Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

PRENEWEL 2 MG/0,625 MG 100 Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 102279

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Kód výrobku: 102279
Kód EAN:
Kód SÚKL: 126018
Držitel rozhodnutí: KRKA
Tento přípravek je určen k léčbě vysokého krevního tlaku, pokud není účinný samotný perindopril.

Příbalový leták

1/7 

sp. zn. sukls242746/2016 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Prenewel 2 mg/0,625 mg 

tablety 

perindoprilum erbuminum/indapamidum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Prenewel 2 mg/0,625 mg a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Prenewel 2 mg/0,625 mg užívat 

3. 

Jak se přípravek Prenewel 2 mg/0,625 mg užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Prenewel 2 mg/0,625 mg uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Prenewel 2 mg/0,625 mg a k čemu se používá 

 
Tento přípravek je určen k léčbě vysokého krevního tlaku, pokud není účinný samotný perindopril. 
Přípravek Prenewel 2 mg/0,625 mg obsahuje dvě léčivé látky, perindopril a indapamid. 
Perindopril patří do skupiny látek potlačujících přeměnu angiotenzinu (inhibitory ACE). 
Indapamid patří do skupiny diuretik, tzn. léků zvyšujících vylučování moči. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Prenewel 2 mg/0,625 mg užívat 

 
Neužívejte přípravek Prenewel 2 mg/0,625 mg: 

jestliže jste alergický(á) na perindopril nebo na jiný inhibitor ACE; 

jestliže jste alergický(á) na indapamid nebo jiné sulfonamidy; 

jestliže jste alergický(á) na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6); 

jestliže jste při předchozí léčbě inhibitorem ACE zaznamenal(a) příznaky jako sípání, otok 
obličeje nebo jazyka, silné svědění nebo závažné kožní vyrážky, nebo jestliže se tyto příznaky 
vyskytly u Vás nebo jiného člena rodiny za jiných okolností (tento stav se nazývá angioedém); 

jestliže trpíte těžkým onemocněním jater nebo stavem nazývaným jaterní encefalopatie 
(degenerativní onemocnění mozku); 

jestliže trpíte těžkým onemocněním ledvin nebo jste na dialýze; 

jestliže máte nízkou nebo vysokou hladinu draslíku v krvi; 

jestliže má lékař podezření, že trpíte neléčeným dekompenzovaným srdečním selháním 
(příznaky mohou zahrnovat výrazné zadržování vody a obtíže při dýchání); 

jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce (Je též lepší vyvarovat se užití přípravku Prenewel 
v časných stádiích těhotenství - viz bod „Těhotenství a kojení“); 

jestliže kojíte; 

pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke 
snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. 

2/7 

Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Prenewel 2 mg/0,625 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

jestliže máte stenózu aorty (zúžení hlavní cévy vycházející ze srdce) nebo hypertrofickou 
kardiomyopatii (onemocnění srdečního svalu) nebo stenózu renální artérie (zúžení tepny, která 
zásobuje ledvinu krví); 

jestliže máte jiné problémy se srdcem nebo ledvinami; 

jestliže máte problémy s játry; 

jestliže trpíte onemocněními pojivové tkáně, jako je systémový lupus erythematodes (zvláštní 
forma chronického zánětu) nebo sklerodermie; 

jestliže máte aterosklerózu (kornatění tepen); 

jestliže trpíte hyperparatyreózou (stav, kdy Vaše příštítná tělíska nefungují správně); 

jestliže trpíte dnou; 

jestliže máte diabetes; 

jestliže jste na dietě s omezeným obsahem soli nebo užíváte doplňky solí obsahující draslík; 

jestliže užíváte lithium; 

jestliže užíváte draslík šetřící diuretika (spironolakton, triamteren), nemají se užívat současně 
s přípravkem Prenewel (viz „Další léčivé přípravky a přípravek Prenewel 2 mg/0,625 mg“); 

pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku: 

blokátory receptorů pro angiotenzin II (ARB) (také známé jako sartany - například 
valsartan, telmisartan, irbesartan), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami 
související s diabetem. 

aliskiren. 

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství 
elektrolytů (např. draslíku) v krvi. 
Viz také informace v bodě: „Neužívejte přípravek Prenewel 2 mg/0,625 mg“. 

jestliže užíváte některé z následujících léků, zvyšuje se riziko angioedému: 

racekadotril (používaný k léčbě průjmu) 

sirolimus, everolimus, temsirolimus a další léky ze skupiny tzv. inhibitorů mTor 
(používané k zabránění odmítnutí transplantovaného orgánu tělem). 

 
Musíte informovat svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět). 
Užívání přípravku Prenewel 2 mg/0,625 mg není doporučeno na počátku těhotenství a od třetího 
měsíce těhotenství se přípravek Prenewel 2 mg/0,625 mg nesmí užívat, protože může způsobit 
závažné poškození plodu (viz bod „Těhotenství a kojení“). 
 
Pokud užíváte přípravek Prenewel, měl(a) byste také informovat svého lékaře či zdravotnický personál 
i v případě, že: 

máte podstoupit anestézii a/nebo chirurgický zákrok, 

jste v nedávné době měl(a) průjem nebo jste zvracel(a), nebo jste dehydratovaný(á), 

máte podstoupit dialýzu nebo LDL aferézu (což je odstranění cholesterolu z Vaší krve za 
pomoci přístroje), 

máte podstoupit desenzibilizační léčbu za účelem snížení alergie na včelí nebo vosí štípnutí, 

máte podstoupit lékařské vyšetření vyžadující injekci jodované kontrastní látky (látka, která 
pomáhá zobrazit orgány jako ledviny nebo žaludek na rentgenovém snímku). 

 
Sportovci mají vědět o tom, že přípravek Prenewel obsahuje léčivou látku (indapamid), která může 
způsobit pozitivní reakci při dopingových testech. 
 
Děti 
Přípravek Prenewel nemá být podáván dětem. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Prenewel 2 mg/0,625 mg 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat: 
 

3/7 

Přípravek Prenewel byste neměl(a) užívat současně s: 

lithiem (používaným k léčbě deprese), 

draslík (kalium) šetřícími diuretiky (spironolakton, triamteren), solemi draslíku. 

 
Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků, protože se mohou vzájemně 
ovlivňovat s přípravkem Prenewel: 

jiné léky k léčbě vysokého krevního tlaku, 

jiná diuretika („tablety na odvodnění“), 

prokainamid (k léčbě nepravidelného srdečního rytmu), 

alopurinol (k léčbě dny), 

terfenadin, astemizol nebo mizolastin (antihistaminika na sennou rýmu nebo alergie), 

kortikosteroidy k léčbě různých stavů včetně těžkého astmatu a revmatoidní artritidy, 

imunosupresiva užívané k léčbě autoimunitních onemocnění nebo následně po transplantaci 
k zabránění odhojení štěpu (např. cyklosporin), 

léky k léčbě rakoviny, 

injekční erythromycin (antibiotikum), 

halofantrin (užívaný k léčbě určitých typů malárie), 

cisaprid nebo difemanil (užívaný k léčbě poruch žaludku a střev), 

sparfloxacin nebo moxifloxacin (antibiotika užívaná k léčbě infekcí), 

methadon, 

pentamidin (užívaný k léčbě zápalu plic), 

vinkamin (užívaný k léčení ztráty paměti u starších lidí), 

bepridil (užívaný k léčení anginy pectoris), 

léky užívané na poruchy srdečního rytmu (např. chinidin, hydrochinidin, disopyramid, 
amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid, bretylium), 

digoxin nebo jiné srdeční glykosidy (k léčení problémů se srdcem), 

baklofen (k léčbě svalové ztuhlosti při onemocněních, jako je roztroušená skleróza), 

léky k léčení cukrovky, jako je inzulín nebo metformin, 

vápník včetně doplňků vápníku, 

stimulační projímadla (např. senna), 

nesteroidní protizánětlivé léky (např. ibuprofen) nebo vysoké dávky salicylátů (např. acylpyrin), 

injekční amfotericin B (k léčení závažných plísňových onemocnění), 

léky k léčení psychických onemocnění, jako je např. deprese, úzkost a schizofrenie, včetně 
tricyklických antidepresiv a neuroleptik (např. amisulprid, sulpirid, sultoprid, tiaprid, 
haloperidol, droperidol), 

tetrakosaktid (k léčení Crohnovy nemoci), 

injekční zlato (užívané k léčbě artritidy), může být také nazýváno aurothiomalát sodný, 

anestetika podávaná před operací nebo během ní, 

kontrastní látky podávané do žíly před určitým rentgenovým vyšetřením, 

léky, které se nejčastěji používají k léčbě průjmu (racekadotril) nebo k zabránění odmítnutí 
transplantovaného orgánu tělem (sirolimus, everolimus, temsirolimus a další léky ze skupiny 
tzv. inhibitorů mTor). Viz bod „Upozornění a opatření“. 

 
Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření: 

Pokud užíváte blokátor receptorů pro angiotenzin II (ARB) nebo aliskiren (viz také informace 
v bodě „Neužívejte přípravek Prenewel 2 mg/0,625 mg“ a „Upozornění a opatření“). 

 
Pokud si nejste jistý(á) ohledně těchto léků, zeptejte se svého lékaře. 
 
Přípravek Prenewel 2 mg/0,625 mg s jídlem a pitím 
Prenewel 2 mg/0,625 mg se doporučuje užívat před jídlem. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

4/7 

Těhotenství 
Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, (nebo byste mohla otěhotnět). Lékař 
Vám doporučí vysazení přípravku Prenewel ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste 
těhotná, a převede Vás na jinou léčbu. Užívání přípravku Prenewel není doporučeno na počátku 
těhotenství. Od třetího měsíce těhotenství se přípravek Prenewel nesmí užívat, protože během druhé a 
třetí třetiny těhotenství může způsobit závažné poškození plodu. 
 
Kojení 
Informujte svého lékaře, pokud kojíte nebo pokud se chystáte začít kojit. Přípravek Prenewel je 
kontraindikován u kojících matek a Váš lékař může zvolit jinou léčbu po dobu kojení, pokud si přejete 
kojit. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Prenewel nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje, ale u některých pacientů se 
v souvislosti s poklesem krevního tlaku mohou vyskytnout různé reakce na léčbu, jako jsou závratě 
nebo slabost. Předtím, než budete řídit nebo obsluhovat stroje, byste se měl(a) ujistit, že nejste takto 
ovlivněn(a). 
 
Přípravek Prenewel 2 mg/0,625 mg obsahuje monohydrát laktosy 
Pokud Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se před užíváním přípravku 
se svým lékařem. 
 
 
3.
 

Jak se přípravek Prenewel 2 mg/0,625 mg užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Obvyklá dávka je jedna tableta jednou denně. 
 
Jestliže trpíte poškozením ledvin, Váš lékař se může rozhodnout pro úpravu dávkování. 
 
Tablety užívejte nejlépe ráno a před jídlem. 
 
Tabletu polkněte a zapijte sklenicí vody. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Prenewel 2 mg/0,625 mg, než jste měl(a) 
Jestliže jste si vzal(a) příliš mnoho tablet, okamžitě kontaktujte Vašeho lékaře nebo nejbližší 
pohotovostní oddělení v nemocnici. Nejpravděpodobnějším účinkem při předávkování je nízký krevní 
tlak. 
Pokud zaznamenáte výrazně nízký krevní tlak (příznaky jako závratě nebo mdloby), může Vám 
pomoci, když si lehnete se zdviženýma nohama. 
 
Jestliže jste zapomněla(a) užít přípravek Prenewel 2 mg/0,625 mg 
Je důležité, abyste svůj lék užíval(a) každý den, jelikož pravidelná léčba je účinnější. Pokud si však 
zapomenete vzít dávku přípravku Prenewel, vezměte si další dávku v obvyklém čase. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Prenewel 2 mg/0,625 mg 
Jelikož léčba vysokého krevního tlaku je obvykle dlouhodobá, měl(a) byste se o ukončení léčby tímto 
přípravkem předem poradit se svým lékařem. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 

5/7 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Následující nežádoucí účinky jsou závažné a vyžadují okamžitý zásah, pokud se objeví. Měl(a) byste 
přestat užívat přípravek Prenewel a neprodleně vyhledat svého lékaře, pokud se objeví následující 
příznaky: 

otok obličeje, jazyka a průdušnice, který může způsobit velké obtíže při dýchání, 

náhlá alergická reakce s dušností, vyrážka, sípání a pokles krevního tlaku, 

neobvykle rychlý srdeční tep, 

závažná, rozsáhlá, kožní vyrážka s puchýři. 

 
Byly hlášeny následující nežádoucí účinky: 
 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

bolest hlavy, 

zrakové poruchy, 

závratě, 

slabost (astenie), 

tinitus (zvonění v uších), 

závrať s točením hlavy (vertigo), 

točení hlavy následkem poklesu krevního tlaku, 

mravenčení, 

dušnost, 

kašel, 

nevolnost (nauzea) a zvracení, 

ztráta chuti k jídlu (anorexie), 

bolest břicha, 

porucha vnímání chuti, sucho v ústech, 

trávicí obtíže, průjem, zácpa, 

svalové křeče, 

alergické reakce (kožní vyrážka, svědění), 

únava. 

 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

změny nálady, 

angioedém (příznaky jako sípání, otok obličeje nebo jazyka), 

poruchy spánku, 

červené tečky na kůži (purpura), 

pocit tlaku na hrudi, sípání a dušnost (bronchospasmus), 

kopřivka, 

problémy s ledvinami, 

pocení, 

impotence. 

 
Jestliže trpíte nemocí nazývanou systémový lupus erythematodes (druh onemocnění kolagenu), může 
dojít k jejímu zhoršení. 
 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů)

zvýšená hladina vápníku v plazmě, 

zhoršení lupénky. 

 
Velmi vzácné (postihují až 1 z 10 000 pacientů)

zmatenost, 

6/7 

ucpaný nos nebo rýma (rinitida), 

eosinofilní pneumonie (vzácný typ zápalu plic), 

nepravidelný srdeční tep, angina pectoris, srdeční záchvat (kardiovaskulární poruchy), 

závažné kožní reakce jako erythema multiforme. 

Dále byly zaznamenány případy zvýšené citlivosti kůže na sluneční záření nebo umělé UV 
záření (fotosenzitivita). Příznaky spálení se mohou objevit rychleji, než je obvyklé. 

Poruchy krve, včetně anémie, které způsobí, že se u Vás mohou pravděpodobněji vyskytnout 
infekce (jako je horečka, bolest v krku nebo vřídky v ústech), a/nebo modřiny nebo snadnější 
krvácení, a/nebo pocit celkové slabosti, bledost a dušnost. 

zánět slinivky břišní (pankreatitida), zánět jater (hepatitida). 

 
Není známo (frekvenci z dostupných údajů nelze určit): 

mdloba, život ohrožující nepravidelný tep srdce (torsade de pointes), abnormální EKG záznam, 
zvýšené hladiny jaterních enzymů. 

v případě jaterní nedostatečnosti (porucha funkce jater) se může vyskytnout jaterní 
encefalopatie (degenerativní onemocnění mozku). 

 
Může dojít ke změnám ve výsledcích krevních testů. Může být nutné, aby Vám lékař provedl vyšetření 
krve ke sledování Vašeho stavu. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Prenewel 2 mg/0,625 mg uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte při teplotě do 
30 °C. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Prenewel 2 mg/0,625 mg obsahuje 

Léčivými látkami jsou perindoprilum erbuminum a indapamidum. Jedna tableta obsahuje 
perindoprilum erbuminum 2 mg, což odpovídá perindoprilum 1,67 mg, a indapamidum 
0,625 mg. 

 

7/7 

Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, hydrogenuhličitan 
sodný, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát. 

 
Jak přípravek Prenewel 2 mg/0,625 mg vypadá a co obsahuje toto balení 
Bílé, podlouhlé, mírně bikonvexní tablety se zkosenými hranami. 
 
PVC-PE-PVDC/Al blistr se 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 tabletami v krabičce. 
OPA-Al-PVC/Al blistr se 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 tabletami v krabičce. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
KRKA-POLSKA Sp. z o.o., ul. Równoległa 5, 02-235 Varšava, Polsko 
 
Výrobce 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
KRKA-POLSKA Sp. z o.o., ul. Równoległa 5, 02-235 Varšava, Polsko 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
KRKA ČR, s.r.o. 
Sokolovská 192/79 
180 00 Praha 8 
Tel: 221 115 150 
info.cz@krka.biz 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 

Název členského státu 

Název léčivého přípravku 

Česká republika, Litva, Lotyšsko, 
Estonsko 

Prenewel 2 mg/0,625 mg tablets 

Bulharsko 

Perindopril Krka 2 mg/0,625 mg tablets 

Polsko 

Co-Prenessa 2 mg/0,625 mg tabletki 

Rumunsko 

Co-Prenessa 2 mg/0,625 mg comprimate 

Slovenská republika 

Co-Prenessa 2 mg/0,625 mg tablets 

 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 15. 1. 2017 
 
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Státního 
ústavu pro kontrolu léčiv. 

Recenze

Recenze produktu PRENEWEL 2 MG/0,625 MG 100 Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu PRENEWEL 2 MG/0,625 MG 100 Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám