Doprava zdarma nad 599 Kč. Přihlaste se k newsletteru!
Lékárna.cz

Úplná pravidla kampaně Vánoce 2021

Smyslem těchto úplných pravidel je úprava podmínek marketingové kampaně nazvané „Vánoce 2021“ (dále jen "akce"). Tato úplná pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedené akce probíhající na území České republiky. V případě rozporu textu zkrácených pravidel či podmínek akce v propagačních materiálech s textem těchto úplných pravidel, mají přednost tato úplná pravidla. Tato úplná pravidla mohou být pozměněna ze strany organizátora akce formou písemných dodatků.

1. Organizátor kampaně

Organizátorem akce je obchodní společnost Pears Health Cyber, s.r.o., Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8 – Libeň, IČ 25784684, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 69981 (dále jen „organizátor“).

2. Doba trvání kampaně

Akce bude probíhat v termínu od 20. 10. 2021 00:00:00 hodin do 19. 12. 2021 do 23:59:59 hodin (dále jen „doba konání akce“) na území České republiky (dále jen „místo konání akce“), výhradně prostřednictvím internetové obchodu umístěného na webových stránkách www.lekarna.cz/vanoce (dále jen „webové stránky akce“).

3. Účastníci akce

Akce se může zúčastnit každá fyzická osoba – spotřebitel s adresou pro doručování na území České republiky. Osoby mladší 15 let se mohou akce zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce (tento souhlas je účastník povinen kdykoliv na vyzvání organizátora prokázat a doložit, a to do 10 pracovních dnů od výzvy). Účastník akce musí splňovat všechny další podmínky stanovenými těmito pravidly (dále jen „účastník“ nebo „účastník akce“).

Účastníkem akce se nemůže stát osoba, která se již zapojila do paralelní akce konané na území Slovenské republiky, pořádané organizátorem s názvem „Vianoce 2021“ prostřednictvím webové stránky https://www.mojalekaren.sk/. Pravidla upravující akci probíhající na území Slovenské republiky jsou k dispozici na adrese www.mojalekaren.sk/podrobne-pravidla-kampane-vianoce-2021/. Obě akce jsou na sobě nezávislé.

Osoby nesplňující podmínky účasti v akci nebo jednající v rozporu s pravidly akce nebudou do akce zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do akce byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti dle těchto pravidel, bude tato z akce bez náhrady vyloučena.

Akce se nemohou zúčastnit zaměstnanci organizátora ani osoby jim blízké dle ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě, že odměnu získá osoba vyloučená z akce, odměna se této osobě nepředá, respektive nebude možné její uplatnění.

4. Mechanika akce

Účastník se do akce může zapojit tak, že v době konání akce:

 1. navštíví webovou stránku akce (na této webové stránce se účastník akce může přihlásit do svého účtu, pokud již takový má založen či si jej nově zřídit a uskutečnit nákup prostřednictvím svého osobního účtu, nejedná se však o podmínku akce);
 2. uskuteční nákup na webových stránkách akce v určité výši stanovené těmito pravidly; a
 3. potvrdí, že souhlasí s Všeobecnými obchodními podmínkami umístěnými na https://www.lekarna.cz/obchodni-podminky/ a s tím souvisejícím zpracováním osobních údajů.

Každý účastník je oprávněn se akce zúčastnit během doby konání akce opakovaně, avšak během jednoho dne v rámci doby konání akce může získat odměnu za účast na akci, v případě splnění všech podmínek dle těchto pravidel, maximálně třikrát. Slevový kód na další nákup je odeslán zákazníkovi poté, co je objednávka zaplacená. 

5. Odměna

Každý účastník může při splnění podmínek dle těchto pravidel získat odměnu za nákup uskutečněný na webových stránkách akce, a to následovně:

 • při nákupu nad 1299 Kč účastník získá slevu 50 Kč ve formě elektronického slevového kódu na příští nákup na webových stránkách https://www.lekarna.cz/ poté, co je objednávka zaplacená. Slevový kód je možné uplatnit na webových stránkách https://www.lekarna.cz/ jeho vložením do políčka „Slevový kód, voucher nebo dárkový poukaz“ v nákupním košíku) v minimální hodnotě 500 Kč,
 • při nákupu nad 1699 Kč účastník získá slevu 100 Kč ve formě elektronického slevového kódu na příští nákup na webových stránkách https://www.lekarna.cz/ poté, co je objednávka zaplacená. Slevový kód je možné uplatnit na webových stránkách https://www.lekarna.cz/ jeho vložením do políčka „Slevový kód, voucher nebo dárkový poukaz“ v nákupním košíku) v minimální hodnotě 1000 Kč,
 • při nákupu nad 1999 Kč účastník získá slevu 100 Kč ve formě elektronického slevového kódu na příští nákup na webových stránkách https://www.lekarna.cz/ poté, co je objednávka zaplacená. Slevový kód je možné uplatnit na webových stránkách https://www.lekarna.cz/ jeho vložením do políčka „Slevový kód, voucher nebo dárkový poukaz“ v nákupním košíku)  v minimální hodnotě 1000 Kč + dárek dle svého výběru, který bude účastníkovi nabídnut v rámci akce (účastník si zvolí dárek z poskytnutého výběru v rámci doby trvání akce kliknutím na ikonu dárku a následně pak výběr potvrdí tlačítkem „Tu chci“),

Svou odměnu v podobě slevového kódu účastník najde před jejím uplatněním v sekci Moje odměna na webových stránkách akce. Slevový kód lze uplatnit 3 měsíce ode dne uskutečněného nákupu. Slevový kód nelze uplatnit pro platbu pomocí benefitů a pro produkty umístěné na webových stránkách https://www.lekarna.cz/, které jsou označeny červeným bodem a na nákup počáteční kojenecké výživy. V rámci jednoho uskutečněného nákupu lze uplatnit pouze jeden slevový kód, slevové kódy se nesčítají a nelze je kombinovat.

Pokud si účastník vybere rovněž odměnu ve formě dárku dle podmínek výše uvedených, zvolí odměnu ve formě dárku kliknutím na ikonu dárku a následně pak výběr potvrdí tlačítkem „Tu chci“. Odměna ve formě dárku bude tímto přidána do nákupního košíku v rámci jeho objednávky. Tam mu bude odměna ve formě dárku rezervována po dobu 24 hodin poté, kdy vznikla objednávka. Odměnu ve formě dárku nelze rezervovat pro další objednávky.

 Během jednoho dne v rámci doby konání akce lze získat nejvýše tři (3) odměny popsané v těchto pravidlech v rámci tří nákupů.

Organizátor si vyhrazuje právo jakoukoli odměnu uvedenou v těchto pravidlech nahradit odměnou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně organizátora nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.

Odměny nejsou právně vymahatelné. Odměny nelze proplácet v hotovosti. Nepřevzaté odměny propadají organizátorovi.

6. Ochrana osobních údajů

Zapojením se do akce souhlasí účastník s pravidly této akce a se souvisejícím zpracováním osobních údajů:

 • správcem je organizátor;
 • správce je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů účastníků i jiný třetí subjekt;
 • účelem je poskytnutí slevy;
 • právním základem je plnění smlouvy;
 • rozsah údajů: jméno a příjmení, dodací adresa, fakturační adresa, telefon, e-mail, položky objednávky, informace o získání odměny, IP adresa, datum registrace, data objednávek,
 • více informací o zpracování, příjemce a informace o právech a možnostech jejich uplatnění včetně podání námitky proti zpracování osobních údajů, účastník nalezne v dokumentu „Politika ochrany osobních údajů Lekarna.cz“ dostupným na https://www.lekarna.cz/politika-ochrany-osobnich-udaju/.

7. Závěrečná ustanovení

Každý účastník účastí na akci vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly a s tím souvisejícím zpracováním osobních údajů a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy organizátora.

Organizátor tímto není vůči účastníkům nijak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

Organizátor neodpovídá za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky, ani za dostupnost webových stránek akce či webových stránek https://www.lekarna.cz/.

Organizátor si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním akce, a to včetně změny pravidel, přerušení akce, pozastavení akce, předčasného ukončení akce nebo vyloučení jakéhokoli účastníka z akce bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel akce nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka jako je např. manipulace s výsledky nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem pravidla akce.

Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny účastníky akce. Aktuální, úplné a závazné znění pravidel akce je k dispozici u organizátora akce na www.lekarna.cz/vanoce, v případě jakýchkoli nejasností se účastníci mohou obrátit s dotazem na lekarna@lekarna.cz.

Tato pravidla jsou platná a účinná od 20. 10. 2021.

Zeptejte se lékárníka

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.