Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

PRENEWEL 4 MG/1,25 MG 28 Tablety

Kód výrobku: 102291

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - PRENEWEL 4 MG/1,25 MG 28 Tablety

sp. zn. sukls368722/2017

Příbalová informace: informace pro pacienta

Prenewel 4 mg/1,25 mg tablety

perindoprilum erbuminum/indapamidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Prenewel 4 mg/1,25 mg a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Prenewel 4 mg/1,25 mg užívat
 3. Jak se přípravek Prenewel 4 mg/1,25 mg užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Prenewel 4 mg/1,25 mg uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Prenewel 4 mg/1,25 mg a k čemu se používá

Tento přípravek je určen k léčbě vysokého krevního tlaku, pokud není účinný samotný perindopril. Přípravek Prenewel 4 mg/1,25 mg obsahuje dvě léčivé látky, perindopril a indapamid. Perindopril patří do skupiny látek potlačujících přeměnu angiotenzinu (inhibitory ACE). Indapamid patří do skupiny diuretik, tzn. léků zvyšujících množství moči vytvořené ledvinami.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Prenewel 4 mg/1,25 mg užívat

Neužívejte přípravek Prenewel 4 mg/1,25 mg:

 • jestliže jste alergický(á) na perindopril nebo na jiný inhibitor ACE;
 • jestliže jste alergický(á) na indapamid nebo jiné sulfonamidy;
 • jestliže jste alergický(á) na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
 • jestliže jste při předchozí léčbě inhibitorem ACE zaznamenal(a) příznaky jako sípání, otok obličeje nebo jazyka, silné svědění nebo závažné kožní vyrážky, nebo jestliže se tyto příznaky vyskytly u Vás nebo jiného člena rodiny za jiných okolností (tento stav se nazývá angioedém);
 • jestliže trpíte těžkým onemocněním jater nebo stavem nazývaným jaterní encefalopatie (degenerativní onemocnění mozku);
 • jestliže trpíte těžkým onemocněním ledvin nebo jste na dialýze;
 • jestliže máte nízkou nebo vysokou hladinu draslíku v krvi;
 • jestliže má lékař podezření, že trpíte neléčeným dekompenzovaným srdečním selháním (příznaky mohou zahrnovat výrazné zadržování vody a obtíže při dýchání);
 • jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce (Je též lepší vyvarovat se užití přípravku Prenewel v časných stádiích těhotenství - viz bod „Těhotenství a kojení“);
 • jestliže kojíte;
 • pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Prenewel 4 mg/1,25 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 • jestliže máte stenózu aorty (zúžení hlavní cévy vycházející ze srdce) nebo hypertrofickou kardiomyopatii (onemocnění srdečního svalu) nebo stenózu renální artérie (zúžení tepny, která zásobuje ledvinu krví);
 • jestliže máte jiné problémy se srdcem nebo ledvinami;
 • jestliže máte problémy s játry;
 • jestliže trpíte onemocněními pojivové tkáně, jako je systémový lupus erythematodes (zvláštní forma chronického zánětu) nebo sklerodermie;
 • jestliže máte aterosklerózu (kornatění tepen);
 • jestliže trpíte hyperparatyreózou (stav, kdy Vaše příštítná tělíska nefungují správně);
 • jestliže trpíte dnou;
 • jestliže máte diabetes;
 • jestliže jste na dietě s omezeným obsahem soli nebo užíváte doplňky solí obsahující draslík;
 • jestliže užíváte lithium;
 • jestliže užíváte draslík šetřící diuretika (spironolakton, triamteren), nemají se užívat současně s přípravkem Prenewel (viz „Další léčivé přípravky a přípravek Prenewel 4 mg/1,25 mg“);
 • pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:
 • blokátory receptorů pro angiotenzin II (ARB) (také známé jako sartany - například valsartan, telmisartan, irbesartan), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami související s diabetem.
 • aliskiren. Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství elektrolytů (např. draslíku) v krvi. Viz také informace v bodě: „Neužívejte přípravek Prenewel 4 mg/1,25 mg“.
 • jestliže užíváte některé z následujících léků, zvyšuje se riziko angioedému (rychlého podkožního otoku, např. v krku):
 • racekadotril (používaný k léčbě průjmu)
 • sirolimus, everolimus, temsirolimus a další léky ze třídy inhibitorů mTOR (užívají se k zamezení odmítnutí transplantovaných orgánů).

Musíte informovat svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět). Užívání přípravku Prenewel 4 mg/1,25 mg není doporučené na počátku těhotenství a po třetím měsíci těhotenství se přípravek Prenewel 4 mg/1,25 mg nesmí užívat, protože může způsobit závažné poškození plodu (viz bod „Těhotenství a kojení“).

Pokud užíváte přípravek Prenewel, měl(a) byste také informovat svého lékaře či zdravotnický personál i v případě, že:

 • máte podstoupit anestézii a/nebo chirurgický zákrok,
 • jste v nedávné době měl(a) průjem nebo jste zvracel(a), nebo jste dehydratovaný(á),
 • máte podstoupit dialýzu nebo LDL aferézu (což je odstranění cholesterolu z Vaší krve za pomoci přístroje),
 • máte podstoupit desenzibilizační léčbu za účelem snížení alergie na včelí nebo vosí štípnutí,
 • máte podstoupit lékařské vyšetření vyžadující injekci jodované kontrastní látky (látka, která pomáhá zobrazit orgány jako ledviny nebo žaludek na rentgenovém snímku).

Sportovci mají vědět o tom, že přípravek Prenewel obsahuje léčivou látku (indapamid), která může způsobit pozitivní reakci při dopingových testech.

Děti

Přípravek Prenewel nemá být podáván dětem.

Další léčivé přípravky a přípravek Prenewel 4 mg/1,25 mg

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat: Přípravek Prenewel byste neměl(a) užívat současně s:

 • lithiem (používaným k léčbě deprese),
 • draslík (kalium) šetřícími diuretiky (spironolakton, triamteren), solemi draslíku, další léky, které mohou zvyšovat hladinu draslíku v těle (např. heparin (lék používaný k ředění krve) nebo kotrimoxazol, označovaný též jako trimethoprim/sulfamethoxazol).

Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků, protože se mohou vzájemně ovlivňovat s přípravkem Prenewel:

 • jiné léky k léčbě vysokého krevního tlaku,
 • jiná diuretika („tablety na odvodnění“),
 • prokainamid (k léčbě nepravidelného srdečního rytmu),
 • alopurinol (k léčbě dny),
 • terfenadin, astemizol nebo mizolastin (antihistaminika na sennou rýmu nebo alergie),
 • kortikosteroidy k léčbě různých stavů včetně těžkého astmatu a revmatoidní artritidy,
 • imunosupresiva užívaná k léčbě autoimunitních onemocnění nebo následně po transplantaci k zabránění odhojení štěpu (např. cyklosporin),
 • léky k léčbě rakoviny,
 • injekční erythromycin (antibiotikum),
 • halofantrin (užívaný k léčbě určitých typů malárie),
 • cisaprid nebo difemanil (užívaný k léčbě poruch žaludku a střev),
 • sparfloxacin nebo moxifloxacin (antibiotika užívaná k léčbě infekcí),
 • methadon,
 • pentamidin (užívaný k léčbě zápalu plic),
 • vinkamin (užívaný k léčení ztráty paměti u starších lidí),
 • bepridil (užívaný k léčení anginy pectoris),
 • léky užívané na poruchy srdečního rytmu (např. chinidin, hydrochinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid, bretylium),
 • digoxin nebo jiné srdeční glykosidy (k léčení problémů se srdcem),
 • baklofen (k léčbě svalové ztuhlosti při onemocněních, jako je roztroušená skleróza),
 • léky k léčení cukrovky, jako je inzulín nebo metformin,
 • vápník včetně doplňků vápníku,
 • stimulační projímadla (např. senna),
 • nesteroidní protizánětlivé léky (např. ibuprofen) nebo vysoké dávky salicylátů (např. acylpyrin),
 • injekční amfotericin B (k léčení závažných plísňových onemocnění),
 • léky k léčení psychických onemocnění, jako je např. deprese, úzkost a schizofrenie, včetně tricyklických antidepresiv a neuroleptik (např. amisulprid, sulpirid, sultoprid, tiaprid, haloperidol, droperidol),
 • tetrakosaktid (k léčení Crohnovy nemoci),
 • injekční zlato (užívané k léčbě artritidy), může být také nazýváno aurothiomalát sodný,
 • anestetika podávaná před operací nebo během ní,
 • kontrastní látky podávané do žíly před určitým rentgenovým vyšetřením,
 • léky, které se velmi často používají k léčbě průjmu (racekadotril) nebo k zamezení odmítnutí transplantovaných orgánů (sirolimus, everolimus, temsirolimus a další léky ze třídy inhibitorů mTOR). Viz bod „Upozornění a opatření“.

Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření:

 • Pokud užíváte blokátor receptorů pro angiotenzin II (ARB) nebo aliskiren (viz také informace v bodě „Neužívejte přípravek Prenewel 4 mg/1,25 mg“ a „Upozornění a opatření“).

Pokud si nejste jistý(á) ohledně těchto léků, zeptejte se svého lékaře.

Přípravek Prenewel 4 mg/1,25 mg s jídlem a pitím

Prenewel 4 mg/1,25 mg se doporučuje užívat před jídlem.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět). Lékař Vám doporučí vysazení přípravku Prenewel ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná, a převede Vás na jinou léčbu. Užívání přípravku Prenewel není doporučeno na počátku těhotenství. Od třetího měsíce těhotenství se přípravek Prenewel nesmí užívat, protože během druhé a třetí třetiny těhotenství může způsobit závažné poškození plodu.

Kojení

Informujte svého lékaře, pokud kojíte nebo pokud se chystáte začít kojit. Přípravek Prenewel je kontraindikován u kojících matek a Váš lékař může zvolit jinou léčbu po dobu kojení, pokud si přejete kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Prenewel nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje, ale u některých pacientů se v souvislosti s poklesem krevního tlaku mohou vyskytnout různé reakce na léčbu, jako jsou závratě nebo slabost. Předtím, než budete řídit nebo obsluhovat stroje, byste se měl(a) ujistit, že nejste takto ovlivněn(a).

Přípravek Prenewel 4 mg/1,25 mg obsahuje monohydrát laktosy

Pokud Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se před užíváním přípravku se svým lékařem.

3.

Jak se přípravek Prenewel 4 mg/1,25 mg užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka je jedna tableta jednou denně.

Jestliže trpíte poškozením ledvin, Váš lékař se může rozhodnout pro úpravu dávkování.

Tablety užívejte nejlépe ráno a před jídlem.

Tabletu polkněte a zapijte sklenicí vody.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Prenewel 4 mg/1,25 mg, než jste měl(a)

Jestliže jste si vzal(a) příliš mnoho tablet, okamžitě kontaktujte Vašeho lékaře nebo nejbližší pohotovostní oddělení v nemocnici. Nejpravděpodobnějším účinkem při předávkování je nízký krevní tlak. Pokud zaznamenáte výrazně nízký krevní tlak (příznaky jako závratě nebo mdloby), může Vám pomoci, když si lehnete se zdviženýma nohama.

Jestliže jste zapomněla(a) užít přípravek Prenewel 4 mg/1,25 mg

Je důležité, abyste svůj lék užíval(a) každý den, jelikož pravidelná léčba je účinnější. Pokud si však zapomenete vzít dávku přípravku Prenewel, vezměte si další dávku v obvyklém čase. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Prenewel 4 mg/1,25 mg

Jelikož léčba vysokého krevního tlaku je obvykle dlouhodobá, měl(a) byste se o ukončení léčby tímto přípravkem předem poradit se svým lékařem. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Následující nežádoucí účinky jsou závažné a vyžadují okamžitý zásah, pokud se objeví. Měl(a) byste přestat užívat přípravek Prenewel a neprodleně vyhledat svého lékaře, pokud se objeví následující příznaky:

 • otok obličeje, jazyka a průdušnice, který může způsobit velké obtíže při dýchání,
 • náhlá alergická reakce s dušností, vyrážka, sípání a pokles krevního tlaku,
 • neobvykle rychlý srdeční tep,
 • závažná, rozsáhlá, kožní vyrážka s puchýři.

Byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

:

 • bolest hlavy,
 • zrakové poruchy,
 • závratě,
 • slabost (astenie),
 • tinitus (zvonění v uších),
 • závrať s točením hlavy (vertigo),
 • točení hlavy následkem poklesu krevního tlaku,
 • mravenčení,
 • dušnost,
 • kašel,
 • nevolnost (nauzea) a zvracení,
 • ztráta chuti k jídlu (anorexie),
 • bolest břicha,
 • porucha vnímání chuti, sucho v ústech,
 • trávicí obtíže, průjem, zácpa,
 • svalové křeče,
 • alergické reakce (kožní vyrážka, svědění),
 • únava.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

:

 • změny nálady,
 • angioedém (příznaky jako sípání, otok obličeje nebo jazyka),
 • poruchy spánku,
 • červené tečky na kůži (purpura),
 • pocit tlaku na hrudi, sípání a dušnost (bronchospasmus),
 • kopřivka,
 • problémy s ledvinami,
 • pocení,
 • impotence.

Jestliže trpíte nemocí nazývanou systémový lupus erythematodes (druh onemocnění kolagenu), může dojít k jejímu zhoršení.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů) :

 • zvýšená hladina vápníku v plazmě,
 • zhoršení lupénky.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů)

:

 • zmatenost,
 • ucpaný nos nebo rýma (rinitida),
 • eosinofilní pneumonie (vzácný typ zápalu plic),
 • nepravidelný srdeční tep, angina pectoris, srdeční záchvat (kardiovaskulární poruchy),
 • závažné kožní reakce jako erythema multiforme.
 • Dále byly zaznamenány případy zvýšené citlivosti kůže na sluneční záření nebo umělé UV záření (fotosenzitivita). Příznaky spálení se mohou objevit rychleji, než je obvyklé.
 • Poruchy krve, včetně anémie, které způsobí, že se u Vás mohou pravděpodobněji vyskytnout infekce (jako je horečka, bolest v krku nebo vřídky v ústech), a/nebo modřiny nebo snadnější krvácení, a/nebo pocit celkové slabosti, bledost a dušnost.
 • zánět slinivky břišní (pankreatitida), zánět jater (hepatitida).

Není známo (frekvenci z dostupných údajů nelze určit):

 • mdloba, život ohrožující nepravidelný tep srdce (torsade de pointes), abnormální EKG záznam, zvýšené hladiny jaterních enzymů.
 • v případě jaterní nedostatečnosti (porucha funkce jater) se může vyskytnout jaterní encefalopatie (degenerativní onemocnění mozku).

Může dojít ke změnám ve výsledcích krevních testů. Může být nutné, aby Vám lékař provedl vyšetření krve ke sledování Vašeho stavu.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Prenewel 4 mg/1,25 mg uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Prenewel 4 mg/1,25 mg obsahuje

 • Léčivými látkami jsou perindoprilum erbuminum a indapamidum. Jedna tableta obsahuje perindoprilum erbuminum 4 mg, což odpovídá perindoprilum 3,34 mg, a indapamidum 1,25 mg.
 • Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, hydrogenuhličitan sodný, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát.

Jak přípravek Prenewel 4 mg/1,25 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé, podlouhlé, mírně bikonvexní tablety se zkosenými hranami.

PVC-PE-PVDC/Al blistr se 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 tabletami v krabičce. OPA-Al-PVC/Al blistr se 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 tabletami v krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

KRKA-POLSKA Sp. z o.o., ul. Równoległa 5, 02-235 Varšava, Polsko

Výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko KRKA-POLSKA Sp. z o.o., ul. Równoległa 5, 02-235 Varšava, Polsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: KRKA ČR, s.r.o. Sokolovská 192/79 180 00 Praha 8 Tel: 221 115 150 info.cz@krka.biz

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Název členského státu Název léčivého přípravku Česká republika, Litva, Lotyšsko, Estonsko Prenewel 4 mg/1,25 mg tablets Bulharsko Perindopril Krka 4 mg/1,25 mg tablets Polsko Co-Prenessa 4 mg/1,25 mg tabletki Rumunsko Co-Prenessa 4 mg/1,25 mg comprimate Dánsko, Finsko, Slovenská republika Co-Prenessa 4 mg/1,25 mg tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 28. 1. 2018

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Kód výrobku: 102291
Kód EAN:
Kód SÚKL: 126030
Držitel rozhodnutí: KRKA

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Tento přípravek je určen k léčbě vysokého krevního tlaku, pokud není účinný samotný perindopril.

Příbalový leták

PRENEWEL 4 MG/1,25 MG 28 Tablety – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu PRENEWEL 4 MG/1,25 MG 28 Tablety zobrazíte nebo stáhnete zde: PRENEWEL 4 MG/1,25 MG 28 Tablety.pdf

Recenze

Recenze produktu PRENEWEL 4 MG/1,25 MG 28 Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu PRENEWEL 4 MG/1,25 MG 28 Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám