Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

PRENEWEL 2 MG/0,625 MG 28 Tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 102273

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Kód výrobku: 102273
Kód EAN:
Kód SÚKL: 126012
Držitel rozhodnutí: KRKA
Tento přípravek je určen k léčbě vysokého krevního tlaku, pokud není účinný samotný perindopril.

Příbalový leták

1/5
Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls17752/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Prenewel 2 mg/0,625 mg
tablety
(Perindoprilum erbuminum/Indapamidum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobně. Mohl by jí ublížit, a
to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaře nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Prenewel 2 mg/0,625 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Prenewel 2 mg/0,625 mg užívat
3. Jak se Prenewel 2 mg/0,625 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Prenewel 2 mg/0,625 mg uchovávat
6. Další informace


1. CO JE PRENEWEL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Tento přípravek je určen k léčbě vysokého krevního tlaku, pokud není účinný samotný perindopril.
Přípravek Prenewel 2 mg/0,625 mg obsahuje dvě léčivé látky, perindopril a indapamid.

Perindopril patří do skupiny látek potlačujících přeměnu angiotensinu (inhibitory ACE).

Indapamid patří do skupiny diuretik, tzn. léků zvyšujících vylučování moči.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
PRENEWEL 2 mg/0,625 mg UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Prenewel 2 mg/0,625 mg:
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na perindopril nebo na jiný inhibitor ACE, na
sulfonamidy (hlavně na thiazidová diuretika a sulfonamidová antibiotika) nebo kteroukoliv
jinou složku přípravku Prenewel;
- jestliže jste již prodělal/a angioedém (reakce z přecitlivělosti s náhlým otokem rtů a obličeje,
krku, případně též rukou a nohou, obtíže s dýcháním nebo chrapot) po použití inhibitorů ACE;
- jestliže měl angioedém někdo ve vaší rodině nebo jste prodělal/a angioedém za jiných okolností;
- jestliže máte vážné onemocnění ledvin nebo podstupujete dialýzu;
- jestliže máte vážné onemocnění jater nebo trpíte stavem nazývajícím se jaterní encefalopatie
(porucha funkce mozku vyvolaná onemocněním jater);
- pokud máte hypokalémii (mimořádně nízké hladiny draslíku v krvi);
- pokud trpíte neléčeným dekompenzovaným srdečním selháním (závažné zadržování vody,
obtíže při dýchání);
- pokud jste těhotná déle než 3 měsíce. (Je však lépe přípravek neužívat ani na počátku
těhotenství viz bod Těhotenství a kojení).
.
2/5
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Prenewel 2 mg/0,625 mg je zapotřebí:
- jestliže jste nedávno trpěl/a závažným průjmem nebo zvracením;
- jestliže trpíte aterosklerózou (zúžení tepen);
- jestliže máte stenózu aorty (zúžení hlavní krevní cévy vedoucí ze srdce) nebo hypertrofickou
kardiomyopatii (onemocnění srdečního svalu) nebo stenózu ledvinné artérie (zúžení tepny
zásobující ledviny krví);
- jestliže trpíte onemocněním kolagenu jako je systémový lupus erythematodes (zvláštní forma
chronického zánětu) nebo sklerodermií (onemocnění vazivové tkáně);
- jestliže máte cukrovku;
- jestliže trpíte dnou;
- jestliže máte nízký krevní tlak;
- jestliže držíte dietu s nízkým obsahem soli nebo užíváte náhražky soli obsahující draslík;
- jestliže máte jiné srdeční problémy nebo problémy s ledvinami;
- jestliže trpíte onemocněním jater;
- jestliže jste starší pacient/ka;
- jestliže je zvažována desenzibilizační léčba na zmírnění reakce z přecitlivělosti na včelí a vosí
jed;
- jestliže máte podstoupit hemodialýzou (mimotělní očišťování krve) nebo LDL-cholesterol
aferézu (odstranění cholesterolu z těla za pomocí přístrojové techniky);
- jestliže máte podstoupit narkózu a/nebo operaci.

Váš lékař může v pravidelných intervalech provádět laboratorní vyšetření, aby sledoval vaši léčbu.

Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Užívání
přípravku Prenewel není vhodné na počátku těhotenství. Ve druhé a třetí třetině těhotenství se
přípravek Prenewel nesmí užívat, protože by mohl způsobit závažné poškození plodu viz bod
Těhotenství a kojení.

Sportovci by měli být varování, že tento lék obsahuje léčivou látku (indapamid), která může způsobit
pozitivní reakci při dopingových testech.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, zvláště pokud jde o
nějaký z následujících:
- jiné léky určené k léčbě vysokého krevního tlaku a/nebo srdečního selhání, včetně látek,
kterézvyšují vylučování moči (diuretika šetřící draslík jako amilorid, spironolakton a
triamteren);
- léky upravující srdeční rytmus (antiarytmika - např. dioxin, digitalis, chinidin, hydrochinidin,
disopyramid, amiodaron, bretylium a sotalol)
- léky, které mohou způsobit srdeční arytmii (např. astemizol, bepridil, intravenózní erytromycin,
halofantrin, pentamidin, sultoprid, terfenadin, vincamin);
- antidiabetika (např. inzulín a orální hypoglykemické látky jako metformin);
- baklofen (k léčbě svalové ztuhlosti vyskytující se u onemocnění jako roztroušená skleróza);
- allopurinol (k léčbě dny);
- kortikosteroidy užívané k léčbě různých stavů zahrnujících závažné astma a revmatoidní
artritidu;
- tetrakosaktid (k léčbě Crohnovy choroby);
- imunosupresiva užívaná k léčbě autoimunitních poruch nebo po transplantačních zákrocích
(např. cyklosporin);
- léky na léčbu rakoviny;
- lithium (k léčbě deprese);
- nesteroidní protizánětlivé léky (pro zmírnění bolesti, horečky, a revmatických potíží jako je
ibuprofen, indometacin, diklofenak nebo vysoká dávka kyseliny acetylsalicylové);
- amfotericin B (protihoubový přípravek);
3/5
- určitá antidepresiva (např. imipramin) a léky používané k léčbě duševních poruch;
- tablety obsahující draslík, náhražky soli obsahující draslík;
- vápenaté soli;
- určitá laxativa (projímadla);
- jodovaná kontrastní látka (látka, která zviditelní orgán jako ledvina nebo žaludek na rentgenu);
- anestetika (léky používané k narkóze při operacích).

Pokud si nejste jistý/á ohledně těchto léků, zeptejte se svého lékaře.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Těhotenství
Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Lékař vám
doporučí vysazení přípravku Prenewel ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná,
a převede vás na jinou léčbu. Užívání přípravku Prenewel není vhodné na počátku těhotenství. Od
třetího měsíce těhotenství se přípravek Prenewel nesmí užívat, protože během druhé a třetí třetiny
těhotenství by mohl způsobit závažné poškození plodu.

Kojení
Informujte svého lékaře, pokud kojíte. Přípravek Prenewel není doporučen kojícím matkám a váš lékař
může zvolit jinou léčbu po dobu kojení, zejména pokud kojíte novorozené nebo nedonošené dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
U některých pacientů se mohou vyskytnout individuální reakce spojené s poklesem krevního tlaku
(závrať nebo slabost), což může dočasně ovlivnit jejich schopnost řídit motorová vozidla a
obsluhovat stroje.

Důležitá informace o některých složkách přípravku Prenewel 2 mg/0,625 mg
Přípravek Prenewel 2 mg/0,625 mg také obsahuje monohydrát laktosy. Pokud vám lékař řekl, že trpíte
nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se před užíváním přípravku se svým lékařem.


3. JAK SE PRENEWEL 2 mg/0,625 mg UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Prenewel 2 mg/0,625 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si
nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka je jedna tableta denně, nejlépe ráno před snídaní.

Tabletu spolkněte a zapijte plnou sklenicí vody.
Dobu léčby stanoví lékař.
Účinnost a bezpečnost přípravku nebyla ověřena u dětských pacientů. Z tohoto důvodu není přípravek
Prenewel doporučen dětem a dospívajícím mladším 18 let.

Jestliže máte dojem, že účinek léku je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Prenewel 2 mg/0,625 mg, než jste měl(a)
Nejběžnějším příznakem předávkování je výrazný pokles krevního tlaku (hypotenze). Mohou se
vyskytnout následující příznaky: nevolnost, zvracení, svalové křeče, závrať, ospalost, zmatenost,
problémy s močením.
V takovém případě si lehněte, ale nepodkládejte hlavu podložkou, a zavolejte lékaře nebo pohotovost.

Jestliže jste zapomněla(a) užít přípravek Prenewel 2 mg/0,625 mg
4/5
Jestliže si zapomenete vzít jednu nebo více tablet, vezměte si další ihned, jakmile si vzpomenete a
poté pokračujte v předepsaném dávkování. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a)
vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Prenewel 2 mg/0,625 mg
Přerušíte-li léčbu přípravkem Prenewel, krevní tlak se může v průběhu času opět zvýšit, což
povede ke zvýšenému riziku komplikací hypertenze (zvýšeného krevního tlaku), zejména v srdci,
mozku a ledvinách.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Prenewel nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytovat u každého

Frekvence výskytu:
Velmi časté: vyskytující se u více než 1 pacienta z 10;
Časté: vyskytující se u více než 1, ale méně než u 10 ze 100 pacientů;
Méně časté: vyskytující se u více než 1, ale méně než u 100 z 1 000 pacientů;
Vzácné: vyskytující se u více než 1, ale méně než u 1 000 z 10 000 pacientů;
Velmi vzácné: včetně ojedinělých případů méně než u 1 pacienta z 10 000.

Časté: suchý kašel vyskytující se během léčby a který ustoupí po ukončení léčby; gastrointestinální
potíže (zácpa, sucho v ústech, nevolnost, břišní potíže, nechutenství a změny chuti).

Méně časté: bolest hlavy, astenie (tělesná slabost), závratě, výkyvy nálad, poruchy spánku, nízký
krevní tlak, reakce z přecitlivělosti (zvláště u alergických a astmatických pacientů), zánětlivá kožní
vyrážka, množství drobných kožních krvácení, zhoršení již existujícího lupus erythematodes
(onemocnění kolagenu), kožní vyrážka, svalové křeče, otupělost.

Vzácné: zvýšená hladina sérového vápníku.

Velmi vzácné: hematologické odchylky (snížení počtu krevních destiček a bílých krvinek), určité typy
anémie (častější u pacientů s transplantací ledvin a u hemodialyzovaných pacientů), pankreatitida
(zánět slinivky břišní), porucha funkce mozku vyvolaná onemocněním jater (jaterní encefalopatie),
angioedém (reakce z přecitlivělosti s náhlým otokem rtů, tváře a krku (a příležitostně nohou a rukou)
s pocitem dušení a chrapotu.

Během léčení mohou být stanoveny následující laboratorní odchylky: (přechodné) zvýšení nebo
snížení hladiny sérového draslíku; snížení hladiny sérového sodíku (potenciálně vedoucí k snížení
objemu obíhající krve, dehydrataci (snížení množství tekutin v těle) a nízkému tlaku), zvýšení hladiny
krevní glukosy, močoviny a kreatininu.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK PRENEWEL 2 mg/0,625 mg UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

5/5
Nepoužívejte přípravek Prenewel 2 mg/0,625 mg po uplynutí doby použitelnosti uvedené na
obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Prenewel 2 mg/0,625 mg obsahuje
Léčivými látkami jsou: perindoprilum erbuminum a indapamidum. Jedna tableta obsahuje
perindoprilum erbuminum 2 mg, což odpovídá perindoprilum 1,67 mg a indapamidum 0,625 mg.

Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, hydrogenuhličitan
sodný, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát.

Jak přípravek Prenewel 2 mg/0,625 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé, podlouhlé, mírně bikonvexní tablety se zkosenými hranami.

OPA-ALU-PVC/ALU blistr se 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 tabletami v krabičce.
PVC-PE-PVDC/ALU blistr se 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90 nebo 100 tabletami v krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Krka Polska Sp.z.o.o.,Varšava, Polsko

Výrobce:
Krka Polska Sp. z o.o., Varšava, Polsko
Krka, d.d., Novo mesto, Slovinsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
KRKA ČR, s.r.o.
Sokolovská 79
186 00 Praha 8
Tel: 221 115 150
info@krka.cz

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Název členského státu Název léčivého přípravku
Česká republika, Litva, Lotyšsko,
Estonsko
Prenewel 2 mg/0,625 mg tablets
Bulharsko Perindopril Krka 2 mg/0,625 mg tablets
Polsko Co-Prenessa 2 mg/0,625 mg tabletki
Rumunsko Co-Prenessa 2 mg/0,625 mg comprimate
Slovenská republika Co-Prenessa 2 mg/0,625 mg tablets

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 17.10.2012

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Státního ústavu
pro kontrolu léčiv.

Recenze

Recenze produktu PRENEWEL 2 MG/0,625 MG 28 Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu PRENEWEL 2 MG/0,625 MG 28 Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám