Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis na bolest a zvýšenou teplotu

PRIALT 1X5ML Injekční roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 31884

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 31884
Kód EAN:
Kód SÚKL: 28420
Prialt se používá k léčbě dlouhodobé bolesti, když Vaše současná léčba není účinná nebo způsobuje závažné nežádoucí účinky.

Příbalový leták

1

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

2

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Prialt 25 mikrogramů/ml infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml roztoku obsahuje ziconotidum 25 μg (ve formě ziconotidi acetas).

Jedna injekční lahvička o objemu 20 ml obsahuje ziconotidum 500 μg (ve formě ziconotidi acetas).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Infuzní roztok (infuze).

Čirý, bezbarvý roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Zikonotid je indikován k léčbě silné, chronické bolesti u dospělých, kteří vyžadují intratekální (IT) 
analgezii.

4.2

Dávkování a způsob podání

Terapie zikonotidem by měla být prováděna pouze lékařem se zkušenostmi s intratekálním (IT) 
podáváním léčivých přípravků.

Dávkování

Dospělí (včetně pacientů ve věku 65 let a starších)

Podávání zikonotidu je třeba zahájit v dávce 2,4 μg/den a titrovat u každého pacienta individuálně 
podle analgesické odezvy pacienta a nežádoucích účinků. Pacienti by měli být titrování v dávkových 
přírůstcích ≤ 2,4 μg/denně až do maximální dávky 21,6 μg/den. Minimální interval mezi zvýšením 
dávky je 24 hodin, doporučený interval z bezpečnostních důvodů je 48 hodin či více. Bude-li to 
nezbytné, lze pro zvládnutí nežádoucích účinků dávku snížit o jakékoliv množství (včetně zastavení 
infuze). Přibližně 75 % pacientů, kteří uspokojivě reagují na léčbu, vyžaduje dávku ≤ 9,6 μg/den.

Porucha funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin nebyly prováděny žádné studie. U pacientů s poruchou funkce 
ledvin je třeba při podávání zikonotidu postupovat opatrně.

Porucha funkce jater

U pacientů s poruchou funkce jater nebyly prováděny žádné studie. U pacientů s poruchou funkce 
jater je třeba při podávání zikonotidu postupovat opatrně.

3

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost zikonotidu u dětí ve věku 0 až 18 let nebyla stanovena.

Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Intratekální podání.

Zikonotid se musí podávat jako kontinuální infuze intratekálním katetrem za použití externí nebo 
interně implantované mechanické infuzní pumpy vhodné pro podání přesného objemu infuze. 
Vzhledem k tomu, že při dlouhodobější katetrizaci v intratekálním prostoru existuje větší riziko 
meningitidy při použití externího katetrizačního infuzního systému, doporučují se při dlouhodobějším 
podávání zikonotidu interní systémy (viz bod 4.4). Externí katetrizační systém se má použít, pouze 
pokud nelze implantovat interní systém.

Je-li nutné podávat nízké dávky zikonotidu, např. na začátku titrace, musí se zikonotid před použitím
naředit v injekčním roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) bez konzervačních přísad.

Návod k naředění tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Kombinace s IT chemoterapií (viz bod 4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Dlouhodobé používání
Přestože byl zikonotid studován v dlouhodobých, otevřených klinických studiích účinnosti a 
bezpečnosti, kontrolované studie delší než 3 týdny nebyly prováděny (viz bod 5.1). Možné 
dlouhodobé lokální toxické účinky na míchu nebyly vyloučeny a preklinická data jsou v tomto ohledu 
omezená (viz bod 5.3). Proto je třeba při dlouhodobé léčbě zachovávat opatrnost.

Riziko infekce
Podávání léčivých přípravků intratekální (IT) cestou přináší riziko potenciálně závažných infekcí, 
například meningitidy, které mohou být život ohrožující. Meningitida vyvolaná vniknutím organismů 
cestou katetru nebo bezděčnou kontaminací infuzního systému je známou komplikací při 
intratekálním podávání léčivých přípravků, zejména u externích systémů.

Pacienti a lékaři musí sledovat, zdali se neobjeví typické příznaky a známky meningitidy.

Optimální intratekální umístění hrotu katetru nebylo stanoveno. Nižší umístění hrotu katetru, 
například na lumbální úrovni, může snížit výskyt neurologických nežádoucích účinků souvisejících se 
zikonotidem. Proto je třeba umístění hrotu katetru pečlivě zvážit, aby byl možný adekvátní přístup ke 
spinálním nociceptivním segmentům při minimalizaci koncentrací léčivého přípravku na cerebrálních 
úrovních.

Celkovou chemoterapii a IT zikonotid dostával pouze malý počet pacientů. U pacientů s celkovou 
chemoterapií je třeba při podávání zikonotidu postupovat opatrně (viz bod 4.5).

Elevace kreatinkinázy
Elevace kreatinkinázy, které jsou obvykle asymptomatické, jsou běžné mezi pacienty používajícími
zikonotid intratekálně. Progresivní elevace kreatinkinázy je méně častá. Nicméně se doporučuje 

4

sledování kreatinkinázy. V případě progresivní elevace nebo klinicky významné elevace v souvislosti 
s klinickými příznaky myopatie a rabdomyolýzy je třeba zvážit přerušení podávání zikonotidu.

Hypersenzitivní reakce
Během klinických studií nebyly pozorovány hypersenzitivní reakce, ani anafylaxe, a imunogenicita 
zikonotidu podávaného IT cestou se zdá být nízká. Nicméně nelze vyloučit potenciální závažné 
alergické reakce a byla zachycena spontánní hlášení anafylaktických reakcí.

Kognitivní a neuropsychiatrické nežádoucí účinky
Kognitivní a neuropsychiatrické nežádoucí účinky, zejména zmatenost, jsou u pacientů léčených 
zikonotidem běžné. Kognitivní porucha se v typických případech objevuje po několika týdnech léčby. 
U pacientů léčených zikonotidem byly hlášeny epizody akutních psychiatrických poruch, například 
halucinace, paranoidní reakce, hostilita, agresivita, delirium, psychóza a manické reakce. Dávka 
zikonotidu se musí snížit či používání přerušit, jestliže se rozvinou známky či příznaky kognitivní 
poruchy nebo neuropsychiatrických nežádoucích účinků, ale je třeba vzít v úvahu i další příčiny 
přispívající k tomuto vývoji. Kognitivní účinky zikonotidu jsou obvykle reverzibilní během 1 až 4 
týdnů po přerušení podávání léčivého přípravku, ale v některých případech mohou přetrvávat.
Doporučuje se, aby před zahájením a po zahájení intratekálního podávání zikonotidu pacienti 
absolvovali neuropsychiatrické vyšetření. 

U pacientů se silnou chronickou bolestí dochází k vyšší incidenci sebevražd a pokusů o sebevraždu 
než u celkové populace. Zikonotid může způsobovat či zhoršovat depresi u citlivých pacientů.

Deprese centrálního nervového systému (CNS)
Při používání zikonotidu pacienti trpěli sníženými úrovněmi vědomí. Pacient obvykle zůstává při 
vědomí a dýchání není potlačeno. Tato příhoda může po určité době zcela zmizet, ale je nutno 
zikonotid vysadit, dokud se příhoda nevyřeší. Opětovné podávání zikonotidu se u těchto pacientů 
nedoporučuje. Vysazení konkomitantních léčivých přípravků s tlumivým účinkem na CNS se musí 
rovněž zvážit, protože mohou přispívat ke snížené úrovni vzrušivosti.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Studie specifických klinických interakcí léčivého přípravku nebyly se zikonotidem prováděny. Ovšem 
nízké koncentrace zikonotidu v plazmě, metabolizmus ze strany všudypřítomných peptidáz a poměrně 
nízká vazba na plazmatické proteiny (viz bod 5.2) způsobují, že je nepravděpodobná interakce na 
metabolickém základě nebo interakce typu vytěsňování z plazmatických proteinů mezi zikonotidem a 
jinými léčivými přípravky.

O interakci mezi IT chemoterapií a IT zikonotidu nejsou k dispozici žádné klinické údaje. Zikonotid 
je kontraindikován v kombinaci s IT chemoterapií (viz bod 4.3).

Celkovou chemoterapii a IT zikonotid dostával pouze malý počet pacientů. U pacientů s celkovou 
chemoterapií je třeba při podávání zikonotidu postupovat opatrně (viz bod 4.4).

Neočekává se, že léčivé přípravky, které nepříznivě ovlivňují specifické peptidázy/proteázy, budou 
mít vliv na expozici zikonotidu v plazmě. Na základě velmi omezených klinických výzkumů se 
ukazuje, že ani inhibitory angiotensin konvertujících enzymů (např. benazepril, lisinopril a moexipril) 
a inhibitory HIV-proteázy (např. ritonaviru, saquinavir, indinavir) nemají běžně zřejmý účinek na 
expozici zikonotidu v plazmě.

Zikonotid neinteraguje s receptory opiátů. Pokud dojde k přerušení podávání opiátů při zahájení léčby 
zikonotidem, vysazení opiátů by mělo být postupné. U pacientů, u kterých je léčba IT opiáty 
vysazována, je třeba dávku opiátů podávaných IT infuzí postupně snižovat v průběhu několika týdnů a 
nahradit ji farmakologicky ekvivalentní dávkou opiátů podávaných perorálně. Přidávání IT zikonotidu 
ke stabilním dávkám IT morfinu (viz bod 5.1) je možné, ale vyžaduje to zvláštní pozornost, protože ve 
Studii 202 byla pozorována vysoká míra neuropsychiatrických nežádoucích účinků 

5

(zmatenost/abnormální myšlení, paranoidní reakce a halucinace a abnormální chůze), kdy některé 
z nich byly závažné, přestože šlo o nízké dávky zikonotidu. Při přidávání IT zikonotidu do IT morfinu 
bylo rovněž pozorováno zvracení a anorexie a periferní edém. Přídavek IT morfinu ke stabilním 
dávkám IT zikonotidu je snášen lépe (byl udáván pruritus) (viz bod 5.1).

Byl pozorován zvýšený výskyt somnolence při konkomitantním podávání zikonotidu se systémovým 
baklofenem, klonidinem, bupivakainem nebo propofolem, prozatím se tedy jejich souběžné používání
nedoporučuje.

O konkomitantním použití částečných agonistů opioidů (např. buprenorfin) se zikonotidem nejsou 
k dispozici žádné klinické údaje.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podávání zikonotidu těhotným ženám jsou omezené nebo nejsou k dispozici.

Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3).

Podávání zikonotidu v těhotenství a u žen v reprodukčním věku, které nepoužívají antikoncepci, se 
nedoporučuje.

Kojení

Není známo, zda se zikonotid/metabolity vylučují do lidského mateřského mléka.

Riziko pro kojené novorozence/děti nelze vyloučit.

Na základě posouzení prospěšnosti kojení pro dítě a prospěšnosti léčby pro matku je nutno 
rozhodnout, zda přerušit kojení nebo ukončit/přerušit podávání zikonotidu.

Fertilita

U lidí nebyly provedeny žádné specifické studie se zikonotidem pro zhodnocení jeho účinků na 
fertilitu. Ve studii samčí a samičí fertility u potkanů nebyly u samců zaznamenány žádné účinky na 
fertilitu, zatímco u samic bylo pozorováno zmenšení žlutých tělísek. U samic byla sledována 
implantační místa a počty živých embryí (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Zikonotid má mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Zikonotid může způsobovat zmatenost, somnolenci a další neurologické nežádoucí účinky, proto se 
pacienti musí upozornit, aby neřídili ani neobsluhovali stroje, budou-li účinky ovlivněni.

4.8

Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu
Bezpečnost zikonotidu podávaného jako kontinuální intratekální infuze byla hodnocena u více než 
1 400 pacientů účastnících se klinických studií zaměřených na akutní a chronickou bolest. Doba léčby 
se pohybovala od jednohodinové bolusové infuze po kontinuální používání po více než 6 let. Střední 
doba expozice byla 43 dnů. Rychlost dávkování infuze se pohybovala od 0,03 - 912 μg/den se střední 
koncovou rychlostí dávkování 7,2 μg/den.

6

V klinických studiích 88 % pacientů trpělo nežádoucími účinky. Nejčastějšími nežádoucími účinky 
v dlouhodobých klinických studiích byly závratě (42 %), nauzea (30 %) nystagmus (23 %), stav 
zmatenosti (25 %), abnormální způsob chůze (16 %), zhoršení paměti (13 %), zastřené vidění (14 %), 
bolesti hlavy (12 %), astenie (13 %), zvracení (11 %) a somnolence (10 %). Většina nežádoucích 
účinků byla mírně až středně závažná a během doby odezněla.

Tabulka se seznamem nežádoucích účinků
Pokud není uvedeno jinak, je v tabulce uvedena míra výskytu nežádoucích účinků zjištěná
v intratekálních klinických studiích se zikonotidem (krátkodobá a dlouhodobá expozice). V rámci 
každé skupiny frekvencí jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající četnosti výskytu.

Velmi časté (≥ 1/10)
Časté (≥ 1/100 až < 1/10)
Méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100)
Vzácné (

 1/10 000 až < 1/1 000)

Velmi vzácné (< 1/10 000)
Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Třída 
orgánových 
systémů

Velmi časté

Časté

Méně časté

Není známo

Infekce a 
infestace

sepse, 
meningitida

Poruchy 
imunitního 
systému

anafylaktická 
reakce

a

Poruchy 
metabolismu a 
výživy

snížená chuť 
k jídlu, anorexie

Psychiatrické 
poruchy

stav zmatenosti

anxieta, sluchové 
halucinace, 
insomnie, 
agitovanost, 
dezorientace, 
halucinace, 
vizuální 
halucinace, 
deprese, paranoia, 
podrážděnost, 
zhoršení deprese, 
nervozita, 
náchylnost 
k afektu, změny 
duševního stavu, 
zhoršení anxiety, 
zhoršení 
zmatenosti

delirium, 
psychotická 
porucha, 
sebevražedné 
myšlenky, pokus 
o sebevraždu, 
blokáda myšlení, 
abnormální sny, 
agresivita

Poruchy 
nervového sytému

závratě, 
nystagmus, 
poruchy paměti, 
bolest hlavy, 
somnolence

dysartrie, 
amnézie, 
dysgeuzie, třes, 
porucha
rovnováhy, 
ataxie, afázie, 
pocit pálení, 
sedace, 

inkoherence 
myšlení, ztráta 
vědomí, kóma, 
stupor, konvulze, 
cévní mozková 
příhoda, 
encefalopatie 

7

Třída 
orgánových 
systémů

Velmi časté

Časté

Méně časté

Není známo

parestézie, 
hypestézie, 
porucha 
pozornosti, 
porucha řeči, 
areflexie, 
abnormální 
koordinace, 
posturální 
závratě, 
kognitivní 
porucha, 
hyperestézie, 
hyporeflexie, 
ageuzie, snížená 
úroveň vědomí, 
dysestézie, 
parosmie, 
mentální porucha

Poruchy oka

rozmazané vidění

diplopie, vizuální 
porucha, 
fotofobie

Poruchy ucha a 
labyrintu

závrať, tinitus

Srdeční poruchy

atriální fibrilace

Cévní poruchy

ortostatická 
hypotenze, 
hypotenze

Respirační, 
hrudní a 
mediastinální 
poruchy

dyspnoe

respirační obtíže

Gastrointestinální
poruchy

nauzea, zvracení

průjem, sucho 
v ústech, zácpa, 
zhoršení pocitu 
na zvracení, 
bolest 
v epigastriu

dyspepsie

Poruchy kůže a 
podkožní tkáně

svědění, zvýšené 
pocení

vyrážka

8

Třída 
orgánových 
systémů

Velmi časté

Časté

Méně časté

Není známo

Poruchy svalové a 
kosterní soustavy 
a pojivové tkáně

bolest končetin, 
myalgie, svalové 
spasmy, svalové 
křeče, svalová 
slabost, artralgie, 
periferní otoky

rhabdomyolýza, 
myozitida, bolest 
zad, záškuby 
svalů, bolest krku

Poruchy ledvin a 
močových cest

retence moči, 
opoždění 
startu močení 
(hesitace), 
dysurie, 
inkontinence 
moči

akutní selhání 
ledvin

Celkové poruchy 
a reakce v místě 
aplikace

abnormální 
způsob chůze, 
astenie

únava, pyrexie, 
letargie, periferní 
edém, ztuhlost, 
pády, bolesti na 
hrudi, pocit 
chladu, bolest, 
pocit nervozity, 
zhoršení bolesti 

obtíže při chůzi

Vyšetření

zvýšení 
kreatinfosfokináz
y v krvi, snížení
tělesné hmotnosti

abnormální EKG, 
zvýšení aspartát-
aminotransferázy, 
zvýšení svalové 
kreatinfosfokináz
y v krvi, zvýšená 
tělesná teplota

a. Ze spontánních hlášení

Popis vybraných nežádoucích účinků

Meningitida

Podávání léčivých přípravků intratekální cestou s sebou nese potenciální riziko závažných infekcí, 
jako je meningitida, které mohou mít život ohrožující charakter. Pacienti a lékaři musí sledovat, zdali 
se neobjeví typické příznaky a známky meningitidy (viz bod 4.4).

Zvýšení hladin kreatinfosfokinázy

Zvýšení hladin kreatinfosfokinázy bylo obvykle asymptomatické. Doporučuje se sledování hladiny 
kreatinfosfokinázy. V případě progresivního nebo výrazného zvýšení hladin kreatinfosfokinázy 
v souvislosti s klinickými příznaky myopatie a rabdomyolýzy je třeba zvážit přerušení podávání 
zikonotidu (viz bod 4.4).

Nežádoucí účinky na CNS

U pacientů léčených zikonotidem se často vyskytují kognitivní a neuropsychiatrické nežádoucí 
účinky. Kognitivní porucha se obvykle objevuje po několika týdnech léčby. U pacientů léčených 
zikonotidem byly hlášeny epizody akutních psychiatrických poruch, například halucinace, paranoidní 
reakce, hostilita, agresivita, delirium, psychóza a manické reakce. Dávka zikonotidu se musí snížit či 
používání přerušit, jestliže se rozvinou známky či příznaky kognitivní poruchy nebo 

9

neuropsychiatrických nežádoucích účinků, ale je třeba vzít v úvahu i další příčiny přispívající 
k tomuto vývoji. Kognitivní účinky zikonotidu jsou obvykle reverzibilní během 1 až 4 týdnů po 
přerušení podávání léčivého přípravku, ale v některých případech mohou přetrvávat. Doporučuje se, 
aby před zahájením a po zahájení intratekálního podávání zikonotidu pacienti absolvovali 
neuropsychiatrické vyšetření (viz bod 4.4).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v

Dodatku V

.

4.9

Předávkování

Ve studiích s intravenózní infuzí dostávali dobrovolníci - muži zikonotid v dávkách až 
70 000 μg/denně, což je 3 200 násobek maximální doporučené denní intratekální infuzní dávky. 
Téměř u všech subjektů, kteří dostávali vysoké intravenózní dávky zikonotidu, byla pozorována 
posturální hypotenze.

Maximální doporučená intratekální dávka je 21,6 μg/den. Maximální plánovaná intratekální dávka 
zikonotidu v klinických studiích byla 912 μg/den po titraci směrem vzhůru v průběhu 7 dnů.

Příznaky
V jedné klinické studii došlo u pacienta mužského pohlaví s nádorem k náhodnému předávkování IT 
zikonotidem v dávce 744 μg v průběhu 24 hodin (31 μg/hod) a poté, kdy došlo ke snížení hodnocení 
na Vizuální analogové stupnici intenzity bolesti (VASPI) z 82 na 2,5 mm, léčba pokračovala 
plánovanou dávkou. U některých pacientů, kteří obdrželi intratekální dávky vyšší než je maximální 
doporučená dávka, byly pozorovány nadměrné farmakologické účinky, např. ataxie, nystagmus, 
závratě, stupor, snížená hladina vědomí, svalové spazmy, stav zmatenosti, sedace, hypotenze, afázie, 
porucha řeči, nauzea a zvracení. Neobjevila se žádná známka respirační deprese. Většina sledovaných 
pacientů se zotavila během 24 hodin po vysazení léčivého přípravku.

Opatření
Všeobecné léčivé podpůrné přípravky je třeba podat pacientům, u nichž došlo k předávkování, dokud 
se neodstraní nadměrné farmakologické účinky léčivého přípravku.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Analgetika, jiná analgetika a antipyretika, ATC kód: N02BG08

Mechanismus účinku
Zikonotid je syntetickým analogem ω-konopeptidu MVIIA, který se nachází v jedu mořských plžů 
Conus magus. Je to blokátor N-typu kalciového kanálu (NCCB). NCC regulují uvolňování 
neurotransmiterů ve specifických neuronálních populacích odpovídajících za spinální zpracování 
bolesti. Při vazbě na tyto neuronální NCC zikonotid inhibuje kalciový proud citlivý na napětí vedoucí 
do primárních nociceptivních aferentních zakončení v superficiální vrstvě dorsálního míšního rohu. 
Tak se v dalším kroku inhibuje uvolňování neurotransmiterů (včetně substance P), a tím spinální 
signalizace bolesti.

Farmakodynamické účinky
Ačkoliv byly pozorovány statisticky signifikantní vztahy a přiměřená korelace mezi expozicí (AUC, 
C

max

) mozkomíšního moku (CSF) a stupněm klinické odezvy po 1 hodině IT podávání, dosud nebyl 

odhalen žádný dobře definovaný vztah mezi dávkou, koncentrací a odezvou. Mnoho citlivých 

10

pacientů dosáhlo téměř maximální analgezie během několik hodin podávání vhodné dávky. Avšak 
maximální účinky se mohou u některých pacientů opozdit přibližně o 24 hodin. Za daného výskytu 
analgezie a nežádoucích účinků při podobné dávce je doporučený interval mezi jednotlivými 
zvýšeními dávky 48 hodin či více. Bude-li to nezbytné, lze pro zvládnutí nežádoucích účinků dávku 
snížit o jakékoliv množství (včetně zastavení infuze).

Ukazuje se, že nežádoucí účinky nervového systému, zejména závratě, nauzea a abnormální způsob 
chůze korelují s expozicí CSF, ačkoliv definitivní vztah nebyl stanoven.

K nízké expozici plazmy dochází během IT infuze vzhledem k nízkým doporučeným rychlostem IT 
infuze a relativně rychlé clearanci plazmy (viz bod 5.2). Proto by farmakologické účinky týkající se 
systémové expozice měly být minimální.

Střední dávka při odezvě je přibližně 6,0 μg/den a přibližně 75 % responzivních pacientů vyžaduje 
≤ 9,6 μg/den. Pro omezení výskytu závažných nežádoucích účinků se doporučuje maximální dávka 
21,6 μg/den. Ovšem v klinických studiích bylo zjištěno, že pacienti, kteří tolerují dávky 21,6 μg/den 
po pomalé titraci během 3 až 4 týdnů všeobecně tolerují vyšší dávky až do 48,0 μg/denně.

Neexistuje důkaz o vzniku farmakologické tolerance na zikonotid u pacientů. Nicméně s ohledem na 
omezené údaje nelze vyloučit rozvoj tolerance. Jestliže požadovaná dávka zikonotidu kontinuálně 
roste a nedochází k zjevnému přínosu či zvýšení nežádoucího účinku, je nutné prošetřit průchodnost 
intratekálního katetru.

V omezeném počtu studií dostupných v literatuře se zkoumaly alternativní dávkovací režimy včetně 
zahájení léčby nižšími dávkami zikonotidu a podávání bolusů.

Bylo prokázáno, že při použití nižších dávek podávaných nepřetržitě se dosáhne účinnosti s menším 
množstvím nežádoucích účinků.

Studie zabývající se podáváním bolusů naznačují, že podávání bolusů může být užitečné při 
identifikaci pacientů, kteří mohou mít prospěch z dlouhodobého používání zikonotidu. Při podávání 
bolusů se však může objevit více nežádoucích účinků než při podávání nepřetržité infuze.

Tyto studie naznačují, že tyto alternativní způsoby podávání zikonotidu mohou být možné, vzhledem 
k omezeným počtům pacientů jsou však tyto výsledky neprůkazné a v současné době nejsou dostupné
dostatečné důkazy, na jejichž základě by bylo možné učinit konečná doporučení pro takové 
alternativní dávkovací režimy.

Klinická účinnost a bezpečnost
Byly provedeny tři placebem kontrolované klinické studie intratekálně podávaného zikonotidu.

Dvě krátkodobé studie, a to studie 95-001 (maligní bolest) a 96-002 (nemaligní bolest) zahrnující 
366 pacientů prokázaly účinnost intratekálně podávaného zikonotidu v případě silné chronické bolesti 
s využitím procentuální změny na Vizuální analogové stupnici intenzity bolesti (VASPI), jakožto 
primárního ukazatele účinnosti. Tyto studie byly krátkodobé v trvání 5 a 6 dnů a používaly rychlejší 
eskalaci dávky a vyšší dávky než je doporučeno v bodě 4.2.

11

Výsledky účinnosti ze studie 95-001

Výchozí zařazení v léčbě

Parametr

Zikonotid (n = 71)

Placebo (n = 40)

p-hodnota

Průměrné hodnocení VASPI 
ve výchozím stavu v mm 
(SD)

74,1 (± 13,82)

77,9 (± 13,60)

_

Průměrné hodnocení VASPI 
na konci výchozí titrace 
v mm (SD)

35,7 (± 33,27)

61,0 (± 22,91)

_

% zlepšení hodnocení VASPI 
na konci výchozí titrace (SD)

51,4 (± 43,63)

18,1 (± 28,28)

< 0,001

Reagující osoba

a

n (%)

34 (47,9%)

7 (17,5%)

0,001

Dávka na konci titrace

Průměr

Medián

Rozmezí

0,91
0,60

0,074 - 9,36

a

Reagující osoby byly definovány jako ti pacienti, kteří 1) vykazovali pokles ≥ 30% hodnocení VASPI 

ve srovnání s výchozím stavem; 2) užívali stabilní či klesající konkomitantní opioidní analgetika a 3) 
měli nezměněný typ opiátu od předinfuzního podávání, pokud užívali opiáty.
SD- směrodatná odchylka.

Výsledky účinnosti ze studie 96-002

Výchozí zařazení v léčbě

Parametr

Zikonotid (n = 169)

b

Placebo (n = 86)

p-hodnota

Průměrné hodnocení VASPI 
ve výchozím stavu v mm 
(SD)

80,1 (± 15,10)

76,9 (± 14,58)

_

Průměrné hodnocení VASPI 
na konci výchozí titrace 
v mm (SD)

54,4 (± 29,30)

71,9 (± 30,93)

_

% zlepšení hodnocení VASPI 
na konci výchozí titrace (SD)

31,2 (± 38,69)

6,0 (± 42,84)

< 0,001

Reagující osoba

a

n (%)

57 (33,7%)

11 (12,8%)

< 0,001

Dávka na konci titrace

Průměr

Medián

Rozmezí

1,02
0,50

0,019 - 9,60

a

Reagující osoby byly definovány jako ti pacienti, kteří 1) vykazovali pokles ≥ 30% hodnocení VASPI 

ve srovnání s výchozím stavem; 2) užívali stabilní či klesající konkomitantní opioidní analgetika a 3) 
měli nezměněný typ opiátu od předinfuzního podávání, pokud užívali opiáty.

164 pacientů poskytlo hodnocení VASPI pro zikonotid na konci titrace.

SD- směrodatná odchylka.

Etiologie bolesti ve studiích 95-001 (maligní bolest) a 96-002 (nemaligní bolest) byla různá a 
zahrnovala bolest kostí (n=38) většinou kvůli kostním metastázám (n=34), myelopatii (n=38), kdy 
polovina z těchto případů uváděla poranění míchy s paralýzou (n=19), dále pak neuropatii (n=79), 
radikulopatii (n=24), bolest páteře (n=91) většinou kvůli neúspěšnému chirurgickému výkonu na 
zádech (n=82) a další typy etiologie (n=82). Někteří pacienti trpěli více než jednou příčinou bolesti. 
Účinnost intratekálně podávaného zikonotidu byla zjevná u všech skupin.

12

Studie 301 (n=220) trvala déle (21 dnů), zahrnovala opatrnou titraci směrem nahoru a nižší dávky 
intratekálně podávaného zikonotidu a byla do ní zařazena nejodolnější populace pacientů sledovaných 
ve třech studiích. Všichni pacienti ve studii 301 neúspěšně podstoupili IT terapii kombinací analgetik 
a jejich lékaři se domnívali, že 97 % pacientů bylo rezistentních vůči současným způsobům léčby. 
Většina trpěla bolestí páteře (n=134), zejména po neúspěšném chirurgickém výkonu na zádech 
(n=110), menší část trpěla neuropatií (n=36). Pouze pět mělo maligní bolest. Primárním endpointem 
byla procentuální změna skóre VASPI. Účinnost intratekálně podávaného zikonotidu byla nižší než u 
předchozích dvou krátkodobých studií. Nižší byla i frekvence a závažnost nežádoucích účinků.

Výsledky účinnosti ze studie 301

Výchozí zařazení v léčbě

Parametr

Zikonotid (n = 112)

Placebo (n = 108)

p-hodnota

Průměrné hodnocení VASPI ve 
výchozím stavu v mm (SD)

80,7 (± 14,98)

80,7 (± 14,91)

-

Průměrné hodnocení VASPI na 
konci výchozí titrace v mm 
(SD)

67,9 (± 22,89)

74,1 (± 21,28)

_

% zlepšení hodnocení VASPI 
skóre na konci výchozí titrace 
(SD)

14,7 (± 27,71)

7,2 (± 24,98)

0,0360

Reagující osoba

a

n (%)

18 (16,1%)

13 (12,0%)

0,390

Dávka na konci titrace

Průměr

Medián

Rozmezí

0,29
0,25

0,0 - 0,80

Reagující osoby byly definovány jako ty, které vykázaly pokles ≥ 30 % v hodnocení VASPI při 

porovnání s výchozím stavem.
SD- směrodatná odchylka.

Kombinační studie s IT morfinem
Klinické studie 201 a 202 ukazují, že kombinace IT zikonotidu a IT morfinu mohou trvale efektivně 
omezovat bolest a snižovat systémové používání opioidů u pacientů, jejichž bolest není odpovídajícím 
způsobem kontrolována pomocí maximální tolerované dávky IT zikonotidu (medián 8,7

g/den, 

průměr 25,7

g/den - studie 201) nebo IT morfinem (studie 202) samotným. Při přidání IT zikonotidu 

ke stabilním dávkám IT morfinu stejně jako při zahájení monoterapie IT zikonotidem může dojít 
k projevům psychotických nežádoucích účinků (např. halucinace, paranoidní reakce) nebo k přerušení 
kvůli zvýšeným nežádoucím účinkům (viz bod 4.5).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika zikonotidu v CSF byla studována po jednohodinových IT infuzích 1 až 10 μg 
zikonotidu u pacientů s chronickou bolestí. Byla rovněž studována farmakokinetika v plazmě po 
intravenózních dávkách (0,3 až 10 μg/kg/24 hodin). IT a intravenózní farmakokinetické údaje jsou 
shrnuty níže.

Farmakokinetika zikonotidu v CSF a plazmě [průměr ± SD (medián)]

Cesta podání

Fluidní 

matrix

Počet 

pacientů

CL (ml/min)

Vd (ml)

t

½ 

(hr)

Intratekální

CSF

23

0,38 ± 0,56

(0,26)

155 ± 263

(99)

4,6 ± 0,9

(4,5)

Intravenózní

Plazma

21

270 ± 44

(260)

30 460 ± 6 366

(29,320)

1,3 ± 0,3

(1,3)

CL = clearance; Vd = distribuční objem; t½ = poločas

13

Absorpce
Po jednohodinovém IT podávání (1 – 10 μg) byly hodnoty proměnlivé a na dávce závislé, jak 
kumulativní expozice (AUC; rozsah: 83,6 - 608 ng/h/ml), tak špičková expozice (C

max

, rozsah: 16,4 -

132 ng/ml), ale byly pouze přibližně přímo úměrné dávce. Plazmatické koncentrace po kontinuální IT 
infuzi (≥ 48 h) (≤ 21,6 μg/den) se zdají být relativně nízké a obvykle nedetekovatelné (tj. asi 80 % 
vzorků plazmy odebraných od pacientů s bolestí neobsahuje žádný kvantifikovatelný léčivý přípravek; 
< 0,04 ng/ml). Nebyla pozorována žádná akumulace zikonotidu v plazmě po dlouhodobém IT 
podávání (až po 9 měsíců).

Distribuce
Střední distribuční objem zikonotidu v CSF (Vd; 99 ml) je v rozmezí od míšního objemu CSF 
(přibližně 75 ml) a celkového objemu CSF (přibližně 130 ml). Zdá se, že se zikonotid distribuuje 
hlavně v CSF, dokud není převeden do systémové cirkulace. Po proniknutí do systémové cirkulace se 
zdá, že je zikonotid extenzivně distribuován, na základě plazmatického distribučního objemu přibližně 
30 l, a pouze asi 53 % je vázáno (nespecificky) na proteiny lidské plazmy.

Biotransformace
Zikonotid je peptid obsahující 25 v přírodě se vyskytujících aminokyselin L konfigurace a nezdá se, 
že by byl znatelně metabolizován v CSF. Po průchodu do systémové cirkulace se očekává, že 
zikonotid bude primárně náchylný k proteolytickému štěpení různými peptidázami či proteázami 
přítomnými ve většině orgánů (např. ledviny, játra, plíce, svaly, atd.), a tak bude degradován na 
fragmenty peptidů a individuální stavební složky volných aminokyselin. Očekává se, že vzniklé volné 
aminokyseliny budou pohlceny buněčnými přenosovými systémy a budou buď podrobeny 
normálnímu intermediárnímu metabolismu nebo použity jako substráty pro stavební biosyntetické 
procesy. Vzhledem k širokému rozšíření těchto peptidáz se neočekává, že by zhoršená funkce jater či 
ledvin nepříznivě ovlivňovala systémovou clearanci zikonotidu. Biologická aktivita různých 
očekávaných produktů proteolytické degradace nebyla hodnocena. Je nepravděpodobné, že produkty 
degradace zikonotidu budou mít signifikantní biologickou aktivitu, protože se zjistilo, že peptidy 
tvořící individuální struktury peptidových smyček mají vazebné afinity ke kalciovým kanálům N-typu 
citlivým na napětí, které jsou o několik řádů nižší než afinita mateřské sloučeniny (zikonotidu).

Eliminace
Průměrná CL zikonotidu (0,38 ml/min) se blíží rychlosti přeměny CSF u dospělého člověka (0,3 -
0,4 ml/min). Navíc se zdá, že je zikonotid hlavně odbouráván z CSF (průměrný t

½

= 4,6 h) 

hromadným tokem CSF z CNS přes villi arachnoidales s následným přenosem do systémové 
cirkulace. Vzhledem k jak nízké rychlosti IT infuze, tak relativně rychlé plazmové clearance lze po IT 
podání pozorovat velmi nízké koncentrace zikonotidu v cirkulující plazmě. Průměrný eliminační 
poločas (t

½

) je 1,3 hodiny. Zikonotid je peptid s relativně malou molekulovou hmotností (MW = 

2 639) a je filtrován ledvinovými glomeruly, ale po intravenózní infuzi se v lidské moči objevuje 
pouze minimální množství zikonotidu (< 1%). Je to způsobeno tím, že téměř veškerá filtrovaná léčivá 
látka rychle podléhá endocytóze a je nakonec transportována zpět do systémového oběhu.

Porucha funkce ledvin a jater
Nebyly provedeny žádné formální studie hodnotící dopad dysfunkce ledvin nebo jater. Nicméně 
vzhledem k přítomnosti peptidáz v různých tělních orgánech se nepředpokládá, že by měla dysfunkce 
ledvin nebo jater výrazný vliv na systémovou expozici zikonotidu.

Jiné zvláštní populace
Přestože jsou k dispozici pouze omezené údaje, neexistuje žádný zřejmý vliv rasy, výšky, hmotnosti, 
pohlaví či věku na expozici CSF zikonotidu po IT podání.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Účinky v neklinických studiích byly pozorovány pouze po expozicích dostatečně převyšujících 
maximální expozici u člověka, což svědčí o malém významu při klinickém použití.

14

Ve studiích subchronické kontinuální intratekální infuze u potkanů a psů byly pozorovány účinky na 
chování při dávkách ≥ 8 násobku maximální doporučené dávky pro klinickou intratekální infuzi 
21,6 μg/den (na základě mg/kg). Tyto účinky byly definovány nadměrným farmakologickým 
působením zikonotidu a ne neurotoxickými lézemi či toxicitou pro cílové orgány. Pozorování 
zahrnovala tranzientní a reverzibilní neurologické účinky zahrnující třesavku, nekoordinované pohyby 
a hyper- či hypoaktivitu. 

Dlouhodobé důsledky pro neuronální funkci kontinuální blokády kalciového kanálu N-typu nebyly u 
experimentálních zvířat prokázány. Změny v neurologickém přenosu vzruchů nebyly u 
experimentálních zvířat studovány. Zikonotid nevyvolával bakteriální genovou mutaci a nebyl 
genotoxický Chronické studie na zvířatech, které by hodnotily karcinogenní potenciál zikonotidu, 
nebyly provedeny. Nicméně zikonotid nevyvolával buněčnou transformaci u embryonálních esejů 
křečka syrského (SHE) in vitro, nezvyšoval buněčnou proliferaci (tvorba pre-neoplastických lézí) a 
ani nenavozoval apoptózu po subchronické intratekální expozici u psů.

Ve studiích fertility se u potkanů neobjevovaly žádné účinky u samců, zatímco u samic bylo 
pozorováno zmenšení corpora lutea. U samic byla sledována implantační místa a počty živých embryí. 
Nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky na reprodukci u samic a postnatální vývoj u potkanů u 
celkových expozic až v 2 300 násobku humánních expozic v maximální doporučené intratekální 
dávce.

Zikonotid nebyl u potkanů a králíků teratogenní při expozicích 100 krát větších než koncentrace 
v lidské plazmě.

Tyto výsledky neindikují signifikantní riziko pro člověka vzhledem k relativně vysokým systémovým 
expozicím potřebným k vyvolání těchto účinků u potkanů a králíků.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Methionin
Chlorid sodný
Voda na injekci
Kyselina chlorovodíková (k úpravě pH)
Hydroxid sodný (k úpravě pH).

6.2

Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou 
uvedeny v bodě 6.6.

6.3

Doba použitelnosti

4 roky

Doba použitelnosti po otevření (naředěný přípravek)
Chemická a fyzikální stabilita před použitím byla prokázána po dobu 60 dnů při teplotě 37°C.

Z mikrobiologického  hlediska  je  přípravek  nutno  okamžitě  po  naředění  převést  do  infuzní  pumpy. 
Není-li  použit  okamžitě,  doba  a  podmínky  uchovávání  přípravku  po  otevření  před  použitím  jsou 
v odpovědnosti  uživatele  a  normálně  by  doba  neměla  být  delší  než  24  hodin  při  2  až  8 

o

C,  pokud 

ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

15

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte injekční lahvičku 
v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho naředění jsou uvedeny v bodě 6.3.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Injekční lahvička ze skla typu I se zátkou z butylkaučuku s fluorovaným polymerem.

Jedna injekční lahvička obsahuje 20 ml infuzního roztoku.

Jedna injekční lahvička v krabičce.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Když je zapotřebí naředění, Prialt se musí před použitím ředit asepticky injekčním roztokem chloridu 
sodného 9 mg/ml (0,9 %) bez konzervačních přísad. Koncentrace použitého roztoku v infuzní pumpě 
nesmí být nižší než 5 μg/ml zikonotidu v externím pumpě a 25 μg/ml v interní pumpě.

Během přípravy roztoku a zacházení s ním a při doplňování pumpy se musí dodržovat přísně aseptické 
postupy. Pacient a poskytovatelé zdravotní péče se musí seznámit s manipulací s externími nebo 
interními infuzními systémy a uvědomovat si potřebu ochrany proti infekci.

Od výrobce se musí získat konkrétní pokyny pro používání pump.

Ukázalo se, že Prialt je chemicky a fyzikálně kompatibilní s implantabilní pumpou Synchromed a 
externí pumpou CADD-Micro při shora uvedených úrovních koncentrací. Chemická a fyzikální 
stabilita před použitím byla prokázána po dobu 14 dnů při teplotě 37°C u pumpy Synchromed, kdy 
pumpa nebyla předtím vystavena působení léčivého přípravku. Počáteční náplň se proto musí vyměnit 
po 14 dnech.

Prialt byl stabilní po 60 dnů při 37°C v pumpě Synchromed dříve vystavené působení léčivého 
přípravku. U pumpy CADD-Micro byla stabilita prokázána pro 21 dnů při pokojové teplotě.

Technické údaje slouží pouze pro informaci a nemají omezit volbu poskytovatele zdravotní péče. Pro 
dávkování přípravku Prialt se musí používat pumpy označené CE, které jsou ekvivalentní pumpě 
Synchromed a CADD-Micro.

Pumpy používané dříve k dávkování jiných léčivých přípravků se musí před naplněním Prialtem 
třikrát propláchnout injekčním roztokem chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) bez konzervačních přísad. 
Je třeba minimalizovat vniknutí vzduchu do zásobníku či kazety pumpy, protože kyslík může 
zikonotid degradovat.

Před zahájením léčby se musí interní pumpa třikrát propláchnout 2 ml Prialtu rychlostí 25 μg/ml. 
Koncentrace Prialtu v dosud nepoužité pumpě se může snížit vzhledem k adsorpci na povrch zařízení 
a/nebo ředěním zbytkovým prostorem zařízení. Proto po prvním použití Prialtu se musí nádržka 
vyprázdnit a znovu naplnit po 14 dnech. Následně je třeba pumpu vyprázdnit a doplnit každých 60 
dnů.

Prialt je třeba před podáním vizuálně prohlédnout, zdali v něm nejsou pevné částice nebo nedošlo-li 
k obarvení. Roztok se nesmí používat, pokud bude obarvený či zakalený nebo pokud se v něm objeví 
pevné částice.

16

Pouze pro jednorázové použití. Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován 
v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Eisai Ltd.,
European Knowledge Centre
Mosquito Way
Hatfield
Herts 
AL10 9SN
Velká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/04/302/004 – 20 ml infuzního roztoku

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 21. února 2005
Datum posledního prodloužení registrace: 18. září 2014

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

17

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Prialt 100 mikrogramů/ml infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml roztoku obsahuje ziconotidum 100 μg (ve formě ziconotidi acetas).

Jedna injekční lahvička o objemu 1 ml obsahuje ziconotidum 100 μg (ve formě ziconotidi acetas).

Jedna injekční lahvička o objemu 2 ml obsahuje ziconotidum 200 μg (ve formě ziconotidi acetas).

Jedna injekční lahvička o objemu 5 ml obsahuje ziconotidum 500 μg (ve formě ziconotidi acetas).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Infuzní roztok (infuze).

Čirý, bezbarvý roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Zikonotid je indikován k léčbě silné, chronické bolesti u dospělých, kteří vyžadují intratekální (IT) 
analgezii.

4.2

Dávkování a způsob podání

Terapie zikonotidem by měla být prováděna pouze lékařem se zkušenostmi s intratekálním (IT) 
podáváním léčivých přípravků.

Dávkování

Dospělí (včetně pacientů ve věku 65 let a starších)

Podávání zikonotidu je třeba zahájit v dávce 2,4 μg/den a titrovat u každého pacienta individuálně 
podle analgesické odezvy pacienta a nežádoucích účinků. Pacienti by měli být titrování v dávkových 
přírůstcích ≤ 2,4 μg/denně až do maximální dávky 21,6 μg/den. Minimální interval mezi zvýšením 
dávky je 24 hodin, doporučený interval z bezpečnostních důvodů je 48 hodin či více. Bude-li to 
nezbytné, lze pro zvládnutí nežádoucích účinků dávku snížit o jakékoliv množství (včetně zastavení 
infuze). Přibližně 75 % pacientů, kteří uspokojivě reagují na léčbu, vyžaduje dávku ≤ 9,6 μg/den.

Porucha funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin nebyly prováděny žádné studie. U pacientů s poruchou funkce 
ledvin je třeba při podávání zikonotidu postupovat opatrně.

18

Porucha funkce jater

U pacientů s poruchou funkce jater nebyly prováděny žádné studie. U pacientů s poruchou funkce 
jater je třeba při podávání zikonotidu postupovat opatrně.

Pediatrická populace
Bezpečnost a účinnost zikonotidu u dětí ve věku 0 až 18 let nebyla stanovena.

Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Intratekální podání.

Zikonotid se musí podávat jako kontinuální infuze intratekálním katetrem za použití externí nebo 
interně implantované mechanické infuzní pumpy vhodné pro podání přesného objemu infuze. 
Vzhledem k tomu, že při dlouhodobější katetrizaci v intratekálním prostoru existuje větší riziko 
meningitidy při použití externího katetrizačního infuzního systému, doporučují se při dlouhodobějším 
podávání zikonotidu interní systémy (viz bod 4.4). Externí katetrizační systém se má použít, pouze 
pokud nelze implantovat interní systém.

Je-li nutné podávat nízké dávky zikonotidu, např. na začátku titrace, musí se zikonotid před použitím 
naředit v injekčním roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) bez konzervačních přísad.

Návod k naředění tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Kombinace s IT chemoterapií (viz bod 4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Dlouhodobé používání
Přestože byl zikonotid studován v dlouhodobých, otevřených klinických studiích účinnosti a 
bezpečnosti, kontrolované studie delší než 3 týdny nebyly prováděny (viz bod 5.1). Možné 
dlouhodobé lokální toxické účinky na míchu nebyly vyloučeny a preklinická data jsou v tomto ohledu 
omezená (viz bod 5.3). Proto je třeba při dlouhodobé léčbě zachovávat opatrnost.

Riziko infekce
Podávání léčivých přípravků intratekální (IT) cestou přináší riziko potenciálně závažných infekcí, 
například meningitidy, které mohou být život ohrožující. Meningitida vyvolaná vniknutím organismů 
cestou katetru nebo bezděčnou kontaminací infuzního systému je známou komplikací při 
intratekálním podávání léčivých přípravků, zejména u externích systémů.

Pacienti a lékaři musí sledovat, zdali se neobjeví typické příznaky a známky meningitidy.

Optimální intratekální umístění hrotu katetru nebylo stanoveno. Nižší umístění hrotu katetru, 
například na lumbální úrovni, může snížit výskyt neurologických nežádoucích účinků souvisejících se 
zikonotidem. Proto je třeba umístění hrotu katetru pečlivě zvážit, aby byl možný adekvátní přístup ke 
spinálním nociceptivním segmentům při minimalizaci koncentrací léčivého přípravku na cerebrálních 
úrovních.

Celkovou chemoterapii a IT zikonotid dostával pouze malý počet pacientů. U pacientů s celkovou 
chemoterapií je třeba při podávání zikonotidu postupovat opatrně (viz bod 4.5).

19

Elevace kreatinkinázy
Elevace kreatinkinázy, které jsou obvykle asymptomatické, jsou běžné mezi pacienty používajícími 
zikonotid intratekálně. Progresivní elevace kreatinkinázy je méně častá. Nicméně se doporučuje 
sledování kreatinkinázy. V případě progresivní elevace nebo klinicky významné elevace v souvislosti 
s klinickými příznaky myopatie a rabdomyolýzy je třeba zvážit přerušení podávání zikonotidu.

Hypersenzitivní reakce
Během klinických studií nebyly pozorovány hypersenzitivní reakce, ani anafylaxe, a imunogenicita 
zikonotidu podávaného IT cestou se zdá být nízká. Nicméně nelze vyloučit potenciální závažné 
alergické reakce a byla zachycena spontánní hlášení anafylaktických reakcí.

Kognitivní a neuropsychiatrické nežádoucí účinky
Kognitivní a neuropsychiatrické nežádoucí účinky, zejména zmatenost, jsou u pacientů léčených 
zikonotidem běžné. Kognitivní porucha se v typických případech objevuje po několika týdnech léčby. 
U pacientů léčených zikonotidem byly hlášeny epizody akutních psychiatrických poruch, například 
halucinace, paranoidní reakce, hostilita, agresivita, delirium, psychóza a manické reakce. Dávka 
zikonotidu se musí snížit či používání přerušit, jestliže se rozvinou známky či příznaky kognitivní 
poruchy nebo neuropsychiatrických nežádoucích účinků, ale je třeba vzít v úvahu i další příčiny 
přispívající k tomuto vývoji. Kognitivní účinky zikonotidu jsou obvykle reverzibilní během 1 až 4 
týdnů po přerušení podávání léčivého přípravku, ale v některých případech mohou přetrvávat.
Doporučuje se, aby před zahájením a po zahájení intratekálního podávání zikonotidu pacienti 
absolvovali neuropsychiatrické vyšetření.

U pacientů se silnou chronickou bolestí dochází k vyšší incidenci sebevražd a pokusů o sebevraždu 
než u celkové populace. Zikonotid může způsobovat či zhoršovat depresi u citlivých pacientů.

Deprese centrálního nervového systému (CNS)
Při používání zikonotidu pacienti trpěli sníženými úrovněmi vědomí. Pacient obvykle zůstává při 
vědomí a dýchání není potlačeno. Tato příhoda může po určité době zcela zmizet, ale je nutno 
zikonotid vysadit, dokud se příhoda nevyřeší. Opětovné podávání zikonotidu se u těchto pacientů 
nedoporučuje. Vysazení konkomitantních léčivých přípravků s tlumivým účinkem na CNS se musí 
rovněž zvážit, protože mohou přispívat ke snížené úrovni vzrušivosti.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Studie specifických klinických interakcí léčivého přípravku nebyly se zikonotidem prováděny. Ovšem 
nízké koncentrace zikonotidu v plazmě, metabolizmus ze strany všudypřítomných peptidáz a poměrně 
nízká vazba na plazmatické proteiny (viz bod 5.2) způsobují, že je nepravděpodobná interakce na 
metabolickém základě nebo interakce typu vytěsňování z plazmatických proteinů mezi zikonotidem a 
jinými léčivými přípravky.

O interakci mezi IT chemoterapií a IT zikonotidu nejsou k dispozici žádné klinické údaje. Zikonotid 
je kontraindikován v kombinaci s IT chemoterapií (viz bod 4.3).

Celkovou chemoterapii a IT zikonotid dostával pouze malý počet pacientů. U pacientů s celkovou 
chemoterapií je třeba při podávání zikonotidu postupovat opatrně (viz bod 4.4).

Neočekává se, že léčivé přípravky, které nepříznivě ovlivňují specifické peptidázy/proteázy, budou 
mít vliv na expozici zikonotidu v plazmě. Na základě velmi omezených klinických výzkumů se 
ukazuje, že ani inhibitory angiotensin konvertujících enzymů (např. benazepril, lisinopril a moexipril) 
a inhibitory HIV-proteázy (např. ritonaviru, saquinavir, indinavir) nemají běžně zřejmý účinek na 
expozici zikonotidu v plazmě.

Zikonotid neinteraguje s receptory opiátů. Pokud dojde k přerušení podávání opiátů při zahájení léčby 
zikonotidem, vysazení opiátů by mělo být postupné. U pacientů, u kterých je léčba IT opiáty 

20

vysazována, je třeba dávku opiátů podávaných IT infuzí postupně snižovat v průběhu několika týdnů a 
nahradit ji farmakologicky ekvivalentní dávkou opiátů podávaných perorálně. Přidávání IT zikonotidu 
ke stabilním dávkám IT morfinu (viz bod 5.1) je možné, ale vyžaduje to zvláštní pozornost, protože ve 
Studii 202 byla pozorována vysoká míra neuropsychiatrických nežádoucích účinků 
(zmatenost/abnormální myšlení, paranoidní reakce a halucinace a abnormální chůze), kdy některé 
z nich byly závažné, přestože šlo o nízké dávky zikonotidu. Při přidávání IT zikonotidu do IT morfinu 
bylo rovněž pozorováno zvracení a anorexie a periferní edém. Přídavek IT morfinu ke stabilním 
dávkám IT zikonotidu je snášen lépe (byl udáván pruritus) (viz bod 5.1).

Byl pozorován zvýšený výskyt somnolence při konkomitantním podávání zikonotidu se systémovým 
baklofenem, klonidinem, bupivakainem nebo propofolem, prozatím se tedy jejich souběžné používání
nedoporučuje.

O konkomitantním použití částečných agonistů opioidů (např. buprenorfin) se zikonotidem nejsou 
k dispozici žádné klinické údaje.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podávání zikonotidu těhotným ženám jsou omezené nebo nejsou k dispozici.

Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3).

Podávání zikonotidu v těhotenství a u žen v reprodukčním věku, které nepoužívají antikoncepci, se 
nedoporučuje.

Kojení

Není známo, zda se zikonotid/metabolity vylučují do lidského mateřského mléka.

Riziko pro kojené novorozence/děti nelze vyloučit.

Na základě posouzení prospěšnosti kojení pro dítě a prospěšnosti léčby pro matku je nutno 
rozhodnout, zda přerušit kojení nebo ukončit/přerušit podávání zikonotidu.

Fertilita

U lidí nebyly provedeny žádné specifické studie se zikonotidem pro zhodnocení jeho účinků na 
fertilitu. Ve studii samčí a samičí fertility u potkanů nebyly u samců zaznamenány žádné účinky na 
fertilitu, zatímco u samic bylo pozorováno zmenšení žlutých tělísek. U samic byla sledována 
implantační místa a počty živých embryí (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Zikonotid má mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Zikonotid může způsobovat zmatenost, somnolenci a další neurologické nežádoucí účinky, proto se 
pacienti musí upozornit, aby neřídili ani neobsluhovali stroje, budou-li účinky ovlivněni.

4.8

Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu
Bezpečnost zikonotidu podávaného jako kontinuální intratekální infuze byla hodnocena u více než 
1 400 pacientů účastnících se klinických studií zaměřených na akutní a chronickou bolest. Doba léčby 
se pohybovala od jednohodinové bolusové infuze po kontinuální používání po více než 6 let. Střední 

21

doba expozice byla 43 dnů. Rychlost dávkování infuze se pohybovala od 0,03 - 912 μg/den se střední 
koncovou rychlostí dávkování 7,2 μg/den.

V klinických studiích 88 % pacientů trpělo nežádoucími účinky. Nejčastějšími nežádoucími účinky 
v dlouhodobých klinických studiích byly závratě (42 %), nauzea (30 %) nystagmus (23 %), stav 
zmatenosti (25 %), abnormální způsob chůze (16 %), zhoršení paměti (13 %), zastřené vidění (14 %), 
bolesti hlavy (12 %), astenie (13 %), zvracení (11 %) a somnolence (10 %). Většina nežádoucích 
účinků byla mírně až středně závažná a během doby odezněla.

Tabulka se seznamem nežádoucích účinků
Pokud není uvedeno jinak, je v tabulce uvedena míra výskytu nežádoucích účinků zjištěná
v intratekálních klinických studiích se zikonotidem (krátkodobá a dlouhodobá expozice). V rámci 
každé skupiny frekvencí jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající četnosti výskytu.

Velmi časté (≥ 1/10)
Časté (≥ 1/100 až < 1/10)
Méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100)
Vzácné (

 1/10 000 až < 1/1 000)

Velmi vzácné (< 1/10 000)
Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Třída 
orgánových 
systémů

Velmi časté

Časté

Méně časté

Není známo

Infekce a 
infestace

sepse, 
meningitida

Poruchy 
imunitního 
systému

anafylaktická 
reakce

a

Poruchy 
metabolismu a 
výživy

snížená chuť 
k jídlu, anorexie

Psychiatrické 
poruchy

stav zmatenosti

anxieta, sluchové 
halucinace, 
insomnie, 
agitovanost, 
dezorientace, 
halucinace, 
vizuální 
halucinace, 
deprese, paranoia, 
podrážděnost, 
zhoršení deprese, 
nervozita, 
náchylnost 
k afektu, změny 
duševního stavu, 
zhoršení anxiety, 
zhoršení 
zmatenosti

delirium, 
psychotická 
porucha, 
sebevražedné 
myšlenky, pokus 
o sebevraždu, 
blokáda myšlení, 
abnormální sny, 
agresivita

Poruchy 
nervového sytému

závratě, 
nystagmus, 
poruchy paměti, 
bolest hlavy, 
somnolence

dysartrie, 
amnézie, 
dysgeuzie, třes, 
porucha 
rovnováhy, 

inkoherence 
myšlení, ztráta 
vědomí, kóma, 
stupor, konvulze, 
cévní mozková 

22

Třída 
orgánových 
systémů

Velmi časté

Časté

Méně časté

Není známo

ataxie, afázie, 
pocit pálení, 
sedace, 
parestézie, 
hypestézie, 
porucha 
pozornosti, 
porucha řeči, 
areflexie, 
abnormální 
koordinace, 
posturální 
závratě, 
kognitivní 
porucha, 
hyperestézie, 
hyporeflexie, 
ageuzie, snížená 
úroveň vědomí, 
dysestézie, 
parosmie, 
mentální porucha

příhoda, 
encefalopatie 

Poruchy oka

rozmazané vidění

diplopie, vizuální 
porucha, 
fotofobie

Poruchy ucha a 
labyrintu

závrať, tinitus

Srdeční poruchy

atriální fibrilace

Cévní poruchy

ortostatická 
hypotenze, 
hypotenze

Respirační, 
hrudní a 
mediastinální
poruchy

dyspnoe

respirační obtíže

Gastrointestinální 
poruchy

nauzea, zvracení

průjem, sucho 
v ústech, zácpa, 
zhoršení pocitu 
na zvracení, 
bolest 
v epigastriu

dyspepsie

Poruchy kůže a 
podkožní tkáně

svědění, zvýšené 
pocení

vyrážka

Poruchy svalové a 
kosterní soustavy 
a pojivové tkáně

bolest končetin, 
myalgie, svalové 
spasmy, svalové 
křeče, svalová 
slabost, artralgie, 
periferní otoky

rhabdomyolýza, 
myozitida, bolest 
zad, záškuby 
svalů, bolest krku

23

Třída 
orgánových 
systémů

Velmi časté

Časté

Méně časté

Není známo

Poruchy ledvin a 
močových cest

retence moči, 
opoždění 
startu močení 
(hesitace), 
dysurie, 
inkontinence 
moči

akutní selhání 
ledvin

Celkové poruchy 
a reakce v místě 
aplikace

abnormální 
způsob chůze, 
astenie

únava, pyrexie, 
letargie, periferní 
edém, ztuhlost, 
pády, bolesti na 
hrudi, pocit 
chladu, bolest, 
pocit nervozity, 
zhoršení bolesti 

obtíže při chůzi

Vyšetření

zvýšení 
kreatinfosfokináz
y v krvi, snížení 
tělesné hmotnosti

abnormální EKG, 
zvýšení aspartát-
aminotransferázy, 
zvýšení svalové 
kreatinfosfokináz
y v krvi, zvýšená 
tělesná teplota

a. Ze spontánních hlášení

Popis vybraných nežádoucích účinků

Meningitida

Podávání léčivých přípravků intratekální cestou s sebou nese potenciální riziko závažných infekcí, 
jako je meningitida, které mohou mít život ohrožující charakter. Pacienti a lékaři musí sledovat, zdali 
se neobjeví typické příznaky a známky meningitidy (viz bod 4.4).

Zvýšení hladin kreatinfosfokinázy

Zvýšení hladin kreatinfosfokinázy bylo obvykle asymptomatické. Doporučuje se sledování hladiny 
kreatinfosfokinázy. V případě progresivního nebo výrazného zvýšení hladin kreatinfosfokinázy 
v souvislosti s klinickými příznaky myopatie a rabdomyolýzy je třeba zvážit přerušení podávání 
zikonotidu (viz bod 4.4).

Nežádoucí účinky na CNS

U pacientů léčených zikonotidem se často vyskytují kognitivní a neuropsychiatrické nežádoucí 
účinky. Kognitivní porucha se obvykle objevuje po několika týdnech léčby. U pacientů léčených 
zikonotidem byly hlášeny epizody akutních psychiatrických poruch, například halucinace, paranoidní 
reakce, hostilita, agresivita, delirium, psychóza a manické reakce. Dávka zikonotidu se musí snížit či 
používání přerušit, jestliže se rozvinou známky či příznaky kognitivní poruchy nebo 
neuropsychiatrických nežádoucích účinků, ale je třeba vzít v úvahu i další příčiny přispívající 
k tomuto vývoji. Kognitivní účinky zikonotidu jsou obvykle reverzibilní během 1 až 4 týdnů po 
přerušení podávání léčivého přípravku, ale v některých případech mohou přetrvávat. Doporučuje se, 
aby před zahájením a po zahájení intratekálního podávání zikonotidu pacienti absolvovali 
neuropsychiatrické vyšetření (viz bod 4.4).

24

Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v

Dodatku V

.

4.9

Předávkování

Ve studiích s intravenózní infuzí dostávali dobrovolníci - muži zikonotid v dávkách až 
70 000 μg/denně, což je 3 200 násobek maximální doporučené denní intratekální infuzní dávky. 
Téměř u všech subjektů, kteří dostávali vysoké intravenózní dávky zikonotidu, byla pozorována 
posturální hypotenze.

Maximální doporučená intratekální dávka je 21,6 μg/den. Maximální plánovaná intratekální dávka 
zikonotidu v klinických studiích byla 912 μg/den po titraci směrem vzhůru v průběhu 7 dnů.

Příznaky
V jedné klinické studii došlo u pacienta mužského pohlaví s nádorem k náhodnému předávkování IT 
zikonotidem v dávce 744 μg v průběhu 24 hodin (31 μg/hod) a poté, kdy došlo ke snížení hodnocení 
na Vizuální analogové stupnici intenzity bolesti (VASPI) z 82 na 2,5 mm, léčba pokračovala 
plánovanou dávkou. U některých pacientů, kteří obdrželi intratekální dávky vyšší než je maximální 
doporučená dávka, byly pozorovány nadměrné farmakologické účinky, např. ataxie, nystagmus, 
závratě, stupor, snížená hladina vědomí, svalové spazmy, stav zmatenosti, sedace, hypotenze, afázie, 
porucha řeči, nauzea a zvracení. Neobjevila se žádná známka respirační deprese. Většina sledovaných 
pacientů se zotavila během 24 hodin po vysazení léčivého přípravku.

Opatření
Všeobecné léčivé podpůrné přípravky je třeba podat pacientům, u nichž došlo k předávkování, dokud 
se neodstraní nadměrné farmakologické účinky léčivého přípravku.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Analgetika, jiná analgetika a antipyretika, ATC kód: N02BG08

Mechanismus účinku
Zikonotid je syntetickým analogem ω-konopeptidu MVIIA, který se nachází v jedu mořských plžů 
Conus magus. Je to blokátor N-typu kalciového kanálu (NCCB). NCC regulují uvolňování 
neurotransmiterů ve specifických neuronálních populacích odpovídajících za spinální zpracování 
bolesti. Při vazbě na tyto neuronální NCC zikonotid inhibuje kalciový proud citlivý na napětí vedoucí 
do primárních nociceptivních aferentních zakončení v superficiální vrstvě dorsálního míšního rohu. 
Tak se v dalším kroku inhibuje uvolňování neurotransmiterů (včetně substance P), a tím spinální 
signalizace bolesti.

Farmakodynamické účinky
Ačkoliv byly pozorovány statisticky signifikantní vztahy a přiměřená korelace mezi expozicí (AUC, 
C

max

) mozkomíšního moku (CSF) a stupněm klinické odezvy po 1 hodině IT podávání, dosud nebyl 

odhalen žádný dobře definovaný vztah mezi dávkou, koncentrací a odezvou. Mnoho citlivých 
pacientů dosáhlo téměř maximální analgezie během několik hodin podávání vhodné dávky. Avšak 
maximální účinky se mohou u některých pacientů opozdit přibližně o 24 hodin. Za daného výskytu 
analgezie a nežádoucích účinků při podobné dávce je doporučený interval mezi jednotlivými 
zvýšeními dávky 48 hodin či více. Bude-li to nezbytné, lze pro zvládnutí nežádoucích účinků dávku 
snížit o jakékoliv množství (včetně zastavení infuze).

25

Ukazuje se, že nežádoucí účinky nervového systému, zejména závratě, nauzea a abnormální způsob 
chůze korelují s expozicí CSF, ačkoliv definitivní vztah nebyl stanoven.

K nízké expozici plazmy dochází během IT infuze vzhledem k nízkým doporučeným rychlostem IT 
infuze a relativně rychlé clearanci plazmy (viz bod 5.2). Proto by farmakologické účinky týkající se 
systémové expozice měly být minimální.

Střední dávka při odezvě je přibližně 6,0 μg/den a přibližně 75 % responzivních pacientů vyžaduje 
≤ 9,6 μg/den. Pro omezení výskytu závažných nežádoucích účinků se doporučuje maximální dávka 
21,6 μg/den. Ovšem v klinických studiích bylo zjištěno, že pacienti, kteří tolerují dávky 21,6 μg/den 
po pomalé titraci během 3 až 4 týdnů všeobecně tolerují vyšší dávky až do 48,0 μg/denně.

Neexistuje důkaz o vzniku farmakologické tolerance na zikonotid u pacientů. Nicméně s ohledem na 
omezené údaje nelze vyloučit rozvoj tolerance. Jestliže požadovaná dávka zikonotidu kontinuálně 
roste a nedochází k zjevnému přínosu či zvýšení nežádoucího účinku, je nutné prošetřit průchodnost 
intratekálního katetru.

V omezeném počtu studií dostupných v literatuře se zkoumaly alternativní dávkovací režimy včetně 
zahájení léčby nižšími dávkami zikonotidu a podávání bolusů .

Bylo prokázáno, že při použití nižších dávek podávaných nepřetržitě se dosáhne účinnosti s menším 
množstvím nežádoucích účinků.

Studie zabývající se podáváním bolusů naznačují, že podávání bolusů může být užitečné při 
identifikaci pacientů, kteří mohou mít prospěch z dlouhodobého používání zikonotidu. Při podávání 
bolusů se však může objevit více nežádoucích účinků než při podávání nepřetržité infuze.

Tyto studie naznačují, že tyto alternativní způsoby podávání zikonotidu mohou být možné, vzhledem 
k omezeným počtům pacientů jsou však tyto výsledky neprůkazné a v současné době nejsou dostupné 
dostatečné důkazy, na jejichž základě by bylo možné učinit konečná doporučení pro takové 
alternativní dávkovací režimy.

Klinická účinnost a bezpečnost

Byly provedeny tři placebem kontrolované klinické studie intratekálně podávaného zikonotidu.

Dvě krátkodobé studie, a to studie 95-001 (maligní bolest) a 96-002 (nemaligní bolest) zahrnující 
366 pacientů prokázaly účinnost intratekálně podávaného zikonotidu v případě silné chronické bolesti 
s využitím procentuální změny na Vizuální analogové stupnici intenzity bolesti (VASPI), jakožto 
primárního ukazatele účinnosti. Tyto studie byly krátkodobé v trvání 5 a 6 dnů a používaly rychlejší 
eskalaci dávky a vyšší dávky než je doporučeno v bodě 4.2.

26

Výsledky účinnosti ze studie 95-001

Výchozí zařazení v léčbě

Parametr

Zikonotid (n = 71)

Placebo (n = 40)

p-hodnota

Průměrné hodnocení VASPI 
ve výchozím stavu v mm 
(SD)

74,1 (± 13,82)

77,9 (± 13,60)

_

Průměrné hodnocení VASPI 
na konci výchozí titrace 
v mm (SD)

35,7 (± 33,27)

61,0 (± 22,91)

_

% zlepšení hodnocení VASPI 
na konci výchozí titrace (SD)

51,4 (± 43,63)

18,1 (± 28,28)

< 0,001

Reagující osoba

a

n (%)

34 (47,9%)

7 (17,5%)

0,001

Dávka na konci titrace

Průměr

Medián

Rozmezí

0,91
0,60

0,074 - 9,36

a

Reagující osoby byly definovány jako ti pacienti, kteří 1) vykazovali pokles ≥ 30% hodnocení VASPI 

ve srovnání s výchozím stavem; 2) užívali stabilní či klesající konkomitantní opioidní analgetika a 3) 
měli nezměněný typ opiátu od předinfuzního podávání, pokud užívali opiáty.
SD- směrodatná odchylka.

Výsledky účinnosti ze studie 96-002

Výchozí zařazení v léčbě

Parametr

Zikonotid (n = 169)

b

Placebo (n = 86)

p-hodnota

Průměrné hodnocení VASPI 
ve výchozím stavu v mm 
(SD)

80,1 (± 15,10)

76,9 (± 14,58)

_

Průměrné hodnocení VASPI 
na konci výchozí titrace 
v mm (SD)

54,4 (± 29,30)

71,9 (± 30,93)

_

% zlepšení hodnocení VASPI 
na konci výchozí titrace (SD)

31,2 (± 38,69)

6,0 (± 42,84)

< 0,001

Reagující osoba

a

n (%)

57 (33,7%)

11 (12,8%)

< 0,001

Dávka na konci titrace

Průměr

Medián

Rozmezí

1,02
0,50

0,019 - 9,60

a

Reagující osoby byly definovány jako ti pacienti, kteří 1) vykazovali pokles ≥ 30% hodnocení VASPI 

ve srovnání s výchozím stavem; 2) užívali stabilní či klesající konkomitantní opioidní analgetika a 3) 
měli nezměněný typ opiátu od předinfuzního podávání, pokud užívali opiáty.

164 pacientů poskytlo hodnocení VASPI pro zikonotid na konci titrace.

SD- směrodatná odchylka.

Etiologie bolesti ve studiích 95-001 (maligní bolest) a 96-002 (nemaligní bolest) byla různá a 
zahrnovala bolest kostí (n=38) většinou kvůli kostním metastázám (n=34), myelopatii (n=38), kdy 
polovina z těchto případů uváděla poranění míchy s paralýzou (n=19), dále pak neuropatii (n=79), 
radikulopatii (n=24), bolest páteře (n=91) většinou kvůli neúspěšnému chirurgickému výkonu na 
zádech (n=82) a další typy etiologie (n=82). Někteří pacienti trpěli více než jednou příčinou bolesti. 
Účinnost intratekálně podávaného zikonotidu byla zjevná u všech skupin.

27

Studie 301 (n=220) trvala déle (21 dnů), zahrnovala opatrnou titraci směrem nahoru a nižší dávky 
intratekálně podávaného zikonotidu a byla do ní zařazena nejodolnější populace pacientů sledovaných 
ve třech studiích. Všichni pacienti ve studii 301 neúspěšně podstoupili IT terapii kombinací analgetik 
a jejich lékaři se domnívali, že 97 % pacientů bylo rezistentních vůči současným způsobům léčby. 
Většina trpěla bolestí páteře (n=134), zejména po neúspěšném chirurgickém výkonu na zádech 
(n=110), menší část trpěla neuropatií (n=36). Pouze pět mělo maligní bolest. Primárním endpointem 
byla procentuální změna skóre VASPI. Účinnost intratekálně podávaného zikonotidu byla nižší než u 
předchozích dvou krátkodobých studií. Nižší byla i frekvence a závažnost nežádoucích účinků.

Výsledky účinnosti ze studie 301

Výchozí zařazení v léčbě

Parametr

Zikonotid (n = 112)

Placebo (n = 108)

p-hodnota

Průměrné hodnocení VASPI ve 
výchozím stavu v mm (SD)

80,7 (± 14,98)

80,7 (± 14,91)

-

Průměrné hodnocení VASPI na 
konci výchozí titrace v mm 
(SD)

67,9 (± 22,89)

74,1 (± 21,28)

_

% zlepšení hodnocení VASPI 
skóre na konci výchozí titrace 
(SD)

14,7 (± 27,71)

7,2 (± 24,98)

0,0360

Reagující osoba

a

n (%)

18 (16,1%)

13 (12,0%)

0,390

Dávka na konci titrace

Průměr

Medián

Rozmezí

0,29
0,25

0,0 - 0,80

Reagující osoby byly definovány jako ty, které vykázaly pokles ≥ 30 % v hodnocení VASPI při 

porovnání s výchozím stavem.
SD- směrodatná odchylka.

Kombinační studie s IT morfinem
Klinické studie 201 a 202 ukazují, že kombinace IT zikonotidu a IT morfinu mohou trvale efektivně 
omezovat bolest a snižovat systémové používání opioidů u pacientů, jejichž bolest není odpovídajícím 
způsobem kontrolována pomocí maximální tolerované dávky IT zikonotidu (medián 8,7

g/den, 

průměr 25,7

g/den - studie 201) nebo IT morfinem (studie 202) samotným. Při přidání IT zikonotidu 

ke stabilním dávkám IT morfinu stejně jako při zahájení monoterapie IT zikonotidem může dojít 
k projevům psychotických nežádoucích účinků (např. halucinace, paranoidní reakce) nebo k přerušení 
kvůli zvýšeným nežádoucím účinkům (viz bod 4.5).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika zikonotidu v CSF byla studována po jednohodinových IT infuzích 1 až 10 μg 
zikonotidu u pacientů s chronickou bolestí. Byla rovněž studována farmakokinetika v plazmě po 
intravenózních dávkách (0,3 až 10 μg/kg/24 hodin). IT a intravenózní farmakokinetické údaje jsou 
shrnuty níže.

Farmakokinetika zikonotidu v CSF a plazmě [průměr ± SD (medián)]

Cesta podání

Fluidní 

matrix

Počet 

pacientů

CL (ml/min)

Vd (ml)

t

½ 

(hr)

Intratekální

CSF

23

0,38 ± 0,56

(0,26)

155 ± 263

(99)

4,6 ± 0,9

(4,5)

Intravenózní

Plazma

21

270 ± 44

(260)

30 460 ± 6 366

(29,320)

1,3 ± 0,3

(1,3)

CL = clearance; Vd = distribuční objem; t½ = poločas

28

Absorpce
Po jednohodinovém IT podávání (1 – 10 μg) byly hodnoty proměnlivé a na dávce závislé, jak 
kumulativní expozice (AUC; rozsah: 83,6 - 608 ng/h/ml), tak špičková expozice (C

max

, rozsah: 16,4 -

132 ng/ml), ale byly pouze přibližně přímo úměrné dávce. Plazmatické koncentrace po kontinuální IT 
infuzi (≥ 48 h) (≤ 21,6 μg/den) se zdají být relativně nízké a obvykle nedetekovatelné (tj. asi 80 % 
vzorků plazmy odebraných od pacientů s bolestí neobsahuje žádný kvantifikovatelný léčivý přípravek; 
< 0,04 ng/ml). Nebyla pozorována žádná akumulace zikonotidu v plazmě po dlouhodobém IT 
podávání (až po 9 měsíců).

Distribuce
Střední distribuční objem zikonotidu v CSF (Vd; 99 ml) je v rozmezí od míšního objemu CSF 
(přibližně 75 ml) a celkového objemu CSF (přibližně 130 ml). Zdá se, že se zikonotid distribuuje 
hlavně v CSF, dokud není převeden do systémové cirkulace. Po proniknutí do systémové cirkulace se 
zdá, že je zikonotid extenzivně distribuován, na základě plazmatického distribučního objemu přibližně 
30 l, a pouze asi 53 % je vázáno (nespecificky) na proteiny lidské plazmy.

Biotransformace
Zikonotid je peptid obsahující 25 v přírodě se vyskytujících aminokyselin L konfigurace a nezdá se, 
že by byl znatelně metabolizován v CSF. Po průchodu do systémové cirkulace se očekává, že 
zikonotid bude primárně náchylný k proteolytickému štěpení různými peptidázami či proteázami 
přítomnými ve většině orgánů (např. ledviny, játra, plíce, svaly, atd.), a tak bude degradován na 
fragmenty peptidů a individuální stavební složky volných aminokyselin. Očekává se, že vzniklé volné 
aminokyseliny budou pohlceny buněčnými přenosovými systémy a budou buď podrobeny 
normálnímu intermediárnímu metabolismu nebo použity jako substráty pro stavební biosyntetické 
procesy. Vzhledem k širokému rozšíření těchto peptidáz se neočekává, že by zhoršená funkce jater či 
ledvin nepříznivě ovlivňovala systémovou clearanci zikonotidu. Biologická aktivita různých 
očekávaných produktů proteolytické degradace nebyla hodnocena. Je nepravděpodobné, že produkty 
degradace zikonotidu budou mít signifikantní biologickou aktivitu, protože se zjistilo, že peptidy 
tvořící individuální struktury peptidových smyček mají vazebné afinity ke kalciovým kanálům N-typu 
citlivým na napětí, které jsou o několik řádů nižší než afinita mateřské sloučeniny (zikonotidu).

Eliminace
Průměrná CL zikonotidu (0,38 ml/min) se blíží rychlosti přeměny CSF u dospělého člověka (0,3 -
0,4 ml/min). Navíc se zdá, že je zikonotid hlavně odbouráván z CSF (průměrný t

½

= 4,6 h) 

hromadným tokem CSF z CNS přes villi arachnoidales s následným přenosem do systémové 
cirkulace. Vzhledem k jak nízké rychlosti IT infuze, tak relativně rychlé plazmové clearance lze po IT 
podání pozorovat velmi nízké koncentrace zikonotidu v cirkulující plazmě. Průměrný eliminační 
poločas (t

½

) je 1,3 hodiny. Zikonotid je peptid s relativně malou molekulovou hmotností (MW = 

2 639) a je filtrován ledvinovými glomeruly, ale po intravenózní infuzi se v lidské moči objevuje 
pouze minimální množství zikonotidu (< 1%). Je to způsobeno tím, že téměř veškerá filtrovaná léčivá 
látka rychle podléhá endocytóze a je nakonec transportována zpět do systémového oběhu.

Porucha funkce ledvin a jater
Nebyly provedeny žádné formální studie hodnotící dopad dysfunkce ledvin nebo jater. Nicméně 
vzhledem k přítomnosti peptidáz v různých tělních orgánech se nepředpokládá, že by měla dysfunkce 
ledvin nebo jater výrazný vliv na systémovou expozici zikonotidu.

Jiné zvláštní populace
Přestože jsou k dispozici pouze omezené údaje, neexistuje žádný zřejmý vliv rasy, výšky, hmotnosti, 
pohlaví či věku na expozici CSF zikonotidu po IT podání.

29

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Účinky v neklinických studiích byly pozorovány pouze po expozicích dostatečně převyšujících 
maximální expozici u člověka, což svědčí o malém významu při klinickém použití.

Ve studiích subchronické kontinuální intratekální infuze u potkanů a psů byly pozorovány účinky na 
chování při dávkách ≥ 8 násobku maximální doporučené dávky pro klinickou intratekální infuzi 
21,6 μg/den (na základě mg/kg). Tyto účinky byly definovány nadměrným farmakologickým 
působením zikonotidu a ne neurotoxickými lézemi či toxicitou pro cílové orgány. Pozorování 
zahrnovala tranzientní a reverzibilní neurologické účinky zahrnující třesavku, nekoordinované pohyby 
a hyper- či hypoaktivitu. 

Dlouhodobé důsledky pro neuronální funkci kontinuální blokády kalciového kanálu N-typu nebyly u 
experimentálních zvířat prokázány. Změny v neurologickém přenosu vzruchů nebyly u 
experimentálních zvířat studovány. Zikonotid nevyvolával bakteriální genovou mutaci a nebyl 
genotoxický. Chronické studie na zvířatech, které by hodnotily karcinogenní potenciál zikonotidu, 
nebyly provedeny. Nicméně zikonotid nevyvolával buněčnou transformaci u embryonálních esejů 
křečka syrského (SHE) in vitro, nezvyšoval buněčnou proliferaci (tvorba pre-neoplastických lézí) a 
ani nenavozoval apoptózu po subchronické intratekální expozici u psů.

Ve studiích fertility se u potkanů neobjevovaly žádné účinky u samců, zatímco u samic bylo 
pozorováno zmenšení corpora lutea. U samic byla sledována implantační místa a počty živých embryí. 
Nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky na reprodukci u samic a postnatální vývoj u potkanů u 
celkových expozic až v 2 300 násobku humánních expozic v maximální doporučené intratekální 
dávce.

Zikonotid nebyl u potkanů a králíků teratogenní při expozicích 100 krát větších než koncentrace 
v lidské plazmě.

Tyto výsledky neindikují signifikantní riziko pro člověka vzhledem k relativně vysokým systémovým 
expozicím potřebným k vyvolání těchto účinků u potkanů a králíků.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Methionin
Chlorid sodný
Voda na injekci
Kyselina chlorovodíková (k úpravě pH)
Hydroxid sodný (k úpravě pH).

6.2

Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou 
uvedeny v bodě 6.6.

6.3

Doba použitelnosti

4 roky.

Doba použitelnosti po otevření (naředěný přípravek)
Chemická a fyzikální stabilita před použitím byla prokázána po dobu 60 dnů při teplotě 37°C.

30

Z mikrobiologického  hlediska  je  přípravek  nutno  okamžitě  po  naředění  převést  do  infuzní  pumpy. 
Není-li  použit  okamžitě,  doba  a  podmínky  uchovávání  přípravku  po  otevření  před  použitím  jsou 
v odpovědnosti  uživatele  a  normálně  by  doba  neměla  být  delší  než  24  hodin  při  2  až  8 

o

C,  pokud 

ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte injekční lahvičku 
v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho naředění jsou uvedeny v bodě 6.3.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Injekční lahvička ze skla typu I se zátkou z butylkaučuku s fluorovaným polymerem.

Jedna injekční lahvička obsahuje 1, 2 nebo 5 ml infuzního roztoku.

Jedna injekční lahvička v krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Když je zapotřebí naředění, Prialt se musí před použitím ředit asepticky injekčním roztokem chloridu 
sodného 9 mg/ml (0,9 %) bez konzervačních přísad. Koncentrace použitého roztoku v infuzní pumpě 
nesmí být nižší než 5 μg/ml zikonotidu v externím pumpě a 25 μg/ml v interní pumpě.

Během přípravy roztoku a zacházení s ním a při doplňování pumpy se musí dodržovat přísně aseptické 
postupy. Pacient a poskytovatelé zdravotní péče se musí seznámit s manipulací s externími nebo 
interními infuzními systémy a uvědomovat si potřebu ochrany proti infekci.

Od výrobce se musí získat konkrétní pokyny pro používání pump.

Ukázalo se, že Prialt je chemicky a fyzikálně kompatibilní s implantabilní pumpou Synchromed a 
externí pumpou CADD-Micro při shora uvedených úrovních koncentrací. Chemická a fyzikální 
stabilita před použitím byla prokázána po dobu 14 dnů při teplotě 37°C u pumpy Synchromed, kdy 
pumpa nebyla předtím vystavena působení léčivého přípravku. Počáteční náplň se proto musí vyměnit 
po 14 dnech.

Prialt byl stabilní po 60 dnů při 37°C v pumpě Synchromed dříve vystavené působení léčivého 
přípravku. U pumpy CADD-Micro byla stabilita prokázána pro 21 dnů při pokojové teplotě.

Technické údaje slouží pouze pro informaci a nemají omezit volbu poskytovatele zdravotní péče. Pro 
dávkování přípravku Prialt se musí používat pumpy označené CE, které jsou ekvivalentní pumpě 
Synchromed a CADD-Micro.

Pumpy používané dříve k dávkování jiných léčivých přípravků se musí před naplněním Prialtem 
třikrát propláchnout injekčním roztokem chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) bez konzervačních přísad. 
Je třeba minimalizovat vniknutí vzduchu do zásobníku či kazety pumpy, protože kyslík může 
zikonotid degradovat.

Před zahájením léčby se musí interní pumpa třikrát propláchnout 2 ml Prialtu rychlostí 25 μg/ml. 
Koncentrace Prialtu v dosud nepoužité pumpě se může snížit vzhledem k adsorpci na povrch zařízení 
a/nebo ředěním zbytkovým prostorem zařízení. Proto po prvním použití Prialtu se musí nádržka 

31

vyprázdnit a znovu naplnit po 14 dnech. Následně je třeba pumpu vyprázdnit a doplnit každých 60 
dnů.

Prialt je třeba před podáním vizuálně prohlédnout, zdali v něm nejsou pevné částice nebo nedošlo-li 
k obarvení. Roztok se nesmí používat, pokud bude obarvený či zakalený nebo pokud se v něm objeví 
pevné částice.

Pouze pro jednorázové použití. Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován 
v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Eisai Ltd.,
European Knowledge Centre
Mosquito Way
Hatfield
Herts 
AL10 9SN
Velká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/04/302/001 – 1 ml infuzní roztok.
EU/1/04/302/002 – 2 ml infuzní roztok.
EU/1/04/302/003 – 5 ml infuzní roztok.

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 21. února 2005
Datum posledního prodloužení registrace: 18. září 2014

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

32

PŘÍLOHA II

A.

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ/VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA 

PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

B.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

C.

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

D.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA 

BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO 
PŘÍPRAVKU

33

A.

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ/VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

Název a adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží

Eisai Manufacturing Limited
European Knowledge Centre
Mosquito Way
Hatfield
Herts
AL10 9SN 
Velká Británie 

B.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis s omezením (viz příloha I: Souhrn údajů 
o přípravku, bod 4.2).

C.

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti

Držitel rozhodnutí o registraci předkládá pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti pro tento 
léčivý přípravek v souladu s požadavky uvedenými v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) 
stanoveném v čl. 107c odst. 7 směrnice 2001/83/ES a zveřejněném na evropském webovém portálu 
pro léčivé přípravky.

D.       PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ 

POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Plán řízení rizik (RMP)

Neuplatňuje se.

34

PŘÍLOHA III

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

35

A. OZNAČENÍ NA OBALU

36

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Prialt 25 mikrogramů/ml infuzní roztok
ziconotidum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden ml obsahuje ziconotidum 25 mikrogramů (ve formě ziconotidi acetas).
Jedna injekční lahvička obsahuje ziconotidum 500 mikrogramů (ve formě ziconotidi acetas).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Methionin, chlorid sodný, voda na injekci, kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Infuzní roztok.

1 injekční lahvička o objemu 20 ml
500 mikrogramů/20 ml

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
Intratekální podání

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

37

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte injekční lahvičku 
v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Eisai Ltd.
Mosquito Way
Hatfield
Herts 
AL10 9SN
Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/04/302/004

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato

38

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

ŠTÍTEK INJEKČNÍ LAHVIČKY

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Prialt 25 μg/ml infuzní roztok
ziconotidum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden ml obsahuje ziconotidum 25 mikrogramů (ve formě ziconotidi acetas).
Jedna injekční lahvička obsahuje ziconotidum 500 mikrogramů (ve formě ziconotidi acetas).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Methionin, chlorid sodný, voda na injekci, kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Infuzní roztok.

1 injekční lahvička o objemu 20 ml
500 mikrogramů/20 ml

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
Intratekální podání

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

39

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte injekční lahvičku 
v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Eisai Ltd.
Mosquito Way
Hatfield
Herts 
AL10 9SN
Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/04/302/004

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato

40

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Prialt 100 mikrogramů/ml infuzní roztok
ziconotidum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 ml:
Jeden ml obsahuje ziconotidum 100 mikrogramů (ve formě ziconotidi acetas).
Jedna injekční lahvička obsahuje ziconotidum 100 mikrogramů (ve formě ziconotidi acetas).

2 ml:
Jeden ml obsahuje ziconotidum 100 mikrogramů (ve formě ziconotidi acetas).
Jedna injekční lahvička obsahuje ziconotidum 200 mikrogramů (ve formě ziconotidi acetas).

5 ml:
Jeden ml obsahuje ziconotidum 100 mikrogramů (ve formě ziconotidi acetas).
Jedna injekční lahvička obsahuje ziconotidum 500 mikrogramů (ve formě ziconotidi acetas).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Methionin, chlorid sodný, voda na injekci, kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Infuzní roztok.

1 ml:
1 injekční lahvička o objemu 1 ml
1 ml
100 mikrogramů/1 ml

2 ml:
1 injekční lahvička o objemu 2 ml
2 ml
200 mikrogramů/2 ml

5 ml:
1 injekční lahvička o objemu 5 ml
5 ml
500 mikrogramů/5 ml

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

41

Intratekální podání

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte injekční lahvičku 
v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Eisai Ltd.
Mosquito Way
Hatfield
Herts 
AL10 9SN
Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

1 ml:
EU/1/04/302/001

2 ml:
EU/1/04/302/002

5 ml:
EU/1/04/302/003

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

42

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato

43

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

ŠTÍTEK INJEKČNÍ LAHVIČKY

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Prialt 100 μg/ml infuze
Ziconotidum
Intratekální podání

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

1 ml:
1 ml
100 µg/1 ml

2 ml:
2 ml
200 µg/2 ml

5 ml:
5 ml
500 µg/5 ml

6.

JINÉ

44

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

45

Příbalová informace: informace pro pacienta

Prialt 25 mikrogramů/ml infuzní roztok

Ziconotidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám bude tento přípravek podán, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

-

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1.

Co je Prialt a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude Prialt podán

3.

Jak se Prialt používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Prialt uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1.

Co je Prialt a k čemu se používá

Prialt obsahuje léčivou látku zikonotid, která patří do skupiny léčiv nazývaných analgetika nebo 
„látky tišící bolest“. Prialt se používá k léčbě závažné dlouhodobé bolesti u dospělých, kterým je 
nutné podávat látky tišící bolest intratekální injekcí (injekcí do prostoru, který obklopuje míchu a 
mozek).

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude Prialt podán

Prialt Vám nesmí být podán
-

Jestliže jste alergický(á) na zikonotid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6).

-

Jestliže dostáváte protinádorové léky do prostoru okolo míchy.

Upozornění a opatření
Před podáním přípravku Prialt se poraďte se svým lékařem.
-

Účinky dlouhodobé léčby Prialtem jsou v současné době nejisté a možnost toxických účinků na 
míchu nebyla vyloučena. Jestliže je nutná dlouhodobá léčba, může být potřeba pacienta 
monitorovat (dle rozhodnutí Vašeho lékaře).

-

Jestliže dostáváte Prialt pomocí pumpy, kterou máte mimo tělo, je důležité, abyste jednou 
denně kontrolovali, zdali se v místě, kde kanyla vstupuje do Vašeho těla, neobjevují známky 
infekce.

-

Jestliže zpozorujete jakékoliv známky infekce v okolí kanyly, například zarudnutí kůže, otok, 
bolest či výtok, musíte to neprodleně oznámit lékaři a požadovat léčbu infekce.

-

Jestliže v oblasti okolo vstupu kanyly do těla vznikne citlivost na dotek bez známek infekce, 
požádejte o pomoc svého lékaře co nejdříve, protože citlivost na dotek může být časnou 
známkou infekce.

-

Jestliže dostáváte Prialt pomocí pumpy, kterou máte mimo tělo, a dojde-li k odpojení jakékoliv 
části infuzních hadiček, musíte ihned kontaktovat svého lékaře nebo zdravotní sestru.

-

Pokud trpíte kterýmkoliv z následujících příznaků: vysoká teplota, bolest hlavy, ztuhlost krku, 
únava, zmatenost, pocit nevolnosti, zvracení či příležitostné křeče, může se jednat o příznaky
meningitidy (zánět mozkových blan). Prosím, ihned se obraťte se na svého lékaře, pokud by se 
u Vás objevil jakýkoliv ze shora uvedených příznaků. 

46

-

Jestliže zaznamenáte jakoukoliv závažnou změnu ve svém myšlení, náladě nebo paměti, 
oznamte to, prosím, svému lékaři.

-

Pokud dostáváte chemoterapii, oznamte to, prosím, svému lékaři.

-

Můžete mít zvýšenou hladinu enzymu kreatinkinázy v krvi. Přestože toto obvykle nezpůsobuje 
žádné příznaky či problémy, bude Váš lékař pravděpodobně sledovat jeho hladinu. Dále také 
můžete občas pocítit svalové problémy. Pokud je tomu tak, oznamte to neprodleně svému 
lékaři, aby mohl rozhodnout, zda pozastavit Vaši léčbu Prialtem.

-

Neprodleně informujte svého lékaře, pokud po aplikaci léčby zaznamenáte jakýkoliv 
z následujících příznaků: náhlá dýchavičnost, dýchací potíže, bolest na hrudi, otoky očních 
víček, obličeje nebo rtů, vyrážka nebo svědění (zvláště pokud zasahují celé tělo). Může se 
jednat o známky závažné alergické reakce.

-

U pacientů se silnou chronickou bolestí je vyšší pravděpodobnost sebevraždy a pokusu o 
sebevraždu než u celkové populace. Prialt může způsobovat či zhoršovat depresi u citlivých 
pacientů. Jestliže trpíte depresí nebo máte depresi v anamnéze, informujte prosím svého 
zdravotnického pracovníka před zahájením podávání Prialtu. Jestliže po zahájení podávání 
Prialtu zaznamenáte zhoršení deprese nebo máte jiné příznaky, které se týkají Vaší nálady, 
informujte prosím svého zdravotnického pracovníka.

-

Můžete pociťovat ospalost nebo si nemusíte být plně vědom(a) okolního prostředí při aplikaci 
léčby. Pokud k tomu dojde, neprodleně to oznamte svému lékaři, aby mohl rozhodnout, zda 
pozastavit Vaši léčbu Prialtem.

Děti a dospívající
Podávání přípravku Prialt se u dětí a dospívajících nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a Prialt
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které 
možná budete užívat (například baklofen používaný k léčbě svalových křečí, klonidin používaný 
k léčbě vysokého krevního tlaku, bupivakain používaný jako lokální anestetikum, morfin používaný 
na bolest, propofol používaný jako celkové anestetikum nebo jakýkoli lék, který se podává 
intratekální injekcí (injekcí do prostoru, který obklopuje míchu a mozek)). Jestliže používáte Prialt 
s určitými dalšími léčivy používanými k léčení bolesti, můžete se cítit ospalý(á).

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Podávání přípravku Prialt v těhotenství a u žen v reprodukčním věku, které nepoužívají antikoncepci, 
se nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Bylo hlášeno, že používání Prialtu způsobuje zmatenost a ospalost. Poraďte se se svým lékařem, než 
začnete řídit vozidlo či obsluhovat stroj.

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v maximální doporučené intratekální 
dávce (21,6 μg/den), tj. v podstatě je „bez sodíku“.

3.

Jak se Prialt používá

Vaši léčbu Prialtem bude řídit lékař, který má zkušenosti s podáváním léčiv do oblasti okolo míchy a 
s využíváním interních a externích infuzních pump.

Doporučená výchozí dávka nepřekračuje 2,4 mikrogramu denně. Váš lékař upraví dávku Prialtu podle 
síly Vašich bolestí tak, že přidá maximálně 2,4 mikrogramu/den. Maximální dávka je 
21,6 mikrogramu/den. Na začátku Vaší léčby může lékař Vaši dávku zvyšovat každý 1 až 2 dny nebo 

47

více. Bude-li to nutné, dávka může být snížena nebo injekce zastavena, pokud budou nežádoucí 
účinky příliš velké.

Prialt se podává velmi pomalou kontinuální (nepřetržitou) injekcí do oblasti okolo míchy (intratekální 
podání). Léčivo bude podáváno kontinuálně z pumpy, která je buď implantována (zasazena) do Vaší 
stěny břišní nebo umístěna externě ve vaku na opasku. Váš lékař s Vámi projedná druh pumpy, který 
pro Vás bude nejvhodnější, a kdy bude zapotřebí si pumpu nechat znovu naplnit.

Pokud budete mít pocit, že cítíte příliš mnoho bolesti při používání Prialtu nebo že nežádoucí účinky 
jsou příliš velké, oznamte to svému lékaři.

Předtím, než budete používat Prialt, se Váš lékař může rozhodnout pomalu Vám přestat podávat 
opiáty (jiné druhy léčivých přípravků používaných pro léčbu bolesti) do míchy a nahradit je 
alternativními léčivými přípravky na snížení bolesti.

Jestliže jste dostal(a) více Prialtu, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více Prialtu, než měl Váš lékař v úmyslu, možná se necítíte dobře kvůli takovým 
příznakům, jako jsou zmatenost, problémy s řečí, obtíže nalézt vhodné slovní vyjádření, nadměrný 
třes, točení hlavy, nadměrná ospalost nebo je Vám špatně od žaludku. V takovém případě se ihned 
obraťte na svého lékaře či nemocnici.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.

Závažné nežádoucí účinky

Jestliže zaznamenáte tyto závažné nežádoucí účinky, ihned informujte svého lékaře, protože můžete 
potřebovat neodkladné lékařské ošetření.

 Meningitida (může postihnout až 1 ze 100 pacientů) – představuje zánět mozkových blan a 

míchy, který obvykle způsobuje infekce. Příznaky meningitidy zahrnují bolest hlavy, ztuhlost 
krku, nesnášenlivost ostrého světla, horečku, zvracení, zmatenost a ospalost. 

 Křeče (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) – křeče (záchvaty) znamenají rychlý a 

nekontrolovatelný třes lidského těla. Během křečí dochází k opakovaným stahům a uvolněním 
svalů a může vést ke ztrátě vědomí člověka.

 Sebevražedné myšlenky nebo pokus o sebevraždu (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů ).

 Rhabdomyolýza (může postihnout až 1 ze 100 pacientů ) – představuje rozpad svalových vláken, 

který může vést až k poškození ledvin. Příznaky rhabdomyolýzy jsou abnormální barva moči 
(hnědě zbarvená), snížená tvorba moči, svalová slabost, bolesti svalů a svalová ztuhlost.

Kóma (může postihnout až 1 ze 100 pacientů ) – stav bezvědomí se zhoršenou schopností reakce 
nebo probuzení.

Anafylaktická reakce (není známo, kolik pacientů postihuje) – je závažná alergická reakce, 
jejímiž známkami jsou náhlá dýchavičnost, dýchací potíže, bolest na hrudi, otoky očních víček, 
obličeje nebo rtů, vyrážka nebo svědění (zvláště pokud zasahují celé tělo).

48

Další nežádoucí účinky

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 pacienta z 10)  
Zmatenost, závratě, rozmazané vidění, bolest hlavy, rychlé pohyby očí sem a tam, ztráta či poruchy 
paměti (zapomnětlivost), zvracení, pocit na zvracení, všeobecná slabost a ospalost.

Časté (mohou postihnout 1 až 10 pacientů ze 100)  
Snížená chuť k jídlu, úzkost nebo zhoršení úzkosti, halucinace, neschopnost usnout či spát, rozrušení, 
ztráta orientace, deprese či zhoršení deprese, nervozita, náhlé změny nálady, změny duševního stavu 
(abnormální myšlení, zmatenost), paranoia (nadměrná vztahovačnost, podezíravost), podrážděnost, 
zhoršení zmatenosti, potíže při učení, zapamatování či myšlení, nepřítomné či zhoršené reflexy, 
problémy vyjádřit se a rozumět slovům, nezřetelná mluva, obtíže s mluvením nebo ztráta schopnosti 
mluvit, netečnost, porucha rovnováhy či koordinace, pocit pálení, zvýšené abnormální pocity, snížená 
úroveň vědomí (nereaguje nebo je téměř v bezvědomí), uklidnění, obtíže s koncentrací, problémy 
s čichem, zvláštní či žádné chuťové vjemy, třes, mravenčení a brnění, dvojité vidění, poruchy vidění, 
nesnášenlivost světla, ušní šelesty (hučení v uších), závratě nebo pocit točení hlavy, točení hlavy či 
závratě ve stoji, nízký krevní tlak, dechová nedostatečnost, sucho v ústech, bolest v krajině břišní, 
zhoršení pocitu na zvracení, průjem, zácpa, pocení, svědění, svalová slabost, svalové záchvaty, 
svalové křeče, bolest svalů či kloubů, obtížné či bolestivé močení, obtíže při zahájení či kontrole 
močení, pocit paniky, pády, bolest nebo zhoršení bolesti, únava, pocit chladu, pocení tváře, nohou či 
chodidel, bolest na hrudi, změny chemického složení krve, mentální porucha a snížení tělesné
hmotnosti.

Méně časté (mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 1000)
Infekce krevního oběhu, delirium (pocit duševní zmatenosti), psychotické poruchy (abnormální 
myšlení a vnímání), poruchy myšlení, abnormální sny, nesoudržnost (neschopnost pochopit smysl), 
ztráta vědomí, letargie (pasivita/problém vzbudit zájem), mozková příhoda, encefalopatie (mozkové 
poruchy), agresivita, abnormální srdeční rytmus, dýchací potíže, zažívací potíže, vyrážka, zánět svalů, 
bolesti zad, svalové záškuby, bolesti krku, akutní selhání ledvin, abnormální měření elektrické aktivity 
srdce (EKG), zvýšená tělesná teplota, obtíže při chůzi.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte 
v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí 
účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků 
uvedeného v

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací 

o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Prialt uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za 
„Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).
Chraňte před mrazem.
Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Chemická a fyzikální stabilita před použitím byla prokázána po dobu 60 dnů při teplotě 37 °C.

Z mikrobiologického  hlediska  je  přípravek  nutno  okamžitě  po  naředění  převést  do  infuzní  pumpy. 
Není-li  použit  okamžitě,  doba  a  podmínky  uchovávání  přípravku  po  otevření  před  použitím  jsou 
v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 °C až 8 °C, pokud 
ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

49

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete jakýchkoli změn barvy, přítomnosti zákalu nebo 
pevných částeček.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Prialt obsahuje
-

Léčivou látkou je ziconotidum.

-

Jeden ml roztoku obsahuje ziconotidum 25 mikrogramů (ve formě ziconotidi acetas).

-

Jedna injekční lahvička s 20 ml obsahuje ziconotidum 500 mikrogramů (ve formě ziconotidi 
acetas).

-

Dalšími složkami jsou methionin, chlorid sodný, voda na injekci, kyselina chlorovodíková a 
hydroxid sodný.

Jak přípravek Prialt vypadá a co obsahuje toto balení
Prialt je infuzní roztok (infuze). Roztok je čirý a bezbarvý. Prialt se dodává v balení s jednou injekční 
lahvičkou, která obsahuje 20 ml roztoku.

Držitel rozhodnutí o registraci
Eisai Ltd.
Mosquito Way 
Hatfield  
Herts
AL10 9SN  
Velká Británie  

Výrobce
Eisai Manufacturing Limited
Mosquito Way 
Hatfield
Herts
AL10 9SN 
Velká Británie  

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien
Eisai SA/NV
Tél/Tel: +32 (0)800 158 58

Lietuva
Eisai Ltd.
Tel. + 44 (0)208 600 1400
(Jungtinė Karalystė)

България
Eisai Ltd.
Teл.: + 44 (0)208 600 1400
(Обединено кралство)

Luxembourg/Luxemburg
Eisai SA/NV
Tél/Tel: +32 (0)800 158 58
(Belgique/Belgien) 

Česká republika
Eisai GesmbH organizační složka 
Tel: + 420 242 485 839 

Magyarország
Eisai Ltd.
Tel.: + 44 (0)208 600 1400
(Egyesült Királyság)

50

Danmark
Eisai AB
Tlf: + 46 (0)8 501 01 600
(Sverige)

Malta
Associated Drug Company Ltd
Tel: +356 (0) 227 780 00

Deutschland
Eisai GmbH
Tel: + 49 (0) 696 65 85-0

Nederland
Eisai B.V.
Tel: + 31 (0) 900 575 3340  

Eesti
Eisai Ltd.
Tel: + 44 (0)208 600 1400
(Ühendkuningriik)

Norge
Eisai AB
Tlf: + 46 (0)8 501 01 600
(Sverige)

Ελλάδα
Arriani Pharmaceuticals S.A.
Τηλ: +30 210 668 3000

Österreich
Eisai GesmbH
Tel: + 43 (0) 1 535 1980-0

España
Eisai Farmacéutica, S.A.
Tel: +(34) 91 455 94 55

Polska
Eisai Ltd.
Tel.: + 44 (0)208 600 1400
(Wielka Brytania)

France
Eisai SAS
Tél: + (33) 1 47 67 00 05

Portugal
Eisai Farmacêutica,
Unipessoal Lda
Tel: + 351 214 875 540

Hrvatska
Eisai Ltd.
Tel: + 44 (0)208 600 1400
(Velika Britanija)

România 
Eisai Ltd.
Tel: + 44 (0)208 600 1400
(Marea Britanie)

Ireland
Eisai Ltd.
Tel: + 44 (0)208 600 1400
(United Kingdom)

Slovenija
Eisai Ltd.
Tel: + 44 (0)208 600 1400
(Velika Britanija)

Ísland
Eisai AB
Sími: + 46 (0)8 501 01 600
(Svíþjóð)

Slovenská republika
Eisai GesmbH organizační složka 
Tel: + 420 242 485 839 
(Česká republika)

Italia
Eisai S.r.l.
Tel: + 39 02 5181401

Suomi/Finland
Eisai AB
Puh/Tel: + 46 (0)8 501 01 600
(Ruotsi/Sverige)

Κύπρος
Arriani Pharmaceuticals S.A.
Τηλ: +30 210 668 3000

Sverige
Eisai AB
Tel: + 46 (0)8 501 01 600

51

Latvija
Eisai Ltd.
Tel: + 44 (0)208 600 1400
(Lielbritānija)

United Kingdom
Eisai Ltd.
Tel: +44 (0)208 600 1400

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

MM/RRRR

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu. Na těchto stránkách naleznete též odkazy na 
další webové stránky týkající se vzácných onemocnění a jejich léčby.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Návod k použití přípravku a zacházení s ním

Prialt se dodává jako čirý, bezbarvý roztok v injekčních lahvičkách k jednorázovému použití. Je třeba 
jej před podáním vizuálně prohlédnout, zdali v něm nejsou pevné částice nebo nedošlo-li k obarvení. 
Roztok se nesmí používat, pokud bude obarvený či zakalený nebo pokud se v něm objeví pevné 
částice.

Pouze pro jednorázové použití. Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován 
v souladu s místními požadavky.

Když je zapotřebí naředění, Prialt se musí před použitím ředit asepticky injekčním roztokem chloridu 
sodného 9 mg/ml (0,9%) bez konzervačních přísad. Koncentrace použitého roztoku v infuzní pumpě 
nesmí být nižší než 5 μg/ml zikonotidu v externím pumpě a 25 μg/ml v interní pumpě.

Během přípravy roztoku a nakládání s ním a při doplňování pumpy se musí dodržovat přísně aseptické 
postupy. Pacient a poskytovatelé zdravotní péče se musí seznámit s manipulací s externími nebo 
interními infuzními systémy a uvědomovat si potřebu ochrany proti infekci.

Od výrobce se musí získat konkrétní pokyny pro používání pump.

Ukázalo se, že Prialt je chemicky a fyzikálně kompatibilní s implantabilní pumpou Synchromed a 
externí pumpou CADD-Micro při shora uvedených úrovních koncentrací. Chemická a fyzikální 
stabilita před použitím byla prokázána po dobu 14 dnů při teplotě 37 °C u pumpy Synchromed, kdy 
pumpa nebyla předtím vystavena působení léčivého přípravku. Počáteční náplň se proto musí vyměnit 
po 14 dnech.

Prialt byl stabilní po 60 dnů při 37 °C v pumpě Synchromed dříve vystavené působení léčivého 
přípravku. U pumpy CADD-Micro byla stabilita prokázána pro 21 dnů při pokojové teplotě.

Technické údaje slouží pouze pro informaci a nemají omezit volbu poskytovatele zdravotní péče. Pro 
dávkování zikonotidu se musí používat pumpy označené CE, které jsou ekvivalentní pumpě 
Synchromed a CADD-Micro.

Pumpy používané dříve k dávkování jiných léčivých přípravků se musí před naplněním zikonotidem 
třikrát propláchnout injekčním roztokem chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%) bez konzervačních přísad. 
Je třeba minimalizovat vniknutí vzduchu do zásobníku či kazety pumpy, protože kyslík může 
zikonotid degradovat.

52

Před zahájením léčby se musí interní pumpa třikrát propláchnout 2 ml roztoku při 25 μg/ml. 
Koncentrace Prialtu v dosud nepoužité pumpě se může snížit díky adsorpci na povrch zařízení a/nebo 
ředěním zbytkovým prostorem zařízení. Proto po prvním použití Prialtu se musí nádržka vyprázdnit a 
znovu naplnit po 14 dnech. Následně je třeba pumpu vyprázdnit a doplnit každých 60 dnů.

53

Příbalová informace: informace pro pacienta

Prialt 100 mikrogramů/ml infuzní roztok

Ziconotidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám bude tento přípravek podán, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

-

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1.

Co je Prialt a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude Prialt podán

3.

Jak se Prialt používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Prialt uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1.

Co je Prialt a k čemu se používá

Prialt obsahuje léčivou látku zikonotid, která patří do skupiny léčiv nazývaných analgetika nebo 
„látky tišící bolest“. Prialt se používá k léčbě závažné dlouhodobé bolesti u dospělých, kterým je 
nutné podávat látky tišící bolest intratekální injekcí (injekcí do prostoru, který obklopuje míchu a 
mozek).

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude Prialt podán

Prialt Vám nesmí být podán
-

Jestliže jste alergický(á) na zikonotid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6).

-

Jestliže dostáváte protinádorové léky do prostoru okolo míchy.

Upozornění a opatření
Před podáním přípravku Prialt se poraďte se svým lékařem.
-

Účinky dlouhodobé léčby Prialtem jsou v současné době nejisté a možnost toxických účinků na 
míchu nebyla vyloučena. Jestliže je nutná dlouhodobá léčba, může být potřeba pacienta 
monitorovat (dle rozhodnutí Vašeho lékaře).

-

Jestliže dostáváte Prialt pomocí pumpy, kterou máte mimo tělo, je důležité, abyste jednou 
denně kontrolovali, zdali se v místě, kde kanyla vstupuje do Vašeho těla, neobjevují známky 
infekce.

-

Jestliže zpozorujete jakékoliv známky infekce v okolí kanyly, například zarudnutí kůže, otok, 
bolest či výtok, musíte to neprodleně oznámit lékaři a požadovat léčbu infekce.

-

Jestliže v oblasti okolo vstupu kanyly do těla vznikne citlivost na dotek bez známek infekce, 
požádejte o pomoc svého lékaře co nejdříve, protože citlivost na dotek může být časnou 
známkou infekce.

-

Jestliže dostáváte Prialt pomocí pumpy, kterou máte mimo tělo, a dojde-li k odpojení jakékoliv 
části infuzních hadiček, musíte ihned kontaktovat svého lékaře nebo zdravotní sestru.

-

Pokud trpíte kterýmkoliv z následujících příznaků: vysoká teplota, bolest hlavy, ztuhlost krku, 
únava, zmatenost, pocit nevolnosti, zvracení či příležitostné křeče, může se jednat o příznaky 
meningitidy (zánět mozkových blan). Prosím, ihned se obraťte se na svého lékaře, pokud by se 
u Vás objevil jakýkoliv ze shora uvedených příznaků. 

54

-

Jestliže zaznamenáte jakoukoliv závažnou změnu ve svém myšlení, náladě nebo paměti, 
oznamte to, prosím, svému lékaři.

-

Pokud dostáváte chemoterapii, oznamte to, prosím, svému lékaři.

-

Můžete mít zvýšenou hladinu enzymu kreatinkinázy v krvi. Přestože toto obvykle nezpůsobuje 
žádné příznaky či problémy, bude Váš lékař pravděpodobně sledovat jeho hladinu. Dále také 
můžete občas pocítit svalové problémy. Pokud je tomu tak, oznamte to neprodleně svému
lékaři, aby mohl rozhodnout, zda pozastavit Vaši léčbu Prialtem.

-

Neprodleně informujte svého lékaře, pokud po aplikaci léčby zaznamenáte jakýkoliv 
z následujících příznaků: náhlá dýchavičnost, dýchací potíže, bolest na hrudi, otoky očních 
víček, obličeje nebo rtů, vyrážka nebo svědění (zvláště pokud zasahují celé tělo). Může se 
jednat o známky závažné alergické reakce.

-

U pacientů se silnou chronickou bolestí je vyšší pravděpodobnost sebevraždy a pokusu o 
sebevraždu než u celkové populace. Prialt může způsobovat či zhoršovat depresi u citlivých 
pacientů. Jestliže trpíte depresí nebo máte depresi v anamnéze, informujte prosím svého 
zdravotnického pracovníka před zahájením podávání Prialtu. Jestliže po zahájení podávání 
Prialtu zaznamenáte zhoršení deprese nebo máte jiné příznaky, které se týkají Vaší nálady, 
informujte prosím svého zdravotnického pracovníka.

-

Můžete pociťovat ospalost nebo si nemusíte být plně vědom(a) okolního prostředí při aplikaci 
léčby. Pokud k tomu dojde, neprodleně to oznamte svému lékaři, aby mohl rozhodnout, zda 
pozastavit Vaši léčbu Prialtem.

Děti a dospívající
Podávání přípravku Prialt se u dětí a dospívajících nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a Prialt
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které 
možná budete užívat (například baklofen používaný k léčbě svalových křečí, klonidin používaný 
k léčbě vysokého krevního tlaku, bupivakain používaný jako lokální anestetikum, morfin používaný 
na bolest, propofol používaný jako celkové anestetikum nebo jakýkoli lék, který se podává 
intratekální injekcí (injekcí do prostoru, který obklopuje míchu a mozek)). Jestliže používáte Prialt 
s určitými dalšími léčivy používanými k léčení bolesti, můžete se cítit ospalý(á).

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Podávání přípravku Prialt v těhotenství a u žen v reprodukčním věku, které nepoužívají antikoncepci, 
se nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Bylo hlášeno, že používání Prialtu způsobuje zmatenost a ospalost. Poraďte se se svým lékařem, než 
začnete řídit vozidlo či obsluhovat stroj.

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v maximální doporučené intratekální 
dávce (21,6 μg/den), tj. v podstatě je „bez sodíku“.

3.

Jak se Prialt používá

Vaši léčbu Prialtem bude řídit lékař, který má zkušenosti s podáváním léčiv do oblasti okolo míchy a 
s využíváním interních a externích infuzních pump.

Doporučená výchozí dávka nepřekračuje 2,4 mikrogramu denně. Váš lékař upraví dávku Prialtu podle 
síly Vašich bolestí tak, že přidá maximálně 2,4 mikrogramu/den. Maximální dávka je 
21,6 mikrogramu/den. Na začátku Vaší léčby může lékař Vaši dávku zvyšovat každý 1 až 2 dny nebo 

55

více. Bude-li to nutné, dávka může být snížena nebo injekce zastavena, pokud budou nežádoucí 
účinky příliš velké.

Prialt se podává velmi pomalou kontinuální (nepřetržitou) injekcí do oblasti okolo míchy (intratekální 
podání). Léčivo bude podáváno kontinuálně z pumpy, která je buď implantována (zasazena) do Vaší 
stěny břišní nebo umístěna externě ve vaku na opasku. Váš lékař s Vámi projedná druh pumpy, který 
pro Vás bude nejvhodnější, a kdy bude zapotřebí si pumpu nechat znovu naplnit.

Pokud budete mít pocit, že cítíte příliš mnoho bolesti při používání Prialtu nebo že nežádoucí účinky 
jsou příliš velké, oznamte to svému lékaři.

Předtím, než budete používat Prialt, se Váš lékař může rozhodnout pomalu Vám přestat podávat 
opiáty (jiné druhy léčivých přípravků používaných pro léčbu bolesti) do míchy a nahradit je 
alternativními léčivými přípravky na snížení bolesti.

Jestliže jste dostal(a) více Prialtu, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více Prialtu, než měl Váš lékař v úmyslu, možná se necítíte dobře kvůli takovým 
příznakům, jako jsou zmatenost, problémy s řečí, obtíže nalézt vhodné slovní vyjádření, nadměrný 
třes, točení hlavy, nadměrná ospalost nebo je Vám špatně od žaludku. V takovém případě se ihned 
obraťte na svého lékaře či nemocnici.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.

Závažné nežádoucí účinky

Jestliže zaznamenáte tyto závažné nežádoucí účinky, ihned informujte svého lékaře, protože můžete 
potřebovat neodkladné lékařské ošetření.

 Meningitida (může postihnout až 1 ze 100 pacientů) – představuje zánět mozkových blan a 

míchy, který obvykle způsobuje infekce. Příznaky meningitidy zahrnují bolest hlavy, ztuhlost 
krku, nesnášenlivost ostrého světla, horečku, zvracení, zmatenost a ospalost. 

 Křeče (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) – křeče (záchvaty) znamenají rychlý a 

nekontrolovatelný třes lidského těla. Během křečí dochází k opakovaným stahům a uvolněním 
svalů a může vést ke ztrátě vědomí člověka.

 Sebevražedné myšlenky nebo pokus o sebevraždu (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů).

 Rhabdomyolýza (může postihnout až 1 ze 100 pacientů) – představuje rozpad svalových vláken, 

který může vést až k poškození ledvin. Příznaky rhabdomyolýzy jsou abnormální barva moči 
(hnědě zbarvená), snížená tvorba moči, svalová slabost, bolesti svalů a svalová ztuhlost.

Kóma (může postihnout až 1 ze 100 pacientů) – stav bezvědomí se zhoršenou schopností reakce 
nebo probuzení.

Anafylaktická reakce (není známo, kolik pacientů postihuje) – je závažná alergická reakce, 
jejímiž známkami jsou náhlá dýchavičnost, dýchací potíže, bolest na hrudi, otoky očních víček, 
obličeje nebo rtů, vyrážka nebo svědění (zvláště pokud zasahují celé tělo).

56

Další nežádoucí účinky

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 pacienta z 10)
Zmatenost, závratě, rozmazané vidění, bolest hlavy, rychlé pohyby očí sem a tam, ztráta či poruchy 
paměti (zapomnětlivost), zvracení, pocit na zvracení, všeobecná slabost a ospalost.

Časté (mohou postihnout 1 až 10 pacientů ze 100)
Snížená chuť k jídlu, úzkost nebo zhoršená úzkost, halucinace, neschopnost usnout či spát, rozrušení, 
ztráta orientace, deprese či zhoršení deprese, nervozita, náhlé změny nálady, změny duševního stavu 
(abnormální myšlení, zmatenost), paranoia (nadměrná vztahovačnost, podezíravost), podrážděnost, 
zhoršení zmatenosti, potíže při učení, zapamatování či myšlení, nepřítomné či zhoršené reflexy, 
problémy vyjádřit se a rozumět slovům, nezřetelná mluva, obtíže s mluvením nebo ztráta schopnosti 
mluvit, netečnost, porucha rovnováhy či koordinace, pocit pálení, zvýšené abnormální pocity, snížená 
úroveň vědomí (nereaguje nebo je téměř v bezvědomí), uklidnění, obtíže s koncentrací, problémy 
s čichem, zvláštní či žádné chuťové vjemy, třes, mravenčení a brnění, dvojité vidění, poruchy vidění, 
nesnášenlivost světla, ušní šelesty (hučení v uších), závratě nebo pocit točení hlavy, točení hlavy či 
závratě ve stoji, nízký krevní tlak, dechová nedostatečnost, sucho v ústech, bolest v krajině břišní, 
zhoršení pocitu na zvracení, průjem, zácpa, pocení, svědění, svalová slabost, svalové záchvaty, 
svalové křeče, bolest svalů či kloubů, obtížné či bolestivé močení, obtíže při zahájení či kontrole 
močení, pocit paniky, pády, bolest nebo zhoršení bolesti, únava, pocit chladu, pocení tváře, nohou či 
chodidel, bolest na hrudi, změny chemického složení krve, mentální porucha a snížení tělesné
hmotnosti.

Méně časté (mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 1000)
Infekce krevního oběhu, delirium (pocit duševní zmatenosti), psychotické poruchy (abnormální 
myšlení a vnímání), poruchy myšlení, abnormální sny, nesoudržnost (neschopnost pochopit smysl), 
ztráta vědomí, letargie (pasivita/problém vzbudit zájem), mozková příhoda, encefalopatie (mozkové 
poruchy), agresivita, abnormální srdeční rytmus, dýchací potíže, zažívací potíže, vyrážka, zánět svalů, 
bolesti zad, svalové záškuby, bolesti krku, akutní selhání ledvin, abnormální měření elektrické aktivity 
srdce (EKG), zvýšená tělesná teplota, obtíže při chůzi.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte 
v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí 
účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků 
uvedeného v

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací 

o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Prialt uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za 
„Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).
Chraňte před mrazem.
Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Chemická a fyzikální stabilita před použitím byla prokázána po dobu 60 dnů při teplotě 37 °C.

Z mikrobiologického  hlediska  je  přípravek  nutno  okamžitě  po  naředění  převést  do  infuzní  pumpy. 
Není-li  použit  okamžitě,  doba  a  podmínky  uchovávání  přípravku  po  otevření  před  použitím  jsou 
v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 °C až 8 °C, pokud 
ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

57

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete jakýchkoli změn barvy, přítomnosti zákalu nebo 
pevných částeček.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Prialt obsahuje
-

Léčivou látkou je ziconotidum.

-

Jeden ml roztoku obsahuje ziconotidum 100 mikrogramů (ve formě ziconotidi acetas).

-

Jedna injekční lahvička s 1 ml obsahuje ziconotidum 100 mikrogramů; jedna injekční lahvička 
s 2 ml obsahuje 200 mikrogramů; jedna injekční lahvička s 5 ml obsahuje 500 mikrogramů.

-

Dalšími složkami (pomocnými látkami) jsou methionin, chlorid sodný, voda na injekci, 
kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný.

Jak přípravek Prialt vypadá a co obsahuje toto balení
Prialt je infuzní roztok (infuze). Roztok je čirý a bezbarvý. Prialt se dodává v balení s jednou injekční 
lahvičkou, která obsahuje 1 ml, 2 ml nebo 5 ml roztoku. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Eisai Ltd.
Mosquito Way   
Hatfield 
Herts
AL10 9SN   
Velká Británie

Výrobce:
Eisai Manufacturing Limited
Mosquito Way 
Hatfield
Herts
AL10 9SN 
Velká Británie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien
Eisai SA/NV
Tél/Tel: +32 (0)800 158 58

Lietuva
Eisai Ltd.
Tel. + 44 (0)208 600 1400
(Jungtinė Karalystė)

България
Eisai Ltd.
Teл.: + 44 (0)208 600 1400
(Обединено кралство)

Luxembourg/Luxemburg
Eisai SA/NV
Tél/Tel: +32 (0)800 158 58
(Belgique/Belgien) 

Česká republika
Eisai GesmbH organizační složka 
Tel: + 420 242 485 839 

Magyarország
Eisai Ltd.
Tel.: + 44 (0)208 600 1400
(Egyesült Királyság)

58

Danmark
Eisai AB
Tlf: + 46 (0)8 501 01 600
(Sverige)

Malta
Associated Drug Company Ltd
Tel: +356 (0) 227 780 00

Deutschland
Eisai GmbH
Tel: + 49 (0) 696 65 85-0

Nederland
Eisai B.V.
Tel: + 31 (0) 900 575 3340  

Eesti
Eisai Ltd.
Tel: + 44 (0)208 600 1400
(Ühendkuningriik)

Norge
Eisai AB
Tlf: + 46 (0)8 501 01 600
(Sverige)

Ελλάδα
Arriani Pharmaceuticals S.A.
Τηλ: +30 210 668 3000

Österreich
Eisai GesmbH
Tel: + 43 (0) 1 535 1980-0

España
Eisai Farmacéutica, S.A.
Tel: +(34) 91 455 94 55

Polska
Eisai Ltd.
Tel.: + 44 (0)208 600 1400
(Wielka Brytania)

France
Eisai SAS
Tél: + (33) 1 47 67 00 05

Portugal
Eisai Farmacêutica,
Unipessoal Lda
Tel: + 351 214 875 540

Hrvatska
Eisai Ltd.
Tel: + 44 (0)208 600 1400
(Velika Britanija)

România 
Eisai Ltd.
Tel: + 44 (0)208 600 1400
(Marea Britanie)

Ireland
Eisai Ltd.
Tel: + 44 (0)208 600 1400
(United Kingdom)

Slovenija
Eisai Ltd.
Tel: + 44 (0)208 600 1400
(Velika Britanija)

Ísland
Eisai AB
Sími: + 46 (0)8 501 01 600
(Svíþjóð)

Slovenská republika
Eisai GesmbH organizační složka 
Tel: + 420 242 485 839 
(Česká republika)

Italia
Eisai S.r.l.
Tel: + 39 02 5181401

Suomi/Finland
Eisai AB
Puh/Tel: + 46 (0)8 501 01 600
(Ruotsi/Sverige)

Κύπρος
Arriani Pharmaceuticals S.A.
Τηλ: +30 210 668 3000

Sverige
Eisai AB
Tel: + 46 (0)8 501 01 600

59

Latvija
Eisai Ltd.
Tel: + 44 (0)208 600 1400
(Lielbritānija)

United Kingdom
Eisai Ltd.
Tel: +44 (0)208 600 1400

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

MM/RRRR

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu. Na těchto stránkách naleznete též odkazy na 
další webové stránky týkající se vzácných onemocnění a jejich léčby.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Návod k použití přípravku a zacházení s ním

Prialt se dodává jako čirý, bezbarvý roztok v injekčních lahvičkách k jednorázovému použití. Je třeba 
jej před podáním vizuálně prohlédnout, zdali v něm nejsou pevné částice nebo nedošlo-li k obarvení. 
Roztok se nesmí používat, pokud bude obarvený či zakalený nebo pokud se v něm objeví pevné 
částice.

Pouze pro jednorázové použití. Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován 
v souladu s místními požadavky.

Když je zapotřebí naředění, Prialt se musí před použitím ředit asepticky injekčním roztokem chloridu 
sodného 9 mg/ml (0,9%) bez konzervačních přísad. Koncentrace použitého roztoku v infuzní pumpě 
nesmí být nižší než 5 μg/ml zikonotidu v externím pumpě a 25 μg/ml v interní pumpě.

Během přípravy roztoku a nakládání s ním a při doplňování pumpy se musí dodržovat přísně aseptické 
postupy. Pacient a poskytovatelé zdravotní péče se musí seznámit s manipulací s externími nebo 
interními infuzními systémy a uvědomovat si potřebu ochrany proti infekci.

Od výrobce se musí získat konkrétní pokyny pro používání pump.

Ukázalo se, že Prialt je chemicky a fyzikálně kompatibilní s implantabilní pumpou Synchromed a 
externí pumpou CADD-Micro při shora uvedených úrovních koncentrací. Chemická a fyzikální 
stabilita před použitím byla prokázána po dobu 14 dnů při teplotě 37 °C u pumpy Synchromed, kdy 
pumpa nebyla předtím vystavena působení léčivého přípravku. Počáteční náplň se proto musí vyměnit 
po 14 dnech.

Prialt byl stabilní po 60 dnů při 37 °C v pumpě Synchromed dříve vystavené působení léčivého 
přípravku. U pumpy CADD-Micro byla stabilita prokázána pro 21 dnů při pokojové teplotě.

Technické údaje slouží pouze pro informaci a nemají omezit volbu poskytovatele zdravotní péče. Pro 
dávkování zikonotidu se musí používat pumpy označené CE, které jsou ekvivalentní pumpě 
Synchromed a CADD-Micro.

Pumpy používané dříve k dávkování jiných léčivých přípravků se musí před naplněním zikonotidem 
třikrát propláchnout injekčním roztokem chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%) bez konzervačních přísad. 
Je třeba minimalizovat vniknutí vzduchu do zásobníku či kazety pumpy, protože kyslík může 
zikonotid degradovat.

60

Před zahájením léčby se musí interní pumpa třikrát propláchnout 2 ml roztoku při 25 μg/ml. 
Koncentrace Prialtu v dosud nepoužité pumpě se může snížit díky adsorpci na povrch zařízení a/nebo 
ředěním zbytkovým prostorem zařízení. Proto po prvním použití Prialtu se musí nádržka vyprázdnit a 
znovu naplnit po 14 dnech. Následně je třeba pumpu vyprázdnit a doplnit každých 60 dnů.

Recenze

Recenze produktu PRIALT 1X5ML Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu PRIALT 1X5ML Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám