Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na parazitální infekci

PLAQUENIL 60X200MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 21921

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - PLAQUENIL 60X200MG Potahované tablety

1 / 5

sp.zn. sukls226144/2009
a sp.zn.:sukls109033/2012, sukls173847/2012


Příbalová informace: informace pro uživatele

PLAQUENIL 200 mg
potahované tablety
(hydroxychloroquini sulfas)


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje..
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.


Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek PLAQUENIL 200 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PLAQUENIL 200 mg užívat
3. Jak se přípravek PLAQUENIL 200 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek PLAQUENIL 200 mg uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek PLAQUENIL 200 mg a k čemu se používá

PLAQUENIL 200 mg obsahuje léčivou látku hydroxychlorochin, který působí proti malárii a má i
antirevmatické účinky. Po podání ústy se rychle vstřebává. Distribuuje se po celém organismu,
hromadí se v krvinkách, játrech, plicích, ledvinách a tkáních oka. V játrech se částečně přeměňuje a
vylučuje se hlavně ledvinami, ale také žlučí.

Z oblasti revmatologických a kožních onemocnění je přípravek vhodný u lupusu (systémový a
diskoidní lupus erythematodes), zánětlivého onemocnění kloubů (revmatoidní artritida), zánětu
kloubů u mladistvých (idiopatická juvenilní artritida) a onemocnění na podkladě zvýšené citlivosti
kůže na sluneční světlo (fotodermatóza).
Hydroxychlorochin je dále určen k léčbě a prevenci malárie.

Přípravek je určen pro dospělé a mladistvé, v případě prevence a léčby malárie i pro děti nad 30 kg.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PLAQUENIL 200 mg užívat

Neužívejte přípravek PLAQUENIL 200 mg
- jestliže jste alergický/á na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku
PLAQUENIL 200 mg uvedenou v bodě 6.
- jestliže trpíte některou z očních poruch, pak je třeba Váš stav konzultovat s lékařem
2 / 5

- pokud je Vaše tělesná hmotnost nižší než 31 kg. Přípravek PLAQUENIL 200 mg rovněž nesmí
užívat děti mladší než 6 let.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku PLAQUENIL 200 mg se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní
sestrou.
Zvláštní opatrnosti je zapotřebí:
- jestliže trpíte poruchami zažívacího traktu, krevního systému, centrálního nervového systému
- pokud jste přecitlivělý(á) na chinin
- jestliže Vám chybí enzym glukoso-6-fosfátdehydrogenáza (viz níže PLAQUENIL 200 mg
obsahuje laktózu)
- pokud trpíte lupénkou nebo porfyrií

Před zahájením léčby přípravkem PLAQUENIL 200 mg a během ní budete pravděpodobně muset
podstoupit různá vyšetření (zraku, krevního obrazu), a to zvláště v případě dlouhodobého podávání,
vysokých dávek nebo jestliže již trpíte nějakou zrakovou poruchou nebo ledvinovou nedostatečností.

Malé děti jsou obzvláště citlivé na toxické účinky 4-aminochinolinů, proto je nutné uchovávat
PLAQUENIL 200 mg mimo dosah dětí.

Při léčbě přípravky obsahujícími hydroxychlorochin se vzácně vyskytly případy sebevražedného
chování.

Další léčivé přípravky a PLAQUENIL 200 mg
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Současné podávání hydroxychlorochinu s digoxinem může vést ke zvýšení hladin digoxinu, je tedy
nutné jeho hladiny sledovat.
Vzhledem k tomu, že přípravek PLAQUENIL 200 mg může zvyšovat účinek léčby snižující hladinu
cukru v krvi, může být nutné snížení dávek inzulínu nebo léků určených pro léčbu cukrovky.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.


PLAQUENIL 200 mg s jídlem a pitím
Přípravek PLAQUENIL 200 mg se podává se pouze ústy, spolu s jídlem nebo sklenicí mléka.


Těhotenství, kojení a fertilita
Hydroxychlorochin se během těhotenství nemá podávat vyjma případů, kdy dle lékaře předpokládaný
léčebný přínos převáží možné riziko.
Léčivá látka hydroxychlorochin prochází placentou a v malém množství se vylučuje do mateřského
mléka. Užití hydroxychlorochinu během kojení proto má být pečlivě zváženo. Kojenci a malé děti
jsou extrémně citliví na toxické účinky hydroxychlorochinu.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Vzhledem k možným vlivům přípravku na zrakové funkce se o možnosti řízení motorových vozidel a
ovládání strojů během užívání poraďte s lékařem.


3 / 5


PLAQUENIL 200 mg obsahuje laktózu
PLAQUENIL 200 mg obsahuje monohydrát laktózy (tzv. mléčný cukr). Pokud Vám Váš lékař řekl, že
nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.


3. Jak se přípravek PLAQUENIL 200 mg užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pro dospělé jsou určeny tyto dávky:
U systémového a diskoidního lupus erythematodes je obvykle úvodní dávka 1 potahovaná tableta 2-3x
denně, udržovací dávky jsou 1-2 tablety denně.
U revmatoidní artritidy je úvodní dávka 1 potahovaná tableta 2-3x denně, udržovací dávka 1-2
potahované tablety denně.
U fotodermatózy 1 potahovaná tableta dvakrát denně.
U juvenilní idiopatické artritidy se užívá nejnižší účinná dávka, nejvíce 6,5 mg/kg tělesné hmotnosti.

Při prevenci malárie se přípravek podává 1x týdně, vždy ve stejný den.
Obvyklé dávky jsou u dospělých 400 mg (2 tablety), u dětí s tělesnou hmotností nad 30 kg 6,5 mg/kg
tělesné hmotnosti (nejvýše však 400 mg 2 tablety). Preventivní podávání má začít 2 týdny před
obdobím možného kontaktu s chorobou a trvat ještě 8 týdnů po jeho skončení.
Při léčbě akutního záchvatu malárie se podává u dospělých obvykle 800 mg (4 tablety) jako počáteční
dávka, o 6 8 hodin později 400 mg (2 tablety) a potom 400 mg (2 tablety) 1x denně po dobu dalších
2 dnů.
U dětí o tělesné hmotnosti nad 30 kg se podává celková dávka 32 mg/kg tělesné hmotnosti (ale ne více
než 2 g), vždy během 3 dnů přesně podle podrobných pokynů lékaře.


Jestliže jste užil(a) více přípravku PLAQUENIL 200 mg, než jste měl(a)
Mezi příznaky předávkování patří bolesti hlavy, poruchy zraku, oběhové potíže, snížení hladiny
draslíku v krvi, křeče a poruchy srdečního rytmu následované náhlou dýchací a srdeční zástavou.
Dojde-li k předávkování nebo náhodnému požití přípravku dítětem (zvláště malé děti jsou na jeho
toxické účinky velmi citlivé), okamžitě se poraďte s lékařem, protože léčbu je třeba zahájit co
nejdříve. Pokuste se vyvolat zvracení.


Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek PLAQUENIL 200 mg
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka
nebo zdravotní sestry.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Během užívání přípravku PLAQUENIL 200 mg se může vyskytnout poškození sítnice a rohovky a
z toho plynoucí různé poruchy zrakového vnímání (abnormální barevné vidění, poruchy zorného pole,
rozmazané vidění v důsledku poruchy akomodace, světloplachost), které obvykle nejsou trvalé a po
skončení léčby vymizí. Byly však hlášeny i případy nevratného poškození sítnice.
4 / 5Někdy se objevuje kopřivka, otok obličeje a sliznic dýchacího a trávicího systému (angioedém),
zúžení průdušek (bronchospasmus), kožní vyrážka, svědění, pigmentové změny kůže a sliznic,
šedivění a vypadávání vlasů. Byly hlášeny i kožní reakce zahrnující případy puchýřovité vyrážky,
velmi vzácně multiformní erytém, Stevens-Johnsonův syndrom, toxickou epidermální nekrolýzu,
citlivost na světlo a exfoliativní dermatitidu.
Velmi vzácně byla zaznamenána tzv. akutní generalizovaná exantematózní pustulóza (AGEP), která
může být spojena s horečkou a zvýšením počtu bílých krvinek.

Dále se může objevit nevolnost, průjem, bolesti břicha, zřídka zvracení, anorexie. Všechny tyto
nežádoucí účinky obvykle vymizí po snížení dávky nebo ukončení terapie. Hydroxychlorochin může
také způsobit vzplanutí porfyrie nebo lupénky. Může se vyskytnout svalová ochablost, závratě, ušní
šelest a poruchy sluchu, bolesti hlavy, přidružené jemné změny smyslů, případně křeče, poruchy
krvetvorby (útlum kostní dřeně, anémie, aplastická anemie, agranulocytóza, pokles počtu bílých
krvinek, trombocytopenie), porucha jaterních funkcí až náhlé jaterní selhání. Mohou se objevit i
psychiatrické poruchy jako nervozita, emoční labilita, psychóza či sebevražedné chování.
Vzácně byly zaznamenány srdeční poruchy (kardiomyopatie).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.


5. Jak přípravek PLAQUENIL 200 mg uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za Použitelné
do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek PLAQUENIL200 mg obsahuje
- Léčivou látkou je hydroxychloroquini sulfas 200 mg v 1 potahované tabletě.
- Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, povidon 25, kukuřičný škrob, magnesium-stearát,
hypromelóza, makrogol 4000, oxid titaničitý.


Jak přípravek PLAQUENIL 200 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Potahované tablety přípravku PLAQUENIL 200 mg jsou bílé, oboustranně vypouklé, s vyraženým
nápisem HCQ na jedné straně a 200 na druhé straně.
Dodávají se v PVC/Al blistru obsahujícím 60 potahovaných tablet.


5 / 5


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
Sanofi-Synthelabo Ltd., Edgefield Avenue, Fawdon, Newcastle-on-Tyne, Tyne&Wear, NE3 3TT,
Velká Británie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována.
3.4.2013


Překlad pojmů uvedených na blistru:

Expiry date: Použitelné do:
Batch: Číslo šarže

Informace o produktu

Výrobce: SANOFI-SYNTHELABO LTD, FAWDON, NEWCASTLE UPON TYNE
Kód výrobku: 21921
Kód EAN: 8595116530326
Kód SÚKL: 14682
Držitel rozhodnutí: SANOFI-SYNTHELABO LTD, FAWDON, NEWCASTLE UPON TYNE

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Z oblasti revmatologických a kožních onemocnění je přípravek vhodný u systémového a diskoidního lupus erythematodes, zánětlivého onemocnění kloubů (revmatoidní artritidy), chronického zánětu kloubů u mladistvých (chronické juvenilní artritidy) a onemocnění na podkladě zvýšené citlivosti kůže na sluneční světlo (fotodermatóza). Hydroxychlorochin je dále určen k léčbě a předcházení malárie. Přípravek je určen pro dospělé a mladistvé, v případě prevence a léčby malárie i pro děti nad 30 kg.

Recenze

Recenze produktu PLAQUENIL 60X200MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu PLAQUENIL 60X200MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám