterý 11. 8.

V pondělí 10. 8. odešleme, u vás v úterý 11. 8.

ZITENAX

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace PROCTO-GLYVENOL 10 čípků

Přečtěte si podrobně příbalový léták, který je součástí každého balení. 

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Příbalová informace - informace pro uživatele

Procto-Glyvenol 400 mg + 40 mg

čípky

tribenosidum, lidocaini hydrochloridum monohydricum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:

 1. Co je Procto-Glyvenol a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Procto-Glyvenol používat
 3. Jak se Procto-Glyvenol používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Procto-Glyvenol uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je Procto-Glyvenol a k čemu se používá

Procto-Glyvenol se používá pro místní léčbu vnějších a vnitřních hemoroidů. Hemoroidy jsou rozšířené žíly v oblasti konečníku, které způsobují místní bolest, píchání a svědění. První léčivá látka, tribenosid působí místně na příčiny zánětu v malých krevních cévách. Druhá léčivá látka, lidokain je místní anestetikum, které poskytuje okamžitou úlevu od svědění, píchání a bolesti způsobené hemoroidy.

1 čípek (2g) obsahuje 400mg tribenosidu a 40mg lidokainu.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Procto-Glyvenol používat

Nepoužívejte Procto-Glyvenol

 • jestliže jste alergický(á) na tribenosid, lidokain nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

V případě, že trpíte jaterním onemocněním, konzultujte použití přípravku Procto-Glyvenol se svým lékařem nebo lékárníkem.

Děti a dospívající:

Nepodávejte tento přípravek dětem bez porady s lékařem.

Další léčivé přípravky a Procto-glyvenol:

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Není znám žádný problém při používání přípravku Procto-Glyvenol s ostatními léčivými přípravky. Jestliže Vám lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již používáte Procto-Glyvenol.

Procto-Glyvenol s jídlem a pitím

Procto-Glyvenol se používá nezávisle na době jídla.

Těhotenství a kojení a plodnost:

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Přípravek Procto-Glyvenol se nemá používat během prvních třech měsíců těhotenství. Přípravek Procto-Glyvenol se může používat po třetím měsíci těhotenství nebo pokud kojíte, nesmíte však překročit doporučené dávkování. Studie k posouzení vlivu přípravku na plodnost nebyly provedeny. Studie u zvířat nepotvrdily žádný vliv na plodnost.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Procto-Glyvenol by neměl ovlivnit Vaši schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje.

3. Jak se Procto-Glyvenol používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:

Pokud jsou příznaky akutní: Dvakrát denně (jednou ráno a jednou večer) aplikujte jeden čípek.

Pokud se potíže zmenšily: Jednou denně aplikujte jeden čípek. Nepřekračujte doporučené dávkování.

Použití u dětí

Nepodávejte dětem bez porady s lékařem.

Zabraňte kontaktu s očima.

Nepolykejte, při náhodném požití dítětem ihned vyhledejte lékaře.

Pro snadné vyjmutí čípku z obalu, táhněte ve směru šipek dle uvedeného návodu.

Jestiže jste použil(a) více přípravku P rocto-Glyvenol, než jste měl(a)

Není znám žádný případ předávkování přípravkem Procto-Glyvenol. Nicméně pokud jste použili více přípravku Procto-Glyvenol než jste měli, okamžitě kontaktujte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek P rocto -Glyvenol

Buďte klidní, pokud jste si zapomněli aplikovat přípravek Procto-Glyvenol v plánovaný čas. Použijte přípravek jako obvykle v čase, kdy si ho máte aplikovat podle původního plánu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jak dlouho se přípravek P rocto-Glyvenol používá

Přípravek Procto-Glyvenol byste měli používat tak dlouho, dokud příznaky onemocnění nezmizí. Pokud příznaky vašeho onemocnění trvají déle než jeden týden, konzultujte to se svým lékařem.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při hodnocení nežádoucích účinků se vychází z následujících údajů o četnosti:

Velmi časté: více než 1 z 10 léčených osob.

Časté: méně než 1 z 10, avšak více než 1 ze 100 léčených osob.

Méně časté: méně než 1 ze 100, avšak více než 1 z 1000 léčených osob.

Vzácné: méně než 1 z 1000, avšak více než 1 z 10000 léčených osob.

Velmi vzácné: méně než 1 z 10000 léčených osob.

Není známo: z dostupných údajů nelze určit.

Vzácné nežádoucí účinky (méně než 1 z 1000, avšak více než 1 z 10000 léčených osob):

 • kopřivka
 • pálení, svědění nebo vyrážka v místě aplikace

Velmi vzácné nežádoucí účinky (méně než 1 z 10000 léčených osob):

 • alergická reakce (anafylaktická reakce)
 • poruchy srdečního rytmu (nepravidelnosti srdečního tepu)
 • dýchací obtíže
 • otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla

Pokud se u Vás vyskytly tyto potíže, OKAMŽITĚ KONTAKTUJTE LÉKAŘE a PŘESTAŇTE používat tento přípravek.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Procto-Glyvenol uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Procto-Glyvenol obsahuje

 • Léčivé látky: tribenosidum 400 mg, lidocaini hydrochloridum monohydricum 40 mg v 1 čípku.
 • Pomocné látky: čípkový základ E85, čípkový základ W35.

Jak přípravek Procto-Glyvenol vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Procto-Glyvenol jsou bílé až nažloutlé čípky, torpédovitého tvaru. Čípky jsou v hliníkové folii, popř. ve folii z plastické hmoty a v krabičce.

Velikost balení:

5 nebo 10 čípků

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239,530 03 Pardubice, Česká republika

Výrobce:

Delpharm Huningue SAS, Huningue, Francie Zeta Farmaceutici S.p.A., Via Luigi Galvani 10, 36066 Sandrigo (VI) - Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

25. 02. 2019

sp.zn. sukls320573/2018

Informace o produktu

Výrobce: GSK CONSUMER HEALTHCARE (GLAXOSMITHKLINE)
Značka: PROCTO-GLYVENOL
Kód výrobku: 229852
Kód EAN: 8594002952907
Kód SÚKL: 0180555
ATC skupina: Lidokain
Cesta podání: Rektální podání
Držitel rozhodnutí: GSK CONSUMER HEALTHCARE (GLAXOSMITHKLINE)

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Příbalový leták PROCTO-GLYVENOL 10 čípků

Příbalovou informaci k produktu PROCTO-GLYVENOL 10 čípků zobrazíte nebo stáhnete zde: PROCTO-GLYVENOL 10 čípků.pdf

Souhrn údajů o přípravku (SPC)

Recenze (11)

Recenze PROCTO-GLYVENOL 10 čípků

Recenze od 11 uživatelů s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

spoléhám, že mi opět pomohou, doporučuji

zabírají
šetrný, že ani nevíte že je vložen
nemá projímavé účinky na rozdíl od jiných čípků
tvrdý obal čípku
100 %

Kupujem ho pravidelne, hlavne na jara mám tie najlepšie skúsenosti

výrobok používam k mojej spokojnosti už viac než desať rokov
praktický a rýchlo dochádza k úľave
nešpiní prádlo
100 %

Doporučuji.

100 %

osvědčený produkt,který zabírá a zmírní bolest hemeroidů do pár minut

velmi rychle zabírá při potížích
100 %

100 %

100 %

rychle zabírá na bolest

byl mi doporučen
rychle odstraní bolest
celkem tvrdý obal na čípku,který jde špatně rozdělat
pokud nemáte po ruce nůžky nebo nožík,je to obtížné,ale asi to tak musí být,aby byl čípek dobře chráněný
jinak proti nic
100 %

rychle zabírá na bolest

byl mi doporučen
rychle odstraní bolest
celkem tvrdý obal na čípku,který jde špatně rozdělat
pokud nemáte po ruce nůžky nebo nožík,je to obtížné,ale asi to tak musí být,aby byl čípek dobře chráněný
jinak proti nic
100 %

Vždy zaberou

100 %

Kvalitní a funkční lék

Diskuze

Diskuze PROCTO-GLYVENOL 10 čípků

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám