Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

PRESTARIUM NEO COMBI 56 Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 90269

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SERVIER (IRELAND) INDUSTRIES LTD., ARKLOW, CO.WICK
Kód výrobku: 90269
Kód EAN: 5391189161312
Kód SÚKL: 122688
Držitel rozhodnutí: SERVIER (IRELAND) INDUSTRIES LTD., ARKLOW, CO.WICK
K čemu se Prestarium Neo Combi používá? Perindopril patří do skupiny léků nazývaných inhibitory ACE. Působí tak, že rozšiřuje cévy, a tím je pro Vaše srdce snazší pumpovat přes ně krev. Indapamid je diuretikum. Diuretika zvyšují množství moči vytvářené v ledvinách. Indapamid se však liší od ostatních diuretik, jelikož množství vytvářené moči zvyšuje jen mírně. Obě léčivé látky snižují krevní tlak a společně upravují Váš krevní tlak.

Příbalový leták

 

1/8 

sp. zn. sukls118140/2017 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Prestarium Neo Combi 5 mg/1,25 mg 

potahované tablety 

perindoprilum argininum/indapamidum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této  příbalové informaci  
1.   Co je Prestarium Neo Combi 5 mg/1,25 mg a k čemu se používá 
2.   Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Prestarium Neo Combi 5 mg/1,25 mg užívat 
3.   Jak se Prestarium Neo Combi 5 mg/1,25 mg užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 

5.  Jak Prestarium Neo Combi 5 mg/1,25 mg uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Prestarium Neo Combi 5 mg/1,25 mg a k čemu se používá  

 
Prestarium  Neo  Combi  5  mg/1,25  mg  je  kombinovaný  přípravek  obsahující  dvě  léčivé  látky, 
perindopril  a  indapamid.  Je  to  antihypertenzivum  a  používá  se  k léčbě  vysokého  krevního  tlaku 
(hypertenze) u dospělých. 
 
Perindopril patří do skupiny léků nazývaných inhibitory ACE. Působí tak, že rozšiřuje cévy, a tím je 
pro Vaše  srdce  snazší  pumpovat  přes  ně  krev.  Indapamid  je  diuretikum.  Diuretika  zvyšují  množství 
moči vytvářené v ledvinách. Indapamid se však liší od ostatních diuretik, jelikož množství vytvářené 
moči zvyšuje jen mírně. Obě léčivé látky snižují krevní tlak a společně upravují Váš krevní tlak.  
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Prestarium Neo Combi 5 mg/1,25 mg užívat 

 
Neužívejte Prestarium Neo Combi 5 mg/1,25 mg 

jestliže jste alergický(á) na perindopril nebo jiný inhibitor ACE nebo na indapamid nebo jiné 
sulfonamidy nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), 

jestliže jste při předchozí léčbě inhibitorem ACE zaznamenal(a) příznaky jako ztížené dýchání, 
otok  obličeje  nebo  jazyka,  silné  svědění  nebo  závažné  kožní  vyrážky,  nebo  jestliže  se  tyto 
příznaky  vyskytly  u  Vás  nebo  jiného  člena  rodiny  za  jiných  okolností  (tento  stav  se  nazývá 
angioedém),  

jestliže  máte  cukrovku  (diabetes)  nebo  poruchu  funkce  ledvin  a  jste  léčen(a)  přípravkem  ke 
snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren, 

jestliže  trpíte  těžkým  onemocněním  jater  nebo  stavem  nazývaným  hepatální  encefalopatie 
(degenerativní onemocnění mozku), 

jestliže trpíte těžkým onemocněním ledvin nebo jste na dialýze, 

jestliže máte nízkou hladinu draslíku v krvi, 

 

2/8 

jestliže  má  lékař  podezření,  že  trpíte  neléčeným  dekompenzovaným  srdečním  selháním 
(výrazné zadržování vody, obtíže při dýchání), 

jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce (Je též lepší vyvarovat se užití přípravku Prestarium Neo 
Combi 5 mg/1,25 mg v časných stádiích těhotenství viz „Těhotenství a kojení“), 

jestliže kojíte. 

 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Prestarium Neo Combi 5 mg/1,25 mg se poraďte se svým lékařem nebo 
lékárníkem: 

jestliže  máte  stenózu  aorty  (zúžení  hlavní  cévy  vycházející  ze  srdce)  nebo  hypertrofickou 
kardiomyopatii (onemocnění srdečního svalu) nebo stenózu renální arterie (zúžení tepny, která 
zásobuje ledvinu krví), 

jestliže máte selhávání srdce nebo jiné problémy se srdcem, 

jestliže máte problémy s ledvinami, 

jestliže máte problémy s játry, 

jestliže  trpíte  onemocněními  pojivové  tkáně  (onemocnění  kůže),  jako  je  systémový  lupus 
erythematosus nebo sklerodermie, 

jestliže máte aterosklerózu (kornatění tepen), 

jestliže trpíte hyperparatyreózou (zvýšená aktivita příštítných tělísek), 

jestliže trpíte dnou, 

jestliže máte diabetes, 

jestliže jste na dietě s omezeným obsahem soli nebo užíváte doplňky solí obsahující draslík, 

jestliže  užíváte  lithium  nebo  draslík  šetřící  léky  (spironolakton,  triamteren)  nebo  doplňky 
draslíku, neměly by se užívat současně s přípravkem Prestarium Neo Combi 5 mg/1,25 mg (viz 
„Další léčivé přípravky”),  

jestliže jste vyššího věku, 

jestliže jste někdy měl(a) fotosenzitivní reakce (reakce z přecitlivělosti na světlo), 

jestliže máte závažnou alergickou reakci s otokem obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla, které 
mohou způsobit obtíže při polykání nebo dýchání (angioedém). Ta se může objevit kdykoli 
během léčby. Pokud se u Vás takové příznaky vyskytnou, okamžitě ukončete léčbu přípravkem 
Prestarium Neo Combi 5 mg/1,25 mg a okamžitě vyhledejte lékaře, 

jestliže užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku: 
- „blokátory receptorů pro angiotenzin II” (také známé jako sartany – například valsartan, 
telmisartan, irbesartan), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami související s diabetem, 
- aliskiren. 
Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství 
elektrolytů (např. draslíku) v krvi. 
Viz také informace v bodě „Neužívejte Prestarium Neo Combi 5 mg/1,25 mg“, 

jestliže jste černošského původu, protože můžete mít vyšší riziko výskytu angioedému a tento 
léčivý přípravek u Vás může být při snižování krevního tlaku méně účinný než je u pacientů jiné 
barvy pleti, 

jestliže jste pacient na hemodialýze dialyzovaný pomocí vysoce propustných membrán, 

-      jestliže užíváte některé z následujících léků, zvyšuje se riziko angioedému:  

-   racekadotril (používaný k léčbě průjmu)  
   sirolimus, everolimus, temsirolimus a další léky ze skupiny tzv. inhibitorů mTor (používané 

k zabránění odmítnutí transplantovaného orgánu tělem). 

 
Angioedém 
Angioedém (závažná alergická reakce s otokem obličeje, úst, jazyka nebo hrdla s obtížemi při 
polykání nebo dýchání) byl hlášen u pacientů léčených inhibitory ACE, včetně přípravku Prestarium 
Neo Combi 5 mg/1,25 mg. Může nastat kdykoliv v průběhu léčby. Pokud se u Vás rozvinou tyto 
příznaky, ukončete užívání přípravku Prestarium Neo Combi 5 mg/1,25 mg a okamžitě vyhledejte 
svého lékaře. Viz také bod 4. 
 

 

3/8 

Musíte informovat svého lékaře, jestliže si myslíte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Přípravek 
Prestarium Neo Combi 5 mg/1,25 mg není doporučen v časných stádiích těhotenství a nesmí být 
užíván, jestliže jste déle než 3 měsíce těhotná, protože může způsobit závažné poškození Vašeho 
dítěte, pokud se užívá během tohoto stádia (viz „Těhotenství a kojení“). 
 
Pokud  užíváte  přípravek  Prestarium  Neo  Combi  5  mg/1,25  mg  informujte  svého  lékaře  či 
zdravotnický personál i v případě, že: 

máte podstoupit anestezii a/nebo chirurgický zákrok, 

 jste v nedávné době měl(a) průjem nebo jste zvracel(a), nebo jste dehydratovaný(á), 

máte  podstoupit  dialýzu  nebo  LDL  aferézu  (což  je  odstranění  cholesterolu  z Vaší  krve  za 
pomoci přístroje), 

máte podstoupit desenzibilizační léčbu za účelem snížení alergie na včelí nebo vosí štípnutí, 

máte  podstoupit  lékařské  vyšetření  vyžadující  injekci  jodované  kontrastní  látky  (látka,  která 
pomáhá zobrazit orgány jako ledviny nebo žaludek na rentgenovém snímku), 

pozorujete  změnu  vidění  nebo  bolest  v jednom  nebo  obou  očích  při  užívání  přípravku  
Prestarium Neo Combi 5 mg/1,25 mg.  Mohla by to být známka vzniku glaukomu, zvýšeného 
nitroočního tlaku ve Vašem oku/očích. Měl(a) byste ukončit léčbu přípravkem Prestarium Neo 
Combi 5 mg/1,25 mg a vyhledat lékařskou pomoc.   
 

Sportovci by měli vědět o tom, že přípravek Prestarium Neo Combi 5 mg/1,25 mg obsahuje léčivou 
látku (indapamid), která může vyvolat pozitivní reakci při testech na přítomnost léků. 
 
Děti a dospívající 
Přípravek Prestarium Neo Combi 5 mg/1,25 mg by neměl být podáván dětem a dospívajícím. 
 
Další léčivé přípravky a Prestarium Neo Combi 5 mg/1,25 mg  
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Přípravek Prestarium Neo Combi 5 mg/1,25 mg byste neměl(a) užívat současně s: 

lithiem (používaným k léčbě mánie a deprese), 

aliskirenem (používaným k léčbě vysokého krevního tlaku) jestliže máte cukrovku (diabetes) 
nebo poruchu funkce ledvin,  

draslík (kalium) šetřícími diuretiky (např.  triamteren, amilorid), solemi draslíku, 

estramustinem (používaným k léčbě rakoviny), 

jinými léky k léčbě vysokého krevního tlaku: inhibitory angiotenzin-konvertujícího enzymu a 
blokátory receptoru pro angiotenzin II. 

 
Léčba přípravkem Prestarium Neo Combi 5 mg/1,25 mg může být ovlivněna jinými léky. Možná bude 
nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření. Ujistěte se, že jste informoval(a) 
svého lékaře, jestliže užíváte některý z následujících léků, protože může být třeba zvláštní péče: 

jiné léky k léčbě vysokého krevního tlaku včetně blokátoru receptoru pro angiotenzin II nebo 
aliskirenu  (viz  také  informace  v  bodě  „Neužívejte  Prestarium  Neo  Combi  5  mg/1,25  mg  ”  a 
„Upozornění a opatření“) nebo diuretik (léků, které zvyšují tvorbu moči v ledvinách), 

draslík šetřící léky používané k léčbě srdečního selhání: eplerenon a spironolakton v dávkách 
mezi 12,5 mg až 50 mg denně, 

léky, které se nejčastěji používají k léčbě průjmu (racekadotril) nebo k zabránění odmítnutí 

transplantovaného orgánu tělem (sirolimus, everolimus, temsirolimus a další léky ze skupiny 
tzv. inhibitorů mTor). Viz bod „Upozornění a opatření”, 

anestetika, 

jodované kontrastní látky, 

moxifloxacin, sparfloxacin (antibiotika: léky užívané k léčbě infekce), 

methadon (užívaný k léčbě závislosti), 

prokainamid (k léčbě poruch srdečního rytmu), 

alopurinol (k léčbě dny), 

 

4/8 

mizolastin, terfenadin nebo astemizol (antihistaminika na sennou rýmu nebo alergie), 

kortikosteroidy k léčbě různých stavů včetně těžkého astmatu a revmatoidní artritidy, 

imunosupresiva užívaná k  léčbě autoimunitních onemocnění nebo následně po transplantaci k 
zabránění odhojení štěpu (např. cyklosporin, takrolimus), 

injekční erytromycin (antibiotikum), 

halofantrin (užívaný k léčbě určitých typů malárie), 

pentamidin (užívaný k léčbě zápalu plic), 

injekční zlato (užívané k léčbě revmatoidní polyartritidy), 

vinkamin  (užívaný  k  léčení  symptomatických  onemocnění  paměti  u  starších  lidí,  zahrnující 
ztrátu paměti), 

bepridil (užívaný k léčení anginy pectoris), 

sultoprid (užívaný k léčbě psychóz), 

léky  užívané  na  poruchy  srdečního  rytmu  (např.  chinidin,  hydrochinidin,  disopyramid, 
amiodaron, sotalol), 

cisaprid, difemanil (užívané k léčbě žaludečních nebo zažívacích problémů), 

digoxin nebo jiné srdeční glykosidy (k léčení problémů se srdcem), 

baklofen (k léčbě svalové ztuhlosti při onemocněních, jako je roztroušená skleróza), 

léky k léčení cukrovky, jako je inzulin, metformin nebo gliptiny, 

vápník včetně doplňků vápníku, 

stimulační projímadla (např. senna), 

nesteroidní protizánětlivé léky (např. ibuprofen) nebo vysoké dávky salicylátů (např. acylpyrin), 

injekční amphotericin B (k léčení závažných plísňových onemocnění), 

léky  k  léčení  psychických  onemocnění,  jako  je  např.  deprese,  úzkost,  schizofrenie  (např. 
tricyklická antidepresiva, neuroleptika), 

tetrakosaktid (k léčení Crohnovy nemoci), 

trimethoprim (k léčbě infekcí), 

vasodilatancia včetně nitrátů (přípravky rozšiřující cévy), 

heparin (lék užívaný k ředění krve), 

léky užívané k léčbě nízkého krevního tlaku, šoku nebo astmatu (např. efedrin, noradrenalin 
nebo adrenalin). 

 
Prestarium Neo Combi 5 mg/1,25 mg  s jídlem a pitím 
Doporučuje se užívat přípravek Prestarium Neo Combi 5 mg/1,25 mg před jídlem. 
 
Těhotenství a kojení 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
 
Těhotenství 
Musíte informovat svého lékaře, jestliže si myslíte, že jste (nebo můžete být) těhotná.  
Váš doktor Vám normálně doporučí ukončení léčby přípravkem Prestarium Neo Combi 5 mg/1,25 mg 
než  otěhotníte  nebo jakmile  zjistíte,  že jste  těhotná,  a doporučí Vám  jiný  přípravek  místo  přípravku 
Prestarium Neo Combi 5 mg/1,25 mg. Přípravek Prestarium Neo Combi 5 mg/1,25 mg není doporučen 
v časných stádiích těhotenství a nesmí být užíván, jestliže jste déle než 3 měsíce těhotná, protože může 
způsobit závažné poškození Vašeho dítěte, pokud je užíván po 3. měsíci těhotenství. 
 
Kojení 
Přípravek Prestarium Neo Combi 5 mg/1,25 mg nesmíte užívat, jestliže kojíte. 
Informujte okamžitě svého lékaře, jestliže kojíte nebo chcete začít kojit.  
 
Kontaktujte okamžitě svého lékaře. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

 

5/8 

Prestarium  Neo  Combi  5  mg/1,25  mg  obvykle  neovlivňuje  pozornost,  ale  u  některých  pacientů  se 
mohou  vyskytnout  různé  reakce  na  léčbu,  jako  jsou  závratě  nebo  slabost.  Pokud  dojde  k ovlivnění 
takového typu, Vaše schopnost řídit nebo obsluhovat stroje může být snížena.  
 
Prestarium Neo Combi 5 mg/1,25 mg obsahuje laktózu. Jestliže Vám lékař řekl, že trpíte 
nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte svého lékaře, dříve než začnete užívat tento lék. 
 
 
3. 

Jak se Prestarium Neo Combi 5 mg/1,25 mg užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně dle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Doporučená dávka je jedna tableta denně. Jestliže trpíte 
poškozením  ledvin,  Váš  lékař  se  může  rozhodnout  pro  úpravu  dávkování.  Tablety  užívejte  nejlépe 
ráno a před jídlem. Tabletu polkněte a zapijte sklenicí vody. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Prestarium Neo Combi 5 mg/1,25 mg, než jste měl(a) 
Jestliže  jste  si  vzal(a)  příliš  mnoho  tablet,  okamžitě  kontaktujte  Vašeho  lékaře  nebo  nejbližší 
nemocnici. Nejpravděpodobnějším účinkem při předávkování je nízký krevní tlak. Pokud zaznamenáte 
nízký krevní tlak  (spojený s nevolností, zvracením, křečemi, závratí, ospalostí, zmateností, změnami 
množství moči produkované ledvinami), může Vám pomoci, když si lehnete se zdviženýma nohama.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Prestarium Neo Combi 5 mg/1,25 mg 
Je důležité, abyste svůj lék užíval(a) každý den, jelikož pravidelná léčba je účinnější. Pokud si však 
zapomenete  vzít  dávku  přípravku  Prestarium  Neo  Combi  5  mg/1,25  mg,  vezměte  si  další  dávku 
v obvyklém čase. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat Prestarium Neo Combi 5 mg/1,25 mg 
Jelikož léčba vysokého krevního tlaku je obvykle dlouhodobá, měl(a) byste se o ukončení léčby tímto 
přípravkem předem poradit se svým lékařem. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Pokud zaznamenáte jakýkoli z následujících účinků, který může být závažný, přestaňte současně 
užívat tento léčivý přípravek a ihned vyhledejte lékaře: 

závažná závrať nebo mdloba následkem nízkého krevního tlaku (časté, mohou postihnout až 1 z 
10 pacientů), 

pocit tlaku na hrudi, sípání a dušnost (bronchospasmus) (méně časté, mohou postihnout až 1 ze 
100 pacientů), 

otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo krku, obtíže při dýchání (angioedém) (viz bod 2 „Upozornění 
a opatření”), (méně časté, mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů), 

závažné kožní reakce zahrnující erythema multiforme  (kožní vyrážka, která často začíná 
vznikem červených svědivých skvrn na obličeji, rukou nebo nohou), intenzivní kožní vyrážku, 
kopřivku, zčervenání kůže po celém těle, silné svědění, tvorbu puchýřů, olupování a svědění 
kůže, zánět sliznic (Stevens-Johnsonův syndrom) nebo další alergické reakce (velmi vzácné, 
mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů), 

srdečně-cévní příhody (nepravidelný srdeční tep, angina pectoris (bolesti na hrudi, čelisti nebo 
v zádech způsobené fyzickou námahou), srdeční záchvat) (velmi vzácné, mohou postihnout až 1 
z 10 000 pacientů), 

 

6/8 

slabost v rukou nebo nohou, nebo problémy s řečí, které mohou být známkou možné cévní 
mozkové příhody (velmi vzácné, mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů), 

zánět slinivky břišní, který může vyvolávat silné bolesti břicha a bolest v zádech spojené se 
silným pocitem nevolnosti (velmi vzácné, mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů).  

zežloutnutí  kůže  nebo  očí  (žloutenka),  které  může  být  známkou  zánětu  jater  (velmi  vzácné, 
mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů), 

život ohrožující nepravidelný srdeční rytmus (není známo), 

onemocnění mozku vyvolané jaterním onemocněním (jaterní encefalopatie) (není známo). 

 
Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky řazené se snižující se četností:  

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):  
Kožní reakce u jedinců se sklonem k alergickým a astmatickým reakcím,  bolest hlavy, závratě, 
závrať  s  točením  hlavy  (vertigo),  mravenčení,  zrakové  poruchy,  hučení  v uších  (tinitus),  kašel, 
dušnost (dyspnoe), poruchy trávicího traktu (nevolnost, zvracení, bolest břicha, porucha vnímání 
chuti,  zažívací  obtíže  (dyspepsie)  nebo  trávicí  obtíže,  průjem,  zácpa),  alergické  reakce  (kožní 
vyrážka, svědění), křeče, únava. 
 

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):  
Změny  nálady,  poruchy  spánku,  kopřivka,  purpura  (červené  tečky  na  kůži),  skupinky  puchýřů, 
problémy s ledvinami, impotence, pocení, zvýšení počtu eozinofilů (typ bílých krvinek), změny 
laboratorních  parametrů:  vysoká  hladina  draslíku  v  krvi,  která  se  vrací  k  normálu  po  ukončení 
léčby,  nízká  hladina  sodíku,  ospalost,  mdloba,  palpitace  (bušení  srdce),  tachykardie  (zrychlený 
srdeční  tep),  hypoglykemie  (velmi  nízká  hladina  cukru  v  krvi)  u  diabetiků,  vaskulitida  (zánět 
cév),  sucho  v ústech,  fotosenzitivní  reakce  (zvýšená  citlivost  kůže  na  slunce),  bolest  kloubů, 
bolest  svalů,  bolest  na  hrudi,  malátnost,  otok  koncových  částí  těla,  horečka,  zvýšená  hladina 
močoviny v krvi, zvýšená hladina kreatininu v krvi, pád. 
 

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů): 
Zhoršení  lupénky,  změny  laboratorních  parametrů:  zvýšená  hladina  jaterních  enzymů,  vysoká 
hladina bilirubinu v séru, únava. 
 

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů):  
Zmatenost,  eosinofilní  pneumonie  (vzácný  typ  zápalu  plic),  rinitida  (ucpaný  nos  nebo  rýma), 
závažné  onemocnění ledvin,  změny  krevních  hodnot,  např.  snížený  počet  bílých  a  červených 
krvinek,  nízká  hladina  hemoglobinu,  nízký  počet  krevních  destiček,  vysoká  hladina  vápníku 
v krvi, abnormální jaterní funkce. 
 

-  Není známo (frekvenci z dostupných údajů nelze určit):  

Abnormální EKG záznam, změny laboratorních parametrů: nízká hladina draslíku, vysoká hladina 
kyseliny  močové  a  cukru  v krvi,  krátkozrakost  (myopie),  rozmazané  vidění,  porucha  zraku. 
Jestliže  trpíte  nemocí  nazývanou  systémový  lupus  erythematosus  (typ  kolagenózy),  může  dojít 
k jejímu zhoršení. 

 

Může dojít k poruchám krve, ledvin, jater či slinivky a změnám v laboratorních hodnotách (krevních 
testech). Může být nutné, aby Vám lékař provedl vyšetření krve ke sledování Vašeho stavu. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Jestliže se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 

 

7/8 

Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak Prestarium Neo Combi 5 mg/1,25 mg uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Prestarium  Neo  Combi  5  mg/1,25  mg  nepoužívejte  po  uplynutí  doby  použitelnosti,  uvedené  na 
krabičce a vnitřním obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Uchovávejte v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Prestarium Neo Combi  5 mg/1,25 mg obsahuje 
 
-  Léčivými  látkami  jsou  perindoprilum  argininum  a  indapamidum.  Jedna  potahovaná  tableta 

obsahuje  5  mg  perindoprilum  argininum  (což  odpovídá  3,395  mg  perindoprilu)  a  1,25  mg 
indapamidum. 

-  Pomocnými  látkami  v  jádru  tablety  jsou:  monohydrát  laktosy,  magnesium-stearát  (E470B), 

maltodextrin, koloidní bezvodý oxid křemičitý (E551), sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), a 
v  potahové  vrstvě:  glycerol  (E422),  hypromelosa  (E464),  makrogol  6000,  magnesium-stearát 
(E470B), oxid titaničitý (E171). 

 
Jak Prestarium Neo Combi  5 mg/1,25 mg vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Prestarium Neo Combi 5 mg/1,25 mg tablety jsou bílé, podlouhlé, potahované tablety. Jedna 
potahovaná tableta obsahuje 5 mg perindopril-argininu a 1,25 mg indapamidu. 
Tablety se dodávají v baleních obsahujících 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 nebo 500 tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci

Les Laboratoires Servier 
50, rue Carnot 
92284 Suresnes cedex - Francie 
 
Výrobce: 
Les Laboratoires Servier Industrie 
905 route de Saran 
45520 Gidy - Francie 
 

 
Servier (Ireland) Industries Ltd

 

Gorey Road 
Arklow - Co. Wicklow - Irsko 
 

 

8/8 


 
EGIS Pharmaceuticals Private Limited Company 
Mátyás király u. 65 
9900 Körmend - Maďarsko 
 

 
ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A. 
ul. Annopol 6B 
03-236 Warszawa - Polsko 
 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 
Belgie 

COVERSYL PLUS 5 mg/1,25 mg 

Česká republika 

Prestarium Neo Combi 5 mg/1,25 mg 

Francie 

PRETERVAL 5 mg/1,25 mg 

Maďarsko 

Coverex-AS Komb 

Itálie 

PRELECTAL  5 mg/1,25 mg 

Lotyšsko 

PRESTARIUM COMBI ARGININE 5mg/1.25mg apvalkotās tabletes 

Lucembursko 

COVERSYL PLUS 5 mg/1,25 mg 

Malta 

Coversyl Plus 5 mg/1,25 mg 

Polsko 

NOLIPREL FORTE (5/1.25) 

Portugalsko 

PREDONIUM  

Rumunsko 

PREXAREL 5 mg/ 1,25 mg 

Slovenská republika 

Prestarium combi A 

Slovinsko 

BIOPREXANIL COMBI 5 mg/1.25 mg filmsko obložene tablete 

 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 25. 9. 2017
 
 
 
Další zdroje informací 
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Státního 
ústavu pro kontrolu léčiv na adres

www.sukl.cz

  

 
 

 

 
 
 

 

 

Recenze

Recenze produktu PRESTARIUM NEO COMBI 56 Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu PRESTARIUM NEO COMBI 56 Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám