Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

PRENESSA 4 MG 30X4MG Tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 49883

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - PRENESSA 4 MG 30X4MG Tablety

 

 

 

sp.zn.sukls233504/2016 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Prenessa 4 mg 

tablety 

perindoprilum erbuminum 

 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Prenessa a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Prenessa užívat 

3. 

Jak se přípravek Prenessa užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Prenessa uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Prenessa a k čemu se používá 

 
Farmakoterapeutická skupina: ACE inhibitor 
Perindopril  je  sám  neúčinná  látka  a  v  těle  se  přeměňuje  na  účinný  perindoprilát,  který  se  vylučuje 
močí. Nejvyššího účinku je dosaženo za 4-6 hodin po podání. Při dlouhodobém podávání dochází ke 
snížení zbytnění srdeční stěny a velkých cév a zvyšuje se jejich pružnost. U nemocných se srdečním 
selháním perindopril snižuje tlak v srdci, odpor v cévním řečišti, mírně snižuje tep a zvyšuje množství 
krve  vypuzené  ze  srdce.  Perindopril  prokázal  svoji  účinnost  na  snížení  srdečně  cévních  rizik 
u nemocných s ischemickou chorobu srdeční. 
 
Tento přípravek se používá: 

k léčbě vysokého krevního tlaku, 

k léčbě městnavého srdečního selhání, 

ke  snížení  rizika  srdečně  cévních  příhod  u  nemocných  s prokázanou  ischemickou  chorobou 
srdeční, 

k předcházení opakované cévní mozkové příhody (poškození mozku v důsledku krvácení nebo 
v případě ucpání tepny) společně s indapamidem (látka k odvodnění) u dospělých. 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Prenessa užívat 

 
Neužívejte přípravek Prenessa: 

jestliže  jste  alergický(á)  na  léčivou  látku  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6), nebo na jiný ACE inhibitor; 

jestliže se u Vás dříve vyskytl angioneurotický edém (otok vznikající na různých místech těla, 
převážně alergického původu); 

pokud jste těhotná déle než 3 měsíce. (Je však lépe přípravek Prenessa neužívat ani na počátku 
těhotenství – viz bod „Těhotenství a kojení“.); 

 

 

 

pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin nebo jste léčen(a) přípravkem ke 
snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. 

 
Pokud si nejste jistý(á), zda začít přípravek Prenessa užívat, poraďte se se svým lékařem. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Prenessa se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dosud nebyly provedeny klinické studie u dětí, a proto nelze přípravek Prenessa doporučit pro léčbu 
dětí. Stejně jako u všech léků na snížení krevního tlaku by měla být léčba kontrolována pravidelnými 
lékařskými prohlídkami. Během léčby můžete být pravidelně žádáni o vyšetření krve. 
Informujte  svého  lékaře,  pokud  se  domníváte,  že  jste  těhotná,  nebo  byste  mohla  otěhotnět.  Užívání 
přípravku  Prenessa  není  vhodné  na  počátku  těhotenství.  Ve  druhé  a  třetí  třetině  těhotenství  se 
přípravek  Prenessa  nesmí  užívat,  protože  by  mohl  způsobit  závažné  poškození  plodu  (viz  bod 
Těhotenství a kojení). 
 
Poraďte  se  svým  lékařem,  pokud  užíváte  některý  z  následujících  přípravků  používaných  k  léčbě 
vysokého krevního tlaku: 

blokátory  receptorů  pro  angiotenzin  II  (ARB)  (také  známé  jako  sartany  -  například  valsartan, 

telmisartan, irbesartan), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami související s diabetem. 

aliskiren. 

Váš  lékař  může  v  pravidelných  intervalech  kontrolovat  funkci  ledvin,  krevní  tlak  a  množství 
elektrolytů (např. draslíku) v krvi. 
Viz také informace v bodě: „Neužívejte přípravek Prenessa“. 

jestliže užíváte některé z následujících léků, zvyšuje se riziko angioedému: 

 

-  

racekadotril (používaný k léčbě průjmu) 

sirolimus,  everolimus,  temsirolimus  a  další  léky  ze  skupiny  tzv.  inhibitorů  mTor 
(používané k zabránění odmítnutí transplantovaného orgánu tělem). 

 
Další léčivé přípravky a přípravek
 Prenessa 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a)  nebo  které  možná  budete  užívat,  a  to  i  o lécích,  které jsou dostupné  bez  lékařského 
předpisu.  Účinky  přípravku  Prenessa  a  jiných  současně  užívaných  léků  se  mohou  navzájem 
ovlivňovat. Současné podávání léků na odvodnění (diuretika), která šetří draslík nebo solí, které 
draslík  obsahují,  není  vhodné  kvůli  zvýšení  množství  draslíku  v krvi.  Je  zapotřebí  zvláštní 
opatrnosti,  jestliže  se  současně  s přípravkem  Prenessa  užívají  následující  léky:  diuretika, 
lithium,  protizánětlivé  léky,  jiné  léky  na  snížení  krevního  tlaku  a  vazodilatancia  (léky 
vyvolávající  rozšíření  cév),  antidiabetika  (léky  k léčbě  cukrovky),  anestetika  (léky 
k znecitlivění),  antipsychotika  a  antidepresiva  (léky  k léčbě  duševních  onemocnění), 
sympatomimetika (léky s účinkem na nervový systém). 

léky,  které  se  nejčastěji  používají  k  léčbě  průjmu  (racekadotril)  nebo  k  zabránění  odmítnutí 
transplantovaného  orgánu  tělem  (sirolimus,  everolimus,  temsirolimus  a  další  léky  ze  skupiny 
tzv. inhibitorů mTor). Viz bod „Upozornění a opatření” 

 
Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření: 
Pokud užíváte blokátor receptorů pro angiotenzin II (ARB) nebo aliskiren (viz také informace v bodě 
„Neužívejte přípravek Prenessa“ a „Upozornění a opatření“). 
 
Přípravek Prenessa s jídlem a pitím 
Tablety se vždy užívají v jedné dávce ráno před jídlem. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství 

 

 

 

Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná nebo byste mohla otěhotnět. Lékař Vám 
doporučí vysazení přípravku Prenessa ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná, 
a  převede  Vás  na  jinou  léčbu.  Užívání  přípravku  Prenessa  není  vhodné  na  počátku  těhotenství.  Od 
třetího  měsíce  těhotenství  se  přípravek  Prenessa  nesmí  užívat,  protože  během  druhé  a třetí  třetiny 
těhotenství může způsobit závažné poškození plodu. 
 
Kojení 
Informujte  svého  lékaře,  pokud  kojíte  nebo  se  chystáte  kojit.  Přípravek  Prenessa  není  doporučen 
kojícím matkám a Váš lékař může zvolit jinou léčbu po dobu kojení, zejména pokud kojíte novorozené 
nebo nedonošené dítě. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek  může  vlivem  dočasného  poklesu  krevního  tlaku  nepříznivě  ovlivnit  činnost  vyžadující 
zvýšenou  pozornost,  koordinaci  pohybů  a  rychlé  rozhodování  (např.  řízení  motorových  vozidel, 
obsluha  strojů,  práce  ve  výškách  atd.).  Tyto  činnosti  byste  měl(a)  vykonávat  pouze  na  základě 
souhlasu lékaře. 
 
Přípravek Prenessa obsahuje monohydrát laktosy
 
Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se svým lékařem, než začnete tento léčivý 
přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Prenessa užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Vysoký krevní tlak:
 

Doporučená  počáteční  dávka  je  4  mg  denně  užité  ráno.  Jestliže  je  po  jednom  měsíci  účinek 
léčby nedostačující, je možno zvýšit dávkování na 8 mg denně v jedné dávce užité ráno. 

U starších nemocných se léčba zahajuje dávkou 2 mg denně. Je-li to potřebné, dávka může být 
zvýšena na 4 mg po jednom měsíci léčby, poté až na 8 mg denně v jedné dávce užité ráno. 

 
Městnavé srdeční selhání:
 

Léčba se obvykle zahajuje dávkou 2 mg denně užité ráno, po nejméně 2 týdnech léčby je možno 
dávkování zvýšit až na 4 mg denně užité ráno. 

 
Snížení rizika srdečně cévních příhod u nemocných s ischemickou chorobou srdeční: 

Doporučená  počáteční  dávka  je  4  mg  denně  užité  ráno  po  dobu  2  týdnů,  poté  má  být  dávka 
zvýšena na 8 mg denně v jedné dávce užité ráno. 

U starších nemocných je doporučená počáteční dávka 2 mg denně užité ráno po dobu 1 týdne, 
poté 4 mg denně užité ráno po dobu následujícího týdne, od třetího týdne je dávka zvýšena na 
8 mg denně v jedné dávce užité ráno. 

 
Předcházení opakované cévní mozkové příhody: 

Léčba se zahajuje dávkou 2 mg denně po dobu dvou týdnů, poté se zvyšuje na 4 mg denně po 
dobu dalších dvou týdnů, a následně se přidá indapamid. 

 
U nemocných s nedostatečností ledvin je dávkování upraveno vzhledem ke stavu nemocného. 
U nemocných s nedostatečností jater nemusí být dávkování upraveno. 
Tablety se vždy užívají v jedné dávce ráno před jídlem, polykají se a zapíjejí se vodou. 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Prenessa, než jste měl(a) 
Příznaky předávkování mohou být snížení krevního tlaku, oběhový šok, poruchy laboratorních hodnot, 
selhání ledvin, poruchy dýchání a srdečního rytmu, závratě, úzkost, kašel. 

 

 

 

V případě  předávkování  nebo  při  náhodném  užití  léku  dětmi  informujte  neprodleně  Vašeho  lékaře 
a poskytněte mu nezbytné informace: užité množství, jestli byl lék užit společně s jiným lékem nebo 
alkoholem a čas, kdy k předávkování došlo. 
 
Jestliže jste zapomněla(a) užít přípravek Prenessa 
Pokud  byla  vynechána  jedna  nebo  několik  tablet,  doporučuje  se  pokračovat  v  běžném  užívání 
přípravku. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Prenessa 
Bez vědomí lékaře nepřerušujte užívání přípravku Prenessa. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Během užívání přípravku se může vyskytnout často snížení krevního tlaku, dýchací obtíže jako kašel 
a dušnost,  žaludeční  a  střevní  potíže  jako  nevolnost,  zvracení,  bolest  břicha,  poruchy  chuti,  trávící 
obtíže, průjem a zácpa, kožní vyrážky, svědění, nervové obtíže jako bolest hlavy, závratě, mravenčení, 
a jiné obtíže jako hučení v uších, poruchy vidění, tělesná slabost, křeče. Méně často se může objevit 
ledvinná nedostatečnost, křečovité stažení průdušek, angioneurotický edém (otoky na různých částech 
těla), kopřivka, pocení, sucho v ústech, poruchy nálady a spánku, sexuální poruchy. Velmi vzácně se 
vyskytuje  zarudnutí  kůže,  zmatenost,  zánět  slinivky  břišní,  srdečně-cévní  potíže  jako  poruchy 
srdečního  rytmu,  angina  pectoris,  infarkt  nebo  cévní  mozková  příhoda  (u  vysoce  rizikových 
nemocných  vzhledem  k nadměrnému  snížení  krevního  tlaku),  zápal  plic,  rýma,  zánět  jater,  akutní 
ledvinná nedostatečnost, zhoršení lupénky. 
Mohou se objevit změny některých hodnot při laboratorním vyšetření. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Prenessa uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu  za  „EXP“.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte  při  teplotě  do  30  °C.  Uchovávejte  v původním  obalu,  aby  byl  přípravek  chráněn  před 
vlhkostí. 
 

 

 

 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Prenessa obsahuje 
Léčivou  látkou  je  perindoprilum  erbuminum  (perindopril-erbumin).  Jedna  tableta  obsahuje 
perindoprilum erbuminum (perindopril-erbumin) 4,000 mg, což odpovídá perindoprilum 3,338 mg. 
Pomocnými  látkami  jsou  magnesium-stearát,  monohydrát  laktosy,  mikrokrystalická  celulosa, 
hydrogenuhličitan sodný, koloidní bezvodý oxid křemičitý. 
 
Jak přípravek Prenessa vypadá a co obsahuje toto balení 
Prenessa 4 mg: bílé, oválné, mírně bikonvexní tablety se zkosenými hranami, na jedné straně s půlicí 
rýhou. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
Balení obsahuje 30, 60 nebo 90 tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
KRKA-POLSKA Sp. z o.o., ul. Równoległa 5, 02-235 Warszawa, Polsko 
 
Výrobce 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
KRKA-POLSKA Sp. z o.o., ul. Równoległa 5, 02-235 Warszawa, Polsko 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
KRKA ČR, s.r.o. 
Sokolovská 79 
186 00 Praha 8 
Tel: 221 115 150 
info.cz@krka.biz 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 18.11.2016 
 

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Kód výrobku: 49883
Kód EAN:
Kód SÚKL: 85156
Držitel rozhodnutí: KRKA

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Tento přípravek se používá: - k léčbě vysokého krevního tlaku; - k léčbě městnavého srdečního selhání; - ke snížení rizika srdečně cévních příhod u nemocných s prokázanou ischemickou chorobou srdeční; - k předcházení opakované cévní mozkové příhody (poškození mozku v důsledku krvácení nebo v případě ucpání tepny) společně s indapamidem (látka k odvodnění) u dospělých.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

PRENESSA 4 MG 30X4MG Tablety – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu PRENESSA 4 MG 30X4MG Tablety zobrazíte nebo stáhnete zde: PRENESSA 4 MG 30X4MG Tablety.pdf

Recenze

Recenze produktu PRENESSA 4 MG 30X4MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu PRENESSA 4 MG 30X4MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám