Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

PK-MERZ 90X100MG Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 21904

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 21904
Kód EAN: 4008491750240
Kód SÚKL: 30073
Přípravek je určen k léčbě všech příznaků Parkinsonovy choroby u dospělých, jako je ztuhlost, třes, snížená pohyblivost až nepohyblivost.

Příbalový leták

 

1/6 

sp.zn. sukls72692/2015 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

PK-Merz  

100 mg, potahované tablety 

 

Amantadini sulfas 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat,  protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se na svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte je žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 
tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci. 
Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této  příbalové informaci: 
 

1.  Co je PK-Merz a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete PK-Merz užívat  
3.  Jak se PK-Merz užívá  
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek PK-Merz uchovávat  
6.  Obsah balení a další informace 

 
 
1. Co je PK-Merz a k čemu se používá 
 
PK-Merz je léčivý přípravek, který snižuje příznaky Parkinsonovy nemoci. 
 
PK-Merz se používá  k léčbě příznaků Parkinsonovy  nemoci, jako je ztuhlost (rigor), třes (tremor), snížená 
pohyblivost  až  nepohyblivost  (hypokinéze  až  akinéze)  a  rovněž  u  poruch  pohyblivosti  podobných 
Parkinsonově nemoci způsobených jinými léky. 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete PK-Merz užívat    
 
Neužívejte přípravek PK-Merz, jestliže: 

 

jste alergický(á) amantadin-sulfát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)  

 

máte závažné srdeční selhání nebo jiné poruchy srdce 

 

máte pomalou srdeční frekvenci (pod 55/min) 

 

máte  Vy  nebo  někdo  z Vaší  rodiny  vrozené  prodloužení  QT  intervalu  (onemocnění srdce  zjistitelné na 
EKG) 

 

máte Vy nebo někdo z Vaší rodiny závažné poruchy srdečního rytmu (komorové arytmie, včetně torsade 
de pointes
)  

 

máte snížené hladiny draslíku nebo hořčíku v krvi 

 

užíváte budipin (jiný lék k léčbě Parkinsonovy nemoci) nebo jiné léky, které prodlužují QT interval (viz 
“Další léčivé přípravky a přípravek PK-Merz”) 

 

máte těžkou poruchu funkce ledvin. 

 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku PK-Merz se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

Informujte svého lékaře, pokud máte: 

 

2/6 

 

zvětšenou prostatu, 

 

glaukom (zvýšený nitrooční tlak), 

  poruchu funkce ledvin, 

  stavy podrážděnosti a zmatenosti, 

 

jakékoliv duševní onemocnění nebo duševní onemocnění v rodině,  

 

užíváte memantin (k léčbě Alzheimerovy choroby) (viz bod Další léčivé přípravky a přípravek PK-Merz. 

 
Je také důležité, abyste informoval(a) svého lékaře, pokud 

 

máte neobvyklé bušení srdce, závratě nebo mdloby.  

Kontaktujte ihned svého lékaře. 

 

pokud užíváte diuretika (tablety na odvodnění), zvracíte a/nebo máte průjem nebo Vám byl z naléhavého 
důvodu podán inzulín, nebo máte problémy s příjmem jídla, bude Vás lékař pečlivě kontrolovat, protože 
může být nutné doplnit některé soli (zejména draslík a hořčík), 

 

pokud máte kardiostimulátor, 

 

pokud máte onemocnění mozku nebo záchvaty (epilepsii), 

 

pokud máte onemocnění srdce, 

 

pokud máte potíže s močením, 

 

pokud si všimnete příznaků, jako jsou ztráta zrakové ostrosti nebo rozmazané vidění, 

 
Pokud se u Vás objeví některé z výše uvedených stavů, informujte svého lékaře nebo lékárníka. 
 
Děti a dospívající 
O použití přípravku u dětí a dospívajících nejsou k dispozici dostatečné zkušenosti.

 

 
Další léčivé přípravky a přípravek PK-Merz 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka, o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
 
Následující léky mohou vzájemně reagovat s přípravkem PK-Merz, proto se při léčbě přípravkem PK-Merz 
nesmí užívat: 

  léky, které ovlivňují srdeční rytmus – patří sem některé přípravky k léčbě duševních onemocnění, 

deprese, alergie, některá antibiotika a přípravky k léčbě plísňových onemocnění, 

  halofantrin (k léčbě malárie), 

  pentamidin (k léčbě zánětu plic), 

  cisaprid (k léčbě poruchy trávení), 

  bepridil (k léčbě vysokého krevního tlaku). 

 

Dále jsou uvedeny další přípravky, které také mohou vzájemně reagovat s přípravkem PK-Merz:  

  další přípravky užívané k léčbě Parkinsonovy nemoci (může být nutná úprava dávkování), 

  anticholinergní léky (používané k léčbě poruch, jako jsou žaludeční křeče, problémy s močovým 

měchýřem, astma, porucha pohyblivosti a svalové křeče), 

 

přípravky obsahující alkohol, 

  některá diuretika (tablety na odvodnění). 

 

Během léčby tímto přípravkem neužívejte amantadin k léčbě nebo předcházení chřipky, protože hrozí 
nebezpečí předávkování. 
 
Stále může být pro Vás léčba přípravkem PK-Merz vhodná. Váš lékař se bude moci rozhodnout, co je pro 
Vás vhodné.  
 
Užívání přípravku PK-Merz s jídlem a pitím 
Při  užívání  přípravku  PK-Merz  nepijte  alkohol,  protože  nemusíte  alkohol  snášet  tak,  jak  jste  byl(a) 
zvyklý(á). 
 
Těhotenství a kojení 

 

3/6 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
 
Těhotenství 
S užíváním přípravku PK-Merz nejsou dostatečné zkušenosti u těhotných žen.  Existují zprávy o  porodech 
zdravých  dětí,  ale  také  o  potížích  a  vrozených  poruchách  souvisejících  s  těhotenstvím.  Ve  studiích  na 
zvířatech bylo prokázáno, že amantadin, léčivá látka přípravku PK-Merz, poškozuje nenarozené dítě. Možné 
riziko pro člověka není známo. 
Přípravek PK-Merz může být proto předepsán během těhotenství, pokud to Váš lékař posoudí jako absolutně 
nezbytné. 
Pokud  bude  léčba  provedena  v  prvních  třech  měsících  těhotenství,  měl  by  Vám  lékař  nabídnout  možnost 
vyšetření ultrazvukem. 
 
Kojení 
Amantadin  prochází  do  mateřského  mléka.  Pokud  Váš  lékař  rozhodne,  že  je  užívání  přípravku  PK-Merz 
nezbytně  nutné  během  kojení,  bude Vaše  dítě  pečlivě  sledováno  vzhledem  k  riziku  možných  nežádoucích 
účinků  souvisejících  s  přípravkem  (kožní  vyrážka,  zadržování  moči,  zvracení).  Váš  lékař  může  v  případě 
potřeby doporučit ukončení kojení Vašeho dítěte. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
PK-Merz může ovlivňovat bdělost a zrak. Může se proto při zahájení léčby objevit další zhoršení schopnosti 
řídit a obsluhovat stroje, které může být větší než ovlivnění těchto schopností samotným onemocněním. 
 
Nebudete dále schopný(á) rychle a přesně reagovat na neočekávané a náhlé události. Z tohoto důvodu 
neřiďte vozidlo nebo neobsluhujte stroje a nepoužívejte žádné elektrické nástroje nebo stroje bez 
konzultace s lékařem.
 Zvláště si prosím uvědomte, že Vaše schopnost řídit vozidla bude dále zhoršena 
alkoholem. 
Váš lékař Vás bude informovat, zda můžete řídit či obsluhovat stroje. 
 
Přípravek PK-Merz  obsahuje laktosu a oranžovou žluť.  
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý 
přípravek užívat. 
Přípravek PK-Merz obsahuje oranžovou žluť (E110), která může způsobit alergické reakce. 
 
3.
 Jak se PK-Merz užívá  
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Před zahájením léčby a 1 a 3 týdny po zahájení léčby Vám lékař může provést vyšetření EKG. 
 
Dávkování 
Dospělí: 
Obvyklá úvodní dávka je 1 tableta (100 mg) jednou denně po dobu prvních 4 až 7 dnů. 
Obvyklá účinná dávka je jedna až tři tablety dvakrát denně (200 - 600 mg denně). 
Maximální denní dávka je 6 tablet. 
 
Starší pacienti: 
Léčba by měla být zahájena pomaleji. 
 
Pacienti s poruchou funkce ledvin: 
Pokud máte poruchu funkce ledvin, lékař upraví dávkování podle rozsahu Vašeho onemocnění. 
 
Děti a dospívající 
Přípravek není určen k léčbě dětí a dospívajících. 
 

 

4/6 

Tablety  užívejte  s  malým  množstvím  tekutiny  ráno  a  odpoledne.  Poslední  dávka  by  neměla  být  užita  po 
16:00 hodině. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku PK-Merz, než jste měl(a) 
Navštivte nejbližší nemocnici nebo kontaktujte ihned svého lékaře. Vezměte si s sebou balení léku. 
Příznaky předávkování zahrnují pocit na zvracení, zvracení, neklid, třes, problémy s koordinací, rozmazané 
vidění, únavu, depresi, poruchy řeči, zrakové halucinace a epileptické záchvaty. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek PK-Merz  
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokud jste zapomněl(a) užít 
několik dávek, informujte svého lékaře.  
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek PK-Merz  
Neukončujte užívání tablet nebo nesnižujte dávkovaní bez předchozí porady se svým lékařem. 
Pokud náhodně ukončíte užívání tablet, mohou se u Vás vyskytnout příznaky z vysazení, jako je závažná 
ztuhlost nebo delirium. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
4.
 Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého.  
 
Následující nežádoucí účinky jsou seřazeny podle četnosti jejich výskytu následovně:  

 

Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů) 
Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů) 
Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů) 
Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 pacientů) 
Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10000 pacientů) 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit). 
 
Časté 

 

poruchy spánku 

 

pohybový a duševní neklid, 

 

zadržování moči v souvislosti se zvětšením prostaty (hypertrofie prostaty), 

 

poruchy vnímání a chování se zrakovými halucinacemi. Tento nežádoucí účinek je častější při podávání 
přípravku PK-Merz v kombinaci s dalšími léky k léčbě Parkinsonovy nemoci (např. levodopa, 
bromokriptin) nebo s memantinem. 

 

livedo reticularis (mramorová kůže), což je kožní reakce na podání amantadinu, která se objevuje 
příležitostně a je doprovázena otoky kotníku a dolní končetiny  

 

pocit na zvracení, 

 

závratě 

 

sucho v ústech 

 

oběhové poruchy při změně polohy těla (ortostatická dysregulace). 

Vzácné  

 

rozmazané vidění

 

 
Velmi vzácné  

 

snížení počtu bílých krvinek nebo snížení počtu krevních destiček, 

  poruchy srdečního rytmu  

 

dočasná ztráta zraku, 

 

zvýšená citlivost zraku na světlo, 

 

epileptické záchvaty, obvykle po dávkách, které přesahovaly doporučené dávkování, 

 

svalové křeče a poruchy citlivosti v končetinách. 

 

5/6 

 
Není známo  

 

otok rohovky, který odezní po ukončení léčby  

 
Poruchy zraku nebo rozmazané vidění mohou být příznakem otoku rohovky. Kontaktujte ihned očního lékaře, 
pokud se u Vás tyto nežádoucí účinky objeví. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní 
sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
5. Jak přípravek PK-Merz uchovávat  
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Neužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  blistru  a krabičce  za  Použitelné do. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě nad 25°C. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 
jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. Obsah balení s další informace 
 
Co přípravek PK-Merz obsahuje 
Léčivou látkou je amantadini sulfas. 
Jedna potahovaná tableta obsahuje amantadini sulfas 100 mg. 
 
Dalšími složkami jsou monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, bramborový škrob, želatina, mastek, 
povidon  25,  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý,  magnesium-stearát,  sodná  sůl  karmelózy,  methakrylátový 
kopolymer typ E, oranžová žluť (E110), oxid titaničitý (E171)  
 
Jak přípravek PK-Merz vypadá a co obsahuje toto balení 
Kulaté,  oranžové,  bikonvexní,  potahované  tablety  s půlicí  rýhou  na  jedné  straně.  Půlicí  rýha  není  určena 
k rozlomení tablety. 
Přípravek PK-Merz je dodáván v blistrech balených v krabičkách obsahujících 30 nebo 90 tablet.  
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Merz Pharmaceuticals GmbH,  
Eckenheimer Landstrasse 100        
60318 Frankfurt/Main,  
Německo 
 
Výrobce 
Merz Pharma GmbH & Co. KGaA 
Eckenheimer Landstraße 100,        
60318 Frankfurt/Main 
Německo 

 

6/6 

  
   
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 25.1.2016 

Recenze

Recenze produktu PK-MERZ 90X100MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu PK-MERZ 90X100MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám