Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis séra a očkovací látky

PRIORIX 25X1DÁV Prášek pro inj. roztok

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 20911

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXOSMITHKLINE
Kód výrobku: 20911
Kód EAN: 8590335502468
Kód SÚKL: 57523
Držitel rozhodnutí: GLAXOSMITHKLINE
Priorix je určen k aktivní imunizaci proti příušnicím, spalničkám a zarděnkám od 15. měsíce života.

Příbalový leták

 

sp. zn. sukls78941/2017 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Priorix inj.stříkačka prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok v předplněné injekční 

stříkačce 

Živá atenuovaná vakcína proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám bude vakcína podána, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tato vakcína byla předepsána výhradně Vám. Nedávejte ji žádné další osobě. 
-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Tato příbalová informace byla napsána, jako kdyby jí četla osoba, které bude vakcína podána. 
Vzhledem k tomu, že vakcínu lze podávat dospělým i dětem, můžete číst tyto informace také 
před očkováním Vašeho dítěte místo něj. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je Priorix inj.stříkačka a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude vakcína Priorix inj. stříkačka podána 

3. 

Jak se Priorix inj. stříkačka podává 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak vakcínu Priorix inj. stříkačka uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Priorix inj. stříkačka a k čemu se používá 

 
Priorix inj. stříkačka je vakcína, která se používá k ochraně dětí ve věku od 9 měsíců života, 
dospívajících a dospělých proti nemocem způsobeným viry spalniček, příušnic a zarděnek. 
 
Jak Priorix inj. stříkačka působí 
 
Když je jedinec očkován vakcínou Priorix inj. stříkačka, imunitní systém (přirozená obrana 
těla) si vytvoří protilátky, které chrání proti nemocem způsobeným viry spalniček, příušnic 
a zarděnek. 
 
Priorix inj. stříkačka obsahuje živé viry, které jsou příliš oslabené, aby vyvolaly spalničky, 
příušnice a zarděnky u zdravých lidí. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude vakcína Priorix inj. stříkačka 

podána 
 
Priorix inj. stříkačka Vám nesmí být podán, pokud 
 

•  Jste alergický(á) na léčivé látky nebo kteroukoli další složku této vakcíny (uvedenou 

v bodě 6). Projevy alergické reakce mohou zahrnovat svědivé kožní vyrážky, dýchací 
potíže a otok tváře nebo jazyka. 

•  Víte, že jste alergický(á) na neomycin (antibiotikum). Známý výskyt kontaktní 

dermatitidy (kožní vyrážka po přímém kontaktu kůže s alergeny jako je neomycin) by 
neměl být překážkou očkování, ale řekněte o tom nejdřív Vašemu lékaři. 

 

•  Máte akutní závažné  horečnaté onemocnění. V takových případech bude nutné 

očkování odložit, dokud se neuzdravíte. Slabá infekce, jako například nachlazení, by 
neměla být překážkou očkování, ale řekněte o tom nejdřív Vašemu lékaři. 

•  Máte jakoukoli nemoc [jako je infekce virem lidské imunodeficience (HIV) nebo 

syndrom získané imunodeficience (AIDS)], nebo užíváte jakékoli léky, které oslabují 
imunitní systém. Zda budete očkován(a), záleží na úrovni Vaší imunity. 

•  Jste těhotná. Navíc je nutno se vyhnout otěhotnění v období 1 měsíce po očkování. 

 
Upozornění a opatření 
 
Před očkováním vakcínou Priorix inj. stříkačka se poraďte se svým lékařem, pokud: 
 

•  Máte onemocnění centrálního nervového systému, křeče z horečky v anamnéze nebo 

výskyt křečí v rodinné anamnéze. Jestliže se u Vás po očkování vyskytne horečka, 
prosím, ihned o tom řekněte Vašemu lékaři. 

•  Jste někdy měl(a) závažnou alergickou reakci na vaječnou bílkovinu. 

•  Jste měl(a) po očkování proti spalničkám, příušnicím nebo zarděnkám nežádoucí 

účinky jako je snadná tvorba modřin nebo krvácení déle než obvykle (viz bod 4). 

•  Máte oslabenou imunitu (např. z důvodu infekce virem HIV). Musíte být velmi 

pečlivě monitorován(a), jelikož odpověď na očkování nemusí být dostatečná k tomu, 
aby zabezpečila ochranu proti onemocnění (viz bod 2 „Priorix inj. stříkačka Vám 
nesmí být podán, pokud:“). 

 
Při každém injekčním podávání léčiva nebo i před ním může dojít k mdlobám (zvláště 
u dospívajících). Informujte proto lékaře nebo zdravotní sestru, pokud jste již někdy při 
injekci omdlel(a). 
 
Pokud jste očkován(a) do 72 hodin po kontaktu s člověkem, který má spalničky, Priorix inj. 
stříkačka Vás do určité míry ochrání proti tomuto onemocnění. 
 
Děti mladší 12 měsíců 
Děti očkované v prvním roce života nemusí být plně chráněny. Váš lékař Vás bude 
informovat, pokud bude nutné podat další dávky vakcíny. 
 
Stejně jako u jiných vakcín nemusí Priorix inj. stříkačka plně chránit všechny očkované 
osoby. 
 
Další léčivé přípravky a Priorix inj. stříkačka
 
 
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo v nedávné době jste užíval(a) nebo 
které možná budete užívat (nebo jiné vakcíny). 
 
Vakcínu Priorix, inj. stříkačka, lze podávat současně s jinými vakcínami, jako jsou vakcíny 
proti difterii, tetanu, pertusi (acelulární), Haemophilus influenzae typu b, perorální nebo 
inaktivovaná polio vakcína, vakcína proti hepatitidě A, vakcína proti hepatitidě B, vakcína 
proti planým neštovicím, vakcína proti meningokokům séroskupiny B, vakcína proti 
meningokokům séroskupiny C, vakcína proti meningokokům séroskupin A, C, W-135 a Y 
a konjugovaná 10valentní pneumokoková vakcína. Pro další informace se obraťte na svého 
lékaře nebo zdravotní sestru. Pro každou vakcínu bude použito jiné místo vpichu. 
 
Pokud se vakcíny nepodávají současně, doporučuje se mezi podáním vakcíny Priorix inj. 
stříkačka a podáním jiných živých atenuovaných vakcín interval nejméně jeden měsíc. 
 

 

Pokud Vám byla podána krevní transfúze nebo lidské gamaglobuliny (protilátky), mělo by se 
očkování odložit nejméně o 3 měsíce. 
 
Pokud se má provést tuberkulinový test (kožní test na tuberkulózu), měl by se test provést 
buď před, nebo současně s aplikací vakcíny Priorix, nebo až za 6 týdnů po očkování. 
 
Těhotenství, kojení a fertilita 
 
Vakcína Priorix inj. stříkačka se nemá podávat těhotným ženám. 
 
Jste-li těhotná, nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
před očkováním se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Rovněž je důležité, abyste 
neotěhotněla v průběhu jednoho měsíce po očkování. V průběhu tohoto období byste měla 
používat účinnou ochranu, abyste se vyhnula otěhotnění. 
 
V případě neúmyslného očkování těhotné ženy vakcínou Priorix inj. stříkačka není důvod 
k ukončení těhotenství. 
 
 
3. 

Jak se Priorix inj. stříkačka podává 

 
Priorix inj. stříkačka se podává pod kůži nebo do svalu, buď do horní části paže, nebo do 
vnější části stehna. 
 
Vakcína Priorix inj. stříkačka je určena dětem ve věku od 9 měsíců a starším, dospívajícím 
a dospělým. 
Vhodný čas na podání vakcíny a počet dávek, které Vám budou podány , určí Váš lékař na 
základě platných oficiálních doporučení. 
 
Priorix nesmí být v žádném případě aplikován do žíly. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny vakcíny, může i tento přípravek způsobit nežádoucí účinky, které se 
ale nemusí vyskytnout u každého. 
 
Nežádoucí účinky, které se vyskytly v klinických studiích s vakcínou Priorix inj. stříkačka 
jsou následující: 
 

 

Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 dávek vakcíny): 

•  zarudnutí v místě vpichu injekce; 

•  horečka 38 °C nebo vyšší. 

 

 

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 dávek vakcíny): 

•  bolest a otok v místě vpichu injekce; 

•  horečka vyšší než 39,5 °C; 

•  vyrážka (skvrnky); 

•  infekce horních cest dýchacích. 

 

 

Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 dávek vakcíny): 

•  infekce středního ucha; 

•  otok lymfatických žláz (na krku, v podpaží nebo v tříslech); 

•  ztráta chuti k jídlu; 

 

•  nervozita; 

•  neobvyklý pláč; 

•  neschopnost spánku (insomnie); 

•  zarudnutí, podráždění a výtok z očí (zánět spojivek); 

•  bronchitida; 

•  kašel; 

•  otok příušních žláz; 

•  průjem; 

•  zvracení. 

 

 

Vzácné (mohou se vyskytnout u více než 1 z 1 000 dávek vakcíny): 

•  křeče z horečky; 

•  alergické reakce. 

 
Po uvedení vakcíny na trh byly dále hlášeny následující nežádoucí účinky, které se vyskytly 
v časové souvislosti s očkováním vakcínou Priorix inj. stříkačka: 

• 

Bolestivost kloubů a svalů. 

• 

Krvácení nebo snadnější tvorba modřin než obvykle, způsobená poklesem počtu 
krevních destiček. 

• 

Náhlé život ohrožující alergické reakce. 

• 

Infekce nebo zánět mozku, míchy, a periferních nervů vedoucí k přechodné 
nestabilitě při chůzi a/nebo ztrátě kontroly nad tělesným pohybem, zánět některých 
nervů, možná s pocity brnění a mravenčení nebo ztráta citu nebo normálního pohybu 
(Guillain Barréův syndrom). 

• 

Zužování nebo uzávěr krevních cév. 

• 

Multiformní exsudativní erytém (onemocnění kůže, mezi jehož příznaky patří červené 
často svrbivé skvrny podobné vyrážce vyskytující se při spalničkách, které se začínají 
objevovat na končetinách nebo na obličeji a poté se šíří po celém těle). 

• 

Příznaky podobné spalničkám a příušnicím (včetně přechodného, bolestivého otoku 
varlat a otoku lymfatických uzlin na krku). 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak vakcínu Priorix inj. stříkačka uchovávat 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tuto vakcínu po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „EXP“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte a převážejte chlazené (2 °C – 8 °C). 

 

Chraňte před mrazem. 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 
Po rozpuštění se má vakcína ihned aplikovat. Pokud to není možné, má se uchovávat 
v chladničce (2 °C – 8 °C) a použít během 8 hodin po rozpuštění. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Priorix inj. stříkačka
 obsahuje 
 

• 

Léčivými látkami jsou: živé atenuované viry proti spalničkám, příušnicím 

a zarděnkám 

• 

Pomocnými látkami jsou:  

Prášek: aminokyseliny, laktosa (bezvodá), mannitol, sorbitol. 
Rozpouštědlo: voda na injekci. 
 
Jak přípravek Priorix inj.stříkačka vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Priorix inj. stříkačka se dodává ve formě prášku a rozpouštědla pro injekční roztok [1 dávka 
prášku v lahvičce a rozpouštědlo v předplněné injekční stříkačce (0,5 ml)] s nebo bez jehel 
v následujících velikostech balení: 
-  s 1 samostatnou jehlou: v balení po 20 nebo 40; 
-  se 2 samostatnými jehlami: v balení po 1, 10, 25 nebo 100; 
-  bez jehel: v balení po 1, 10, 20, 25, 40 nebo 100. 
 
Priorix inj. stříkačka je dodáván jako bělavý až světle růžový prášek a jako čirá bezbarvá 
kapalina k rozpuštění prášku (voda na injekci). 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
GlaxoSmithKline Biologicals S.A. 
Rue de l’Institut 89 
B-1330 Rixensart 
Belgie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 21. 9. 2017 
 
Další zdroje informací 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách 
Státního ústavu pro kontrolu léčiv: www.sukl.cz 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky: 
 
Stejně jako u všech injekčních vakcín musí být i po aplikaci této vakcíny pro vzácný případ 
rozvoje anafylaktické reakce okamžitě k dispozici odpovídající lékařská péče a dohled. 
 

 

Před aplikací vakcíny je nutné vyčkat, až se alkohol nebo jiná antiseptika použitá k dezinfekci 
místa vpichu odpaří z kůže, aby nedošlo k inaktivaci atenuovaných virů obsažených ve 
vakcíně. 
 
Priorix inj. stříkařka nesmí být v žádném případě podán intravaskulárně. 
 
Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento léčivý přípravek nesmí být mísen 
s žádnými dalšími léčivými přípravky. 
 

 

Rozpouštědlo a rekonstituovaná (rozpuštěná) vakcína musí být před použitím opticky 
zkontrolována, zda neobsahuje jakékoliv cizorodé částice a/nebo zda není změněn fyzikální 
vzhled. Pokud jsou pozorovány cizorodé částice nebo změna vzhledu, je třeba vakcínu 
vyřadit. 
 
Vakcína se rozpouští přidáním plného obsahu rozpouštědla z předplněné injekční stříkačky do 
lahvičky s práškem. 
 
Připojení jehly k injekční stříkačce viz níže přiložený popis. 
Injekční stříkačka dodávaná s vakcínou Priorix inj. stříkačka však může být lehce odlišná (bez 
šroubovacího závitu) od injekční stříkačky popsané na obrázku. 
V tomto případě by měla být jehla připevněna bez šroubování. 
 
Jehla 
 
 
 
 
 
 
Stříkačka 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  V jedné ruce držte tělo stříkačky (aniž byste ji drželi za píst) a kryt stříkačky odšroubujte 

otáčením proti směru hodinových ručiček. 

2.  Jehlu ke stříkačce připevníte tak, že budete jehlou nasazenou na stříkačku otáčet po směru 

hodinových ručiček, dokud se nezamkne (viz obrázek). 

3.  Pak odstraňte ochranný kryt jehly, což může jít někdy poněkud ztuha. 
Přidejte rozpouštědlo k prášku. Po přidání rozpouštědla k prášku směs protřepávejte, dokud se 
všechen prášek úplně nerozpustí v rozpouštědle. 
 
Barva rozpuštěné vakcíny se pohybuje od jasně broskvové do fialově červené, což závisí na 
možné variabilitě pH. 
 
Celý obsah lahvičky se vyprázdní a aplikuje. 
K podání vakcíny je nutné použít novou jehlu. 

Kryt jehly 

Píst stříkačky 

Tělo stříkačky 

Kryt stříkačky 

 

 
Vakcína se má aplikovat ihned po rekonstituci. Pokud to není možné, musí se rekonstituovaná 
vakcína uchovávat v chladničce (2  C – 8 °C) a použít nejdéle do 8 hodin po rekonstituci. 
 
Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky. 

Recenze

Recenze produktu PRIORIX 25X1DÁV Prášek pro inj. roztok

Diskuze

Diskuze k produktu PRIORIX 25X1DÁV Prášek pro inj. roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám